04-01-2021

KIO 3366/20

Sygn. akt KIO 3366/20

POSTANOWIENIE

z dnia 4 stycznia 2021 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym

bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w dniu 18 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Korporacja Budowlana DORACO spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Szczecińskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Szczecinie

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy Korporacja Budowlana DORACO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: ……………………………………

2

Sygn. akt KIO 3366/20

UZASADNIENIE

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał

śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami

Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X

w Szczecinie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

w dniu 8 grudnia 2020 roku pod numerem 2020/S 239-589767.

W dniu 18 grudnia 2020 roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179

ust. 1 oraz art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku,

poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie wobec postanowień

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”),

opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 8 grudnia 2020 roku.

W dniu 23 grudnia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo

Odwołującego, które w swej treści zawiera oświadczenie o następującej treści: Działając

na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (…) w imieniu Korporacji Budowlanej

DORACO Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku niniejszym cofam odwołanie złożone

18 grudnia 2020 roku w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał

śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami

Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X

w Szczecinie” (…) i tym samym wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego.

Oświadczenie to złożył Pan D. H. działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15

grudnia 2020 roku załączonego do odwołania, zgodnie z którym posiada umocowanie do

reprezentowania Spółki.

Wobec złożonego oświadczenia Odwołującego o cofnięciu odwołania Izba

stwierdziła, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu w oparciu o art. 187 ust. 8

ustawy oraz zgodnie z tym przepisem Odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zgodnie

z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.

3

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986

ze zmianami) w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: …………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij