06-11-2020

KIO 2584/20

1

Sygn. akt: KIO 2584/20

WYROK

z dnia 6 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 listopada 2020 r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020r. przez wykonawcę TPF

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka

Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Rejon Śląski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joan-

nitów 13

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Arcadis

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie

142B, Infra Centrum Doradztwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie, ul. Domaniewska 47/10 i Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie, ul.

Chłopickiego 50 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2584/20 po

stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę TPF spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22 i:

2.1. zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę TPF spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22 tytułem wpisu

od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcę TPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22 na rzecz zamawiającego PKP Polskie Linie

Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Rejon Śląski z siedzibą we

Wrocławiu, ul. Joannitów 13 kwotę 3 600 zł.00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych

2

zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: …………………….

3

Sygn. akt KIO 2584/20

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku

Czechowice Dziedzice-Bielsko-Biała-Żywiec – granica państwa w ramach projektu” zostało

wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27

stycznia 2020r. za numerem 2020/S 018-040447.

W dniu 29 września 2020r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.

W dniu 12 października 2020r. wykonawca TPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie. odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 marca 2020r. udzielonego przez członka

zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS.

Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 9 października 2020r.

Wniósł odwołanie od:

1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez

Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z.o.o. oraz Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytut

Kolejnictwa (dalej: Konsorcjum Arcadis), mimo iż wykonawca ten powinien zostać wykluczo-

ny z postępowania;

2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.

zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Arcadis, mimo iż wykonawca ten nie

spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i zawodowych

- doświadczenie wykonawcy;

3. zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.

zaniechania odrzucenia oferty Schussler Plan oraz oferty Konsorcjum Arcadis, mimo że ofer-

ta te zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

4. zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.

zaniechania odrzucenia oferty Schussler Plan, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieucz-

ciwej konkurencji;

5. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.

zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Arcadis, mimo iż wykonawca ten

wprowadził zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na

decyzje podejmowane przez zamawiającego, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie

art. 24 ust. 8 ustawy , tj. nie dokonując samooczyszczenia;

6. prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem w/w przepisów ustawy).

Odwołujący zarzucił zamawiającemu:

4

1. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Arca-

dis z postępowania, mimo niewykazania spełniania przez tego wykonawcę warunku udziału

w postępowaniu;

2. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania

wykonawcy Konsorcjum Arcadis, mimo iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd

przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez za-

mawiającego oraz wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art.

24 ust. 8 ustawy , tj. nie dokonując samooczyszczenia;

3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie

odrzucenia oferty Schussler Plan oraz oferty Konsorcjum Arcadis, mimo iż oferty te zawiera

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

4. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie

odrzucenia oferty Schussler Plan, mimo iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie

odrzucenia oferty Konsorcjum Arcadis, pomimo iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej kon-

kurencji.

6. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępowania w sposób naruszają-

cy zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z narusze-

niem w/w przepisów ustawy).

Wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania I nakazanie zamawiającemu:

1. Unieważnienia czynności oceny ofert,

2. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

3. Ponowną ocenę ofert,

4. Wykluczenie z postępowania Konsorcjum Arcadis,

5. Odrzucenie oferty Schussler Plan oraz oferty Konsorcjum Arcadis

Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust 1

ustawy oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego

wskazanych przepisów ustawy. Odwołujący jest wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11)

ustawy i ubiega się o udzielenie zamówienia. W wyniku bezprawnych czynności zamawiają-

cego wskazanych powyżej odwołujący został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia.

1. Naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 przez zanie-

chanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum Arcadis

zamawiający w punkcie 8.6.1 SWIZ określił następujące warunki udziału w postępowaniu w

odniesieniu do wykonawców:

„8.6.1 w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie

przez wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu skła-

5

dania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej

2 (dwa) Studia Wykonalności o łącznej wartości 4 920 000,00 PLN brutto, przy czym każde

ze studium wykonalności musi dotyczyć budowy lub przebudowy zelektryfikowanej (dopusz-

czalna elektryfikacja na etapie projektu) linii kolejowej na której prowadzony jest ruch pasa-

żerski i towarowy i ma łącznie obejmować swoim zakresem minimum 2 stacje kolejowe i 3

szlaki do nich przylegające 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające, z podaniem

wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykona-

ne."

zamawiający jednocześnie określił w punkcie 9.6 SIWZ jakich dokumentów będzie wymagał

od Wykonawców na potwierdzenie spełnienia wyżej opisanych warunków:

„9.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania wa-

runków udziału w postępowaniu:

9.6.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usłu-

gi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW),

9.6.2. dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

9.6.3. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyko-

nawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.9.6.2."

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 01.06.2020 r. Konsorcjum Arcadis pi-

smem z dnia 10.06.2020 r. złożyło na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postę-

powaniu wykaz usług zawierający następujące usługi wraz z dowodami należytego wykona-

nia niżej wymienionych usług:

1 Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na

odcinku Grudziądz Tuchola - granica województwa" Umowa nr. 90/105/0012/ 17/W/l z dnia

12 maja 2017 r. dla PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Podwykonawca dla:

TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22. 03-236 Warszawa Projekt obejmował opracowanie Studium

Wykonalności dotyczące budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której

prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy, obejmujący swoim zakresem ponad 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. W okresie 05.2017r 06.2018r o wartości 405.900,00

PLN brutto

2 ..Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 94.

na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim” Konsorcjum: CE Project Group Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa I Instytut Kolejnictwa Umowa nr 60/039/0015/ 4/Z/I z dnia 10 grudnia

2014r dla Instytutu Kolejnictwa Ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa Projekt obejmował

6

Studium Wykonalności L Linia kolejowa: nr 94 Kraków Plaszów - Skawina - Oświęcim posia-

da status linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Na odcinkach od km -0,457 do km 0,402 i

od km 64,710 do km 64,904 jest linią jednotorową oraz od km 0,402 do km 64,710 linią dwu-

torową. Unia ta na całej długości jest zelektryfikowana. Na analizowanym odcinku zlokalizo-

wane są następujące stacje: Kraków Płaszów, Kraków Bonarka, Skawina. Podbory Skawiń-

skie, Brzeźnica, Spytkowice, Dwory Oświęcim. Odcinek podzielony jest na 9 szlaków. Na linii

prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy. W okresie 12.2014r - 04.2016r o wartości 1 838

850.00 PLN brutto

3 .Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr

97. 98. 99. na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Konsorcjum:

CE Project Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 1 Instytut Kolejnictwa Umowa nr

60/039/0016/14/Z/l z dnia 10 grudnia 2014r Instytut Kolejnictwa Ul. Chłopickiego 50 04-275

Warszawa Projekt obejmował Studium Wykonalności: Linie kolejowe: nr 97 Skawina - Ży-

wiec, nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, nr 99 Chabówka Zakopane posiadają status linii

kolejowych o znaczeniu państwowym. Są to linie jednotorowe, zelektryfikowane po których

prowadzony jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Na analizowanym odcinku zlo-

kalizowane są następujące stacje: Skawina, Radziszów, Leńcze, Kalwaria Zebrzydowska

Lanckorona, Stronie, Stryszów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Osielec, Jordanów,

Chabówka, Raba Wyżna, Sieniawa, Lasek, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin,

Zakopane. Odcinek objęty projektem podzielony jest na 20 szlaków. W okresie 12.2014r -

04.2016r o wartości 2 801 940.00 PLN brutto

W dniu 24.06.2020 r. zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum Arcadis jako oferty

najkorzystniejszej.

W/w czynność zamawiającego została zaskarżona objęta odwołaniem wniesionym przez

odwołującego w dniu 6 lipca 2020 r., sygnatura akt 1520/20. zamawiający po zapoznaniu się

z argumentacją odwołującego w zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy, przez zaniecha-

nie wezwania Konsorcjum Arcadis do uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwier-

dzającymi ich należyte wykonanie uznał odwołanie, dokonał unieważnienia czynności wybo-

ru oferty najkorzystniejszej oraz pismem z dnia 27.08.2020 r. wezwał Konsorcjum Arcadis na

podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów.

Konsorcjum Arcadis pismem z dnia 07.09.2020 r. złożyło wyjaśnienia w zakresie powyżej

wymienionych usług (pozycje 1-3) oraz złożyło nowy wykaz usług, dodatkowo wskazując

poniższe usługi:

4 "Poprawa bezpieczeństwa przez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższo-

nym standardzie konstrukcyjnym" - Etap 11" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i lnfra - Cen-

trum Doradztwa sp. z 0.0. Umowa nr 90/110/0005/17/Z/I z dn. 22.05.2017 dla PKP PLK S.A.

ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowanie dokumentacji przedpro-

7

jektowej (studium wykonalności) dotyczącej budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii ko-

lejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. W okresie 22.05.2017 - 28.12.2017 o wartości

450.000.00 PLN netto

5 "Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności w: ramach projektu inwestycyjnego

POIiŚ 5.2-3 pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 132. 138. 147, 161. 180. 188. 654. 655, 657,

658. 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka Oświęcim oraz

Dorota

Mysłowice Brzezinka" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Infra - Centrum Doradztwa sp. z

0.0.Umowa nr 90/106/0048/17/Z/I z dn. 24.05.2017 dla PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734

Warszawa Projekt obejmował opracowanie rezultatów studium wykonalności dotyczącego

budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasa-

żerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. Za-

kres faktyczny opracowania obejmował wykonanie Studium Wykonalności od początku

zgodnie z. wytycznymi CUPT określonymi w Vademecum Beneficjenta wskazanymi do sto-

sowania przez PKP PLK w OPZ dla rzeczonego projektu. W okresie 24.05.2017 -

14.12.2017 o wartości 388.500.00 PLN netto

6 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 1 – część przejazdowa" w ramach projektu

POIiŚ 5.2-9" wykonawca: Instytut Kolejnictwa Umowa nr 90/110/0003/16/Z/l z dn.

29.11.2016 dla PKP PLK A, ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowa-

nie dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności) dotyczącej budowy / przebudowy

zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obej-

mującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. W okresie 29.1 1.2016 -

28.08.2017 o wartości 355.000,00 PLN netto

7 "Opracowanie Studium Wykonalności wraz z dokumentacją środowiskową oraz PFU dla

zadania: "Wzmocnienie zasilania trakcyjnego"" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Infra - Cen-

trum Doradztwa sp. z 0.0. Umowa nr 60/010/0004/18/Z/M z dn. 21.03.2018 dla PKP PLK

S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowanie studium wykonalno-

ści dotyczącego budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowadzany

jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przy-

legające. W okresie 21.03.2018 - 5.04.2019 o wartości 540.000,00 PLN netto

8 Aktualizacja Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu: "Prace na podstawowych cią-

gach pasażerskich (E30 i E65) na odcinku: Będzin - Umowa nr 90/106/0133/19/Z/I z dn.

4.10.2019 dla PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opraco-

wanie aktualizacji rezultatów studium wykonalności dotyczącego budowy / przebudowy w

okresie 4.10.2019 - 11.03.2020 o wartości 746.000,00 PLN netto

8

Konsorcjum Arcadis przedstawiając powyższy wykaz usług oraz wyjaśnienia w zakresie po-

zycji 1-3 w/w wykazu nie wykazało spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Poniżej

odwołujący szczegółowo odniósł się do poszczególnych pozycji wykazu oraz wyjaśnień w ich

zakresie:

Poz. 1 - Wykazu Usług: Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: "Prace na linii

kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa"

Usługa z pozycji numer 1 Wykazu usług tj.: Opracowanie studium wykonalności dla zadania

pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa"

była realizowana przez członka konsorcjum Arcadis (Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.)

na rzecz odwołującego. Odwołujący dysponuje pełną wiedzą na temat zakresu, jak również

realizacji przedmiotowej usługi.

Zgodnie z paragrafem 2 w/w umowy tj. przedmiot umowy spółka TPF Sp. z o.o. powierzyła

do realizacji spółce Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. następujący zakres:

• Etap I - Metodyka realizacji zamówienia w części prognoz i AKK

• Etap II - Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych,

• Etap IV - Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych wraz z Podsumowa-

niem Fazy I w części analiz marketingowo - ruchowych,

• Etap VII - Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II w części analiz kosztów i

korzyści,

• Etap IX - Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności.

Powyższa umowa nie obejmuje swoim zakresem kluczowych z punktu widzenia opracowa-

nia Studium Wykonalności etapów, do których realizacji Spółka TPF Sp. z o.o. została zobli-

gowana na podstawie umowy nr 90/105/0012/17/W/l zawartej z PKP PLK, tj.:

• Etap III - Analiza stanu istniejącej infrastruktury kolejowej i taboru,

• Etap V - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszaco-

waniem kosztów,

• Etap VI - Analiza środowiskowa.

W/w etapy odwołujący realizował częściowo we własnym zakresie (Etap III - Analiza stanu

istniejącej infrastruktury kolejowej i taboru), a częściowo przy udziale innych podwykonaw-

ców:

• Etap V - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszaco-

waniem kosztów - Arcadis Sp. z o.o.

• Etap VI - Analiza środowiskowa - Asanga

- Dowód: Wyciąg z umowy z Arcadis Sp. z o.o.

- Dowód: Wyciąg z umowy z Asanga

Odwołujący zwrócił uwagę, że nie neguje faktu wykonania usługi przez spółkę Infra - Cen-

trum Doradztwa Sp. z o.o. na rzecz spółki TPF Sp. z o.o. Co więcej protokołem odbioru koń-

9

cowego z dnia 29.06.2018 Spółka TPF Sp. z o.o. potwierdza należyte wykonanie tej umowy,

jednocześnie w ostatnim akapicie w/w protokołu zaznaczając, że: Potwierdzenie zostało wy-

stawione w celu wykorzystania przez wykonawcę przy udokumentowaniu należytego wyko-

nania zleconych mu prac.

Tym samym przedmiotowy protokół w sposób bezpośredni odwołuje się do umowy pomiędzy

spółką TPF Sp. z o.o. a Infra - Centrum Doradztwa, na podstawie której nastąpiło zlecenie

realizacji Etapów I, II, IV, VII oraz IX.

Mają na uwadze, że w/w umowa nie obejmowała kluczowych Etapów opracowania studium

wykonalności tj. III, V oraz VI odwołujący stwierdził, że spółka Infra - Centrum Doradztwa nie

posiadła doświadczenie polegającego na wykonaniu studium wykonalności. Tym samym

nabyte doświadczenie w zakresie realizacji usługi pn. Opracowanie studium wykonalności

dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica

województwa" nie spełnia wymogów wyznaczonych przez zamawiającego w ramach postę-

powania pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na unii kolejowej nr 139

na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica państwa" w ramach pro-

jektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów".

Odnosząc się jednocześnie do wyjaśnień Konsorcjum Arcadis w zakresie w/w usługi (pozy-

cja 1 wykazu usług) odwołujący podniósł, że są one niewystarczające, ogólne, nieprecyzyj-

ne, a w niektórych fragmentach mające wręcz wywołać u zamawiającego mylne wrażenie na

temat udziału Infra - Centrum Doradztwa w opracowaniu studium wykonalności. Co za tym

idzie Konsorcjum Arcadis nie potwierdziło spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie

sprostało ciężarowi dowodowemu, czemu de facto nie mogło sprostać w świetle zapisów

wyżej przytoczonej umowy.

Poniżej odwołujący odniósł się do materiału dowodowego załączonego do wyjaśnień z dnia

07.09.2020 r. przez Konsorcjum Arcadis:

(Załącznik 50) Pismo z dnia 7 lipca 2017 r. nr TPF/90-105-0012/Lk208/0010/MW - ze zgło-

szeniem ekspertów (m.in. Eksperta w dziedzinie analiz ruchowo - przewozowych – P. C.,

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego – P. P. oraz M. G.)

Odwołujący wyjaśnił, że w/w pismo stanowi zgłoszenie personelu podwykonawcy Infra -

Centrum Doradztwa w zakresie umożliwiającym im realizację umowy podwykonawczej i nie

stanowi dowodu na to, że w/w spółka wykonała etapy, do których nie została zobowiązana

umową.

(Załącznik 51) Pismo z dnia 6 grudnia 2017 r. nr TPF/2017/MW/0244/225 ze zgłoszeniem

ekspertów technicznych (Koordynatora branżowego ds. linii, węzłów i stacji kolejowych – A.

P., Koordynatora branżowego ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – R. K.,

Koordynatora branży mostowej – K. H., Koordynatora branżowego ds. telekomunikacji – W.

10

I., Koordynatora branżowego ds. elektroenergetyki – M. M.) oraz załączoną umową podwy-

konawczą, na podstawie której wskazani eksperci będą działali.

Odwołujący wyjaśnił, że w/w pismo stanowi zgłoszenie personelu innego podwykonawcy: tj.

Arcadis Sp. z o.o., realizującego etap V-Analizy techniczne wszystkich wariantów inwesty-

cyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Co więcej do przedmiotowego pisma załą-

czono umowę podwykonawczą na realizację etapu V zawartą pomiędzy TPF Sp. z o.o. a

Arcadis Sp. z o.o., do której załącznik stanowi wykaz personelu wskazujący, że wszystkie

zgłaszane osoby stanowią zasób własny spółki Arcadis Sp. z o.o. Tak więc odwołującemu

ciężko się zgodzić, z wnioskami wysnutymi w wyjaśnieniach z dniu 07.09.2020 r. (strona 29),

że „W kontekście powyższego, można z całą pewnością stwierdzić, że udział Infra - Centrum

Doradztwa Sp. z o.o. nie ograniczył się jedynie do wykonania wskazanych w wezwaniu za-

mawiającego z dnia 27 sierpnia 2020 r. etapów. W ocenie odwołującego jest to raczej do-

wód, że Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. nie wykonała etapu V.

W tym miejscu odwołujący zwrócił uwagę, że Konsorcjum Arcadis nie skorzystało z możliwo-

ści uzupełnienia wykazu usług o usługę realizowaną przez Arcadis Sp. z o.o. na rzecz TPF

Sp. z o.o. i nie załączyło dowodów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowej

usługi.

(Załącznik 52 - 55) Maile pomiędzy wykonawcami

Dowody oznaczone numerami od 52 do 55 zdaniem odwołującego mają raczej charakter

groteskowy niż dowodowy. Konsorcjum Arcadis umieściło w powyższym zbiorze maila po-

twierdzającego termin spotkania w bliżej nieokreślonym zakresie oraz kilka wiadomości

opiewających łącznie na ok 5 zdań pracowników spółki Infra - Centrum Doradztwa w zakre-

sie przekazania danych i materiałów wchodzących zakresu realizowanych przez tego pod-

wykonawcę etapów.

Tak więc po przeanalizowaniu powyższych wyjaśnień oraz dołączonych dowodów odwołują-

cy jest zdumiony, że zamawiający dysponując z jednej strony:

• Umową podwykonawczą zawartą pomiędzy TPF Sp. z o.o. a Infra - Centrum Doradztwa,

która w sposób precyzyjny określa zakres powierzonych podwykonawcy opracowań,

• Umowami podwykonawczymi na pozostały zakres nie powierzony Infra - Centrum Doradz-

twa,

• Oświadczeniami Autorów poszczególnych etapów opracowań,

• Jak również pełną odebraną przez zamawiającego dokumentacją wskazującą autora opra-

cowania,

z drugiej zaś strony dysponując wyjaśnieniami Konsorcjum Arcadis opierającymi się na do-

wodach głównie w postaci kilku nieistotnych maili - uznał, że spółka Infra - Centrum Doradz-

twa przez realizację w/w usługi nabyła doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków

udziału w postępowaniu.

11

Poz. 2 - Wykazu Usług - „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace

na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim"

Poz. 3 - Wykazu Usług - „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace

na liniach kolejowych nr 97. 98, 99. na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka -

Zakopane".

W zakresie pozycji 2 i 3 Wykazu usług członek Konsorcjum Arcadis - Instytut Kolejnictwa

również nie zdobył wymaganego przez zamawiającego w SIWZ doświadczenia w zakresie

opracowania studium wykonalności.

W pozycjach tych Konsorcjum Arcadis wykazało usługi realizowane przez konsorcjum firm:

CE Projekt Group Sp. z o.o. Sp. k. oraz Instytut Kolejnictwa.

Odwołujący podniósł, iż z treści umów konsorcjum zawartych pomiędzy w/w spółkami wprost

wynika, że rozkład prac przedstawiał się następująco:

1 1 Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych wartość netto 74

750,00 udział CE Project Group (dalej CEPG) 10% udział Instytutu Kolejnictwa (dalej IK)

90%

2 II Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru wartość netto 149 500,00

udział CEPG 95%, udział IK 5%

3 III Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie Fazy 1

wartość netto 149 500,00 udział CEPG 30% udział IK 70%

4 IV Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych dla projektu, wraz z oszaco-

waniem kosztów wartość netto 373 750,00 udział CEPG 95% udział IK 5%

5 V Analiza środowiska wartość netto 299 000,00 udział CEPG 98% udział IK 2%

6 VI Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II wartość netto 299 000,00 udział

CEPG 75% udział IK 25%

7 VII Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu (opcjonalny) war-

tość netto 74 750,00 udział CEPG 97% udział IK 3%

8 VIII Opracowanie OPZ/PFU (opcjonalny) wartość netto 74 750,00 udział CEPG 97% udział

IK 3%

9 Razem 1 495 000,00

Poz. 2 - Wyciąg z załącznika nr 1

1 I Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych wartość netto 113

900,00 udział CEPG 12% udział IK 88%

2 II Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru 227 800,00 97% 3%

3 III Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie Fazy 1

wartość netto 227 800,00 udział CEPG 40% udział IK 60%

4 IV Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych dla projektu, wraz z oszaco-

waniem kosztów wartość netto 569 500,00 udział CEPG 98% udział IK 2%

12

5 V Analiza środowiska wartość netto 455 600,00 udział CEPG 98% udział IK 2%

6 VI Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II wartość netto 455 600,00 udział

CEPG 98% udział IK 2%

7 VII Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu (opcjonalny) war-

tość netto 113 900,00 udział CEPG 97% udział IK 3%

8 VIII Opracowanie OPZ/PFU (opcjonalny) wartość netto113 900,00 udział CEPG 97%

udział IK 3%

9 Razem 2 278 000,00

Jednocześnie artykułem 4 w/w umów konsorcjum mówi: „procentowy udział wynagrodzenia z

uwzględnieniem przyznanych każdemu z Partnerów obowiązków w ramach realizacji powie-

rzonych zadań, określony zostaje zgodnie z zapisami załącznika nr 1"

Z powyższego zapisu w ocenie odwołującego wprost wynika, że członkowie konsorcjum do-

konali procentowego podziału wartości zamówienia odpowiadającemu zakresowi prac przy-

dzielonemu poszczególnym stroną umowy. Tak więc wartość ta opisuje zarówno % wyna-

grodzenia należnego każdemu z konsorcjantów jak również % udział w realizacji poszcze-

gólnych etapów.

Analizując przytoczone powyżej umowy oraz załączniki numer 1 do tych umów należy

stwierdzić, że:

W ramach usługi wskazanej w pozycji 2 wykazu usług zakres procentowy udziału Instytutu

Kolejnictwa w realizacji etapów II, IV, V, VII, VIII wynosi od 2 do 5 % zaś całość rzeczowego

zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie 18,95 %.

W ramach usługi wskazanej w pozycji 3 wykazu usług zakres procentowy udziału Instytutu

Kolejnictwa w realizacji etapów II, IV, V, VI, VII, VIII wynosi od 2 do 3 % zaś całość rzeczo-

wego zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie 12,3

%.

Taki stopień realizowanych prac jednoznacznie wskazuje, iż udział Instytutu Kolejnictwa w

realizowanych pracach miał raczej marginalny charakter, natomiast w/w usługi były faktycz-

nie w głównym stopniu realizowane przez CE Project Group.

Biorąc pod uwagę powyższe Konsorcjum Arcadis przez wykazanie usług realizowanych przy

współudziale Instytutu Kolejnictwa nie wykazało spełnienia warunków udziału w postępowa-

niu. Wynika to z utrwalonej linii orzecznictwa:

• Wyrok TSUE z dnia 04 maja 2017 r. (C-131/14 Esaprojekt)

• Wyrok KIO 2534/18

Mając na uwadze, że zamawiający dysponuje przytoczonym powyższej materiałem dowo-

dowym w postaci umów konsorcjum dziwi fakt, iż Konsorcjum Arcadis nie zostało wykluczo-

ne z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 za brak spełnienia warunków udziału w

postępowaniu. zamawiający uznał wyższość lakonicznych wyjaśnień Konsorcjum Arcadis

13

popartymi dowodami w postaci kilku wiadomości mailowych, nie analizując koronnego do-

wodu w sprawie - jaki stanowią umowy konsorcjum.

Powyższe podejście dziwi odwołującego tym bardziej, że przedmiotowe usługi referencyjne

były już weryfikowane przez zamawiającego w ramach postępowania Opracowanie doku-

mentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawier-

cie - Będzin - Etap IV" w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projek-

tów" - opracowanie studium wykonalności.

W ramach w/w postępowania po przeanalizowaniu wyjaśnień oraz materiału dowodowego

zamawiający wykluczył Konsorcjum Arcadis z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

12, a prawidłowość czynności wykluczenia potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem

z dnia 22 lipca 2020 r. sygn. akt KIO 1510/20, oddalającym odwołanie Konsorcjum Arcadis.

Odwołujący nadmienił, że w/w wyrok nie został zaskarżony, a zatem powinien być stosowa-

ny przez zamawiającego we wszystkich prowadzonych przez niego postępowaniach.

Poz 4. Wykazu usług - "Poprawa bezpieczeństwa przez zabudowę nowych rozjazdów kole-

jowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym" - Etap II"

Poz 6. Wykazu usług - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: "Poprawa

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cześć przejazdowa"

w ramach projektu POliŚ 5.2-9"

wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania musiał się wykazać, że wykonał:

(...) co najmniej 2 (dwa) Studia Wykonalności o łącznej wartości 4 920 000,00 PLN brutto,

przy czym każde ze studium wykonalności musi dotyczyć budowy lub przebudowy zelektryfi-

kowanej (dopuszczalna elektryfikacja na etapie projektu) linii kolejowej na której prowadzony

jest ruch pasażerski i towarowy i ma łącznie obejmować swoim zakresem minimum 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki (...)

Tymczasem konsorcjum Arcadis w pozycjach 4 oraz 6 wykazu usług umieściło usługi które

swoim zakresem obejmowało jedynie zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyż-

szonym standardzie konstrukcyjnym (poz 4) oraz poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowa-

niach linii kolejowej z drogami - Etap I - cześć przejazdowa” (poz 6). Dodatkowo w kolumnie

Przedmiot wykonywanych usług (należy opisać usługi w sposób umożliwiający weryfikację

spełnienia warunku udziału w postępowaniu) wykazu usług Konsorcjum Arcadis wskazało

dla obu wyżej wymienionych pozycji: Projekt obejmował opracowanie dokumentacji przed-

projektowej (studium wykonalności) dotyczącej budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii

kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające.

Odwołujący podniósł, że żadna z usług wskazanych w pozycjach 4 i 6 nie obejmowała swoim

zakresem łącznie 2 stacji kolejowych i 3 szlaków na nich przylegających.

14

Usługa 4 dotyczył jedynie rozjazdów kolejowych, zaś usługa 6 części przejazdowej. Tym

samym konsorcjum Arcadis podało informacje nie mające potwierdzenie w stanie faktycznym

i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17.

Poz 7. Wykaz usług - "Opracowanie Studium Wykonalności wraz z dokumentacją środowi-

skowa oraz PFU dla zadania: "Wzmocnienie zasilania trakcyjnego1"1

Jak już, odwołujący wskazał powyżej wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania

musiał się wykazać, że wykonał:

(...) co najmniej 2 (dwa) Studia Wykonalności o łącznej wartości 4 920 000,00 PLN brutto,

przy czym każde ze studium wykonalności musi dotyczyć budowy lub przebudowy zelektryfi-

kowanej (dopuszczalna elektryfikacja na etapie projektu) linii kolejowej na której prowadzony

jest ruch pasażerski i towarowy i ma łącznie obejmować swoim zakresem minimum 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki (...)

Zgodnie z definicją „przebudowy" zawartą w Ustawie Prawo Budowlane art. 3, ust. 7a): „na-

leży przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, dłu-

gość, szerokość bądź liczba kondygnacji".

Tymczasem usługa wskazana przez Konsorcjum Arcadis w pozycji 7 wykazu usług dotyczy

jedynie „wzmocnienia zasilania trakcyjnego" a więc nie dotyczy zmiany parametrów użytko-

wych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego czego w SIWZ wymagał zamawia-

jący. Tak więc również powyższa usługa nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Poz 5 Wykazu usług - "Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności w ramach projektu

inwestycyjnego POliŚ 5.2-3 on.: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147. 161. 180.

188. 654, 655. 657. 658. 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brze-

zinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka"

Poz 8. Wykaz usług - Aktualizacja Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu: "Prace na

podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na odcinku: Będzin - Katowice - Tychy -

Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice" LOT B odcinek Tychy - podg. Most Wisła LOT D

odcinek Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa"

W ramach przedmiotowego postępowania zamawiający wymagał, aby wykonawcy w ramach

spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazali się wykonaniem co najmniej (...) 2

(dwa) Studia Wykonalności o łącznej wartości 4 920 000,00 PLN brutto, przy czym każde ze

studium wykonalności

Przy czym zgodnie z OPZ punkt 1.2 Wykaz pojęć i skrótów przez Studium Wykonalności

rozumie się etap I — VII wraz z podsumowaniem fazy II. Opracowanie rezultatów studium

wykonalności stanowi etap X usługi i nie jest przez zamawiającego interpretowane jako ele-

ment samego studium, a już na pewno nie stanowi pełnego studium wykonalności. zamawia-

15

jący precyzyjnie wskazał wykazanie się jakimi opracowaniami uzna za spełnienie warunków

udziału w postępowaniu.

Tymczasem Konsorcjum Arcadis w poz. 5 Wykazu usług wykazało usługę, której przedmio-

tem było opracowanie rezultatów studium wykonalności, a w pozycji 8 aktualizacja rezultatów

studium wykonalności.

Niewątpliwie dla odwołującego obie pozycje nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

określonych przez zamawiającego w SIWZ, które były sformułowane w sposób tożsamy z

przedmiotem zamówienia. Gdyby zamawiający dopuszczał możliwość spełnienia warunków

udziału w postępowaniu przez wykazanie się przez wykonawców opracowaniem Rezultatów

Studium Wykonalności niewątpliwie zawarł by taki zapis.

Niezależnie od powyższego odwołujący podkreślił, że zamawiający w ogóle nie był upraw-

niony do zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 ustawy , gdyż przepis ten nie służy do zastę-

powania informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi. Pogląd taki wielokrotnie pre-

zentowała już Krajowa Izba Odwoławcza, przykładowo w wyrokach:

- Wyrok z dnia 3 lipca 2020 roku, KIO 905/20, Wyrok z dnia 29 maja 2020 roku, sygn. akt

KIO 708/20, Wyrok z dnia 25 czerwca 2019 roku, sygn. akt KIO 1036/19, KIO 104/20, KIO

927/19,

Tymczasem Konsorcjum Arcadis wprowadziło zamawiającego w błąd przez podanie infor-

macji dotyczących posiadanego doświadczenia - a to przez podanie informacji, które nie

znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Podanie informacji nie mających potwierdzenia w

rzeczywistości, a które mogą wpływać na decyzje zamawiającego lub zostały podane na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawsze skutkuje obowiązkiem

wykluczenia takiego wykonawcy.

Tym samym ziściła się przesłanka wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy i

zamawiający w ogóle nie powinien zastosować przepisu art. 26 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej nie jest bowiem ko-

nieczne zaistnienie skutku w postaci wprowadzenia w błąd zamawiającego, wystarczające

jest samo potencjalne wprowadzenie w błąd przez podanie informacji nieprawdziwych - tak w

sporze pomiędzy odwołującym a zamawiającym PKP Polskie Linie Kolejowe SA orzekła Kra-

jowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 1938/20, a także w KIO 2351/19, KIO 104/20, KIO

271/19; KIO 830/19, KIO 1124/19, Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca

2018 roku, sygn. akt XXIII Ga 849/18.

2. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie

odrzucenia oferty Schussler Plan, pomimo iż w/w oferta zawiera rażąco niską cenę w sto-

sunku do przedmiotu zamówienia a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

16

W pierwszej kolejności odwołujący podkreślił bardzo istotną kwestię - w przedmiotowym po-

stępowaniu powstało domniemanie prawne zaistnienia rażąco niskiej ceny w ofercie wyko-

nawcy Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. — wynika to wprost z porównania ceny oferty z

szacunkową wartością zamówienia. Na prawidłowość takiego punktu odniesienia przy bada-

niu rażąco niskiej ceny wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 sierpnia

2015 roku, sygn. akt XXIII Ga 1072/15.

W informacji z otwarcia ofert dnia 06 marca 2020, zamawiający podał kwotę 6 150 000,00

złotych brutto, jako kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ceny ofert przedstawiały się następująco:

TPF Sp. z o.o. zaoferował cenę 4 855 898,55 stanowiącą 78,95 % budżetu zamawiającego

Arcadis Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. - Partner Kon-

sorcjum, Instytut Kolejnictwa - Partner Konsorcjum zaoferował cenę 5 904 000,00 stanowią-

cą 96% budżetu zamawiającego

BBF Sp. z o. o zaoferował cenę 6 063 900,00 stanowiącą 98,6% budżetu zamawiającego

WYG International Sp. z o.o. zaoferował cenę 6 088 500,00 stanowiącą 99% budżetu zama-

wiającego

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. zaoferował cenę 6 088 500,00 stano-

wiącą 99% budżetu zamawiającego

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. zaoferował cenę 6 412 605,00 stanowiącą 104,27 %

budżetu zamawiającego

W dniu 18 maja 2020 zamawiający przeprowadził aukcję, która spowodowała zmianę w sto-

sunku do informacji z otwarcia ofert. Po zamknięciu aukcji ceny uległy obniżeniu i ranking

prezentował się następująco:

Arcadis Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. - Partner Kon-

sorcjum, Instytut Kolejnictwa - Partner Konsorcjum zaoferował cenę 3 514 500,01 stanowią-

cą 57,146% budżetu zamawiającego

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. zaoferował cenę 3 514 999,98 stanowiącą 57,154 %

budżetu zamawiającego

TPF Sp. z o.o. zaoferował cenę 4 233 000,02 stanowiącą 68,83 % budżetu zamawiającego

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. zaoferował cenę 4 269 600,01 stano-

wiącą 69,42 % budżetu zamawiającego

WYG International Sp. z o.o. zaoferował cenę 4 520 250,00 stanowiącą 73,50 % budżetu

zamawiającego

BBF Sp. z o. o zaoferował cenę 6 063 900,00 stanowiącą 98,6 % budżetu zamawiającego

Powstanie domniemania rażąco niskiej cena w ofercie Schuessler -Plan wynika w ocenie

odwołującego z brzmienia art. 90 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy. Przepis art.

90 ust. 1 konstytuuje obowiązek zamawiającego zwrócenia się o złożenie odpowiednich wy-

17

jaśnień, zaś przepis art. 90 ust. 3 wskazuje, że zamawiający ma obowiązek odrzucenia ofer-

ty, jeśli wykonawca złożył wyjaśnienia, których ocena przez zamawiającego (ocena ma

obejmować też złożone dowody) nie obala domniemania, że oferta zawiera rażąco niską

cenę. Na powstawanie takiego domniemania w wyniku wystosowania wezwania do złożenia

wyjaśnień wskazują Sądy Okręgowe w wyrokach rozpatrując skargi na wyroki Krajowej Izby

Odwoławczej, przykładowo Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 12 lutego 2016 roku,

sygn. akt II Ca 2717/15 oraz Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 13 marca 2015

roku, sygn. akt IX Ca 39/15.

Powstałe domniemanie - zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 ustawy - wykonawcy wezwani do

złożenia wyjaśnień zobowiązani byli obalić. Pogląd taki wynika z wyroku Sądu Okręgowego

w Warszawie z dnia 14 marca 2017 roku, sygn. akt XXIII Ga 967/17.

W dniu 21 maja 2020r. zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zwrócił się

do Wykonawców Konsorcjum Arcadis, Schuessler-Plan, TPF oraz IDOM o udzielenie wyja-

śnień, w tym złożenie dowodów dotyczących sposobu wyliczenia ceny. Na przedmiotowe

wezwanie wszyscy czterej wykonawcy udzielili odpowiedzi.

Odwołujący podniósł w tym miejscu, że w stosunku do Schuessler-Plan zamawiający nie

dokonał odpowiedniej analizy złożonych wyjaśnień, analizy ich treści oraz dołączonych do-

wodów. Jest to zaniechanie zamawiającego, które narusza przepisy ustawy. Wskazywał na

to Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 roku, sygn. akt V Ca

2214/06. W złożonych wyjaśnieniach z dnia 28 maja 2020r. wykonawca Schuessler-Plan

przedstawił rozbicie kosztów uwzględniając podział na etapy realizacji zamówienia.

Zgodnie z OPZ, pkt. 3.6, zamówienie podzielone jest na 3 fazy i będzie realizowane w na-

stępujących etapach:

Dla Fazy I - Definicje celów projektu, potencjału rynku i możliwych wariantów w podziale na

etapy:

Etap I Metodyka realizacji zamówienia

Etap II - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych

Etap III - Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z elementami trasowania

linii i definiowanie wariantów Etap IV - Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwesty-

cyjnych oraz Podsumowanie Fazy I

Dla Fazy II - Wskazanie najkorzystniejszego wariantu w podziale na etapy:

Etap V - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem

kosztów

Etap VI- Analiza środowiskowa

Etap VII - Analiza koszów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II

Dla Fazy III - Dokumentacja dla najkorzystniejszego wariantu w podziale na etapy:

Etap VIII - Uszczegółowienie najkorzystniejszego wariantu

18

Etap IX - Opracowanie OPZ/PFU

Etap X - Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności

Dokładnie taki sam podział został dokonany w ramach rozliczeń z wykonawcą usługi, gdzie

płatności dokonywane są za poszczególne etapy usługi i tak należało skonstruować cenę

ofertową.

Odnosząc to do załącznika nr 2 do IDW, Załącznik do formularza Ofertowego podział kwot

przypisanych przez wykonawcę Schuessler-Plan wygląda następująco:

1. Etap I Metodyka realizacji zamówienia : brak wartości procentowej wynagrodzenia i warto-

ści netto

2. Etap II - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych 6% war-

tości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 171 463,41

3. Etap III - Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z elementami traso-

wania linii i definiowanie wariantów 11% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 314

349,59

4. Etap IV - Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie

Fazy I 11% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 314 349,59

5. Etap V - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem

kosztów 12% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 342 926,83

6. Etap VI - Analiza środowiskowa 8% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 228

617,89

7. Etap VII - Analiza koszów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II 12% wartości wynagro-

dzenia, wynagrodzenie netto 342 926,83

Podjęcie decyzji przez zamawiającego o dalszej realizacji albo zaniechaniu projektu - 120

dni od dnia odbioru Etapu VII

8. Etap VIII - Uszczegółowienie najkorzystniejszego wariantu 18% wartości wynagrodzenia,

wynagrodzenie netto 514 390,24

9. Etap IX - Opracowanie OPZ/PFU 11% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 314

349,59

10. Etap X - Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności 11% wartości wynagrodzenia,

wynagrodzenie netto 314 349,59

Razem cena netto 2% wartości wynagrodzenia, wynagrodzenie netto 857 728,58

Podatek VAT- 657 277,57

Całkowita cena brutto - 3 515 006,15

Tak skonstruowany formularz cenowy zdaniem odwołującego należało zweryfikować wraz z

wyjaśnieniami złożonymi przez wykonawcę, przy czym należy zwrócić uwagę na bardzo

istotną adnotacje umieszczoną przez zamawiającego zarówno w samym formularzu ceno-

wym jak również w zapisach OPZ w pkt. 4.10.

19

Zgodnie z postanowieniami SIWZ po zakończeniu etapu VII (a więc zakończeniu fazy II) za-

mawiający podejmuje decyzję, czy będzie kontynuował projekt: „Podjęcie decyzji przez za-

mawiającego o dalszej realizacji albo zaniechaniu projektu" „Realizacja przez wykonawcę

dalszych etapów zamówienia jest uzależniona od wyboru i zatwierdzenia przez zamawiają-

cego ostatecznego wariantu inwestycyjnego. Realizacja kolejnych Etapów jest opcjonalna i

zamawiający może zrezygnować z realizacji kolejnych etapów bez ponoszenia kosztów" oraz

OPZ pkt. 6.2 „Realizacja etapów VIll-X ma charakter opcjonalny (może być zaniechana) i

zależy od wyników Studium Wykonalności i decyzji zamawiającego"

W przedstawionych wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny Schuessler-Plan przed-

stawił koszty realizacji etapów i - VIII (zaangażowanie zasobów własnych oraz podwykonaw-

ców w ramach etapów l-VII) są wyższe niż cena oferty dla tych etapów.

Dokonując podsumowania części podstawowej zamówienia (etapy I - VII) Konsorcjum Arca-

dis otrzyma od zamawiającego kwotę 1 714 634,15 PLN netto. A zgodnie z wyjaśnieniami

poniesie koszty w wysokości 2 015 700,00 PLN netto. Niedoszacowanie zakresu podstawo-

wego to 301 065,85 PLN netto, a więc 17,5% wartości całej części. W załączniku nr 8 odwo-

łujący przedstawił szczegółowe zestawienie kosztów z wyjaśnień.

Jeśli po etapie VII, zamawiający podejmie decyzje o zaniechaniu dalszej części do czego ma

pełne prawo, Schuessler- Plan na danym zadaniu osiągnie stratę w wysokości 301 065,85

PLN netto, a więc jego cena będzie nie tylko rażąco niska ale również będzie stanowić czyn

nieuczciwej konkurencji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia

2009 r., XII Ga 88/09.

3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie

odrzucenia oferty Konsorcjum Arcadis, pomimo iż w/w oferta zawiera rażąco niską cenę w

stosunku do przedmiotu zamówienia a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Odwołujący wskazał, że w cenie oferty wykonawca Konsorcjum Arcadis nie ujął między in-

nymi poniżej wskazanych czynników cenotwórczych, tj.:

1. wszystkich kosztów administracyjnych oraz zatrudnienia personelu biurowego na umowę

o pracę,

2. Kosztów personelu w okresie realizacji usługi,

Dowodem na nieujęcie powyższych kosztów w cenie oferty jest fakt, że koszty te nie zostały

wskazane w przedmiotowych wyjaśnieniach. Sam brak z w/w kosztu w wyjaśnieniach wska-

zuje wprost, że cena ofert wykonawcy Konsorcjum Arcadis jest ceną rażąco niską, gdyż nie

obejmuje wszystkich kosztów, które należy ponieść w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

1. wszystkich kosztów administracyjnych oraz zatrudnienia personelu biurowego na umowę

o pracę,

20

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu 06.03.2020 r. Tym-

czasem na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie wysokości mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r.,

minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł brutto, a zatem minimalną stawkę wyna-

grodzenia w wysokości 2600 zł winien przyjąć wykonawca do kalkulacji oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ, TOM II, §9 pkt. 11 „wykonawca lub jego podwykonawca ma obo-

wiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z

realizacją umowy tj. pracowników biurowych w zakresie obsługi administracyjno - technicznej

kontraktu."

Przyjmując kwotę minimalną krajową w wysokości 2600 zł brutto jako wynagrodzenie pra-

cownika, to koszt pracodawcy (z doliczeniem tzw. ZUS pracodawcy) wynosi 3 132,48 PLN.

Dla okresu 23 miesięcy, jaki wskazało Konsorcjum Arcadis w wyjaśnień, powinna być ujęta

kwota: 72 047,04 PLN (23 miesięcy x 3.132,48 zł/miesięcznie = 72 047,04 zł).

Tymczasem w złożonych wyjaśnieniach nie dość, że nie ma uwzględnionego żadnego kosz-

tu pracowników administracyjnych, to jednocześnie nie ma nawet wzmianki o takich pracow-

nikach.

Nie można również przyjąć, iż zostały one umieszone w kosztach biura. Na stronie 17 i 18

wyjaśnień wyszczególniono jedynie „Koszt wynajmu oraz opłat biurowych na etapie wyceny

są alokowane do projektów proporcjonalnie do ich wartości." oraz dalej „Do wyceny przyjęto,

że łączny koszt wynajmu biura wyniesie 211 335,58 zł netto"

Przedmiotowe wyjaśnienia ani nie zawierają żadnej informacji co pracowników administra-

cyjnych, a więc funkcjonowania biura Konsorcjum Arcadis oraz co więcej, jest sprzeczne z

dalszymi wyjaśnieniami zawartymi na stronie 18 wyjaśnień. W tabeli zbiorczej umieszczono

zupełnie inne kwoty:

„Tabela 6 Koszty biura (netto)

1 Koszty biura 124 825,60zł

2 Koszty transportu i delegacji 69 000,00 zł

3 Koszty wydruku 10 000,00 zł

Suma 203 825,60 zł

Przyjmując oświadczanie o przyjętym koszcie wynajmu biura w kwocie 211 335,58 zł netto,

taka wartość wykonawca winien był umieścić w tabeli oraz w ramach swojej wyceny:

1 Koszty biura 211335,58 zł

2 Koszty transportu i delegacji 69 000,00 zł

3 Koszty wydruku 10 000,00 zł

Suma 290 335,58 zł

Niedoszacowanie wynajmu biura 86 509,98 zł

21

Dodając do niedoszacowania kosztu biura, koszt jaki Konsorcjum Arcadis poniesie na za-

pewnienie pracownika administracyjnego zgodnie z wymaganiem umowy wynoszą §9 pkt.

11:

86 509,98 + 72 047,04 = 158 557,02 PLN netto

Nie można tu mówić o nieistotności przedmiotowego elementu, gdyż niedoszacowanie to

stanowi 5,55% całej oferty konsorcjum Arcadis.

W dalszej części wyjaśnień odwołujący znalazł oświadczenie co do podziału kosztów:

„Koszty biura są kosztem stałym w projekcie. Zgodnie z umową konsorcjum wszystkie po-

wyższe koszty biura pokrywa lider konsorcjum

Zgodnie z tak przyjętym oświadczeniem odwołujący sądzi, że dwóch pozostałych konsor-

cjantów, nie tylko nie uwzględniło kosztów biura jakie samo poniesie w ramach realizacji

przedmiotowej usługi, ale również nie uwzględniono zaangażowania personelu administra-

cyjnego.

2. Kosztów personelu w okresie realizacji usługi,

W wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny Konsorcjum Arcadis wskazało w tabeli nr 5 Zestawienie

kosztów wynagrodzenia Personelu wykonawcy wraz ze wskazaniem uwzględnionej praco-

chłonności oraz stawki roboczogodziny:

Tabela 5. Zestawienie kosztów wynagrodzenia Personelu wykonawcy (netto)

1 Koordynator Projektu A. Ż. 120 zł/rg , 494 rg łącznie 59 280,00 zł

2 Ekspert ds. finansowo- ekonomicznych M. S. 120 zł/rg, 390rg łącznie 46 800,00 zł

3 Zespól ds. analiz społeczno gospodarczych skład zespołu wskazany w tabeli 6 - 50 zł/rg,

328 rg łącznie 16 400,00 zł

4 Zespól finansowo ekonomiczny skład zespołu wskazany w tabeli 7 50 zł/rg, 366 rg łącznie

18 300.00 zł

s Ekspert ds. konsultacji społecznych P. R. 120 zł/rg 100 rg łącznie 12 000,00 zł

6 Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych P. C. 120 zł/rg 604rg łącznie 72 480,00 zł

7 Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego P. B. 120 zł/rg 584 rg łącznie 70 080.00 zł

8 Ekspert wspomagający w dziedzinie Inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu I.

M. 120 zł/rg 296rg łącznie 35 520,00 zł

9 Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów s stacje kolejowe A. P. 120 zł/rg 152rg

łącznie 18 240,00 zł

10 Koordynator branżowy ds. sterowania. ruchem kolejowym R. K. 120 zł/rg 152rg łącznie 18

240,00 zł

11 Koordynator branży mostowej R. O. 120 zł/rg 152rg łącznie 18 240,00 zł

12 Koordynator branżowy ds. telekomunikacji K. D. 120 zł/rg 152rg łącznie 18 240,00 zł

22

13 Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej M. D. 120 zł/rg 152rg łącznie 18 240,00

14 Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki M. Z. 120 zł/rg 152rg łącznie 18

240,00 zł

Suma 4 074 440 300,00 zł

Przedmiotowe zestawienie stanowi zasób własny Konsorcjum i stanowi personel kluczowy.

Pozostały personel zgodnie z wyjaśnieniami zostanie zapewniony przez Podwykonawców:

„Części personelu wymaganego przez zamawiającego stanowią koordynatorzy i eksperci,

których udział w Projekcie zapewnią Podwykonawcy wskazani w niniejszych wyjaśnieniach,

tym samym pokryją oni koszty wynagrodzenia poniżej wskazanego zespołu:

- Ekspert ds. ochrony środowiska;

- Specjalista branży konstrukcyjno-budowlanej;

- Specjalista branży drogowej;

- Specjalista branży instalacyjnej wod-kan, c. o., gaz.;

- Specjalista architekt;

- Specjalista ds. geologii;

- Specjalista ds. geodezji;

- Specjalista ds. Kosztorysowania;

- Akustyk;

- Botanik;

- Specjalisto ds. ochrony wód/hydrologii;

- Ekspert GIS.

Pozostały personel zostanie zapewniony przez wykonawcę - Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z

o.o., Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa"

Dalej na stronie 17 wyjaśnień Konsorcjum opisuje, w jaki sposób wypełni obowiązki określo-

ne w OPZ, pkt 8.1.3 Rady Projektowe. Zgodnie z przedmiotowym punktem „wykonawca jest

zobowiązany organizować w miejscu i w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego

comiesięczne spotkania koordynacyjne - Rady Projektowe. Ze strony wykonawcy do udziału

w spotkaniach zobowiązany jest cały personel kluczowy wskazany w pkt. 8.2.3 OPZ, oraz

specjaliści których obecność,, pisemnie zażąda zamawiający mając na uwadze prawidłową

realizację projektu"

Konsorcjum Arcadis oświadcza „W odniesieniu do kosztów transportu i logistyki założono 23

spotkania z zamawiającym - rady projektowe (jedno spotkanie w miesiącu). Koszt podróży

pociągiem wraz z dietą w relacji Warszawa - Sosnowiec/Żywiec wynosi 300 zł netto (wyko-

nawca będzie przemierzał tę trasę głównie samochodami, ale z ostrożności przyjęto droższą

formę transportu). Przy założeniu, że każde spotkanie odbędzie się w siedzibie zamawiają-

cego we Wrocławiu i weźmie w nim udział personel kluczowy to całkowite koszty delegacji

23

personelu zatrudnionego przez wykonawcę (10 osób) wyniosą 69 000,00 zł netto. Koszty

delegacji personelu, który oddelegują Podwykonawcy zostaną pokryte przez Podwykonaw-

ców".

Zgodnie z powyższym w ramach wskazanie kwoty 69 000,00 pin wykonawca uwzględnił die-

tę, a więc zwrot kosztów posiłków oraz koszt podróży pociągiem lub samochodem.

wykonawcy mający swoją siedzibę w Warszawie, celem odbycie rady projektowej we Wro-

cławiu musi poświęcić na nią co najmniej 1 dzień roboczy, a więc 8 godzin pracy.

Dla 23 wyjazdów, każdy z członków personelu kluczowego musi poświęcić na rady projekto-

we dokładnie :

23 wyjazdy x 8 godzin = 184 roboczogodziny.

Ponieważ w ramach wyjazdów Konsorcjum Arcadis nie uwzględniło kosztów osobowych, a

jedynie diety i koszt transportu, koszty te winny być uwzględnione w zestawieniu kosztów

personelu własnego a więc tabeli nr 5.

Odwołujący podkreślił, że przedmiotowe koszty nie mogą być tam umieszczone z dwóch

powodów. Po pierwsze 6 z 10 członków personelu kluczowego ma przyjęte zaangażowanie

w wysokości 152 roboczogodzin, a więc mniej niż same rady projektowe. Po drugie, w ra-

mach załącznika nr 3 do wyjaśnień Konsorcjum Arcadis przedstawiło oświadczenia persone-

lu obrazujące co znajduje się w ramach przyjętych roboczogodzin, bardzo często w podziale

na etapy z podziałem na określone godziny. W żadnym z oświadczeń nie ma informacji o

uwzględnieniu w tym zakresie wyjazdów na rady projektowe.

Odwołujący podkreślił, że dokonując kalkulacji na podstawie danych podanych przez Kon-

sorcjum Arcadis, aby uwzględnić koszty osobowe rad projektowych należy doliczyć:

23 wyjazdy x 10 osób x 8 godzin x 120 zł/r-g = 220 800,00 PLN netto

Przedmiotowa kwota stanowi w połączenie z niedoszacowaniem kosztów administracyjnych

aż:

220 800,00 PLN netto + 158 557,02 PLN netto = 379 357,02 PLN netto A więc 13,28% całej

oferty.

Wykonawca nie może pokryć jej z uwzględnionych ryzyk. Zgodnie z tabelą nr 1 wyjaśnień,

na ryzyka związane z nieprzewidzianymi wydatkami Konsorcjum Arcadis zdeponowało kwotę

142 866,00 PLN.

4. Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania

wykonawcy Arcadis, pomimo iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd przed-

stawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiają-

cego oraz wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia wa-

runki udziału w postępowaniu, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art 24 ust. 8

ustawy , tj. nie dokonując samooczyszczenia

24

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu ustanowionych w IDW w pkt. 8.6.2 wykonaw-

ca winien wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w

przedmiotowym przypadku Koordynatorem branży mostowej, zgodnie z poniższym wy-

szczególnieniem:

4. Koordynator branży mostowej - 1 osoba

Uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności in-

żynieryjnej mostowej Kwalifikacje (doświadczenie) - brał udział w charakterze projektanta lub

koordynatora branży mostowej w opracowaniu: minimum 2 dokumentacji projektowych lub

przedprojektowych lub alternatywnie 1 dokumentacja projektowa i 1 dokumentacja przedpro-

jektowa (każda dokumentacja dla odrębnego zadania inwestycyjnego) związanych z budową

lub przebudową zelektryfikowanych linii kolejowych, które to dokumentacje obejmowały bu-

dowę , przebudowę lub remont co najmniej trzech

Na spełnienie przedmiotowego warunku Konsorcjum Arcadis wykazało Pana R. O., wykazu-

jąc następujące doświadczenie:

1 R. O.

- Sofmost Sp. Z o.o/Transprojekt Gdański sp. z o.o 07.2015r - 02.2016r Projektant obiektu i

autor opracowania dokumentacji projektowej Zadanie: Budowa Trasy Świętokrzyskiej na

odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym B - odcinek ul. Tysiąclecia -

ul. Zabraniecka. Obiekt: wiadukt/tunel kolejowo- drogowy TK-3.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Doświadczenie w danej branży, peł-

nienie funkcji projektanta obiektu. Informacje dotyczące obiektu: (...)

- Sofmost Sp. z o.o 03.2018 Projektant Zadanie: Wykonanie prac projektowych i robót bu-

dowlanych dla projektu pn. Prace na linii obwodowej w Warszawie (ode. Warszawa Gołąb-

ki/Warszawa Zachodnia).Doświadczenie w charakterze projektanta w danej branży, projekt

architektoniczno - budowlany. Wiadukt kolejowy w km 7.5050 linii nr 20 ( nad ulicą Obozową

w Warszawie) (...)

- Pomost s.c. 05.2016 do 04.208r Projektant, współautor dokumentacji Zadanie: Wykonanie

dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na

odcinku Poznań Główny - Szczecin Dębie. Doświadczenie w charakterze projektanta w da-

nej branży przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego. Most kolejo-

wy kratownicowy w km 87+819,20 nad rzeką Drwą (...)

Po przeanalizowaniu przedmiotowego doświadczanie odwołujący podniósł, że nie ma ono

potwierdzenie w stanie faktycznym. Zgodnie z dokumentacją, jak również z pozwoleniem na

budowę w ramach usługi referencyjnej nr 1, Pan R. O. nie pełnił funkcji projektanta mosto-

wego jak wskazało to Konsorcjum Arcadis (dokumentacja w załączeniu). Zgodnie z doku-

mentacją i pozwoleniem na budowę, projektantem w ramach przedmiotowego obiektu był

25

Pan M. W. . Pan R. O. widniej w części dokumentacji na funkcji „sprawdzającego", która to

nie spełnia stawianych przez zamawiającego w IDW wymogów.

Istotę przedmiotowego stanu faktycznego w zakresie doświadczenia personelu, adekwatnie

określono w wyroku KIO o sygn.. 1983/18 „W niniejszym stanie faktycznym sprawy, nawet

gdyby przyjąć wyjaśnienia odwołującego, że treść warunku w odniesieniu do osoby tego

specjalisty interpretował w taki sposób, że nie jest wymagane doświadczenie wyłącznie na

stanowisku określonym w SlWZ nazwie, tożsamej do stanowiska zajmowanego na tym kon-

trakcie, a znaczenie ma zakres zadań wskazanej osoby, nie zmienia to faktu, iż wpisał on

stanowisku niezgodne z rzeczywiście zajmowanym przez XY na wymienionym zadaniu. Nie

ulega również wątpliwości, że ocena w zakresie kryteriów oceny ofert, dokonana przez za-

mawiającego w postępowaniu, odbywa się na podstawie składanych przez wykonawcę

oświadczeń. Istotnym jest zatem, aby wykonawca sposób rzetelny, zgodny ze stanem fak-

tycznym opisał w składanych przez niego formularzach rzeczywisty stan rzeczy, w tym wy-

padku wskazał jakie stanowisko zajmowała dana osoba, aby umożliwić zamawiającemu

ocenę (..). Odwołujący tym czasem zamiast wskazać, że XY zajmował stanowisko asystenta

inspektora ds. rozliczeń wpisał, że był on specjalistą ds. rozliczeń. Nie ulega zatem wątpli-

wości, że oświadczenie przez niego złożone było niezgodne z rzeczywistością, a zamawiają-

cy uznał doświadczenie tej osoby przyjmując, że zajmował takie stanowisko jakie wskazał

odwołujący w formularzu „kryteria pozacenowe".

(...) Z powyższych powodów Izba uznała, że składając oświadczenie w treści formularza

„Kryteria pozacenowe" co do doświadczenia posiadanego przez XY odwołujący wprowadził

zamawiającego w błąd co do faktu, że swoje doświadczenie nabył na wskazanej inwestycji

na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń"

Tożsama argumentacja została zawarta w wyroku o sygn. KIO 1996/20

Kwestia wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy w przypadku

wskazania dla specjalistów informacji nie mających potwierdzenia w rzeczywistości była w

ostatnim okresie badana przez Krajową Izbę Odwoławczą — Izba uznawała za słuszne wy-

kluczenia w takich sytuacjach, co znalazło swoje potwierdzenie w następujących wyrokach:

- Wyrok z dnia 13 lutego 2018 roku, sygn. akt: KIO 185/18

- Wyrok z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt: KIO 380/13

- Wyrok z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt: KIO 531/18

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy stanowi, że wykluczenie wykonawcy z postępowania

następuje w przypadku, gdy przedstawione informację mogą mieć wpływ na decyzję podej-

mowane przez zamawiającego w prowadzonym postępowaniu. Spełnienie warunków udziału

w postępowaniu jest jednym z najistotniejszych elementów, albowiem w wyniku tej czynności

dochodzi do wyboru oferty najkorzystniejszej co bezspornie miało swoje miejsce w przedmio-

towym postępowaniu i co więcej zostało dokonane z naruszeniem przepisów ustawy.

26

Odnośnie przesłanek zastosowania art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy odwołujący wskazał na ar-

gumentację prawną zawartą w Zarzucie nr 1. Dodatkowo wskazał, iż zgodnie z art. 14 usta-

wy do oceny czynności dokonanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a zgodnie z jego art. 355 § 1 dłużnik obo-

wiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należna sta-

ranność). Przez należytą staranność rozumie się określony sposób postępowania, mający

prowadzić do spełnienia świadczenia, pewien model czy wzorzec skonstruowany z reguł

postępowania. Dodatkowo w stosunku do profesjonalistów wzorzec postępowania ulega

podwyższeniu, gdyż zgodnie z alt. 355 § 2 kc należytą starannością dłużnika w zakresie

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodo-

wego charakteru tej działalności, a zatem konstruując wzorzec należytej staranności przed-

siębiorcy w stosunkach jednostronnie i obustronnie profesjonalnych należy brać pod uwagę

to, że jego działalność ma charakter profesjonalny (zawodowy), co oznacza między innymi,

że prowadzona jest stale i przynajmniej w założeniu, oparta na szczególnej wiedzy i umiejęt-

nościach. Prowadzenie działalności profesjonalnej uzasadnia zwiększone oczekiwania oto-

czenia co do wiedzy, skrupulatności i rzetelności pomiotu prowadzącego te działalności (Ko-

deks Cywilny - komentarz; red. E. Gniewek, p. Michnikowski CH BECK Warszawa 2017).

Za takiego profesjonalistę niewątpliwie należy uznać Konsorcjum Arcadis. W tym wypadku

wzorzec staranności nakłada na tego wykonawcę, który złożył ofertę, dokumenty i oświad-

czenia we własnym imieniu, aby był pewny, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada

rzeczywistości, bowiem te składane w toku przetargu, zmierzają do udzielenia zamówienia

publicznego temu właśnie wykonawcy i bezspornie maja wpływ na decyzję podejmowane

przez zamawiającego.

Zatem, jeżeli wykonawca ten przedstawił w złożonym wykazie osób stanowiącym oświad-

czenie własne informacje pozostające w sprzeczności z faktami co do zajmowanego stano-

wiska, co zostało ustalone w toku postępowania odwoławczego, to należy uznać że wyko-

nawca ten wykazał się co najmniej niedbalstwem wpisującym się w hipotezę normy prawnej

uregulowanej w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy .

Reasumując, odwołujący zwrócił uwagę że obecne orzecznictwo Krajowej izby Odwoławczej

zawiera ugruntowane stanowisko w zakresie stosowania przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt..17 w

zakresie przedmiotowego stanu faktycznego. Potwierdzają to miedzy innymi wyroki 104/20;

380/18; 271/19; 2351/19; 830/19; 1124/19.

W dniu 12 października 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.

W dniu 15 października 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

zgłosili swój udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Arcadis

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B,

27

Infra Centrum Doradztwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

ul. Domaniewska 47/10 i Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Chłopickiego 50.

Zgłaszający wskazał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zaś zarzuty i

żądania odwołania zmierzają do unieważnienia czynności wyboru, zatem ma on interes w

ochronie dotychczasowego wyniku postępowania. W uzasadnieniu podniósł, że zamawiający

w dniu 27 sierpnia 2020r. w związku z uwzględnieniem części zarzutów odwołania rozpo-

znawanego w sprawach połączonych KIO 1491/20 i 1520/20 unieważnił czynność wyboru

oferty najkorzystniejszej i wezwał przystępującego do złożenia wyjaśnień w tym w zakresie

wykazu usług wykonanych. Przystępujący złożył obszerne wyjaśnienia, a zamawiający po

ich analizie dokonał ponownego wyboru oferty przystępującego, co potwierdza, że wszelkie

wątpliwości zamawiającego zostały rozstrzygnięte. Jednocześnie w ocenie przystępującego

zarzut rażąco niskiej ceny jest spóźniony, gdyż odwołujący o pierwotnej cenie oferty przystę-

pującego wiedział już w dniu 6 marca 2020r. podczas sesji otwarcia ofert, a o ostatecznej

cenie oferty w dniu 18 maja 2020r. po przeprowadzonej aukcji. Ponadto informacje o cenie

przystępującego odwołujący otrzymał w zawiadomieniu o pierwotnym wyborze tj. w dniu 24

czerwca 2020r. W dniu 6 lipca 2020r. odwołujący złożył odwołanie na czynność wyboru, jed-

nakże wówczas takiego zarzutu nie formułował. Cena oferty przystępującego nie uległa

zmianie, a zatem obecnie odwołujący nie może już jej kwestionować z uwagi na to, że termin

na wniesienie odwołania upłynął. Wniósł o oddalenie odwołania. Przystąpienie zostało wnie-

sione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 październi-

ka 2020r. udzielonego przez lidera konsorcjum działającego przez Prezesa zarządu ujaw-

nionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Lider działał na podstawie

pełnomocnictwa konsorcjalnego z dnia 3 marca 2020r. udzielonego przez wszystkich człon-

ków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z członków. Kopia zgłoszenia

została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 15 października 2020r.

W dniu 3 listopada 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wskazał, że

uwzględnia zarzuty odwołania przytoczone w ust. I pkt 3 i 4 niniejszego pisma (ust. II. pkt 3 i

4 odwołania), w związku z czym zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy Schuessler - Plan

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, jako zawierającą cenę rażąco niską oraz stanowią-

cą czyn nieuczciwej konkurencji.

Wniósł o oddalenie pozostałych zarzutów opisanych w ust. I pkt 1-2, 5 - 6, (ust. II. pkt 1

2, 5-6 odwołania) jako bezzasadnych,

Ponadto o zasądzenie kosztów postępowania wywołanego wniesieniem odwołania.

W dniu 24 czerwca 2020 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej - wybrał

ofertę Konsorcjum Arcadis. Wykonawcy Schuessler - Plan oraz TPF sp. z o.o. wnieśli od tej

czynności odwołania kolejno w dniu 3 lipca 2020 r. oraz w dniu 6 lipca 2020 r. (sygn. akt: KIO

28

1491/20, KIO 1520/20). Zarzuty dot. w szczególności wykazu usług przedstawionego przez

Konsorcjum Arcadis na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zama-

wiający uwzględnił część zarzutów wskazanych w tych odwołaniach i w dniu 27 sierpnia

2020 r. zawiadomił o dokonaniu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Następnie w dniu 27 sierpnia 2020 r. zamawiający wezwał Konsorcjum Arcadis do złożenia

wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów — w szczególności do wyjaśnienia złożonego przez

tego wykonawcę wykazu usług.

W dniu 7 września 2020 r. Arcadis przedstawił zamawiającemu odpowiedź na wskazane

wyżej -wezwanie. Której treść zdaniem zamawiającego-wyjaśniła wszelkie wątpliwości o po-

twierdziła zgodność oferty z ustawą oraz wymogami postępowania.

W dniu 29 września 2020 r. zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty Konsorcjum

Arcadis jako najkorzystniejszej. Na czynność tę odwołujący wniósł przedmiotowe odwołanie.

1. Zarzut naruszenia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy oraz naruszenie art. 24 ust. 1 pkt

17 ustawy , przez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum Arcadis.

Zamawiający wskazał, że zarzut ten jest bezpodstawny. Konsorcjum Arcadis przedstawiło

bowiem zamawiającemu wykaz usług, które zdaniem zamawiającego potwierdzają spełnia-

nie przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. warunku pkt 8.6.1. SIWZ.

W ramach wyjaśnień, na potwierdzenie spełniania tego warunku Konsorcjum Arcadis przed-

stawiło, wykaz zawierający 8 pozycji (3 pozycje zostały przedstawione pierwotnie natomiast

5 dodatkowych w ramach procedury wyjaśnień).

Zamawiający odniósł do usług przedstawionych w Wykazie usług, które potwierdzają speł-

nianie warunków udziału w postępowaniu tj. poz. 1-3 oraz 8 Wykazu usług.

Zadanie pn.: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz Tuchola - granica woje-

wództwa”. Co do usługi wskazanej w pkt 1 wykazu usług Opracowanie studium wykonalności

dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz Tuchola - granica wo-

jewództwa”, zamawiający wskazał, że zarzut jest chybiony, bowiem bazuje na mylnym twier-

dzeniu, że spełnienie warunku opracowania studium wykonalności musi oznaczać opraco-

wanie studium wykonalności zgodnie z definicją wskazaną w OPZ (z uwzględnieniem

wszystkich wskazanych tam etapów) - tymczasem warunek udziału w postępowaniu powi-

nien być rozumiany szerzej, bowiem w jego treści nie umieszczono odesłania do definicji z

OPZ.

zamawiający nie sprecyzował warunku w zakresie definicji studium wykonalności. Zamawia-

jący wskazuje, że Konsorcjum Arcadis słusznie podniosło w wyjaśnieniach iż do niniejszego

postępowania może mieć zastosowanie ogólna definicja studium wykonalności która znajdu-

je się w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-

które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu (Dz. U, UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którą: "studium wyko-

29

nalności" oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny

przez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i za-

grożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę

szans jego powodzenia.

Za słuszne należy uznać również twierdzenia Konsorcjum Arcadis, wskazane w wyjaśnie-

niach że: zgodnie z ust, 2.1.4 Załącznika nr III do rozporządzenia wykonawczego Komisji

(UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania

Rozporządzenia UE w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu

służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu

działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie-

nia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kon-

troli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporzą-

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru spra-

wozdań z wdrażania w ramach celu 'Europejska współpraca terytorialna" (Dz. U. UE L. z

2015 r. Nr 38, str. 1 z późn. zm.) wskazuje, że w ramach analizy kosztów i korzyści w zakre-

sie wyników studia wykonalności wraz z analizą popytu i wariantów należy uwzględnić na-

stępujące elementy:

Należy uwzględnić następujące kwestie:

1) w ramach analizy wykonalności określa się ewentualne ograniczenia i powiązane rozwią-

zania w stosunku do aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, związanych

z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz w stosunku do

aspektów regulacyjnych i instytucjonalnych, Projekt jest wykonalny, gdy jego opracowanie

spełnia wymogi techniczne, prawne, finansowe i inne istotne dla danego kraju, regionu lub

określonego miejsca. Kilka wariantów projektu może być wykonalnych. Podsumowanie wyni-

ków studiów wykonalności należy przedstawić w AKK. AKK musi być zgodna z informacjami

przedstawionymi w studiach wykonalności;

2) w ramach analizy popytu określa się i przedstawia ilościowo zapotrzebowanie społeczne

na inwestycje, zaś za minimum uznaje się: bieżący popyt, przez wykorzystanie modeli i rze-

czywistych danych; prognozowany popyt, na podstawie prognoz makroekonomicznych i sek-

torowych oraz szacunków dotyczących elastyczności zapotrzebowania na odpowiednie ce-

ny, dochód, i innych czynników podstawowych; - aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę

istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury); efekt sieciowy (o ile występu-

je);

3) analizę wariantów przeprowadza się aby ocenić i porównać różne alternatywne warianty,

w przypadku których z reguły uznaje się, że mogą zaspokoić istniejące i przyszłe zapotrze-

bowanie na projekt oraz zapewnić najlepsze rozwiązanie, Warianty należy porównać z róż-

nymi kryteriami, w tym np. z aspektami technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi,

30

środowiskowymi i związanymi ze zmianą klimatu. Analizę wariantów przeprowadza się w

dwóch etapach; pierwszy etap dotyczy podstawowych wariantów strategicznych (tj. rodzaju

infrastruktury i lokalizacji projektu), natomiast drugi etap dotyczy określonych rozwiązań na

poziomie technologicznym. Jeżeli projekt jest realizowany jako partnerstwo publiczno-

prywatne, drugi etap analizy powinien dotyczyć głównie zakresu specyfikacji wyjściowych,

które mogą lub nie mogą być włączone do specyfikacji wyjściowych projektu realizowanego

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Pierwszy etap opiera się zwykle (głównie pod

względem jakościowym) na analizie wielokryteriowej, podczas gdy w trakcie drugiego etapu

wykorzystuje się zwykle głównie metody ilościowe.

W związku z powyższym zamawiający wskazuje, że udział Konsorcjum Arcadis w wykonaniu

zamówienia z pkt 1 wykazu usług, jest zdaniem zamawiającego wystarczający by uznać, że

Konsorcjum Arcadis (a właściwie jeden z członków konsorcjum - Infra Centrum Doradztwa

Sp. z. o.o.) wykonało przedmiotowe zamówienie i nabyło doświadczenie w zakresie opraco-

wania

Studium wykonalności Infra Centrum Doradztwa sp.z o.o. wykonała bowiem w większości

następujący zakres: Etap I — Metodyka realizacji zamówienia w części prognoz i AKK, Etap

II Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, Etap IV – Analizy

marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych wraz z Podsumowaniem Fazy I w części

analiz marketingowo - ruchowych, Etap VII - Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie

Fazy w części analiz kosztów i korzyści, Etap IX — Opracowanie Rezultatów Studium Wy-

konalności.

I biorąc udział w wykonaniu pozostałych etapów tj. Etapu III - Analiza stanu istniejącej infra-

struktury kolejowej i taboru, Etapu V — Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyj-

nych projektu wraz z oszacowaniem kosztów oraz Etapu VI - Analiza środowiskowa.

Zamawiający stoi więc na stanowisku, że przedstawiony zakres wykonanego przez Konsor-

cjum Arcadis zamówienia, biorąc pod uwagę szeroką definicję studium wykonalności, po-

twierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Odnosząc się natomiast do zarzutu odwołującego dot. konieczności wykluczenia Konsorcjum

Arcadis na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17, z uwagi na wprowadzenie w błąd zamawiającego

przez twierdzenie, że część usług wskazanych w Wykazie usług potwierdza spełnianie wa-

runków udziału w postępowaniu, chociaż w rzeczywistości, niektóre z tych usług spełnienia

warunku nie potwierdzają, zamawiający wskazuje, że zarzut ten jest oczywiście bezzasadny,

Konsorcjum Arcadis nie zataiło przez zamawiającym żadnych okoliczności i ma prawo twier-

dzić, że przedstawione w Wykazie usług danych warunek spełniają, a do zamawiającego

należy ocena, czy tak jest w rzeczywistości, natomiast jeśli twierdzenie te okaże się bezpod-

stawne, zamawiający nie bierze pod uwagę konkretnej usługi z wykazu bądź wyklucza wy-

konawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, z uwagi na niewykazanie spełniania warunku

31

udziału w postępowaniu. Analogiczne stanowisko prezentuje KIO, między innymi w wyroku z

dnia 3 sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1544/20:

Nie każde niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 12

p,z.p.) oznacza wprowadzenie zamawiającego w błąd (art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 p.z.p.),

Tym samym nie każda sytuacja, w której okazuje się, że wykonawca nie spełnia warunku,

stanowi podstawę do jego wykluczenia z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd,

Gdyby tak było, art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, byłby przepisem niepotrzebnym, bo każda po-

dana przez wykonawcę informacja świadcząca o niespełnieniu przez niego warunku skutko-

wałaby od razu jego wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy, zwłasz-

cza że przesłanki dotyczące intencji wykonawcy są w ww. przepisach opisane szeroko (za-

równo zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo, jak też "zwykła lekkomyślność lub nie-

dbalstwo).

B. Poz. 2 Wykazu usług - „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace

na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim” oraz poz. 3 Wy-

kazu usług - „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach

kolejowych nr 97, 98, 99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka — Chabówka - Zakopane".

Odnosząc się do poz. 2 i 3 Wykazu usług zamawiający wskazuje, że wbrew twierdzeniom

odwołującego usługi wskazane przez Konsorcjum Arcadis odpowiadają warunkom udziału w

postępowaniu,

Prawdą jest, że Instytut Kolejnictwa (członek konsorcjum Arcadis) wykonał w większości za-

kres dotyczący jedynie części wskazanego zamówienia. Jednak przedstawione przez Kon-

sorcjum uzupełniające wyjaśnienia w zakresie usługi w poz. 2 i 3 przekonało zamawiającego

o tym, iż realizując te umowy nabył on niezbędnego doświadczenia jakie zostało określone

na potrzeby postępowania. Realizacja Studium Wykonalności lub jego aktualizacja jest moż-

liwa tylko przy poprawnym wykonaniu/weryfikacji/powtórnej analizy jego wszystkich etapów.

Wykonywanie kolejnych etapów jest ze sobą współzależne. Aby je wykonać, niezbędne jest

nie tylko bezpośrednie uczestnictwo w ich wykonywaniu, ale także przeanalizowanie etapów

już wykonanych, sprawdzenie czy są one poprawnie zrobione i wykorzystanie danych. Aby

dane te poprawnie zinterpretować niezbędne jest doświadczenie nie tylko w etapach wyko-

nywanych, ale także w etapach z których efektów się korzysta. Może to doprowadzić także

do ponownego zweryfikowania etapów już wykonanych.

Reasumując uczestnictwo w wykonywaniu danego etapu, nawet w niewielkim zakresie, a

także korzystanie z etapów, z których się korzysta jako wkładu merytorycznego, dla zama-

wiającego, należy traktować jako nabycie doświadczenia w ich wykonywaniu i na tym stano-

wisku opierał się zamawiający dokonując wyboru Konsorcjum.

Zamawiający zastrzegł, że objaśni szerzej szczególny charakter studium wykonalności w

zakresie nierozerwalności poszczególnych etapów mających wpływ na nabywanie doświad-

32

czenia, nawet przy niewielkim udziale w zakresie poszczególnych etapów, na rozprawie z

udziałem eksperta - pracownika zamawiającego.

Odnosząc się natomiast do wyroku z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt: KIO 1510/20, przywo-

łanego w odwołaniu, zamawiający wskazał, że nie ma on zastosowania w niniejszej sprawie,

co prawda na gruncie wspomnianej sprawy, zamawiający wykluczył konsorcjum Arcadis, z

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy uznając, że wykonawca ten nie wy-

kazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, bowiem przedstawił wykaz usług, w któ-

rym część z usług Instytut Kolejnictwa wykonywał przy niewielkim procentowym udziale (ob-

liczonym na zasadzie porównania z udziałem w wynagrodzeniu) jednak wykluczenie miało

miejsce w sytuacji, w której Konsorcjum Arcadis nie było w stanie wyjaśnić i wykazać, że

jego udział był większy niżby wynikał z podziału wynagrodzenia i że Instytut Kolejnictwa w

rzeczywistości nabył odpowiednie doświadczenie. Potwierdza to wprost treść wspomnianego

wyroku:

„Zamawiający będąc w posiadaniu umów konsorcjum dla wskazanych przez odwołującego

zadań referencyjnych, dokonał ich merytorycznej analizy i zauważył, iż procentowy zakres

prac przewidziany dla poszczególnych etapów zamówienia nr 1 z Wykazu (dotyczy Etapów

Il, IV, V, V, VII, VIII) realizowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie od 2

do 5%, a całość zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa

kształtuje się na poziomie 15%, Podobnie dla zamówienia wskazanego w pozycji 2 Wykazu

usług - procentowy zakres prac przewidziany dla poszczególnych etapów zamówienia (doty-

czy Etapów II, IV, V, VI, VII, VIII) realizowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na

poziomie od 2 do 5%, całość zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut

Kolejnictwa kształtuje się na poziomie 12,3%. Zamawiający wziął także pod uwagę treść art.

4 wspomnianych umów, z którego wynikało, że procentowy udział wynagrodzenia z

uwzględnieniem przyznanych każdemu z Partnerów Konsorcjum obowiązków w ramach rea-

lizacji powierzonych zadań, określony zostaje tożsamo z zapisami załącznika nr 1 Innymi

słowy, wielkość otrzymanego przez członka konsorcjum wynagrodzenia odpowiadała zakre-

sowi prac przez niego wykonanego, Na podstawie posiadanych dokumentów zamawiający

był uprawniony i miał możliwość przyporządkowania do określonych członków konsorcjum

wykonawstwa poszczególnych prac w ramach opracowania studium wykonalności.

W opozycji do powyższych ustaleń Odwołujący, tak składając wyjaśnienia w postępowaniu,

jak też w postępowaniu odwoławczym, nie przedstawił żadnych innych materiałów, które

przeczyłyby ustalonym przez zamawiającego tezom. Odwołujący podkreślał wielokrotnie, że

wyliczenie zamawiającego nie odzwierciedla rzeczywistego, realnego przebiegu prac Kon-

sorcjanta Instytutu Kolejnictwa w ramach realizacji poszczególnych zadań (etapów) przewi-

dzianych w zamówieniach referencyjnych, Nie przedstawił jednak na powyższe żadnych do-

wodów, poza oświadczeniem drugiego Konsorcjanta, w którym ogólnie twierdzono, że Insty-

33

tut Kolejnictwa brał udział w realizacji zamówienia ("współuczestniczył”) na każdym etapie,

Generalnie jest to twierdzenie odpowiadające prawdzie, z którym żadna ze Stron sporu, czy

też Izba, nie polemizuje. Konieczne było jednak wykazanie sposobu i poziomu tego zaanga-

żowania na każdym etapie, czego nie uczyniono. (…)

Jeżeli zaś Instytut Kolejnictwa realizował istotny zakres prac odnoszący się do zakresu opra-

cowania i był to inny poziom prac niż wyliczył zamawiający, na taką okoliczność należało

przedstawić dowody, czego Odwołujący nie uczynił. Odwołujący mógł chociażby opisać w

wyjaśnieniach istotność wykonywanych w poszczególnych etapach opracowań dla całości

studium, pokazać w jaki sposób przeprowadzane przez Instytut analizy przekładają się na-

stępnie na zakres całego opracowania i przyjęte założenia całościowe danego dokumentu,

co dowodziłoby, że nie można w prosty sposób przełożyć wartości procentowych wynikają-

cych z harmonogramu rzeczowofinansowego na rzeczowy zakres danego opracowania. W

ocenie Izby Odwołujący choć miał możliwość dowodzić poziomu zaangażowania poszcze-

gólnych pracowników Instytutu w rzeczowy zakres opracowania poza sferą zarządzania i

nadzoru, takiego procesu nie przeprowadził.”

W niniejszym postępowaniu zamawiający zgodnie z uregulowaną art, 9 ustawy zasadą pi-

semności dokonał oceny oferty na podstawie dokumentów przekazanych przez wykonawcę,

w tym także wyjaśnień, które to w ocenie zamawiającego były wystarczające.

Konsorcjum Arcadjs przedstawiło szereg dowodów potwierdzających, że wykonywało wspo-

mniane pracę, między innymi oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. (konsorcjanta,

wraz z którym Instytut Kolejnictwa wykonywał przedmiotowe zamówienie), korespondencje

email między pracownikami powstałą w trakcie realizacji usługi, potwierdzającą stała współ-

pracę pracowników Instytutu Kolejnictwa przy wykonaniu zamówienia oraz protokoły we-

wnętrznych konsultacji.

W ocenie zamawiającego przedstawione dowody są wiarygodne i w wystarczającym stopniu

potwierdzają udział Instytutu Kolejnictwa w realizacji usług z pkt 2 i 3 Wykazu i jako takie

potwierdzają spełnianie przez Konsorcjum Arkadis, warunków udziału w postępowaniu.

C. Poz. 8 Wykazu usług — Aktualizacja Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu:

„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na odcinku: Będzin Katowice -

Tychy - Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice" LOT B odcinek Tychy podg. Most Wiła LOT

D odcinek Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa.

Aktualizacja rezultatów Studium Wykonalności dla projektu „Prace na – umowa nr

90/106/0133/19/Z/I z dn. 4.10.2019 dla PKP PLK SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Projekt obejmował opracowanie aktualizacji rezultatów studium wykonalności dotyczącego

budowy/przebudowy zelektryfikowanej linii w okresie 4.10.2019 – 11.03.2020 o wartości

746 000,00 PLN

34

Odnosząc się natomiast do pozycji 8 Wykazu usług, zamawiający wskazał, że według jego

najlepszej wiedzy pozycja ta w pełni odpowiada wymogom SIWZ i potwierdza spełnianie

warunków udziału w postępowaniu. Zdaniem zamawiającego wykonanie aktualizacji rezulta-

tów studium wykonalności, w istocie ma szerzy zakres niż wykonanie samego studium wy-

konalności i wymaga co najmniej takich samych kompetencji, ktoś kto aktualizuje studium

wykonalności musi mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie by takie studium przygotować

(skoro jest w stanie przeanalizować je w całości i wyciągnąć odpowiednie wnioski).

W tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą również uwagi sformułowane w lit. A ni-

niejszego pisma - dotyczące szerokiej definicji studium wykonalności występującej w prakty-

ce i braku sformułowania definicji studium wykonalności w tym konkretnym postępowaniu, z

których wynika, konieczność szerokiego rozumienia tego pojęcia a w konsekwencji przyjęcia

spełnienia warunku przez Konsorcjum Arcadis.

2. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez za-

niechanie odrzucenia oferty Schuessler - Plan, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską ce-

nę w stosunku do przedmiotu zamówienia - uwzględniony.

Zamawiający uwzględnia zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90

ust. 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Schuessler Plan oraz oferty Konsorcjum

Arcadis, pomimo iż oferty te zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówie-

nia. Uwagi odwołującego í przywołane obliczenia dot. oferty Schuessler - Plan są trafne. Z

przedstawionego przez Schuessler - Plan formularza cenowego wynika, że otrzyma on od

zamawiającego kwotę 1 714 634,15 zł netto, natomiast zgodnie z treścią wyjaśnień ceny

rażąco niskiej, za wykonanie etapów od I -- VII poniesie on większe koszty niż wskazana

kwota wynagrodzenia. Przy czym zamawiający zgodnie z treścią SJWZ, może zrezygnować

z realizacji etapu VIII i następne, ich realizacja jest bowiem opcjonalna. Wobec tego istnieje

realne ryzyko, że Schlussler - Plan, przy tak skalkulowanej ofercie uzyska stratę na realizacji

przedmiotowego zamówienia, a więc cena wskazana w tej ofercie jest ceną niekonkurencyj-

ną i rzeczywiście rażąco niską.

3. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez za-

niechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Arcadis, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Odnosząc się do zarzutu dot. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust.

3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Arcadis, pomimo że oferta ta

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający wskazuje, iż

jego zdaniem konsorcjum wyjaśniło wątpliwości dot. ceny zawartej w ofercie, w wyjaśnie-

niach z dnia 1 czerwca 2020 r. Konsorcjum Arcadis przedstawiło szereg dokumentów - do-

wodów oraz stosowne kalkulacje potwierdzające, że cena nie jest rażąco niska.

35

W tym miejscu zamawiający wskazuje, za wyrokiem KIO z dnia 9 lipca 2020 r. sygn. akt: KIO

682/20, że .

Nie na każda okoliczność wskazaną w wyjaśnieniach trzeba przedstawić dowody, w

większości - przynajmniej wstępnie - wystarcza szczegółowa kalkulacja wykonawcy.

Jednak w przypadku, gdy wykonawca odnosi się do nadzwyczajnych warunków czy okolicz-

ności mu dostępnych, powinien to też udowodnić',

Zamawiający dostrzega pewne nieścisłości w treści wyjaśnień, jednak całość ceny nie wzbu-

dza jego wątpliwości i jego zdaniem wykonanie przedmiotowego zamówienia za wskazana w

ofercie konsorcjum Arcadis cenę jest realne, Wobec powyższego zamawiający nie odrzucił

oferty Arcadis i pozostawił ją w postępowaniu, uznając, że nie wypełnia ona definicji ugrun-

towanej w orzecznictwie, prezentowanej m, in, w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2020 r, sygn..

akt: KIO 1551/20:

Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego

wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalają-

cymi danemu wykonawcy, bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł

niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać, Cena rażąco niska jest ceną niereali-

styczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot za-

mówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim

sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie niewystępującą na rynku, na którym ceny wy-

znaczane są min, przez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otocze-

niu biznesowym, postęp technologicznoorganizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie ucz-

ciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających,

Zdaniem zamawiającego oferta Konsorcjum Arcadis powyższej definicji nie spełnia.

4. Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępo-

wania Konsorcjum Arcadis, pomimo iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd

przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez za-

mawiającego oraz wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art.

24 ust. 8 ustawy , tj. nie dokonując samooczyszczenia

Zarzut ten jest chybiony. Zgodnie z treścią 8.6.2 TOM I SIWZ - IDW, wykonawca powinien

wykazać się m.in. dysponowaniem Koordynatorem branży mostowej, który brał udział w cha-

rakterze projektanta lub koordynatora branży mostowej w opracowaniu min. 2 dokumenta-

cji... Konsorcjum Arcadis przedstawiło w tym zakresie Pana R. O., który brał udział w wyko-

nywaniu zadania: Budowa Trasy Swiętokrzyskiej na odcinku 111, Wybrzeże Szczecińskie do

ul, Zabranieckiej. Zarzut bazuje na tym, 'że R. O., wskazany został w dokumentacji postępo-

wania, jako Sprawdzający, a nie jako Projektant (obok wpisana jest inna osoba podpisana

jako Projektant.

36

Tym niemniej z wymogu wynika, że Koordynatorem branży mostowej ma być osoba, która

brała udział w projektowaniu w charakterze Projektanta, a nie jako Projektant, a więc wystar-

czy by osoba ta wykonywała czynności, które wykonuje Projektant, nie musi przy tym wystę-

pować na stanowisku Projektanta. Treści wymagań i kryteriów w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego nie należy interpretować zawężająco, bowiem skutkowałoby to

ograniczeniem dostępu do zamówienia i naruszałoby zasadę konkurencyjności.

W tym miejscu zamawiający przywołuje tezę wyroku z dnia 10 marca 2020 r. KIO 377 / 20

Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o literalne brzmienie ukształ-

towanych przez zamawiającego wymagań, co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości na eta-

pie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest więc dopusz-

czona rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja warunku udziału w postępowaniu oraz

dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jak również

nie jest dopuszczalna wykładania uznaniowa. Należy odrzucić interpretacje oparte na inten-

cjach, dorozumianym znaczeniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia publiczne-

go czy założeniach czynionych na potrzeby oceny.

Wobec powyższego zdaniem zamawiającego, z całą pewnością można uznać, że R. O.

spełnia wymagania stawiane przed Koordynatorem branży mostowej

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz, informacji z otwarcia ofert z

dnia 6 marca 2020r., złożonych oferty Konsorcjum Arcadis i wykonawcy Schuessler-Plan,

informacji z aukcji elektronicznej z dnia 21 maja 2020r., wezwania z dnia 21 maja 2020r. w

trybie wyjaśnienia ceny rażąco niskiej do Konsorcjum Arcadis i wykonawcy Schuessler-Plan,

udzielonych odpowiedzi, wezwania z dnia 1 czerwca 2020r. skierowanego do Arcadis i od-

powiedzi na wezwanie z dnia 10 czerwca 2020r., wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 24

czerwca 2020r., orzeczeń wydanych w sprawie sygn. akt KIO 1510/20 i 1520/20, unieważ-

nienia wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwania do Konsorcjum Arcadis z dnia 27 sierpnia

2020r. i odpowiedzi udzielonej w dniu 7 września 2020r., ponownego wyboru oferty najko-

rzystniejszej, wyciągu z umowy pomiędzy TPF, a spółką Infra Centrum Doradztwa, wyciągu

z umowy z Arcadis, wyciągu z umowy z Asanga.

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:

Na podstawie części I i II SIWZ Izba ustaliła, że:

8. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy

8.6. zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

37

8.6.1 w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie

przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu skła-

dania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej

2 (dwa) Studia Wykonalności o łącznej wartości 4 920 000,00 PLN brutto, przy czym każde

ze studium wykonalności musi dotyczyć budowy lub przebudowy zelektryfikowanej (dopusz-

czalna elektryfikacja na etapie projektu) linii kolejowej na której prowadzony jest ruch pasa-

żerski i towarowy i ma łącznie obejmować swoim zakresem minimum 2 stacje kolejowe i 3

szlaki do nich przylegające 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające, z podaniem

wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

Ocena materiału dowodowego przez Izbę:

Izba ustaliła, że w warunku zamawiający posłużył się Studium Wykonalności pisanym z du-

żej i z małej litery, co oznacza, że wysokość liter nie może być przesądzająca dla ustalenia

definicji Studium Wykonalności. Izba w dalszej części podała ustalenia wynikające z pkt. 1.2.

cześć III siwz Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i Izba zwróciła uwagę, że ten pkt. mieści

się w rozdziale dotyczącym nie tylko pojęć, ale i skrótów, tym samym w pierwszej kolejności

należało ustalić, czy w pkt 1.2. jest pojęcie i jego definicja, czy tylko skrót. W ocenie Izby pkt.

1.2 III Części SIWZ to skrót, bo wyjaśnione jest użycie w części III skrótu literowego SW,

oraz samego wyrazu Studium i użycie tych skrótów zamawiający wyjaśnił, że należy rozu-

mieć jako Studium Wykonalności (etapy I-VII wraz z podsumowaniem Fazy II). Tym samym

nie jest to definicja Studium Wykonalności na potrzeby tego postępowania, ale rozwinięcie

skrótu. Co więcej jeśli miałaby być to definicja to byłoby to tłumaczenie idem per idem – SW

Studium, to Studium Wykonalności, co dodatkowo potwierdza, że nie można użyć rozwinię-

cia tego skrótu dla zdefiniowania pojęcia Studium Wykonalności. Tym samym nie jest za-

sadne dowodzenie, że wykonaniem opracowania Studium Wykonalności, o którym mowa w

warunku jest tylko takie opracowanie, które obejmuje etapy od I do VII i to jeszcze tak rozu-

miane jak w tym postępowaniu. Izba na potrzeby ustalenia znaczenia tego warunku zbadała

także przedłożone przez przystępującego specyfikacje dla opracowania Studiów Wykonal-

ności dla linii kolejowych 94 i 97, 98 i 99 i ustaliła, że ilość jaki wskazanie, co w danym po-

stępowaniu rozwija skrót SW, Studium jest różna w tych postępowaniach.

W postępowaniu dotyczącym linii kolejowej 94 zamawiający rozwinął skrót jako Studium Wy-

konalności (etapy I-VI z podsumowaniem Fazy II) i wymienił, że wymaga wykonania etapów:

I- Prognozy społeczno-gospodarcze, analiza rynku,

II- Analiza stanu istniejącego,

III- Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych,

IV- Analiza techniczna wszystkich wariantów

V- Analiza środowiskowa

VI- Analiza kosztów i korzyści

38

i etapy do zrealizowania w przypadku zdecydowania się na któryś z wariantów

VII- opracowanie dokumentacji następnych etapów realizacji projektu

VIII- opracowanie OPZ lub PFU

W postępowaniu dotyczącym linii kolejowych 97, 98, 99 zamawiający rozwinął skrót jako

Studium Wykonalności (etapy I-VII z podsumowaniem Fazy II) i wymienił, że wymaga wyko-

nania etapów:

I- Metodyka realizacji zamówienia

II- Prognozy społeczno-gospodarcze, analiza rynku,

III- Analiza stanu istniejącego,

IV- Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych,

V- Analiza techniczna wszystkich wariantów

VI- Analiza środowiskowa

VII- Analiza kosztów i korzyści

i etapy do zrealizowania w przypadku zdecydowania się na któryś z wariantów

VIII- Dokumentacja środowiskowa

IX- opracowanie dokumentacji następnych etapów realizacji projektu

X- opracowanie PFU

XI- opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności.

Z analizy zatem tych dokumentów wynika, że numeracja etapów jak też i ilość etapów może

być zależna od konkretnego projektu, stąd w ocenie Izby nie można zatem tak wyłożyć

przedmiotowego warunku, że przez opracowanie Studium Wykonalności na potrzeby wyma-

ganego doświadczenia zawodowego wykonawca wykaże się opracowaniem Studium odpo-

wiadającym pod względem etapów i ich kolejności etapom z bieżącego postępowania czyli :

I- Metodyka realizacji zamówienia

II- Prognozy społeczno-gospodarcze, analiza rynku,

III- Analiza stanu istniejącego w tym z elementami trasowania linii i definicją

wariantów,

IV- Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjne,

V- Analiza techniczna wszystkich wariantów wraz z szacowaniem kosztów

VI- Analiza środowiskowa

VII- Analiza kosztów i korzyści.

Nawet sam odwołujący w rzeczywistości tak nie rozumie definicji Studium Wykonalności,

gdyż w poz. 2 wykazu usług przystępującego nie kwestionował braku etapu I w postaci me-

todyki realizacji zamówienia. Izba wzięła także pod uwagę, że jak zamawiający chciał zdefi-

niować pojęcie „brał udział” na potrzeby rozumienia warunku z pkt. 8.6.2 to zrobił to w punk-

cie odnoszącym się do tego warunku. W świetle tak przeprowadzonej analizy materiału do-

wodowego i wyciągniętych na jej podstawie wniosków, Izba doszła do przekonania, że wia-

39

rygodne jest stanowisko zamawiającego i przystępującego, co do tego, że zamawiający nie

stworzył specjalnej definicji Studium Wykonalności na potrzeby rozumienia warunku w tym

konkretnym postępowaniu i nie jest to pojęcie z pkt. 1.2. części III siwz. Izba dała wiarę wyja-

śnieniom przystępującego, że pojęcie studium wykonalności zostało zdefiniowane w akcie

prawnym jakim jest Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

107 i 108 Traktatu. Izba wzięła pod uwagę, że w motywie 19 tego aktu stwierdzono, że w

przypadku jakiejkolwiek pomocy ad hoc objętej niniejszym rozporządzeniem, przyznanej be-

neficjentowi będącemu dużym przedsiębiorstwem, państwo członkowskie powinno dopilno-

wać, by — oprócz spełnienia warunków dotyczących efektu zachęty, które obowiązują bene-

ficjentów będących MŚP — beneficjent sporządził, w formie dokumentu wewnętrznego, ana-

lizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą przy założeniu otrzymania pomocy i

jej braku. Państwo członkowskie powinno sprawdzić także, czy wspomniany dokument po-

twierdza istotne zwiększenie zakresu projektu lub działania, istotne zwiększenie całkowitej

kwoty, jaką beneficjent przeznacza na projekt lub działanie objęte pomocą, lub też znaczące

przyspieszenie realizacji projektu lub działania. Należy uznać, że pomoc regionalna ma efekt

zachęty, gdyby w danym regionie objętym pomocą nie przeprowadzono danego projektu

inwestycyjnego bez udziału pomocy. W ocenie Izby ten motyw ma zastosowanie do zama-

wiającego, zatem również w tym zakresie może mieć zastosowanie definicja ujęta w słowni-

ku pojęć w artykule 2 Definicje dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i

innowacyjną 87) „studium wykonalności” oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która

ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i

słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne

do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

8.6.2. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie

przez wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z

poniższym wyszczególnieniem:

Koordynator branży mostowej – 1 osoba

Uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności in-

żynieryjnej mostowej

Kwalifikacje (doświadczenie) - brał udział w charakterze projektanta lub koordynatora branży

mostowej w opracowaniu: minimum 2 dokumentacji projektowych lub przedprojektowych lub

alternatywnie 1 dokumentacja projektowa i 1 dokumentacja przedprojektowa (każda doku-

mentacja dla odrębnego zadania inwestycyjnego) związanych z budową lub przebudową

zelektryfikowanych linii kolejowych, które to dokumentacje obejmowały budowę, przebudowę

lub remont co najmniej trzech obiektów mostowych o rozpiętości co najmniej do 12m.

40

UWAGA: Przez sformułowanie „brał udział” zamawiający rozumie udział osoby w opracowa-

niu dokumentacji przez cały okres jej tworzenia.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wyklucze-

nia wykonawcy z postępowania

9.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania wa-

runków udziału w postępowaniu:

9.6.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usłu-

gi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW),

9.6.2. dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

9.6.3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyko-

nawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.9.6.2.,

9.6.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-

nania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8

do IDW),

12. Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniej-

szej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wyko-

nawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz

podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatni-

kami podatku VAT w Polsce).

12.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obo-

wiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny wartość naliczonego podatku

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. zamawiają-

cy przyjmuje, iż z zastrzeżeniem ust. 12.1 IDW przedmiot zamówienia jest objęty stawką

VAT 23%. W przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki VAT, wykonawca zobowią-

zany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację Dyrek-

tora Krajowej Informacji Skarbowej. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku

41

VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca popełnił w treści oferty

inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3 Ustawy.

12.3. Sposób przedstawienia w ofercie ceny oferty określony jest w Formularzu Ofertowym

oraz w Załączniku Nr 2 do Formularza Ofertowego. W Załączniku Nr 2 do Formularza IDW

dla przetargu nieograniczonego na.: Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Prace

na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica

państwa” w ramach projektu pn.: ”Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

Ofertowego należy dokonać rozbicia procentowego ceny oferty zgodnie z podziałem doko-

nanym przez zamawiającego.

12.4. Podane przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz w Załączniku Nr 2 do Formu-

larza ofertowego wartości powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

12.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w

Tomie II niniejszej SIWZ.

Załącznik Nr 2 do IDW – Załącznik do Formularza Ofertowego

Cena ofertowa na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku

Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica państwa” w ramach projektu pn.:

„Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

Etap I Metodyka realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy

2. Etap II – Prognozy społecznogospodarcze i analizy rynku usług transportowych – 6% -

120 dni od dnia podpisania umowy

3. Etap III – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z elementami traso-

wania linii i definiowanie wariantów – 11% - 180 dni od dnia podpisania umowy

4. Etap IV – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie

Fazy I – 11% - 240 dni od dnia podpisania umowy

5. Etap V – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem

kosztów – 12%- 270 dni od dnia podpisania umowy

6. Etap VI – Analiza środowiskowa 8 300 dni od dnia podpisania umowy

7. Etap VII – Analiza koszów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II -12%- 360 dni od dnia

podpisania umowy

Podjęcie decyzji przez zamawiającego o dalszej realizacji albo zaniechaniu projektu – 120

dni od dnia odbioru Etapu VII

8. Etap VIII – Uszczegółowienie najkorzystniejszego wariantu - 18%- 30 dni od dnia podjęcia

decyzji przez zamawiającego o dalszej realizacji projektu IDW dla przetargu nieograniczone-

go na.: Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na

odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica państwa” w ramach projek-

tu pn.: ”Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

42

9. Etap IX – Opracowanie OPZ/PFU - 11% - 60 dni od dnia podjęcia decyzji przez zamawia-

jącego o dalszej realizacji projektu

10. Etap X – Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności – 11% - 120 dni od dnia pod-

jęcia decyzji przez zamawiającego o dalszej realizacji bądź zaniechaniu projektu

Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie poszczególnych Etapów zamówienia musi być

obligatoryjnie zbieżna z rozbiciem procentowym wartości całości wynagrodzenia, zgodnie z

pkt. 6.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Zmiana przez wykonawcę zastrzeżonych wartości procentowych, o których mowa w pkt. 6.2.

OPZ będzie podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy

Czas wykonania poszczególnych Etapów nie może przekroczyć ilości dni, o których mowa w

pkt 6.2 OPZ będzie podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

Załącznik Nr 7 do IDW - Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę – wzór

zamawiający oczekiwał podania następujących informacji: Nazwa zamówienia, Numer umo-

wy, Podmiot, na rzecz którego realizowane były usługi, Przedmiot wykonywanych usług (na-

leży opisać usługi w sposób umożliwiający weryfikację spełnienia warunku udziału w postę-

powaniu), Termin, Wartość zadania/zadań, Nazwa (firma) innego podmiotu, na którego za-

soby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy (w przypadku

powoływania się na te zasoby.

W wykazie osób zamawiający w rozbiciu na dysponowanie bezpośrednie i pośrednie wyma-

gał następujących informacji: Imię i Nazwisko osoby, Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia,

Stanowisko, na które osoba jest proponowana, Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę

lub inny stosunek cywilnoprawny potwierdzający bezpośredniość dysponowania) Podmiot na

rzecz którego usługi były wykonane Okres trwania od data (m-c, rok) - do data (m-c, rok)

(wykonanej usługi), Zajmowane stanowisko (w czasie wykonania usługi) Opis doświadczenia

w poszczególnych okresach potwierdzający spełnianie warunków (poszczególnych wykona-

nych usług), Wykształcenie/ Wymagane uprawnienia (podać pełny zakres uprawnień oraz nr

i datę wydania.

Część II siwz – wzór umowy

§9 obowiązki wykonawcy

11. wykonawca lub jego podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia osób na podstawie

umowy o pracę wykonujących czynności związane z realizacją umowy tj. pracowników biu-

rowych w zakresie obsługi administracyjno – technicznej kontraktu.

Część III siwz –Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt. 1.2. Wykaz pojęć i skrótów

SW, Studium – Studium Wykonalności (etapy I-VII wraz z podsumowaniem Fazy II)

43

Pkt. 3.3. Wniosek

Każdy etap opracowania powinien kończyć się konstruktywnymi wnioskami dla innych analiz,

etapów i całego studium. Należy opisać również zidentyfikowane wnioski, problemy, okolicz-

ności, które mogą mieć wpływ na kolejne etapy realizacji projektu, a nie będą dalej analizo-

wane w opracowaniu.

Pkt. 3.4. akapit 2 Przystępując do realizacji zakresu opracowań będących przedmiotem

Umowy Wykonawca powinien mieć na uwadze, że są one wzajemnie skorelowane. Od mo-

mentu gromadzenia niezbędnych danych i materiałów należy zadbać o ich uniwersalność i

kompleksowość.

Str. 17 pod tabelą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby sposób i czas realizacji poszczególnych etapów

lub części opracowania umożliwiał zachowanie kolejności działań wymaganych stosownymi

zapisami OPZ. Niedopuszczalne jest opracowanie przez Wykonawcę części zadań, do wy-

konania których potrzebne są wyniki części wcześniejszej.

Pkt. 8.1.3. Rady Projektowe

Według tego pkt. muszą odbywać się comiesięcznie z udziałem całego personelu kluczowe-

go i tych specjalistów, których obecności zażąda zamawiający.

Pkt. 8.2.3. Personel kluczowy

Zamawiający oczekiwał 12 osób personelu kluczowego tj. koordynatora projektu, koordyna-

tora branżowego ds. linii, węzłów, stacji, koordynatora ds. sterowania ruchem kolejowym,

koordynatora ds. branży mostowej, koordynatora ds. branży telekomunikacyjnej, koordynato-

ra ds. sieci trakcyjnej, koordynatora ds. elektroenergetycznych, eksperta ds. analiz przewo-

zowych, eksperta ds. finansowo-ekonomicznych, eksperta ds. ochrony środowiska, eksperta

ds. konsultacji społecznych, eksperta ds. inżynierii ruchu kolejowego.

W pkt. 8.2.4. wskazano pozostałych 11 wymaganych specjalistów.

Pkt. 8.4 Weryfikacja wewnętrzna

Wykonawca przed przekazaniem dokumentacji poszczególnych etapów do dokonania oceny

przez Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach własnych struktur

wewnętrznego sprawdzenia i weryfikacji opracowanej dokumentacji. (…) W weryfikacji obo-

wiązkowo muszą brać udział właściwe merytorycznie dla danego Etapu osoby spośród Per-

sonelu Kluczowego (weryfikatorzy), o których mowa w pkt. 8.2.3. OPZ oraz właściwi meryto-

rycznie specjaliści (autorzy opracowań), o których mowa w pkt. 8.2.4. OPZ.

W dniu 6 marca 2020r. zamawiający na otwarciu ofert podał następujące informacje: na rea-

lizację zamówienia zamierza przeznaczyć 5 000 000,00 netto PLN, 6 150 000,00 brutto PLN

44

W wyznaczonym terminie składania ofert zostało złożonych 6 ofert zgodnie z poniższym ze-

stawieniem:

1. ARCADIS sp. z o.o. z ceną 4 800 000 netto, 5 904 000 brutto

2. Schuessler – Plan z ceną 5 213 500 netto, 6 412 605 brutto,

3. BBF z ceną 4 930 000 netto, 6 063 900 brutto,

4. WYG International z ceną 4 950 000 netto, 6 088 500 brutto,

5. TPF z ceną 3 947 885 netto, 4 885 898,55 brutto,

6. IDOM z ceną 4 950 000 netto, 6 088 500 brutto.

Po aukcji elektronicznej ceny ofert kształtowały się w sposób następujący :

1. ARCADIS sp. z o.o. z ceną 3 514 500 brutto,

2. Schuessler – Plan z ceną 3 515 000 brutto,

3. BBF z ceną 6 063 900 brutto,

4. WYG International z ceną 4 520 250 brutto,

5. TPF z ceną 4 223 000 brutto,

6. IDOM z ceną 4 269 600 brutto.

W dniu 21 maja 2020r. zamawiający wezwał m. in. Konsorcjum Arcadis i wykonawcę Schu-

essler – Plan do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy.

W dniu 1 czerwca 2020r. wykonawca Arcadis w zakresie spornym złożył następujące wyja-

śnienia dotyczące ceny rażąco niskiej (zamawiający odtajnił wyjaśnienia wykonując żądania

odwołania w sprawie sygn. akt KIO 1520/20)

Cena ofertowa, która została wskazane przez Konsorcjum obejmuje następujące elementy

wyceny:

− koszty stałe;

− koszty wynagrodzeń;

− rezerwę na nieprzewidziane wydatki; − zysk wykonawcy.

Zestawienie kosztowe ww. elementów ceny ofertowej wykonawcy przedstawia poniższa

Tabela 3 Wycena wykonawcy (netto)

Lp. Elementy wyceny Wartość elementu wyceny Udział procentowy

1 Koszty stałe 2 068 540,09 zł 72,39%

2 Koszty wynagrodzeń 440 300,00 zł 15,41%

3 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 142 866,00 zł 5,00%

4 Zysk wykonawcy 205 725, 47 zł 7,20%

Suma 2 857 317,07 zł 100%

Suma brutto 3 514 500,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Koszty stałe wykonawcy stanowią następujące elementy wyceny:

45

− wynagrodzenie Podwykonawców; − koszt polisy OC; − koszty biura.

Zestawienie kosztów stałych ceny ofertowej wykonawcy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Koszty stałe (netto)

Lp. Elementy wyceny Wartość elementu wyceny

1 Wynagrodzenie Podwykonawców 1 814 600,00 zł

2 Koszt polisy OC 50 000,00 zł

3 Koszty biura 203 825,60 zł

Suma 2 068 425,60 zł

W odniesieniu do kosztów związanych z kosztami biura przystępujący poinformował, że zo-

stały one podzielone na następujące kategorie kosztów:

− koszty biura;

− koszty transportu i delegacji;

− koszty wydruku.

Koszty wynajmu biura oraz opłat biurowych na etapie wyceny są alokowane do projektów

proporcjonalnie do ich wartości. Koszty te zostały wyznaczone na podstawie miesięcznych

kosztów całkowitych – 212 000,00 zł netto, okresu trwania projektu – 23 miesięcy oraz udzia-

łu przychodów z projektu w całkowitych przychodach Spółki w 2019 r. – 2,56 %. Do wyceny

przyjęto, że łączny koszt wynajmu biura wyniesie 211 335,58 zł netto.

W odniesieniu do kosztów transportu i logistyki założono 23 spotkania z zamawiającym –

rady projektowe (jedno spotkanie w miesiącu). Koszt podróży pociągiem wraz z dietą w rela-

cji Warszawa – Sosnowiec/Żywiec wynosi około 300 zł netto (wykonawca będzie przemierzał

tę trasę głównie samochodami, ale dla ostrożności przyjęto droższą formę transportu). Przy

założeniu, że każde ze spotkań odbędzie się w siedzibie zamawiającego we Wrocławiu i

weźmie w nim udział personel kluczowy to całkowite koszty delegacji personelu zatrudnione-

go przez wykonawcę (10 osób) wyniosą 69 000,00 zł netto. Koszty delegacji personelu, który

oddelegują Podwykonawcy zostaną pokryte przez Podwykonawców.

W odniesieniu do kosztów wydruków, oprawy i ich przesłania/dostarczenia, z doświadczenia

wykonawcy na analogicznych projektach wynika, że koszt ten przy czterech egzemplarzach

wydruku poszczególnych etapów, w tym wielkoformatowych rysunków technicznych (założo-

no, że opracowanie każdego z etapów określone w OPZ będzie liczyło około 200 stron) oraz

pism wyniesie około 10 000 zł netto. Na powyżej wskazaną kwotę składają się papier, opra-

wa, toner i wysyłka.

Koszty biura są kosztem stałym w projekcie. Zgodnie z umową konsorcjum wszystkie po-

wyższe koszty biura pokrywa lider konsorcjum. W przypadku wystąpienia kosztów biura

przewyższających założoną kwotę, różnica zostanie pokryta z rezerwy na nieprzewidziane

wydatki.

Zestawienie kosztów biura przedstawia poniższa tabela.

46

Tabela 6 Koszty biura (netto)

Lp. Elementy wyceny Wartość elementu wyceny

1 Koszty biura 124 825,60 zł

2 Koszty transportu i delegacji 69 000,00 zł

3 Koszty wydruku 10 000,00 zł

Suma 203 825,60 zł

Kolejną część ceny ofertowej stanowią koszty wynagrodzeń personelu dedykowanego do

realizacji zadania. Koszt opracowania dokumentacji przedprojektowej został wyliczony na

podstawie przyjętej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy personelu zaangażowanego w

realizację projektu oraz liczby roboczogodzin przeznaczonej do przygotowanie poszczegól-

nych analiz objętych przedmiotem zamówienia.

Części personelu wymaganego przez zamawiającego stanowią koordynatorzy i eksperci,

których udział w Projekcie zapewnią Podwykonawcy wskazani w niniejszych wyjaśnieniach,

tym samym pokryją oni koszty wynagrodzenia poniżej wskazanego zespołu:

− Ekspert ds. ochrony środowiska;

− Specjalista branży konstrukcyjno-budowlanej;

− Specjalista branży drogowej;

− Specjalista branży instalacyjnej wod-kan, c.o., gaz.;

− Specjalista architekt;

− Specjalista ds. geologii;

− Specjalista ds. geodezji;

− Specjalista ds. Kosztorysowania;

− Akustyk;

− Botanik;

− Specjalista ds. ochrony wód/hydrologii;

− Ekspert GIS.

Pozostały personel zostanie zapewniony przez wykonawcę – Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z

o.o., Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa

− Koordynator Projektu;

− Koordynator branżowy w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych;

− Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym;

− Koordynator branży mostowej;

− Koordynator branżowy ds. telekomunikacji;

− Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej;

− Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki;

− Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych;

− Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego;

47

− Ekspert ds. finansowo – ekonomicznych;

− Ekspert ds. konsultacji społecznych.

Poza zespołem wymaganym przez zamawiającego wykonawca zaangażuje do realizacji za-

dania dodatkowy personel:

− Eksperta wspomagającego w dziedzinie inżynierii ruchu;

− zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych;

− zespół finansowo-ekonomiczny.

Na etapie przygotowania oferty wykonawca dokonał szczegółowej analizy SIWZ – analiza

została dokonana przez poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji projektu. W

oparciu o tę analizę, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia z realizowanych uprzednio

analogicznych projektów, wykonawca oszacował pracochłonność realizacji przedmiotu za-

mówienia. Na etapie przygotowania oferty wykonawca oszacował pełną pracochłonność rea-

lizacji przedmiotu zamówienia. Przy szacowaniu liczby roboczogodzin personel wziął pod

uwagę wszystkie ryzyka wynikające z OPZ dla poszczególnych zadań, termin realizacji za-

mówienia oraz proces odbioru opracowania przez zamawiającego. W poniżej tabeli za-

mieszczono zestawianie zaangażowania Personelu dedykowanego do realizacji przedmio-

towego Projektu, którym dysponuje wykonawca w rozbiciu na poszczególne etapy i analizy.

Tabela 7 Zestawienie zaangażowania Personelu wykonawcy oraz Podwykonawców w reali-

zację Projektu

1 Etap I – Metodyka realizacji zamówienia 126 rg 14 000,00 zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geodezyjnych - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geologicznych i geotechnicznych - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Koordynator Projektu 30rg 3 600,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 8rg 960,00 zł

Koordynator branży mostowej 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 8 960,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 8rg 960,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 8rg 960,00 zł

48

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 16rg 1 920,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 8rg 400,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 8rg 400,00 zł

2 Etap II – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych 594rg 58

260,00 zł

Koordynator Projektu 48 5 760,00 zł

Analizy społeczno-gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej 48 2 400,00

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 48rg 2 400,00 zł

Analiza strategii 30rg 1 500,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 30rg 1 500,00 zł

Identyfikacja obszaru oddziaływania linii kolejowej 64rg 3 200,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 64rg 3 200,00 zł

Analiza rynku usług transportowych w obszarze linii kolejowej 16rg 1 920,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 16rg 1 920,00 zł

Analiza potrzeb transportowych 80rg 8 200,00 zł

Ekspert ds. konsultacji społecznych 20rg 2 400,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 40rg 4 800,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 20rg 1 000,00 zł

Analiza bieżącej podaży usług transportowych 20rg 2 400,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 20rg 2 400,00 zł

Analiza bieżącego popytu na usługi transportowe 20rg 2 400,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 20rg 2 400,00 zł

Analiza potencjału rozwoju rynku wraz z rekomendacją zmian w infrastrukturze 24rg 2

880,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 24rg 2 880,00 zł

Model mikrosymulacyjny ruchu kolejowego - zadania w Etapie II 196rg 23 520,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 124rg 14 880,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 72rg

8 640,00 zł

Opracowanie Raportu podsumowującego z Etapu II 48rg 4 080,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 16rg 1 920,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 24rg 1 200,00 zł

3 Etap III – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z elementami traso-

wania linii i definiowanie wariantów 542rg 65 040,00 zł

49

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branży mostowej 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 40rg 4 800,00 zł

Zbieranie danych i wizja lokalna - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Dane techniczne - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geodezyjnych - - zł

Stan obiektów inżynieryjnych - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Stan istniejący w zakresie organizacji ruchu oraz procesów technologicznych 20rg 2 400,00

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 20rg 2 400,00 zł

Ogólny wielobranżowy schemat linii kolejowej - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Prognoza degradacji - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podatność modernizacyjna linii kolejowej 16rg 1 920,00 zł

50

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł.

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 16rg 1 920,00 zł

Tabor 8rg 960,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 8rg

960,00 zł

Trasowanie linii - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjnobudowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Model mikrosymulacyjny ruchu kolejowego - zadania w Etapie III 138rg 16 560,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 86rg 10 320,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 52 6

240,00 zł

Zdefiniowanie wariantów inwestycyjnych 56rg 6 720,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Ekspert ds. konsultacji społecznych 40rg 4 800,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 8rg 960,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Opracowanie Raportu podsumowującego z Etapu III 16rg 1 920,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

51

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 8 rg

960,00 zł

4 Etap IV – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie

Fazy I 594rg 69 040,00 zł

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Zbieranie danych 12rg 1 440,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 12rg 1 440,00 zł

Analiza rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych oraz punktów ekspedycyjnych 20rg 2

400,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 20rg 2 400,00 zł

Prognoza rozmiaru rynku usług transportowych 40rg 4 800,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 40rg 4 800,00 zł

Prognoza popytu w transporcie pasażerskim 56rg 6 720,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 56rg 6 720,00 zł

Prognoza popytu w transporcie towarowym 56rg 6 720,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 56rg 6 720,00 zł

Prognoza obciążenia ruchowego 28rg 3 360,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 20rg 2 400,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Plan eksploatacyjny wykonany na podstawie modelu mikrosymulacyjnego 172rg 20 640,00

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 104rg 12 480,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 68rg

8 160,00 zł

Konstrukcja oferty przewozowej 40rg 4 800,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 40rg 4 800,00 zł

Przygotowanie danych do analizy wielokryterialnej 14rg 1 680,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 8rg 960,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 6rg 720,00 zł

Konsultacje społeczne 40rg 4 800,00 zł

Ekspert ds. konsultacji społecznych 40rg 4 800,00 zł

Podsumowanie Fazy I 44rg 3 040,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 8rg 960,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 4rg 480,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 32rg 1 600,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

52

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Opracowanie Raportu podsumowującego z Etapu IV 24rg 2 880,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 16rg 1 920,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

5 Etap V – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem

kosztów 520rg 62 400,00 zł

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branży mostowej 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 40rg 4 800,00 zł

Interoperacyjność - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - -zł.

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Geotechnika - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geologicznych i geotechnicznych - zł

Branża torowa - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geodezyjnych - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Przejazdy kolejowo-drogowe, drogi i place ładunkowe - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

53

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Obiekty inżynieryjne - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Obiekty kubaturowe - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Obiekty obsługi podróżnych - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Sterowanie ruchem i DSAT - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjnobudowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - -zł.

Sieć trakcyjna - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Układy zasilające odbiory nietrakcyjne - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

54

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Elektroenergetyka do 1 kV - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Układ zasilania trakcji elektrycznej 3 kV DC - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Sieci i urządzenia telekomunikacyjne - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

System transmisji danych - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Bezpieczeństwo - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Koncepcja realizacji projektu wraz z kosztami - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

55

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Eksploatacja i utrzymanie - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Ocena podatności przedsięwzięcia na czynniki klimatyczne oraz ocena ich wystąpienia - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Kolizje - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Model mikrosymulacyjny ruchu kolejowego - zadania w Etapie V 176rg 21 120,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 104rg 12 480,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 72rg

8 640,00 zł

Aktualizacja schematu funkcjonalnego 24rg 2 880,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 24rg 2 880,00 zł

Podsumowanie danych o przedsięwzięciu 16rg 1 920,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 8 rg

960,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Opracowanie Raportu podsumowującego z Etapu V 16rg 1 920,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

56

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu 8rg

960,00 zł

6 Etap VI – Analiza środowiskowa 48rg 5 760,00 zł

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Uwarunkowania środowiskowe - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Wpływ na klimat - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Konflikty społeczne - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantów akceptowalnych dla środowiska - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Oszacowanie wstępnych kosztów ochrony środowiska - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Zalecenia środowiskowe dla dalszych etapów przygotowania przedsięwzięcia - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

7 Etap VII - Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II 552rg 49 580,00 zł

Koordynator Projektu 56rg 6 720,00 zł

Pozyskanie i analiza danych wejściowych 28rg 2 240,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 12rg 1 440,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 16rg 800,00 zł

Analiza ekonomiczna 220rg 19 120,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 116rg 13 920,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 104rg 5 200,00 zł

Analiza finansowa 164rg 14 220,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 86rg 10 320,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 78rg 3 900,00 zł

Analiza wrażliwości i ryzyka 16rg 1 360,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 8rg 960,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 8rg 400,00 zł

Podsumowanie Fazy II 20rg 2 400,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 8rg 960,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 12rg 1 440,00 zł

57

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Opracowanie Raportu podsumowującego z Etapu VII 48rg 3 520,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 16rg 1 920,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 32rg 1 600,00 zł

8 Etap VIII – Uszczegółowienie najkorzystniejszego wariantu 288 rg 34 560,00 zł

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branży mostowej 40rg 4 800,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 40 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 40 4 800,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 40 4 800,00 zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi,

instalacyjna (w tym melioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna

oraz sterowania ruchem kolejowym - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geologicznych i geotechnicznych - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa)

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

9 Etap IX – Opracowanie OPZ/PFU 144rg 17 280,00 zł

Koordynator Projektu 48rg 5 760,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 16rg 1 920,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 16rg 1 920,00 zł

Koordynator branży mostowej 16rg 1 920,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 16rg 1 920,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 16rg 1 920,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 16rg 1 920,00 zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

58

cyjno-budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym melio-

racyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

10 Etap X – Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności 666rg 64 380,00 zł

Podwykonawca w zakresie prac środowiskowych - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geodezyjnych - - zł

Podwykonawca w zakresie prac geologicznych i geotechnicznych - - zł

Podwykonawca w zakresie obiektów inżynieryjnych (branża mostowa) - - zł

Podwykonawca w zakresie branży: sieć trakcyjna, kolejowe sieci trakcyjne, drogowa (drogi

kołowe), torowa (inżynierii kolejowej), konstrukcyjna, architektoniczna, budowlana (konstruk-

cyjno- budowlana) wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, instalacyjna (w tym me-

lioracyjna), teletechniczna, techniczna, energetyczna, instalacyjna oraz sterowania ruchem

kolejowym - - zł

Koordynator Projektu 72rg 8 640,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym 8rg 960,00 zł

Koordynator branży mostowej 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy ds. telekomunikacji 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej 8rg 960,00 zł

Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki 8rg 960,00 zł

Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych 132rg 15 840,00 zł

Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych 102rg 5 100,00 zł

Zespół finansowo-ekonomiczny 120rg 6 000,00 zł

Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych 168rg 20 160,00 zł

Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego 24rg 2 880,00 zł

4 074 440 300,00 zł

Koszty wynagrodzenia personelu dedykowanego do realizacji zadania zostały wyliczone na

podstawie przyjętej stawki wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy personelu zaangażowa-

nego w realizację projektu oraz liczby roboczogodzin przeznaczonej na przygotowanie po-

szczególnych analiz objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku Koordynatora Projektu oraz kluczowych ekspertów przyjęto wynagrodzenie za

roboczogodzinę w wysokości 120,00 zł, w przypadku członków dodatkowych zespołów za-

daniowych stawka wynosi 50,00 zł. Przy szacowaniu liczby roboczogodzin wykonawca wziął

pod uwagę wszystkie ryzyka wynikające z OPZ dla poszczególnych zadań, termin realizacji

zamówienia oraz proces odbioru opracowania przez zamawiającego. Wartość wynagrodzeń

przyjęta do ustalenia ceny jest znacznie wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodze-

59

niu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,

poz. 1314). Przyjęta stawka wynagrodzenia roboczogodziny spełnia standardy obowiązujące

na polskim rynku doradczym.

W poniższych tabelach zamieszczono zestawianie kosztów wynagrodzenia Personelu dedy-

kowanego do realizacji przedmiotowego Projektu, którym dysponuje wykonawca.

Tabela 8 Zestawienie kosztów wynagrodzenia Personelu wykonawcy (netto)

1 Koordynator Projektu A. Ż. 120 zł/rg 494 rg 59 280,00 zł

2 Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych M. S. 120 zł/rg 390rg 46 800,00 zł

3 Zespół ds. analiz społeczno-gospodarczych skład zespołu wskazany w tabeli 950 zł/rg

328rg 16 400,00 zł

4 Zespół finansowo-ekonomiczny skład zespołu wskazany w tabeli 1050 zł/rg 366rg 18

300,00 zł

5 Ekspert ds. konsultacji społecznych P. R. 120 zł/rg 100rg 12 000,00 zł

6 Ekspert w dziedzinie analiz przewozowych P. C. 120 zł/rg 604rg 72 480,00 zł

7 Ekspert w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego P. B. 120 zł/rg 584rg 70 080,00 zł

8 Ekspert wspomagający w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu I.

M. 120 zł/rg 296rg 35 520,00 zł

9 Koordynator branżowy w zakresie linie, węzłów i stacje kolejowe A. P. 120 zł/rg 152rg 18

240,00 zł

10 Koordynator branżowy ds. sterowania ruchem kolejowym R. K. 120 zł/rg 152rg 18 240,00

11 Koordynator branży mostowej R. O. 120 zł/rg 152rg 18 240,00 zł

12 Koordynator branżowy ds. telekomunikacji K. D. 120 zł/rg 152rg 18 240,00 zł

13 Koordynator branżowy w zakresie sieci trakcyjnej M. D. 120 zł/rg 152rg 18 240,00 zł

14 Koordynator branżowy w zakresie elektroenergetyki M. Z. 120 zł/rg 152rg 18 240,00 zł

Suma 4 074 440 300,00 zł

Tabela 9 Zestawienie kosztów wynagrodzenia zespołu ds. analiz społeczno – gospodar-

czych

1 P. D. 50 zł/rg 106rg 5 300,00 zł

2 J. Z. 50 zł/rg 98rg 4 900,00 zł

3 M. G. 50 zł/rg 124rg 6 200,00 zł

SUMA 328 16 400,00 zł

Tabela 10 Zestawienie kosztów wynagrodzenia zespołu finansowo – ekonomicznego

1 D. K. 50 zł/rg 178rg 8 900,00

2 R. F. 50 zł/rg 188rg 9 400,00

SUMA 366 18 300,00

60

W celu przedstawienia dowodów potwierdzających wysokość wynagrodzenia poszczegól-

nych członków personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację przedmiotowego projek-

tu, do niniejszych wyjaśnień dołączamy oświadczenia personelu potwierdzające gotowość do

realizacji przedmiotowego projektu za wynagrodzenie wskazane przez wykonawcę. W przy-

padku zespołu ds. analiz społeczno-gospodarczych i zespołu finansowoekonomicznego

oświadczenia zostały przedstawione oddzielnie dla każdego członka zespołu (zgodnie z Ta-

bela 9 i Tabela ). Przedłożone do wyjaśnień oświadczenia stanowią deklarację poszczegól-

nych ekspertów, za jakie wynagrodzenie wykonają analizy objęte Opisem Przedmiotu Za-

mówienia. Dane te zostały przekazane wykonawcy przez poszczególnych członków Perso-

nelu. Założenia dotyczące pracochłonności zespołu wykonawcy zostały przyjęte ostrożno-

ściowo. W przypadku wystąpienia oszczędności w kosztach wynagrodzeń Personelu mogą

one zostać alokowane do rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Ze względu na fakt, że przedmiotowe zamówienie charakteryzuje się wysokim stopniem

specjalizacji i skomplikowania, na nieprzewidziane wydatki przeznaczono około 5% wartości

ceny ofertowej, tj. 142 866,00 zł netto. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

które powstaną podczas realizacji zamówienia, można będzie je pokryć bez konieczności

zmniejszania zakładanego poziomu zysku.

Przy wycenie Przedmiotu Zamówienia założono, że zysk wykonawcy wyniesie około 7,2%

wartości zamówienia, stanowi on 205 725,47 zł netto.

Jako dowody do wyjaśnień dołączono : kalkulację cenową, oferty podwykonawców, oświad-

czenia personelu kluczowego potwierdzające pracochłonność związaną z pełnioną funkcją i

przyjętym zakresem zadań oraz stawkę i wynagrodzenie ogółem, oświadczenie wykonawcy.

Izba oceniła złożone wyjaśnienia w stosunku do zgłoszonych zarzutów.

Odwołujący TPF zakwestionował koszty biura wskazując na wewnętrzną sprzeczność po-

między kosztem wpisanym w tabeli 6 poz. 1 – 124 825,60zł., a kosztem wskazanym w aka-

picie 4 str. 17 wyjaśnień wynoszącym 211 335,58zł. Izba ustaliła, że przystępujący podał

całkowite miesięczne koszty, które musi ponosić bez względu na ilość realizowanych projek-

tów wynoszą w kwocie 212 000zł.netto. Jednocześnie przystępujący podał, że przychód z

tego konkretnego zamówienia w ogólnym udziale przychodów stanowi dla niego 2,56%, a

koszty biura rozkładają się na wszystkie realizowane w tym samym okresie przez przystępu-

jącego projekty. W ocenie Izby zatem trudno jest uznać za logiczne rozumowanie odwołują-

cego, że rzeczywiste koszty biura dla tego projektu, to 211 335,58zł., skoro proste przelicze-

nie założeń przystępującego daje wartość wynikającą z tabeli 6 – to jest 212 000zł. razy czas

trwania projektu 23 miesiące, razy udział w przychodach 2,56% stawi wartość 124 825,60zł.,

która została zawarta w tabeli. Skoro metoda kalkulacji podana przez przystępującego prze-

kłada się na koszt biura podany w tabeli 6, to Izba nie dopatrzyła się podstaw do przyjęcia,

61

że rzeczywiste koszty biura stanowią 211 355,58zł. W ocenie Izby można była oczywiście

wyjaśnić czego dotyczy kwota 211 335, 58zł., ale w ocenie Izby nie ma to wpływu na fakt, że

zgodnie z przyjętymi założeniami do kalkulacji koszt biura to kwota 124 825,60zł. Odwołujący

zarzucił także niedoszacowanie pracownika administracyjnego i rzeczywiście przystępujący

nie wyodrębnił takiej pozycji. Jednak wskazując na założenia do kalkulacji kosztów biura

wskazywał nie tylko na najem, ale także na opłaty biurowe – akapit 4 zdanie 1 str. 17 i w

ocenie Izby nie ma podstaw by nie dać wiary przystępującemu, co do jego oświadczenia, że

nie przewidział pracownika administracyjnego dedykowanego dla tego projektu, ale osoba

zatrudniona w biurze będzie wykonywać pracę na rzecz kilku projektów. Tym samym sza-

cunki odwołującego oparte o pełen etat zatrudnienia pracownika na płacy minimalnej nie są

oparte o założenia wynikające ze złożonych przez przystępującego wyjaśnień. Tym samym

Izba nie dopatrzyła się niedoszacowania powyższej pozycji, ani istotnej wewnętrznej

sprzeczności wyjaśnień.

Co do kosztów rad projektowych, to Izba dała wiarę wyjaśnieniom przystępującego, że koszt

udziału w radach projektowych jest wkalkulowany w czas pracy personelu a dodatkowym

kosztem jest ewentualny dojazd personelu do miejsca rady projektowej. W ocenie Izby nie

istnieje dowód na to, że rada projektowa i związany z nią dojazd dla każdej osoby z Persone-

lu Kluczowego będzie wymagał czasu pracy 8h raz w miesiącu. Przystępujący wskazywał już

w wyjaśnieniach, że ilość kalkulowanych dojazdów jest przyjęta przez niego ostrożnościowo i

będzie miał tam nadwyżkę. Powody tej nadwyżki w ocenie Izby wyjaśnił na rozprawie – nie

wszystkie osoby będą dojeżdżać, a koszty dojazdu będą niższe z uwagi na wybór tańszego

środka transportu, a także przeczył temu, że rady projektowe będą trwać po 8 godzin każda

z nich. W ocenie Izby z postanowień OPZ w tej sprawie nie wynika jak długo będą trwały

rady projektowe i analizując dokumenty załączone przez przystępującego do wyjaśnień do-

tyczących wykazu usług z dnia 7 września 2020r. Izba ustaliła, że tematy tych rad są wcze-

śniej ustalane mailowo, a także niezbędne materiały są wcześniej przesyłane, tym samym

rady służą bezpośredniemu omówieniu bieżącego stanu prac nad opracowaniem oraz usu-

nięcia ewentualnych problemów – wynika to z dowodu 28, 35, tym samym Izba oceniła sza-

cunki odwołującego na poziomie 184 h w całym projekcie za nadmierne. Ponadto z załączo-

nych do wyjaśnień ceny rażąco niskiej oświadczeń Personelu Kluczowego wynika, że mają

oni rozeznanie zadań czekających na nich w związku z pełnioną funkcją w projekcie, co wy-

nika przede wszystkim z przedstawienia szczegółowego zadań na nich przypadających, więc

w ocenie Izby należy dać wiarę przystępującemu co do twierdzenia, że osoby te miały świa-

domość konieczności udziału w radach projektowych i na podstawie posiadanego doświad-

czenia uwzględniły czas na nie niezbędny w szacowanej przez siebie pracochłonności. W

ocenie Izby nie istnieje dowód potwierdzający pracochłonność narad wskazaną przez odwo-

łującego, ani dowód wskazując, że osoby personelu kluczowego nie miały wiedzy o obo-

62

wiązku miesięcznych rad projektowych i nie uwzględniły ich w szacowanej pracochłonności.

Izba zatem nie ustaliła, że w wyjaśnieniach przystępującego doszło do niedoszacowania

kosztów personelu związanego z uczestnictwem w radach projektowych.

W dniu 1 czerwca 2020r. zamawiający wezwał przystępującego do złożenia dokumentów w

trybie art. 26 ust. 1 ustawy m. in. do złożenia wykazu usług wraz z dokumentami potwierdza-

jącymi należyte wykonanie i wykazu osób.

W dniu 10 czerwca 2020r. przystępujący złożył wykaz usług następującej treści :

1 Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na

odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa" Umowa nr. 90/105/0012/17/W/I z dnia

12 maja 2017 r. PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Podwykonawca dla: TPF

Sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa Projekt obejmował opracowanie Studium Wyko-

nalności dotyczące budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowa-

dzony jest ruch pasażerski i towarowy, obejmujący swoim zakresem ponad 2 stacje kolejowe

i 3 szlaki do nich przylegające. W okresie 05.2017r - 06.2018r za cenę 405.900,00 PLN brut-

to

2 „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 94,

na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” Konsorcjum: CE Project Group Sp. z

o.o. Sp. Komandytowa I Instytut Kolejnictwa Umowa nr 60/039/0015/14/Z/I z dnia 10 grudnia

2014r Instytut Kolejnictwa Ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa Projekt obejmował Studium

Wykonalności L Linia kolejowa: nr 94 Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim posiada status

linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Na odcinkach od km -0,457 do km 0,402 i od km

64,710 do km 64,904 jest linią jednotorową oraz od km 0,402 do km 64,710 linią dwutorową.

Linia ta na całej długości jest zelektryfikowana. Na analizowanym odcinku zlokalizowane są

następujące stacje: Kraków Płaszów, Kraków Bonarka, Skawina, Podbory Skawińskie,

Brzeźnica, Spytkowice, Dwory i Oświęcim. Odcinek podzielony jest na 9 szlaków.

Na linii prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy. w okresie 12.2014r - 04.2016r za cenę

1 838 850,00 PLN brutto

3 „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr

97, 98, 99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Konsorcjum:

CE Project Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa I Instytut Kolejnictwa Umowa nr

60/039/0016/14/Z/I z dnia 10 grudnia 2014r Instytut Kolejnictwa Ul. Chłopickiego 50 04-275

Warszawa Projekt obejmował Studium Wykonalności: Linie kolejowe: nr 97 Skawina – Ży-

wiec, nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, nr 99 Chabówka Zakopane posiadają status linii

kolejowych o znaczeniu państwowym. Są to linie jednotorowe, zelektryfikowane po których

prowadzony jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Na analizowanym odcinku zlo-

kalizowane są następujące stacje: Skawina, Radziszów, Leńcze, Kalwaria Zebrzydowska

63

Lanckorona, Stronie, Stryszów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Osielec, Jordanów,

Chabówka, Raba Wyżna, Sieniawa, Lasek, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin,

Zakopane. Odcinek objęty projektem podzielony jest na 20 szlaków. w okresie 12.2014r -

04.2016r za cenę 2 801 940,00 PLN brutto

W zakresie wykazu osób przystępujący wskazał (zamawiający dokonał odtajnienia wykazu

osób):

4 R. Ol. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynie-

ryjnej mostowej, nr ewidencyjny SWK/0157/POOM/14 z dnia 30.12.2014r Koordynator bran-

ży mostowej Arcadis Sp. z o.o. , zasób własny, umowa o pracę

Doświadczenie:

Softmost Sp. z o. o. ul. Dantego 7/232, 01-914 Warszawa, Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Pracowania projektowa w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 w okresie 07.2015r do

02.2016r Projektant obiektu i autor opracowania dokumentacji projektowej

Zadanie: Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabra-

nieckiej, w tym B - odcinek ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka Obiekt: wiadukt/tunel kolejowo-

drogowy TK-3 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Doświadczenie w danej

branży, pełnienie funkcji projektanta obiektu. Informacje dotyczące obiektu: - tunel/wiadukt

w ciągu linii jednotorowej pierwszorzędnej zelektryfikowanej, klasa nośności obiektu kolejo-

wego αk=1,21 (k=+2), schemat UIC-71 wg PN-S10030:1985

- rozpiętości teoretyczne obiektu:

Lt = 6,40+10,00+8,90+11,50+6,30=34,2 m,

- całkowita długość obiektu: Lc = 54,70 m

- szerokość obiektu B=11,50m,

- funkcja obiektu: góra - linia kolejowa, dołem - jezdnie drogowe Trasy Świętokrzyskiej

- konstrukcja: zamknięta rama żelbetowa 5 przęsłowa posadowiona bezpośrednio na grun-

cie,

- technologia budowy:

monolityczna, żelbetowa wylewana na budowie

Softmost Sp. z o. o. ul. Dantego 7/232, 01-914 Warszawa, 03.2018r Projektant

Zadanie: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: Prace na linii

Obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa

Gdańska). Doświadczenie w charakterze projektanta w danej branży, projekt architektoniczo

– budowalny. Wiadukt kolejowy w km 7.5050 linii nr 20 ( nad ulicą Obozową w Warszawie).

Informacje dotyczące obiektu:

- rozpiętość teoretyczna 17.000m + 10.000 m

- rodzaj konstrukcji – konstrukcja zespolona stal – beton - klasa obciążeniowa – LM71, AL-

FA = 1.21, PN-EN1991-2

64

- długość/ szerokość konstrukcji 28.000m/ 11.000m

- projektowana prędkość ruchu pociągów – 80.0km/h

Pomost s.c. Ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa od 05.2016 r do 04.2018r Projektant ,

współautor dokumentacji

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii

olejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Doświadczenie w charakterze

projektanta w danej branży przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla obiektu mosto-

wego. Most kolejowy kratownicowy w km 87+819,20 nad rzeką Drawą.

Informacje dotyczące obiektu:

- typ linii kolejowej – M160

- prędkość docelowa – 160 km/h

- rodzaj konstrukcji nośnej – kratownica z jadą dołem

- materiał konstrukcyjny – stal i beton zbrojony

- rozpiętość obiektu – 75,0 m

- długość/szerokość obiektu – 76,70m / 15,25m

- klasa obciążeniowa – PN-EN 1991-2

Odwołujący przedstawił następujące dowody: Projekt budowlany dla Budowy Trasy Święto-

krzyskiej z którego wynika, że w branży mostowej projektantem był M. W., a sprawdzającym

R. O. . Potwierdza to również Pozwolenie na budowę, które jako autora dokumentacji projek-

towej w branży mostowej wymienia tylko Pana W. .

Ocena materiału dowodowego przez Izbę w zakresie wykazu usług

Izba ustaliła, że zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w opracowaniu do-

kumentacji projektowej lub przedprojektowej w charakterze projektanta, w tym dokumentacji

projektowej 3 obiektów mostowych. Przystępujący wykazał p. O. i jego doświadczenie w

opracowaniu 3 dokumentacji w każdej po jedynym obiekcie mostowym. Tym samym, aby

można było uznać, że przystępujący wykazał spełnianie warunków udziału w zakresie do-

świadczenia zawodowego osób kierowanych do realizacji zamówienia, wszystkie trzy wyka-

zane doświadczenia p. O. powinny być prawidłowe. Izba uwzględniła także definicję pojęcia

„brał udział” zawartą w pkt. 8.6.2., w której wynika, że zamawiający miał na myśli udział oso-

by w opracowaniu dokumentacji przez cały okres jej tworzenia. Natomiast kwestię spraw-

dzenia projektu określa art. 20 ust. 2 Pr. Budowlanego i rzeczywiście jest to osoba o upraw-

nieniach budowlanych bez ograniczeń odpowiedniej specjalności – czyli również projektant.

Rolą projektanta sprawdzającego sprawdzenie projektu w celu wykrycia nieprawidłowości i

błędów na wczesnym etapie przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Najlepsze efekty zaś takiego sprawdzenia gwarantuje sprawdzenie przez osobę fachową,

ale taką, która osobiście nie sporządzała opracowania, czy jednak sam fakt braku sporzą-

dzenia jednego elementu opracowania tj. dokumentacji dotyczącej obiektu mostowego w

65

rozumieniu zakreślonej pkt. 8.6.2. siwz można przełożyć na brak udziału w opracowaniu do-

kumentacji przez cały czas jej tworzenia, w ocenie Izby odpowiedź na to pytanie stanowi

podstawę zaistniałego sporu. Dowody przedstawione przez odwołującego wskazują, że p. O.

nie projektował i nie był autorem dokumentacji projektowej obiektu TK3. Nie zostało jednak w

żaden sposób wykazane, że nie brał udziału w tworzeniu dokumentacji projektowej jako ca-

łości.

Co do zasady w ocenie Izby warunek zamawiającego, co do brania udziału w opracowaniu

dokumentacji dotyczył brania udziału w charakterze projektanta lub koordynatora branży mo-

stowej w opracowaniu: minimum 2 dokumentacji projektowych lub przedprojektowych lub

alternatywnie 1 dokumentacja projektowa i 1 dokumentacja przedprojektowa (każda doku-

mentacja dla odrębnego zadania inwestycyjnego) związanych z budową lub przebudową

zelektryfikowanych linii kolejowych, które to dokumentacje obejmowały budowę , przebudo-

wę lub remont co najmniej trzech obiektów mostowych o rozpiętości co najmniej do 12m.

Niewątpliwie projektant sprawdzający jest projektantem o uprawnieniach danej branży bez

ograniczeń i projektant sprawdzający powinien sprawdzać przedkładane mu opracowania w

miarę ich powstawania sukcesywnie i po opracowaniu całości na koniec przed oddaniem

dokumentacji inwestorowi lub jeśli takie jest świadczenie przyjęte przez zespół projektowy

przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W ocenie Izby sam fakt, że p.

O. był projektantem sprawdzającym, nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że nie

brał udziału w tworzeniu całej dokumentacji, jako jeden z projektantów. Izba bierze także pod

uwagę fakt, że w przypadku odpowiedzialności za wady projektu z mocy art. 95 pr. budowla-

nego przyjmuje się, że projektant sprawdzający ponosi solidarną odpowiedzialność z projek-

tantem będącym autorem opracowania. A dla inwestycji wymaganej w warunku opracowanie

nie mogło korzystać z wyłączenia z obowiązku sprawdzenia z mocy art. 20 ust. 3 ustawy. Co

powoduje, że udział projektanta sprawdzającego był przy opracowywaniu tej dokumentacji

obowiązkowy.

Oceny spełniania warunku udziału w zakresie doświadczenia zawodowego w świetle zgro-

madzonego materiału dowodowego Izba dokona w części ustaleń dotyczącej złożonych wy-

jaśnień z dnia 7 września 2020r. i uzupełnionego wykazu usług.

W dniu 24 czerwca 2020r. zamawiający dokonał wyboru oferty przystępującego jako najko-

rzystniejszej i nie odrzucił oferty wykonawcy Schuessler – Plan.

Zamawiający wykonując żądania odwołania w sprawie sygn. akt KIO 1520/20 unieważnił

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i w dniu 27 sierpnia 2020r. wezwał przystępujące-

go w trybie art. 26 ust. 3 i 4 do uzupełnienia złożonych dokumentów i przedstawienia wyja-

śnień.

66

W tym miejscu Izba podała ustalenia poczynione na podstawie akt sprawy odwoławczej KIO

sygn. akt KIO 1510/20 i orzeczenia wydanego w sprawie sygn. akt KIO 1520/20:

Osią sporu w sprawie sygn. akt KIO 1510/20 było wykluczenie przystępującego z postępo-

wania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Z tą decyzją nie zgodził się przystępujący i

wniósł odwołanie podnosząc, że na potwierdzenie spełnienia warunku wskazał w wykazie

usług 2 pozycje, usługi które zostały wykonane przez Konsorcjum firm: CE Project Group sp.

z o.o. sp. komandytowa (dalej jako: „CE Project") i Instytut Kolejnictwa. Jako dowód złożono

List Referencyjny wystawiony przez zamawiającego na rzecz przystępującego w dniu 20

czerwca 2016 r., Umowę Konsorcjum z dnia nr IK E-A/197/11/2014 zawartą w dniu 30

czerwca 2014 r. pomiędzy CE PROJECT GROUP Sp. z o.o. Sp. k. a Instytutem Kolejnictwa,

której przedmiotem była realizacja Zamówień Referencyjnych.

Pismem z dnia 27 maja 2020 r. zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, wezwał

Konsorcjum do złożenia wyjaśnień na jakiej podstawie twierdzi, że faktyczny zakres prac

wykonanych w ramach konsorcjum przez Instytut Kolejnictwa przy opracowaniu dokumenta-

cji przedprojektowej wskazanych w pozycjach 1 oraz 2 wykazu usług, wypełnia warunek

udziału w postępowaniu, tj. wykazania przez przystępującego wykonania co najmniej dwóch

opracowań studium wykonalności dla inwestycji liniowej w zakresie transportu kolejowego,

przy czym każde ze studium wykonalności musi dotyczyć dwutorowej linii kolejowej.

Przystępujący, na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, udzielił

w jego ocenie szczegółowych wyjaśnień. Następnie, zamawiający - najwyraźniej nie uznając

wyjaśnień Wykonawcy za wystarczające, wezwał w dniu 9 czerwca 2020 roku, przystępują-

cego, w trybie przewidzianym w art. 26 ust 3 ustawy, do uzupełnienia Załącznika nr 6 do

IDW-wykaz usług w zakresie potwierdzającym spełnienie przez przystępującego warunku

udziału w postępowaniu, określonego w punkcie 8,5.1 IDW.

Przystępujący, w wyznaczonym terminie, w dniu 18 czerwca 2020 r. wskazał, iż brak jest

jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia tezy, jakoby nie wykazał spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, przedłożył jednocześnie oświadczenia złożone przez CE Projekt Group,

które potwierdzają realny udział Instytutu Kolejnictwa w opracowaniu studium wykonalności.

Zamawiający w piśmie z dnia 9 czerwca 2020r. zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym

wykazanie doświadczenia przez członka konsorcjum nie jest możliwe - w ocenie zamawiają-

cego wykonawca zamówienia referencyjnego powinien osobiście niemalże wykonać wszyst-

kie prace objęte tym zamówieniem, bez udziału podmiotów trzecich.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie przystępującego zajął następujące stanowisko:

wnosił o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że będąc w posiadaniu umów konsorcjum

zawartych pomiędzy CE Project Group oraz Instytutem Kolejnictwa dotyczących realizacji

zadań referencyjnych dokonał analizy rozkładu prac między członków konsorcjum i biorąc

pod uwagę brzmienie artykułu 4 obu umów, że „procentowy udział wynagrodzenia z

67

uwzględnieniem przyznanych każdemu z Partnerów obowiązków w ramach realizacji powie-

rzonych zadań, określony zostaje zgodnie z zapisami załącznika nr 1”, że członkowie kon-

sorcjum dokonali podziału procentowego wartości wynagrodzenia dla poszczególnych eta-

pów zamówienia. odpowiadającemu zakresowi prac dla danego etapu. Zatem wartość wy-

nagrodzenia odpowiada zakresowi prac danego etapu realizowanych przez każdego uczest-

nika konsorcjum.

Zamawiający odwołał się do treści wezwania wystosowanego do Odwołującego w trybie art.

26 ust. 4 ustawy Pzp, gdzie wskazano, że procentowy zakres prac przewidziany dla po-

szczególnych etapów zamówienia nr 1 z Wykazu (dotyczy Etapów II, IV, V, V, VII, VIII) reali-

zowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie od 2 do 5%, a całość zakresu

rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie

15 %. Podobnie dla zamówienia wskazanego w pozycji 2 Wykazu usług - procentowy zakres

prac przewidziany dla poszczególnych etapów zamówienia (dotyczy Etapów II, IV, V, VI, VII,

VIII) realizowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie od 2 do 5%, a ca-

łość zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się

na poziomie 12, 3%. Dodatkowo zamawiający zaznaczył, że zakres czynności realizowanych

w przedmiotowym postępowaniu, ujęty w ramach poszczególnych etapów jest bliźniaczo

podobny do zakresu prac, wynikających z Harmonogramów rzeczowo — finansowych, sta-

nowiących załączniki do wcześniejszych umów konsorcjum. Dodatkowo z treści Załącznika

nr 1A do IDW - Załącznik do Formularza Ofertowego wynika, zakres prac, w szczególności

tych zaznaczonych kolorem pokrywa się z pracami wynikającymi z Harmonogramu. Wobec

tego zamawiający w toku oceny i badania ofert w sposób szczególny analizował czy Wyko-

nawca powołujący się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, jest w stanie wyko-

nać przedmiotowe zamówienie w sposób należyty.

Przystępujący w dniu 31 maja 2020 r. w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w pierw-

szej kolejności powołał się na orzecznictwo TSUE i KIO wskazując, iż co do zasady nie do-

puszcza ono polegania na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy za-

mówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. W dalszej części

wyjaśnień Konsorcjum Infra zakwestionowała sposób wyliczenia procentowego zaangażo-

wania członka konsorcjum Instytut Kolejnictwa w wykonaniu zadań referencyjnych. W ocenie

przystępującego wyliczenie nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu prac Instytutu Kolej-

nictwa w realizacji poszczególnych zadań (etapów) przewidzianych w zamówieniach refe-

rencyjnych.

Zamawiający, po dokonaniu analizy wyjaśnień Wykonawcy z dnia 31 maja 2020 r. oraz

stwierdzeniu, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w dniu

9 czerwca 2020 r., działając w oparciu o art. 26 ust. 3 Pzp, zwrócił się do Wykonawcy w celu

68

uzupełnienia Załącznika nr 6 od IDW - Wykaz Usług w zakresie potwierdzającym spełnienie

warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 8.5.1 IDW.

Wykonawca w dniu 18 czerwca 2020 r., w odpowiedzi na powyższe wezwanie, ponownie

wskazał, iż nie ma podstaw do kwestionowania zdobytego w ramach konsorcjum doświad-

czenia. Argumentacja Wykonawcy w znacznej mierze stanowiła powtórzenie twierdzeń oraz

orzecznictwa przedstawionych w odpowiedzi na poprzednie wezwanie Zamawiającego. Po-

nadto, przystępujący w żaden sposób nie zakwestionował wezwania Zamawiającego, nie

wniósł odwołania od tej czynności oraz nie uzupełnił zgodnie z treścią wezwania wymagane-

go doświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku wynikającego z dyspozycji pkt 8.5.1

SIWZ-IDW. W świetle powyższego, Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu przystępują-

cego z postępowania w trybie art. 24 ust 1 pkt 12) Pzp.

Dalej Zamawiający zaznaczył, że zgodnie z art. 23 ust. 3 PZP do konsorcjum stosuje się

odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. Oznacza to, że zarówno konsorcjum, jak i każ-

dy z jego członków powinni być traktowani jak wykonawca. Co do zasady dopuszcza się

możliwość sumowania potencjałów członków konsorcjum, w szczególności odnoszących się

do wiedzy i doświadczenia.

W postępowaniu w pkt 9.2 IDW wskazano, iż „w przypadku wspólnego ubiegania się o za-

mówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi

Załącznik nr 5,4 do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-

wienie. Jednolity Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału. W pkt 10.3 IDW wskazano, iż

„w przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w pkt 8.5 IDW

uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę

wspólną”.

Warunki udziału w postępowaniu nie zostały zróżnicowane z uwagi na możliwe konstrukcje

prawne (podwykonawca, konsorcjum), w których dany wykonawca mógłby nabyć doświad-

czenie. Jednakże nie można tracić z pola widzenia, iż weryfikacja warunków udziału winna

nastąpić nie tylko przy uwzględnieniu postanowień specyfikacji, ale przede wszystkim przy

uwzględnieniu stopnia rzeczywistej realizacji przez poszczególnych konsorcjantów danego

zamówienia w przypadku gdy wykonawcy powołują się na doświadczenie nabyte w ramach

konsorcjum. Zatem brak jest możliwości bezrefleksyjnego sumowania potencjałów (tak wyrok

KIO z 29 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2169/16).

Zamawiający nie zgadza się z tezą postawioną przez przystępującego, jakoby możliwość

powołania się na doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum ograniczała się jedynie do

zakresu umowy zrealizowanej przez dany podmiot.

Zamawiający wskazał na utrwalone stanowiska zarówno TSUE jak i Krajowej Izby Odwoław-

czej, że jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają

69

zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego

traktowania wykonawców nie dopuszcza. by wykonawca biorący indywidualnie udział w po-

stępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym

zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (wy-

rok TSUE z 4 maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt).

Obowiązkiem Zamawiającego jest indywidualna analiza doświadczenia nabytego przez Wy-

konawcę w ramach konsorcjum, zgodnie ze stanem faktycznym oraz badaniem realnego

udziału podmiotu podczas realizacji zadania (tak KIO w wyroku z dnia 21 grudnia 2018 r.,

sygn. akt KIO 2534/18 w wyroku KIO z 2 listopada 2017 r., sygn. KIO 2007/17 i KIO

2014/17).

Zamawiający dokonał szczegółowej analizy realnego udziału przystępującego przy realizacji

zamówienia, w którym nabył sporne doświadczenie.

Usługi referencyjne były wyłącznie kierowane oraz nadzorowane przez personel Instytutu

Kolejnictwa. Zgodnie z treścią Artykułu 5.1 obu Umów Konsorcjum wynika, iż to CE Project

Group sprawowała kierownictwo handlowe oraz merytoryczne Konsorcjum. Informacja od-

powiada podziałowi wynikającemu wprost z Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Nad-

zór Instytutu Kolejnictwa wynika z Artykułu 6.1 obu Umów Konsorcjum, zgodnie z którym

powołany miał zostać Zespół Sterujący składający się z przedstawiciela każdego z Partne-

rów Konsorcjum.

Studia wykonalności, jak również pozostałe prace określone w poszczególnych etapach były

zarządzane i kierowane przez Instytut Kolejnictwa. Osoby wskazane przez przystępującego

w wyjaśnieniach, tj. Pani B. P. oraz Pan R. K. nie byli autorami dokumentacji dla Etapu II, V,

VI, VIII usług referencyjnych.

Zamawiający podkreślił, iż przedmiotowe zamówienie nie dotyczy zarządzania wykonaniem

studium wykonalności, a opracowania studium wykonalności. Czym innym jest doświadcze-

nie w procesie zarządzania, a czym innym jest doświadczenie w samym opracowaniu doku-

mentów technicznych, tj. OPZ/PFU. Przystępujący. który zarządzał wykonaniem dokumenta-

cji projektowej nie daje żadnej rękojmi. iż taka dokumentację jest w stanie opracować samo-

dzielnie, bowiem nie jest de facto jej autorem.

W Załączniku nr 1 do obu Umów konsorcjum (odpowiednio: Harmonogram rzeczowo- finan-

sowy dla części A oraz Harmonogram rzeczowo- finansowy dla części D) członkowie kon-

sorcjum dokonali podziału procentowego wartości wynagrodzenia dla poszczególnych eta-

pów zamówienia. odpowiadającemu zakresowi prac dla danego etapu. Okoliczność ta ma o

tyle znaczenie, iż wartość wynagrodzenia odpowiada zakresowi prac danego etapu realizo-

wanych przez CE Project Group i Instytut Kolejnictwa. Kluczowe czynności z punktu widze-

nia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały w znakomitej większości zrealizo-

wane przez CE Project Group nie zaś przez Instytut Kolejnictwa. Dla pozycji 1 wykazu usług

70

procentowy zakres wartości prac przewidzianych dla poszczególnych etanów zamówienia,

realizowanych przez Instytut Kolejnictwa W ramach Etanów II. IV.. V, VII. VIII kształtuje się

na poziomie od 2 do 5%, zaś całość rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut

Kolejnictwa kształtuje się na poziomie 18,95 %. Dla pozycji 2 wykazu usług procentowy za-

kres prac realizowanych przez Instytut Kolejnictwa w ramach Etapów II. IV, V.,VI, VII, VIII

kształtuje się na poziomie od 2 do 3 %, a całość realizowanego zamówienia na poziomie

12%. Taki stopień realizowanych prac jednoznacznie wskazuje, iż udział Instytutu Kolejnic-

twa miał charakter czysto pomocniczy, natomiast faktyczna realizacja zamówienia referen-

cyjnego była dokonywana przed CE Project Group.

Odnosząc się do twierdzeń, iż sporne doświadczenie było już przedmiotem analizy w toku

innych postępowań przetargowych, w których Zamawiający dokonał jego akceptacji. wska-

zania wymaga, iż koncepcja badania zdolności Wykonawców wspólnie realizujących dane

zamówienia uległa zmianie z uwagi na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w tym

przede wszystkim wyrok z 31 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 10/20, KIO 16/20 zapadły na

gruncie prowadzonego przez Zamawiającego innego postępowania przetargowego, z które-

go wnioskować można, iż skoro warunek udziału w postępowaniu dotyczył robót budowla-

nych, to podmiot powołujący się na doświadczenie wynikające z umowy, której przedmiotem

było projektowanie i wykonanie robót budowlanych, winien wykazać się realizacją robót bu-

dowlanych, a nie czynnościami związanymi z zarządzaniem kontraktem. Izba wskazała, iż

„do oceny doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum należy każdorazowo podchodzić

indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim treść warunku udziału w postępowaniu,

konkretne działania wykonawców podejmowane podczas realizacji wskazanej na potwier-

dzenie spełnienia tego warunku inwestycji oraz faktyczną możliwość wyodrębnienia i podzia-

łu zadań pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum (…)”. Podobne stanowiska zajęła

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 29 maja 2020 r. (sygn. akt KIO 444/20; KIO

708/20).

Podsumowując, zamawiający uważa, że w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby

Odwoławczej, uznając doświadczenie jakim legitymuje się przystępujący, dokonałby wyboru

Wykonawcy, który nie daje rękojmi należytej realizacji zadania.

Izba w wyroku z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie sygn. akt KIO 1510/20 zajęła następujące

stanowisko (przy czym przez odwołującego należy rozumieć obecnie przystępującego) :

„Izba podziela stanowisko prezentowane przez Zamawiającego w toku prowadzonego po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego i postępowania odwoławczego, iż do oce-

ny doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum należy każdorazowo podchodzić indywi-

dualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim treść warunku udziału w postępowaniu, kon-

kretne działania wykonawców podejmowane podczas realizacji wskazanej na potwierdzenie

spełnienia tego warunku inwestycji oraz faktyczną możliwość wyodrębnienia i podziału zadań

71

pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum. Istotne jest również w jaki sposób Wyko-

nawca powołujący się na doświadczenie i wiedzę zdobyte w ramach zadania wykonywanego

przez grupę wykonawców te okoliczności wykazuje, czy to przez złożenie wymaganych wy-

kazów, referencji, dodatkowe wyjaśnienia, umowy konsorcjum, faktury za wykonanie po-

szczególnych elementów zamówienia, ustalenia wewnętrzne między konsorcjantami, inne

ustalenia. Wydaje się zatem, że dla rozstrzygnięcia zagadnienia, czy dany wykonawca jako

członek konsorcjum, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach takiej grupy

najistotniejsze znaczenie będzie miał przedstawiony Zamawiającemu materiał dowodowy

potwierdzający rzeczywisty zakres czynności wykonywanych przez dany podmiot i istotność

tych czynności dla całego przedmiotu danego zamówienia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Izba uznała, że Odwołu-

jący takim obowiązkom dowodowym nie sprostał.

Zamawiający będąc w posiadaniu umów konsorcjum dla wskazanych przez Odwołującego

zadań referencyjnych, dokonał ich merytorycznej analizy i zauważył, iż procentowy zakres

prac przewidziany dla poszczególnych etapów zamówienia nr 1 z Wykazu (dotyczy Etapów

II, IV, V, V, VII, VIII) realizowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie od 2

do 5%, a całość zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez Instytut Kolejnictwa

kształtuje się na poziomie 15%. Podobnie dla zamówienia wskazanego w pozycji 2 Wykazu

usług - procentowy zakres prac przewidziany dla poszczególnych etapów zamówienia (doty-

czy Etapów II, IV, V, VI, VII, VIII) realizowanych przez Instytut Kolejnictwa kształtuje się na

poziomie od 2 do 5%, a całość zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez Insty-

tut Kolejnictwa kształtuje się na poziomie 12,3%. Zamawiający wziął także pod uwagę treść

art. 4 wspomnianych umów, z którego wynikało, że procentowy udział wynagrodzenia z

uwzględnieniem przyznanych każdemu z Partnerów Konsorcjum obowiązków w ramach rea-

lizacji powierzonych zadań, określony zostaje tożsamo z zapisami załącznika nr 1. Innymi

słowy, wielkość otrzymanego przez członka konsorcjum wynagrodzenia odpowiadała zakre-

sowi prac przez niego wykonanego. Na podstawie posiadanych dokumentów Zamawiający

był uprawniony i miał możliwość przyporządkowania do określonych członków konsorcjum

wykonawstwa poszczególnych prac w ramach opracowania studium wykonalności.

W opozycji do powyższych ustaleń Odwołujący, tak składając wyjaśnienia w postępowaniu,

jak też w postępowaniu odwoławczym, nie przedstawił żadnych innych materiałów, które

przeczyłyby ustalonym przez Zamawiającego tezom. Odwołujący podkreślał wielokrotnie, że

wyliczenie Zamawiającego nie odzwierciedla rzeczywistego, realnego przebiegu prac Kon-

sorcjanta - Instytutu Kolejnictwa w ramach realizacji poszczególnych zadań (etapów) przewi-

dzianych w zamówieniach referencyjnych. Nie przedstawił jednak na powyższe żadnych do-

wodów, poza oświadczeniem drugiego Konsorcjanta, w którym ogólnie twierdzono, że Insty-

tut Kolejnictwa brał udział w realizacji zamówienia („współuczestniczył”) na każdym etapie.

72

Generalnie jest to twierdzenie odpowiadające prawdzie, z którym żadna ze Stron sporu, czy

też Izba, nie polemizuje. Konieczne było jednak wykazanie sposobu i poziomu tego zaanga-

żowania na każdym etapie, czego nie uczyniono. Zauważyć również należy, iż w prowadzo-

nym postępowaniu Zamawiający nie ocenia renomy konkretnego Wykonawcy, ogólnego po-

ziomu znajomości przez dany podmiot przedmiotu zamówienia ale ocenia poziom wymaga-

nego doświadczenia w odniesieniu do wymogów opisanych w SIWZ z momentem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przedstawionych zadań referencyj-

nych, co do wyboru których każdy podmiot przed złożeniem oferty ma swobodny wybór. Rę-

kojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia daje bowiem Wykonawca mający do-

świadczenie i wiedzę zbieżne/tożsame z przedmiotem zamówienia.

Przywołując treść złożonych wyjaśnień Odwołujący wielokrotnie podkreślał, że „wszystkie

prace były wykonywane pod jego kierownictwem i nadzorem. Oba studia wykonalności,

wszystkie prace określone w poszczególnych etapach były zarządzane i kierowane bezpo-

średnio przez Instytut Kolejnictwa. Jednym projektem kierowała B. P., a drugim R. K. czyli

etatowi pracownicy Instytutu Kolejnictwa. Konsorcjant był podmiotem kierującym tokiem

prac, dokonywał zakupów kluczowych materiałów, pozyskiwał podwykonawców oraz samo-

dzielnie realizował istotny zakres prac nieodnoszących się do spornych robót. Nadzorował i

wykonał dokument pt. Studium Wykonalności skupiający w sobie wszystkie Etapy Zamówie-

nia”. W tym miejscu dostrzeżenia wymaga, co słusznie także podkreślał Zamawiając, że

przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności a nie zarządzanie kontrak-

tem. Niewątpliwie strona zarządcza jest istotna, nie była ona natomiast przedmiotem wyma-

ganego doświadczenia zawodowego określonym w warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli

zaś Instytut Kolejnictwa realizował istotny zakres prac odnoszący się do zakresu opracowa-

nia i był to inny poziom prac niż wyliczył Zamawiający, na taką okoliczność należało przed-

stawić dowody, czego Odwołujący nie uczynił. Odwołujący mógł chociażby opisać w wyja-

śnieniach istotność wykonywanych w poszczególnych etapach opracowań dla całości stu-

dium, pokazać w jaki sposób przeprowadzane przez Instytut analizy przekładają się następ-

nie na zakres całego opracowania i przyjęte założenia całościowe danego dokumentu, co

dowodziłoby, że nie można w prosty sposób przełożyć wartości procentowych wynikających

z harmonogramu rzeczowo-finansowego na rzeczowy zakres danego opracowania. W oce-

nie Izby Odwołujący choć miał możliwość dowodzić poziomu zaangażowania poszczegól-

nych pracowników Instytutu w rzeczowy zakres opracowania poza sferą zarządzania i nad-

zoru, takiego procesu nie przeprowadził. Tym samym Odwołujący, w ocenie składu orzeka-

jącego, nie wykazał, że legitymuje się wymaganym doświadczeniem zgodnym z określonym

w punkcie pkt 8.5.1 SIWZ-IDW warunkiem udziału w postępowaniu. Sam Odwołujący pod-

kreślał w zarzutach odwołania, że kluczową kwestią (do oceny wykazania doświadczenia

członka konsorcjum) jest dokonanie ustaleń faktycznych w przedmiocie udziału (realnego,

73

faktycznego działania) członka konsorcjum w pracach wykonywanych w ramach realizacji

konkretnego zamówienia referencyjnego. Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał, by jego

faktyczny (realny) udział w pracach wykonanych w ramach konsorcjum dla zadań referencyj-

nych wykroczył poza ramy ustalone przez Zamawiającego. Izba podkreśla również okolicz-

ność, że Odwołujący miał co najmniej dwukrotną możliwość potwierdzenia spełnienia warun-

ku udziału. Zamawiający bowiem przed ostateczną decyzją o wykluczeniu prosił o złożenie

wyjaśnień, następnie wezwał do uzupełnienia Wykazu usług.

Reasumując, Odwołujący nie sprostał udowodnieniu w toku prowadzonego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego i postępowania odwoławczego, że dysponuje i może

wykazać się wymaganym w zapisach SIWZ poziomem doświadczenia zawodowego polega-

jącego na wykonaniu najmniej dwóch opracowań studium wykonalności dla inwestycji linio-

wej w zakresie transportu kolejowego, przy czym każde ze studium wykonalności musi doty-

czyć dwutorowej linii kolejowej z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane.”

W sprawie KIO 1520/20 Izba w postanowieniu ustaliła co następuje (przy czym odwołującym

w tej sprawie był również obecnie odwołujący się) :

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:

1. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i

ust. 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie ustawy Pzp, poprzez

zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu dokumentów złożonych

przez Konsorcjum Arcadis oraz wykonawcę Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.: a. wyja-

śnień składanych w trybie art. 90 Ustawy Pzp, b. uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy wyja-

śnień składanych w trybie art. 90 Ustawy Pzp, pomimo że informacje zawarte w w/w doku-

mentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, a ponadto nie zostały skutecznie zastrzeżone;

2. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Arca-

dis z postępowania pomimo niewykazania spełniania przez tego wykonawcę warunku udzia-

łu w postępowaniu;

3. naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Arcadis do

uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; (za-

rzut ewentualny)

4. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób na-

ruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z

naruszeniem w/w przepisów ustawy Pzp).

Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego w dniu 8 lipca 2020

r. zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: AR-

CADIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w

74

Warszawie, Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie. Izba potwierdziła skuteczność

przystąpienia do postępowania odwoławczego wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia: ARCADIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Infra Centrum Doradz-

twa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie (zwa-

nych dalej również: „Przystępującym Arcadis”). Do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o

sygn. akt KIO 1520/20 po stronie Zamawiającego nie wpłynęło zgłoszenie przystąpienia wy-

konawcy Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający w dniu 18 sierpnia 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył,

że w części uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu, t.j. zarzut dotyczący naruszenia

art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 3 zd. 2 ustawy Pzp (dotyczący tajemnicy

przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-

nie zamówienia: ARCADIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Infra Centrum Doradztwa Sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie, Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie oraz wykonawcy

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), oraz zarzut (ewentualny)

naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (dotyczący zaniechania wezwania Przystępującego

Arcadis do uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wy-

konanie). Zamawiający nie uwzględnił zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Przy-

stępującego Arcadis z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Następnie Przystępujący Arcadis na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników

postępowania oświadczył, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów – w czę-

ści uwzględnionej przez Zamawiającego - nie wnosi sprzeciwu.

Ponadto na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania Zamawiający oświad-

czył, że – wobec uwzględnienia zarzutu naruszenia 26 ust. 3 ustawy Pzp – wezwie wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ARCADIS Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Instytut Kolejnic-

twa z siedzibą w Warszawie do wyjaśnień i ewentualnego uzupełnienia w zakresie wszyst-

kich trzech pozycji wykazu usług złożonego przez wykonawcę (usługi zawarte w pkt 1-3 wy-

kazu), co do których Odwołujący kwestionował ich prawidłowość. Wobec złożonego przez

Zamawiającego oświadczenia Odwołujący cofnął zarzut numer 2 – dotyczący zaniechania

wykluczenia Przystępującego Arcadis na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, t.j. za-

rzut nieuwzględniony przez Zamawiającego. Zatem sformułowany przez Odwołującego za-

rzut numer 4 - naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp - nie stanowiąc samodzielnego zarzutu

odwołania (postawiony w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp) – został w

części przez Zamawiającego uwzględniony oraz w pozostałej części wycofany przez Odwo-

łującego. W konsekwencji wobec uwzględnienia w części zarzutów odwołania, braku sprze-

ciwu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ARCADIS Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Insty-

75

tut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie oraz w związku z faktem, że po stronie Zamawiają-

cego nie przystąpił w terminie wykonawca Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie (w zakresie zarzutu dotyczącego jego tajemnicy przedsiębiorstwa) a także wo-

bec wycofania przez Odwołującego zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ARCADIS Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Instytut Kolejnic-

twa z siedzibą w Warszawie, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186

ust. 3a ustawy Pzp – należało umorzyć.

Zamawiający w wykonaniu orzeczenia sygn. akt KIO 1520/20 wezwał przystępującego do

złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wykazu w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy

W dniu 7 września 2020r. przystępujący złożył wyjaśnienia:

Przystępujący z daleko idącej ostrożności w załączeniu przedłożył uzupełniony wykaz usług

wraz z dowodami ich należytego wykonania tj. dodatkowymi referencjami.

Przystępujący uważa, że Konsorcjum złożyło w sposób prawidłowy ofertę w przedmiotowym

postępowaniu, a na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w Wykazie

usług (Załącznik nr 7 do IDW) załączonym do oferty, w poz. 1, 2 i 3 wskazało usługi zreali-

zowane w sposób należyty.

Fakt ten potwierdza dowód w postaci:

i) listów referencyjnych wystawionych przez zamawiającego na rzecz Instytutu Kolejnictwa w

związku z innymi zamówieniami z dnia 20 czerwca 2016 r., o numerze ISWTc-024-1/16 oraz

ISWTc024-3/16 obejmujących zamówienia wskazane w pkt 2 i 3 wykazu usług, dalej łącznie

jako: „Zamówienie Referencyjne IK”, oraz

ii) list referencyjny wystawiony przez TPF sp. z.o.o na rzecz Infra - Centrum Doradztwa sp. z

o.o. obejmujący zamówienie wskazane w wykazie usług pod nr 1, dalej jako: „Zamówienie

Referencyjne INFRA”.

Przystępujący wyjaśnił, co następuje:

A. Definicja studium wykonalności sporządzonego na potrzeby dużych projektów infrastruk-

turalnych na gruncie przepisów prawa

Wskazał, że studium wykonalności to dokument wykonywany w celu pozyskania dofinanso-

wania z Unii Europejskiej. Zatem winno ono być przygotowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa (w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych), a także w oparciu o doku-

menty i wytyczne Centrum Unijnych Projektów Transportowych (jednostki pośredniczącej w

ocenie i składaniu wniosków o fundusze unijne).

Podał ogólną definicję studium wykonalności, która znajduje się w Rozporządzeniu Komisji

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr

187, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którą: "studium wykonalności" oznacza ocenę i analizę

76

potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny przez obiektywne i racjonalne

określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, za-

sobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Natomiast wymóg sporządzenia studium wykonalności w ramach realizacji dużych projektów

infrastrukturalnych został wprowadzony przez unijnego prawodawcę w art. 101 lit. d Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskie-

go Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr

1083/2006 [(Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.), dalej jako: „Rozporządze-

nie UE”]: „Zanim duży projekt zostanie zatwierdzony, instytucja zarządzająca zapewnia do-

stępność następujących informacji:

a) szczegółowych informacji dotyczących podmiotu, który będzie odpowiedzialny za realiza-

cję dużego projektu i potencjał tego podmiotu;

b) opisu inwestycji i jej lokalizacji;

c) całkowitych kosztów i całkowitych kosztów kwalifikowalnych, z uwzględnieniem wymogów

określonych w art. 61;

d) wykonanych studiów wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyników;

e) analizy kosztów i korzyści, w tym analizy ekonomicznej i finansowej, oraz oceny ryzyka;

f) analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących dostosowa-

nia do zmian klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski ży-

wiołowe;

g) wyjaśnienia na temat zgodności dużego projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi

programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu dużego

projektu w realizację celów szczegółowych tych osi priorytetowych oraz przewidywanego

wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy;

h) planu finansowego uwzględniającego całkowitą przewidywaną kwotę środków finanso-

wych i przewidywane wsparcie z funduszy polityki spójności, EBI i wszystkich pozostałych

źródeł finansowania, wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi stosowanymi w celu

monitorowania postępów, z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka;

i) harmonogramu realizacji dużego projektu oraz, jeżeli spodziewany okres realizacji wykra-

cza poza okres programowania, etapów, dla których wnioskuje się o wsparcie z funduszy w

okresie programowania;

77

Zakres przedmiotowy studium wykonalności stanowią informacje wymagane przez Komisję

Europejską, które są niezbędne w procesie ewaluacji dużego projektu infrastrukturalnego.

Według przystępującego należy przyjąć, że zgodnie z ust. 4 Załącznika nr 2 do rozporzą-

dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego

Rozporządzenie UE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 138, str. 5 z późn. zm.), elementy studium

wykonalności uwzględnione w procesie ewaluacji dużego projektu infrastrukturalnego stano-

wią:

1. Analiza popytu – w ramach ewaluacji dużego projektu badana jest wiarygodność analizy

popytu (lub biznesplanu w przypadku inwestycji produkcyjnych) dokonanej na podstawie

realistycznych szacunków oraz w zgodzie z głównymi tendencjami demograficznymi i rozwo-

jem sytuacji w danym sektorze, która uzasadnia zapotrzebowanie na projekt oraz ogólny

potencjał infrastruktury projektu.

2. Analiza wariantów – w ramach ewaluacji dużego projektu badana jest adekwatność jako-

ści analizy wariantów wspierającej wniosek państwa członkowskiego, że przeanalizowano

najważniejsze warianty i wybrano wariant najlepszy dla realizacji projektu, zawierającej uza-

sadnienie wybranego wariantu.

3. Technologia proponowana dla projektu – w ramach ewaluacji badana jest adekwatność

technologii proponowanej dla projektu oraz potencjału ostatecznego beneficjenta w celu za-

pewnienia stabilności projektu, a w razie niewystarczającego potencjału ostatecznego bene-

ficjenta istnienie dostatecznych zabezpieczeń mających zwiększyć ten potencjał do niezbęd-

nego poziomu.

4. Termin wykonania (słuszność wniosku) – w ramach ewaluacji badana jest słuszność

wniosku, że projekt jest wykonalny i może zostać zrealizowany w terminie zaplanowanym dla

projektu lub najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności określonego w art. 65 ust. 2 rozpo-

rządzenia (UE) nr 1303/2013.

Ponadto, zgodnie z ust. 2.1.4 Załącznika nr III do rozporządzenia wykonawczego Komisji

(UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania

Rozporządzenia UE w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu

służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu

działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie-

nia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kon-

troli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporzą-

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru spra-

wozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. U. UE. L. z

2015 r. Nr 38, str. 1 z późn. zm.) wskazuje, że w ramach analizy kosztów i korzyści w zakre-

sie wyników studia wykonalności wraz z analizą popytu i wariantów należy uwzględnić na-

stępujące elementy:

78

„Należy uwzględnić następujące kwestie:

1) w ramach analizy wykonalności określa się ewentualne ograniczenia i powiązane rozwią-

zania w stosunku do aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, związanych

z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz w stosunku do

aspektów regulacyjnych i instytucjonalnych. Projekt jest wykonalny, gdy jego opracowanie

spełnia wymogi techniczne, prawne, finansowe i inne istotne dla danego kraju, regionu lub

określonego miejsca. Kilka wariantów projektu może być wykonalnych.

Podsumowanie wyników studiów wykonalności należy przedstawić w AKK. AKK musi być

zgodna z informacjami przedstawionymi w studiach wykonalności;

2) w ramach analizy popytu określa się i przedstawia ilościowo zapotrzebowanie społeczne

na inwestycje, zaś za minimum uznaje się:

− bieżący popyt, przez wykorzystanie modeli i rzeczywistych danych;

− prognozowany popyt, na podstawie prognoz makroekonomicznych i sektorowych oraz

szacunków dotyczących elastyczności zapotrzebowania na odpowiednie ceny, dochód, i

innych czynników podstawowych;

− aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju

(infrastruktury);

− efekt sieciowy (o ile występuje);

3) analizę wariantów przeprowadza się, aby ocenić i porównać różne alternatywne warianty,

w przypadku których z reguły uznaje się, że mogą zaspokoić istniejące i przyszłe zapotrze-

bowanie na projekt oraz zapewnić najlepsze rozwiązanie. Warianty należy porównać z róż-

nymi kryteriami, w tym np. z aspektami technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi,

środowiskowymi i związanymi ze zmianą klimatu.

Analizę wariantów przeprowadza się w dwóch etapach; pierwszy etap dotyczy podstawo-

wych wariantów strategicznych (tj. rodzaju infrastruktury i lokalizacji projektu), natomiast dru-

gi etap dotyczy określonych rozwiązań na poziomie technologicznym. Jeżeli projekt jest rea-

lizowany jako partnerstwo publiczno-prywatne, drugi etap analizy powinien dotyczyć głównie

zakresu specyfikacji wyjściowych, które mogą lub nie mogą być włączone do specyfikacji

wyjściowych projektu realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwszy

etap opiera się zwykle (głównie pod względem jakościowym) na analizie wielokryteriowej,

podczas gdy w trakcie drugiego etapu wykorzystuje się zwykle głównie metody ilościowe.

Kluczowe aspekty wybierania najlepszego wariantu:

− w celu właściwego uzasadnienia poszukiwanego rozwiązania przedstawia się dowody, że

wybrany projekt jest najlepszym wariantem spośród różnych wariantów rozważanych pod-

czas technicznego studium wykonalności;

− jeżeli różne warianty mają ten sam, unikatowy cel i takie same lub bardzo podobne efekty

zewnętrzne, zaleca się, aby wybór opierał się na najmniej kosztownym rozwiązaniu w przeli-

79

czeniu na jednostkę produkcji wytwarzaną z uwzględnieniem długoterminowych kosztów

operacyjnych i kosztów utrzymania związanych z danym wariantem;

− jeżeli w ramach różnych wariantów wyniki i efekty zewnętrzne różnią się (przy założeniu,

że wszystkie warianty wpisują się w ten sam cel), państwa członkowskie zachęca się do

przeprowadzenia uproszczonej AKK dla wszystkich głównych wariantów w celu wybrania

najlepszego wariantu przez ustalenie, który wariant jest bardziej korzystny z punktu widzenia

społecznoekonomicznego, przy czym wybór ten powinien opierać się na parametrach eko-

nomicznych projektu, w tym na jego ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV).

Uproszczoną AKK przeprowadza się w oparciu o przybliżone szacunki kluczowych danych

finansowych i gospodarczych, w tym dane dotyczące popytu, koszty inwestycji i koszty ope-

racyjne, dochód, korzyści bezpośrednie i efekty zewnętrzne w stosownych przypadkach.

Przystępujący wskazał, że powyższy zakres przedmiotowy studium wykonalności jest toż-

samy z wymogami określonymi przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w pod-

ręczniku „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środ-

ków UE: Vademecum Beneficjenta", oraz którymi posługuje się zamawiający w ramach for-

mowania wymogów jakie winien spełniać Etap pn. Analiza kosztów i korzyści w realizowa-

nych przez niego postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

W uzupełnieniu definicji studium wykonalności przystępujący jednoznacznie wskazał, że

czym innym jest „dokumentacja przedprojektowa” składająca się ze wszystkich etapów po-

szczególnych postępowań zamawiającego, a czym innym samo studium wykonalności, które

jest pochodną, tylko i wyłącznie wybranych elementów z innych etapów postępowań zama-

wiającego. zamawiający, realizując postępowania na dokumentację przedprojektową, roz-

szerza zakres postępowań o etapy nie związane ze studium wykonalności, gdyż są one

przydatne w dalszej fazie realizacji inwestycji. Jest to działanie niestandardowe, gdyż inni

beneficjenci funduszy unijnych ogłaszają postępowania na opracowanie studium wykonalno-

ści bazując jedynie na zakresie określonym w wyżej przywołanych wytycznych i rozporzą-

dzeniach i tożsamym z pracami określonymi w Vademecum Beneficjenta (1).

Dowód:

(1) Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze

środków UE: Vademecum Beneficjenta" – str. 112-113;

(2) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na wyłonienia wykonawcy dla opracowania doku-

mentacji przedprojektowej dla prac, na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów –

Skawina – Oświęcim” w ramach projektu: „Prace na wybranych liniach kolejowych w per-

spektywie UE 2014 – 2020 – prace przygotowawcze” POIIŚ 7.1-103, Część III Opis Przed-

miotu Zamówienia - do „CZĘŚCI A” zamówienia, strona 6;

(3) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej

dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99, na odcinku Skawina-Sucha Beskidzka

80

Chabówka-Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Pra-

ce na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 – prace przygotowaw-

cze” POIiŚ 7.1-103 Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – do „CZĘŚCI D” zamówienia ,

strona 6;

(4) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla pro-

jektu: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz—Tuchola—granica wojewódz-

twa” i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica", TOM III -

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), strona 7.

Przystępujący wskazał, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako:

„TSUE”) został wydany w określonym stanie faktycznym, w którym to odwołujący powołujący

się na swoje doświadczenie w ramach umowy konsorcjum nie świadczył usług (nie brał real-

nego, faktycznego udziału w realizacji danej części zamówienia), a był jedynie formalnym

członkiem konsorcjum (stroną umowy konsorcjum), na co w uzasadnieniu wyroku zwrócił

uwagę Trybunał: „tym samym, gdy odwołujący polega na doświadczeniu grupy wykonaw-

ców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego

zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań,

które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Jak bowiem

słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, odwołujący nabywa realne doświadcze-

nie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę

grupę wkład, lecz wyłącznie przez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z czę-

ści zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonaw-

ców”.

Warto również zaznaczyć, że powyższe stanowisko TSUE, na które powołują się zamawia-

jący nie sprowadza się do tezy, że w sytuacji wspólnego wykonania umowy możliwość powo-

łania się na doświadczenie dotyczy tylko i wyłącznie zakresu umowy zrealizowanego przez

danego konsorcjanta (np. procentowego udziału w pracach). Kluczową kwestią (do oceny

wykazania doświadczenia członka konsorcjum) jest dokonanie ustaleń faktycznych w

przedmiocie udziału (realnego, faktycznego działania) członka konsorcjum w pracach wyko-

nywanych w ramach realizacji konkretnego zamówienia referencyjnego.

Jednocześnie podkreślić należy, że w przywołanym wyroku, TSUE nie zdefiniował kryteriów

zaangażowania poszczególnego członka konsorcjum, ani też nie wyłączył możliwości powo-

łania się wykonawców na całość zrealizowanych przez nich (zrealizowanych wspólnie) prac

wykonanych w ramach konsorcjum. Powyższe jest o tyle zrozumiałe, że w przeciwnym wy-

padku członkowie konsorcjum nie mogliby wykazać doświadczenia w żadnym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na to, że większość prac w ramach poszcze-

gólnych zamówień realizowanych przez konsorcja wykonywana jest wspólnie.

81

Powyższe znajduje uzasadnienie w ostatnich orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej (da-

lej jako: „KIO”), potwierdzających możliwość powołania się na doświadczenie w wykonaniu

zadania (usługi), zrealizowanej przez wykonawców wspólnie w ramach konsorcjum:

1) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z dnia 3 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2576/19,

2) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2534/18.

Przystępujący wskazał, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Krajową Izbę Odwoławczą

w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt 1510/20, Izba wskazała wprost, że powodem wy-

dania przedmiotowego rozstrzygnięcia były niewystarczające wyjaśnienia odwołującego w

przedmiocie opracowania studium wykonalności „Odwołujący mógł chociażby opisać w wy-

jaśnieniach istotność wykonywanych w poszczególnych etapach opracowań dla całości stu-

dium, pokazać w jaki sposób przeprowadzone przez Instytut analizy przekładają się następ-

nie na zakres całego opracowania i przyjęte założenia całościowego danego dokumentu, co

dowodziłoby, że nie można w prosty sposób przełożyć wartości procentowych wynikających

z harmonogramu rzeczowo – finansowego na rzeczowy zakres danego opracowania.” W

przywołanym powyżej wyroku, Izba nie kwestionowała udziału Instytutu Kolejnictwa w wyko-

naniu Zamówienia Referencyjnego IK, jedynie wskazała, że wyjaśnienia wykonawcy na eta-

pie postępowania objętego rozstrzygnięciem nie były wystarczające. W związku z czym wy-

konawca w dalszej części pisma przedstawia szczegółowe wyjaśnienia oraz przedstawia

dodatkowe dowody potwierdzające wykonanie przedmiotu Zamówienia Referencyjnego IK

oraz Zamówienia Referencyjnego INFRA.

Odnosząc się w tym miejscu do wykonania Zamówienia Referencyjnego IK przez Instytut

Kolejnictwa należy przede wszystkim wskazać, że opracowanie studium wykonalności jest

procesem, w ramach którego m.in. zbierane są różnego rodzaju dane źródłowe w ramach

poszczególnych etapów realizacji projektu, a następnie te dane przetwarzane są na potrzeby

studium wykonalności. Poszczególne dane źródłowe (np. takie jak analiza środowiskowa),

przygotowywane były, co do zasady, przez zewnętrznych specjalistów (podwykonawców), na

zlecenie konsorcjantów realizujących studium wykonalności, natomiast samo opracowanie

poszczególnych analiz zostało dokonane przez ekspertów IK realizujących dany etap stu-

dium wykonalności. Przystępujący zaznaczył, że w ramach realizacji Zamówienia Referen-

cyjnego IK, Instytut Kolejnictwa, nie tylko przetwarzał poszczególne dane źródłowe na po-

trzeby studium wykonalności, ale w ramach etapów realizacji umów referencyjnych był także

autorem danych wsadowych i jedynym autorem opracowań podczas realizacji etapów nr : I i

III.

Ponadto Instytut Kolejnictwa, w celu wykonania Zamówienia Referencyjnego IK zaangażo-

wał szereg ekspertów określonych specjalizacji tj.:

− B. P. – LK 94 – Koordynator Projektu (personel kluczowy), LK 97, 98, 99 -

Koordynator Projektu (personel dodatkowy),

82

− R. K. – LK 94 – Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel kluczowy) oraz Koordyna-

tor Projektu (personel dodatkowy), LK 97, 98, 99 – Koordynator Projektu (personel kluczowy)

oraz Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel dodatkowy),

− S. K. - LK 94 – Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel dodatkowy), LK 97, 98, 99

- Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel kluczowy),

− P. B., P. P., P. G. – zespół ds. modeli mikrosymulacyjnych,

− B. B. - Inspektor Instytutu Kolejnictwa do udziału w procesach niezależnej oceny adekwat-

ności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Nr akredytacji AK 029 z 7 czerwca 2017 r., Ekspert Instytutu Kolejnictwa do udziału w proce-

sach oceny (jak wyżej), Obszar działania: Wszystkie podsystemy systemu kolejowego w za-

kresie SMS (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem),

− A. G., K. W., I. W. – zespół ds. analiz społecznoekonomicznych i strategicznych.

Dodatkowo przeprowadzano również konsultacje z branżowymi ekspertami IK, którzy nie

zostali wymieni powyżej, w zakresie określenia parametrów podlegających ocenie w po-

szczególnych podsystemach TSI.

Jednocześnie przystępujący wskazał, że prace nad wykonaniem studiów wykonalności oraz

nadzór merytoryczny ze strony Instytutu Kolejnictwa pełniła Pani B. P. i R. K. . Zaznaczył, że

w ramach prac, a także w ramach przedmiotowego nadzoru, pracownicy IK weryfikowali da-

ne źródłowe na każdym z etapów realizacji Zamówienia Referencyjnego IK, przeprowadzali

symulacje, sprawdzali prawidłowość danych oraz przygotowywali finalne wersje dokumentów

w postaci analiz oraz brali aktywny udział w pracach nad każdym z etapów prac nad studium

wykonalności objętego Zamówieniem Referencyjnym IK. Potwierdzeniem tego faktu są

oświadczenia wykonawcy, w których wymienia się autorów poszczególnych etapów, oświad-

czenia autorów dokumentacji, wśród których znaleźli się również eksperci IK, protokoły we-

wnętrznych konsultacji w ramach każdego z etapów oraz protokoły wewnętrznej weryfikacji,

podpisywane przez osoby sprawdzające ostateczne wersje dokumentacji dla poszczegól-

nych etapów. Dodatkowo CE Project Group sp. z o.o. sp. k., które realizowało zamówienie w

konsorcjum IK potwierdziło czynny udział ekspertów IK w każdym z etapów. Wskazane wy-

żej dokumenty potwierdzają udział ekspertów IK nie tylko w etapach w 100% realizowanych

przez IK (tj. I i III), ale także w pozostałych etapach (tj. II, IV i VI), które stanowiły wkład do

studium wykonalności. Tym samym za w pełni uprawnione należy uznać twierdzenie, że IK

czynnie realizował i wykonywał całość przedmiotu umowy objętego Zamówieniem Referen-

cyjnym IK.

Dowód:

(5) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

83

(6) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(7) Oświadczenie autorów dokumentacji – Etap IV, podpisane przez ekspertów IK, w tym

m.in. przez B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego

element Zamówienia Referencyjnego IK

(8) Oświadczenie wykonawcy – Etap IV, w którym jako autorzy dokumentacji do etapu są

wymienieni eksperci IK, w tym m.in. B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wyka-

zu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(9) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element

Zamówienia Referencyjnego IK

(10) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(11) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(12) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(13) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k., że IK brał aktywny udział w każdym z

etapów realizacji zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element

Zamówienia Referencyjnego IK

(15) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówienia

wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(16) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez R. K. i B. P., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(17) Oświadczenie autorów dokumentacji – Etap IV, podpisane przez ekspertów IK, w tym

m.in. przez B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego

element Zamówienia Referencyjnego IK

(18) Oświadczenie wykonawcy – Etap IV, w którym jako autorzy dokumentacji do etapu są

wymienieni eksperci IK, w tym m.in. B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wyka-

zu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

84

(19) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(20) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(21) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia

Referencyjnego IK

(22) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(23) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(24) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k., że IK brał aktywny udział w każdym z

etapów realizacji zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element

Zamówienia Referencyjnego IK

Dodatkowo, w dalszej części wyjaśnień, przystępujący zaprezentował szczegółowy wykaz

realizowanych prac w ramach Zamówienia Referencyjnego IK, wraz z dowodami :

Etap I

Etap wykonany został w 100% samodzielnie przez IK.

Dowód:

(26) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.: e-mail z 20 lutego 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczącej

Etapu I wykonanej i złożonej przez IK (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. za-

mówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług);

(27) Strona tytułowa opracowania etapu I, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(40) Strona tytułowa opracowania etapu I, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

85

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Etap II

Z uwagi na fakt, iż CE Project Group sp. z o.o. sp. k. nie posiadał doświadczenia w realizacji

studiów wykonalności (CE Project Group sp. z o.o. sp. k. pozyskał zamówienie wykorzystu-

jąc do przetargu referencje IK). Etap II w głównej mierze polega na analizie stanu istniejące-

go, który opracowywany jest na podstawie materiałów zamawiającego i wizji lokalnej w tere-

nie. Istotna część zakresu tego etapu (a co za tym idzie, również znaczna część kosztów) to

badania geologiczne i geotechniczne, które wykonawcy studiów wykonalności zlecają wy-

specjalizowanym firmom zewnętrznym. Żaden z wykonawców SW nie posiada personelu,

który mógłby zrealizować takie badania. Są one niezbędne do określenia możliwości popra-

wy stanu podtorza w celu uzyskania oczekiwanych prędkości i nacisków na odcinkach linii

kolejowych.

Kluczowym elementem Etapu II jest zadanie polegające na zdefiniowaniu wariantów inwe-

stycyjnych, które są podstawą analiz w kolejnych etapach. Ponieważ CE Project Group sp. z

o.o. sp. k. nie posiadał doświadczenia w tym zakresie pracownicy IK (B. P. i R. K.) realizują-

cy w tym czasie inne SW z perspektywy 2014-2020 zdefiniowali warianty inwestycyjne i wy-

jaśnili ekspertom branżowym w jaki sposób zaprezentować zakres prac przewidzianych do

realizacji umożliwiający oszacowanie wstępnych kosztów inwestycyjnych.

Dowód:

(28) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 2 wykazu usług):

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group sp. z o.o. sp. k. do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE,

• e-mail z 27 stycznia 2015 – uproszczone obliczenie czasów jazdy potwierdzające podat-

ność modernizacyjną linii kolejowych;

(41) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group sp. z o.o. sp. k. do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE,

• e-mail z 21 kwietnia 2015 – uzgodnienie wariantów z Biurem ISR,

• e-mail z 22 maja 2015 – opracowanie geometrii dla łącznicy w Chabówce,

86

• e-mail z 27 stycznia 2015 – uproszczone obliczenie czasów jazdy potwierdzające podat-

ność modernizacyjną linii kolejowych;

(15) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, z dnia 9 marca 2015 r.;

(5) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, z dnia 9 marca 2015 r.;

(8) Oświadczenie wykonawcy – Etap IV, z dnia 6 sierpnia 2015 r.;

(29) Strona tytułowa opracowania etapu II, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(42) Strona tytułowa opracowania etapu II, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Ważnymi kwestiami przy definiowaniu wariantów są informacje pozyskane od przewoźników

kolejowych oraz organizatorów transportu (wydłużenie torów na stacjach, dostosowanie

punktów eksploatacyjnych do możliwości kończenia/rozpoczynania biegu pociągów, dosto-

sowanie sieci trakcyjnej i systemu zasilania do parametrów taboru, który będzie eksploato-

wany na linii kolejowej oraz nowych przystanków) oraz prognozy ruchu. Te zadania były wy-

konywane przez zespół IK.

Dowód:

(28) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 2 wykazu usług);

(41) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 3 wykazu usług): e-mail z 21 kwietnia

2015 – uzgodnienie wariantów z Biurem ISR,

Zespół IK przeanalizował również uregulowania prawne WE oraz mające zastosowanie

umowy międzynarodowe w celu określenia parametrów eksploatacyjnych jakie muszą być

uzyskane na analizowanej linii aby spełnić wymagania interoperacyjności.

Biorąc pod uwagę fakt, że późniejsze etapy projektu nie mogą być realizowane bez określe-

nia zakresu wariantów inwestycyjnych – zadanie zrealizowane w ramach etapu II przez IK, tj.

określenie wariantów inwestycyjnych, stanowiło kluczowy element Etapu II.

Dowód:

(28) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 2 wykazu usług):

87

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE;

(41) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group sp. z o.o. sp. k. do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE.

Etap III

Etap wykonany w 100% przez IK z wykorzystaniem danych o parametrach infrastruktury

(branża torowa i srk) o stanie istniejącym i propozycjach rozwiązań w wariantach inwestycyj-

nych. Dane te są niezbędne do budowy modelu mikrosymulacyjnego. W ramach etapu wy-

konano prognozy przewozowe dla transportu pasażerskiego i towarowego (analizy popytu i

podaży) oraz modele mikrosymulacyjne. Końcowym elementem wykonanym w etapie III jest

podsumowanie Fazy I wraz z preselekcją (analiza wariantów) , która została wykonana przez

zespół IK.

Dowód:

(30) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.: e-mail z dnia 31 marca 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczą-

cej Etapu I wykonanej i złożonej przez IK (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj.

zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług);

(31) Strona tytułowe opracowania etapu III, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(43) Strona tytułowa opracowania etapu III, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Etap IV

Etap IV obejmuje opracowanie założeń do wariantów technicznych. Jednym z kluczowych

elementów jest określenie optymalnych parametrów infrastruktury pod kątem zakładanego

88

ruchu pociągów. Podstawę analiz odnośnie zakładanego ruchu pociągów stanowi opraco-

wany przez IK model mikrosymulacyjny.

Realizacja zadań w etapie IV ma charakter iteracyjny, szczególnie w zakresie branży torowej

i SRK, polegającej na zaimplementowaniu rozwiązań proponowanych przez te branże do

modelu mikrosymulacyjnego. Takie działanie pozwala zidentyfikować możliwość płynnego

prowadzenia ruchu oraz wyeliminować wąskie gardła. W modelu zostaje wprowadzony doce-

lowy rozkład jazdy dla zakładanej maksymalnej oferty przewozowej i przeprowadzane są

symulacje, których wynikami są wykorzystanie zdolności przepustowej, zajętość torów i roz-

jazdów oraz odporność na zakłócenia. W wyniku przeprowadzonych symulacji otrzymujemy

odpowiedź czy zaprojektowany układ torowy stacji pozwala na uruchomienie zakładanej licz-

by pociągów. W przypadku między innymi niskiej odporności na zakłócenia, występowaniu

jazd kolizyjnych lub braku możliwości jazd dwukierunkowych po torach głównych dodatko-

wych układ stacji należy przeprojektować. Takie działania powtarzamy, aż do otrzymania

zadawalających wyników, w tym zgodnych z wytycznymi.

IK zatem brało udział w kluczowym elemencie analiz technicznych dla Etapu IV, tj. definio-

waniu parametrów infrastruktury tak, aby spełniały założenia co do ruchu pociągów.

Dowód:

(32) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu

usług): e-mail z 15 czerwca 2015 – przekazanie materiałów przez CE Project Group sp. z

o.o. sp. k. do realizacji opracowania przez IK Etapu IV w zakresie tomów branżowych: Inter-

operacyjność i Bezpieczeństwo;

(33) Strona tytułowe opracowania etapu IV, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(44) Strona tytułowa opracowania etapu IV, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(9) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, z dnia 4 sierpnia 2015 r.;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Dodatkowo zespół IK wykonał w ramach Etapu IV ocenę ryzyka dla zmian wprowadzonych w

poszczególnych wariantach w przypadku zmian znaczących oraz analizę interoperacyjności.

Etap V

89

Na potrzeby tego etapu przez ekspertów IK zostały przygotowane dane umożliwiające wyko-

nanie analiz środowiskowych w zakresie hałasu tj.: informacje o liczbie i kategoriach pocią-

gów pasażerskich i towarowych z podziałem na dzień i noc opracowanych na podstawie mo-

delu mikrosymulacyjnego. Dla pociągów referencyjnych poszczególnych kategorii zostały

obliczone prędkości handlowe, masy, długości oraz został wskazany tabor wykorzystywany

do realizacji przewozów.

Dowód:

(45) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz podwykonawcą części środowiskowej (dotyczy całego Zamówienia Referencyjne-

go IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług): e-mail z 20 marca 2015 r. – przekazanie

danych ruchowo-przewozowych do analiz hałasu;

(10) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.;

(11) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.

(21) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.;

(22) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.;

(34) Strona tytułowa opracowania etapu V, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(46) Strona tytułowa opracowania etapu V, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Etap VI

Etap stanowi podsumowanie wcześniej wykonanych analiz i na bazie tego wykonanie analizy

kosztów i korzyści. Na Etapie VI opracowywany jest dokument, w którego skład wchodzi opis

wariantów inwestycyjnych (realizowany przez zespół techniczny, który wykonał Etap IV), opis

założeń i podsumowanie prognoz marketingowo-ruchowych (realizowany przez zespół, który

wykonuje Etap III – tj. w całości przez zespół IK) oraz podsumowanie analiz środowiskowych

wykonanych na Etapie

V. Poza wskazanymi powyżej elementami, które są realizowane przez inne zespoły, niż

wskazany do tego etapu w OPZ ekspert ds. analiz finansowych, kluczowy element na tym

etapie to analiza kosztów i korzyści. Analiza ta opiera się na prognozach marketingowo-

ruchowych, opracowanych na Etapie III przez zespól IK. Na potrzeby analizy kosztów i ko-

rzyści zespól IK musiał opracować dane prognostyczne w taki sposób, żeby na ich podsta-

90

wie mogła zostać wykonana na etapie VI analiza ekonomiczna, analiza finansowa oraz wyli-

czone koszty inwestycji. Dane z etapu III stanowiły podstawę do wyliczenia wskaźników fi-

nansowych i ekonomicznych.

Zatem udział zespołu IK na tym etapie objął, poza opisem kluczowych założeń i wyników

etapu III, również przygotowanie danych do analizy kosztów i korzyści. A następnie współ-

pracę z zespołem finansowo-ekonomicznym w tworzeniu modelu finansowo-ekonomicznego

stanowiącego kluczowy element analizy kosztów i korzyści.

Dodatkowo przygotowano również wsad do podsumowania fazy II (analizy wariantów) oraz

prezentacji.

Przystępujący podkreślił, że Etap VI nie mógłby zostać wykonany zgodnie z OPZ bez udziału

IK w opracowaniu analiz finansowo-ekonomicznych.

Dowód:

(35) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz zamawiającym i podwykonawcą analizy kosztów i korzyści (dotyczy całego Za-

mówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z dnia 18 czerwca 2015 r. dotyczący przygotowania wsadu do Etapu VI, w tym opisu

zakresu rzeczowego planowanego przedsięwzięcia, celów realizacji, spójności i zgodności z

dokumentami strategicznymi oraz informacją czy przedsięwzięcie wiąże się z podniesieniem

parametrów konstrukcyjnych,

• e-mail z dnia 2 października 2015 r. z podwykonawcą AKK,

• e-mail z dnia 13 października 2015 r. – organizacja spotkania z IWE w sprawie analiz eko-

nomiczno-finansowych z udziałem pracowników IK;

(23) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, z dnia 10 listopada 2015 r.;

(24) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, z dnia 10 listopada 2015 r.;

(12) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, z dnia 9 listopada 2015 r.;

(13) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, z dnia 9 listopada 2015 r.;

(36) Strona tytułowa opracowania etapu VI, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(47) Strona tytułowa opracowania etapu VI, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Etap VII

91

Zespół IK przygotował wnioski do Prezesa UTK przy wsparciu zespołu branżowego realizu-

jącego etap IV oraz przygotował dane do drugiej części tego etapu pozwalające na opraco-

wanie wniosków o przyłączenie.

Dowód:

(37) Strona tytułowa opracowania etapu VII, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(48) Strona tytułowa opracowania etapu VII, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Etap VIII

Zespół opracowujący Etap VII przygotował wsad do Etapu VIII w zakresie certyfikacji pod-

systemów zgodnie TSI.

Dowód:

(38) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.: e-mail z dnia 9 marca 2016 uzupełnienie i poprawa dokumentacji w zakresie uwag

zgłoszonych do wersji 1 dokumentacji;

(39) Strona tytułowa opracowania etapu VIII, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(49) Strona tytułowa opracowania etapu VIII, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK;

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r., dla zamó-

wienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyj-

nego IK.

Jak wynika ze wskazanego wyżej opisu działań na każdym z etapów zamówienia realizowa-

nego przez konsorcjum CE Projekt Group sp. z o.o. sp. k. oraz IK, każdy z etapów projektu

był realizowany przez znacznie większy zespół, niż wskazany w OPZ personel kluczowy.

Każdy z etapów wymagał również zaangażowania personelu IK, gdyż to właśnie IK było od-

powiedzialne za określenie podstawowych założeń co do parametrów ruchowo-

eksploatacyjnych infrastruktury. A były to działania stanowiące podstawę do określenia zało-

92

żeń do wariantów (Etap II), podstawę założeń ruchowych wariantów wybranych z preselekcji

(Etap IV) oraz prognoz marketingowo-ruchowych, które stanowiły bazę dla analizy kosztów i

korzyści (Etap VI). Zatem zespól IK był aktywnie zaangażowany w realizacje każdego ze

wskazanych etapów.

Dowód:

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 94, na

odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” na podstawie umowy nr

60/039/0015/14/Z/I z dnia 10 grudnia 2014 .r (pozycja nr 2 w wykazie usług)

Wykonanie poszczególnych etapów Zamówienia Referencyjnego Etap I (26) Koresponden-

cja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o. sp. k.: e-mail z 20

lutego 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczącej Etapu I wykonanej i

złożonej przez IK

(27) Strona tytułowa opracowania etapu I

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap II (28) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 2 wykazu usług):

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group sp. z o.o. sp. k. do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE,

• e-mail z 27 stycznia 2015 – uproszczone obliczenie czasów jazdy potwierdzające podat-

ność modernizacyjną linii kolejowych.

Maile dotyczą uzgodnień docelowych parametrów infrastruktury i oszacowania czasów prze-

jazdu po realizacji inwestycji oraz zagadnień dotyczących identyfikacji wymagań WE dla linii

kolejowych, które powinny zostać osiągnięte po modernizacji.

(15a, 15b) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, z dnia 9 marca 2015 r.

(29) Strona tytułowa opracowania etapu II

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap III (30) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z dnia 31 marca 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji

dotyczącej Etapu I wykonanej i złożonej przez IK

(31) Strona tytułowa opracowania etapu III

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap IV (32) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z 15 czerwca 2015 – przekazanie materiałów przez CE Project Group

93

sp. z o.o. sp. k. do realizacji opracowania przez IK Etapu IV w zakresie tomów branżowych:

Interoperacyjność i Bezpieczeństwo

(33) Strona tytułowa opracowania etapu IV

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap V (45) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz podwykonawcą części środowiskowej (dotyczy całego Zamówienia Re-

ferencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług): e-mail z 20 marca 2015 r. –

przekazanie danych ruchowo-przewozowych do analiz hałasu,

(21) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.

(22) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.

(34) Strona tytułowa opracowania etapu V,

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VI (35) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz zamawiającym i podwykonawcą analizy kosztów i korzyści (dotyczy

całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z dnia 18 czerwca 2015 r. dotyczący przygotowania wsadu do Etapu VI, w tym opisu

zakresu rzeczowego planowanego przedsięwzięcia, celów realizacji, spójności i zgodności z

dokumentami strategicznymi oraz informacją czy przedsięwzięcie wiąże się z podniesieniem

parametrów konstrukcyjnych,

• e-mail z dnia 2 października 2015 r. z podwykonawcą AKK,

• e-mail z dnia 13 października 2015 r. – organizacja spotkania z IWE w sprawie analiz eko-

nomiczno-finansowych z udziałem pracowników IK

(23) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI

(24) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI

(36) Strona tytułowa opracowania etapu VI

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VII (37) Strona tytułowa opracowania etapu VII

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VIII (38) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z dnia 9 marca 2016 uzupełnienie i poprawa dokumentacji w zakresie

uwag zgłoszonych do wersji 1 dokumentacji

(39) Strona tytułowa opracowania etapu VIII

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr

97, 98, 99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” na podstawie

umowy nr 60/039/0016/14/Z/I z dnia 10 grudnia 2014r (pozycja nr 3 na wykazie usług)

94

Wykonanie poszczególnych etapów Zamówienia Referencyjnego Etap I (26) Koresponden-

cja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o. sp. k.: e-mail z 20

lutego 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczącej Etapu I wykonanej i

złożonej przez IK

(40) Strona tytułowa opracowania etapu I

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap II (41) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z 2 marca 2014 – uwaga do Etapu II z PKP PLK S.A. (Biura ISR) przekierowana z

CE Project Group sp. z o.o. sp. k. do IK,

• e-mail z 9 marca 2015 – uzgodnienie z PKP PLK S.A. (Biurem ISR) p. M. M. zapisów doty-

czących wymagań WE,

• e-mail z 21 kwietnia 2015 – uzgodnienie wariantów z Biurem ISR,

• e-mail z 22 maja 2015 – opracowanie geometrii dla łącznicy w Chabówce,

• e-mail z 27 stycznia 2015 – uproszczone obliczenie czasów jazdy potwierdzające podat-

ność modernizacyjną linii kolejowych

Maile dotyczą uzgodnień docelowych parametrów infrastruktury i oszacowania czasów prze-

jazdu po realizacji inwestycji oraz zagadnień dotyczących identyfikacji wymagań WE dla linii

kolejowych, które powinny zostać osiągnięte po modernizacji.

(5a, 5b) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, z dnia 9 marca 2015 r.

(42) Strona tytułowa opracowania etapu II.

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap III (30) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z dnia 31 marca 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji

dotyczącej Etapu I wykonanej i złożonej przez IK

(43) Strona tytułowa opracowania etapu III

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap IV (32) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z 15 czerwca 2015 – przekazanie materiałów przez CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. do realizacji opracowania przez IK Etapu IV w zakresie tomów branżowych:

Interoperacyjność i Bezpieczeństwo

(44) Strona tytułowa opracowania etapu IV

(9a, 9b) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, z dnia 4 sierpnia 2015 r.

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap V (45) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz podwykonawcą części środowiskowej (dotyczy całego Zamówienia Re-

95

ferencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług): e-mail z 20 marca 2015 r. –

przekazanie danych ruchowo-przewozowych do analiz hałasu

(10) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.

(11) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, z dnia 25 czerwca 2015 r.

(46) Strona tytułowa opracowania etapu V

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VI (35) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k. oraz zamawiającym i podwykonawcą analizy kosztów i korzyści (dotyczy

całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług):

• e-mail z dnia 18 czerwca 2015 r. dotyczący przygotowania wsadu do Etapu VI, w tym opisu

zakresu rzeczowego planowanego przedsięwzięcia, celów realizacji, spójności i zgodności z

dokumentami strategicznymi oraz informacją czy przedsięwzięcie wiąże się z podniesieniem

parametrów konstrukcyjnych,

• e-mail z dnia 2 października 2015 r. z podwykonawcą AKK,

• e-mail z dnia 13 października 2015 r. – organizacja spotkania z IWE w sprawie analiz eko-

nomiczno-finansowych z udziałem pracowników IK

(12) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, z dnia 9 listopada 2015 r.

(13) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, z dnia 9 listopada 2015 r.

(47) Strona tytułowa opracowania etapu VI

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VII (48) Strona tytułowa opracowania etapu VII

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Etap VIII (38) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group

sp. z o.o. sp. k.: e-mail z dnia 9 marca 2016 uzupełnienie i poprawa dokumentacji w zakresie

uwag zgłoszonych do wersji 1 dokumentacji

(49) Strona tytułowa opracowania etapu VIII

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Ustalanie istotności wykonanych prac w ramach Zamówienia Referencyjnego IK w oparciu o

kryterium wynagrodzenia

wykonawca, z daleko idącej ostrożności procesowej kwestionuje sposób wyliczenia procen-

towego zaangażowania Instytutu Kolejnictwa w wykonaniu zadań potwierdzonych Zamówie-

niem Referencyjnym IK. Jest to wyliczenie, które nie odzwierciedla rzeczywistego, realnego

zaangażowania i zakresu wykonywanych prac przez Instytutu Kolejnictwa w ramach realiza-

cji poszczególnych zadań (etapów) przewidzianych w Zamówieniu Referencyjnym IK. Przy-

jęcie procentowego wskaźnika zakresu wykonanych prac jest o tyle nieprawidłowe, że w ża-

den sposób nie przekłada się na możliwość należytej oceny skali zaangażowania IK w wy-

konanie zamówienia referencyjnego, która była zdecydowanie większa (wyższa) niż wyso-

96

kość wynagrodzenia IK za poszczególne etapy realizacji Zamówienia Referencyjnego IK. O

tym jak nieprawidłowe jest posługiwanie się kryterium wynagrodzenia przy ocenie skali za-

angażowania wykonawcy (IK) w realizację studium wykonalności wykonawca opisał we

wcześniejszej części wyjaśnień.

Jednocześnie przystępujący wskazał, że przedmiotowe wyliczenie może stanowić jedynie

dowód tego, że Instytut Kolejnictwa był zaangażowany w rzeczywiste wykonanie wszystkich

etapów Zamówienia Referencyjnego IK.

Procedura odbioru określona w SIWZ Zamówienia Referencyjnego IK - potwierdzenie wyko-

nania Zamówienia Referencyjnego IK

Przystępujący wskazał na procedurę odbioru Zamówienia Referencyjnego IK na gruncie

SIWZ oraz definicję kolejnego dowodu, zgłaszanego w pkt I.C Wyjaśnień – Protokołów We-

wnętrznej Weryfikacji.

Zgodnie z postanowienia pkt. 6.2 części III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

DO „CZĘŚCI A” Zamówienia Referencyjnego IK, gdzie pod tabelą zawierającą harmonogram

realizacji, w sposób szczegółowy, została opisana procedura odbiorów prac przez zamawia-

jącego – tj. poszczególnych etapów Zamówienia Referencyjnego IK.

wykonawca podkreślił, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, odbiór przedmiotu zamówienia

odbywał się na następujących zasadach: wykonawca dostarcza do zamawiającego doku-

mentację poszczególnych etapów (etapy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) przedmiotu zamówienia

wraz z oświadczeniem o ich kompletności i gotowości do odbioru etapu wraz z Protokołami

Wewnętrznej Weryfikacji (PWW) o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

Zgodnie z SIWZ Zamówienia Referencyjnego IK zamawiający dokonuje oceny ilościowej i

jakościowej wykonanej dokumentacji oraz przekazuje wykonawcy uwagi dotyczące zawarto-

ści przedmiotu zamówienia lub jego części (Etapu). W przypadku stwierdzenia wad i/lub

usterek zamawiający odsyła otrzymany Przedmiot zamówienia albo jego część, wyznaczając

termin na jego uzupełnienie i poprawienie, a procedura odbioru powtarza się, z zachowa-

niem zasad wskazanych powyżej, w tym terminów oceny dokumentacji przez zamawiające-

go.

Poszczególne Etapy w ramach zamówienia były przedmiotem Odbioru Częściowego po-

twierdzonego Protokołem Odbioru Częściowego. Odbiór Końcowy jest potwierdzeniem zrea-

lizowania całości zamówienia. Przedmiot zamówienia był uważany za odebrany, jeżeli Proto-

kół Odbioru Końcowego Przedmiotu zamówienia zawierał oświadczenie (zapis) zamawiają-

cego o pozytywnym odbiorze Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Za datę wykonania

Przedmiotu Zamówienia albo jego części (Etapu) uważany był:

1. dzień dostarczenia przez wykonawcę Przedmiotu zamówienia albo jego części (Etapu)

wraz z oświadczeniem o jego kompletności i gotowości do odbioru łącznie z Protokołami

Wewnętrznej Weryfikacji (PWW) o których mowa w pkt 5.1, jeżeli czynności odbioru nie wy-

97

kazały żadnych wad i/lub usterek wykonania Przedmiotu zamówienia albo jego części lub

jeżeli wykonawca usunął stwierdzone wady i/lub usterki w ciągu 8 dni kalendarzowych i od-

powiedni Protokół Odbioru Końcowego albo Częściowego Przedmiotu zamówienia został

podpisany przez zamawiającego;

2. dzień dostarczenia przez wykonawcę poprawionego Przedmiotu zamówienia albo jego

części wraz z oświadczeniem o ich kompletności i gotowości do odbioru etapu wraz z Proto-

kołami Wewnętrznej Weryfikacji (PWW) o których mowa w pkt 5.1 oraz zgłoszeniem zakoń-

czenia poprawiania i gotowości do przeprowadzenia ponownego Odbioru Końcowego albo

Częściowego przez zamawiającego, jeżeli w toku przeprowadzonych przez zamawiającego

wcześniejszych czynności odbioru stwierdzone zostały wady i/lub usterki Przedmiotu zamó-

wienia albo jego części, które nie zostały usunięte w terminie 8 dni kalendarzowych, a wyko-

nawca wezwany został przez zamawiającego do wykonania niezbędnych uzupełnień i/lub

poprawek.

wykonawca wskazuje, że zgodnie z pkt. 5.1 SIWZ, IK zobowiązany był do zapewnienia wza-

jemnej współpracy i sprawnego przepływu informacji pomiędzy zespołami realizującymi po-

szczególne części przedmiotu Zamówienia Referencyjnego IK. IK, przed przekazaniem do-

kumentacji poszczególnych Etapów, do oceny przez zamawiającego zobowiązany był do

przeprowadzenia, w ramach własnych struktur, sprawdzenia i weryfikacji opracowanej do-

kumentacji. W weryfikacji obowiązkowo brały udział właściwe merytorycznie dla danego Eta-

pu osoby z pośród Personelu Kluczowego, o którym mowa w pkt 8.2.3 podpunkt 2A OPZ

oraz właściwi merytorycznie Specjaliści, o których mowa w pkt

8.2.3 podpunkt 2B OPZ. Z działań weryfikujących IK zobowiązany był sporządzić Protokół

Wewnętrznej Weryfikacji (PWW), który winien być podpisany przez wszystkie uczestniczące

w weryfikacji ze strony wykonawcy osoby.

Wykonawca podniósł, że powyższe postanowienia SIWZ nałożyły na IK, obowiązek rzeczy-

wistego zaangażowania kluczowego personelu członków Konsorcjum (Partnera Konsorcjum)

na każdym etapie realizacji zamówienia. Wskazał, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, a

więc wymaganiami samego zamawiającego, Protokół Wewnętrznej Weryfikacji (PWW), był

obowiązkowym dokumentem wymaganym do przekazania wraz z dokumentacją przekazy-

waną do oceny zamawiającemu.

Dowód:

(2) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na wyłonienia wykonawcy dla opracowania doku-

mentacji przedprojektowej dla prac, na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów –

Skawina – Oświęcim” w ramach projektu: „Prace na wybranych liniach kolejowych w per-

spektywie UE 2014 – 2020 – prace przygotowawcze” POIIŚ 7.1-103, Część III Opis Przed-

miotu Zamówienia - do „CZĘŚCI A” zamówienia;

98

(3) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej

dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99, na odcinku Skawina-Sucha Beskidzka

Chabówka-Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Pra-

ce na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 – prace przygotowaw-

cze” POIiŚ 7.1-103 Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – do „CZĘŚCI D” zamówienia;

(6) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(11) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(13) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(16) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez R. K. i B. P., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(20) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(22) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia

Referencyjnego IK

(24) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

W ocenie przystępującego powyższe nie powinno pozostawiać żadnych wątpliwości, że IK

w ramach realizacji Zamówienia Referencyjnego IK, nabył realne doświadczenie, nie tylko

przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców, lecz także przez bezpośredni, realny,

faktyczny i istotny (kluczowy) udział w pracach wykonywanych w ramach realizacji każdego z

etapów Zamówienia Referencyjnego IK.

Doświadczenie Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. na gruncie Zamówienia Referencyjnego

INFRA

Wykonawca podnosi, że w ramach Zamówienia Referencyjnego INFRA:

1. TPF sp. z o.o. polegał na wiedzy i doświadczeniu Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o.,

gdyż nie dysponował ekspertami, którzy mogli się wykazać doświadczeniem, którego wyma-

gał zamawiający. Zamówienie było realizowane w całości przez ekspertów należących do

99

podwykonawców (tj. Infra – Centrum Doradztwa – Koordynator Projektu, Ekspert w dziedzi-

nie analiz ruchowo – przewozowych, Ekspert ds. finansowo – ekonomicznych, Ekspert w

dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego; D. M. ASANGA - Ekspert ds. ochrony środowiska,

Arcadis sp. z o.o. - pozostali eksperci techniczni).

2. osobą, która koordynowała prace oraz sprawowała merytoryczną kontrolę nad przebie-

giem projektu (wykonywała studium wykonalności) ze strony wykonawcy był Koordynator

Projektu – Koordynatorem Projektu we wspomnianym zamówieniu był Pan J. Z. Prezes Infra

– Centrum Doradztwa sp. z o.o., a jego zastępcą etatowy pracownik (ekspert) Infra – Cen-

trum Doradztwa sp. z o.o. – Pani M. G. .

Mając na uwadze powyższe przystępujący wskazał, że osoby z Infra – Centrum Doradztwa

sp. z o.o. były wskazane jako Koordynator Projektu oraz w umowie pomiędzy PKP PLK S.A.

a TPF sp. z o.o. jako osoba do kontaktu ze strony TPF sp. z o.o., a TPF sp. z o.o. w złożonej

ofercie, i później, na etapie realizacji projektu, nie dysponował żadnym ekspertem, który

mógłby się wykazać doświadczeniem wymaganym przez zamawiającego, zatem faktyczną

koordynację i kontrolę nad realizacją każdego etapu zamówienia sprawował ekspert ze stro-

ny Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o.

Dowód:

(4) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla pro-

jektu: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz—Tuchola—granica wojewódz-

twa” i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica", TOM III -

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w którym w punkcie 8.2.3 wymieniono ekspertów nie-

zbędnych do realizacji zamówienia (Koordynator Projektu, Koordynator branżowy ds. linii,

węzłów i stacji kolejowych, Koordynator branżowy ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem

kolejowym, Koordynator branży mostowej, Koordynator branżowy ds. telekomunikacji, Koor-

dynator branżowy ds. elektroenergetyki, Ekspert w dziedzinie analiz ruchowo – przewozo-

wych, Ekspert ds. finansowo – ekonomicznych, Ekspert ds. ochrony środowiska, Ekspert w

dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego)

(50) Pismo z dnia 7 lipca 2017 r. nr TPF/90-105-0012/Lk208/0010/MW ze zgłoszeniem eks-

pertów (m.in. Eksperta w dziedzinie analiz ruchowo - przewozowych – P. C., Ekspert w dzie-

dzinie inżynierii ruchu kolejowego – P. P. oraz M. G.)

(51) Pismo z dnia 6 grudnia 2017 r. nr TPF/2017/MW/0244/225 ze zgłoszeniem ekspertów

technicznych (Koordynatora branżowego ds. linii, węzłów i stacji kolejowych – A. P., Koordy-

natora branżowego ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – R. K., Koordynato-

ra branży mostowej – K. H., Koordynatora branżowego ds. telekomunikacji – W. I., Koordy-

natora branżowego ds. elektroenergetyki – M. M.) oraz załączoną umową podwykonawczą,

na podstawie której wskazani eksperci będą działali.

100

W kontekście powyższego, przystępujący stwierdził, że udział Infra – Centrum Doradztwa sp.

z o.o. nie ograniczał się jedynie do wykonania wskazanych w wezwaniu zamawiającego z

dnia 27 sierpnia 2020 r. etapów.

Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. była zaangażowana w kierowanie projektem oraz re-

prezentowała TPF sp. z o.o. w sprawach związanych z umową.

Co więcej, umowa pomiędzy TPF sp. z o.o. a Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. nie okre-

ślała pełnego zakresu działań, które Infra Centrum Doradztwa sp. z o.o. realizowała w ra-

mach wspomnianego Zamówienia Referencyjnego Infra. W powyższej umowie wymienione

były jedynie elementy, które Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. realizowała w całości.

Umowa ta nie precyzowała innych typów prac, które były wykonywane przez Infra – Centrum

Doradztwa sp. z o.o. na innych etapach realizacji zamówienia. Tym samym, nawet jeśli w

umowie pomiędzy Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. a TPF sp. z o.o. nie wskazano reali-

zacji Etapów III, V, VI umowy, nie należy wnioskować, że:

a) Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. nie miała udziału w realizacji tychże etapów i/lub;

b) Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. nie nabyła doświadczenia polegającego na wykona-

niu studium wykonalności.

Wykonawca podkreślił, że eksperci Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. prowadzili prace

również na Etapach III, V i VI. Najważniejsze elementy prac, realizowane przez Infra – Cen-

trum Doradztwa sp. z o.o. opisano poniżej.

Etap III

Zgodnie z punktami 4.3.10.1-3.4.10.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Referencyjnego INFRA

(dalej: OPZR INFRA) jednym z elementów do zrealizowania na Etapie III było zdefiniowanie

wariantów inwestycyjnych zgodnie z wyznaczonymi w punkcie 4.3.10.2 OPZR INFRA zasa-

dami. W wymaganiu nr 6, określono jak należy zdefiniować warianty, jeśli „ruch na linii jest

stosunkowo niewielki lub występują odcinki z nieczynnym torem szlakowym”, w wymaganiu

nr 8., określono, jak należy zdefiniować wariant, jeśli „obecna dopuszczalna długość pociągu

jest mniejsza niż wymagana lub wynikająca ze zidentyfikowanych potrzeb przewoźników

kolejowych”.

Zgodnie z OPZR INFRA kwestie przewozowo – ruchowe w ramach studium wykonalności są

realizowane przez Eksperta w dziedzinie analiz przewozowo – ruchowych oraz Eksperta w

dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego (wykaz ekspertów niezbędnych do realizacji zamówie-

nia znajduje się w punkcie 8.2.3 OPZR INFRA). Ekspertami tymi zostali P. C. i P. P. . Byli to

eksperci z ramienia Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. Dodatkowo, zamawiający, we

wspomnianym wyżej wymaganiu 8, wskazuje na konieczność zidentyfikowania potrzeb

przewoźników. Wspomniane konsultacje z przewoźnikami włączone do zakresu Etapu II, co

określono w punkcie 4.2.4.1 OPZR INFRA, punkt 1 oraz 2 ust. 3). Etap II, zgodnie z umową

pomiędzy TPF sp. z o.o., a Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. był realizowany przez Infra

101

– Centrum Doradztwa sp. z o.o. Biorąc pod uwagę fakt, że kryteria definicji wariantów odno-

siły się do dziedzin, za które odpowiedzialni byli członkowie eksperci Infra – Centrum Do-

radztwa sp. z o. o., udział ekspertów Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. w realizacji Etapu

III był kluczowy.

Dowód:

(52) e-mail od P. C. do m.in. M. G. z dn. 17 lipca 2017 r. w sprawie spotkania dot. ustalenia

wariantów inwestycyjnych

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie przystępującego udział Infra – Centrum Doradztwa w

realizacji Etapu III jest zatem bezsporny.

Etap V

Na Etapie V prowadzone są analizy techniczne zdefiniowanych na Etapie III, a następnie

wybranych z nich (na etapie IV) wariantów. Opracowanie wariantów na Etapie V stanowi

rozszerzenie definicji wariantów, które zostały opracowane na Etapie III. Również w tym wy-

padku udział eksperta ds. analiz ruchowo – przewozowych oraz eksperta ds. inżynierii ruchu

kolejowego jest niezbędny. Eksperci Ci konsultują bowiem rozwiązania techniczne wariantów

od strony przewozowo ruchowej oraz odpowiadają na uwagi przedstawione przez zamawia-

jącego. Jako dowód przedstawiamy e-maile wysłane przez P. C. oraz P. P. (z dni 28 sierpnia

oraz 10 listopada 2017 r.), w których konsultowane są rozwiązania w zakresie mijanek w

związku z uwagami zamawiającego oraz inne rozwiązania techniczne.

Dowód:

(53) e-mail od P. C. do m.in M. W. (m.w.@tpf.com.pl) z dnia 28 sierpnia 2017 r. (oraz wcze-

śniejszy e-mail od P. P. do M. W. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)

(54) e-mail od P. C. do M. W. z 10 listopada 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, eksperci Infra – Centrum Doradztwa uczestniczyli również w

opracowaniu Etapu V.

Etap VI

Elementem analiz na Etapie VI jest analiza akustyczna (określona w punkcie 4.7.2.2.1 OPZ).

Do wspomnianej analizy niezbędne jest opracowanie danych o liczbie pociągów jadących

przez analizowaną linię kolejową w ciągu dnia i w nocy oraz dane dotyczące długości taboru

pasażerskiego. Informacje te nie są opracowywane w ramach innych etapów realizacji pro-

jektu, a jedynie na potrzeby Etapu V, służą one jako baza do wykonania analiz akustycz-

nych. Dostarczeniem tych danych zajmują się eksperci ds. analiz ruchowo – przewozowych i

eksperci ds. inżynierii ruchu kolejowego. W analizowanym zamówieniu ekspertami tymi byli

P. C. oraz P. P. .

Dowód:

(55) e-mail od P. C. do m.in D. M. (d..m.@asanga.pl) z dnia 30 listopada 2017 r.

102

Biorąc pod uwagę powyższe, eksperci Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. brali udział w

realizacji Etapu VI.

Jako uzupełnienie powyższych rozważań, przystępujący nadmienił, że Etap VII, który opra-

cowywała Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o., obejmuje studium wykonalności wraz z ana-

lizą kosztów i korzyści oraz Podsumowaniem Fazy II. Wskazany etap stanowi podsumowa-

nie wszystkich wcześniejszych etapów na projekcie, w tym Etapów III, V i VI, które były za-

kontraktowane na innych podwykonawców odwołującego. A w analizach do Etapu VII wyko-

rzystuje się dane wsadowe z każdego z wyżej wymienionych etapów. Jeżeli w analizach nie

zostaną osiągnięte odpowiednie wskaźniki – to istnieje konieczność modyfikacji danych

wsadowych z innych etapów (np. danych kosztowych zaczerpniętych z Etapów V i VI). Ze

względu na to, że w projekcie były problemy z osiągnięciem odpowiednich wskaźników eko-

nomicznych i finansowych – inne etapy były korygowane z udziałem ekspertów Infra – Cen-

trum Doradztwa sp. z o.o.

Podkreślił, że Etapy, których, jak wskazuje Odwołujący, nie obejmowała umowa pomiędzy

odwołującym, a Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. nie mogły zostać zrealizowane bez

wsparcia ekspertów należących do Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o., a zwłaszcza bez

wsparcia Kierownika Projektu, którym był również ekspert Infra – Centrum Doradztwa sp. z

o.o.

Podsumowując powyższe wyjaśnienia należy podkreślić, że umowa zawarta pomiędzy TPF

sp. z o.o., a Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. nie określała wszystkich elementów fak-

tycznie realizowanych przez Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o., a eksperci Infra – Cen-

trum Doradztwa sp. z o.o., wbrew stwierdzeniom zawartym w piśmie odwołującego, brali

udział w realizacji każdego z etapów projektu, dodatkowo koordynacją wszystkich etapów

oraz reprezentacją TPF sp. z o.o. wobec zamawiającego zajmował się J. Z. . Można zatem z

całą pewnością stwierdzić, że Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. posiadła na tym kontrak-

cie doświadczenie w realizacji studium wykonalności.

Dowód:

Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na od-

cinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa" na podstawie Umowa nr.

90/105/0012/17/W/I z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja nr 1 w wykazie usług)

(4) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla pro-

jektu: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz—Tuchola—granica wojewódz-

twa” i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica", TOM III -

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), pkt. 8.2.3

(50) Pismo z dnia 7 lipca 2017 r. nr TPF/90-105-0012/Lk208/0010/MW ze zgłoszeniem eks-

pertów

(51) Pismo z dnia 6 grudnia 2017 r. nr TPF/2017/MW/0244/225 ze zgłoszeniem ekspertów

103

Wykonanie Etapów technicznych Zamówienia Referencyjnego Etap III

(52) e-mail od P. C. do m.in. M. G. INFRA tj. Etapu nr z dn. 17 lipca 2017 r. w sprawie spo-

tkania dot. ustalenia III, V oraz VI wariantów inwestycyjnych

Etap V (53) e-mail od P. C. do m.in M. W. (m.w.@tpf.com.pl) z dnia 28 sierpnia 2017 r.

(oraz wcześniejszy e-mail od P. P. do M. W. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)

(54) e-mail od P. C. do M. W. z 10 listopada 2017 r.

Etap VI (55) e-mail od P. C. do m.in D. M. (d..m.@asanga.pl) z dnia 30 listopada 2017 r

Ponadto przystępujący kwestionuje w całości twierdzenie odwołującego się, że przez wyra-

żenie „zleconych prace” należy interpretować tylko i wyłącznie prace wskazane w umowie

pomiędzy spółką TPF sp. z o.o., a Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. Wskazał, że samo

zlecenie określonych prac może zostać dokonane nie tylko w oparciu o umowę, ale również

w drodze innych ustaleń (nieobjętych umową) w tym ustaleń podjętych w formie wiadomości

elektronicznych, co potwierdzają działania faktyczne Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o.

Tym samym należy uznać, że z uwagi na rzeczywisty, realny i istotny udział Infra - Centrum

Doradztwa sp. z o.o., całe Zamówienie Referencyjne INFRA było realizowane i wykonywane

przez ekspertów Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o.

Definicja studium wykonalności w postępowaniu objętym Zamówieniem Referencyjnym IN-

FRA.

Zgodnie z definicją studium wykonalności zawartą w Opisie Przedmiotu Zamówienia stano-

wiącym Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Referencyjnego INFRA, za-

mawiający w pkt 1.2 Wykaz skrótów i pojęć pod nr 25) przyjął, że studium wykonalności to:

„Etapy I + VII, wraz z podsumowaniem Fazy II”. Wykonanie powyższych etapów nie budzi

wątpliwości u zamawiającego, w związku z czym wykonawca nie przedstawia dowodów na

ich wykonanie przez Infra - Centrum Doradztwa sp. z. o.o.

Dowód:

(4) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla pro-

jektu: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz—Tuchola—granica wojewódz-

twa” i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica", TOM III -

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), strona 6

Przystępujący podkreślił, że definicja studium wykonalności przyjęta przez zamawiającego w

Zamówieniu Referencyjnym INFRA jest ściśle związana z celem jakie studium wykonalności

pełni dla projektów infrastrukturalnych – jest to dokument przygotowywany dla Komisji Euro-

pejskiej i jest oceniany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako jednostki

wdrażającej dla projektów infrastrukturalnych, co szczegółowo opisał wykonawca w pkt I.A

Wyjaśnień.

Tym samym zakres przedmiotowy studium wykonalności definiowany przez zamawiającego

jest tożsamy z zakresem wymaganym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych

104

określonym na stronie 112-113 podręcznika „Analiza kosztów i korzyści projektów transpor-

towych współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta".

Dowód:

(1) Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze

środków UE: Vademecum Beneficjenta" – str. 112-113

W związku z czym wykonawca raz jeszcze podkreślił, że referencje przedstawione przez

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o., są prawidłowe i potwierdzają wykonanie opracowania

obejmującego Studium Wykonalności, objętego Zamówieniem Referencyjnym INFRA.

W ocenie przystępującego, złożone powyżej wyjaśnienia, potwierdzają, że wykonawca skła-

dając ofertę spełniał warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt. 8.6.1 IDW.

Przystępujący w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedłożył także uzupełniony Załącznik

nr 7 do IDW – Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w

postaci referencji wystawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wyciągami z

OPZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ

przez zamawiającego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Załączniki:

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 7 do IDW_Wykaz usług_20200907

Załącznik nr 3 – Referencje do Wykazu usług wraz z wyciągami z OPZ

Jednocześnie oświadczył, że przedmiotowe uzupełnienie nie może być traktowane jako wy-

cofanie się z udzielenia wyjaśnień lub uznanie, że Zamówienie Referencyjne IK oraz Zamó-

wienie Referencyjne INFRA nie potwierdzają spełnienia warunku określonego w pkt. 8.6.1.

Tomu I SIWZ przedmiotowego Postępowania.

Przystępujący wskazał, że udział Instytutu Kolejnictwa oraz Infra – Centrum Doradztwa sp. z

o.o. w realizacji całości zamówień referencyjnych miał charakter faktyczny, istotny i realny, a

wykonawcy w pełni przysługuje prawo do powoływania się na doświadczenie zdobyte przy

realizacji zamówień stwierdzonych przedmiotowymi referencjami.

Wskazał, że dołożył należytej staranności w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, kierując się dobrą wolą podporządkował się wezwaniu zamawiającego i w

wyznaczonym terminie złożył obszerne wyjaśnienia oraz przekazał zamawiającemu brakują-

ce dokumenty.

Dowody wskazane w uzasadnieniu:

(1) Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze

środków UE: Vademecum Beneficjenta" – str. 112-113;

(2) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na wyłonienia wykonawcy dla opracowania doku-

mentacji przedprojektowej dla prac, na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów –

Skawina – Oświęcim” w ramach projektu: „Prace na wybranych liniach kolejowych w per-

105

spektywie UE 2014 – 2020 – prace przygotowawcze” POIIŚ 7.1-103, Część III Opis Przed-

miotu Zamówienia - do „CZĘŚCI A” zamówienia, strona 6;

((3) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej

dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99, na odcinku Skawina-Sucha Beskidzka

Chabówka-Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Pra-

ce na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 – prace przygotowaw-

cze”

POIiŚ 7.1-103 Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – do „CZĘŚCI D” zamówienia;

(4) SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla pro-

jektu: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz—Tuchola—granica wojewódz-

twa” i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica", TOM III -

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), strona 7

(5) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(6) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(7) Oświadczenie autorów dokumentacji – Etap IV, podpisane przez ekspertów IK, w tym

m.in. przez B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego

element Zamówienia Referencyjnego IK

(8) Oświadczenie wykonawcy – Etap IV, w którym jako autorzy dokumentacji do etapu są

wymienieni eksperci IK, w tym m.in. B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wyka-

zu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(9) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(10) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(11) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(12) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(13) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

106

(14) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o., że IK brał aktywny udział w każdym z eta-

pów realizacji zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu usług, stanowiącego element Zamó-

wienia Referencyjnego IK

(15) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap II, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówienia

wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia

Referencyjnego IK

(16) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap II, podpisany m.in. przez R. K. i B. P., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(17) Oświadczenie autorów dokumentacji – Etap IV, podpisane przez ekspertów IK, w tym

m.in. przez B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego

element Zamówienia Referencyjnego IK

(18) Oświadczenie wykonawcy – Etap IV, w którym jako autorzy dokumentacji do etapu są

wymienieni eksperci IK, w tym m.in. B. P. i R. K., dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wyka-

zu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(19) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(20) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap IV, podpisany m.in. przez B. P. i R. K., dla za-

mówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referen-

cyjnego IK

(21) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap V, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(22) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap V, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówienia

wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(23) Protokół Wewnętrznej Konsultacji – Etap VI, podpisany m.in. przez R. K., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(24) Protokół Wewnętrznej Weryfikacji – Etap VI, podpisany m.in. przez B. P., dla zamówie-

nia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego

IK

(25) Oświadczenie CE Project Group sp. z o.o., że IK brał aktywny udział w każdym z eta-

pów realizacji zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu usług, stanowiącego element Zamó-

wienia Referencyjnego IK

(26) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.: e-mail z 20 lutego 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczącej

107

Etapu I wykonanej i złożonej przez IK (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. za-

mówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług)

(27) Strona tytułowe opracowania etapu I, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(28) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 2 wykazu usług)

(29) Strona tytułowe opracowania etapu II, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK;

(30) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.: e-mail z dnia 31 marca 2015 – skany protokołów przekazania dokumentacji dotyczą-

cej Etapu I wykonanej i złożonej przez IK (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj.

zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług)

(31) Strona tytułowe opracowania etapu III, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(32) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. (dotyczy całego Zamówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu

usług)

(33) Strona tytułowe opracowania etapu IV, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(34) Strona tytułowa opracowania etapu V, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(35) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz zamawiającym i podwykonawcą analizy kosztów i korzyści (dotyczy całego Za-

mówienia Referencyjnego IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług)

(36) Strona tytułowe opracowania etapu VI, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(37) Strona tytułowe opracowania etapu VII, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(38) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k.

(39) Strona tytułowe opracowania etapu VIII, dla zamówienia wskazanego w pkt 2 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(40) Strona tytułowa opracowania etapu I, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(41) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz z zamawiającym (dotyczy zamówienia pkt 3 wykazu usług)

108

(42) Strona tytułowa opracowania etapu II, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(43) Strona tytułowe opracowania etapu III, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(44) Strona tytułowe opracowania etapu IV, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(45) Korespondencja prowadzona pomiędzy pracownikami IK a CE Project Group sp. z o.o.

sp. k. oraz podwykonawcą części środowiskowej (dotyczy całego Zamówienia Referencyjne-

go IK tj. zamówień z pkt 2 oraz pkt 3 wykazu usług)

(46) Strona tytułowa opracowania etapu V, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(47) Strona tytułowa opracowania etapu VI, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(48) Strona tytułowa opracowania etapu VII, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(49) Strona tytułowa opracowania etapu VIII, dla zamówienia wskazanego w pkt 3 wykazu

usług, stanowiącego element Zamówienia Referencyjnego IK

(50) Pismo z dnia 7 lipca 2017 r. nr TPF/90-105-0012/Lk208/0010/MW ze zgłoszeniem eks-

pertów (m.in. Eksperta w dziedzinie analiz ruchowo - przewozowych – P. C., Ekspert w dzie-

dzinie inżynierii ruchu kolejowego - P. P. oraz M. G.)

(51) Pismo z dnia 6 grudnia 2017 r. nr TPF/2017/MW/0244/225 ze zgłoszeniem ekspertów

technicznych (Koordynatora branżowego ds. linii, węzłów i stacji kolejowych – A. P., Koordy-

natora branżowego ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – R. K., Koordynato-

ra branży mostowej – K. H., Koordynatora branżowego ds. telekomunikacji – W. I., Koordy-

natora branżowego ds. elektroenergetyki – M. M.) oraz załączoną umową podwykonawczą,

na podstawie której wskazani eksperci będą działali.

(52) e-mail od P. C. do m.in. M. G. z dn. 17 lipca 2017 r. w sprawie spotkania dot. ustalenia

wariantów inwestycyjnych

(53) e-mail od P. C. do m.in M. W. (m.w.@tpf.com.pl) z dnia 28 sierpnia 2017 r. (oraz wcze-

śniejszy e-mail od P. P. do M. W. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)

(54) e-mail od P. C. do M. W. z 10 listopada 2017 r.

(55) e-mail od P. C. do m.in D. M. (d..m.@asanga.pl) z dnia 30 listopada 2017 r.

Przystępujący przedłożył nowy wykaz usług wraz z referencjami, który obejmował:

1 Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 208 na

odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa" Umowa nr. 90/105/0012/17/W/I z dnia

12 maja 2017 r. PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Podwykonawca dla: TPF

Sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa Projekt obejmował opracowanie Studium Wyko-

109

nalności dotyczące budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowa-

dzony jest ruch pasażerski i towarowy, obejmujący swoim zakresem ponad 2 stacje kolejowe

i 3 szlaki do nich przylegające. 05.2017r 06.2018r 405.900,00 PLN brutto

2 „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 94,

na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” Konsorcjum: CE Project Group Sp. z

o.o. Sp. Komandytowa I Instytut Kolejnictwa Umowa nr 60/039/0015/14/Z/I z dnia 10 grudnia

2014r PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował Studium Wyko-

nalności L Linia kolejowa: nr 94 Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim posiada status linii

kolejowej o znaczeniu państwowym. Na odcinkach od km -0,457 do km 0,402 i od km 64,710

do km 64,904 jest linią jednotorową oraz od km 0,402 do km 64,710 linią dwutorową. Linia ta

na całej długości jest zelektryfikowana. Na analizowanym odcinku zlokalizowane są następu-

jące stacje: Kraków Płaszów, Kraków Bonarka, Skawina, Podbory 12.2014r 04.2016r 1 838

850,00 PLN brutto Na linii prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy.

3 „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych nr

97, 98, 99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Konsorcjum:

CE Project Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa I Instytut Kolejnictwa Umowa nr

60/039/0016/14/Z/I z dnia 10 grudnia 2014r PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Projekt obejmował Studium Wykonalności: Linie kolejowe: nr 97 Skawina –Żywiec, nr 98

Sucha Beskidzka – Chabówka, nr 99 Chabówka Zakopane posiadają status linii kolejowych

o znaczeniu państwowym. Są to linie jednotorowe, zelektryfikowane po których prowadzony

jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Na analizowanym odcinku zlokalizowane są

następujące stacje: Skawina, Radziszów, Leńcze, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,

Stronie, Stryszów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Osielec, Jordanów, Chabówka,

Raba Wyżna, Sieniawa, Lasek, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane.

Odcinek objęty projektem podzielony jest na 20 szlaków. 12.2014r 04.2016r 2 801 940,00

PLN brutto

4. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o

podwyższonym standardzie konstrukcyjnym" - Etap II" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i

Infra

– Centrum Doradztwa sp. z o.o. Umowa nr 90/110/0005/17/Z/I z dn. 22.05.2017 PKP PLK

S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowanie dokumentacji przed-

projektowej (studium wykonalności) dotyczącej budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii

kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje

kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. 22.05.2017 28.12.2017 450.000,00 PLN netto

5. "Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności w ramach projektu inwestycyjnego

Umowa nr 90/106/0048/17/Z/I z dn. 24.05.2017 PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 War-

szawa Projekt obejmował opracowanie rezultatów studium wykonalności dotyczącego budo-

110

wy / przebudowy zelektryfikowanej linii 24.05.2017 14.12.2017 388.500,00 PLN netto

POIiŚ 5.2-3 pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657,

658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim

oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Infra – Centrum Do-

radztwa sp. z o.o. kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obejmu-

jącej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. Zakres faktyczny opracowania

obejmował wykonanie Studium Wykonalności od początku zgodnie z wytycznymi CUPT

określonymi w Vademecum Beneficjenta wskazanymi do stosowania przez PKP PLK w OPZ

dla rzeczonego projektu.

6. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania : "Poprawa bezpieczeństwa na

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa" w ramach projektu

POIiŚ 5.2-9" Wykonawca: Instytut Kolejnictwa Umowa nr 90/110/0003/16/Z/I z dn.

29.11.2016 PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowa-

nie dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności) dotyczącej budowy / przebudowy

zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowadzany jest ruch pasażerki i towarowy, obej-

mującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przylegające. 29.11.2016 28.08.2017

355.000,00 PLN netto

7. "Opracowanie Studium Wykonalności wraz z dokumentacją środowiskową oraz PFU dla

zadania: "Wzmocnienie zasilania trakcyjnego"" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Infra –

Centrum Doradztwa sp. z o.o. Umowa nr 60/010/0004/18/Z/M z dn. 21.03.2018 PKP PLK

S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowanie studium wykonalno-

ści dotyczącego budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowadzany

jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich przy-

legające. 21.03.2018 5.04.2019 540.000,00 PLN netto

8. Aktualizacja Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu: "Prace na podstawowych

ciągach pasażerskich (E30 i E65) na odcinku: Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dzie-

dzice - Zebrzydowice" LOT B odcinek Tychy - podg. Most Wisła LOT D odcinek Zabrzeg -

Zebrzydowice - granica państwa" Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Infra – Centrum Doradz-

twa sp. z o.o. Umowa nr 90/106/0133/19/Z/I z dn. 4.10.2019 PKP PLK S.A. ul. Targowa 74

03-734 Warszawa Projekt obejmował opracowanie aktualizacji rezultatów studium wykonal-

ności dotyczącego budowy / przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, na której prowa-

dzany jest ruch pasażerki i towarowy, obejmującej łącznie 2 stacje kolejowe i 3 szlaki do nich

przylegające. Zakres faktyczny opracowania obejmował wykonanie Studium Wykonalności

od początku zgodnie z wytycznymi CUPT określonymi w Vademecum Beneficjenta wskaza-

nymi do stosowania przez PKP PLK w OPZ dla rzeczonego projektu. 4.10.2019 - 11.03.2020

746.000,00 PLN netto

111

Z przedłożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wynika, że referencje

do poz. 4,6, 7 dotyczyły opracowania Studium Wykonalności, zaś dla poz. 5 i 8 opracowania

Rezultatów Studium Wykonalności

Dowody złożone przez odwołującego:

Odwołujący złożył wyciągi z umów zawartych przez niego z trzema podwykonawcami doty-

czących wykonania zadania wykazanego przez przystępującego w poz. 1 wykazu i z umów

tych wynika, że Infra Centrum Doradztwa miała wykonać etap I – Metodyka realizacji zamó-

wienia, II – Prognozy społeczno – gospodarcze, analizy rynku, IV – Analiza marketingowa

ruchowa wariantów inwestycyjnych wraz z podsumowaniem Fazy I w części analiz marketin-

gowo-ruchowych, VII – analiza AKK wraz z podsumowaniem Fazy II w zakresie AKK i IX

opracowanie Rezultatów Studium wykonalności, wykonawca Arcadis - Etap V – Analiza

techniczna wariantów inwestyczynych, zaś wykonawca Asanga – etapy VI i VIII, z czego

można wywnioskować, że odwołujący samodzielnie wykonywał etap III

Ocena zgromadzonego materiału dowodowego przez Izbę:

Izba oceniając zgromadzony materiał dowodowy w pierwszej kolejności przypomni ustalenia

Izby dotyczące definicji Studium Wykonalności, która według odwołującego utożsamiona

została z koniecznością wykonania Etapów I-VII z podsumowaniem Fazy II w rozumieniu

tego postępowania. W ocenie Izby natomiast zgromadzony materiał dowodowy nie potwier-

dził, że zamawiający na potrzeby warunku doświadczenia zawodowego uznawał za Studium

wykonalności tylko takie studium, które obejmowało wskazane przez zamawiającego etapy.

W ocenie Izby w części III pkt. 1.2. OPZ jest wyjaśnienie skrótu, a nie definicja pojęcia Stu-

dium Wykonalności i w ocenie Izby czym jest studium wykonalności zostało zdefiniowane w

rozporządzeniu Komisji nr 651/2015. Przechodząc zatem do analizy dowodów złożonych

przez odwołującego i wynikających z dokumentacji postępowania Izba przedstawi swój tok

oceny zgromadzonego materiału dowodowego w odniesieniu do spornych pozycji wykazu

Poz. 1 z dowodów przedstawionych przez odwołującego wynika, że przystępujący zrealizo-

wał 5 z 9 etapów, przystępujący natomiast twierdził, że uczestniczył w wykonaniu także po-

zostałych etapów i zapewnił koordynatora – J. Z. (tej ostatniej okoliczności odwołujący nie

podważał). Zatem konieczne jest zanalizowanie przedstawionych dowodów D50-D55 w celu

ustalenia, czy przystępujący rzeczywiście uczestniczył także w wykonaniu pozostałych eta-

pów. Przy czym Izba ustaliła, że nie jest przedmiotem oceny w jakim stopniu w realizację

zamówienia był zaangażowany odwołujący.

Z dowodu D50 wynika że zgłoszenia Ekspertów dokonywał odwołujący i p. C. i P. zgodnie z

załącznikiem do tego pisma są pracownikami świadczącymi usługi na rzecz Instytutu Kolej-

nictwa, a nie Infra. Z tego dowodu nie da się ustalić, z kim współpracują pozostałe osoby. Na

podstawie innych dowodów dotyczących poz. 2 i 3 można ustalić, że R. K. jest pracownikiem

112

Instytutu Kolejnictwa, z P. M. G. – Infra. Dowód nie jest przydatny do ustalenia zaangażowa-

nia Infra w etapy III, V, VI i VIII.

Z dowodu D51 wynika, że zgłaszane zamawiającemu przez TPF osoby są zasobem kadro-

wym Arcadis, czyli również ten dowód nie świadczy o stopniu zaangażowania Infra w pozo-

stałe etapy.

Z dowodu D52 wynika tylko tyle, że p. M. G. m. in. byłą zaproszona na spotkanie do Instytutu

Kolejnictwa, ale nie pozwala na ustalenie czego spotkanie miało dotyczyć i na którym etapie

się odbywało.

Z dowodów D53 i D54 wynika, że p. M. G. była informowana o trudnościach występujących

przy planowaniu wariantów, co może świadczyć o tym, że przystępujący był zaangażowany

w usuwanie trudności związanych z analizą rozwiązań technicznych wariantów inwestycyj-

nych – etap V

Z dowodu D55 wynika, że p. M. G. koordynowała przepływ informacji między Instytutem Ko-

lejnictwa, a Asangą w zakresie etapu VI.

W ocenie Izby zatem przystępujący wykazał, że ponad zakres przedmiotowy wynikający z

umowy z odwołującym uczestniczył także przez swojego Eksperta p. M. G. w części związa-

nej jeszcze z dwoma etapami V i VI, co w ocenie Izby choć nie pozwala stwierdzić stopnia

tego zaangażowania, to jednak wskazuje, że można dać wiarę oświadczeniu przystępujące-

go, że jego zaangażowanie w projekt było większe niż wprost wynikające z zawartej umowy.

Choć w ocenie Izby przystępujący nie wykazał zaangażowania we wszystkie etapy realizacji

Studium, to wykazał, że jego zaangażowanie było największe i wykraczało poza postano-

wienia umowne. Tym samym Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że usługa wykaza-

na w poz. 1 wykazu spełniała wymagania zawarte w warunku opisanym w pkt. 8.6.1 SIWZ

W zakresie poz. 2 i 3 wykazu usług Izba oceni zgromadzony materiał dowodowy łącznie, bo

te projekty prowadzone były równolegle z zaangażowanie zbliżonego personelu, a nawet

cześć przedstawianej korespondencji mailowej dotyczy obu projektów, to Izba przeanalizo-

wała wszystkie 49 dowodów, na które składają się specyfikacje obu postępowań, protokoły

wewnętrznych konsultacji i wewnętrznych weryfikacji, korespondencja mailowa, a także stro-

ny tytułowe opracowywanych dokumentów i na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co

następuje:

Osoby:

− B. P. – LK 94 – Koordynator Projektu (personel kluczowy), LK 97, 98, 99 -

Koordynator Projektu (personel dodatkowy), występuje praktycznie w każdym dowodzie

przede wszystkim jako koordynator, ale także jako autor w Etapie III – D31, Czy w etapie VII

D36 i D48

− R. K.– LK 94 – Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel kluczowy) oraz Koordyna-

tor Projektu (personel dodatkowy), LK 97, 98, 99 – Koordynator Projektu (personel kluczowy)

113

oraz Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel dodatkowy), występuje praktycznie w

większości dowodów jako koordynator, ale w D 31 także jako autor

− S. K. - LK 94 – Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel dodatkowy), LK 97, 98, 99

- Ekspert ds. ruchowo - przewozowych (personel kluczowy), występuje w wielu dokumenta-

cjach jako koordynator, a także w D 27 jako autor

− P. B., P. P., P. G. – zespół ds. modeli mikrosymulacyjnych np. jako autorzy w D27, a także

w D31,

− B. B. - Inspektor Instytutu Kolejnictwa do udziału w procesach niezależnej oceny adekwat-

ności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Nr akredytacji AK 029 z 7 czerwca 2017 r., Ekspert Instytutu Kolejnictwa do udziału w proce-

sach oceny (jak wyżej), Obszar działania: Wszystkie podsystemy systemu kolejowego w za-

kresie SMS (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem) jako autor w dowodach D14, D17,

D33, D36, D44, D48,

− A. G., K. W., I. W. – zespół ds. analiz społecznoekonomicznych i strategicznych jako auto-

rzy w D27.

Występują w przedstawionych dowodach, są wskazywani jako koordynatorzy, ale także au-

torzy dokumentacji, są zgłaszani jako autorzy, przedstawiane dokumenty dotyczą wszystkich

etapów realizacji dokumentacji. W ocenie Izby dowody te świadczą, że faktycznie brali udział

w realizacji całości zamówienia czy to jako autorzy, czy osoby koordynujące pracę. W ocenie

Izby oczywiście z dowodów tych nie da się ustalić udziałów procentowych ponad wszelką

wątpliwości, gdyż trzeba by uzyskać dostęp do dokumentów źródłowych pochodzących od

autorów, ustalić jakie części zostały dostarczone i przez kogo jako wsad (dane do opraco-

wania), jednakże w ocenie Izby zgromadzony materiał dowodowy potwierdza, że Instytut

Kolejnictwa była zaangażowany na każdym etapie opracowania, w ocenie Izby nie do pomi-

nięcia jest także fakt, że to Instytut kolejnictwa zarządzał projektem, oczywiście przedmiotem

zamówienia nie były usługi nadzorcze, a opracowanie merytoryczne Studium, jednak koor-

dynatorzy należeli do personelu kluczowego obu projektów, a zatem ich udział nie był dla

zamawiających, ani marginalny, ani nieznaczący. Tym samym biorąc pod uwagę, że przy-

stępujący wykazał, że nie tylko koordynował projekt, ale także jego personel wykonywał

część dokumentacji jako autorzy, w ocenie Izby pozwala to na uznanie, że odpowiadają

prawdzie oświadczenia CE Projekt Group potwierdzające, że Instytut Kolejnictwa brał aktyw-

ny i realny udział na wszystkich etapach realizacji zamówienia i był niezbędny dla prawidło-

wego jego wykonania. Izba na podstawie siwz z wykazanych usług 1-3 oraz siwz w niniejszej

sprawie oceniła, że przedstawione protokoły weryfikacji mają znaczenie dla oceny stopnia

zaangażowania w realizację zamówienia, gdyż weryfikacja stanowi sprawdzenie opracowa-

nej dokumentacji pod względem merytorycznym przed przekazaniem dokumentacji do oceny

zamawiającemu, a więc wymaga zapoznania się z ta dokumentacją i ustalenia czy nie za-

114

wiera ona błędów, czyli osoby dokonujące weryfikacji muszą posiadać merytoryczną wiedzę i

znajomość danego projektu, aby móc weryfikować wady. Koordynatorzy również uczestniczą

w radach projektowych i przekazują uwagi zamawiającego i innych osób zaangażowanych w

proces do autorów i stanowiska autorów (przedstawione e-maile), a także angażują się z

proces koordynacji obu firm wspólnie występujących w przedsięwzięciu, co także świadczy o

czynnym udziale w danym przedsięwzięciu. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę Izba

doszła do przekonania, że zamawiający prawidłowo ocenił złożone wyjaśnienia, jako po-

twierdzające możliwość powoływania się przystępującego na doświadczenie nabyte przez

Instytut Kolejnictwa na zadaniach wykazanych w poz. 2 i 3 wykazu usług.

Odnośnie pozostałych pozycji z wykazu usług Izba ustaliła, co następuje – w zakresie poz. 4

i 6 odwołujący zarzuca brak wymaganej ilości stacji i szlaków – jednak nie został przedsta-

wiony przez odwołującego jakikolwiek dowód potwierdzający tę okoliczność, choćby w po-

staci umowy lub SIWZ dotyczącej tego postępowania, do których odwołujący mógł mieć do-

stęp do informacji publicznej. Swoje stanowisko odwołujący tworzy jedynie w oparciu o

brzmienie nazw tych postępowań, które często nie odzwierciedlają rzeczywistego zakresu

robót.

Izba ustaliła, że przystępujący w zakresie poz. 5 i 8 podał prawdziwe informacje nie krył ani

w kolumnie 2, ani w kolumnie 5, że było to opracowanie rezultatów studium lub aktualizacja

rezultatów, tym samym informacja była obiektywnie prawdziwa. Natomiast odwołujący w ża-

den sposób nie próbował udowodnić, że opracowanie rezultatów, czy aktualizacji rezultatów

nie polegało, jak wskazywał to przystępujący na faktycznym wykonaniu Studium Wykonalno-

ści od początku zgodnie z wytycznymi CUPT określonymi w Vademecum Beneficjenta wska-

zanymi do stosowania przez PKP PLK w OPZ dla rzeczonego projektu.

W zakresie poz. 7 Izba ustaliła, że przystępujący wykazał wykonanie opracowania Studium

wykonalności dotyczącego wzmocnienia zasilania trakcyjnego, a odwołujący podnosił, że nie

jest to budowa lub przebudowa, podczas, gdy dowodu na tę okoliczność nie przeprowadził.

Jak wynika z doświadczenia życiowego Izby w oparciu o znane Izbie z urzędu postępowania

zamawiającego występują postępowania, których przedmiotem jest wzmocnienie zasilania

trakcyjnego ustaliła, że takie wzmocnienie może przyjąć różne rozwiązania techniczne np.

budowę dodatkowych podstacji, rozbudowę układów rezerwowych, wdrożenie zasilania pod-

stacji bezpośrednio z sieci wysokiego napięcia, czy przebudowę istniejących podstacji, czę-

sto tego typu zamówienia określane są jako przebudowa lub modernizacja. Tym samym je-

dynie z samej nazwy postępowania w ocenie Izby nie da się wykazać, że opracowanie Stu-

dium wzmocnienie zasilania trakcyjnego nie było przebudową w rozumieniu prawa budowla-

nego. Konieczne byłoby bowiem wykazanie, że takie wzmocnienie nie następowało przez

przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej.

115

Izba zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, ze zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185

ust. 2 ustawy.

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 189 ust. 2 ustawy, a

które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania.

Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-

nia z art. 179 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, przez zaniechanie wy-

kluczenia Konsorcjum Arcadis z postępowania, mimo niewykazania spełniania przez tego

wykonawcę warunku udziału w postępowaniu

Zarzut nie potwierdził się. W ocenie Izby analiza zgromadzonego materiału dowodowego

potwierdziła, że przystępujący przedstawił zasoby nabyte w ramach konsorcjum w taki spo-

sób, że odpowiednio Infra Centrum Doradztwa jak i Instytut Kolejnictwa mogą wykazać się

faktycznym udziałem w realizacji istotnej części lub wręcz każdego z etapów opracowywa-

nych Studiów a także zarządzaniem na danym kontrakcie, co w ocenie Izby pozwala na

uznanie, że mimo wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia udział Infra i Instytutu

Kolejnictwa był rzeczywisty i na tyle istotny, że przystępujący mógł skutecznie powołać się

na tak zdobyte doświadczenie. W ocenie Izby nie można w tej sprawie przenieść wprost

ustaleń poczynionych przez Izbę w sprawie sygn. akt KIO 1510/20, a to z tego względu, że w

tamtym postępowaniu zamawiający dysponował jedynie umowami konsorcjalnymi oraz nieu-

dowodnionymi wyjaśnieniami przystępującego, które jak oceniła Izba były na tyle lakoniczne,

że nie pozwalały na ocenę stopnia zaangażowania się Instytutu Kolejnictwa w realizowane

zadanie. W tym przypadku zamawiający uzyskał obszerne wyjaśnienia poparte dowodami i

prawidłowo w ocenie Izby ustalił, że stopień zaangażowania Instytutu Kolejnictwa nie ograni-

czał się do zarządzania kontraktami, ale również do zapewnienia profesjonalnej kadry i opra-

cowania części dokumentacji jako autorzy przez personel Instytutu Kolejnictwa, zaś w przy-

padku doświadczenia Infra, wykazane zostało zaangażowane na etapach nie wynikających z

umowy konsorcjalnej. Te okoliczności legły u podstaw uznania przez Izbę, że zamawiający

prawidłowo ocenił spełnianie przez przystępującego warunków udziału w postępowaniu w

zakresie doświadczenia zawodowego. Co do uzupełnionych pozycji wykazu nr 4-8 to w oce-

nie Izby odwołujący nie podołał ciążącemu na nim obowiązkowi dowodowemu z art. 190 ust.

1 ustawy i nie wykazał, że poz. 4 i 6 nie dotyczyły odpowiedniej ilości szlaków i stacji, że

wzmocnienie zasilania trakcyjnego w tym konkretnym postępowaniu nie miało polegać na

przebudowie, że w ramach opracowywania rezultatów, czy aktualizacji rezultatów nie doszło

do wytworzenia Studium wykonalności. Z tych też względów Izba nie znalazła podstaw do

uwzględnia zarzutu odwołania.

116

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wy-

kluczenia z postępowania wykonawcy Konsorcjum Arcadis, mimo iż wykonawca ten wpro-

wadził zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na de-

cyzje podejmowane przez zamawiającego oraz wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie składając jedno-

cześnie wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy , tj. nie dokonując samooczyszczenia;

Zarzut nie potwierdził się. Odwołujący zarzucał zamawiającemu zaniechanie wykluczenia

przystępującego z postępowania pomimo tego, że złożone przez niego informacje w wykazie

usług są nieprawdziwe i w ocenie Izby ta część zarzutu nie zasługuje na uwzględnienie z

następujących względów:

Po pierwsze jeśli chodzi o poz. 1 – 3 wykazu usług, to odwołujący rzeczywiście znał już w

dacie pierwotnego odwołania w sprawie sygn. akt KIO 1520/20 jakie usługi i w oparciu o czy-

je doświadczenie zostały przez przystępującego wskazane w wykazie usług. O tym że znał

ten wykaz świadczy dobitnie to, że zarzucał zamawiającemu zaniechanie wykluczenia z art.

24 ust. 1 pkt 12 ustawy podnosząc, że te usługi nie potwierdzają spełniania warunku udziału

w postępowaniu, co więcej tak jak obecnie, tak i w poprzednim odwołaniu zarzuty stawiane

tym usługom sprowadzają się do oceny stopnia zaangażowania Infra i Instytutu Kolejnictwa

w wykonanie wykazanych usług. Tym samym postawienie zarzutu w oparciu o przepis art.

24 ust. 1 pkt 17 ustawy było możliwe już na tamtym etapie postępowania. Co więcej po zło-

żeniu wyjaśnień i dowodów przez przystępującego ocena stanu faktycznego przez odwołują-

cego nie uległa zmianie, gdyż nadal uważa on, że te usługi właśnie na stopnień zaangażo-

wania Infra i Instytutu Kolejnictwa nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępo-

waniu, a stanowią wprowadzenie w błąd zamawiającego, co do tego, że to zaangażowanie

było pełniejsze niż wynika to z zawartych umów konsorcyjnych. Co więcej obecnie odwołują-

cy podważa możliwość zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy w odniesieniu do złożonych in-

formacji, podczas gdy w sprawie sygn. akt KIO 1520/20 sam wycofał zarzut naruszenia art.

24 ust. 1 pkt 12 ustawy, godząc się na wykonanie żądań w zakresie zarzutu nr 3, a więc za-

rzutu, w którym podnosił zaniechanie zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Tym samym nie

jako godził się na to, że do takiego wezwania dojdzie. Ponadto z analizy dowodów przedsta-

wionych przez przystępującego Izba doszła do wniosku, że przystępujący wykazał, że nabył

doświadczenie w szerszym stopniu, niż miało to wynikać z umów konsorcjalnych. Odnośnie

zaś pozostałych poz. 4 – 8 wykazu usług, to jak już podnosiła to Izba w rozstrzygnięciu za-

rzutu poprzedzającego, zarzuty te nie zostały przez odwołującego wykazane. Przy zarzucie

informacji wprowadzającej w błąd konieczne jest bowiem ustalenie z całą pewnością, że da-

na informacja jest nieprawdziwa, tym samym wywodzenie tej kwestii jedynie z nazw poste-

117

powań może zakładać pewne prawdopodobieństwo, że może okazać iż dane elementy nie

wchodziły w zakres przedmiotu zamówienia, jednak to prawdopodobieństwo nie może być

powodem do zastosowania tak dotkliwej sankcji, jaką jest wykluczenie z postępowania. Aby

mogło do tego dojść odwołujący powinien był wykazać, że w poz. 4 i 6 nie było w ogóle szla-

ków i stacji, lub było ich mniej niż wymagano, że w poz. 7 ta konkretna inwestycja nie mogła

dotyczyć przyszłej przebudowy, a dla pkt. 5 i 8 że opracowanie aktualizacji rezultatów czy

rezultatów Studium nie prowadziło do ponownego wytworzenia Studium wykonalności. Tym

samym nie można było uznać zasadności tak postawionego zarzutu.

Izba nie uznała również zarzutu w odniesieniu do wykazu osób i osoby p. O. . Izba uznała,

że dla zamawiającego był obojętny charakter udziału projektanta w opracowaniu Studium. W

ocenie Izby zatem informacja z wykazu osób, że p. O. był projektantem obiektu, a konkretnie

projektantem sprawdzającym współodpowiedzialnym z autorem dokumentacji za jej prawi-

dłowość, zgodność z prawem i wiedzą techniczną, była prawdziwa w znaczeniu brania

udziału w opracowaniu zdefiniowanym przez zamawiającego na potrzeby tego warunku.

Izba podziela argumentację zamawiającego na gruncie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, że dla

zastosowania sankcji wykluczenia na podstawie tego przepisu nie jest wystarczające wy-

łącznie ustalenie, że doszło do podania informacji wprowadzającej w błąd, ale także dokona-

nie oceny czy ta informacja mogła mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Odwołujący

nie wykazał, że p. R. O. nie był członkiem zespołu projektowego, który zaprojektował obiekt

na etapie tworzenia całej dokumentacji dla obiektu, przeciwnie z przedłożonego dowodu w

postaci projektu budowlanego wynika, że p. O. był projektantem sprawdzającym i ponosił

odpowiedzialność razem z p. W. za jakość dokumentacji, tym samym Izba nie znalazła pod-

staw do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3

ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Schussler Plan oraz oferty Konsorcjum Arcadis,

mimo iż oferty te zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zarzut w części został uwzględniony przez zamawiającego tj. w zakresie zarzutu naruszenia

przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez za-

niechanie odrzucenia oferty Schussler Plan, co wynika z odpowiedzi zamawiającego na od-

wołanie. Wykonawca Schussler – Plan nie przystąpił do postępowania odwoławczego, zaś

przystępujący po stronie zamawiającego Konsorcjum Arcadis nie wniosło sprzeciwu wobec

częściowego uwzględnienia odwołania. Oznacza to, że orzekanie co do zarzutu stało się

zbędne, gdyż przedmiot sporu odpadł, a zamawiający uwzględniając zarzut odwołania powi-

nien wykonać czynność objętą zarzutem zgodnie z żądaniem. Wprawdzie przepis art. 186

ust. 3 ustawy odnosi się do uwzględnienia odwołania w całości, ale żaden z pozostałych

118

przepisów art. 186 ust. 3a-4a ustawy nie regulują stanu faktycznego zaistniałego w przed-

miotowym postępowaniu, zatem tylko stosując rozumowanie a maiori ad minu si uwzględnia-

jąc, że zamawiający może uwzględnić jedynie część zarzutów, a przystępujący może wnieść

częściowy sprzeciw, to można uznać, że może również nie wnieść sprzeciwu co do

uwzględnionej części, a zatem wówczas przestaje istnieć spór pomiędzy stronami i w tym

zakresie zajdzie sytuacja analogiczna do sytuacji jak umorzenie odwołania w części z powo-

du uwzględniania części zarzutu i nadal na zamawiającym ciążyć będzie obowiązek wyko-

nania żądań odwołania.

W pozostałej części Izba uznała zarzut odwołania za niezasadny. Izba ustaliła, że koszty

biura, które uwzględnił przystępujący to kwota około 124 000zł., zgodna z kwota podaną w

tabeli 6, co wynika z kalkulacji zgodnie z założeniami przedstawionymi przez przystępujące-

go. Co do kosztów pracownika administracyjnego, to przystępujący wskazywał, że koszt tego

pracownika rozkłada się na kilka realizowanych przez niego projektów, zatem nawet gdyby

przyjąć, że koszt ten całościowo wynosi dla przystępującego kwotę wskazaną w odwołaniu

około 72 047zł., to stosując tą samą logikę, co przy koszcie biura należało by uznać na po-

trzeby tego projektu, że jest to koszt ok 1 844,40zł.( 72 047zł. x2,56% udziału projektu w

przychodach), zatem takie ewentualne zaniżenie kosztu nie powodowałoby nierentowności

oferty. Natomiast jak już Izba ustaliła z oświadczeń personelu kluczowego wynika, że zapo-

znali się oni z wymaganiami OPZ i zidentyfikowali zadania konieczne do wykonania w ra-

mach roli, którą przyjęli i oszacowali pracochłonność, a więc w ocenie Izby można przyznać

rację przystępującemu, że w koszcie personelu kluczowego jest uwzględniony koszt rad pro-

jektowych, a koszt 69 000zł. uwzględnia jedynie ewentualne koszty dojazdu, które są kosz-

tem szacowanym ostrożnościowo. Izba nie dała wiary stanowisku odwołującego, że zaanga-

żowanie na radach projektowych na każdej radzie wymaga udziału przez 8h, w ocenie Izby

ten szacunek jest nadmierny i nie wynika z postanowień siwz. Z tych względów Izba podsta-

wiła oddalić zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90

ust. 3 ustawy w odniesieniu do oceny wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę

złożonych przez konsorcjum Arcadis.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3

ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Schussler Plan, mimo iż jej złożenie stanowi

czyn nieuczciwej konkurencji.

Zarzut w części został uwzględniony przez zamawiającego tj. w zakresie zarzutu naruszenia

przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez za-

niechanie odrzucenia oferty Schussler Plan, co wynika z odpowiedzi zamawiającego na od-

119

wołanie. Wykonawca Schussler – Plan nie przystąpił do postępowania odwoławczego, zaś

przystępujący po stronie zamawiającego Konsorcjum Arcadis nie wniosło sprzeciwu wobec

częściowego uwzględnienia odwołania. Oznacza to, że orzekanie co do zarzutu stało się

zbędne, gdyż przedmiot sporu odpadł, a zamawiający uwzględniając zarzut odwołania powi-

nien wykonać czynność objętą zarzutem zgodnie z żądaniem. Wprawdzie przepis art. 186

ust. 3 ustawy odnosi się do uwzględnienia odwołania w całości, ale żaden z pozostałych

przepisów art. 186 ust. 3a-4a ustawy nie regulują stanu faktycznego zaistniałego w przed-

miotowym postępowaniu, zatem tylko stosując rozumowanie a maiori ad minu si uwzględnia-

jąc, że zamawiający może uwzględnić jedynie część zarzutów, a przystępujący może wnieść

częściowy sprzeciw, to można uznać, że może również nie wnieść sprzeciwu co do

uwzględnionej części, a zatem wówczas przestaje istnieć spór pomiędzy stronami i w tym

zakresie zajdzie sytuacja analogiczna do sytuacji jak umorzenie odwołania w części z powo-

du uwzględniania części zarzutu i nadal na zamawiającym ciążyć będzie obowiązek wyko-

nania żądań odwołania.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3

ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Arcadis, pomimo iż jej złożenie sta-

nowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut ten oparty był na założeniu przez odwołującego, że przy-

stępujący zaoferował ofertę z rażąco niską ceną, jednak ten zarzut Izba uznała za nieuza-

sadniony, a cenę oferty przystępującego oceniła jako realną w świetle złożonych wyjaśnień i

wskazującą na możliwość osiągnięcia 7,5% zysku, a więc nie jest to w ocenie Izby oferta

skalkulowana poniżej kosztów świadczenia. Tym samym nie można tej ofercie przypisać

cech oferty z ceną dumpingową, a w konsekwencji uznać, że została złożona w czynie nie-

uczciwej konkurencji. Z tego powodu zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępo-

wania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonaw-

ców (w związku z naruszeniem w/w przepisów ustawy).

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że ocenie ofert i wyborowi podlegała oferta przystę-

pującego, który nie powinien być wykluczony z postępowania, tym samym wybór oferty na-

stąpił zgodnie z przepisami ustawy i nie mógł świadczyć do nierównym traktowaniu wyko-

nawców. Zarzut zatem należało oddalić.

120

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 usta-

wy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy,

tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich

rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) zaliczając odwołującemu

koszty wpisu na poczet kosztów postępowania odwoławczego, oraz nakazując

odwołującemu dokonanie zwrotu zamawiającemu kwoty 3 600zł. tytułem zwrotu kosztów

uzasadnionej obrony, zgodnie ze złożoną fakturą.

Przewodniczący:…………………………..

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij