29-12-2020

KIO 3351/20

Sygn. akt KIO 3351/20

1

POSTANOWIENIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 29 grudnia 2020 r. odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 grudnia 2020 r.

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Control

Process S.A. z siedzibą w Krakowie, STC Power S.r.l. z siedzibą w Forli (Włochy),

Control Process EPC2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

w postępowaniu pn. Realizacja pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja

S.A. w Siechnicach (nr postępowania POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020)

prowadzonym przez zamawiającego: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich

KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polimex

Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie – zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

Zamawiającego

postanawia:

1. Zwraca odwołanie.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Odwołujących kwoty 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie –

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Sygn. akt KIO 3351/20

2

U z a s a d n i e n i e

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą

we Wrocławiu {dalej: „Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {dalej również:

„ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowlane pn. Realizacja pod klucz

elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach (nr postępowania

POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 26 lipca 2020 r. zostało

zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S_143 pod poz. 353314.

Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

16 grudnia 2020 r. Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, STC Power S.r.l.

z siedzibą w Forli (Włochy), Control Process EPC2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wspólnie

ubiegający się o udzielenie tego zamówienia {dalej również: „Konsorcjum” lub „Odwołujący”}

wnieśli w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec

treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”}.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:

1. Art. 36 ust 1 pkt 8 w zw. z art. 40, 41 pkt 8 w zw. z art. 60c oraz art. 7 – przez

doprowadzenie do sytuacji wewnętrznej niezgodności dokumentacji postępowania

w zakresie wysokości wadium.

2. Art. 38 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 – przez nieudzielenie odpowiedzi

na pytania wykonawców, a co za tym idzie pozostawieniu SIWZ w formie niejasnej,

niejednoznacznej i niewyczerpującej.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1. Dokonania zmian w SIWZ i określenia wysokości wadium zgodnie z ogłoszeniem

opublikowanym w TED.

2. Udzielenia odpowiedzi na wszystkie zadane przez wykonawców pytania i wnioski.

Ponadto w uzasadnieniu Odwołujący przedstawili okoliczności faktyczne i prawne,

które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania.

Do postępowania odwoławczego w tej sprawie po stronie Zamawiającego przystąpili

Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie wspólnie ubiegający się o udzielenie tego zamówienia.

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:

Sygn. akt KIO 3351/20

3

Odwołanie wniesione zostało w formie pisemnej w postaci elektronicznej

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, z tym że zostało opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym działającego jako pełnomocnika pana R. G. P. .

Pismem z 18 grudnia 2020 r. (znak UZP/BO/EK/26100/31360/20) Prezes Krajowej

Izby Odwoławczej, działając na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Odwołujących

do przesłania w terminie 3 dni od doręczenia wezwania dokumentów potwierdzających

umocowanie osoby, która podpisała odwołanie, do reprezentowania Konsorcjum (a także

dokumentów rejestrowych dla STC Power S.r.l.).

W wezwaniu zamieszczono informację, że kopie żądanych dokumentów należy

przesłać drogą elektroniczną na adres odwołania@uzp.gov.pl oraz niezwłocznie przesłać

do Krajowej Izby Odwoławczej oryginały tych dokumentów (wraz z podaniem sygnatury akt

sprawy), przy czym przekazanie kopii nie jest wymagane, gdy w zakreślonym terminie

zostaną doręczone do Izby dokumenty we właściwej formie.

Prezes Izby pouczył Odwołującego, że w razie nieuzupełnienia braków formalnych

odwołanie zostanie zwrócone, a w konsekwencji nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa

pzp wiąże z wniesieniem odwołania.

18 grudnia 2020 r. wezwanie doręczono odwołującemu za pośrednictwem poczty

elektronicznej na podany przez niego w odwołaniu adres email.

21 grudnia 2020 r. w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki

podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

do Prezesa Izby Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły (nie licząc dokumentów rejestrowych

dla STC Power S.r.l.): udzielone Control Process S.A. przez pozostałych członków

Konsorcjum pełnomocnictwo konsorcjalne, którego zgodność z okazanym oryginałem

w postaci papierowej została potwierdzona przez notariusza podpisem elektronicznym 14

października 2019 r., oraz skan pełnomocnictwa z 16 grudnia 2020 r., w którego treści pan

Wojciech Wiatr jako prezes zarządu Control Process S.A. działając w imieniu Konsorcjum

udzielił pełnomocnictwa do jego reprezentowania: 1) panu N. S. – adwokatowi, 2) panu R.

P., 3) panu M. W. – przy czym całość przesłanej dokumentacji została opatrzona jak

odwołanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pana R. G. P. .

Reasumując, Odwołujący w zakreślonym terminie nie uzupełnił prawidłowo braku

dotyczącego wykazania umocowania dla osoby, która podpisała odwołanie, gdyż

pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała odwołanie, nie zostało opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Konsorcjum, a jedynie takim

podpisem samego pełnomocnika, który tym samym sam sobie potwierdził zgodność skanu

Sygn. akt KIO 3351/20

4

z pisemnym oryginałem pełnomocnictwa, choć z jego treści ani z żadnego innego

dokumentu lub oświadczenia załączonego do odwołania lub uzupełnienia nie wynika, że jest

adwokatem lub radcą prawnym.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega zwrotowi, gdyż brak formalny odwołania nie został prawidłowo

uzupełniony.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwołanie

wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca

2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U.

z 2018 r. poz. 1092 ze zm.) {dalej: „rozporządzenie} odwołanie zawiera m.in. podpis

odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli). Stosownie natomiast do § 4 ust. 2

pkt 3 tego rozporządzenia do odwołania dołącza się dokument potwierdzający umocowanie

do reprezentowania odwołującego.

Zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy pzp, jeżeli odwołanie nie może otrzymać

prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności,

o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu,

Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia

lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia

doręczenia wezwania. § 9 rozporządzenia precyzuje, że w przypadku gdy odwołanie zawiera

braki formalne, w szczególności z zakresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie

zawiera dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, Prezes Izby wzywa odwołującego do

usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania.

Z art. 187 ust. 6 pzp wynika, że po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa

w ust. 3, Prezes zwraca odwołanie w formie postanowienia, a takie zwrócone odwołanie nie

wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

Z kolei w myśl art. 187 ust. 7 ustawy pzp, jeżeli niezachowanie warunków formalnych

lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepis

art. 187 ust. 6 stosuje się, z tym, że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi

orzekającemu Izby. Wreszcie w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, skład orzekający dokonuje

na posiedzeniu niejawnym niezbędnych czynności formalnych i sprawdzających. Z § 13 ust.

Sygn. akt KIO 3351/20

5

2 pkt 2 rozporządzenia wynika zaś, że w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych

skład orzekający jest uprawniony do wydania postanowienia o zwrocie odwołania.

W związku z powyższym Izba – działając na podstawie art. 187 ust. 7 w zw. z art. 187

ust. 6 ustawy pzp oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia – postanowiła, jak w pkt 1.

sentencji.

Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,

stosownie do § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zgodnie z którym

w przypadku zwrotu odwołania zwraca się odwołującemu z rachunku Urzędu kwotę

uiszczoną tytułem wpisu.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij