07-01-2021

KIO 3308/20, KIO 3320/20

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 1

Sygn. akt: KIO 3308/20

Sygn. akt: KIO 3320/20

POSTANOWIENIE

z dnia 7 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 stycznia 2021 r.

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r.

przez wykonawców:

A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (sygn. akt KIO 3308/20),

B) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3320/20),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie odwołujących:

1) STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (sygn. akt KIO 3320/20),

2) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3308/20),

3) TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań (sygn. akt KIO 3308/20 i 3320/20),

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy:

A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków kwoty 18 000,00 zł (słownie:

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% wpisu uiszczonego w

postępowaniu odwoławczym KIO 3308/20,

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 2

B) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa kwoty 18 000,00 zł (słownie:

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% wpisu uiszczonego w

postępowaniu odwoławczym KIO 3320/20.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……..…....……………

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 3

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla

fazy I projektu pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (Granica

Państwa), Etap I Odcinek Białystok - Ełk", numer referencyjny: 9090/IRZR3/22981/06114/

20/P. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej w dniu 02.12.2020 r. pod nr 2020/S 235-581085.

W dniu 14.12.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa

odwołania wniesione przez wykonawców:

A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (sygn. akt KIO 3308/20),

B) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (sygn. akt KIO 3320/20).

Ad. A) Odwołujący Strabag sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z

art. 387 k.c. w zw. z art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wyznaczenie terminu

realizacji Etapów 3, 5 i 6, a w konsekwencji terminu wykonania zakresu podstawowego

niezależnie od terminu udostępnienia pozwoleń na budowę tj. w sposób odbiegający od

realnych możliwości realizacji i nieuwzględniający wszystkich okoliczności wykonania

zamówienia, a w konsekwencji naruszenie:

2) art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez opisanie

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, uniemożliwiający

wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienie porównywalnych

ofert, poprzez zaniechanie wskazania realnego terminu wykonania zamówienia,

3) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji

oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i

prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie

uczciwej konkurencji i wypełnienie obowiązków zamawiającego związanych z

przygotowaniem robót, wobec zaniechania jednoznacznego określenia przez

zamawiającego terminu udostępnienia pozwoleń na budowę, a tym samym zaniechania

określenia realnego terminu wykonania zamówienia.

W związku z powyższym odwołujący Strabag sp. z o.o. wniósł o nakazanie zamawiającemu

dokonania określonych w odwołaniu modyfikacji siwz.

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 4

Ad. B) Odwołujący Budimex S.A. zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 42 ust. 1

ustawy Pzp z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie sporządzenia opisu

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości

wymagania zamawiającego, co przejawia się w zaniechaniu udostępnienia kompletnej

dokumentacji projektowej dotyczącej postępowania w terminie wynikającym z art. 42 ust.

1 ustawy Pzp,

2) art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 oraz § 6

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego poprzez

zaniechanie szczegółowego i adekwatnego do udostępnionej dokumentami opisu pozycji

przedmiarowych, co uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów wykonania ujętych

w nim robót budowlanych, a w rezultacie prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, a

w konsekwencji prowadzi do nieporównywalności złożonych ofert,

3) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie sporządzenia

opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości

wymagania zamawiającego, a w konsekwencji w sposób utrudniający uczciwą

konkurencję,

4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym odwołujący Budimex S.A. wniósł o nakazanie zamawiającemu

dokonania określonych w odwołaniu modyfikacji siwz.

Pismami z dnia 16, 17 i 18 grudnia 2020 r. następujący wykonawcy zgłosili

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołujących:

1) STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (do sygn. akt KIO 3320/20),

2) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (do sygn. akt KIO 3308/20),

3) TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań (do sygn. akt KIO 3308/20 i 3320/20).

Izba stwierdziła, że przystąpienia zostały dokonane skutecznie.

KIO 3308/20 i KIO 3320/20 5

Pismami z dnia 05.01.2021 r. zamawiający przekazał odpowiedzi na odwołanie,

w których poinformował o dokonanych modyfikacjach siwz i wniósł o oddalenie obu odwołań.

Pismami z dnia 05.01.2021 r., tj. przed otwarciem wyznaczonego na dzień

07.01.2021 r. posiedzenia, obaj odwołujący oświadczyli, że cofają swoje odwołania.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie

odwoławcze podlega umorzeniu.

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), skład orzekający Izby

postanowił zwrócić na rzecz odwołujących po 90 % kwoty uiszczonych wpisów.

Przewodniczący: ……..…....………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij