13-01-2021

KIO 3342/20

1

Sygn. akt KIO 3342/20

POSTANOWIENIE

z dnia 13 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 13 stycznia

2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia

2020 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (Konsorcjum): Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. (ul. Postępu 17, 02-

676 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w

Warszawie (pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa),

przy udziale:

A. wykonawcy Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Melomanów 4, 00-712

Warszawa);

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum):

IMPEL Defender Sp. z o. o., IMPEL Safety Sp. z o. o., IMPEL Facility Services

Sp. z o. o., IMPEL Provider Sp. z o. o., , IMPEL Technical Security Sp. z o. o.,

ITM Poland S.A. (ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław),

postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(Konsorcjum): Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. (ul. Postępu 17, 02-676

Warszawa) kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok – w terminie 7

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………………………

3

Sygn. akt KIO 3342/20

Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (Konsorcjum): Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. z siedzibą w

Warszawie (Odwołujący) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), [ustawa Pzp lub

Pzp lub Ustawa PZP] przez Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. pod nazwą „Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i

mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” -

znak sprawy: 01160/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2020, Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 145-358104 w dniu 29 lipca 2020 r.

Odwołujący zaskarżył czynności Zamawiającego polegające na uznaniu, że:

1) Informacje zastrzeżone przez: wykonawcę Ekotrade sp. z o.o. oraz wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): Impel Defender Sp. z

o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel

Facility Seryices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Proyider Sp. z o.o. z siedzibą

we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ITM

Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Konsorcjum Impel) - stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa;

2) Oferta Konsorcjum Impel nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Wskazanym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie:

1) art. 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ocenę, że informacje złożone przez

Ekotrade oraz Konsorcjum Impel w ramach wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej

ceny objęte zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, podczas gdy

złożone przez tych wykonawców wyjaśnienia nie powinny zostać objęte tajemnicą

przedsiębiorstwa;

2) art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1) Pzp poprzez

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel z uwagi na zaoferowanie w ofercie

rażąco niskiej ceny, podczas gdy oferta Konsorcjum Impel właśnie charakteryzuje się

rażąco niską ceną.

4

W związku z powyżej wskazanymi zarzutami wniósł o:

1. merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) niniejszego odwołania

i jego uwzględnienie w całości,

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji Postępowania, a także

dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie,

3. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

4. powtórzenie oceny i badania ofert z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w

odwołaniu, w szczególności odtajnienie dokumentów i informacji złożonych przez

Ekotrade oraz Konsorcjum Impel oraz odrzucenie oferty Konsorcjum Impel.

Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, a także może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP wskazanych w

petitum niniejszego odwołania. Odwołujący złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i ubiega

się o zamówienie. Zamawiający odmówił odwołującemu dostępu do wyjaśnień złożonych

przez Ekotrade oraz Konsorcjum Impel, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie

art. 90 ust. 1 Pzp, a w rezultacie pozbawił odwołującego prawa weryfikacji informacji

zawartych w złożonych dokumentach. Gdyby Zamawiający dokonał czynności badania i

oceny ofert w sposób prawidłowy, wówczas oferta Odwołującego się mogłaby okazać się

najkorzystniejszą ofertą w Postępowaniu. W świetle powyższego Odwołujący posiada interes

w uzyskaniu zamówienia i może ponieść realną szkodę wskutek zaskarżonej czynności

Zamawiającego.

Do postępowania odwoławczego, po stronie zamawiającego na podstawie art.

185 ust.2 ustawy Pzp zgłosili przystąpienie: wykonawca Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum):

Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we

Wrocławiu, Impel Facility Seryices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Proyider Sp. z

o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

oraz ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze – wnosząc o oddalenie odwołania.

Odwołujący w piśmie z dnia 12 stycznia 2021 r. skierowanym do Prezesa Krajowej

Izby Odwoławczej oświadczył, że „Działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze

zm., dalej zwana „PZP”) w imieniu wykonawcy Konsorcjum Firm: Solid Security Sp. z o. o. z

siedzibą w Warszawie (Lider konsorcjum) oraz Solid Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

(Partner Konsorcjum) (dalej zwany „Odwołującym”), (…) cofa odwołanie i wnosi o zwrot

wniesionego wpisu na rachunek bankowy, z którego został dokonany wpis..

5

Izba postanowiła,

Działając na podstawie na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp Izba umorzyła

postępowanie odwoławcze. W myśl wskazanego art. 187 ust. 8 ustawy Pzp: „Odwołujący

może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza

postępowanie odwoławcze”. Z kolei orzekając o kosztach postępowania Izba miała na

uwadze zdanie drugie tego przepisu zgodnie z którym: „Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu”. Tym samym Izba,

uwzględniając również przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r.,

poz. 972), nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu od odwołania

uiszczonego w przedmiotowej sprawie w wysokości 15.000 zł.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

……………………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij