07-01-2021

KIO 3334/20

1

Sygn. akt: KIO 3334/20

POSTANOWIENIE

z dnia 07 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Członkowie: Beata Konik

Irmina Pawlik

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę NTT

Technology sp. z o.o. (Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa – Wesoła) w

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Poczta Polska Spółka Akcyjna (ul.

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Odwołującego:

- Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz),

- Intaris sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa)

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego:

- Meran Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Kaczeńców 31, 05-

400 Otwock),

- Maxto Its spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Willowa 87, 32-085

Modlniczka)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Wykonawcy NTT Technology sp. z o.o. (Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077

Warszawa – Wesoła) kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….

Członkowie: ……………………………

……………………………

3

Sygn. akt: KIO 3334/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Poczta Polska S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 04 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej pod numerem 2020/S 237-586247.

Odwołujący NTT Technology sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu

naruszenie:

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo

zamówień publicznych poprzez: opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie części I

zamówienia (komputer stacjonarny PC1) i części II zamówienia (komputer stacjonarny PC3)

poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym oferowany przez wykonawcę model

komputera musi zostać opublikowany na stronie internetowej https://tcocertified.com/product-

finder/ prowadzonej przez TCO Development, w sytuacji, gdy prowadzi to do

uprzywilejowania i wyeliminowania niektórych wykonawców i produktów, nie jest to

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz istnieje możliwość opisania przedmiotu

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez powoływania się na nazwy

własne, a co za tym idzie powołany wymóg narusza zasadę uczciwej konkurencji i jest

niezgodny z ustawą PZP,

2. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 pzp poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia w zakresie części I zamówienia (komputer stacjonarny PC1) i części II

zamówienia (komputer stacjonarny PC3) poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym

oferowany przez wykonawcę model komputera musi zostać opublikowany na stronie

internetowej https://tcocertified.com/product-finder/ prowadzonej przez TCO Development, tj.

poprzez wskazanie nazwy własnej certyfikatu, który musi posiadać sprzęt komputerowy oraz

wskazanie nazwy własnej organizacji, która wydaje ten certyfikat bez jednoczesnego

wskazania „lub równoważny", tj. bez umożliwienia oferowania komputerów równoważnych,

które nie mają certyfikatu TCO, ale posiadają te same funkcjonalności, co komputery

certyfikowane w zakresie TCO,

3. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 pzp poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia w zakresie części I zamówienia (komputer stacjonarny PC1) i części II

zamówienia (komputer stacjonarny PC3) poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym

oferowany przez wykonawcę model komputera musi zostać opublikowany na stronie

internetowej https://tcocertified.com/product-finder/ prowadzonej przez TCO Development,

co narusza uczciwą konkurencję i prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania

4

niektórych producentów sprzętu komputerowego eliminując jednocześnie innych.

4. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 30b ust. 1, ust. 2 poprzez

opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia (komputer stacjonarny

PC1) i części II zamówienia (komputer stacjonarny PC3) poprzez wprowadzenie wymogu,

zgodnie z którym oferowany przez wykonawcę model komputera musi zostać opublikowany

na stronie internetowej https://tcocertified.com/product-finder/ prowadzonej przez TCO

Development tj. musi posiadać certyfikat TCO, który to certyfikat nie jest wydawany przez

jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ust. 1 i 2 pzp.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

1. usunięcia z rozdziału VI siwz punktu 4.2.1 ppkt 1.b siwz oraz usunięcie z rozdział VI

punktu 4.2.2 ppkt 1.b siwz,

2. usunięcia z załącznika nr 1a do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno -

użytkowe dla komputera stacjonarnego podstawowego (komputer stacjonarny PC1), z

wiersza „wymagania dodatkowe" fragmentu: „potwierdzeniem jest publikacja na stronie:

https://tcocertified.com/product-finder/"

3. usunięcie z załącznika nr 1c do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno -

użytkowe dla komputera stacjonarnego o podwyższonych wymaganiach (komputer

stacjonarny PC3), z wiersza „wymaganie dodatkowe" fragmentu: „potwierdzeniem jest

publikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/".

Ewentualnie wniósł o:

- zmianę treści rozdziału VI siwz pkt 4.2.1 ppkt 1.b poprzez dodanie do obecnej treści

sformułowania: „lub oświadczenie producenta sprzętu potwierdzającego, że cykl życia

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 20 14/24/UE (art. 2 pkt 20)"

- zmianę treści rozdziału VI siwz pkt 4.2.2 ppkt 1.b poprzez dodanie do obecnej treści

sformułowania: „lub oświadczenie producenta sprzętu potwierdzającego, że cykl życia

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)".

- zmianę treści załącznika nr 1a do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno -

użytkowe dla komputera stacjonarnego podstawowego (komputer stacjonarny PC1), poprzez

dodanie w wierszu „wymagania dodatkowe" po fragmencie „potwierdzeniem jest publikacja

na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/" sformułowania: „lub oświadczenie

producenta sprzętu potwierdzającego, że cykl życia oferowanego produktu jest zgodny z

Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)".

- zmianę treści załącznika nr 1c do siwz (załącznika nr 2 do umowy), parametry techniczno -

użytkowe dla komputera stacjonarnego o podwyższonych wymaganiach (komputer

stacjonarny PC3), poprzez dodanie w wierszu „wymagania dodatkowe" po fragmencie:

„potwierdzeniem jest publikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/"

5

sformułowania: „lub oświadczenie producenta sprzętu potwierdzającego, że cykl życia

oferowanego produktu jest zgodny z Dyrektywą 2014/24/UE (art. 2 pkt 20)".

Odwołujący wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów

postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

05 stycznia 2021 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) postanowiła

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8

zdanie drugie ustawy Pzp oraz §5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z

późn. zm.).

Przewodniczący:

……………….….………..

Członkowie:

……………………………

……………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij