19-01-2021

KIO 3275/20

Sygn. akt: KIO 3275/20

POSTANOWIENIE

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2020 r.

przez wykonawcę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583

Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy GE

Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa kwoty

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej

90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………

2

Sygn. akt: KIO 3275/20

U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku (dalej: „Zamawiający”)

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie pn. „Tomograf komputerowy”.

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 listopada 2020 r. w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2020/S 233-574530.

W postępowaniu tym wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) w dniu 10 grudnia 2020 r. złożył odwołanie do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego zgłosił wykonawca TMS Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie. Przystąpienie to zostało wycofane oświadczeniem przekazanym

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2021 r.

W dniu 15 stycznia 2021 r. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty i dokona

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 18 stycznia 2021 r. Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.

Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane

ww. odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij