26-01-2021

KIO 99/21

Sygn. akt: KIO 99/21

POSTANOWIENIE

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300

Elblągw postępowaniu prowadzonym przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul.

Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg kwoty

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej

uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………

2

Sygn. akt: KIO 99/21

U z a s a d n i e n i e

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Zamawiający”)

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego pn. „Obsługa geodezyjna prac projektowych zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa gazociągu Kolnik-Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie

województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”. Postępowanie to prowadzone jest na

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2019 poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało

opublikowane w dniu 21 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod

pozycją 2020/S 205-500290.

W dniu 7 stycznia 2021 r. wykonawca OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności

Zamawiającego polegających na:

1) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

oraz zaniechaniu wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, zaniechaniu wezwania tego

wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów,

2) badaniu, ocenie oraz wyborze w postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty złożonej

przez wykonawcę G4 Geodezja Sp. z o.o.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 16), 17) i 21), art. 89 ust. 1 pkt 5

ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o.

z postępowania oraz odrzucenia jego oferty złożonej w postępowaniu oraz poprzez

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o., pomimo iż

wykonawca G4 Geodezja Sp. z o.o. nie wykazał braku podstaw do wykluczenia

z postępowania, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pomimo, iż

wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki udziału w postępowaniu,

- art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

- unieważnienia wyboru oferty wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o. oraz powtórzenia

3

czynności badania i oceny ofert;

2. wykluczenia wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o. z postępowania oraz odrzucenia jego

oferty;

3. obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego.

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał, że Zamawiający dnia 10

grudnia 2020 r. w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę G4 Geodezja

Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym do przekazania aktualnej informacji z Krajowego Rejestru

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jak podał

Odwołujący, ww. wykonawca nie przedstawił informacji z Krajowego Rejestru Karnego

o podmiocie zbiorowym G4 Geodezja Sp. z o.o. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

21 ustawy Pzp. Tym samym, jak stwierdził Odwołujący, w ofercie wystąpiła niezgodność

z zapisami SIWZ dotycząca potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu

zbiorowego, jakim jest wykonawca 4G Geodezja Sp. z o.o. Odwołujący podniósł, że

Zamawiający powinien wezwać 4G Geodezja Sp. z o.o. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do

uzupełnienia ww. dokumentu.

W ocenie Odwołującego, wykonawca G4 Geodezja Sp. z o.o. nie wykazał spełnienia

warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 6.1.2.3. SIWZ. Zdaniem Odwołującego,

oczywistym jest, że referencje nie muszą w 100% potwierdzać spełnienia warunków udziału

w danym postępowaniu, ale łącznie z treścią umieszczoną przez wykonawcę w Wykazie

Usług powinny dać obraz upewniający Zamawiającego, że dany wykonawca posiada

wymagane doświadczenie. Odwołujący zauważył, że Wykaz Usług nie może być

sporządzony tylko i wyłącznie w oparciu o treść SIWZ i na zasadzie „kopiuj-wklej” tej treści.

W ocenie Odwołującego, Wykaz Usług jako oświadczenie firmy G4 Geodezja Sp. z o.o.

został sporządzony w sposób wyjątkowo lakoniczny, bazujący wyłącznie na treści zapisanej

w SIWZ, bez własnych, autorskich opisów dotyczących opisywanej usługi, nasuwając

przypuszczenie, że wykonawca nie miał nic do dodania od siebie.

Odwołujący podniósł ponadto, że w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia

10 grudnia 2020 r. wykonawca G4 Geodezja Sp. z o.o. nie przedstawił Zamawiającemu

dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na potwierdzenie

spełniania warunku określonego w pkt. 6.1.2.2 SIWZ (na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00

PLN). Wykonawca uczynił to dopiero na wezwanie z dnia 21 grudnia 2020 r. wystosowane

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący zwrócił uwagę, że ze względu na brak

dowodu opłacenia polisy (wymaganej składki), Zamawiający w celu zweryfikowania

4

dokumentu musi ustalić warunki ubezpieczenia i jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca

jest, czy nie jest ubezpieczony, co wiąże się z koniecznością weryfikacji opłacenia składki.

Zdaniem Odwołującego, mimo iż Zamawiający nie wzywa do przedstawienia „opłaconej

polisy” to wykonawca winien przedstawić dokumenty potwierdzające, iż jest faktycznie

ubezpieczony i tym samym potwierdzić spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie

6.1.2.2 SIWZ. Odwołujący podkreślił, że polisa OC musi być opłacona w momencie

składania oświadczenia o spełnianiu warunków - wymóg opłacenia polisy OC powinien być

wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2020

r., sygn. akt KIO 916/20).

Izba stwierdziła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust.

2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.), znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej jako

„ustawa Pzp z 2019 r.”.

Izba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp z 2019 r. nie

zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 19 stycznia 2021 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której

oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Zamawiający

wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp z 2019 r. umorzyła

postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże

ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575

ustawy Pzp z 2019 r. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.

z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu

Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij