22-01-2021

KIO 3253/20

1

Sygn. akt KIO 3253/20

POSTANOWIENIE

z 22 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ernest Klauziński

Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 22 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

7 grudnia 2020 r. przez A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. A.

S. z siedzibą w Tuczępach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Jednostkę

Wojskową nr 6021 z siedzibą w Warszawie, przy udziale:

G. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.R.B. Rembud G. K. z siedzibą w

Legionowie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

Zamawiającego,

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy A. S.

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. A. S. z siedzibą w

Tuczępach kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej

tytułem wpisu od odwołania.

2

Stosownie do art 198a ust. 1 i 198b ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z 11 września

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w zw. z art. 92

ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:…………................…...............……………………

3

Sygn. akt: KIO 3253/20

U z a s a d n i e n i e

Jednostka Wojskowa nr 6021 z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający) prowadzi

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty konserwacyjne i naprawcze

obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 – umowa ramowa”

(nr postępowania Nr 55/2020/PN/INFR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane

11 września 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584030-N-2020.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie Pzp. Wartość przedmiotu zamówienia nie

przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Wykonawca A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. A. S. z siedzibą

w Tuczępach (dalej Odwołujący) wniósł odwołanie 7 grudnia 2020 r. wobec czynności

podjętych przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z przepisami Pzp.

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie pismem z 21 stycznia 2021 r., które wpłynęło

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 stycznia 2021 r., przed otwarciem posiedzenia

Izby i złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych

w odwołaniu.

Do postępowania odwoławczego w wymaganym terminie przystąpił wykonawca G. K.

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.R.B. Rembud G. K. z siedzibą w

Legionowie (dalej: Przystępujący).

W toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron, 22 stycznia 2021 r., Przystępujący

oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego.

W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia

postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 3 Pzp jeżeli uczestnik postępowania

odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie

sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu

przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza

lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem

zawartym w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.

4

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty wniesionego odwołania przed rozpoczęciem

posiedzenia Izby, a wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie

Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów przez Zamawiającego.

Zachodziły zatem podstawy do orzeczenia zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu,

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972,

dalej: Rozporządzenie), który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania

odwoławczego przez Izbę, w którym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden

wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania

po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów

przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione

w odwołaniu w całości przed otwarciem rozprawy – Izba orzeka o dokonaniu zwrotu

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:………………............…………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij