12-01-2021

KIO 3321/20

1

Sygn. akt: KIO 3321/20

WYROK

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę Control Process Spółka Akcyjna w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym

przez AQUANET Spółkę Akcyjną w Poznaniu

przy udziale wykonawcy SEEN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego

orzeka:

1. Umarza odwołanie w zakresie zarzutów wskazanych w odwołaniu w pkt. 1 a-c oraz w

pkt. e w odniesieniu do pkt. 6.2.3.2 lit. g – l oraz lit. n specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (s.i.w.z.),

2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów wskazanych w odwołaniu w pkt. 2 lit. a

oraz lit. b w odniesieniu do pkt. 6.2.2 lit. c-d s.i.w.z. oraz w pkt. 2 lit. c odwołania w

odniesieniu do wymogu przedłożenia wraz z referencjami lub w formie odrębnego

dokumentu poświadczenia uzyskania na czynnej stacji uzdatniania wody o następujących

parametrach: parametry mikrobiologiczne: Enterokoki w 100 ml - wartość wymagana równa

zero; parametry wskaźnikowe: ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h - wartość

2

wymagana bez nieprawidłowych zmian; bakterie grupy Coli w 100 ml - wartość wymagana

równa zero; mangan - wartość wymagana mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4

– wartość wymagana mniejsza lub równa 5 mg/l; parametry chemiczne: suma

trihalometanów (THM) – wartość wymagana mniejsza lub równa 100 µg/l i nakazuje

zamawiającemu – AQUANET Spółce Akcyjnej w Poznaniu – modyfikację specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- wykreślenie zapisu w pkt. 3.2. s.i.w.z.,

- wykreślenie lub zmianę zapisów wskazanych w pkt. 6.2.2. lit. c-d s.i.w.z.,

- wykreślenie w pkt. 6.2.3.1. s.i.w.z. wymogu złożenia poświadczenia uzyskania na czynnej

stacji uzdatniania wody o następujących parametrach: parametry mikrobiologiczne:

Enterokoki w 100 ml - wartość wymagana równa zero; parametry wskaźnikowe: ogólna

liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h - wartość wymagana bez nieprawidłowych

zmian; bakterie grupy Coli w 100 ml - wartość wymagana równa zero; mangan - wartość

wymagana mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4 – wartość wymagana mniejsza

lub równa 5 mg/l; parametry chemiczne: suma trihalometanów (THM) – wartość wymagana

mniejsza lub równa 100 µg/l.

3. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala,

4. kosztami postępowania obciąża AQUANET Spółkę Akcyjną w Poznaniu i:

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Control

Process Spółka Akcyjna w Krakowie tytułem wpisu od odwołania,

4.2 zasądza od AQUANET Spółki Akcyjnej w Poznaniu na rzecz wykonawcy Control

Process Spółka Akcyjna w Krakowie kwotę 23 600 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy

tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.

3

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………………………………….

4

Sygn. akt: KIO 3321/20

Uzasadnienie

Zamawiający – AQUANET SA w Poznaniu – prowadzi postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót

polegających na modernizacji (przebudowie) istniejących obiektów I ciągu technologicznego i

w miejscu II ciągu, wybudowanie nowych obiektów intensyfikujących proces uzdatniania

wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu (Aglomeracja Poznań:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej

dalej ustawą P.z.p.

W dniu 14 grudnia 2020 roku wykonawca Control Process SA w Krakowie (dalej:

odwołujący) wniósł odwołanie czynności zamawiającego w zakresie określenia warunków

udziału w postępowaniu oraz innych zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

na roboty budowlane – zamówienie sektorowe - pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie

robót polegających na modernizacji (przebudowie) istniejących obiektów I ciągu

technologicznego i w miejscu II ciągu, wybudowanie nowych obiektów intensyfikujących

proces uzdatniania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu

(Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – Etap I) –

jako czynności niezgodnych z przepisami ustawy P.z.p..

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy

P.z.p.:

1. art.22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez

określenie warunków udziału w zakresie:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

b. zdolności technicznej lub zawodowej

w sposób nadmiernie wygórowany, a również odnośnie wymaganych środków dowodowych

od wykonawcy w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie

naruszający zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady

proporcjonalności;

5

2. art. 36a ust. 2a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez

wprowadzenie zastrzeżenia z art. 36a ust. 2a ustawy P.z.p. bez uzasadnienia

technologicznego, z określeniem zakresu niebędącym częściami kluczowymi zamówienia, w

sposób niezapewniający zachowana uczciwej konkurencji, równego tratowania

wykonawców, oraz zasady proporcjonalności;

3. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z § 1 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra

Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2020 r. poz. 1282 z późn. zm.) (dalej:

Rozporządzenie) w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy – poprzez wymaganie dokumentów w zakresie

przekraczającym katalog dopuszczony przez ustawodawcę;

W związku z powyższym odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie

zamawiającemu modyfikację niżej opisanej treści s.i.w.z. poprzez:

1. Zmianę warunków udziału w postępowaniu:

a. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

„Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej oraz finansowej,

zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) Dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż

30 000 000,00 zł.

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa.”

Poprzez zmianę wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej z kwoty nie

mniejszej niż 30 000 000,00 zł na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł.

b. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

6.2.3 „W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] zdolności technicznej lub

zawodowej. 6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony,

jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał […]w zakresie

realizacji robót: i. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie

(w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) istniejącej pompowni wody, obejmującą swoim

zakresem montaż lub wymianę agregatów pompowych w zabudowie suchej, o

przepustowości co najmniej 2 000 m3/h i mocy co najmniej 250 kW, o wartości całkowitej

robót budowlanych co najmniej 10 000 000 zł netto”

6

Poprzez zmianę wartości całkowitej robót budowlanych z 10 000 000 zł netto, na 2 500

000,00 zł netto.

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

6.2.3 „W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] zdolności technicznej lub

zawodowej. 6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony,

jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał […]w zakresie

realizacji robót […] iv. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub

przebudowie (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) istniejącej hali filtrów otwartych,

obejmującej swoim zakresem wymianę złoża i drenażu o przepustowości co najmniej 40 000

m3/d, o wartości całkowitej robót budowlanych co najmniej 15 000 000 zł netto”

Poprzez zmianę wartości całkowitej robót budowlanych z 15 000 000,00

zł netto na 6 000 000,00 zł netto.

d. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – zmianę brzmienia zapisu

zawartego w pkt 6.2.3.1 o treści:

„6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (łącznie)”

na:

„6.2.3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (łącznie)”

e. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowania osobami) – poprzez

nadanie pkt 6.2.3.2 i kolejnym brzmienia jak niżej:

„6.2.3.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje

następującymi osobami:

a) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży

sanitarnej, niniejsza osoba winna posiadać

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

7

kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci lub instalacji sanitarnych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc

od daty uzyskania uprawnień budowlanych); doświadczenie to powinno obejmować

wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d,

b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży konstrukcyjnej, niniejsza

osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,

a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc

od daty uzyskania uprawnień budowlanych); doświadczenie to powinno obejmować

wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d lub obiektu podobnego,

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży architektonicznej, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wydane na

podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności

architektonicznej,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc

od daty uzyskania uprawnień budowlanych),

d) co najmniej jedną osobą na stanowisku Projektanta branży drogowej, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane

na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych

8

dróg startowych oraz manipulacyjnych, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu

na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych),

e) co najmniej jedną osobą na stanowisku Projektanta branży elektrycznej, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc

od daty uzyskania uprawnień budowlanych); doświadczenie to powinno obejmować

wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego

budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d lub obiektu podobnego,

f) co najmniej jedną osobą na stanowisku Projektanta systemów dozorowych, niniejsza

osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych, lub w specjalności

instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, lub uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez

ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną

oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie

aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc

od daty uzyskania uprawnień budowlanych),

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia

technicznego,

g) co najmniej 1 osobą na stanowisku Geologa, niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia geologiczne w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi w kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno - inżynierskich dla

9

potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych, - co

najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku geologa,

h) co najmniej 1 osobą na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, niniejsza osoba winna

posiadać:

- łącznie posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na

roboty budowlane jako kierownik projektu lub równoważne

stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem typu:

Manager Kontraktu / Projektu, Dyrektor Kontraktu / Projektu, Inżynier Rezydent,

- w ramach ww. doświadczenia zarządzał co najmniej jednym kontraktem dotyczącym

budowy lub przebudowy o wartości co najmniej 10.000.000 zł netto,

i) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów

Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w

zakresie sieci i instalacji sanitarnych, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na

podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami

budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych), dotyczące budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa

budowlanego) hali filtrów otwartych lub obiektu podobnego o wartości robót budowlanych

minimum 20.000.000,00 zł netto,

j) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót sanitarnych, niniejsza osoba winna

posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów

Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są

10

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji sanitarnych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku co najmniej

Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczące budowy lub

przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych lub obiektu

podobnego o wartości robót budowlanych minimum 20.000.000,00 zł netto,

k) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Rozruchu, niniejsza osoba winna

posiadać:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- doświadczenie w kierowaniu próbami końcowymi i rozruchem dotyczącym budowy

lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych na stacji

uzdatniania wody o przepustowości co najmniej 40 000 m3/d, służącej zbiorowemu

zaopatrzeniu w wodę, o wartości robót budowlanych minimum 20 000 000,00 zł netto,

l) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjnych, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa

Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na

stanowisku co najmniej Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych), dotyczące budowy lub przebudowy (w rozumieniu zapisów Prawa

budowlanego) istniejącej hali filtrów otwartych lub obiektu podobnego o wartości robót

budowlanych minimum 20.000.000,00 zł netto,

m) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika robót drogowych, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a

dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i

nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,

11

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na

stanowisku co najmniej Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych),

n) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na

stanowisku co najmniej Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych), zdobyte w okresie ostatnich 10 lat i dotyczące budowy lub przebudowy (w

rozumieniu zapisów Prawa budowlanego) hali filtrów otwartych o przepustowości co najmniej

40 000 m3/d, służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, o wartości robót budowlanych

minimum 20 000 000,00 zł netto,

o) co najmniej jedną osobą na stanowisku Specjalisty ds. realizacji systemów dozorowych,

niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, lub uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez

ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną

oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie

aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na

stanowisku co najmniej Kierownika Robót (licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych),

12

p) co najmniej jedną osobą na stanowisku Programisty SCADA, niniejsza osoba winna

posiadać:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku programisty polegające na udziale w

realizacji inwestycji na stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków, w ramach której

wykonane zostały redundantne systemy SCADA o ilości zmiennych powyżej 1 000,

q) co najmniej jedną osobą na stanowisku Programisty PLC, niniejsza osoba winna

posiadać:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na udziale w realizacji inwestycji, w ramach

której wykonany został system sterowania PLC składający się z minimum 2 sterowników

PLC,

r) co najmniej jedną osobą na stanowisku Specjalisty ds. sieci przemysłowych, niniejsza

osoba winna posiadać:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji rozproszonych systemów sterowania

PLC polegające na udziale w realizacji inwestycji, w ramach której wykonana została

światłowodowa sieć przemysłowa w topologii pierścienia złożona z co najmniej 3 switchy

przemysłowych,

s) co najmniej jedną osobą na stanowisku Specjalisty ds. automatyki, niniejsza osoba

winna posiadać:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w budowie i serwisowaniu systemów AKPiA

polegające na udziale w realizacji inwestycji, w ramach której wykonany został system

sterowania złożony z minimum 2 sterowników PLC i minimum 2 elektronicznych przetwornic

częstotliwości do zasilania silników elektrycznych,

t) co najmniej jedną osobą na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych,

niniejsza osoba winna posiadać:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie (w dowolnym okresie przed dniem wszczęcia

postępowania) w zarządzaniu finansami i rozliczaniu inwestycji budowlanych wraz z

procedowaniem zmian i roszczeń,

- doświadczenie, o którym mowa w powyżej, powinno obejmować pełnienie funkcji

specjalisty ds. rozliczeń finansowych przez okres co najmniej 2 lat dla zakończonej inwestycji

budowlanej o wartości co najmniej 20 000 000 zł netto oraz rozliczenie końcowe co najmniej

jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości co najmniej 20 000 000 zł netto,

13

u) co najmniej jedną osobą na stanowisku Koordynatora Kontraktu – Specjalisty ds.

harmonogramu, niniejsza osoba winna posiadać:

- biegła znajomość Narzędzia Do Tworzenia Harmonogramu, o którym mowa w

„Słowniku Pojęć do Procedury budowy Harmonogramu Bazowego i Harmonogramu

Operacyjnego”, tj. np. Microsoft Office Project 2010 Standard lub równoważny,

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli członka zespołu

zarządzającego kontraktem budowlanym, wspierającego pracę Wykonawcy Robót lub

Inżyniera Rezydenta oraz jego biura.”

2. Usunięcie następujących zapisów s.i.w.z.:

a. W zakresie zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p., tj. zapisu

zawartego w pkt 3.2. s.i.w.z. o treści:

„Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP, zastrzega obowiązek osobistego

wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części Zamówienia.

Zamawiający wskazuje, że kluczowymi częściami przedmiotu zamówienia są:

a) roboty technologiczne w budynku pompowni pośredniej i płucznej w zakresie

montażu pomp płucznych i pośrednich, orurowania i armatury, wskazane w dziale II Wykazu

Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 12.4 i 12.5,

b) roboty technologiczne w budynku hali filtrów w zakresie montażu drenażu

filtracyjnego, orurowania i armatury, wskazane w dziale II

Wykazu Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 2.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), kluczowe

części zamówienia, o których mowa powyżej, muszą wykonać członkowie konsorcjum.”

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- usunięcie wymogu w zakresie ubezpieczenia, tj. zapisu:

6.2.2. „W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące […] sytuacji ekonomicznej lub

finansowej […] :

b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż

30 000 000,00 zł.

UWAGA!

14

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja w zakresie posiadania

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia.

- usunięcie wymogu w zakresie wskaźników ekonomicznofinansowych, tj. zapisu:

c/ Osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych – a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży w wysokości co

najmniej 50 000 000,00 zł. Warunek powinien być spełniony dla każdego roku obrotowego

za lata 2017, 2018 i 2019.

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna w

zakresie przychodów netto ze sprzedaży.

d/ W ostatnich trzech latach obrotowych - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie

sprawozdania jednostkowego: - wskaźnik płynności finansowej będący stosunkiem aktywów

obrotowych ogółem do zobowiązań krótkoterminowych na poziomie wartości nie mniejszej

niż 1,4,

- wskaźnik szybkiej płynności – będący stosunkiem (aktywa obrotowe ogółem – zapasy

– rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania krótkoterminowe) co najmniej 0,70,

- wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zadłużeń

długoterminowych do kapitału własnego – na poziomie wartości nie większej niż 0,30,

- wskaźnik zadłużenia ogólnego liczony jako – (zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania) / (aktywa ogółem) nie wyższy niż 0,80. Wszystkie powyższe wskaźniki winny

być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno za lata 2017, 2018 i 2019.

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja, za wyjątkiem

warunku dotyczącego wskaźnika płynności finansowej, który musi spełniać wykonawca

realizujący kluczowe części zamówienia, o których mowa w punkcie 3.2 niniejszej IDW.

W sytuacji gdy, w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, jeden z Wykonawców będzie wykonywał kluczowy

zakres opisany w pkt. 3.2 lit a) IDW a drugi z Wykonawców będzie wykonywał zakres

określony w pkt. 3.2 lit b) IDW, to każdy z tych Wykonawców wspólnie ubiegających się o

15

udzielenie zamówienia (który będzie realizował zakres kluczowy) musi się odrębnie wykazać

spełnieniem postawionego warunku dotyczącego wskaźnika płynności finansowej”.

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Usunięcie zapisów zawartych w pkt 6.2.3.1 o treści:

„iv. co najmniej 1 dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy bezwykopowej renowacji rurociągów wodociągowych o średnicy co najmniej

DN 500 mm

[…]”

„ii. w ramach osobistego wykonania zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą

na wykonaniu robót technologicznych dotyczących montażu pomp, orurowania i armatury w

istniejącej pompowni wody, o przepustowości co najmniej 2 000 m3/h i mocy co najmniej 250

kW […]”

„v. w ramach osobistego wykonania zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą

na wykonaniu robót technologicznych w budynku hali filtrów otwartych o przepustowości co

najmniej 40 000 m3/d w zakresie montażu drenażu filtracyjnego, orurowania i armatury;

vi. co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą bezwykopową renowację rurociągów

wodociągowych o średnicy co najmniej DN500 mm,” oraz usunięcie wymagania:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wszystkich wyżej wymienionych prac

projektowych i robót budowlanych (za wyjątkiem wymienionych w podpunkcie iv) w zakresie

projektowania i w podpunkcie vi) w zakresie realizacji robót) na czynnej stacji uzdatniania

wody służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oznacza

działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z

referencjami lub w formie odrębnego dokumentu, poświadczenia uzyskania na czynnej stacji

uzdatniania wody o następujących parametrach: parametry mikrobiologiczne: Enterokoki w

100 ml - wartość wymagana równa zero; parametry wskaźnikowe: ogólna liczba

mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h - wartość wymagana bez nieprawidłowych zmian;

bakterie grupy Coli w 100 ml - wartość wymagana równa zero; mangan - wartość wymagana

mniejsza lub równa 50 µg/l; utlenialność z KMnO4 – wartość wymagana mniejsza lub równa

5 mg/l; parametry chemiczne: suma trihalometanów (THM) – wartość wymagana mniejsza

lub równa 100 µg/l.

16

Przez prace wykonywane na czynnej stacji uzdatniania wody Zamawiający rozumie, że

Wykonawca realizował prace projektowe i roboty budowlane przy jednoczesnym zachowaniu

ciągłości produkcji wody, bez przerw w jej dostawie do odbiorców. Wszelkie przełączenia i

włączenia instalacji również odbywały się przy takiej organizacji prac Wykonawcy, które

zapewniały nieprzerwaną ciągłość produkcji i dostawy wody do odbiorców z zachowaniem:

-odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- odpowiedniej ilości i wymaganego ciśnienia.

Odwołujący podniósł, że jako podmiot zainteresowany udziałem w przedmiotowym

postepowaniu posiada interes prawny w złożeniu odwołania, albowiem czynności

zamawiającego określenia warunków udziału w postępowaniu uniemożliwiają w sposób

skuteczny odwołującemu udział w postępowaniu, a – tym samym – uniemożliwiają uzyskanie

przedmiotowego zamówienia. W sytuacji oddalenia niniejszego odwołania przez organ

rozpatrujący odwołujący poniesie szkodę w postaci utraty możliwości uzyskania

przedmiotowego zamówienia. Podkreślił, że wymienione wyżej naruszenia zamawiającego

mogą mieć istotny wpływ na wynik przedmiotowego postępowania w rozumieniu art. 192 ust.

2 ustawy P.z.p. w szczególności konsekwencją takiego naruszenia może być

uniemożliwienie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 stycznia 2020 roku oświadczył, że:

l. uwzględnia odwołanie w odniesieniu do pkt. 1 a-c odwołania poprzez:

a. zmianę pkt. 6.2.2. lit. a s.i.w.z., sporządzonej do postępowania i nadanie

następującego (zgodnego z wnioskiem odwołującego) brzmienia pkt 6.2.2. lit. a) s.i.w.z.:

„a) Dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 20 000

000.00 zł.

UWAGA!

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa.

b. zmianę pkt. 62.3.1. lit. b) ppkt i. s.i.w.z. sporządzonej do postępowania i nadanie

następującego (zgodnego z wnioskiem odwołującego) brzmienia pkt 62.3. 1 lit. b) ppkt i.

s.i.w.z.:

„i. co najmniej I robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu

zapisów Prawa budowlanego) istniejącej pompowni wody, obejmującą swoim zakresem

montaż lub wymianę agregatów pompowych w zabudowie suchej, o przepustowości co

17

najmniej 2 000 m3/h i mocy co najmniej 250 kW. o wartości całkowitej robót budowlanych co

najmniej 2 500 000.00 zł netto;”

c. zmianę pkt. 62.3.1 lit. b) ppkt iv. s.i.w.z., sporządzonej do Postępowania i nadanie

następującego (zgodnego z wnioskiem odwołującego) brzmienia pkt 6.2.3. I . lit. b) ppkt iv.

s.i.w.z.:

„IV. co najmniej I robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu

zapisów Prawa budowlanego) istniejącej hali otwartych, obejmującej swoim zakresem

wymianę złoża i drenażu o przepustowości co najmniej 40 000 m3/d, o wartości całkowitej

robót budowlanych co najmniej 6 000 000,00 zł netto:

II częściowo uwzględnia odwołanie w odniesieniu do pkt 1 e odwołania poprzez: zmianę pkt

6.2.3 2. lit. g) - l), oraz lit. n) s.i.w.z. sporządzonej do postępowania i nadanie im

następującego brzmienia:

g) co najmniej 1 osobą na stanowisku Geologa, niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia geologiczne w zakresie wykonywania, dozorowana i kierowania pracami

geologicznymi w kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla

potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku geologa,

h) co najmniej 1 osobą na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, niniejsza osoba

winna posiadać:

- łącznie posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty

budowlane jako kierownik projektu lub równoważne stanowisko polegające na zarzadzaniu

kontraktem/projektem typu: Manager Kontraktu / Projektu. Dyrektor Kontraktu / Projektu,

Inżynier Rezydnet,

- w ramach ww. doświadczenia zarządzał co najmniej jednym kontraktem w gospodarce

wodno-ściekowej o wartości co najmniej 50 000 000,00 zł netto,

i) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, niniejsza osoba winna

posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów

Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w

18

zakresie sieci i instalacji sanitarnych, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na

podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały

uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu (lub nadzorowaniu) robotami budowlanymi

o wartości 20 000 000,00 zł netto każda, na stanowisku Kierownika Budowy (licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczącymi budowy lub przebudowy (w rozumieniu

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej,

j) co najmniej I osobą na stanowisku Kierownika robót sanitarnych, niniejsza osoba winna

posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów

Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w

zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o wartości

20 000 000.00 zł netto każda, co najmniej na stanowisku Kierownika Robót (licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczącymi budowy lub przebudowy (w rozumieniu

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej,

k) co najmniej I osobą na stanowisku Kierownika Rozruchu, niniejsza osoba winna posiadać:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- doświadczenie w kierowaniu próbami i rozruchem w zakresie budowy lub przebudowy (w

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) hali otwartych na stacji uzdatniania wody o

przepustowości co najmniej 40 000 m3/d i wartości robót budowlanych minimum

20 000 000,00 zł netto, służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę,

l) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjnych, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa

budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 994 r. wymagane są

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

19

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o wartości

20 000 000.00 zł netto każda, co najmniej na stanowisku Kierownika Robót (licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczącymi budowy lub przebudowy (w rozumieniu

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej,

n) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych, niniejsza osoba

winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla

osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o wartości

20 000 000,00 zł netto każda, co najmniej na stanowisku Kierownika Robót (licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych) dotyczącymi budowy lub przebudowy (w rozumieniu

przepisów Prawa budowlanego) obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w zakresie pozostałych zarzutów.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca

SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden

wykonawca.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega umorzeniu w zakresie zarzutów, które zostały uwzględnione

przez zamawiającego.

Odwołanie jest zasadne w zakresie wskazanym w pkt. 2 sentencji wyroku.

W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Okoliczność ta nie

była pomiędzy stronami sporna.

Izba umorzyła zarzuty uwzględnione przez zamawiającego na podstawie art. 186 ust.

4a w zw. z ust. 2 ustawy P.z.p.

20

Izba uznała za uzasadniony zarzut dotyczący obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający wskazał, że kluczowymi częściami przedmiotu zamówienia są:

a) roboty technologiczne w budynku pompowni pośredniej i płucznej w zakresie

montażu pomp płucznych i pośrednich, orurowania i armatury, wskazane w dziale II Wykazu

Cen „Realizacja Robót budowlano – montażowych” w pozycji 12.4 i 12.5,

b) roboty technologiczne w budynku hali filtrów w zakresie montażu drenażu

filtracyjnego, orurowania i armatury, wskazane w dziale II

W myśl art. 36a ust. 1 ustawy P.z.p., wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z ust. 2 pkt 1, zamawiający może zastrzec obowiązek

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty

budowlane lub usługi.

Ustawa P.z.p. nie precyzuje, co należy rozumieć poprzez "kluczowe części

zamówienia". Wydaje się, że słowo "kluczowe" oznacza tyle, co najważniejsze, najbardziej

newralgiczne (być może najdroższe) świadczenia, czy też elementy będące sednem danego

zamówienia. Zamawiający powinien wykazać, dlaczego wskazane części zamówienia uznaje

za kluczowe.

Izba przeanalizowała stanowisko zamawiającego wyrażone w odpowiedzi na

odwołanie oraz na rozprawie w dniu 8 stycznia 2020 roku i skonstatowała, że zamawiający

uzasadnił uznanie za „kluczowe” wskazane części zamówienia jedynie tym, iż „jest to opinia

podzielana w branży”. Zamawiający jednakże nie przedstawił żadnych dowodów (np. opinii

specjalistów) na potwierdzenie powyższego. Tym samym Izba stwierdziła, iż zamawiający

nie wykazał, że wskazane części zamówienia zasadnie uznał za kluczowe. Podkreślić

należy, że w sytuacji, gdy „kluczowość” części zamówienia została zakwestionowana

poprzez wniesienie odwołania, zamawiający winien wykazać, iż dokonane zastrzeżenie jest

zasadne.

Argumentacja zamawiającego skupiła się przede wszystkim na wykazaniu, iż w

przeszłości zdarzało się, że zastrzeżony zakres prac został wykonany nieprawidłowo, co

doprowadziło do różnego rodzaju uszkodzeń i awarii.

Izba wskazuje, że postawienie wymagania w zakresie osobistego wykonania nie

może być jednak prostą reakcją na potrzebę wzmożonej pieczołowitości przy wykonaniu

strategicznego zamówienia. Aby dany fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy i

zobowiązujący wykonawcę do jego osobistego wykonania, niewystarczające jest

21

strategiczne znaczenie zamówienia, gdyż przepisy ustawy P.z.p. nie różnicują w tym

zakresie obowiązków zamawiającego w zależności od wagi i rangi danego zamówienia.

Zastrzeżenie takie winno opierać się na zindywidualizowanych, obiektywnych

okolicznościach zdatnych wykazać, że powierzenie wykonania zadania w danym zakresie

podwykonawcy może rzeczywiście prowadzić do wad wykonania zamówienia. Izba

wskazała, że zamawiający, w obliczu mankamentów wykonywania wcześniejszych umów

powinien był ocenić, czy trudności te były incydentalne, czy też systemowe, a nadto winien

był rozważyć podjęcie innych działań w postępowaniu dla zwiększenia prawidłowości

wykonywanych prac.

Izba podziela stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt:

KIO/KU 97/13, gdzie KIO stwierdziła, że: (…) zamawiający jest uprawniony do rozważenia

wyłączenia z udziału w realizacji zamówienia podwykonawców w sytuacji, gdy jego

wykonanie wymagać będzie szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy.

W rozpoznawanym przypadku zamawiający nie wykazał, by wyłącznie osobiste

zaangażowanie wykonawcy w realizację wskazanego zakresu zamówienia stanowiło

wyłączną gwarancję należytego wykonania zamówienia.

Izba uznała za uzasadniony zarzut dotyczący warunku udziału w postępowaniu w

postaci określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Odwołujący podniósł, że w przypadku wskazania określonych wartości wskaźników

dla sytuacji finansowej wykonawcy zamawiający stawiając cztery wygórowane wymogi

znacznie przekroczył zasadę proporcjonalności. Stwierdził, że ww. warunki w pełni spełnić

będzie mogło najprawdopodobniej dwóch oferentów działających w konsorcjach. To w

sposób istotny zawęża konkurencyjność, a w efekcie może prowadzić do sytuacji, w której

zamawiający znając wskaźniki finansowe wykonawców z poprzednich postępowań, może

zostać posądzony o celowe użycie tego warunku, by uniemożliwić udział w postępowaniu

konkretnym podmiotom, które brały udział w poprzednich postępowaniach, a które są w

stanie w sposób należycie staranny i rzetelny wykonać przedmiot zamówienia.

Dodatkowo w piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 8 stycznia 2021

roku odwołujący przedstawił analizę, z której wynika, że spośród firm, które ubiegały się w

ramach dwóch poprzednich zamówień na realizację przedmiotu zamówienia, jedynymi, które

są w stanie spełnić postawione parametry są firmy Seen Technologie oraz Hydro-Marko.

Izba przeanalizowała argumentację zamawiającego przedstawioną w odpowiedzi na

odwołanie i stwierdziła, że zamawiający nie wykazał, dlaczego postawienie tak wysokich

wymagań jest uzasadnione z punktu widzenia uzyskania i wykonywania zamówienia.

Stwierdzić należy, że wskazane w s.i.w.z. wymogi w zakresie wskaźników zostały określone

22

precyzyjnie, zatem winny one referować do konkretnych warunków realizacji

przedmiotowego zamówienia.

Przedstawiona w odpowiedzi na odwołanie argumentacja sprowadzała się do

stwierdzenia, iż tylko określone w s.i.w.z. wskaźniki finansowe pozwolą na realizację

przedmiotu zamówienia w dłuższym okresie czasu. Argumentacja ta nie została poparta

żadną analizą ekonomiczną, potwierdzającą jej zasadność. Tymczasem, jak wynika z

orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (zob. np. wyrok KIO sygn. akt. KIO 1081/17,

1084/17) wskaźniki finansowe sformułowane przez zamawiającego winny być przez niego

uzasadnione.

Izba wskazuje, że zamawiający, ustalając warunki udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, musi uzasadnić ich celowość. Celowość ta polega natomiast na tym,

że tylko podmioty spełniające postawione warunki mogą wykonać zamówienie w sposób

prawidłowy. Kształtowanie postanowień s.i.w.z. musi znajdować oparcie w uzasadnionych

potrzebach zamawiającego - czynności zamawiającego odpowiadają wymaganiom art. 7 ust.

1 ustawy P.z.p., gdy eliminują dowolność działań zamawiającego i są nieodzowne, istotne z

perspektywy jego rzeczywistych potrzeb (por. wyrok z 26.11.2009 r. o sygn. akt KIO/UZP

1547/09). Dopuszczalny stopień ograniczenia dostępu do zamówienia i preferowania

jednych wykonawców kosztem innych rósł będzie wraz ze wzrostem znaczenia i wagi

potrzeb zamawiającego, którego tego typu ograniczenia będą dyktować i uzasadniać. Dla

stwierdzenia naruszenia art. 7 ust. 1 P.z.p., w konkretnych okolicznościach i warunkach

danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zbadać należy zarówno

faktyczny stopień ograniczenia konkurencji, przyczyny wprowadzenia ograniczeń przez

zamawiającego, jak i ich skutki dla wykonawców obecnych na rynku, a także proporcjonalny,

wzajemny stosunek tych zmiennych” (za wyrokiem z KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. o sygn.

akt KIO 28/11).

Wskazując na powyższe Izba stwierdziła, że wymogi w zakresie legitymowania się

określonymi wskaźnikami nie zostały przez zamawiającego uzasadnione, w związku z czym

podniesiony w tym zakresie zarzut Izba uznała za zasadny.

Izba uznała za zasadny zarzut dotyczący wymogu przedłożenia poświadczenia

uzyskania na czynnej stacji uzdatniania wody o wskazanych parametrach. W ocenie Izby

wymóg przedłożenia takiego poświadczenia jest wymogiem nadmiernym i ograniczającym

konkurencję.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy P.z.p., zamawiający określa warunki udziału w

postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny

23

do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., w postępowaniu o udzielenie zamówienia

zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty

potwierdzające:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań

określonych przez zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia

– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie z art. 138c ust. 2 ustawy P.z.p., zamawiający może żądać przedstawienia

także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2,

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do

oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.

Z powyższego wynika, że zamawiający winien ustanowić takie warunki udziału w

postępowaniu, by zapewnić udział w postępowaniu wykonawcom spełniającym minimalne

poziomu zdolności. Jednocześnie ustawodawca umożliwił zamawiającemu sektorowemu

żądanie przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w przepisach wydanych na

podstawie art. 25 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający jednakże nie ma zupełnej dowolności w

kreowaniu wymogów w zakresie żądanych od wykonawców dokumentów. Przepis art. 138c

ust. 2 ustawy pozwala bowiem na żądanie innych dokumentów, ale tylko wówczas, gdy jest

to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków. Jednocześnie

zamawiający na każdym etapie postępowania musi przestrzegać wyrażonych w art. 7 ust.1

ustawy P.z.p. zasad postępowania, tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności i przejrzystości.

W ocenie Izby, żądanie od wykonawcy dokumentu o ściśle określonym brzmieniu w

sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje instrumentami prawnymi, by taki dokument uzyskać,

skutecznie uniemożliwia wykonawcy wzięcie udziału w postępowaniu. Ponadto, jak słusznie

zauważył odwołujący, na parametry wody mogą mieć wpływ różne czynniki, nie tylko

wykonanie zamówienia. Wydaje się, że w tym zakresie wymóg przedłożenia dokumentu

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinien być uznany za wystarczający.

24

W pozostałym zakresie Izba odwołanie oddaliła.

Izba nie uwzględniła zarzutu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w

zakresie wymogu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą

niż 30 000 000,00 zł.

Z przepisu § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) wynika, że w celu

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów

selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać

dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W wyroku z dnia 19 września 2016 r., KIO 1626/16; KIO 1632/16; KIO 1636/16,

Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do warunku dotyczącego posiadania przez

wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej uznała, że „Ubezpieczenie w

zamówieniach publicznych spełnia dwojaką rolę. Na etapie postępowania o udzielenie

zamówienia jest elementem kondycji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy (art. 22 ust.

1b pkt 3 ustawy P.z.p.) ocenianym przez zamawiającego w toku badania zdolności

wykonawcy do wykonania zamówienia. Natomiast na etapie wykonania umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zawarcie umowy ubezpieczenia ma znaczenie dla uzyskania przez

zamawiającego rekompensaty w razie niewywiązania się wykonawcy ze swoich zobowiązań

umownych. Jest zatem prawem zamawiającego wymagać już od wykonawcy ubiegającego

się o udzielenie zamówienia posiadania ubezpieczenia w wysokości proporcjonalnej do

przedmiotu zamówienia.”

Z powyższego wynika, że zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Odwołujący nie wykazał, dlaczego tego

rodzaju warunek jest według niego niezasadny. Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie

żadnej argumentacji, w związku z czym Izba uznała zarzut za bezpodstawny.

Izba uznała za bezzasadny zarzut dotyczący zapisów zawartych w pkt. 6.2.3.1 lit. iv,

ii, v, jak również wymogu wykonania tych prac i robót na czynnej stacji uzdatniania wody

służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Izba wskazuje, że odwołujący nie przedstawił w

tym zakresie żadnej argumentacji na potwierdzenie zarzutu, w związku z czym brak jest

podstaw do uznania zarzutu za słuszny. Odwołujący w tym zakresie dowodził jedynie, że

takich wymogów nie było w poprzednim postępowaniu. W ocenie Izby fakt, iż zamawiający w

25

innych postępowaniach ustanowił inne warunki udziału nie jest sam w sobie przesądzający o

tym, by wymogi takie nie było dozwolone w kolejnych postępowaniach.

Pozostałe, oddalone przez Izbę zarzuty odwołania, odnosiły się do warunków

postępowania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (nabycie stosownego

doświadczenia w określonym czasie 8 lat przed upływem terminu składania ofert oraz

dysponowania osobami).

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia

zainteresowania. Zgodnie z ust. 1a, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu

oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Po myśli ust.

1b pkt 3, warunki mogą dotyczyć zdolności technicznej lub zawodowej. Ze wskazanymi

przepisami koreluje przepis § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zgodnie z którym, w celu

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów

selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu

dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przepisy ustawy P.z.p. nie definiują pojęcia „warunki udziału w postępowaniu”. W

następstwie zastosowania wykładni językowej należy stwierdzić, iż pod tym pojęciem należy

26

rozumieć wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od istnienia albo nieistnienia których

uzależniona jest możliwość uczestniczenia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, a tym samym ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. Warunek

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie należy do tzw. „warunków pozytywnych”

rozumianych jako kwalifikacja podmiotowa wykonawcy dająca gwarancję należytego

wykonania zamówienia publicznego.

Rolę i znaczenie warunków udziału w postępowaniu potwierdza w swoim

orzecznictwie wielokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 19

maja 2011r. (sygn. akt KIO 978/11) Izba wskazała, że „(…) ustalenie warunków udziału w

postępowaniu, w tym opisu oceny sposobu spełniania tych warunków jest jedną z

najważniejszych czynności zamawiających, którzy zobowiązani są do określenia tych

warunków w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, by zarówno wykonawcy zainteresowani

udziałem w postępowaniu jak i sami zamawiający dokonując oceny spełniania tych

warunków mogli ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako

zasada „spełnia – nie spełnia”). W oczywisty sposób warunki udziału w postępowaniu

ustalone przez zamawiających i wymagane przez nich dokumenty, wpływają na krąg

wykonawców, który może się ubiegać o zamówienie – zawężając go w mniejszym lub

większym stopniu, co jest dopuszczalne w granicach wyznaczonych wymaganie przepisu art.

22 ust. 4 wskazującego na konieczność powiązania i proporcjonalności opisu sposobu

dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na zamawiających

ciąży przy tym obowiązek zapewnienia by te warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie

wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym

zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie z

uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty żądane w tym celu muszą zostać w

sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny opisany przez zamawiających w dokumentach

postępowania udostępnionych potencjalnym wykonawcom, gdyż z uwagi na zasadę

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przy ich interpretowaniu należy

stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu,

co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie oceny ich spełniania

przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu (…)”.

Ustawodawca określił, iż zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz

wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

27

Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału

w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem,

stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny także ograniczać

dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. Jak

podkreśla Izba w wyroku z dnia 8 marca 2013 roku (sygn. akt KIO 426/13), obowiązkiem

zamawiającego przy kształtowaniu wymagań stawianych wykonawcom jest nie tylko

odniesienie się do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej.

Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał również uwagę

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl

i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-376/08), w którym wskazał, że

przy określaniu, jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest

zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w

Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie

niezbędnym dla osiągnięcia celów. W wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie Contse

SA przeciwko Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (C-234/03) orzekł, że naruszeniem

Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg doświadczenia, który powinni udowodnić

wykonawcy, jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania

zamówienia.

Proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia oznacza zatem, że mają one

być adekwatne do osiągnięcia celu a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego

wykonania przedmiotu zamówienia.

W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, by zamawiający ustalając warunki udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, które zostały przez Izbę

oddalone, naruszył wskazane wyżej zasady. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie

wykazał, dlaczego ustanowił 8-letni termin nabycia odpowiednich kwalifikacji dla wykonawcy

i stanowisko to jest w opinii Izby przekonujące. Zamawiający wskazywał na fakt, że w ciągu

ostatnich 8 lat pojawiły się technologie i rozwiązania techniczne, które zostały przewidziane

w niniejszym postępowaniu. Izba przyznała zasadność argumentacji zamawiającego w tym

zakresie.

Odnosząc się natomiast do zarzutów związanych z dysponowaniem osobami, w

ocenie Izby zarzuty te nie zostały przez odwołującego w sposób dostateczny uzasadnione.

Odwołujący nie przedstawił przekonującej argumentacji, właściwie stanowisko odwołującego

zostało ograniczone do postawienia zarzutów. Tym samym Izba uznała zarzuty za

bezpodstawne i w tym zakresie odwołanie oddaliła.

28

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania.

………………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij