15-01-2021

KIO 3368/20

1

Sygn. akt: KIO 3368/20

POSTANOWIENIE

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

wobec cofnięcia w dniu 13 stycznia 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę Red Stack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa reprezentowanego przez: radcę prawnego K. K.

z kancelarii K., D., K., H. spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Nowy Świat 35 lok.

8, 00-029 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Ortopedyczno–Rehabilitacyjny

Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu,u. 28 czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy Red Stack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa reprezentowanego przez: radcę prawnego K. K.

z kancelarii K., D., K., H. spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Nowy Świat 35 lok.

8, 00-029 Warszawa kwoty13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w

związku

2

z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo

zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz.2020) na niniejszy postanowienie – w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………............……

3

Sygn. akt: KIO 3368/20

U z a s a d n i e n i e

Odwołujący, tj. wykonawca Red Stack Poland spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp. k., w dniu 13 stycznia 2021 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie

wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2020 r., wobec treści

ogłoszenia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzoru umowy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej

opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters

lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemów bazodanowych Oracle z wersji

11g do 12c”, w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie

dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i

otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na lata

2014–2020 w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa (POPC). Numer referencyjny:

SZP/DIT/08/20/MZ”.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 27 września 2019 r., poz. 1843) oznacza, że

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić

na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest kwotę 13 500 zł 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Przewodniczący: ………...........

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij