07-01-2021

KIO 3313/20

Sygn. akt KIO 3313/20

1

Sygn. akt: KIO 3313/20

POSTANOWIENIE

z dnia 7 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie.

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2021r. na posiedzeniu z udziałem stron w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r.

przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane INSBUD K. spółka jawna

96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40 w postępowaniu powadzonym przez

zamawiającego: Gmina Głuchów 96-130 Głuchów Aleja Klonowa 5

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. kosztami postępowania obciąża odwołującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno -

Budowlane INSBUD K. spółka jawna 96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40 i :

1. zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.000 zł 00 gr

(słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane INSBUD K. spółka jawna 96-100

Skierniewice ul. Kozietulskiego 40 tytułem wpisu od odwołania

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na

rzecz odwołującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane INSBUD K.

spółka jawna 96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40 kwotę 9.000 zł 00 gr

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego

wpisu od odwołania.

Sygn. akt KIO 3313/20

2

3. zasądza od odwołującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane

INSBUD K. spółka jawna 96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40 na rzecz

zamawiającego Gmina Głuchów 96-130 Głuchów Aleja Klonowa 5 kwotę

1.800 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych zero groszy) tytułem

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy postanowienie –

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..

Sygn. akt KIO 3313/20

3

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczną w

Białyninie oraz rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z infrastrukturę techniczną

w Michowicach; numer referencyjny RG.271.11.2020”

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7

grudnia 2020r. - numer ogłoszenia: 763 247-N-2020.

Na posiedzeniu Izby, strony przedstawiły stanowiska i argumentację co do zarzutów

odwołania oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku powyższego odwołujący cofnął część zarzutów odwołania, zamawiający wyjaśnił

część postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zobowiązał się do

zmian części postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku powyższego, na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 5 stycznia 2021r.,

odwołujący cofnął odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust.

8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie

w sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz

odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 9.000,00 złotych zaliczając w

koszty postępowania kwotę 1.000,00zł. z kwoty uiszczonego wpisu w wysokości 10.000,00

złotych. Krajowa Izba Odwoławcza na wniosek odwołującego, za zgodą zamawiającego,

zasądziła na rzecz zamawiającego kwotę 1800,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika

zamawiającego.

Przewodniczący: ……………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij