19-01-2021

KIO 3286/20

1

Sygn. akt KIO 3286/19

POSTANOWIENIE

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

Członkowie Monika Kawa-Ogorzałek

Ernest Klauziński

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Bór II 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte, 65-950 Zielona Góra,

przy udziale wykonawcy Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, zgłaszającego swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze i zalicza w poczet kosztów postępowania

odwoławczego kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną

przez wykonawcę ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Bór II 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój tytułem wpisu od

odwołania.

2

2. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz art. 580 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) w związku z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) na niniejsze postanowienie

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie ……………………………..

……………………………..

3

Sygn. akt KIO 3286/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze,

ul. Bohaterów Westerplatte, 65-950 Zielona Góra, prowadzi postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego na »Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą

powiatową nr 1181F Wilkanowo-Słone«, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz.

1086).

Wykonawca ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Goczałkowicach-Zdroju, ul. Bór II 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój (dalej odwołujący)

11.12.2020 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Izba ustaliła, że zamawiający 14.12.2020 r. przekazał kopię odwołania innym

wykonawcom.

16.12.2020 r. do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, zgłosił

przystąpienie wykonawca Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul.

Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

Odwołujący na rozprawie o 11:10 19.01.2021 r. wniósł oświadczenie o cofnięciu

odwołania.

Izba ustaliła, że odwołujący, o terminie rozprawy został zawiadomiony prawidłowo.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie stwierdziła, że

ze względu na wniesione cofnięcie odwołania postępowanie odwoławcze należało umorzyć

na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze Pzp.

Odwołujący łącznie z oświadczeniem o cofnięciu odwołania wnioskował o zwrot 90%

wpisu, jednak oświadczenie o cofnięciu odwołania wpłynęło już po otwarciu rozprawy, które

odbyło się o 10:23, a więc Izba nie mogła zastosować art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

4

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględ-

nieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie ……………………………..

……………………………..

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij