15-01-2021

KIO 3294/20

Sygn. akt KIO 3294/20

WYROK

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2020 r. przez wykonawcę:

Control Process EPC Power Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie;

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, Torpol S.A. z siedzibą

w Poznaniu, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

po stronie odwołującego;

B. UAB MT Group z siedzibą w Wilnie, PSE Engineering GmbH z siedzibą

w Hanowerze, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

po stronie zamawiającego;

orzeka:

1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego

tytułem wpisu od odwołania.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

3

Sygn. akt KIO 3294/20

UZASADNIENIE

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - dalej

„zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego pn. „Wyłonienie generalnego realizatora Inwestycji pn.: „Dostawa

i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan - Brońsko"; numer

referencyjny: ZP/PGNG/20/0067/GE/DIG (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).

Wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2020 r. pod numerem 2020/ S

100-242546.

W dniu 12 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Control Process EPC Power Sp. z

o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „odwołujący”) zostało wniesione odwołanie, na czynność

zamawiającego podjętą w przedmiotowym postępowaniu, polegającą na zaproszeniu do

udziału w aukcji elektronicznej wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: UAB

MT Group z siedzibą w Wilnie, PSE Engineering GmbH z siedzibą w Hanowerze (dalej

„przystępujący” lub „Konsorcjum UAB”) oraz od zaniechania czynności, polegającej na

wykluczeniu Konsorcjum UAB z udziału w postępowaniu.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum UAB

w sytuacji, gdy przedstawiło ono informacje wprowadzające zamawiającego w błąd;

2. art. 91b ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaproszenie

do udziału w aukcji elektronicznej Konsorcjum UAB w sytuacji, gdy jego ofertę należało

uznać za odrzuconą;

a także, z ostrożności procesowej:

3. art. 91b ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez

zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej Konsorcjum UAB w sytuacji, gdy

wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższymi naruszeniami odwołujący wniósł o uwzględnienie

niniejszego odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności

zaproszenia Konsorcjum UAB do udziału w aukcji elektronicznej oraz wykluczenia

Konsorcjum UAB z udziału w postępowaniu.

4

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych

i prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.

Odwołujący przywoływał warunek udziału w postępowaniu, jaki zawarł zamawiający

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie wymaganej

wiedzy i doświadczenia. Ponadto zwrócił uwagę, że zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

- Wykaz zamówień obowiązkiem wykonawcy było: wyszczególnić, czy przedmiot obejmował

zaprojektowanie, dostawę, montaż i rozruch zestawu sprężającego; wskazanie czy był

to zestaw tłokowy i służył do sprężania gazu ziemnego; podanie rodzaju układu napędowego

zestawu sprężającego (elektryczny, spalinowy). Uznać należy zatem, że są to informacje

mające istotne znaczenie dla uznania, czy wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu oraz mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Takie podejście potwierdzają czynności zamawiającego w postępowaniu, który podjął

działania mające na celu szczegółową weryfikację referencji Konsorcjum UAB, występując

pismami: z dnia 13 listopada 2020 r. do: Sh. P. K. K., Energopromservice - Engineering

GSC, 24/1 Radio, Moscow, Russia e-mail address eps-e@eps-e.ru; z dnia

13 listopada 2020 r. do: Sz. P. P. S., MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonin, Czech

Republic e-mail address stavik(5)mnd.cz, w celu weryfikacji referencji Konsorcjum UAB.

Odwołujący wskazał, że w wypełnionym wykazie zamówień (załącznik nr 8 do SIWZ),

Konsorcjum UAB wskazało siedem zamówień. Zamawiający powziął wątpliwości co do

zamówień wskazanych pod nr 3, 4 oraz 6. W związku z wątpliwościami, skierował

do podmiotów, które wystawiły referencje pisma z wnioskiem o udzielenie informacji, czy:

(i) W zakresie zamówień na rzecz MND a.s. (poz. 3 i 4) - czy te obejmowały zaprojektowanie,

montaż i rozruch zestawu sprężającego. Pytanie to jest uzasadnione faktem, że z treści

referencji nie wynika, że czynności te wchodziły w zakres prac firmy PSE Engineering

GmbH. (ii) W zakresie zamówienia na rzecz: Energopromservice-Engineering CISC - czy

zamówienie to obejmowało realizację prac montażowych, czy jedynie nadzór nad takimi

pracami (wykonywanymi przez inny podmiot) - gdyż z treści referencji wynika, że

wykonywano nadzór nad instalacją „(...) supervised the instailed all the equipment (…)”.

Jednocześnie odwołujący zauważył, że z przekazanych mu dokumentów wynika, że

zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na powyższe pisma. Wobec powyższego, winien

uznać swoje wątpliwości za potwierdzone, a co za tym idzie stwierdzić, że istnieje

rozbieżność pomiędzy oświadczeniami Konsorcjum UAB, zawartymi w wykazie, a faktami

wynikającymi z referencji wystawionych przez zamawiających. Należy wskazać, że

wątpliwości zamawiającego były jak najbardziej uzasadnione. Profil działalności Wykonawcy

PSE Engineering GmbH to projektant i dostawca zestawów sprężających tzn. urządzeń

składających się z silnika (napędu) oraz sprężarki (urządzenia napędzanego), tzn. jego

5

działalnością biznesową jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa zestawów sprężających

gaz, na poczet inwestycji polegających na budowie instalacji technologicznych, których

proces wymaga sprężania gazu. Działalność takich podmiotów w ramach świadczonych

usług zwyczajowo ogranicza się do następujących czynności: zaprojektowanie, dostawa,

nadzór nad montażem, rozruch dostarczanych zestawów sprężających. Podmioty takie

standardowo nie świadczą usługi montażu zestawów sprężających dla swoich klientów. Ich

działalność ma globalny charakter (tzn. firmy takie sprzedają zestawy sprężające na całym

świecie, nie tylko w kraju swojego pochodzenia), co uniemożliwia efektywne (pod względem

czasowym, kosztowym, organizacyjnym, itd.) świadczenie usług montażu. Usługi montażu

wymagają posiadania na placu budowy: odpowiedniego ciężkiego sprzętu, wymagają

zaangażowania kadry posiadającej lokalne uprawnienia, wymagają znajomości lokalnych

przepisów, itd., zaś w stosunku do usług zaprojektowania, dostawy i rozruchu zestawów

sprężających, usługi montażu są znacznie mniej opłacalne - uzyskuje się na nich znacznie

niższe marże (usługi montażu to fizyczne prace monterskie na placu budowy). Stąd

standardowy model funkcjonowania dostawcy zestawów sprężających jako

wyspecjalizowanych firm inżynieryjnych działających globalnie jest taki, iż zapewnia on

zaprojektowanie, dostawą, nadzór nad montażem oraz rozruch

i uruchomienie zestawów sprężających, zaś prace montażowe (nadzorowane przez

dostawcę) są realizowane przez inny, lokalny podmiot który jest Generalnym Wykonawcą

całej inwestycji, lub został zakontraktowany bezpośrednio przez Inwestora. Dalej odwołujący

wywodził, że mając na uwadze powyższe uwarunkowania, analizując doświadczenie PSE,

należy z najwyższą uwagą sprawdzić zakres świadczeń wykonywany w ramach procesu

montażu zestawów sprężających, i zweryfikować czy firmy te faktycznie wykonywały prace

montażowe, czy jedynie je nadzorowały, co jest zupełnie innym typem czynności i stanowi

zupełnie odmienne doświadczenie. Zamawiający mając pełną świadomość tego aspektu,

zwrócił się o stosowne wyjaśnienia.

Mając na uwadze powyższe i odnosząc się do poszczególnych zamówień:

(1) Zamówienia nr 3 - Damborice i Zamówienie nr 4 - Uhrice. Już z pierwszego zdania treści

listów referencyjnych wystawionych przez MND (Załącznik 3a. List referencyjny MND)

wynika, iż to spółka MND zainstalowała samodzielnie agregaty sprężarkowe, zaś PSE była

odpowiedzialna wyłącznie za ich dostarczenie i nie wykonywała montażu agregatów

sprężarkowych. Zatem oświadczenie przez wykonawcę w Wykazie zamówień (Załącznik 2.

Wykaz zamówień UAB MT Group - Załącznik nr 8 do SIWZ), iż zamówienia te obejmowały

„montaż" stanowi podanie nieprawdziwej informacji. (2) Zamówienie 6 - Energopromservice-

Engineering. Z treści przedłożonego listu referencyjnego (Załącznik 4a. List referencyjny

EPS) wynika, iż spółka PSE: zaprojektowała, wyprodukowała i dostarczyła (ang. „designed,

fabricated and delivered”) trzy agregaty sprężarkowe, nadzorowała montaż wszystkich

6

urządzeń na placu budowy („supervised the installed all the equipment on site"), wykonała

prace przedrozruchowe (,,performed the pre-commissioning works"), zestawy będą

uruchomione w 2018 („the units will go into operation in 2018"). Z powyższej treści wynika,

że: Spółka PSE nie wykonała montażu agregatów (zestawów) sprężających, Spółka PSE nie

wykonała rozruchu (ang.: „commissioning") agregatów (zestawów) sprężających, gdyż z

treści listu wynika, iż wykonała jedynie prace przedrozruchowe (ang.: „pre-commissioning").

Pojęcia „pre-commissioningu" i „commissioningu" mają odmienne znaczenie i odnoszą się do

różnych czynności technologicznych, stanowią odmienne świadczenia. Po zakończeniu prac

przed rozruchowych („pre-commissioning") rozpoczynają się prace rozruchowe

(„commissioning"), a zakończenie prac rozruchowych następuje w momencie uruchomienia

instalacji („go into operation"). Zatem oświadczenie przez wykonawcę w Wykazie zamówień

(Załącznik 2. Wykaz zamówień UAB MT Group - Załącznik nr 8 do SIWZ), iż zamówienie to

obejmowało „montaż" oraz „rozruch" stanowi podanie nieprawdziwej informacji. (3)

Zamówienie 7 - Rafineria Ropy Naftowej Nowokuibyszewsk. Z treści przedłożonego listu

referencyjnego (Załącznik 5. List referencyjny Rafineria Ropy Naftowej Nowokuibyszewsk)

wynika, iż: spółka PSE dostarczyła zestawy sprężarkowe dla projektu budowy instalacji

reformingu katalitycznego, w akapicie charakteryzującym agregaty sprężające, jako

tłumaczenie pierwszego zdania podano: „Pompowanie metodą otoczenie-wodór (...).

Tłumaczenie takie jest oczywiście błędne, gdyż sformułowanie w języku rosyjskim, zawarte

w treści listu referencyjnego oznacza „pompowane/ tłoczone medium - wodór", co potwierdza

nawet tłumaczenie z użyciem narzędzia Google Tłumacz. To, że zestawy sprężające

dostarczone w ramach zamówienia nr 7 służą do sprężania (tłoczenia/ pompowania) wodoru

jest jak najbardziej logiczne i oczywiste, gdyż w ramach procesu jaki odbywa się na instalacji

reformingu katalitycznego spręża się wodór, nie gaz ziemny. Zatem na takich instalacjach

nie instaluje się zestawów sprężających służących do sprężania gazu ziemnego, a wyłącznie

zestawy służące do sprężania wodoru. Zatem oświadczenie przez wykonawcę w Wykazie

zamówień (Załącznik 2. Wykaz zamówień UAB MT Group - Załącznik nr 8 do SIWZ), iż

zamówienie obejmowało „Zestaw tłokowy do sprężania gazu ziemnego: tak", stanowi

podanie nieprawdziwej informacji.

Tym samym doszło do celowego i wielokrotnego wprowadzenia zamawiającego

w błąd, co do okoliczności mających znaczenie dla stwierdzenia, że Konsorcjum UAB

spełnia warunki udziału w postępowaniu, co niewątpliwie jest informacją, która ma istotny

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

W ocenie odwołującego jego stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO, m.in:

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 26 września 2019 r., sygn. akt KIO 1773/19; wyroku

7

KIO z 13 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1077/20 oraz w wyroku KIO z 18 września 2020 r.,

sygn. akt KIO 2047/20.

Wskazanie nieprawdziwych informacji w zakresie ww. referencji winno prowadzić

do wykluczenia Konsorcjum UAB z postępowania lub co najmniej do szczegółowej

weryfikacji prawdziwości pozostałych referencji. W ocenie odwołującego weryfikacja ta

doprowadziłaby do stwierdzenia faktu, że Konsorcjum UAB nie spełnia warunku udziału w

postępowaniu, gdyż nie zrealizowało przynajmniej dwóch zamówień polegających na

zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o

mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno

zostać wykonane na innym obiekcie, jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

Odwołujący wskazał ponadto, że Konsorcjum UAB nie może twierdzić, że pomimo

złożenia nieprawdziwych informacji spełnia warunki udziału w postępowaniu. Takie

twierdzenie prowadziłoby do pozbawienia znaczenia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy

Pzp - bowiem gdyby miał on dotyczyć wyłącznie sytuacji, w której nieprawdziwa informacja

jest tą, która warunkuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, to wystarczającą

sankcją byłoby uznanie, że podmiot ją przedstawiający nie spełnia warunku udziału w

postępowaniu (gdyż faktycznie nie posiada wymaganego waloru/ doświadczenia/ itp.). Nie

byłoby potrzeby sięgania po wykluczenie ze względu na złożenie nieprawdziwych informacji.

Istotą przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp jest bowiem zapewnienie, że wszelkie

informacje składane zamawiającemu w toku postępowania są prawdziwe.

Zamawiający, w dniu 14 grudnia 2020 r. poinformował wykonawców, zgodnie

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania

do złożenia przystąpienia. W dniu 17 grudnia 2020 r., wykonawcy wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia: (A) Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie,

Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgłosili swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie odwołującego; (B) UAB MT Group z siedzibą w Wilnie, PSE

Engineering GmbH z siedzibą w Hanowerze, zgłosili swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego.

Zamawiający, działając w oparciu o przepis art. 186 ust. 1 ustawy Pzp,

złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, wnosząc o oddalenie odwołania w całości

jako bezzasadnego.

Przystępujący Konsorcjum UAB na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r., złożył do

akt sprawy pismo procesowe, w którym zaprezentował swoje stanowisko w sprawie.

8

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej

sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, po zapoznaniu

się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ,

ofertą złożoną przez przystępującego, korespondencją prowadzoną w postępowaniu

pomiędzy zamawiającym a przystępującym w tym dokumentami złożonymi

na potwierdzenie spełniania warunków dotyczących posiadanej wiedzy

i doświadczenia, po zapoznaniu się z odwołaniem i stanowiskiem procesowym

zamawiającego i przystępującego zawartym w złożonych pismach procesowych,

a także po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron oraz uczestnika

postępowania, złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła,

co następuje

Izba ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Izba na wstępie stwierdziła, że należało uznać skuteczność wniesionego odwołania,

gdyż odwołujący wykazał (za pomocą załączonego dowodu) zaistnienie problemów

technicznych, tj. trudności w dostępie do usługi ePUAP w dniu, w którym upływał termin

wniesienia odwołania. Przedmiotowe odwołanie wniesione zostało w przewidzianej ustawą

formie elektronicznej w terminie, jednak z wykorzystaniem innego kanału komunikacji, niż

dedykowany dla tej czynności w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Mając jednak

na uwadze występujące w tym dniu trudności w dostępie do usługi ePUAP jakie napotkał

wykonawca, Izba uznała, iż wniesione w ten sposób odwołanie powinno wywierać skutek

formalny poprzez uznanie, iż zostało wniesione do Izby w terminie. Nieprawidłowe działanie

narzędzia informatycznego, jakim jest serwis ePUAP, dedykowanego do obsługi

elektronicznej skrzynki podawczej Izby, nie powinno ograniczać lub pozbawiać prawa

wykonawców do korzystania z środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie,

składanych w dopuszczalnej formie, tj. elektronicznej z bezpiecznym podpisem

elektronicznym”. Stanowisko takie należy uznać za ugruntowane w orzecznictwie Izby

(podobnie w wyrokach KIO z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 583/19; wyroku KIO z 25

lutego 2020 r., sygn. akt: KIO 274/20, KIO 276/20)

Ponadto Izba stwierdziła, że odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania

ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący

ubiega się o przedmiotowe zamówienie i jest podmiotem, który został zaproszony do aukcji

elektronicznej. Objęta odwołaniem czynność zamawiającego dopuszcza udział w dalszym

toku postępowania podmiotowi, który w ocenie odwołującego winien zostać wykluczony

9

z postępowania, a tym samym jego zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej nastąpiło

z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Odwołujący ma zatem interes we wniesieniu

odwołania, gdyż czynności zamawiającego w sposób negatywny oddziałują na interes

odwołującego w postępowaniu.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania

o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w formie

elektronicznej. Ponadto Izba dopuściła i przeprowadziła dowody wnioskowane w sprawie i

złożone na rozprawie przez odwołującego.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 3

SIWZ jest: dostawa układu sprężającego gaz ziemny, jego zabudowa i montaż, w tym roboty

budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania

inwestycyjnego. Z kolei w pkt pkt 6.1.2.3 lit. a) SIWZ zamawiający opisał warunki, których

spełnienie jest konieczne celem ubiegania się o zamówienie, dotyczące zdolności

technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że: w okresie

ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na

zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o

mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno

zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne. Ponadto, w pkt 8

SIWZ wymienione zostały oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W odniesieniu do warunku

dotyczącego wiedzy i doświadczenia zamawiający wymagał złożenia wykazu wykonanych

zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji,

dat realizacji, mocy zamontowanych tłokowych zestawów sprężających oraz odbiorców

zrealizowanego zadania, dla których zamówienia były wykonane, sporządzonego na

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto żądał złożenia dowodów,

że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, za które uznał: (a) referencje bądź

inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, w przypadku

zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania

ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert; (b) oświadczenie wykonawcy składającego ofertę -

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać referencji.

10

Ponadto Izba ustaliła, że Konsorcjum UAB przedłożyło wykaz zrealizowanych

zamówień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W wypełnionym wykazie

przystępujący wskazał niżej wymienione zamówienia: (1) Projektowanie, dostawa agregatów

do sprężania gazu oraz urządzeń technologicznych, montaż i rozruch stacji sprężającej

projektu podziemnego magazynu gazu (stacja kompresorowa Jemgum w Niemczach).

Wykonane w latach 2012 - 2013 na rzecz: EWE GASSPEICHER GmbH, MoslestrafSe 7,

26122 Olderburg, Niemcy; (2) Projektowanie, dostawa agregatów do sprężania gazu oraz

urządzeń technologicznych, montaż i rozruch stacji sprężającej projektu instalacji gazu

nadziemnego (stacja kompresorowa Nuettermoor BS22 w Niemczach). Wykonane w latach

2010 - 2011 na rzecz: EWE GASSPEICHER GmbH, Moslestra&e 7, 26122 Olderburg,

Niemcy; (3) Projektowanie, dostawa agregatów do sprężania gazu, montaż i rozruch stacji

sprężającej projektu podziemnego magazynu gazu w Damborice w Czechach. Wykonane

w latach 2014 - 2016 na rzecz: MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonm, Republika

Czeska; (4) Projektowanie, dostawa agregatów do sprężania gazu, montaż i rozruch stacji

sprężającej projektu podziemnego magazynu gazu w Uhrice w Czechach. Wykonane w

latach 2011 - 2012 na rzecz: MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonm, Republika Czeska;

(5) Projektowanie, produkcja i dostawa agregatów do sprężania gazu, montaż i rozruch. '

"Wykonane w latach 2015 - 2016 na rzecz: ZHAIKMUNAITLP, 59/2, Prospekt Evrazia,

Uralsk, 090002, Kazakstan; (6) Projektowanie, produkcja agregatów do sprężania gazu,

dostawa, montaż i rozruch. Wykonane w roku 2018 na rzecz: Energopromservice-

Engineering GSC, 24/1 Radio, Moskwa, Rosja; (7) Projektowanie, produkcja agregatów do

sprężania gazu, dostawa, montaż i rozruch. Wykonane w latach 2012 - 2014 na rzecz:

Spółka akcyjna Rafineria Ropy Naftowej Nowokuibyszewsk, ul. Osipenko 12, budynek 1,

446207, Nowokuibyszewsk, Samara, Rosja. Do przedmiotowego wykazu załączone zostały

dowody, potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie.

Dalej Izba ustaliła, że zamawiający wezwał Konsorcjum UAB, pismem z 6 listopada

2020 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, w zakresie dotyczącym

złożonego wykazu zamówień oraz dokumentów, złożonych na potwierdzenie ich należytego

wykonania. Zamawiający prosił o wyjaśnienie odnośnie pozycji trzeciej złożonego przez

Konsorcjum UAB wykazu zamówień. Zwrócił uwagę, że w celu potwierdzenia, że

zamówienie zostało wykonane należycie, przystępujący złożył list referencyjny wystawiony

przez MND, jednakże treść złożonych referencji jest niespójna z wykazem zamówień i nie

oddaje zakresu przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającego z treścią

warunku udziału w postępowaniu. Wobec powyższego poprosił o złożenie wyczerpujących

wyjaśnień czy zakres przedmiotu zamówienia wykonanego przez Konsorcjum UAB na rzecz

MND obejmował oprócz dostawy również zaprojektowanie, montaż oraz rozruch tłokowych

zestawów sprężających dostarczonych do podziemnego magazynu gazu w Damboricie.

11

Odnosząc się do informacji zawartych w pozycji czwartej, zamawiający również dostrzegł, że

treść złożonych referencji jest niespójna z wykazem zamówień i nie oddaje zakresu

przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającego treścią warunku udziału w

postępowaniu. Wobec powyższego poprosił o złożenie wyjaśnień, czy zakres przedmiotu

zamówienia wykonanego przez przystępującego na rzecz MND obejmował oprócz dostawy

również zaprojektowanie, montaż oraz rozruch tłokowych zestawów sprężających

dostarczonych do podziemnego magazynu gazu w Uhrice. Z kolei w odniesieniu do pozycji

szóstej złożonego wykazu zamówień zamawiający dostrzegł, że treść złożonych referencji

jest niespójna z tym wykazem i nie oddaje zakresu przedmiotu zamówienia wymaganego

przez zamawiającego treścią warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie bowiem z

tłumaczeniem referencji udział przystępującego przy montażu dostarczonych tłokowych

zestawów sprężających z napędem gazowym ograniczał się do nadzoru. W związku z

powyższym zamawiający wezwał do udzielenia wyjaśnień czy w ramach wskazanego

zamówienia Konsorcjum UAB wykonało montaż dostarczonych tłokowych zestawów

sprężających z napędem gazowym ?

Pismem z 11 listopada 2020 r. Konsorcjum UAB udzieliło wyjaśnień zwracając

uwagę, że w wykonaniu wezwania zamawiającego, w wykazie zamówień wykonawca podał

informację dotyczącą siedmiu projektów potwierdzających doświadczenie zawodowe w

wykonywaniu zadań związanych z realizacją, montowaniem oraz odbiorami zrealizowanych

zadań dotyczących tłoków zestawów sprężarkowych. W SIWZ niniejszego postępowania

zamawiający wymagał przedstawienia informacji dotyczących dwóch zrealizowanych

projektów. Podkreślił jednocześnie, że wszystkie siedem projektów przedstawionych

w Wykazie zamówień, wraz z dowodami i ich tłumaczeniami na język polski, w pełni

odzwierciedlają doświadczenie w realizacji umów w zakresie projektowania, produkcji,

dostawy, montażu oraz rozruchu tłokowych zestawów sprężarkowych. Jednocześnie,

w uzupełnieniu dokumentów przedstawionych w Wykazie zamówień oraz listach

referencyjnych przełożonych wraz z dokumentacją Konsorcjum UAB załączyło

do przedłożonego pisma dodatkowy list referencyjny zamawiającego, tzn. firmy MND a.s.,

Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Republika Czeska (dalej: „MND“) dot. projektu

podziemnego magazynu gazu w Damborice oraz projektu podziemnego magazynu gazu w

Uhrice w Czechach, oraz ekstrakt z załącznika do umowy pn. „Projektowanie, produkcja

agregatów do sprężania gazu, dostawa, montaż i rozruch” z firmą Energopromservice-

Engineering CJSC, 24/1 Radio, Moskwa, Rosja (dalej: „Energopromservice”).

Pismem z 1 grudnia 2020 r. zamawiający zaprosił wykonawców, w tym Konsorcjum

UAB do udziału w aukcji elektronicznej.

12

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego

przepisów ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik

postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy

Pzp, rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem warunku udziału

w postępowaniu, sprecyzowanym w pkt 6.1.2.3 lit. a) SIWZ wykonawca, ubiegając się

o zamówienie, miał wykazać się odpowiednim poziomem zdolności technicznej lub

zawodowej tj. potwierdzić, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał

przynajmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu

tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw

z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno zostać wykonane na innym obiekcie, jako

oddzielne zadanie inwestycyjne. Informacje, odnośnie spełniania przedmiotowego warunku

miały zostać zaprezentowane w wykazie zamówień, składanym zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Konsorcjum UAB, w złożonym wykazie, wymieniło

siedem zamówień, z których cztery (poz. 1, 2, 5 i 7) dotyczyły realizacji zamówień z

tłokowym zestawem sprężającym z silnikiem elektrycznym, natomiast pozostałe trzy (poz. 3,

4 i 6) referowały do tej części warunku udziału w postępowaniu, który odnosił się do

niezbędnego doświadczenia w realizacji zamówień obejmujących tłokowy zestaw

sprężający z silnikiem spalinowym.

Zauważyć należy także, że odwołujący nie tyle kwestionował, że nie został spełniony

warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do tych wymagań, które dotyczyły realizacji

co najmniej jednego zadania obejmującego wykonanie tłokowego zestawu sprężającego

z silnikiem elektrycznym, ale kwestionował część pozycji wykazu (zadania wymienione w

poz. 3, 4, 6 i 7) twierdząc z jednej strony, iż nie zostało potwierdzone, że została spełniona

część warunku odnosząca się do wymagań posiadania doświadczenia w realizacji tłokowych

zestawów sprężających z silnikiem spalinowym. Ponadto stwierdził, że już samo

przedstawienie nieprawdziwych informacji odnośnie realizowanych projektów w toku

postępowania powoduje, że nie można uznać, że dany wykonawca warunki udziału

w postępowaniu spełnił. W ocenie odwołującego w przypadku, gdy przedstawiony wykaz

zawierał nawet więcej projektów, niż wymagał tego zamawiający, każdy z nich powinien

referować do treści sformułowanego w SIWZ warunku i każdy z nich zostać przez

zamawiającego oceniony, pod kątem ich spełniania. Nie jest bowiem rolą zamawiającego

13

dokonywanie oceny, które z przedstawionych zamówień ma być poddane weryfikacji, a które

jest zamówieniem nadmiarowym, które to, jak twierdził przystępujący prezentowane jest

jedynie w celu przekazania zamawiającemu informacji o dodatkowym doświadczeniu,

wykraczającym, czy też nie odpowiadającym w pełni treści stawianego w postępowaniu

warunku.

Jakkolwiek Izba podziela ocenę w zakresie odnoszącym się do tego, że ocenie

zamawiającego podlegają wszystkie wymienione w wykazie projekty, nie może jednak

zgodzić się z twierdzeniem, że przedstawienie jakiejkolwiek informacji, która będzie

nieprecyzyjna, niezgodna z treścią warunku czy takiej, która mogłaby wprowadzać

zamawiającego w błąd co do oceny okoliczności pozwalających uznać, że przedmiotowy

warunek został spełniony - zawsze skutkowała będzie koniecznością wykluczenia

wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia.

Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych

dokumentów. Zgodnie natomiast z treścią art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie, co podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie wykazanie zaistnienia przesłanki

wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, w której wskazuje się na winę umyślną

wykonawcy jest niezwykle trudne, gdyż wymaga dowodów spoza dokumentacji o udzielenie

zamówienia, które potwierdzałyby zamiar wprowadzenia w błąd zamawiającego, czyli że

wykonawca wyobrażał sobie taki skutek i tego chciał, ewentualnie na to się godził. Uzyskanie

takich dowodów czy to przez prowadzącego postępowanie, czy też przez innego oferenta,

jest mało prawdopodobne, gdyż wymaga dostępu do wewnętrznych dokumentów

wykonawcy, ewentualnie uzyskania zeznań świadków. Natomiast wykonawca z łatwością

może uwolnić się od odpowiedzialności, oświadczając, że nie miał zamiaru wprowadzenia

zamawiającego w błąd, a podanie nieprawdziwej informacji było wynikiem omyłki lub też

niesprawdzenia informacji uzyskanej od kogoś innego. Z kolei dla wykluczenia wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, wystarczające jest to, by podanie obiektywnie

niezgodnych ze stanem rzeczywistym informacji (a więc informacji nieprawdziwych) wynikało

z niedbalstwa wykonawcy.

14

Jednocześnie, co należy podkreślić w okolicznościach niniejszej sprawy aby uznać,

że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie jednej z wymienionych wyżej przesłanek

konieczne jest, aby nieprawdziwa informacja wprowadzała w błąd zamawiającego, a nie

tylko była informacją, która hipotetycznie mogła go w błąd wprowadzić. Ponadto także

możliwy istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o

udzielenie zamówienia musi dotyczyć tego, czy konkretny podmiot podlega wykluczeniu,

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane

„kryteriami selekcji”. Takie odczytanie powyżej przywołanych norm nakazuje zatem zawsze

ustalić, czy doszło w realiach konkretnej sprawy do wprowadzenia w błąd, a jeśli tak, to czy

był to błąd istotny.

Przenosząc powyższe na realia rozpoznawanej sprawy w pierwszej kolejności należy

zauważyć, że nie było sporne, że warunek w zakresie odnoszącym się do posiadania

doświadczenia w wykonaniu jednego zamówienia w zakresie którego było wykonanie

jednego tłokowego zestawu sprężającego z silnikiem elektrycznym - został spełniony. Nie

kwestionował tej okoliczności sam odwołujący, nie podważając stanowiska zamawiającego,

że w pozycji pierwszej wykazu zamówień zostało wymienione zadanie, którego zakres

referował do tej części warunku. Jednocześnie, pomimo tego, że zadanie z pozycji pierwszej

potwierdzało spełnienie warunku kwestionował zamówienie wymienione w pozycji siódmej,

zrealizowane dla Rafinerii Ropy Naftowej Nowokuibyszewsk. Odwołujący podnosił,

że oświadczenie złożone przez wykonawcę w Wykazie zamówień, iż zamówienie

obejmowało „Zestaw tłokowy do sprężania gazu ziemnego: tak", stanowi podanie

nieprawdziwej informacji i już tylko z tego powodu Konsorcjum UAB winno zostać

wykluczone z postępowania. Z takim stanowiskiem nie sposób zgodzić się w ocenie Izby z

dwóch powodów. Po pierwsze, jak zauważano powyżej, przystępujący spełnia tą część

warunku udziału w postępowaniu, która odnosiła się do wykonania jednego tłokowego

zestawu sprężającego z silnikiem elektrycznym (pozycja 1 wykazu). Po drugie, co równie

istotne, z treści przedłożonego listu referencyjnego, złożonego wraz z wykazem zamówień

wynika, iż: spółka PSE dostarczyła zestawy sprężarkowe dla projektu budowy instalacji

reformingu katalitycznego. W akapicie charakteryzującym agregaty sprężające, stwierdzono:

„Pompowanie metodą otoczenie-wodór (...). W treści listu referencyjnego mowa jest zatem o

wodorze, nie ma natomiast wzmianki na temat gazu ziemnego. Tym samym zamawiający,

podobnie jak uczynił to odwołujący w treści odwołania, z łatwością był w stanie stwierdzić, że

przedmiotowe zamówienie obejmowało elementy, które referowałyby do treści warunku

udziału w postępowaniu.

Niezależnie od powyższego po raz kolejny należy podkreślić, że nawet jeśli

Konsorcjum UAB umieściło w wykazie zamówienie, które swoim zakresem nie odpowiadało

treści warunku, jednocześnie w treści wykazu zamówień zawierając informację, która była

15

niespójna z treścią listu referencyjnego, nie może umknąć uwadze, że zamówienie te było

niejako nadmiarowe, wykraczające poza warunek udziału w postępowaniu, a sam warunek

w zakresie realizacji jednego tłokowego zestawu sprężającego z silnikiem elektrycznym,

został już potwierdzony w pozycji 1 wykazu zamówień. Przekazanie przedmiotowej

informacji nie miało zatem w tym przypadku wpływu na kwestie oceny spełnienia warunków

udziału w tym postępowaniu. Jak wyjaśniał zamawiający, z tego też powodu nie wzywał

przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie tego zadania, zasadnie uznając, że

wyjaśnienia w tym przedmiocie nie będą miały wpływu na ocenę spełnianie przez

wykonawcę tej części warunku udziału w postępowaniu. Z powyższych powodów dowód

złożony przez odwołującego na rozprawie w postaci tłumaczenia treści referencji,

sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pozostaje bez znaczenia dla oceny

przedmiotowego zarzutu.

Odnosząc się z kolei do zamówień, wymienionych w punktach trzy, cztery i sześć

wykazu zamówień, które zostały wskazane w celu potwierdzenia spełniania tej części

warunku udziału w postępowaniu, która dotyczyć miała posiadania doświadczenia w

realizacji tłokowych zestawów sprężających z silnikiem spalinowym, Izba stwierdziła, że

zarzuty odwołującego w tym zakresie nie potwierdziły się. Odwołujący nie przedstawił

bowiem dowodów na okoliczność, że w zakresie tych zadań nie były wykonywane prace

polegające na montażu agregatów sprężarkowych a jedynie, jak twierdził - rola Konsorcjum

UAB ograniczała się do doradztwa w tym zakresie. Przede wszystkim stwierdzić należy, że

nie może stanowić dowodu w niniejszej sprawie sama argumentacja odwołującego,

odnosząca się do profilu działalności Konsorcjum UAB. To nie profil działalności danego

podmiotu ma bowiem znaczenie dla dokonywanej oceny, ale zakres zamówień

zrealizowanych przez dany podmiot, oceniany pod kątem spełnienia warunków

postawionych i sformułowanych przez zamawiającego w SIWZ. Kluczowe jest zatem czy

dany wykonawca posiada wymagane doświadczenie i czy wykazał to w sposób określony

przez zamawiającego. Z kolei tłumaczenia treści referencji, które przedłożył odwołujący na

rozprawie wywodząc, że już z samego prawidłowego ich brzmienia wynika po pierwsze, że

celem przystępującego było wprowadzenie zamawiającego w błąd, a ponadto ich treść

potwierdza, że warunek w wymaganym zakresie nie został spełniony - nie znajduje

potwierdzenia w całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

I tak, w odniesieniu do zamówienia wymienionego w pozycjach trzeciej, polegającego

na zaprojektowaniu, dostawie agregatów do sprężania gazu, montażu i rozruchu stacji

sprężającej projektu podziemnego magazynu gazu w Damborice w Czechach (wykonane

w latach 2014 - 2016 na rzecz: MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonm, Republika

Czeska) i czwartej - Projektowanie, dostawa agregatów do sprężania gazu, montaż i rozruch

stacji sprężającej projektu podziemnego magazynu gazu w Uhrice w Czechach. Wykonane

16

w latach 2011 - 2012 na rzecz: MND a.s., Uprkova 807/6, 695 01 Hodonm, Republika

Czeska wykazu zamówień odwołujący twierdził, że w treści listu referencyjnego użyto słowa

„construction”. Przyznał wprawdzie, że słowo to ma wiele znaczeń, jednocześnie

stwierdzając, że czytając je w kontekście przedstawionego listu referencyjnego nie można

uznać, że wykonywany był montaż jednostek na placu budowy. Na potwierdzenie swojego

stanowiska przedłożył także dowód w postaci korespondencji prowadzonej z osobą

upoważnioną z ramienia Inwestora - MND, w której to korespondencji przedstawiciel firmy

stwierdza, że montaż jednostek został wykonany na skidach w zakładach PSE, a te

następnie przewiezione zostały na plac budowy i na miejscu realizowany był jedynie nadzór

przy montażu skidów.

W tym kontekście stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że jak wynika z literalnego

brzmienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca miał się wykazać realizacją

zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych

zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy. Nie ma tym samym w treści

warunku mowy o tym, co wywodzi z jego treści odwołujący, że całość prac związana z

montażem miała być wykonywana na placu budowy. Ponadto, z treści referencji firmy MND

a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonin, Republika Czeska dotyczący projektu podziemnego

magazynu gazu w Damborice oraz projektu podziemnego magazynu gazu w Uhrice w

Czechach, załączonej przez przystępującego do pisma z 13 listopada 2020 r., złożonego w

odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień wynika, że zakres prac

obejmował projektowanie, dostawę jak również roboty budowlane i prace dotyczące rozruchu

sprężarek na placu budowy. Jak słusznie zauważył zamawiający biorąc pod uwagę, że

referencje odnoszą się swoim zakresem do prac związanych z agregatami sprężającymi,

jedyne roboty budowlane, wykonywane w ramach tego typu zamówień mogą dotyczyć prac

związanych z ich montażem. W ocenie Izby nie ulega zatem wątpliwości, że przedłożona

przez Konsorcjum UAB w postępowaniu referencja potwierdza, że prace realizowane na tym

projekcie obejmowały również montaż. W konsekwencji należało również stwierdzić, że w

powyższym zakresie przystępujący nie wprowadził w błąd zamawiającego, co do

okoliczności pozwalających stwierdzić, że spełnił on warunki udziału w postępowaniu

opisane w SIWZ.

Odnosząc się z kolei do projektu, wymienionego w punkcie 6 wykazu zamówień

- Projektowanie, produkcja agregatów do sprężania gazu, dostawa, montaż i rozruch

(wykonane w roku 2018 na rzecz: Energopromservice-Engineering GSC, 24/1 Radio,

Moskwa, Rosja) w ocenie Izby uznać należało, że zrealizowane w ramach tego zamówienia

prace odpowiadały treści warunku udziału w postępowaniu. Powyższe wynikało z

dokumentów złożonych przez Konsorcjum UAB wraz z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z

13 listopada 2020 r. Przystępujący przedłożył bowiem wyciąg z umowy, z którego wynika, że

17

zakres prac obejmował również montaż (s. 10 umowy - Wykonawca zobowiązuje się

wykonać na rzecz Klienta usługi instalacji i doradztwa w zakresie uruchomienia trzech

sprężarek Ariel JGC/6-4, które mają być zainstalowane w siedzibie Użytkownika

Końcowego) oraz rozruch (s. 7 umowy - Sprzedający odpowiada za kompletność oraz

uruchomienie sprężarki według danych parametrów w momencie przekazania do

eksploatacji i uruchomienia). Odwołujący, oprócz dowodu z którego miało wynikać, że

przedłożone tłumaczenie i to zaledwie co do fragmentu złożonego dokumentu

(nieprawidłowe, jego zdaniem było tłumaczenie str. 10 - Przedmiot kontraktu) jest błędne, nie

przedłożył żadnych dowodów, z których wynikałoby, że w ramach wykonanych prac nie

znajdowały się także montaż i rozruch. Nie sposób zatem w odniesieniu i do tego

zamówienia stwierdzić, że przystępujący wprowadził zamawiającego w błąd co do spełnienia

warunków udziału w postępowaniu, przekazując dane dotyczące zrealizowanego projektu.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, Izba doszła do przekonania,

że przystępujący nie przedstawił w zakresie powyższych zamówień żadnych informacji, które

mogłyby wprowadzić zamawiającego w błąd co do okoliczności związanych z realizacją

przedmiotowych zadań. Przedstawione zadania w pozycjach od 1 do 6 wykazu pozwalają na

stwierdzenie, że Konsorcjum UAB spełniło warunek udziału w postępowaniu dotyczący

doświadczenia. Takiej informacji wprowadzającej w błąd zamawiającego nie zawarto również

w odniesieniu do zamówienia, opisanego w punkcie 7 wykazu. Wprawdzie samo

oświadczenie zawarte w wykazie zamówień, zgodnie z którym wykonawca potwierdził, że

inwestycja obejmowała zestaw tłokowy do sprężania gazu ziemnego, nie znalazło

potwierdzenia w treści samej referencji. Ta jednak precyzowała już zakres zamówienia, a

zatem czytana i oceniana łącznie z wykazem, pozwalała zamawiającemu na zauważeniu

tych rozbieżności i ich ewentualne wyjaśnienie. Zamawiający tego nie uczynił zasadnie

stwierdzając, że skoro warunek udziału w tym zakresie został spełniony, poprzez wskazanie

zamówienia opisanego w pozycji 1 - nie jest konieczne doprecyzowanie w tym przedmiocie.

Z uwagi na powyższe podniesione przez odwołującego zarzuty nie zasługiwały na

uwzględnienie a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak

w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972), w tym w szczególności

§ 5 ust. 2 pkt 1.

Przewodniczący: ………………………..……

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij