28-01-2021

KIO 88/21

KIO 88/21 1

Sygn. akt: KIO 88/21

POSTANOWIENIE

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Famur S.A. z

siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 w postępowaniu

prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy

ul. Powstańców 30

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii

Krajowej 51 kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

KIO 88/20 2

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie – w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….

KIO 88/21 3

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego przez Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy ul.

Powstańców 30 (dalej „zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

wykonawca Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (dalej

„odwołujący”) złożył odwołanie wobec opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego

28 grudnia 2020 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie

następujących postanowień SIWZ:

1. część XXI Warunki płatności pkt 1, w zakresie w jakim wprowadza termin płatności

wynoszący 120 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na

podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez

zamawiającego dla wykonawcy nie spełniającego kryteriów do zakwalifikowania go

do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie

z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z tynkiem wewnętrznym

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz termin płatności wynoszący 60 dni od

daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu

odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie kryteria spełniają,

2. § 3 ust. 3 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną

wprowadzone do umowy” w zakresie w jakim wprowadza termin płatności wynoszący

120 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu dla wykonawcy nie spełniającego

kryteriów do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub

średniego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE)

nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz termin płatności

wynoszący 60 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na

podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie

kryteria spełniają,

3. § 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną

wprowadzone do umowy” w zakresie w jakim zamawiający wymaga od wykonawcy

złożenia oświadczenia, że termin 120 dniowy został ustalony w dobrej wierze, z

zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi

oraz, że termin ten uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia wykonawcy, w

KIO 88/20 4

tym w szczególności czas potrzebny zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu

świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez

wykonawcę.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”],

poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej

konkurencji, a tym samym ją utrudniający, a także nie zapewniający równego

traktowania wykonawców w szczególności poprzez wprowadzenie zróżnicowanego

terminu płatności za realizuję przedmiotu umowy przez wykonawcę w zależności od

posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego bądź dużego

przedsiębiorcy co ma bezpośredni wpływ na kalkulację oferty składanej przez

poszczególnych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz poprzez opis

przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie drobiazgowy (podanie konkretnych

wymiarów) co znacząco ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania

przedmiotu zamówienia, a nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego,

2. art. 3531 K.c. w. zw. z art. 5 K.c. i w zw. z art. 14 ustawy Pzp i w zw. z art. 7 ust. 2

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom

w transakcjach handlowych, poprzez sformułowanie postanowień § 3 ust. 4

Załącznika nr 7 do SIWZ w sposób sprzeciwiający się właściwości (naturze) stosunku

prawnego, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego oraz poprzez narzucenie

w Istotnych postanowieniach umowy oświadczeń, które zgodnie z ustawą powinny

być wynikiem wzajemnych uzgodnień stron, a na które odwołujący nie wyraża zgody.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie

zamawiającemu modyfikacji postanowień SIWZ, tj.:

1. w zakresie Części XXI Warunki płatności pkt 1 oraz § 3 ust. 3 Załącznika nr 7 do

SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy”, poprzez

wprowadzenie terminu płatności 60 dni od daty doręczenia faktury VAT

zamawiającemu bez względu na posiadany przez wykonawcę status mikro, małego,

średniego, czy też dużego przedsiębiorcy,

2. w zakresie § 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną

wprowadzone do umowy”, poprzez jego usunięcie.

KIO 88/21 5

Skład orzekający Izby stwierdził, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania,

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.), znajdują zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.

2019 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp z 2019 r.”].

Skład orzekający Izby ustalił także, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1

ustawy Pzp z 2019 r. nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Pismem z dnia 8 stycznia 2021 r., przekazanym Prezesowi Krajowej Izby

Odwoławczej 25 stycznia 2021 r., zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty

przedstawione w odwołaniu oraz, że dokona modyfikacji SIWZ.

W tym stanie rzeczy skład orzekający Izby, na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp

z 2019 r., umorzył postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie

z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.

KIO 88/20 6

O kosztach postępowania odwoławczego skład orzekający Izby orzekł na podstawie

art. 557 ustawy Pzp z 2019 r. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich

rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia

30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego

zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij