21-01-2021

KIO 3270/20

1

Sygn. akt: KIO 3270/20

WYROK

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez Powiat Wołomiński

orzeka:

1. oddala odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7

500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną

przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z

dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych

(Dz.U poz. 2020 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

2

Sygn. akt: KIO 3270/20

Uzasadnienie

Zamawiający: Powiat Wołomiński prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego

postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup,

dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w

miejscowości Równe", znak postępowania SPW.272.93.2020, o wartości nieprzekraczającej

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

4.11.2020 r., nr ogłoszenia 606431-N-2020.

Odwołujący: TRONUS POLSKA sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa wniósł

odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy pzp czynności i zaniechań Zamawiającego

Zamawiającemu w postępowaniu zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy pzp:

1) art. 94 ust. 3 w zw. z art. 7 ust.1 przez wybór oferty wykonawcy MULTIKO N.Spółka

Jawna, ul. Cukrowa 12 D, Szczecin (dalej: Multiko), pomimo iż nie zaszły przesłanki jego

zastosowania, w szczególności ze względu na to, że Odwołujący nie uchylał, ani nie uchyla

się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,

2) art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 pzp - przez zaniechanie poinformowania

Odwołującego o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród

pozostałych ofert.

Z uwagi na powyższe zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4.12.2020 r. wobec

braku podstaw do uznania, że Odwołujący uchyla się od zawarcia umowy, jak i

unieważnienia powiązanej z nią czynności z dnia 4.12.2020 r. w sprawie zatrzymania

wadium Odwołującego,

2) dokonania ponownego wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w

przedmiotowym postępowaniu,

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 4.12.2020 r. Odwołujący pozyskał ze

strony internetowej Zamawiającego w dniu 9.12.2020 r. (wcześniej informacja ta nie została

prze Zamawiającego przekazana Odwołującemu). Tym samym termin do złożenia

niniejszego odwołania został zachowany.

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy, interes Odwołującego w

uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, gdyż w przypadku prawidłowego działania

Zamawiającego i potwierdzenia się zarzutów Odwołania, oferta złożona przez Multiko nie

zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, pozostałaby w mocy decyzja z dnia 25.11.2020 r.

3

o wyborze oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej, a w wyniku tego - Odwołujący

uzyskałby zamówienie.

Biorąc powyższe pod uwagę nie ulega wątpliwości, że wskutek niezgodnych z przepisami

ustawy działań i zaniechań Zamawiającego, Odwołujący może ponieść szkodę, gdyż nie

uzyska przedmiotowego zamówienia.

W decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2020 r., o której Odwołujący

pozyskał ze strony Internetowej Zamawiającego dnia 9.12.2020 r., Zamawiający,

bezpodstawnie stosując tryb określony w art. 94 ust. 3 ustawy pzp, dokonał wyboru jako

najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez wykonawcę MULTIKO N. S.j. w Szczecinie.

Czynność ta została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy pzp mającym istotny wpływ na

wynik postępowania.

II. Uzasadnienie zarzutów odwołania

1) wybór oferty wykonawcy MULTIKO, pomimo iż Odwołujący, którego oferta została

pierwotnie wybrana nie uchylał się od zawarcia umowy

Zamawiający w dniu 25.11.2020 r. dokonał wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej. Odwołujący w dniu 27.11.2020 r. złożył do PZU S.A. wniosek o uzyskanie

gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 3.12.2020 r. Zamawiający w wiadomości e-mail wskazał, że zaprasza na podpisanie

umowy w dniu 4.12.2020 r. na godzinę 10:00. Wiadomości tej nie należy traktować jako

ponownego zaproszenia na podpisanie umowy, a jako pierwsze powiadomienie o

wyznaczonym terminie podpisania umowy. Odwołujący bowiem nie otrzymał w żadnej

wcześniejszej korespondencji, czy to pisemnej czy elektronicznej, choćby w formie

wiadomości e-mail informacji o wyznaczeniu terminu podpisania umowy na dzień 4.12.2020

r.

W związku ze znaczną ilością pracy związanej z realizacją innych umów na zamówienia

publiczne (co jest związane z częstym zjawiskiem kumulowania tego rodzaju zamówień

przez b. wielu Zamawiających w okresie ostatnich miesięcy roku budżetowego)

przedstawiciel Odwołującego nie stawił się na podpisanie umowy w wyznaczonym dniu

04.12.2020 r. Jednak cały czas kontaktował się z PZU S.A. w celu uzyskania zabezpieczenia

należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Pismem z dnia 04.12.2020 r. drogą elektroniczną Zamawiający poinformował o zatrzymaniu

wadium uznając, że Odwołujący miał rzekomo „uchylać się od zawarcia umowy".

To stanowi naruszenie przepisów ustawy pzp. Aby dokonać rzetelnej wykładni przepisu art.

93 ust. 4 ustawy Pzp, należy zacząć przede wszystkim od analizy zwrotu w nim użytego, tj.:

„uchylanie się od zawarcia umowy". Ponieważ nie jest on zdefiniowany w samej ustawie pzp,

należy sięgnąć do orzecznictwa. W tej kwestii wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w

wyroku z 9 maja 2001 r. (sygn. akt II CKN 440/00; OSNC 2001/12/85), w którym

4

stwierdzono, iż „za uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpodstawną

odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli

wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez

zamawiającego ewentualnie takie działanie skarżącego, z którego wynikałaby dla

zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście

złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez

wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego. (...) Brak stawiennictwa w

siedzibie zamawiającego pracownika wykonawcy, spowodowany zaniedbaniem przez niego

obowiązków, nie jest tożsamy z uchyleniem się".

Podobny pogląd w przedmiotowej kwestii został przedstawiony przez KIO w wyroku z 6

stycznia 2009 r. (KIO/UZP 1465/08). Izba przypomina w nim, iż niedopuszczalne jest

uzależnianie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego od spełnienia przez

wybranego już wykonawcę dodatkowych obowiązków.

Dopiero w dniu 7.12.2020 r. Odwołujący otrzymał od PZU S.A. projekt gwarancji

ubezpieczeniowej. Odwołujący niezwłocznie przekazał projekt gwarancji Zamawiającemu za

pismem z dnia 07.12.2020 r., w którym wskazał, że w dalszym ciągu zainteresowany jest

podpisaniem umowy. Zamawiający na przedmiotowe pismo nie odpowiedział.

Odwołujący w żadnym stopniu nie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia. Przeciwnie, czynił niezbędne starania przygotowujące do

zawarcia tej umowy.

Zamawiający swoje spostrzeżenie o rzekomym uchylaniu się od zawarcia umowy wywiódł z

jednorazowego braku obecności przedstawiciela Odwołującego w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zaniechał nie tylko wyznaczenia kolejnego terminu i zawiadomienia o tym

Odwołującego, ale nawet jakiegokolwiek innego zbadania okoliczności z tym związanych.

Zamawiający nie prosił o wyjaśnienie przyczyn nieobecności, nie występował do

Odwołującego o przedstawienie stanowiska, czy zamierza zawrzeć umowę i w jakim ew.

terminie będzie to możliwe. Oznacza to, że decyzję w trybie art. 94 ust. 3 ustawy pzp

Zamawiający podjął wyłącznie w oparciu o własne subiektywne stanowisko, nie znajdujące

potwierdzenia w żadnych faktach, ani w żadnych oświadczeniach Odwołującego.

Zgodnie z orzecznictwem KIO za uchylanie się od zawarcia umowy może być uznana

wyłącznie sytuacja, w której wykonawca potwierdza, że nie ma zamiaru zawarcia umowy i

umyślnie podejmuje działania uniemożliwiające zawarcie umowy . Odwołujący czynił starania

związane z przygotowaniem się do zawarcia umowy (w tym w zakresie pozyskania gwarancji

ubezpieczeniowej PZU S.A.). Wszystkie te czynności miały miejsce w czasie, w którym

odległy był nadal koniec okresu związania ofertą (30 dni), co oznacza, że czynności

Odwołującego w tym zakresie nie były w żaden sposób przez niego przedłużane w sposób,

5

który odbiegałby od zwykłych potrzeb związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy i

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W konsekwencji bezpodstawności decyzji z dnia 04.12.2020 r. Zamawiającego w trybie art.

94 ust. 3 ustawy pzp pomimo iż Odwołujący nie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia, bezpodstawna jest także decyzja z dnia 04.12.2020 r.w

przedmiocie zatrzymania wadium Odwołującego.

2) Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp zobowiązany jest do

niezwłocznego poinformowania wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uchybił powyższym obowiązkom, nie poinformował bowiem Odwołującego o

dokonaniu wyboru oferty spośród ofert pozostałych Wykonawców.

Zamawiający informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił co prawda

na stronie Internetowej, jednak w innym miejscu niż z dokumentami postępowania

utrudniając Wykonawcom pozyskanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oferty.

Dowód: - wydruk strony Internetowej

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w całości.

Wskazał, że celem każdego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego i w takim

celu je prowadzi. Zamawiający stwierdzając, że wykonawca uchyla się od podpisania umowy

berze pod uwagę nie tylko szereg okoliczności faktycznych danego postępowania, ale

również to, co w sposób jednoznaczny oświadcza wykonawca. Orzecznictwo KIO wskazuje,

że odmowa podpisania umowy przez wykonawcę musi być wyraźna – zamawiający nie

może jej domniemywać. Zamawiający biorąc pod uwagę całokształt zachowania wykonawcy

po wyborze oferty musi być w stanie jednoznacznie ustalić, że nie ma on zamiaru zawarcia

umowy w postępowaniu.

Jak wskazano w wyroku KIO 288/14 „uchylanie się” nie musi wcale oznaczać bezpośredniej

odmowy zawarcia umowy, może zaś wynikać z okoliczności i z zachowania (działań lub

zaniechań) wykonawcy. „Zdaniem Izby trzykrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy

(ewentualnie nieprzesłanie umowy) jak najbardziej może być uznane z uchylanie się”.

„Należy też zwrócić uwagę, iż gdyby odwołujący w swoich pismach zawarł nie wniosek, by

termin zawarcia umowy przesunąć o „minimum 7 dni”, lecz dokładne wyjaśnienia oraz

wskazał konkretną datę, w której podpisze umowę oraz przedstawi gwarancję należytego

wykonania umowy i pozostałe wymagane dokumenty, zamawiający być może podjąłby

decyzję, aby do owej daty ze swoją decyzją o wyborze kolejnej oferty poczekać,

Zamawiający jednak takich ze strony odwołującego nie posiadał. Zamawiający zwrócił także

uwagę na istotny fakt, że odwołujący nie przedstawił nawet do uzgodnienia projektu

gwarancji, jak również innych wymaganych dokumentów (dotyczących uprawnień

6

budowlanych, podwykonawców itd.). To tylko mogło potwierdzać przekonanie

zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od zawarcia umowy”.

Z przeprowadzonej w orzecznictwie wykładni pojęcia „uchylanie się od zawarcia umowy”

wynika więc, iż należy przez to rozumieć całokształt okoliczności danej sprawy, działań lub

zaniechań wykonawcy, wskazujących jednoznacznie, bez wątpliwości, że nie ma on zamiaru

podpisać umowy lub nie jest w stanie z określonych powodów spełnić stawianych przez

zamawiającego w specyfikacji przesłanek jej zawarcia.

Definicja pojęcia „uchylania się” zawarta w słowiku jęz. polskiego podaje, że „uchylać się”

oznacza „rozmyślnie nie wypełniać czegoś”. Podobnie w KIO 311/16: „stwierdzenie, że

wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, musi być

poprzedzone ustaleniem, iż rzeczony wykonawca nie ma zamiaru zawarcia umowy i

umyślnie podejmuje działania, które mają na celu niedopuszczenie do jej zawarcia. Z całą

stanowczością podkreślić należy, że „uchylanie się” wcale nie musi oznaczać bezpośredniej

odmowy zawarcia umowy, lecz może wynikać z okoliczności i z zachowania (działań lub

zaniechań) wykonawcy”.

Ze względu na krótki termin realizacji zamówienia (10.12.2020 r.) zamawiający w dni

26.11.2020 r. telefonicznie ustalił termin podpisania umowy na dzień 1.12.2020 r. i

poinformował o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niestety, w wyznaczonym terminie przedstawiciel odwołującego nie stawił się, a

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostało wniesione. Następnie w dniu

1.12.2020 r. drogą e-mailową wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 2.12.2020 r.

Odwołujący również w tym terminie nie stawił się na podpisanie umowy i nie wniósł

zabezpieczenia. W dniu 3.12.2020 r., po raz kolejny, zamawiający wyznaczył e-mailowo

termin podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania na dzień

4.12.2020 r. Dodatkowo poinformowano odwołującego, iż w przypadku niestawienia się na

podpisanie umowy, zamawiający potraktuje to jako uchylanie się od zawarcia umowy i

zatrzyma wniesione wadium. Odwołujący również w tym terminie nie stawił się na podpisanie

umowy. Brak było również jakiejkolwiek informacji o ewentualnych trudnościach i próśb o

wyznaczenie innych terminów na podpisanie umowy. W związku z powyższym zamawiający

podjął decyzję o zatrzymaniu wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp. KIO w wyroku KIO

1785/16 wskazała, że zamawiający wykazał się dobrą wolą i wyznaczył odwołującemu

ostateczny termin zawarcia umowy, a odwołujący „chwytał się” wszelkich sposobów, aby

moment zawarcia umowy przedłużyć.

Dopiero informacja o zatrzymaniu wadium spowodowała reagowanie na korespondencję

kierowaną przez zamawiającego do odwołującego. Jednak do chwili obecnej nie zostało

wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przesłano jedynie draft gwarancji,

który określa termin realizacji zamówienia na okres 10.12.2020 r. do 9.010.2021 r. – co jest

7

niezgodne z postanowieniami siwz i ogłoszenia o zamówieniu – termin realizacji zamówienia

to właśnie 10.12.2020 r.). Wydaje się, że działanie takie ma charakter pozorny i staje się

próbą udowodnienia, że to zamawiający utrudniał zawarcie umowy. Jednak to odwołujący w

ofercie z dnia 5.11.2020 r. zadeklarował wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formie pieniężnej. W żadnej korespondencji nie informował zamawiającego o

zmianie formy wniesienia zabezpieczenia i trudnościami z tym spowodowanymi.

Twierdzenie odwołującego, że wyraża gotowość i chęć podpisania i realizowania umowy

pozostają w sprzeczności z jego działaniami, których nie można zakwalifikować do katalogu

działań mających na celu zawarcie umowy z zamawiającym. (podkreślenie zamawiającego).

Dodatkowo zamawiający podkreślił, że kontakt z firmą odwołującego był bardzo utrudniony,

zarówno podczas rozmów pracowników Biura Zamówień Publicznych, jak i naczelnika

wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Pracownicy odwołującego

nie odpowiadali na prośby do nich kierowane, a także pan K.W. podczas jednej z rozmów

stwierdził, że nie przypomina sobie, by brał udział w przedmiotowym postępowaniu.

Odwołujący w piśmie z 7.12.2020 r. informuje, iż utrudniony kontakt z firmą spowodowany

był „dużą ilością pracy związaną z realizacją umów zawartych w wyniku przetargów na

zamówienia publiczne. Pan W., pomimo najszczerszych chęci, nie jest wstanie zapamiętać

każdej składanej przez firmę oferty, zwłaszcza, że szereg czynności związanych z

przygotowaniem oferty spoczywa na innych pracownikach firmy”. Zamawiający podkreśla

jednak, że nie może być „ofiarą” złej organizacji pracy odwołującego, tym bardziej, iż w druku

oferty wskazano zarówno adres e-mail, jak i osobę upoważnioną do kontaktu: K.W.. Nadto

utrudniony kontakt z odwołującym rozpoczął się już na etapie wezwania do przedłożenia

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nie zostały

one złożone w pierwotnym terminie wyznaczonym na przedłożenie, lecz dopiero w wyniku

wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

W związku z powyższym zamawiający skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 3

ustawy pzp i dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu, oferty, o

czym niezwłocznie poinformował odwołującego i zamieścił stosowną informację na swojej

stronie internetowej.

Odnośnie zarzutu z pkt 2 petitum odwołania dot. naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.

94 ust. 3 ustawy pzp zmawiający wskazał, że w dniu 4.12.2020 r. o godz. 15.15, przesłał

odwołującemu takową informację na adres e-mail wskazany w ofercie.

Sytuacja z uchylaniem się odwołującego od podpisania umowy i doprowadzaniu do

unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie jest tego typu pierwszą.

Można to stwierdzić na podstawie informacji ze stron internetowych innych zamawiających,

którzy mieli podobne zdarzenia (tu wskazano przykłady).

8

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie

i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść

oferty kwestionowanej w odwołaniu, jak również stanowiska stron przedstawione na piśmie i

ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony

prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. W razie potwierdzenia zasadności

zarzutów odwołujący ma możliwość uzyskania zamówienia, a tym samym realne jest

poniesienie przez niego wymiernej szkody wobec udzielenia przez zamawiającego

zamówienia innemu niż On wykonawcy.

Uzasadnione i potwierdzony postanowieniami siwz krótki i niekwestionowany termin

realizacji zamówienia określony na dzień 10 grudnia 2020 r. stanowi o racjonalności

czynności zamawiającego, który już w dniu 26.11.2020 r., a zatem dzień po wyborze oferty

najkorzystniejszej, w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez odwołującego ustalił

wstępny termin podpisania umowy na dzień 1.12.2020 r. tj. pierwszy możliwy po upływie

zakazu zawarcia umowy i poinformował o konieczności wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Kolejne wyznaczenie w dniu 1.12.2020 r. drogą e-mailową

terminu podpisania umowy na dzień 2.12.2020 r. było bezskuteczne, jako że odwołujący w

tym terminie nie stawił się na podpisanie umowy i nie wniósł zabezpieczenia. W tym miejscu

skład orzekający stwierdza, że dał wiarę treści notatki służbowej opisującej okoliczności i

treść rozmowy telefonicznej z dnia 26 listopada 2020 r., w które określono wstępnie termin

na dzień 1 grudnia z deklaracją dodatkowego wcześniejszego potwierdzenia przez

odwołującego oraz wyznaczenia terminu na 2.12.2020 r. W dniu 3.12.2020 r., po raz

kolejny, zamawiający wyznaczył e-mailowo termin podpisania umowy i wniesienia

zabezpieczenia należytego jej wykonania na dzień 4.12.2020 r. Dodatkowo poinformowano

odwołującego, iż w przypadku niestawienia się na podpisanie umowy, zamawiający

potraktuje to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zatrzyma wniesione wadium. Fakt tego

zawiadomienia, w odróżnieniu od wcześniejszych Odwołujący potwierdził, lecz również w

tym terminie nie stawił się na podpisanie umowy i nie przedstawił przy tym informacji o

ewentualnych trudnościach i próśb o wyznaczenie innych terminów na podpisanie umowy.

W związku z powyższym decyzja zamawiającego o zastosowaniu w postępowaniu art. 94

ust. 3 ustawy pzp miała w ocenie składu orzekającego uzasadnienie.

Izba zauważa, że odwołujący nie potwierdził podniesionych zarzutów i podnosił rozbieżne w

toku sprawy argumenty. Swoją zwłokę, która doprowadził w efekcie do niestawienia się w

celu podpisania umowy uzasadniał brakiem zaproszenia, następnie otrzymaniem

zaproszenia w formie e-maile, którą uznał za nieskuteczną, w odwołaniu natomiast oparł się

na opisie trwającym w czasie pozyskiwaniu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania

9

umowy, którym ostatecznie nie dysponował. Warto zatem przypomnieć, że jakkolwiek wybór

formy zabezpieczenia należy do wykonawcy, w tej sprawie był on deklarowany już w ofercie

jako forma pieniężna.

Skład orzekający uznaje za wiarygodny fakt dokonywania przez zamawiającego skutecznych

zawiadomień drogą zarówno telefoniczną, jak i e-mailową o kolejnych terminach zawarcia

umowy i braku dojścia do tego efektu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Twierdzenie przedstawione w odwołaniu, że wykonawca wyraża gotowość i chęć podpisania

i realizowania umowy pozostają bowiem w sprzeczności z jego działaniami, a w istocie

także zaniechaniami.

W związku z powyższym dokonanie wyboru kolejnej najkorzystniejszej, złożonej w

postępowaniu, oferty, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy pzp nie naruszyło tego przepisu.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972) z uwzględnieniem

udokumentowanych rachunkiem poniesionych uzasadnionych kosztów.

Przewodniczący: ………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij