04-01-2021

KIO 3246/20

1

Sygn. akt: KIO 3246/20

POSTANOWIENIE

z dnia 4 stycznia 2021 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału Stron w dniu 4 stycznia 2021 roku

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

7 grudnia 2020 roku przez Odwołującego Comarch Healthcare Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6 750zł

00 gr (słownie: sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych zero groszy)

stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu na rzecz Odwołującego - Comarch

Healthcare Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

…………………………….

3

Sygn. akt KIO 3246/20

UZASADNIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na

podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 2 pkt 2 i 5 oraz art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zmianami,

zwanej dalej „PZP”) odwołanie złożył wykonawca Comarch Healthcare Spółka Akcyjna

zsiedzibą w Krakowie (dalej jako „Odwołujący”).

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie

Mazowieckiej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z

urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!". Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Zamawiającego w dniu

30.11.2020 r.

Odwołanie złożono wobec opisu przedmiotu zamówienia sformułowanego niezgodnie

z PZP, w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych

i niezrozumiałych określeń, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących

mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który mógłby naruszać uczciwą

konkurencję.

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie:

1) art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia dotyczącego konfiguracji oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

z oprogramowaniem medycznym używanym przez Zamawiającego w sposób

niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który mógłby naruszać

uczciwą konkurencję;

2) art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP, art. 142 ust. 1, 2 i 3 PZP, a także art.

142 ust. 5 PZP poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku zapewnienia obsługi

serwisowej po upływie udzielonej gwarancji przez 8 lat, a także nieopisanie na czym polegać

ma minimalna obsługa serwisowa po upływie udzielonej gwarancji, a zatem opisanie

przedmiotu zamówienia w zakresie serwisu pogwarancyjnego w sposób niejednoznaczny,

niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć

wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który mógłby naruszać uczciwą

4

konkurencję, a także zaniechanie wprowadzenia obligatoryjnych postanowień umowy, o

których mowa w art. 142 ust. 5 PZP,

3) art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia dotyczącego licencji (§ 7 Wzoru umowy - załącznik nr 6) w sposób

niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który mógłby naruszać

uczciwą konkurencję.

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i:

1) jednoznaczne wskazanie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi konfiguracja

(czy też oprogramowanie ma tylko mieć potencjalnie taką możliwość i dokonanie konfiguracji

nie jest przedmiotem zamówienia), przy czym jeśli konfiguracja jest w zakresie przedmiotu

zamówienia - to również jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający rozumie przez to

integrację oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia z oprogramowaniem

funkcjonującym u Zamawiającego - jeśli tak - to:

a. uzupełnienie OPZ o dokładne wskazanie, z jakim oprogramowaniem taka integracja

ma zostać przeprowadzona;

b. uzupełnienie OPZ o kompletną dokumentacją interfejsów, mechanizmów i opisu

protokołów wymiany danych do oprogramowania medycznego używanego przez

Zamawiającego, w tym podanie szczegółowych danych technicznych niezbędnych do

przeprowadzenia integracji wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą sposobu komunikacji

(co najmniej zdolność komunikacji, sposób komunikacji, opis transakcji, konstrukcja pliku

komunikatu) oraz opisu interfejsów wymiany danych wraz z dokumentacją, zakresu danych

do wymiany, parametrów dotyczących interfejsów wymiany danych, rodzaju usług i

mechanizmów wymiany danych po stronie tego oprogramowania;

c. wprowadzenie w OPZ i wzorze umowy zobowiązania Zamawiającego, że w

przypadku gdy podczas wdrożenia lub podczas eksploatacji wdrożonego oprogramowania, w

tym na etapie gwarancji, Zamawiający dokona wymiany lub zakupu nowego

oprogramowania medycznego używanego przez Zamawiającego, tak że będzie to miało

wpływ na integrację z oferowanym i wdrożonym oprogramowaniem do teleopieki / serwera -

Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wszelkie niezbędne do

przeprowadzenia ponownej integracji informacje i dane od producenta tego

oprogramowania, z którymi miała by nastąpić ponowna integracja lub poprawa

mechanizmów integracyjnych oraz że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności ani

kosztów za brak integracji wynikający z działań lub zaniechań Zamawiającego i podmiotów

trzecich;

5

ewentualnie

2) usunięcie z treści OPZ poniższego wymagania:

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagania techniczno-użytkowe.

5. Oprogramowanie do teleopieki […]

7. Konfiguracja z innymi programami

Możliwość konfiguracji oprogramowania z oprogramowaniem medycznym używanym

przez Zamawiającego, dające możliwość identyfikacji użytkownika urządzenia teleopieki

podczas np. przyjęcia i leczenia w szpitalu, przychodni i poradni.

3) nakazanie Zamawiającemu zmiany OPZ poprzez:

a) usunięcie z przedmiotu zamówienia serwisu pogwarancyjnego - w szczególności

poprzez wykreślenie § 9 ust. 2 pkt 1 i 3 Wzoru umowy;

ewentualnie:

b) uzupełnienie OPZ o wskazanie, co należy rozumieć przez minimalną obsługę

serwisową, wyodrębnienie wynagrodzenia za prawidłowo opisany w OPZ serwis

pogwarancyjny oraz uzupełnienie Wzoru umowy o klauzule, o których mowa w art. 142 ust. 5

PZP, a także konsekwentną korektę SIWZ w tym zakresie.

4) nakazanie Zamawiającemu zmiany OPZ poprzez:

a) w § 7 ust. 1 wyodrębnienie postanowień licencji dla oprogramowania do teleopieki /

dokumentacji oraz dostosowanie postanowień licencyjnych do potrzeb Zamawiającego i OPZ

oraz przedmiotu licencji, a także sformułowanie ich w sposób, który umożliwi Wykonawcy

oszacowanie kosztów oferty,

2) potwierdzenie, iż oprogramowanie serwera to oprogramowanie objęte dyspozycją ust.

5 i 7 - tzw. oprogramowanie standardowe.

5) nakazanie Zamawiającemu zmiany OPZ poprzez wprowadzenie następującego

brzmienia § 7 ust. 1:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na oprogramowanie do obsługi teleopieki na

następujących polach eksploatacji:

a) korzystanie z oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do

obsługi działalności Zamawiającego w zakresie świadczenia usługi teleopieki na rzecz i

użytkowników objętych taką usługą;

b) użytkowanie oprogramowania wyłącznie w trybie odczytu; w zakresie w jakim zostało

ono nabyte, w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności w zakresie

świadczenia usługi teleopieki na rzecz użytkowników objętych taką usługą;

c) powielanie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa;

6

d) wprowadzanie danych do Oprogramowania, modyfikacji wprowadzonych danych do

Oprogramowania oraz dostęp do danych wprowadzonych do Oprogramowania.

la. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na dokumentację oprogramowania do

obsługi teleopieki na następujących polach eksploatacji:

a) korzystanie z dokumentacji wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. w zakresie

zgodnym z zakresem korzystania z oprogramowania do obsługi teleopieki;

b) kopiowanie dokumentacji oprogramowania w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa;

c) wprowadzanie zmian do dokumentacji oprogramowania wynikających z konieczności

dostosowania tej dokumentacji zgodnie z wymogami dotyczącymi prowadzenia działalności

leczniczej w zakresie świadczenia usługi teleopieki”.

Odwołujący wskazywał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, ponieważ jest

podmiotem zdolnym do jego wykonania, posiadającym w tym zakresie odpowiednie

kompetencje i doświadczenie. Poprzez sformułowanie przez Zamawiającego postanowień

SIWZ w sposób naruszający przepisy ustawy Odwołujący może być pozbawiony możliwości

złożenia oferty i uzyskania zamówienia, tym samym w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Odwołujący może ponieść szkodę polegającą na braku

uzyskania przedmiotowego zamówienia.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie złożono w ustawowym terminie. Kopia odwołania została prawidłowo

przekazana Zamawiającemu. Wpis od odwołania został uiszczony w wymaganej wysokości

na rachunek UZP.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia do akt sprawy nie dołączono zgłoszenia

przystąpienia po żadnej ze Stron.

Zamawiający w dniu 31 grudnia 2020 roku przesłał pisemną odpowiedź na

odwołanie, w której częściowo uwzględnił zarzuty odwołania w zakresie pkt 2 odwołania

(zapewnienie przez Wykonawcę obsługi serwisowej po upływie udzielonej gwarancji) oraz

pkt 3 odwołania (opis przedmiotu zamówienia dotyczący licencji). W pozostałym zakresie

Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania.

Odwołujący, w dniu 31 grudnia 2020 roku, przed wyznaczonym terminem

posiedzenia i rozprawy przed Izbą na dzień 5 stycznia 2021 roku, złożył oświadczenie

7

o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez

osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie

oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp postanowił umorzyć postępowanie

odwoławcze w niniejszej sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać

należy za oświadczenie najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała

postępowanie odwoławcze. Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie

postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego

stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu

kontynuowania sporu przed Izbą.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia

i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).

Przewodniczący:

…………………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij