26-01-2021

KIO 86/21

1

Sygn. akt KIO 86/21

POSTANOWIENIE

z dnia 26 stycznia 2021 roku

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w

dniu 26 stycznia 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 roku przez wykonawcę D. S. w postępowaniu

prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością w Staroźrebach

postanawia:

1. odrzuca odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę D. S. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę D.

S. tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020), na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący ………………………

2

Sygn. akt: KIO 86/21

Uzasadnienie

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. w

Staroźrebach – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego

przedmiotem są sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy

Staroźreby Sp. z o.o. z siedzibą w Staroźrebach.

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.),

zwanej dalej ustawą P.z.p.

W dniu 7 stycznia 2021 roku wykonawca D. S. (dalej: odwołujący), wniósł odwołanie,

zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. poprzez jego

zastosowanie i odrzucenie oferty odwołującego ze względu na błąd w obliczeniu ceny,

podczas gdy oferta pozbawiona była błędu w obliczeniu ceny, tj. została obliczona

prawidłowo.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu

unieważnienie czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty i nakazanie

powtórzenie tej czynności.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia na usługi o wartości szacunkowej

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

(tzw. „progi unijne”).

W dniu 30 grudnia 2020 roku zamawiający drogą elektroniczną poinformował

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty odwołującego.

Odwołanie zostało nadane przesyłką poleconą w placówce Poczty Polskiej Warszawa 1

w dniu 4 stycznia 2021 roku, co ustalono na podstawie pieczęci placówki pocztowej

Warszawa 1, umieszczonej na kopercie (koperta w aktach sprawy). Do Prezesa Krajowej

Izby Odwoławczej odwołanie wpłynęło w dniu 7 stycznia 2021 roku, co potwierdza

prezentata Krajowej Izby Odwoławczej, umieszczona na pierwszej stronie odwołania oraz na

kopercie.

3

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające

ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), do postępowań

odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.,

dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia

2021r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2019r., poz. 2019). Z uwagi na powyższe, Izba wydając niniejsze postanowienie,

zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej

nPzp).

Odwołanie polega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 w zw. z art. 515 ust. 1 pkt 2

lit. a nPzp.

Przedmiotem rozpatrywanego zamówienia publicznego jest usługa, której

szacunkowa wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

Zgodnie z art. 528 pkt 3 nPzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie

zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.

Stosownie do art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a nPzp, odwołanie wnosi się, w przypadku

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie 5 dni od dnia

przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z tym, że zamawiający poinformował odwołującego o czynności

stanowiącej podstawę odwołania drogą elektroniczną, odwołanie powinno zostać wniesione

w terminie 5 dni od daty przesłania informacji, a zatem w dniu 4 stycznia 2020 roku.

Podkreślenia wymaga, iż wskazane wyżej przepisy regulujące terminy do wniesienia

odwołania nie stanowią o tym, iż równoznaczne z wniesieniem odwołania jest jego złożenie

w placówce pocztowej operatora publicznego. Tym samym, dla zachowania terminu

wniesienia odwołania, konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi

Krajowej Izby Odwoławczej. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7

lutego 2014 roku sygn. akt II CZP 90/13, wydanej co prawda na gruncie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, lecz zachowującej swoją aktualność

również w stanie prawnym regulowanym przez nPzp. Wobec tego odwołanie złożone w

przedmiotowym postępowaniu winno zostać doręczone do Prezesa Krajowej Izby

4

Odwoławczej najpóźniej w dniu 4 stycznia 2021 roku. Odwołanie zostało zaś doręczone w

dniu 7 stycznia 2021 roku, czyli z uchybieniem terminu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 8 ust. 1 zdanie

pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

wysokości szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r., poz. 2437), z

którego wynika, że w przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi odwołujący.

Przewodniczący …….……………..

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij