04-01-2021

KIO 3216/20

1

Sygn. akt KIO 3216/20

POSTANOWIENIE

z dnia 4 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Członkowie: Anna Chudzik

Małgorzata Matecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez

odwołującego: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. Aleja

Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa (Lider) i PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326

Poświętne (Partner) w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Miejskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161

Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa (Lider) i PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś

1, 05-326 Poświętne (Partner) i:

2.1. zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie:

jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Przedsiębiorstwo

Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa

2

(Lider) i PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326 Poświętne (Partner) tytułem

wpisu od odwołania

2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 00-

971 Warszawa (Lider) i PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326 Poświętne

(Partner) kwoty 13.500,00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………..

Członkowie: …………………………………

…………………………………

3

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z

Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg” o numerze ref.

DZA.ZOZ.27.23.2020.LK.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 12 maja 2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej 2020/S 092-220129.

Odwołujący pismem z dnia 31 grudnia 2020 roku, wniesionym za bezpośrednim wpływem,

cofnął odwołanie wnosząc o umorzenie postępowania i zwrot na rachunek bankowy

wskazany w niniejszym piśmie, wpisu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust.

8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie

w sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich

rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972) orzekła o dokonaniu zwrotu na

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w

koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00złotych.

Przewodniczący: ………………………………..

Członkowie: …………………………………

…………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij