11-01-2021

KIO 3332/20

KIO 3332/20 1

Sygn. akt: KIO 3332/20

POSTANOWIENIE

z dnia 11 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14

grudnia 2020 r. przez wykonawcę ERBUD OPERATIONS sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002

Jasionka,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług

Wspólnych, Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola,

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy

ERBUD OPERATIONS sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka, kwoty 9 000,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok – w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……..…....………

KIO 3332/20 2

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła II 25A, 37-450

Stalowa Wola, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie

zamówienia pn. „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej

w Gminie Stalowa Wola”, numer referencyjny: ZP-II.271.76.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.09.2020 r.,

nr 581849-N-2020.

Pismem z dnia 08.12.2020 r. zamawiający poinformował wyborze jako najkorzystniejszej

oferty wykonawcy ADAMIETZ sp. z o.o.

W dniu 14.12.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,

w którym wykonawca ERBUD OPERATIONS sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka

(dalej: „odwołujący”) zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 92 ust 1 pkt 1 w zw. z art 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie podania

uzasadnienia dla dokonanej oceny oferty ADAMIETZ i czynności wyboru oferty

najkorzystniejszej w zakresie punktacji przyznanej ofercie wykonawcy ADAMIETZ oraz

pozostałym ofertom złożonym przez innych wykonawców w każdym kryterium oceny ofert,

a w szczególności w kryterium „doświadczenie kadry", uniemożliwiając weryfikację

prawidłowości przyznania lub braku przyznania odpowiedniej liczby punktów,

2) art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez

zaniechanie czynności wykluczenia wykonawcy ADAMIETZ oraz zaniechanie czynności

wykluczenia wykonawcy ARKADA MIELEC sp. z o.o., mimo że każdy z tych wykonawców

wskazał w swojej ofercie, iż w realizacji zamówienia będą brały udział osoby, które brały

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia, co spowodowało

zakłócenie uczciwej konkurencji niedające się zlikwidować w żaden inny sposób jak

poprzez wykluczenie ww. wykonawców z udziału w postępowaniu, a w konsekwencji

zaniechanie odrzucenia ofert złożonych przez wykonawców wykluczonych z udziału

w postępowaniu,

3) art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez

zaniechanie czynności wykluczenia wykonawcy ADAMIETZ oraz wykonawcy ARKADA

MIELEC, mimo iż w ramach wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności

zawodowych każdy z ww. wykonawców powołał się na dysponowanie w tym zakresie

osobami, które brały udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia i

w konsekwencji poprzez wybór oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej w oparciu

o osoby, które nie mogą brać udziału w realizacji niniejszego zamówienia,

KIO 3332/20 3

a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia ofert złożonych przez wykonawców

wykluczonych z udziału w postępowaniu,

4) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie wykonawcy ADAMIETZ

oraz wykonawcy ARKADA MIELEC w ramach oceny ofert w kryterium „doświadczenie

kadry" punktów, mimo iż każdy z tych wykonawców wskazał jako kadrę osoby, które brały

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, co spowodowało

zakłócenie uczciwej konkurencji niedające się zlikwidować w żaden inny sposób jak

poprzez wykluczenie każdego z tych wykonawców z udziału w postępowaniu,

a w konsekwencji poprzez wybór oferty wykonawcy ADAMIETZ jako najkorzystniejszej

w oparciu o osoby, które nie mogą brać udziału w realizacji niniejszego zamówienia,

5) art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy ADAMIETZ jako

najkorzystniejszej, mimo że wskazany wykonawca powinien zostać wykluczony, a jego

oferta powinna zostać odrzucona.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy ADAMIETZ,

2) dokonania powtórnego badania i oceny złożonych ofert,

3) wykluczenia wykonawcy ADAMIETZ oraz wykonawcy ARKADA MIELEC i w konsekwencji

odrzucenia ofert tych wykonawców,

4) dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej,

5) sporządzenia pełnego uzasadnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w szczególności

uzasadnienia dla dokonanej oceny ofert złożonych w postępowaniu w ramach kryterium

"Doświadczenie kadry" z podaniem powodów, dla których ofertom w poszczególnych

kryteriach przyznano punkty oraz powodów, dla których punkty te ofertom nie zostały

przyznane.

Pismem z dnia 17.12.2020 r. wykonawca ADAMIETZ sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1,

47-100 Strzelce Opolskie, zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego. Pismem z dnia 08.01.2021 r. ww. wykonawca wycofał swoje przystąpienie.

W dniu 11.01.2021 r., tj. w dniu wyznaczonym na przeprowadzenie posiedzenia

(przed otwarciem rozprawy), odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie

odwoławcze podlega umorzeniu.

KIO 3332/20 4

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 972) skład orzekający Izby

postanowił zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ……..…....………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij