12-01-2021

KIO 3390/20

Sygn. akt KIO 3390/20

1

POSTANOWIENIE

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczetnika postępowania

odwoławczego 12 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej 21 grudnia 2020 r.

przez wykonawcę: W. S. – Firma Usługowa „S.”, Stanisławice

w postępowaniu pn. Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków

w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

w okresie 36 miesięcy (nr postępowania 17/INFR/20)

prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – 35. Wojskowy Oddział

Gospodarczy z siedzibą w Krakowie

przy udziale wykonawcy: ADS sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Brzozówce – zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Odwołującego kwoty 13500 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sygn. akt KIO 3390/20

2

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Krakowie {dalej:

„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”}

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na usługi pn. Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach

wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie

36 miesięcy (nr postępowania 17/INFR/20). Ogłoszenie o tym zamówieniu 6 lipca 2020 r.

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_128 pod poz.

313707. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

21 grudnia 2020 r. W. S. – Firma Usługowa „S.” w Stanisławicach {dalej:

„Odwołujący”} wniósł w formie elektronicznej odwołanie od zaniechania wykluczenia ADS sp.

z o. o. sp.k. z siedzibą w Brzozówce {dalej: „ADS”}, której oferta została wybrana przez

Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:

1. Art. 24 ust. 1 pkt 12 – przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia ADS

z postępowania, choć nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu mimo

kilkukrotnych wezwań do złożenia dokumentów oraz wyjaśnień ze strony

Zamawiającego.

2. Art. 26 ust. 3 – przez zaniechanie wezwania ADS do złożenia nowych referencji

wystawionych przez spółkę Green Power Revolution sp. z o.o. po zakończeniu

świadczenia usług przez wykonawcę.

3. Art. 26 ust. 3 i 4 – przez wielokrotne wzywanie ADS do składania wyjaśnień dotyczących

tych samych okoliczności i dokumentów.

4. Art. 24 ust. 1 pkt 16 – przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia ADS

z postępowania, mimo że w wyniku zamierzonego działania, a co najmniej rażącego

niedbalstwa wprowadziło Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu dokumentów na

potwierdzenie posiadania zdolności zawodowej wykonawcy, co stanowiło warunek

udziału w postępowaniu.

5. Art. 24 ust. 1 pkt 17 – przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia ADS

z postępowania, mimo że wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące spełniania przez

Sygn. akt KIO 3390/20

3

tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.

6. Art. 24 ust. 1 pkt 18 – przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia ADS

z postępowania, mimo że próbowało bezprawnie wpłynąć na czynności Zamawiającego

przez podawanie sprzecznych ze sobą informacji w dokumentach i wyjaśnieniach

przedstawianych na wezwanie Zamawiającego.

7. Art. 24 ust. 4 – przez jego niezastosowanie i nieuznanie oferty ADS za odrzuconą,

pomimo że została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie

powyżej wskazanych przepisów ustawy pzp.

8. Art. 7 ust. 3 – przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez

wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów

wskazanych w pkt 1.-6. powyżej, która to oferta winna zostać uznana za odrzuconą

na zasadzie przepisu wskazanego w pkt 7. powyżej.

9. Art. 7 ust. 1 – przez prowadzenie postępowania przetargowego przez Zamawiającego

w sposób naruszający zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji

i proporcjonalności.

Ponadto w odwołaniu sprecyzowano powyższe zarzuty przez podanie okoliczności

faktycznych i prawnych, które zdaniem Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1. Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wykluczenia z postępowania ADS na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt

16, art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp i uznanie oferty tego

wykonawcy za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy pzp.

3. Dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W piśmie z 11 stycznia 2021 r. Zamawiający poinformował, że w tym dniu dokonał

unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 4 w celu ponownego badania

i oceny złożonych ofert.

11 stycznia 2021 r. wpłynęło również do Izby pismo Odwołującego zawierające

oświadczenie o wycofaniu odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 pzp, a także wniosek

o zwrot uiszczonego wpisu na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 972),

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Sygn. akt KIO 3390/20

4

Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego

z przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów

odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez

odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego

rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał

uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie

odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r.

poz. 972), nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij