07-01-2021

KIO 3339/20

1

Sygn. akt: KIO 3339/20

POSTANOWIENIE

z dnia 07 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Członkowie: Beata Konik

Irmina Pawlik

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę MBA

System sp. z o.o. (ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego Poczta Polska Spółka Akcyjna (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-

940 Warszawa)

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego:

- Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock),

- Maxto Its spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Willowa 87, 32-085

Modlniczka)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Wykonawcy MBA System sp. z o.o. (ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa) kwoty

13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90%

uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….

Członkowie: ……………………………

……………………………

3

Sygn. akt: KIO 3339/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Poczta Polska S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.

Odwołujący MBA System sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu

naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy - poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia w sposób utrudniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości; nakazanie Zamawiającemu

dokonania modyfikacji SIWZ poprzez nadanie następującej treści:

1) w Załączniku 1a w pozycji Ergonomia, wymagania minimalne: „Maksymalne długości

wymiarów obudowy (wysokość x szerokość x głębokość) nie przekraczają wartości 345 mm

x 100 mm x 300 mm, lub 300 mm x 100 mm x 345 mm o łącznej sumie wymiarów nie

większej niż 745 mm”;

2) w Załączniku 1a w pozycji Zasilacz, wymagania minimalne: „Moc ciągła zasilacza min. 180

W i max. 310 W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego efektywność nie mniej

niż 90% przy obciążeniu 50%. Zasilacz musi zapewnić wydajną pracę wszystkich

zainstalowanych komponentów oraz zabezpieczyć zasilanie dla wszystkich komponentów,

przewidzianych dodatkowo do instalacji w komputerze, zgodnie ze specyfikacją producenta.”

3) w Załączniku 1a w pozycji Wymagania dodatkowe, wymagania minimalne - poprzez

usunięcie wymagania „Filtr powietrze zamontowany na przednim panelu komputera”;

4) w Załączniku 1e oraz f w pozycji Funkcje bezpieczeństwa poprzez wymagania minimalne

poprzez usunięcie wymagania „Możliwość aktualizacji oprogramowania BIOS bezpośrednio

z jego poziomu (z menu BIOS), bez uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagane, aby

aktualizacja z poziomu menu BIOS umożliwiała wykonanie aktualizacji z sieci Internet przy

wykorzystaniu serwera producenta komputera bez uruchamiania systemu operacyjnego oraz

bez wykorzystywania podłączonych na zewnątrz lub wewnątrz dodatkowych urządzeń.”

Odwołujący wniósł także o zasądzenie kosztów postępowania.

05 stycznia 2021 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie.

4

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) postanowiła

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8

zdanie drugie ustawy Pzp oraz §5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z

późn. zm.).

Przewodniczący:

……………….….………..

Członkowie:

……………………………

……………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij