15-01-2021

KIO 3373/20

1

Sygn. akt: KIO 3373/20

WYROK

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

Agata Mikołajczyk

Aneta Mlącka

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez

odwołującego: E. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K. E. Zakład

Transportowy i Ogólnobudowlany w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Abramss

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, POLBUD Partners

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Romil Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień w zakresie określonym

w pkt VI uzasadnienia odwołania pozostawia bez rozpoznania.

2. W pozostałym zakresie uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności

badania i oceny ofert, w tym wykluczenie z postępowania wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Abramss Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, POLBUD Partners Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Romil Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

2

3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od

odwołania;

3.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejszy wyrok –

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

………………………

………………………

3

Sygn. akt: KIO 3373/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze

wszystkimi jej elementami". Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę, od której

uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 6 lutego 2020 r. w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 026-059107.

I. W dniu 21 grudnia 2020 r. wykonawca E. K. prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą K. E. Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany wniósł do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej odwołanie na czynności i zaniechanie podjęcia czynności przez

zamawiającego w ww. postępowaniu, zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących

przepisów:

1) art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - poprzez dokonanie wyboru, jako

najkorzystniejszej, oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia: Abramss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, POLBUD Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie oraz Romil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie (dalej jako „Konsorcjum Abramss” lub przystępujący) - pomimo tego, że

Konsorcjum Abramss nie spełniło warunków udziału w postępowaniu;

2) art. 23 ust. 3 p.z.p. w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez naruszenie zasady

jednokrotności wezwania Konsorcjum Abramss do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, gwarantującej równe

traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji;

3) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie

wykluczenia Konsorcjum Abramss, które nie wykazało spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

4

W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania

i nakazanie zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;

2) dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert oraz wyboru oferty

najkorzystniejszej;

3) wykluczenia Konsorcjum Abramss z postępowania.

Odwołujący, powołując się na dotychczasowy przebieg postępowania, wskazał, że nie

kwestionuje czynności zamawiającego polegającej na wezwaniu Konsorcjum Abramss do

udzielenia wyjaśnień, lecz nie zgadza się z oceną tych wyjaśnień. Ponadto odwołujący

kwestionuje czynność zamawiającego polegającą na ponownym wezwaniu Konsorcjum

Abramss do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do

tej czynności odwołujący podniósł, że wezwanie w trybie tego przepisu ma co do zasady

charakter jednorazowy, natomiast uzupełnienie dokumentu zawierającego zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby miało już miejsce w odpowiedzi na wcześniejsze

wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wezwanie z dnia

11 sierpnia 2020 r.). Mając to na uwadze odwołujący stwierdził, że zamawiający nie powinien

brać pod uwagę dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje

zasoby (Hucz Sp. z o.o. Sp.k.), złożonego w odpowiedzi na kolejne wezwanie

zamawiającego do uzupełniania dokumentu (wezwanie z dnia 1 grudnia 2020 r.), jak również

innych dokumentów, które nie zostały złożone w odpowiedzi na pierwsze wezwanie - m.in.

pisemnego oświadczenia przedstawiciela Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 29 września 2020 r.

Odwołujący podniósł, że treść zobowiązania Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 17 sierpnia 2020 r.,

złożonego w odpowiedzi na pierwsze wezwanie zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2020 r.

nie potwierdza udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia w zakresie letniego utrzymania

dróg. Zdaniem odwołującego zakres „robót nawierzchniowych” nie pokrywa się z zakresem

prac składających się na „letnie utrzymanie dróg”. Odwołujący powołał się w tym zakresie na

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców

(IDW), pkt 10.9 IDW, pkt 28 oraz 33-37 słowniczka zamieszczonego w pkt B Opisu

przedmiotu zamówienia (OPZ), pkt III.1, III.2, III.3, III.6, III.8 OPZ oraz załącznik nr 1.1a do

OPZ [pkt III i IV uzasadnienia odwołania].

Następnie odwołujący podniósł, że w wyniku udzielenia przez przystępującego odpowiedzi

na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (jedno

z dwóch wezwań z dnia 1 grudnia 2020 r.) doszło do kolejnej zmiany wykazu usług -

nieuprawnionego uzupełnienia dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunku

udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Odwołujący wskazał, iż

5

powołanie się na okoliczność realizacji usługi również w Rejonie w Mławie miało miejsce

dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do udzielenia wyjaśnień z dnia 1 grudnia

2020 r. [pkt V uzasadnienia odwołania].

Ponadto odwołujący podniósł, że nie zostało w postępowaniu wykazane, aby udział

wykonawcy Abramss Sp. z o.o. (w ramach konsorcjum) w realizacji usługi zimowego

utrzymania dróg w Rejonie w Przasnyszu był wystarczający dla nabycia przez tego

wykonawcę doświadczenia wymaganego w ramach postawionego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia – pkt 7.2.3 lit. a) IDW (pkt VI

uzasadnienia odwołania].

Dodatkowe stanowisko w sprawie odwołujący przedstawił w piśmie z dnia 8 stycznia 2021 r.

(wniesionym w dniu 11 stycznia 2021 r.).

II. Pismem z dnia 11 stycznia 2021 r. (wniesionym w dniu 11 stycznia 2021 r.) zamawiający

udzielił odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty odwołania za niezasadne

i wniósł o jego oddalenie w całości.

Zamawiający nie zgodził się z odwołującym, że Konsorcjum Abramss w odpowiedzi na

wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 1 grudnia 2020 r. dokonało modyfikacji wykazu

usług. Zamawiający wskazał, że z treści pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. wynika, że realizacja

usługi zimowego utrzymania dróg w Rejonie w Mławie miała miejsce w ramach wykonywania

umowy nr 34/2018 z dnia 8 marca 2018 r. [dot. pkt V uzasadnienia odwołania].

W odpowiedzi na wątpliwości odwołującego dotyczące doświadczenia zawodowego

Abramss Sp. z o.o. zamawiający wskazał, że zarówno z wyjaśnień Konsorcjum Abramss

udzielonych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, jak i z pism GDDKiA Oddział

w Warszawie wynika, że Abramss Sp. z o.o. realizowała usługę zimowego utrzymania dróg

[dot. pkt VI uzasadnienia odwołania].

Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania zamawiający stwierdził, że

w ugruntowanym orzecznictwie sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej

dominuje pogląd o jednokrotnym (co do zasady) charakterze wezwania z art. 26 ust. 3

ustawy Pzp, natomiast problemem jest właściwe stosowanie tej zasady przy uwzględnieniu

indywidualnych stanów faktycznych. W ocenie zamawiającego dla zachowania zasady

jednokrotności wezwania konieczne jest, by zamawiający nie wzywał dwukrotnie (i więcej) do

uzupełnienia tego samego dokumentu (oświadczenia). Zamawiający stwierdził, że

uprawnione jest kolejne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu, o ile dotyczy

6

ono innych okoliczności niż wskazane w uprzednim wezwaniu. Kierując się powyższym,

zdaniem zamawiającego należy uznać, że zasada jednokrotności wezwania do uzupełnienia

oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie została

w przedmiotowym postępowaniu naruszona.

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 23 grudnia 2020 r. Konsorcjum Abramss

zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Stanowisko w sprawie przystępujący przedstawił w piśmie z dnia 11 stycznia 2021 r.

(wniesionym w dniu 11 stycznia 2021 r.). W pierwszej kolejności przystępujący podniósł, że

zarzuty wskazane w pkt V i VI uzasadnienia odwołania powinny zostać uznane za spóźnione

i w związku z tym pozostawione bez rozpoznania. Przystępujący podał, że doświadczenie

zdobyte w ramach umowy nr 34/2018 z dnia 8 marca 2018 r. zostało wskazane w wykazie

usług złożonym za pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zdaniem przystępującego, odwołujący

miał zatem możliwość podniesienia zarzutów dotyczących ww. doświadczenia – w tym

w odniesieniu do wartości usługi (pkt V uzasadnienia odwołania) oraz zakresu udziału

Abramss sp. z o.o. w konsorcjum realizującym usługę zimowego utrzymania dróg w ramach

ww. umowy (pkt VI uzasadnienia odwołania) – w odniesieniu do pierwszego rozstrzygnięcia

zamawiającego, a zatem w ramach odwołania, które zostało rozstrzygnięte wyrokiem Izby

w sprawie o sygn. akt KIO 1335/20. Zdaniem przystępującego zarzut dotyczący wartości

usługi wskazywanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Izba

powinna pozostawić bez rozpoznania także z powodu poddania tych kwestii pod

rozstrzygnięcie sądu okręgowego w ramach wniesionej skargi na orzeczenie Izby w sprawie

KIO 2231/20. Takie samo stanowisko przystępujący przedstawił w odniesieniu do zarzutu

dotyczącego treści zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby w zakresie

udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.

Niezależnie od powyższego, działając z ostrożności procesowej, przystępujący przedstawił

stanowisko na potwierdzenie braku zasadności zarzutów odwołania. Przystępujący

stwierdził, że wezwanie zamawiającego z dnia 1 grudnia 2020 r. wystosowane na podstawie

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zostało przez niego potraktowane jako wezwanie do udzielenia

wyjaśnień, a nie do uzupełnienia dokumentu. W konsekwencji nie doszło do naruszenia

zasady jednokrotności wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów na podstawie

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W odpowiedzi na ww. wezwanie przystępujący udzielił wyjaśnień

wraz dowodami potwierdzającymi te wyjaśnienia (umowa przedwstępna zawarta z Hucz Sp.

z o.o. Sp.k. oraz oświadczenie Hucz Sp. z o.o. Sp.k.). Zdaniem przystępującego nawet

pominięcie treści poprawionego zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby nie

powoduje zasadności zarzutu odwołania, albowiem udzielone wyjaśnienia odnośnie zakresu

7

udziału Hucz Sp. z o.o. Sp.k. w realizacji zamówienia są wystarczające dla stwierdzenia

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Przystępujący wskazał, że

w ramach przeprowadzonej procedury wyjaśniającej zostało wykazane, że sformułowanie

„roboty nawierzchniowe” oznacza udział Hucz Sp. z o.o. Sp.k. w letnim utrzymaniu dróg

w zakresie utrzymania nawierzchni dróg oraz odwodnienia, a także barier drogowych, zieleni

[dot. pkt III i IV uzasadnienia odwołania].

Przystępujący nie zgodził się z odwołującym, że w wyniku udzielenia wyjaśnień dotyczących

usługi zimowego utrzymania dróg doszło do modyfikacji wykazu. Wyjaśnił, że usługi

w Rejonie w Mławie zostały zrealizowane w ramach umowy podanej w pierwotnym wykazie,

a zatem nie można w tym przypadku mówić o modyfikacji treści wykazu usług. Z ostrożności

wskazał, że wartość usługi zrealizował w samym Rejonie w Przasnyszu (nie uwzględniając

Rejonu w Mławie) przekracza wymaganą wartość 2 000 000 zł – przystępujący powołał się

na treść pisma GDDKiA Oddział w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 r. załączonego do

pisma przystępującego z dnia 11 stycznia 2021 r. [dot. pkt V uzasadnienia odwołania].

Ponadto przystępujący stwierdził, że treść aneksu nr 2 z dnia 20 lutego 2018 r. do umowy

konsorcjum potwierdza dokonanie zmiany zakresu obowiązków Abramss Sp. z o.o.

z „utrzymania oznakowania pionowego” na „zimowe utrzymanie dróg wraz z chodnikami,

ścieżkami rowerowymi i pracami przygotowawczymi”. W ocenie przystępującego z odwołania

nie wynika, że odwołujący kwestionuje treść ww. aneksu, a jedynie zarzuca nieprzekazanie

go GDDKiA Oddział w Warszawie, co jednak nie ma żadnego znaczenia w kontekście

rzeczywistego wykonywania usług zimowego utrzymania dróg przez Abramss Sp. z o.o. [dot.

pkt VI uzasadnienia odwołania].

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, Krajowa

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba ustaliła, co następuje:

Izba uznała za zasadne stanowisko przedstawione przez przystępującego (poparte przez

zamawiającego) odnośnie spóźnionego charakteru zarzutu opisanego w pkt VI uzasadnienia

odwołania i w konsekwencji konieczności pozostawienia tego zarzutu bez rozpoznania.

Zarzut ten dotyczył udziału Abramss Sp. z o.o. w usłudze zimowego utrzymania dróg

w ramach usługi całorocznego kompleksowego utrzymania dróg krajowych

administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

w Warszawie wraz ze wszystkimi jej elementami w podziale na 14 zadań (Rejonów) –

Zadanie nr 11 – Rejon w Przasnyszu (dalej jako „Usługa całorocznego kompleksowego

8

utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu”). Skoro usługa zimowego utrzymania dróg

wchodziła w zakres ww. usługi całorocznego kompleksowego utrzymania dróg, która została

wskazana w pierwszym wykazie usług złożonym przez przystępującego, to zarzut dotyczący

niewystarczającego zakresu udziału Abramss Sp. z o.o. w realizacji tej usługi winien zostać

podniesiony w odwołaniu wniesionym na pierwsze rozstrzygnięcie zamawiającego (sprawa

o sygn. akt KIO 1335/20). Ww. zarzut należało zatem ocenić jako spóźniony, tj. podniesiony

po upływie terminu określonego w ustawie (zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp termin

upłynął w dniu 15 czerwca 2020 r.) – co odpowiada przesłance odrzucenia odwołania

wskazanej w art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy przesłanka wskazana w art.

189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie stwierdzona nie w odniesieniu do całego odwołania,

lecz w odniesieniu do jednego lub kilku zarzutów wymienionych w odwołaniu, Izba

postanawia o odrzuceniu tego zarzutu lub zarzutów lub pozostawieniu go/ich bez

rozpoznania (równoważne rozstrzygnięcia wywołujące identyczne skutki, tj. nieobjęcie

danych zarzutów zakres rozpoznania Izby). Mając zatem na uwadze wskazaną powyżej

argumentację, uznając zasadność stanowiska przedstawionego przez przystępującego

i zamawiającego, zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

w zakresie określonym w pkt VI uzasadnienia odwołania Izba postanowiła pozostawić bez

rozpoznania.

Izba nie znalazła natomiast podstaw do pozostawienia bez rozpoznania zarzutu dotyczącego

wartości usługi zimowego utrzymania dróg wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia oraz zarzutu dotyczącego treści

zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby w zakresie udziału tego podmiotu

w realizacji zamówienia. W odniesieniu do przedstawionej przez przystępującego

argumentacji co do poddania ww. kwestii pod rozstrzygnięcie sądu okręgowego, należy

wskazać, że na chwilę rozpoznawania sprawy przez Izbę losy postępowania sądowego nie

były znane. W szczególności nie było możliwe stwierdzenie, że z całą pewnością ww.

kwestie zostaną ostatecznie objęte zakresem rozpoznania sądu okręgowego. W ustawie Pzp

brak jest przepisu uprawniającego Izbę do odrzucenia lub pozostawienia zarzutów bez

rozpoznania w takiej sytuacji, a zatem – skoro zarzuty te zostały podniesione w odwołaniu

i nie występują przesłanki do ich pozostawienia bez rozpoznania lub odrzucenia – Izba

obowiązana jest do ich rozpoznania. Z faktu podtrzymania ww. zarzutów w postępowaniu

odwoławczym wynika, że odwołujący zdecydował się ostatecznie na poddanie ww. kwestii

pod rozstrzygnięcie Izby. Należy jednak zwrócić uwagę, że to odwołujący, jako dysponent

przedmiotu sporu, obowiązany jest przedsięwziąć niezbędne czynności, aby nie doszło do

orzekania w tym samym zakresie przez dwa odrębne organy. Izba nie podzieliła również

9

poglądu przystępującego co do spóźnionego charakteru zarzutu dotyczącego wartości usługi

zimowego utrzymania dróg. Jak bowiem wynika z dokumentacji postępowania pierwotnej

czynności weryfikacji spełniania przez przystępującego warunku udziału w postępowaniu

podlegała wartość usługi całorocznego kompleksowego utrzymania dróg. W ramach tej

wartości przystępujący nie wskazywał (i nie miał takiego obowiązku) wartości wchodzących

w skład ww. usługi: usług letniego oraz zimowego utrzymania dróg. Konieczność jak

i możliwość wyodrębnienia wartości usługi zimowego utrzymania dróg pojawiła się dopiero

w związku z wyrokiem Izby wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2231/20. Informacje w tym

zakresie zostały podane przez przystępującego w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień

z dnia 1 grudnia 2020 r. i podlegały ocenie przez zamawiającego w ramach powtórnej

czynności badania i oceny ofert zakończonej czynnością wyboru oferty najkorzystniejszej

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Izba ustaliła, że odwołujący posiadał legitymację do wniesienia odwołania zgodnie

z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp (podlegającą badaniu na dzień jego złożenia).

Na podstawie dokumentacji postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej [7.2.3) lit.

a) IDW] zamawiający sformułował w następujący sposób: Zamawiający uzna, iż Wykonawca

zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się

doświadczeniem, w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 7 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie:

1.1. - 1 usługi* polegającej na letnim utrzymaniu dróg klasy co najmniej

G o wartości tej usługi co najmniej 1.250.000,00 zł brutto, oraz

- 1 usługi* polegającej na zimowym utrzymaniu dróg klasy co najmniej G o wartości

tej usługi co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, lub

1.2. 1 usługi* (kompleksowej) polegającej na zimowym i letnim utrzymaniu dróg klasy co

najmniej G (w ramach których wykonywane były również remonty nawierzchni dróg)

o wartości tej usługi co najmniej 3.200.000,00 zł brutto.

UWAGA!

W przypadku pkt. 1.1. tiret 1 i 2 jako 1 usługę Zamawiający rozumie wykonanie zadania

w okresie jednego sezonu zimowego lub letniego.

10

W przypadku pkt. 1.2. jako 1 usługę Zamawiający rozumie wykonanie zadania w okresie

jednego roku.

Jako sezon zimowy określa się okres co najmniej 5 m-cy w roku obejmujący okres

z przedziału od października do kwietnia.

Jako sezon letni określa się okres co najmniej 5 m-cy w roku obejmujący okres z przedziału

od kwietnia do października.

Przez letnie utrzymanie drogi rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co

najmniej utrzymywania nawierzchni dróg oraz odwodnienia, a także barier drogowych,

zieleni.

Przez zimowe utrzymanie drogi rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie

odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze.

W pierwotnie złożonym wykazie usług przystępujący wskazał dwie usługi, w tym Usługę

całorocznego kompleksowego utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu. Z treści referencji

(z dnia 5 maja 2020 r.) dotyczących tej usługi wynika, że chodzi o usługę wykonywaną na

podstawie umowy nr 34/2018 z dnia 8 marca 2018 r. W sprawie o sygn. akt KIO 1335/20

Izba ustaliła, że przystępujący nie wykazał spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego doświadczenia i w związku z tym wyrokiem z dnia 28 lipca 2020 r. nakazała

zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie

czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie przystępującego na podstawie art. 26 ust.

3 ustawy Pzp do wykazania spełniania tego warunku.

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2020 r., wystosowane

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, przystępujący złożył nowy wykaz usług, w którym

w odniesieniu do usługi letniego utrzymania dróg powołał się na doświadczenie podmiotu

trzeciego Hucz Sp. z o.o. Sp. z o.o. (w tym zakresie nastąpiła zamiana podmiotu trzeciego),

a w odniesieniu do usługi zimowego utrzymania dróg powołał się na doświadczenie

podmiotu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe U. Z. U. . Pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r.

zamawiający wykluczył przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12

ustawy Pzp, stwierdzając brak dopuszczalności powołania się na doświadczenie podmiotów

trzecich (w przypadku usługi letniego utrzymania dróg stanowisko zamawiającego było

niejednoznaczne). Na czynność wykluczenia z postępowania przystępujący wniósł

odwołanie do Prezesa Izby.

Wyrokiem z dnia 1 października 2020 r. sygn. akt KIO 2231/20 Izba uwzględniła odwołanie

i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia przystępującego

z postępowania i ponowne dokonanie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej

11

przez przystępującego. Jak wynika z uzasadnienia ww. wyroku Izba uznała, że w zakresie

usługi letniego utrzymania dróg zamiana podmiotu trzeciego była dopuszczalna, natomiast

niedozwolone było powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego w odniesieniu do usługi

zimowego utrzymania dróg. Jednakże w odniesieniu do drugiej z ww. usług Izba dopuściła

możliwość powołania się przez przystępującego na usługę zimowego utrzymania wchodzącą

w skład Usługi całorocznego kompleksowego utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu. Izba

uznała bowiem, że zgodnie z wyrokiem w sprawie o sygn. akt KIO 1335/20 przyczyny

uznania Usługi całorocznego kompleksowego utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu jako

niepotwierdzającej spełniania warunku udziału w postępowaniu odnosiły się wyłącznie do

części letniego utrzymania dróg. W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt

KIO 2231/20 Izba wskazała między innymi: „(…) Zamawiający powinien poddać analizie

oświadczenie Odwołującego złożone w pierwotnym wykazie. W tym zakresie Zamawiający

powinien być w posiadaniu informacji o zakresie i wartości zrealizowanych na tym kontrakcie

usług. Gdyby jednak Zamawiający nie dysponował niezbędnymi informacjami, Zamawiający

jest uprawniony do wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w tym przedmiocie.” Co

równie istotne w kontekście obecnej sprawy w uzasadnieniu wyroku Izba wyjaśniła, że

rozpoznając sprawę „(…) Izba nie badała czy wskazane przez Odwołującego usługi

potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jak też nie badała realności

złożonych zobowiązań podmiotów trzecich. Analiza tych zagadnień nie została objęta

czynnością Zamawiającego, Zamawiający nie uczynił ich podstawą wykluczenia

Odwołującego z udziału w postępowaniu, a zatem kwestie te nie mogą być weryfikowane

przez Izbę.” Zakres rozpoznania Izby w sprawie o sygn. akt KIO 2231/20 dotyczył zatem

wyłącznie dopuszczalności powołania się przez przystępującego na zasoby podmiotów

trzecich, a nie oceny poszczególnych oświadczeń i dokumentów złożonych przez

przystępującego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

doświadczenia.

W dniu 1 grudnia 2020 r. zamawiający wystosował do przystępującego dwa wezwania

(odrębne pisma):

 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wezwał przystępującego do

złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp oraz 10.2 IDW, tj.

„Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na

zdolnościach innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu”. W treści ww. wezwania zamawiający wskazał między innymi, że

złożone uprzednio w postępowaniu zobowiązanie dotyczy wyłącznie robót

nawierzchniowych, a nie letniego utrzymania drogi.

12

 na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wezwał przystępującego do

złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.3 a) IDW, tj. dokumentu, o którym

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. wykazu usług wraz z dowodami określającymi

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jak wynika z dalszej

treści wezwania wyjaśnienia miały dotyczyć następujących kwestii: czy Abramss Sp.

z o.o. w ramach umowy kompleksowej realizuje usługę zimowego utrzymania dróg klasy

co najmniej G, czy wartość brutto tej usługi w jednym sezonie zimowym, tj. 2018/2019

wynosi co najmniej 2.000.000,00 zł, czy zakres usługi zimowego utrzymania drogi

obejmował co najmniej odśnieżanie, zapobieganie powstawania śliskości, likwidowanie

śliskości na drodze.

W odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

przystępujący złożył poprawione zobowiązanie Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 7 grudnia 2020

r., umowę przedwstępną wraz z kosztorysem ofertowym (zastrzeżonym jako dokument

zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) oraz oświadczenie Hucz Sp.

z o.o. Sp.k. z dnia 29 września 2020 r. Przystępujący wskazał między innymi, że wezwanie

zamawiającego rozumie jako wezwanie do poprawienia lub udzielenia wyjaśnień,

a poprawiony dokument zobowiązania nie stanowi zobowiązania o nowej treści, lecz

wyartykułowanie expressis verbis treści, która została już zawarta w pierwotnym dokumencie

zobowiązania do udostępnienia zasobów.

W odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp

przystępujący wyjaśnił między innymi, że Abramss Sp. z o.o. w ramach podanej w Wykazie

usług umowy nr 34/2018 z dnia 8 marca 2020 r. realizuje usługę zimowego utrzymania dróg

klasy co najmniej G, a wartość tej usługi w sezonie zimowym 2018/2019 przekroczyła kwotę

2 000 000,00 zł brutto. Przystępujący wskazał, że celem potwierdzenia ww. wyjaśnień

przedkłada pisma GDKKiA Oddział w Warszawie (z dnia 12 oraz 29 października 2020 r.),

w których wskazano, że w ramach jednej umowy, tj. podanej w Wykazie usług umowy

nr 34/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sezonie zimowym 2018/2019 wykonane zostały usługi

w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości 2.863.507,65 zł.

Pismem z dnia 10 grudnia 2020 r. zamawiający zawiadomił wykonawców biorących udział

w postępowaniu o wyborze oferty przystępującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

W dokumentacji postępowania znajdują się między innymi następujące pisma GDDKiA

Oddział w Warszawie:

 pismo z dnia 12 października 2020 r. zawierające informację, że Konsorcjum (P.H.U. U.

Z. U., Wiestar Sp. z o.o. oraz Abramss Sp. z o.o.) realizując umowę nr 34/2028 z dnia 8

13

marca 2018 r. w sezonie zimowym 2018/2019 wykonało usługi w zakresie zimowego

utrzymania o wartości 1 653 120,00 zł, oraz informację, że zimowe utrzymanie dróg

realizowane było tylko na terenie Rejonu w Przasnyszu (informacja, że wykonawca nie

wykonywał usług zimowego utrzymania dróg w innych Rejonach została zawarta

również w piśmie z dnia 9 października 2020 r. stanowiącym odpowiedź na wniosek

odwołującego w trybie dostępu do informacji publicznej);

 pismo z dnia 19 października 2020 r. zawierające informację, że wynagrodzenie z tytułu

zimowego utrzymania dróg krajowych objętych nadzorem Rejonu Przasnysz w okresie

od 10.2018 r. do 04.2019 r. wyniosło 1 653 120 zł (236 160,00 zł miesięcznie), z kolei za

okres od 10.2019 r. do 04.2020 r. wynagrodzenie z tego tytułu opiewało na wartość

1 679 569,92 zł (miesięczna kwota 239 938,56 zł), kwoty wypłacane były Wykonawcy

w ramach całorocznego kompleksowego utrzymania dróg;

 pismo z dnia 29 października 2020 r. zawierające informację, że Konsorcjum w ramach

umowy nr 34/2018 z dn. 08.03.2018 r. w sezonie zimowym 2018/2019 wykonało usługi

w zakresie zimowego utrzymania na terenie Rejonu w Mławie o wartości 1 210 387,65

zł;

 pismo z dnia 19 listopada 2020 r. (pismo przewodnie z 20 listopada 2020 r.), w treści

którego wyjaśniono, że w ramach umowy nr 34/2018 z dn. 08.03.2018 r. GDDKiA

Oddział w Warszawie miał możliwość skierowania wykonawcy do realizacji usługi

również na teren innego Rejonu. Z tej możliwości skorzystał w odniesieniu do Rejony

w Mławie, który był przez pewien czas bez umowy z powodu toczącego się

postępowania przetargowego. W konsekwencji tego w ramach ww. umowy nr 34/2018

w sezonie zimowym 2018/2019 Konsorcjum wykonało usługi w zakresie zimowego

utrzymania dróg również na terenie Rejonu w Mławie o wartości 1 210 387,65 zł (brutto).

W piśmie tym przyznano, że we wcześniejszych pismach nieświadomie wprowadzono

w błąd – kwestia realizacji usługi także w Rejonie w Mławie umknęła uwadze. Ponadto

wskazano, że zgodnie z zapisami umowy nr 34/2018 zimowe utrzymanie dróg wchodziło

w zakres utrzymania rutynowego i rozliczane było co miesiąc w ramach miesięcznego

(cyklicznego) wynagrodzenia (ryczałt). W związku z powyższym Wykonawcy zostało

wypłacone wynagrodzenie w nw. okresach: VI-XII 2018 – 1 653 120,00 zł (brutto), I – XII

2019 – 2 860 797,96 zł (brutto), I-X 2020 – 2 471 297,83 zł (brutto).

Izba nie zaliczyła w poczet materiału dowodowego dokumentów załączonych przez

przystępującego do pisma procesowego z dnia 11 stycznia 2021 r. (nie dot. pisma GDDKiA

Oddział w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 r.) oraz wniosku o udostępnienie informacji

z dnia 21 grudnia 2020 r. wraz z odpowiedzią GDDKiA z dnia z dnia 5 stycznia 2021 r.

załączonych do pisma procesowego odwołującego z dnia 8 stycznia 2021 r. - z uwagi na

14

fakt, że zostały one powołane na potwierdzenie zarzutu, który nie podlegał rozpoznaniu

przez Izbę (zarzut opisany w pkt VI uzasadnienia odwołania). Izba pominęła również

pozostałe dokumenty załączone przez odwołującego do pisma z dnia 8 stycznia 2021 r. ( za

wyjątkiem pisma GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z dnia 17 listopada 2020 r. oraz pisma

GDDKiA Oddział w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r., które wchodziły w zakres

dokumentacji postępowania) – z uwagi na fakt, że zostały powołane na potwierdzenie

zarzutów, które nie zostały podniesione w odwołaniu, lecz dopiero w ww. piśmie

procesowym z dnia 8 stycznia 2021 r. (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). Należy w tym miejscu

przypomnieć, że pod pojęciem zarzutu podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu

odwoławczym rozumie się przede wszystkim wskazane przez odwołującego okoliczności

faktyczne świadczące o naruszeniu przez zamawiającego określonych przepisów ustawy

Pzp. Natomiast do pisma GDDKiA Oddział w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 r.,

załączonego przez przystępującego do pisma procesowego z dnia 11 stycznia 2021 r., Izba

odniosła się w dalszej części uzasadnienia.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie (w zakresie podlegającym rozpoznaniu) zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej jak i sądów

okręgowych instytucja uregulowana w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp winna być przez

zamawiających stosowana z zachowaniem zasady jednokrotności wezwania do uzupełnienia

oświadczeń i dokumentów, tj. jednokrotnego uprawnienia (jak i obowiązku) zamawiającego

wystosowania do wykonawcy tego rodzaju wezwania oraz jednokrotnego uprawnienia

wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w ww. przepisie.

Obowiązywanie ww. zasady na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nie było pomiędzy stronami sporne i z tego powodu Izba pominie w niniejszym uzasadnieniu

szczegółowe opisanie tej zasady jako niekwestionowanej przez uczestników postępowania

odwoławczego. Wymaga jednak podkreślenia, że jej przestrzeganie przez zamawiających

ma fundamentalne znaczenie w kontekście naczelnej zasady prowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia, tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Sporne pomiędzy stronami było natomiast to, czy

w postępowaniu doszło do naruszenia tej zasady przez zamawiającego na skutek

wystosowania do przystępującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwania z dnia

1 grudnia 2020 r., w sytuacji gdy na wcześniejszym etapie postępowania miało już miejsce

skierowanie do przystępującego wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

(wezwanie z dnia 11 sierpnia 2020 r.). Wymaga zauważenia, że stanowisko zamawiającego

15

i przystępującego po stronie zamawiającego nie było ze sobą spójne. W ocenie

zamawiającego dopuszczalne było skierowanie do przystępującego kolejnego wezwania do

uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia. Natomiast przystępujący podkreślał,

że wezwanie zamawiającego z dnia 1 grudnia 2020 r. wystosowane na podstawie art. 26 ust.

3 ustawy Pzp rozumiał nie jako wezwanie do uzupełnienia dokumentu zobowiązania, lecz

wezwanie do poprawienia lub udzielenia wyjaśnień i w ten również sposób przedstawiał

swoją odpowiedź na to wezwanie, tj. jako udzielenie wyjaśnień. Stanowisko zamawiającego

co do przysługującego mu uprawnienie do wezwania przystępującego do uzupełnienia

zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby Izba uznała za nieprawidłowe.

W sprawie o sygn. akt KIO 1335/20 Izba uznała, że oświadczenia i dokumenty złożone przez

przystępującego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

doświadczenia warunku tego nie potwierdzają i związku z tym – wobec stwierdzenia, iż

w tym zakresie nie miała jeszcze miejsce zastosowania instytucja wezwania wykonawcy do

uzupełnienia oświadczeń i dokumentów uregulowana w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – w wyroku

z dnia 28 lipca 2020 r. nakazała zamawiającemu wystosowanie do przystępującego

wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wyrok Izby został przez zamawiającego

wykonany (wezwanie z dnia 11 sierpnia 2020 r.) i tym samym przystępujący otrzymał drugą

(i ostatnią) szansę na złożenie oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania

warunku udziału w postepowaniu dotyczącego doświadczenia. Umożliwienie

przystępującemu kolejnego uzupełnienia dokumentów, co nastąpiło na podstawie wezwania

z dnia 1 grudnia 2020 r., było zatem niedopuszczalne. Należy wyjaśnić, że w odpowiedzi na

wezwanie z dnia 11 sierpnia 2020 r. przystępujący przedstawił całkowicie zmieniony wykaz

usług wraz z załącznikami w postaci nowych referencji i zobowiązania (oświadczenia)

podmiotu udostępniającego swoje zasoby. Zatem wszystkie oświadczenia i dokumenty

złożone na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

doświadczenia, złożone w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2020

r., miały status oświadczeń i dokumentów uzupełnionych i w konsekwencji nie podlegały one

dalszej procedurze uzupełniania. Takim uzupełnionym oświadczeniem było między innymi

zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, tj. oświadczenie Hucz Sp. z o.o.

Sp.k. z dnia 17 sierpnia 2020 r. Zamawiający nie był zatem uprawniony do wystosowania do

przystępującego kolejnego wezwania do uzupełnienia tego dokumentu (wezwanie z dnia 1

grudnia 2020 r.). Mając na uwadze powyższe podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia

przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (w odwołaniu omyłkowo art. 23 ust. 3 ustawy

Pzp) należało uznać za zasadny.

16

W związku z tym, że zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby niewątpliwie

nie podlegało uzupełnieniu, nie budzi zdziwienia stanowisko zaprezentowane przez

przystępującego już na etapie udzielania odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 grudnia 2020 r.,

polegające na traktowaniu ww. pisma zamawiającego nie jako wezwania do uzupełnienia

dokumentu, lecz wezwania do wyjaśnień, a odpowiedzi udzielonej przez przystępującego –

jako złożonych wyjaśnień. Stanowisko przystępującego pozostaje jednak w oczywistej

sprzeczności z treścią wezwania zamawiającego z dnia 1 grudnia 2020 r., gdzie w sposób

wyraźny i jednoznaczny wskazano, że zamawiający wzywa przystępującego do uzupełnienia

dokumentu, a nie do udzielenia wyjaśnień. W związku z niedopuszczalnością wezwania do

uzupełnienia dokumentu z dnia 1 grudnia 2020 r. oświadczenia i dokumenty złożone przez

przystępującego w odpowiedzi na to wezwanie nie podlegały ocenie w ramach czynności

badania i oceny ofert. Natomiast dokonana przez zamawiającego ocena treści pierwszego

zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 17 sierpnia

2020 r.) była prawidłowa. Treść tego zobowiązana nie potwierdza spełniania warunku

udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22a

ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. Wymagane przez zamawiającego zdolności wyrażone warunkiem

udziału w postępowaniu dotyczącym doświadczenia polegały na posiadaniu określonego

doświadczenia w realizacji usługi zimowego utrzymania dróg i usługi letniego utrzymania

dróg. Zdolności te wymagane są do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie

odpowiednio: usługi zimowego utrzymania dróg oraz usługi letniego utrzymania dróg. Jeżeli

zatem w odniesieniu do warunku posiadania doświadczenia w realizacji usługi letniego

utrzymania dróg przystępujący powołał się na zasoby podmiotu trzeciego, to przedmiot

zamówienia polegający na usłudze letniego utrzymania dróg musi być realizowany przez ten

podmiot, a okoliczność ta w sposób jednoznaczny winna wynikać z treści złożonego

oświadczenia tego podmiotu o udostępnieniu swoich zasobów. Tymczasem z treści

oświadczenia Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 17 sierpnia 2020 r. wynika, że podmiot ten

zobowiązał się do realizacji tylko części prac wchodzących w zakres letniego utrzymania

dróg, tj. jedynie robót nawierzchniowych. Jako roboty nawierzchniowe niewątpliwie można

rozumieć prace dotyczące nawierzchni dróg, ale z pewnością nie pozostałe prace

wchodzące zgodnie z treścią OPZ w zakres letniego utrzymania dróg, a dotyczące innych

elementów niż nawierzchnia, tj. prace dotyczące odwodnienia, barier drogowych czy zieleni

(pkt III.1, III.2, III.3, III.6, III.8 OPZ, pkt 7.2.3 lit. a) IDW). Ww. oświadczenie Hucz Sp. z o.o.

Sp.k. nie tylko nie podlegało uzupełnieniu, ale również nie podlegało wyjaśnieniu. Uznanie

17

ewentualnych wyjaśnień przystępującego, iż pod pojęciem roboty nawierzchniowe tak

naprawdę rozumiał pełny zakres letniego utrzymania dróg oznaczałoby dopuszczenie

sytuacji, w której oświadczenia wykonawców lub podmiotów udostępniających swoje zasoby

składane w postępowaniu nie miałyby żadnego znaczenia, gdyż podmioty te uprawnione

byłyby do twierdzenia, że tak naprawdę miały na myśli coś innego niż wynika ze złożonych

przez nich oświadczeń. W ocenie Izby treść oświadczenia Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 17

sierpnia 2020 r. w zakresie jego udziału w realizacji przedmiotu zamówienia była

jednoznaczna, tj. dotyczyła jedynie robót nawierzchniowych, a nie pełnego zakresu letniego

utrzymania dróg (tj. także odwodnienia, barier drogowych czy zieleni). Mając na uwadze

powyższe ww. zakres udziału Hucz Sp. z o.o. Sp.k. w realizacji zamówienia należało uznać

za niewystarczający na gruncie regulacji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, a w konsekwencji

należało stwierdzić, że przystępujący nie wykazał warunku udziału postępowaniu

dotyczącego doświadczenia w zakresie letniego utrzymania dróg.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego wartości usługi zimowego utrzymania dróg należy

wskazać, że w wyroku z dnia 1 października 2020 r. wydanym w sprawie KIO 2231/20 Izba

dopuściła możliwość uwzględnienia w ramach ponownej czynności badania i oceny ofert

usługi zimowego utrzymania dróg wchodzącej w skład Usługi całorocznego kompleksowego

utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu, wskazanej w pierwszym wykazie usług złożonym

przez przystępującego. W uzasadnieniu ww. wyroku Izba wskazała miedzy innymi, że „(…)

Zamawiający powinien poddać analizie oświadczenie Odwołującego złożone w pierwotnym

wykazie. W tym zakresie Zamawiający powinien być w posiadaniu informacji o zakresie

i wartości zrealizowanych na tym kontrakcie usług. Gdyby jednak Zamawiający nie

dysponował niezbędnymi informacjami, Zamawiający jest uprawniony do wezwania

Odwołującego do złożenia wyjaśnień w tym przedmiocie.” Izba wskazała zatem na

możliwość zastosowania przez zamawiającego instytucji wyjaśnień w odniesieniu do usługi

zimowego utrzymania dróg. Nie kwestionując w żadnym zakresie ww. stanowiska Izby,

należy jednak podkreślić, że zastosowanie przez zamawiającego instytucji wyjaśnień winno

mieć miejsce z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Kierując się zatem tą zasadą, jak i treścią

uzasadnienia wyroku Izby w sprawie KIO 2231/20 należy stwierdzić, że weryfikacji pod

kątem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, a w konsekwencji procedurze

wyjaśnień, podlegała usługa zimowego utrzymania dróg wyłącznie w zakresie – w tym pod

względem jej wartości – który został uwzględniony w ramach Usługi całorocznego

kompleksowego utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu, wskazanej w pierwszym wykazie

złożonym przez przystępującego. Bezsporne pomiędzy stronami było to, że Usługa

całorocznego kompleksowego utrzymania dróg – Rejon w Przasnyszu zawarta w pierwszym

18

wykazie nie uwzględniała zakresu i wartości usługi wykonanej w Rejonie w Mławie – wynika

to także z przywołanych powyżej pism GDDKiA Oddział w Warszawie, a w szczególności

pisma z dnia 19 listopada 2020 r. A zatem zakres i wartość tych prac nie mogły zostać

uwzględnione w ramach powtórzonej czynności badania i oceny ofert, gdyż oznaczałoby to

kolejną zmianę treści wykazu usług. Mając na uwadze fakt, że przystępujący dokonał już

zmiany wykazu usług w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2020 r.

– kolejną zmianę wykazu usług dokonaną w ramach ponownej czynności badania i oceny

ofert po wyroku Izby z dnia 1 października 2020 r. sygn. akt KIO 2231/20 – należało uznać

za niedopuszczalną. Uwzględnieniu podlegała zatem jedynie podana przez przystępującego

wartość usługi zimowego utrzymania dróg w Rejonie w Przasnyszu, tj. 1 653 120 zł. Jest to

zatem wartość niewystarczająca dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu

(wymóg co do wartości: co najmniej 2 000 000 zł). Należy również dodać, że uwzględnieniu

w ramach oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu nie podlegają nowe informacje

zawarte w piśmie GDDKIA Oddział w Warszawie z dnia 4 stycznia 2020 r., załączonym do

pisma procesowego przystępującego z dnia 11 stycznia 2021 r. Jako wartość usługi

w Przasnyszu należy brać pod uwagę kwotę, która została podana przez przystępującego

w toku czynności badania i oceny ofert przeprowadzonej w ramach postępowania

o udzielenie zamówienia, tj. kwotę 1 653 120 zł, a nie inną kwotę podaną w ramach

postepowania odwoławczego. Ponadto uwzględnienie kwoty wskazanej w ww. piśmie z dnia

4 stycznia 2021 r. stanowiłoby kolejną niedopuszczalną zmianę treści wykazu usług przez

przystępującego.

Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że przystępujący nie wykazał spełniania

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia (pkt 7.2.3 lit. a) IDW) zarówno

w odniesieniu do usługi letniego utrzymania dróg jak i usługi zimowego utrzymania dróg.

W konsekwencji powyższego zarzuty odwołania dotyczące zaniechania wykluczenia

przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz

dokonania wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu Izba uznała za

zasadne.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie drugim sentencji, na podstawie art.

192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

19

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.

poz. 972), stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący: ….……………………………

….……………………………

….……………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij