09-11-2020

KIO 2546/20

Sygn. akt: KIO 2546/20

POSTANOWIENIE

z dnia 9 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania

w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej w dniu 5 października 2020 r. przez wykonawcę FBSerwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto

Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich

przy udziale wykonawcy JIMMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 15.000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od

odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….

2

Sygn. akt KIO 2546/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich prowadzi postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie m.st

Warszawy, obejmującą 10 rejonów na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota,

Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer,

Wesoła, Wilanów, Włochy, Woła, Żoliborz na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych

i gminnych. Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony jest

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11 maja 2020 r. w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 091-217498.

W dniu 5 października 2020 r. wykonawca FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie wniósł odwołanie wobec czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty

złożonej przez wykonawcę JIMMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Warszawie, zaniechania wykluczenia wykonawcy JIMMY sp.

z o.o. sp.k. z postępowania, zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę

JIMMY sp. z o.o. sp.k., zaniechania wezwania wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k. do

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego zdolności technicznej oraz zaniechania wezwania wykonawcy JIMMY sp. z o.o.

sp.k. do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny oraz jej istotnych części składowych.

Wskazano, że odwołanie dotyczy części III zamówienia.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz w zw. z art. 22a ust. 1 - 3 i 6 i art. 87

ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k.

z postępowania (zarówno w zakresie Części II jak i Części III Zamówienia), pomimo iż

wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

posiadania zdolności technicznej w zakresie dysponowania dźwigiem lub samochodem

typu HDS, gdyż na potwierdzenie dysponowania tym powołał się na sprzęt oddany mu

do dyspozycji na podstawie „umowy użyczenia", załączając jednocześnie

potwierdzającą fakt dysponowania tym sprzętem „umowę współpracy" (dalej: „Umowa"),

przy czym Umowa ta:

3

a) nie potwierdza samodzielnego dysponowania sprzętem przez wykonawcę

JIMMY sp. z o.o. sp.k., gdyż zawiera ona jedynie zobowiązanie do świadczenia

przez TRANS-DŹWIG na rzecz JIMMY sp. z o.o. sp.k. usług przy użyciu tego

sprzętu w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania,

co samo w sobie świadczy o tym, że JIMMY sp. z o.o. sp.k. nie dysponuje

sprzętem na takich samych zasadach, jakby dysponował nim na podstawie

prawa własności, najmu, dzierżawy, leasingu czy innego tytułu prawnego

uprawniającego go do posiadania sprzętu i używania go w sposób adekwatny do

potrzeb wynikających z realizacji zamówienia,

a nadto świadczenie przez TRANS-DŹWIG usług w terminie do 24 godzin od

zgłoszenia zapotrzebowania nie jest wystarczające do prawidłowego wykonania

zamówienia, gdyż zgodnie z pkt 2 lit. a) - d) Załącznika nr 1 do Projektu Umowy

(„Wykaz Obowiązków") wykonawca realizujący przedmiot zamówienia

zobowiązany będzie do likwidacji zagrożeń, usunięcia przypadków świecenia

poza ustalonymi godzinami i uruchomienia ciemnego ciągu opraw w znacznie

krótszym czasie (odpowiednio 2 godziny, 1,5 godziny i 3 godziny), a wykonanie

ww. obowiązków może wiązać się z koniecznością zapewnienia pracy dźwigu lub

samochodu HDS,

b) nie potwierdza również, aby JIMMY sp. z o.o. sp.k. wykazał możliwość

dysponowania potencjałem udostępnionym przez podmiot trzeci, gdyż:

i. z jego oferty, oświadczenia JEDZ i całokształtu złożonych dokumentów nie

wynika, aby zamierzał korzystać z potencjału innego podmiotu ani aby

zamierzał powierzyć jakiekolwiek prace podwykonawcom, a przedłożenie

Umowy dopiero na etapie składania dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału stanowi niedopuszczalną zmianę oferty i nie może być

uznane za skuteczne

ii. Załączona przez JIMMY sp. z o.o. sp.k. Umowa zawiera jedynie zobowiązanie

do świadczenia przez TRANS-DŹWIG na rzecz JIMMY sp. z o.o. sp.k. usług

przy użyciu tego sprzętu w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania,

co nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia, gdyż w pkt 2 lit. a) - c) Wykazu Obowiązków Zamawiający

wymaga likwidacji zagrożeń, usunięcia przypadków świecenia poza

ustalonymi godzinami i uruchomienia ciemnego ciągu opraw w znacznie

krótszym czasie (odpowiednio 2 godziny, 1,5 godziny i 3 godziny),

4

a wykonanie ww. obowiązków może wiązać się z koniecznością zapewnienia

pracy dźwigu lub samochodu HDS,

2. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z pkt 12.3. SIWZ poprzez zaniechanie wezwania

wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k. do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazania

uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów w ramach ceny jednostkowej za

wymianę deklarowanej ilości zegarów astronomicznych i modułowych analizatorów sieci,

zgodnie z SIWZ (poz. 10 Załącznika nr 10a do SIWZ - „Formularz 10a"), cen

jednostkowych za układanie kabli (poz. 5-7 Załącznika nr 10b do SIWZ - „Formularz

10b"), cen montażu i stawiania słupów oświetleniowych (poz. 26-30 Formularza 10b),

wymiany słupów oświetleniowych (poz. 69 - 74 Formularza 10b), demontażu słupów

oświetleniowych (poz. 75-77 Formularza 10b) oraz wymiany szaf oświetleniowych (poz.

90 i 94 Formularza 10b) pomimo iż poziom tych cen w formularzu ofertowym JIMMY sp.

z o.o. sp.k. wskazuje na ich zaśnieżenie [prawdopodobnie powinno być: zaniżenie], a

zgodnie z pkt 12.3 SIWZ w przypadku zaniżenia którychkolwiek z cen jednostkowych

zamawiający miał obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia szczegółowych wyjaśnień

dot. uwzględnienia wszystkich kosztów w tych zaniżonych cenach jednostkowych za ww.

świadczenia zaś w razie niewykazania uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów

w ramach poszczególnych cen lub w przypadku stwierdzenia przenoszenia kosztów

pomiędzy cenami, zamawiający miał odrzucić ofertę danego wykonawcy;

3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.)

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty JIMMY sp. z o.o. sp.k., pomimo iż jej złożenie

stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji polegający na manipulacji cenami

jednostkowymi, tj. polegający na zaniżeniu cen jednostkowych ujętych w poz. 10

Formularza 10a oraz 5-7, 26-30, 69-77, 90 i 94 Formularza 10b przy jednoczesnym

przesunięciu części kosztów tychże prac do innych pozycji ceny ofertowej,

w szczególności pozycji nr 17, 18 i 19 Formularza 10a

4. art. 90 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania

wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k. do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny

oraz jej istotnej części składowej, tj. ceny jednostkowej za:

a) wymianę deklarowanej ilości zegarów astronomicznych i modułowych analizatorów

sieci,

b) układanie kabli,

c) montaż i stawianie słupów oświetleniowych, ich demontaż oraz wymianę,

d) wymianę szaf oświetleniowych

5

pomimo iż poziom ww. cen odbiega od cen rynkowych i tym samym wydaje się rażąco

niski w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez

zamawiającego,

co w konsekwencji prowadziło do naruszenia również

5. art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty

wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k., pomimo iż zawiera ona rażąco niską cenę

w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze podniesione zarzuty odwołujący wniósł o:

1. uwzględnienie odwołania w całości,

2. nakazanie zamawiającemu unieważnienie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu,

3. nakazanie zamawiającemu wykluczenie wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k.

z postępowania,

4. nakazanie zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k.,

ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia żądania określonego w pkt 3 i 4 powyżej,

nakazanie zamawiającemu wezwanie wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k. do złożenia

wyjaśnień dotyczących uwzględnienia w cenach jednostkowych ujętych w poz. 10

Formularza 10a oraz 5-7, 26-30, 69-77, 90 i 94 Formularza 10b wszystkich kosztów

objętych nimi świadczeń,

5. nakazanie zamawiającemu wezwanie wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k. do

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

w zakresie dysponowania dźwigiem lub samochodem HDS oraz dokumentów

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego

udostępniającego ww. sprzęt (TRANS- DŹWIG) tj. dokumentu JEDZ dotyczącego tego

podmiotu.

W dniu 9 października 2020 r. wykonawca JIMMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego.

W dniu 6 listopada 2020 r. do akt sprawy wpłynęło pismo zamawiającego stanowiące

odpowiedź na odwołanie. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości

i zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu:

6

1. Zamawiający unieważnia decyzję o wyborze wykonawcy JIMMY sp. z o.o. sp.k.

z postępowania;

2. Zamawiający wezwie wykonawcę JIMMY sp. z o.o. sp.k. do złożenia wyjaśnień

dotyczących uwzględnienia w cenach jednostkowych ujętych w poz. 10 Formularza 10a

oraz 5-7, 26-30, 69-77, 90 i 94 Formularza 10b wszystkich kosztów objętych nimi

świadczeń,

3. Zamawiający wezwie wykonawcę JIMMY sp. z o.o. sp.k. do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania

dźwigiem lub samochodem HDS oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do

wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego udostępniającego ww. sprzęt (TRANS-

DŹWIG) tj. dokumentu JEDZ dotyczącego tego podmiotu.

Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania w dniu 9 listopada 2020 r.

wykonawca JIMMY sp. z o.o. sp.k. oświadczył, iż nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia

przez zamawiającego zarzutów odwołania, a odwołujący oświadczył, że akceptuje

uwzględnienie odwołania przez zamawiającego.

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczeń złożonych przez zamawiającego, odwołującego

oraz wykonawcę JIMMY sp. z o.o. sp.k. zachodzi podstawa do umorzenia postępowania

odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit.

b) ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: …………………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij