07-01-2021

KIO 3341/20

1

Sygn. akt: KIO 3341/20

POSTANOWIENIE

z dnia 07 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Członkowie: Beata Konik

Irmina Pawlik

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę Immitis

sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz) w postępowaniu prowadzonym przez

Zamawiającego Poczta Polska Spółka Akcyjna (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Warszawa)

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Odwołującego:

- Intaris sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa)

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego:

- Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock),

- Maxto Its spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Willowa 87, 32-085

Modlniczka)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Wykonawcy Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz) kwoty 13500

00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego

wpisu.

2

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….

Członkowie: ……………………………

……………………………

3

Sygn. akt: KIO 3341/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Poczta Polska S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.

Odwołujący Immitis sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu

naruszenie:

1. art. 29 ust. 1-3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP polegające na dokonaniu opisu

przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady proporcjonalności i w sposób mogący

utrudniać uczciwą konkurencję, postawienie w odniesieniu do zamawianych urządzeń

wymogów co do ich parametrów minimalnych nieznajdujących uzasadnienia w realnych

potrzebach Zamawiającego, zwłaszcza w świetle innych wymagań SIWZ, określenie

wymogów co do parametrów zamawianych urządzeń rozpatrywanych jako całość w sposób

dyskryminujący, sztucznie zawężający konkurencję i faworyzujący (na skutek łącznego

postawienia wielu ograniczających konkurencję wymogów) konkretnych producentów; a w

efekcie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, którego całokształt powoduje

ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu Wykonawcom zainteresowanym udziałem

w postępowaniu zdolnym do zaoferowania sprzętu odpowiadającego uzasadnionym

potrzebom Zamawiającego; a nadto poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób

niejednoznaczny, budzący wątpliwości i wewnętrznie sprzeczny,

2. art. 30 b ust. 1 PZP poprzez żądanie od Wykonawców przedstawienia certyfikatów

(publikacji na stronie jednostki certyfikującej TCO), które nie pozostają w związku z

wymogiem, na potwierdzenie którego ma być przedstawiony (zgodność z art. 2 pkt 20

dyrektywy 2014/24/UE)

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany kwestionowanych postanowień

załącznika nr 1a do SIWZ- Parametry Techniczno - Użytkowe dla komputera stacjonarnego

PC1.

05 stycznia 2021 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie.

4

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) postanowiła

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8

zdanie drugie ustawy Pzp oraz §5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z

późn. zm.).

Przewodniczący:

……………….….………..

Członkowie:

……………………………

……………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij