18-01-2021

KIO 3347/20

Sygn. akt KIO 3347/20

WYROK

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: LUG

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Poniatowa;

przy udziale wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą

w Radomiu, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego;

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym

odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę: Centrum Zaopatrzenia Energetyki

ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego

tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 13 600 zł 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą

uzasadnione koszty strony poniesione tytułem zwrotu kosztów wpisu od

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………..……

3

Sygn. akt KIO 3347/20

UZASADNIENIE

Gmina Poniatowa - dalej „zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja

oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie

Poniatowa dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie”; numer referencyjny: INP.271.13.2020 (dalej

„postępowanie” lub „zamówienie”).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2020 r. pod numerem 564847-N-2020.

W dniu 15 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą

w Zielonej Górze (dalej „odwołujący”) zostało wniesione odwołanie wobec czynności

zamawiającego związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego

traktowania strony;

2. art. 7 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady

uczciwej konkurencji i dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez

wykonawcę: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

(dalej „przystępujący” lub „ELTAST”, podczas gdy oferta tego wykonawcy podlegała

odrzuceniu;

3. art. 82 ust. 3 ustawy Pzp poprzez uznanie przez zamawiającego, iż oferta ELTAST

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), podczas

gdy w rzeczywistości oferta ta była niezgodna z treścią SIWZ;

4. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty ELTAST jako oferty

niegodnej z treścią SIWZ.

W związku z powyższymi naruszeniami odwołujący wniósł o uwzględnienie

niniejszego odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności

wyboru oferty najkorzystniejszej; powtórzenia czynności badania ofert; odrzucenia oferty

ELTAST, jako niespełniającej wymogów SIWZ; powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej i

wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; a także zasądzenie od zamawiającego na

rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym uiszczonego przez odwołującego wpisu

4

od odwołania, kosztów wynagrodzenia pełnomocnika przedstawionych w późniejszym toku

postępowania.

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych

i prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.

Odwołujący przywoływał opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu, zamieszczony

w SIWZ zwracając uwagę, że zamawiający wymagał w załączniku nr 1 do SIWZ - Programie

Funkcjonalno - Użytkowym (w p. 1.3.3., s. 16): „W ramach wymiany obecnych opraw

(rtęciowych i sodowych) oraz dla dowieszenia opraw i dobudowy nowych punktów

oświetleniowych wskazanych w pkt 1.1 Przedmiot zamówienia zakłada się zastosowanie

co najmniej 8 typów oprawy na źródła światła LED o określonych w Załączniku nr 10

- Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED - parametrach oświetleniowych, oraz

o następujących cechach wspólnych: (a) w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane

oprawy uliczne muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na

jednakowy kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy korpus (w jednej formie i

rozmiarze)”.

Wykonawca ELTAST potwierdził w swojej ofercie, iż proponuje oprawy w trzech

rozmiarach korpusu (BGP281, BGP282 i BGP283), co jest niezgodne z wymogami SIWZ

i PFU.

Zdaniem odwołującego argumentacja wykonawcy, iż w SIWZ było odniesienie tylko

do załącznika nr 10 i 11 dla wymiany opraw jest chybiona, gdyż PFU stanowi integralną

część SIWZ i zgodnie z cytowanym zapisem na str. 16, opisane wymagania dotyczą

zarówno opraw do wymiany, jak i opraw do dowieszenia i dobudowy.

Odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego do przedłożenia próbek w trakcie

rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dalej odwołujący podniósł, że zamawiający w odniesieniu do korpusu opraw wskazał

w załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno - Użytkowym (w p. 1.3.3.): „(f) dostęp

do komory zasilania powinien odbywać się od góry, w celu ułatwienia przyszłych prac

konserwacyjnych”.

Wykonawca ELTAST w kartach technicznych proponowanych opraw przedstawił

zapis o dostępie do komory zasilania od góry. Konfrontacja z rzeczywistym wyglądem

i funkcjonalnością opraw BGP 281, 282 i 283 pokazuje, że dostęp do komory zasilania

następuje od dołu - tam są śruby mocujące, które od dołu trzeba wykręcić, aby dostać się do

komory zasilania. Tym samym wykonawca nie spełnił wymogów SIWZ i załączników,

a zamawiający powinien jego ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

jako niezgodną z treścią SIWZ.

5

Zamawiający, w dniu 16 grudnia 2020 r. poinformował wykonawców, zgodnie

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania

do złożenia przystąpienia. W dniu 18 grudnia 2020 r., wykonawca: Centrum Zaopatrzenia

Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zgłosił swoje przystąpienie

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Zamawiający, działając w oparciu o przepis art. 186 ust. 1 ustawy Pzp,

złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, wnosząc o oddalenie odwołania w całości

jako bezzasadnego.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej

sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, po zapoznaniu

się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ,

ofertą złożoną przez przystępującego, po zapoznaniu się z odwołaniem i stanowiskiem

procesowym zamawiającego zawartym w złożonym piśmie procesowym, a także

po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron oraz uczestnika postępowania,

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje

Izba ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Ponadto Izba stwierdziła, że odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze

środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący

ubiega się o przedmiotowe zamówienie. Objęta odwołaniem czynność zamawiającego

dopuszcza udział w dalszym toku postępowania podmiotowi, którego oferta w ocenie

odwołującego podlega odrzuceniu. Odwołujący ma zatem interes we wniesieniu odwołania,

gdyż sprzeczne z ustawą Pzp czynności zamawiającego w sposób negatywny oddziałują na

interes odwołującego w postępowaniu.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania

o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w formie

elektronicznej. Ponadto Izba dopuściła i przeprowadziła dowody wnioskowane w sprawie

i złożone na rozprawie przez odwołującego.

6

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 3.1

SIWZ są roboty budowlane obejmujące modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę

nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa. Zamawiający opisał zakres

zamówienia w następujący sposób: (3.2.1) Wymiana istniejących opraw oświetlenia

ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1100 szt. na terenie Gminy Poniatowa, w tym

oprawy ozdobne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ pn. „Wytyczne dla opraw

oświetleniowych LED” oraz załącznikiem nr 11 do SIWZ pn. „Zestawienie ilości i mocy

projektowanych opraw oświetleniowych dla poszczególnych punktów zapalania na terenie

miasta i gminy Poniatowa". Moc sumaryczna 1100 opraw po wymianie, bez uwzględnienia

zmiennego profilu mocy, nie może przekroczyć 43,42 kW. Wymiana styczników i

bezpieczników. Obecne łączne zużycie energii elektrycznej przez 1100 opraw to 508 479

kWh. Zamawiający zakłada, że wmianie podlegać będzie ilość co najmniej 200 wysięgników i

należy to wkalkulować w cenę zadania. Długości nowych wysięgników powinny wynikać z

poprawnych obliczeń oświetleniowych w celu zapewnienia spełnienia normy oświetleniowej.

Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich

utylizację a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. (3.2.2) Dobudowa

oświetlenia na terenie Gminy Poniatowa (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa,

oprawa LED), w tym: (3.2.2.1) dowieszenie co najmniej 367 nowych punktów świetlnych na

istniejących słupach i liniach PGE, w tym 25 sztuk na słupach bez linii zasilającej, zgodnie z

PFU oraz załącznikiem nr 10 „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Łączna moc

sumaryczna 367 opraw do dowieszenia, bez uwzględnienia zmiennego profilu mocy, nie

może przekroczyć 16,92 kW. Zamawiający posiada uzgodnienia z PGE Dystrybucja SA w

zakresie dowieszenia nowych punktów wg istniejących projektów, uzyskanie wszelkich

pozostałych niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak

również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. (3.2.2.2) budowa łącznie 200

nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości około 14.500 mb (ilość

szacunkowa), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Programem Funkcjonalno-Użytkowym

(PFU) i załącznikami do PFU (załącznik nr 9 - lokalizacja nowych punktów świetlnych na

nowych liniach oraz załącznik nr 10 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie

„Zaprojektuj i Wybuduj". Łączna moc sumaryczna 200 opraw przewidzianych do dobudowy

nie może przekroczyć 8,71 kW. Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA

w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień

leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń.

Uruchomienie nowego oświetlenia leży również w zakresie zadania. Obecnie na

projektowanych odcinkach Gmina nie posiada urządzeń oświetlenia drogowego. Celem

inwestycji jest zapewnienie oświetlenia w miejscach dotychczas nieoświetlanych, przy

7

zachowaniu właściwych parametrów oświetleniowych, zgodnie z wymaganymi normami dla

klas dróg. (3.2.2.3) Wyniesienie punktów zapalania ze stacji transformatorowych, wraz z

zaprojektowaniem i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń w ilości co najmniej 15 szt. Dla

zadań opisanych w pp. 3.2.2.1, 3.2.2.2 i 3.2.2.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek

zasilających, zarówno wydzielonych, jak i zlokalizowanych w stacjach trafo, oraz docelowo

zaproponował zmniejszenie liczby istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych

obwodów zasilania i redukcję ilości liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek

SOU oraz redukcji obwodów zasilania zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt

będzie podstawą do wyliczenia ewentualnej dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu

montażu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji

powykonawczej, określającej ilości szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na

każdym indywidualnym obwodzie z szafką SOU celem wystąpienia do OSD

z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. (3.3) Ubezpieczenie na okres 36 miesięcy od

daty odbioru końcowego inwestycji, obejmujące zamontowane oprawy oświetleniowe oraz

nowe słupy i wszystkie pozostałe elementy zadania objętego niniejszym postępowaniem.

Cena za w/w ubezpieczenie musi być ujęta w cenie oferty. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył promesę instytucji ubezpieczeniowej

potwierdzającą gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy płatnej

jednorazowo za okres 3 lat, bez regresu i zmiany stawki w tym okresie. Promesa powinna

zawierać informację o bazowej wartości procentowej ubezpieczenia w stosunku do wartości

inwestycji. Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: (a) Zdarzenia i katastrofy

naturalne: powódź, huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, osunięcie lub

zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pożar, mróz,

dym, sadza, upadek drzewa lub innych elementów naturalnych; (b) Wandalizm, rabunek,

celowe uszkodzenie oraz kradzież z włamaniem, (c) Katastrofa budowlana, upadek lub

osunięcie się kominów, budynków, masztów, dźwigów oraz innych elementów architektury i

wytworów człowieka, (d) Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, (e) Inne nienazwane

ryzyka. (3.4) Dokumentacja powykonawcza - format zapisu *.pdf, *.shp, *xlsx lub inny

ogólnodostępny format, zawierającą szczegółową inwentaryzację nowobudowanego i

istniejącego oświetlania, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia. Szczegółowy

zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia zawarto: (i) Program

Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; (ii) Lokalizacja nowych punktów

świetlnych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” - Załącznik nr 9 do SIWZ; (iii) Wytyczne dla

opraw oświetleniowych - Załącznik nr 10 do SIWZ; (iv) Zestawienie ilości i mocy

projektowanych opraw oświetleniowych dla poszczególnych punktów zapalania na terenie

miasta i gminy Poniatowa załącznik nr 11. (3.6) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany

8

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

(3.7) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie

prowadzenia przyszłych prac.

Dalej Izba ustaliła, że załącznikiem nr 1 do SIWZ był Program Funkcjonalno-

Użytkowy. W dokumencie tym opisano zakres zamówienia, analogicznie jak w treści SIWZ.

Jednoczesnie w punkcie 1.3.3 opisano wymagania dla opraw oświetleniowych, w tym także

w podpunkcie dodatkowe wymaganie dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania, lit a)

zapisano, że w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy uliczne muszą

pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jednakowy kolor z palety RAL

oraz posiadać jednakowy korpus (w jednej formie i rozmiarze). Ponadto, zgodnie z PFU

zamawiający zastrzegł sobie prawo do żądania okazania dodatkowych dokumentów

potwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowe opraw, w tym dostarczenia

próbek opraw. Parametry ujęte w dokumentach technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.)

muszą być zgodne z danymi technicznymi podawanymi na ogólnodostępnych stronach

producentów opraw (budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.).

Z kolei we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w §1 opisano

przedmiot umowy w następujący sposób: (ust. 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca

przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa

nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa”. (ust. 2) Szczegółowy zakres

oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: (i) specyfikacja istotnych warunków

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, (ii) PFU wraz z załącznikami, stanowiąca

załącznik nr 2 do umowy, (iii) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, (iv)

harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, stanowiący załącznik nr 4

do umowy. (ust. 5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urządzenia, materiały będą

zgodne z dokumentacją SIWZ i PFU. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w

pełni zgodne z tymi dokumentami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji

projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w

porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i

poprawek. (ust. 6) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją SIWZ i PFU

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją SIWZ.

9

Ponadto Izba ustaliła, że ELTAST złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu,

deklarując w załączniku nr 10 do SIWZ, iż proponuje oprawy w trzech rozmiarach korpusu

(BGP281, BGP282 i BGP283). Jednocześnie, na wezwanie zamawiającego do złożenia

próbek - przedłożył oferowane oprawy.

Pismem z 10 grudnia 2020 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze,

jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ELTAST.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o

udzielenie zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp,

rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie skład orzekający wskazuje, który to pogląd można uznać za ugruntowany

w doktrynie i orzecznictwie, że zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako

podstawy odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, ma miejsce w przypadku, gdy niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter

zasadniczy i nieusuwalny, przy czym dotyczyć musi ona sfery niezgodności zobowiązania

zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania deklarowanego w ofercie. Polegać ona może

także na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ

(z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania dotyczące sposobu wyrażenia, opisania

i potwierdzenia zobowiązania/ świadczenia ofertowego, a więc wymagania, co do treści

oferty, a nie wymagania co do jej formy, które są również w SIWZ zamieszczane). Zawsze

także winno być możliwe wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega

- co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi

i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ (tak np. w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt: KIO 775/19). Badanie przez zamawiającego treści oferty

i ocena składanych przez wykonawcę oświadczeń, pod kątem zgodności przedmiotu

oferowanego z zamawianymi dostawami, usługami czy robotami budowlanymi, polegać

winna zatem zawsze na porównaniu wymagań stawianych w SIWZ z treścią złożonej przez

wykonawcę oferty. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że zawarte tam

oświadczenie, na przykład co do parametrów oferowanego rozwiązania, nie odpowiada

opisanemu przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej, istnieje podstawa do

odrzucenia oferty.

Przypomnieć należy również, że SIWZ jest dokumentem, który ma kluczowe

znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z jednej strony ma

10

decyzdujące znaczeczenie dla wykonawców, kórzy na jej podstawie podejmują decyzję o

udziale w postępowaniu i przygotowują ofertę zgodną z wymaganiami oraz potrzebami

zamawiającego, z drugiej jest to dokument na podstawie którego zamawiający dokonuje

oceny złożonych ofert w sposób, który musi być zgodny z postawionymi tam wymaganiami

i zasadami. Z tych powodów ustawodawca opisał jaka powinna być zawartość SIWZ,

wprowdzając przepis art. 36 ustawy Pzp.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, skład orzekający

doszedł do przekonania, że zamawiający dokonał oceny oferty, złożonej przez

przystępującego w sposób niezgodny z wymaganiami skwantyfikowanymi i opisanymi

jednoznacznie w treści SIWZ. Ponadto, na etapie oceny złożonych ofert, dokonuje

interpretacji zapisów, które sam wskazał w dokuemntacji przetargowej, jako obowiązujące.

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który

opisywał przedmiot zamówienia, który zrealizować winien wykonawca, w punkcie 1.3.3

zamieszczono wymagania dla opraw oświetleniowych. W podpunkcie dodatkowe wymaganie

dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania, lit a) zapisano, że w celu ujednolicenia

wizerunku gminy oferowane oprawy uliczne muszą pochodzić od jednego producenta,

muszą być malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy korpus (w

jednej formie i rozmiarze). Tymczasem przystępujący zaoferował oprawy w trzech różnych

rozmiarach korpusu, co wynika zarówno z treści oferty, jak też obrazują próbki złożone

w postępowaniu (każa z trzech okazanych próbek była w innym rozmiarze, w zależności od

ilości diod LED, które zostały umieszczone w oprawie).

Izba nie podzieliła stanowiska zamawiającego i przystępującego co do tego, że prace

wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia obejmowały dwa odrębne zakresy, a treść

SIWZ opisywała niezależnie wymagania dotyczące dobudowy oświetlenia i wymiany

istniejących opraw oświetlenia ulicznego. Z niezrozumiałych powodów zamawiający pomimo

tego, że PFU opisywał zadanie, które musi zostać zrealiozwane jako całość, gdyż jak sam

przyznał w PFU zawarto analogiczne zapisy jak w treści SIWZ, odnoszące się zarówno

do wymiany opraw (pkt 1.1.1), jak też dobudowy oświetlenia (pkt 1.1.2) stwierdził

jednocześnie, że do opraw objętych zakresem prac polegających na wymianie istniejących

opraw na nowe oprawy LED - nie miały zastosowania wymagania PFU odnoszące się do

jednakowego korpusu oprawy (w jednej formie i rozmiarze). Takie wnioski nie płyną ani z

treści SIWZ, ani z PFU. Dokument ten przewiduje to wymaganie, odnosząc je do całego

rezliowanego przez wykonawcę zamówienia, nie precyzuje bowiem, że wymaganie to odnosi

się do części realizowanego zakresu, ale znalazło się w miejscu w którym opisano

wymagania dotyczące wszystkich opraw.

Stanowisko zamawiającego jest sprzeczne zarówno z uregulowaniami SIWZ, jak

i PFU. Dostrzec należy, że zgodnie z pkt 3.1 SIWZ przedmiotem zamówienia są roboty

11

budowlane, które obejmują zarówno wymianę, jak i dobudowę opraw. W punkcie 3 SIWZ

wskazano, że szczegółowy zakres prac składający się na cały przedmiot zamówienia

zawarty jest m.in. w PFU. Również z treści samego PFU wynika, że ten odnosi się do całego

zakresu przedmiotu zamówienia. Wskazuje na to przywoływany wcześniej punkt 1.3.3, ale

także 1.2.2, gdzie zawarto wymagania odnośnie realizacji. W literach „c” i „d” opisano

szczegółowe parametry opraw, które będą dowieszone i dobudowane. Analogioczne zapisy

zawarto również we wzorze umowy, między innymi w §1, w którym opisano przedmiot

umowy w następujący sposób: (ust. 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do

realizacji zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych

punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa”. (ust. 2) Szczegółowy zakres oraz

sposób wykonania robót budowlanych określa: (i) specyfikacja istotnych warunków

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, (ii) PFU wraz z załącznikami, stanowiąca

załącznik nr 2 do umowy, (iii) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, (iv)

harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, stanowiący załącznik nr 4

do umowy. (ust. 5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urządzenia, materiały będą

zgodne z dokumentacją SIWZ i PFU. Nie ulega zatem wątpliwości, że PFU był dokumentem

kluczowym, opisującym zakres zamówienia i precyzującym wymagania odnoszące się do

sposobu jego realizacji.

Zamawiający tłumaczył również, że myśląc o ujednoliceniu miał na myśli jednakowe

oprawy na ulicy czy w danej miejscowości, a nie konieczność zamontowania jednakowych

opraw w pełnym zakresie. Również to stanowisko nie znajduje odzwierciedlenia w takich

dokumentach jak SIWZ czy PFU. To jak rozumiał zamawiający wskazane wymaganie,

dotyczące ujednolicenia, wynika z definicji zawartej w pkt 1.3.3 PFU, tj. jednakowe korpusy

opraw, a więc oprawy w jednej formie i jednym rozmiarze. Zamawiajacy nie może

dokonywać na etapie oceny złożonych ofert innej interpretacji, niż wynika to z brzmienia

dokumentów przekazanych wykonawcom w postępowaniu. Ponownie należy podkreślić, że

to one są wiążące zarówno dla wykonawcy, który ma obowiązek przygotować i złożyć ofertę

zgodnie z opisanymi tam parametrami i zasadami, a zamawiający dokonuje oceny wyłącznie

w oparciu o wymagania, które sam określił i ustalił.

Tym samym zamawiający, winien podjąć decyzję o odrzuceniu oferty ELTAST

stwierdzając, że jest ona niezgodna z treścią SIWZ, albowiem nie spełnia wymagań

odnośnie jednakowego korpusu opraw.

Jednoczesnie skład orzekający nie podzielił zastzeżeń odwołującego w zakresie,

w jakim podnosił on, że oferta ELTAST jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż dostęp do

komory zasilania nie odbywa się od góry.

Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że określenie „dostęp do komory zasilania

powinien odbywać się od góry” oznacza tylko tyle, że pokrywa komory ma być otwierana od

12

góry. Bez znaczenia zatem pozostaje kwestia, że celem otwarcia komory należy odkręcić

śruby znajdujące się na dole. Ta czynność zmierza wprawdzie do otwarcia komory, ale już

sam dostęp, po odkręceniu śrób ma miejsce od góry. Potwierdził to dowód z okazania

próbek, przeprowadzony na rozprawie.

Odnosząc się do przedstawionych przez odwołującego na tą okoliczność dowodów,

które miały prezentować rozwiązania w których oprócz tego, że komora otwierana jest od

góry, to również śruby znajdują się na górze, Izba uznała je za nieprzydatne do

rozstrzygnięcia sprawy. Należy zgodzić się z zamawiającym, że w treści SIWZ nie

sformułowano wymogu dotyczącego lokalizacji samego zamka, a zatem ta jest bez

znaczenia dla oceny opisywanego wymagania.

Z powyższych powodów Izba orzekła jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1.

Przewodniczący: ………………………..……

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij