09-11-2020

KIO 2547/20

1

Sygn. akt: KIO 2547/20

WYROK

z dnia 9 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2020 r. przez

wykonawcę Ś. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd

Dróg Miejskich

przy udziale wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego: E. K. – S. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELES-

BUD E. K. S.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od

odwołania;

2.2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy

tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ….……………………………

3

Sygn. akt: KIO 2547/20

U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich prowadzi postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie m.st

Warszawy, obejmującą 10 rejonów na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota,

Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer,

Wesoła, Wilanów, Włochy, Woła, Żoliborz na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych

i gminnych. Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony jest

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11 maja 2020 r. w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 091-217498.

I. W dniu 5 października 2020 r. wykonawca Ś. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Pruszkowie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na

czynność wyboru oferty wykonawcy: E. K. – S. prowadząca działalność gospodarczą pod

firmą ELES-BUD E. K. S. (dalej jako „wykonawca ELES-BUD”), a także na zaniechanie

wykluczenia wykonawcy ELES-BUD z postępowania i zaniechanie odrzucenia oferty tego

wykonawcy. Odwołanie zostało wniesione w zakresie części 4 zamówienia.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez brak wykluczenia i ocenę oferty złożonej przez

wykonawcę ELES-BUD, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu

w zakresie wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

ewentualnie w przypadku jednoczesnego braku uwzględnienia pozostałych zarzutów

oraz możliwości wezwania wykonawcy Eles-Bud E. K.-S. do uzupełnienia oferty -

naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez brak skierowania wezwania do

uzupełnienia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w opisanym w uzasadnieniu zakresie;

2) art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez brak wykluczenia z postępowania wykonawcy

ELES-BUD, podczas gdy wykonawca ten w wyniku co najmniej rażącego niedbalstwa

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że przekazana przez

niego polisa potwierdza posiadanie wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej,

4

3) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez brak wykluczenia z postępowania wykonawcy

ELES-BUD, podczas gdy wykonawca ten w wyniku co najmniej lekkomyślności

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia tj. na badanie spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się

do posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

4) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, poprzez brak odrzucenia oferty wykonawcy ELES-BUD, podczas gdy

złożenie jako element oferty polisy uzyskanej w oparciu o niezgodne ze stanem

faktycznym informacje przekazane ubezpieczycielowi stanowi czyn nieuczciwej

konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, zagrażające

interesowi zarówno innych wykonawców w postępowaniu, jak i samego zamawiającego.

W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania

i nakazanie zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej w części 4 oferty złożonej przez

wykonawcę ELES-BUD oraz dokonania ponownego badania i oceny ofert w zakresie tej

części,

2) odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę ELES-BUD oraz wykluczenia tego

wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z postawionymi zarzutami.

II. Pismem wniesionym w dniu 6 listopada 2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na

odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty odwołania za niezasadne i wniósł o oddalenie

odwołania.

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 9 października 2020 r. wykonawca ELES-

BUD zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Stanowisko w sprawie wykonawca ELES-BUD przedstawił w piśmie z dnia 6 listopada

2020 r. Wykonawca ELES-BUD wniósł o oddalenie odwołania.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, Krajowa

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1

ustawy Pzp, do wniesienia odwołania.

5

W pkt 7.2.1.2 SIWZ zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wymagał, aby wykonawca był

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,00 zł

(w ramach części 4). Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający wymagał

złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (zawierających

potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia). Wykonawca ELES-BUD, celem potwierdzenia

spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu złożył polisę Compensa T.U. S.A. nr

4261670, w treści której jako suma gwarancyjna została wskazana kwota 1 000 000 zł

(okoliczność bezsporna). W zakresie sumy gwarancyjnej wykonawca ELES-BUD spełnił

ww. warunek udziału w postępowaniu w stopniu znaczenie przekraczającym wymaganie

zamawiającego. Podniesione w odwołaniu zarzuty nie odnosiły się jednak bezpośrednio do

treści polisy złożonej przez wykonawcę ELES-BUD, lecz dotyczyły przedstawienia

ubezpieczycielowi przez ww. wykonawcę nieprawdziwych danych celem pozyskania polisy.

Kierując się informacjami na temat wysokości przychodu osiągniętego przez wykonawcę

ELES-BUD w latach poprzednich, odwołujący twierdził, że wykonawca ten podał

nieprawdziwe informacje stanowiące prognozy co do spodziewanego obrotu w roku 2020.

Należy podkreślić, że zamawiający przeprowadzając badanie ofert obowiązani są do

weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie

wskazanym w dokumentacji postępowania. W niniejszej sprawie zamawiający ustalił, że

weryfikacja spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej

lub finansowej będzie się opierać o przedstawiony dokument potwierdzający posiadanie

wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taki dokument został

przedstawiony przez wykonawcę ELES-BUD i w odniesieniu do treści samego dokumentu

odwołujący nie sformułował żadnych zarzutów. Jeżeli odwołujący opiera postawione zarzuty

o okoliczności spoza dokumentacji postępowania, to powinien przedstawić w tym zakresie

konkretne twierdzenia, które winny zostać poparte złożonymi w toku postępowania

odwoławczego dowodami. Trzeba przypomnieć, że to na odwołującym w pierwszej

kolejności spoczywa ciężar dowodowy. Zaniechanie zadośćuczynienia temu obowiązkowi

skutkuje oddaleniem odwołania. W niniejszej sprawie odwołujący oparł zarzuty odwołania nie

tyle na konkretnych okolicznościach, lecz na swoich domysłach, a wręcz wątpliwościach. Na

potwierdzenie stawianych tez nie przedstawił żadnych dowodów. Poziom ogólności

postawionych zarzutów wręcz uniemożliwiał rozpoznanie odwołania.

6

Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że odwołanie podlega oddaleniu i w związku

z tym orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.

poz. 972), stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący: …..……………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij