16-11-2020

KIO 2519/20

1

Sygn. akt: KIO 2519/20

WYROK

z dnia 16 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2020 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum:

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z

o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz P. C. prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą DROMOSTTOR P. C. oraz I. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

DROMSTTOR I. C.,

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w

Warszawie,

przy udziale wykonawcy INTOP Warszawa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A., z siedzibą w Warszawie: (i) dokonanie unieważnienia czynności wyboru

oferty najkorzystniejszej; (ii) odrzucenie oferty wykonawcy INTOP Warszawa Sp. z

o.o., z siedzibą w Warszawie oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia konsorcjum: Infrakol sp. z o.o. Sp.k, Track Tec

Construction sp. z o.o. oraz Euro – Darmal sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt

2

4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp; (iii) dokonanie ponownego badania i oceny

ofert.

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z

siedzibą w Warszawie i :

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Dolnośląskie

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z

o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz P. C. prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą DROMOSTTOR P. C. oraz I. C. prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą DROMSTTOR I. C. tytułem wpisu od

odwołania;

2.2. zasądza od zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w

Warszawie na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia konsorcjum: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw

Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu

oraz P. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROMOSTTOR

P. C. oraz I. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

DROMSTTOR I. C. kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysięcy

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………….……………….

3

Sygn. akt: KIO 2519/20

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie

wykonawcy konsorcjum: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz P. C. prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą DROMOSTTOR P. C. oraz I. C. prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą DROMSTTOR I. C. (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”)

naruszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i

wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych: most w km 0,346; wiadukt

w km 0,654; most w km 1,824 Unii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny w

ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap II" (dalej:

„Postępowanie"):

1) art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez ich niezastosowanie oraz

błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności odrzucenia oferty

Konsorcjum INFRAKOL pomimo tego, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca ten nie udzielił

wyjaśnień zgodnie z treścią skierowanego przez Zamawiającego wezwania w

trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co dało podstawę do przyjęcia oceny, że oferta

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz, że za

zaoferowaną cenę nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów;

2) art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez ich niezastosowanie oraz

błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności odrzucenia oferty

INTOP pomimo tego, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w

stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień

zgodnie z treścią skierowanego przez Zamawiającego wezwania w trybie art. 90

ust. 1 ustawy Pzp, co dało podstawę do przyjęcia oceny, że oferta zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz, że za zaoferowaną cenę

nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów;

4

3) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie

wykluczenia z postępowania wykonawcy INTOP, którego oferta nie spełnia

warunków postępowania;

4) art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego

wykluczenia z postępowania INTOP, pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, polegającego na przemilczeniu

faktycznego zakresu doświadczenia oraz wskazaniu, iż zadanie spełnia warunki

stawiane przez Zamawiającego w SIWZ pomimo, iż faktycznie jest inaczej,

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, tj. podstawie

wykluczenia z Postępowania, przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ w

zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego

wykluczenia z postępowania INTOP, pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku

lekkomyślności lub niedbalstwa, polegającego na przemilczeniu faktycznego

doświadczenia wskazanego w wykazie robót do wykonania zamówienia

wprowadził w błąd Zamawiającego, co do faktycznego doświadczenia w ramach

warunku określonego w pkt. 8.6.1. IDW;

6) 96 ust. 3 i art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez ich błędne zastosowanie oraz błędną

wykładnię i w konsekwencji zaniechanie uznania zastrzeżenia dokonanego przez

INTOP w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny i załączonych do

nich ofert podwykonawców, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jako zastrzeżenia

bezskutecznego i udostępnienia Odwołującemu tej części dokumentacji

Postępowania, pomimo tego, że INTOP nie wykazał, że zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej "Znk").

Odwołujący wniósł o odrzucenia oferty Konsorcjum INFRAKOL jako zawierającej rażąco

niską cenę, unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez INTOP, jako oferty

najkorzystniejszej, wykluczenia INTOP z postępowania z uwagi na fakt, iż jego oferta nie

spełnia warunków wskazanych w IDW, a ponadto wykonawca ten w wyniku zamierzonego

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu

informacji że nie podlega wykluczeniu lub w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego przy wyborze oferty oraz z uwagi na fakt, iż

oferta ta zawiera rażąco niską cenę, wykluczenia Konsorcjum INFRAKOL z Postępowania z

uwagi na fakt, iż oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, uznania czynności

5

zastrzeżenia dokonanego przez INTOP w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej

ceny i załączonych do nich dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jako zastrzeżenia

bezskutecznego - niespełniającego wymogów określonych art. 11 ust. 4 Znk oraz odtajnienia

tej części dokumentacji Postępowania i udostępnienia jej Odwołującemu, dokonanie

powtórnej czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi Postępowanie jako część postępowania

którego wartość jest wyższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy Pzp. W ramach Postępowania oferty złożyli między innymi następujący

wykonawcy:

1. INTOP

2. Konsorcjum INFRAKOL

3. Odwołujący

W dniu 23.09.2020 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wyborze oferty INTOP

jako najkorzystniejszej. W przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 76 629 453,87 zł brutto. W

wyniku przeprowadzonej w dniu 15.04.2020 r. aukcji elektronicznej, wykonawca INTOP

zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 42 800 000,00 zł brutto natomiast Konsorcjum

INFRAKOL za kwotę 42 806 000,00 zł brutto. Ceny ofert tych wykonawców stanowią około

56% kwoty jaka zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego

zamówienia. W ocenie Odwołującego ceny ofert złożonych przez tych wykonawców są

rażąco niskie i z tego powodu oferty tych wykonawców powinny zostać odrzucone. Zwrócić

również należy uwagę, iż oferta Odwołującego sklasyfikowana na trzecim miejscu w

kryterium cena jest o ok. 10 800 000,00 zł brutto wyższa od wskazanych powyżej ofert.

Odwołujący wskazał, że złożone przez tych wykonawców wyjaśnienia winny rozwiać

wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia za zaoferowane

wynagrodzenie, a po za tym wyjaśnienia te winny być zgodne z treścią wystosowanego do

tych wykonawców wezwania przez Zamawiającego tj. odpowiadać na wszystkie postawione

w nich pytania.

Zdaniem Odwołującego jedynie rzetelne badanie takich wyjaśnień, a nie poprzestanie na

akcentacji ogólnikowych argumentów jest gwarantem zachowania uczciwej konkurencji w

postępowaniu przetargowym. Jak podkreśla Prezes UZP w przypadku art. 90 ust. 3 ustawy

PZP nie chodzi o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, a tylko takich, które w sposób nie

budzący wątpliwości pozwalają na ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt.

(UZP/DKUE/KU/78/16). Odwołujący powołał się na orzecznictwo: „Można natomiast

6

sformułować jeden generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień wykonawców powinien

być bezwzględnie egzekwowany - wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i

adekwatne do danego przedmiotu zamówienia. Stosowana powszechnie w dokumentach

tego typu beletrystyka polegająca na mnożeniu ogólników o wielkim doświadczeniu

wykonawcy, jego znakomitej organizacji produkcji, optymalizacji kosztów, wdrożeniu

niezwykle nowoczesnych i energooszczędnych technologii, posiadaniu wykwalifikowanej acz

taniej kadry, korzystnym położeniu bazy czy siedziby etc. przeważnie nic nie wnosi do

sprawy i nie niesie informacji o żadnych możliwych do uchwycenia wartościach

ekonomicznych. Jako taka może być traktowana jedynie jako dopełnienie i tło dla bardziej

konkretnych i wymiernych danych podawanych w ramach wyjaśnień, a nie ich podstawa czy

zasadnicza treść. Informacje podawane w wyjaśnieniach powinny być więc na tyle

konkretne, aby możliwe było ich przynajmniej przybliżone przełożenie na uchwytne i

wymierne wartości ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja oraz ocena

wiarygodności." (KIO 1826/16 oraz KIO 2710/15).

Odwołujący zwrócił uwagę, iż przedmiot zamówienia dotyczy wykonania typowych robót.

Konsorcjum INFRAKOL oraz wykonawca INTOP powołują się w udzielonych odpowiedziach

na wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny - korespondencji zawierającej

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - iż owe wyjaśnienia zawierają niezwykłe

rozwiązania techniczne i technologiczne, dzięki którym mogli zaproponować wyjątkowo niską

cenę, za którą będą w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie, co w ich ocenie

warunkuje konieczność zastrzeżenia owych wyjaśnień. Odwołujący wskazuje iż istotnym z

punktu widzenia rażąco niskiej cen w niniejszej sprawie jest kwestia czy wykonawcy dokonali

wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w wymaganiach

Zmawiającego. Odwołujący jako doświadczony wykonawca powziął istotne wątpliwości, czy

zaoferowane przez tych wykonawców ceny obejmują kompletny zakres prac koniecznych do

wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. Może się zdarzyć, że zaoferowane przez

tych wykonawców ceny jednostkowe wskazane w RCO są cenami rynkowymi, jednak zakres

prac jaki został przyjęty przez tych wykonawców do wykonania nie odpowiada zakresowi

prac koniecznych do wykonania, a wynikających z PFU. Podkreślenia wymaga również fakt,

iż przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w formule „projektuj i buduj". Formuła ta

nakłada na wykonawców konieczność uwzględnienia dodatkowego ryzyka, jakie związane

jest z realizacją przyszłych robót zgodnie z ogólnym sposobem opisania przedmiot

zamówienia. W tezie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie pod sygn. akt KIO

2225/18 czytamy: „Formuła "zaprojektuj i wybuduj" obliguje zainteresowanych wykonawców

do odpowiedniego kalkulowania określonych kosztów w oparciu o wiedzę i doświadczenie

profesjonalisty. Przyjmuje się założenie, że wykonawcy potrafią "z góry" przewidzieć, jakie

7

koszty będą związane z realizacją poszczególnych elementów ogólnie opisanego przedmiotu

zamówienia, z odpowiednią kalkulacją ryzyk włącznie. Konsekwencją dla zamawiającego są

wyższe ceny składanych ofert, ale również zminimalizowanie ryzyka wystąpienia utrudnień

przy realizacji przedmiotu zamówienia związanych z ujawnieniem ewentualnych błędów

projektowych. Biorąc pod uwagę, że zamawiający zdecydował się na udzielenie zamówienia

na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", to uprawniony jest do przerzucenia

na wykonawcę kwestii uzgodnień i porozumień z innymi niż zamawiający zarządcami dróg.

Jest to o tyle uzasadnione, że z natury formuły "zaprojektuj i wybuduj" wynika pewien stopień

ogólności opisu przedmiotu zamówienia".

Dotyczy zarzutu nr 1 - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez

ich niezastosowanie oraz błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności

odrzucenia oferty Konsorcjum INFRAKOL pomimo tego, że oferta tego wykonawcy zawiera

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca ten nie udzielił

wyjaśnień zgodnie z treścią skierowanego przez Zamawiającego wezwania w trybie art. 90

ust. 1 ustawy Pzp, co dało podstawę do przyjęcia oceny, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz, że za zaoferowaną cenę nie jest możliwe

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Odwołujący wskazał, że pismem z

dnia 21.04.2020 r. nr IREZ5g-216-01/2020 Zamawiający wezwał Konsorcjum INFRAKOL do

złożenia na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej

ceny. Zgodnie z treścią skierowanego wezwania Zamawiający oczekiwał: Wykonawca winien

wykazać czy zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy związane z

należytym wykonaniem zamówienia. Wyjaśnienie powinno zawierać konkretne dane

liczbowe i wskazywać poczynione założenia, które miały wpływ na wyliczenie cen

jednostkowych przedstawionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej tj. kalkulację wraz z jej

uzasadnieniem oraz z dowodami na jej poparcie. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w

ramach ww. wyjaśnienia przedstawi szczegółową kalkulację wszystkich czynników

cenotwórczych i założeń jakie miały wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji

wyszczególnionej w przedłożonym przez Wykonawcę Rozbiciu Ceny Ofertowej, w

szczególności tych odnoszących się do kosztów na etapie realizacji robót budowlanych, a

także zysk i wkalkulowane ryzyko inwestycyjne. Ponadto wyjaśnienie winno wskazywać czy

istnieją konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki jakie towarzyszyć będą realizacji

zamówienia, które wpłynęły na wysokość oferowanej ceny wraz ze wskazaniem opisu tych

czynników i skali ich wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. Przedłożone wyjaśnienia nie

mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

8

Odwołujący wskazał, iż z treści przedłożonych przez Konsorcjum INFRAKOL dokumentów i

wyjaśnień wynika, iż Wykonawca ten nie udzielił we wskazanym przez Zamawiającego

terminie wyjaśnień. Wyjaśnienia Konsorcjum INFRAKOL są nie kompletne, a tym samym nie

można przyjąć, że Wykonawca ten udzielił odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień

rażąco niskiej ceny. W szczególności złożone wyjaśnienia nie zawierają:

a) wykazania czy zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy

związane z należytym wykonaniem zamówienia;

b) poczynionych założeń, które miały wpływ na wyliczenie cen jednostkowych

przedstawionych w RCO;

c) kalkulacji szczegółowej wszystkich czynników cenotwórczych i założeń jakie miały

wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji RCO;

d) wskazania czy istnieją konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki jakie

towarzyszyć będą realizacji zamówienia wraz z opisem tych czynników oraz ich wpływu na

wysokość oferowanej ceny.

W ocenie Odwołującego w sprawie mamy do czynienia nie tylko z ceną rażąco niską w

odniesieniu do ceny wskazywanej jako wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu

zamówienia (ceny ofertowej), ale i w odniesieniu do poszczególnych cen podanych w RCO.

Dla porządku należy wskazać, że z rażąco niską ceną mamy do czynienia, gdy jest ona

niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wysokością od wartości zamówienia

oszacowanej przez zamawiającego z należytą starannością oraz cen pozostałych ofert

złożonych w danym postępowaniu lub cen rynkowych. Jest to zatem cena, która nie pokrywa

kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Takie rozumienie rażąco niskiej

ceny w odniesieniu do art. 89 ust. pkt. 4 ustawy Pzp obowiązywało zarówno przed, jak i po

28 lipca 2017 r. Dozwolone zgodnie z orzecznictwem KIO jest badanie cen jednostkowych

pod kątem ich rażąco niskiego charakteru w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. Podkreślić należy, że oferowane przez wykonawcę ceny muszą obejmować

wszelkie koszty jakie wykonawca obowiązany jest ponieść z tytułu realizacji przedmiotu

zamówienia. Niedopuszczalne jest powoływanie się na możliwość pokrywania niedoborów w

cenie ryczałtowej za jedną usługę nadwyżkami w obrębie ceny za drugą usługę. Powyższe

jest o tyle istotne, że Zamawiający w pkt. 12.4 IDW wskazał, iż nie dopuszcza się wliczania

kosztów wykonania jakiejkolwiek pozycji RCO w inną pozycję RCO.

Odwołujący wskazał, że nie twierdzi, że ceny w ramach wynagrodzenia muszą być

każdorazowo identyczne lub nadmiernie zbliżone. Nie może być jednak mowy, aby różniły

się one na tyle drastycznie, że Odwołujący jest w stanie bez wątpliwości stwierdzić, że są

one nie tylko nierynkowe, ale także, nie jest możliwe, aby w ramach takiej ceny wykonać

9

jakkolwiek zamówienie. Ponadto w tym przypadku nie zachodzą na rynku aż takie różnice

cenowe pomiędzy oferowanymi pracami podwykonawców. W ocenie Odwołującego istotną

kwestią w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż Konsorcjum INFRAKOL nie przedstawiło

szczegółowego rozbicia RCO dla wszystkich pozycji. Wskazanie tylko na niektóre pozycje

RCO i przedstawienie jakichkolwiek ofert nie wykazujących zakresu robót koniecznych do

wykonania nie może być traktowane jako wyjaśnienie, iż zaoferowana cena nie jest cena

rażąco niską.

ROZBICIE CENY OFERTOWEJ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA PRZEBUDOWY TRZECH OBIEKTÓW

INŻYNIERYJNYCH: MOST W KM 0,346; WIADUKT W KM 0,654; MOST W KM 1,824 UNII

KOLEJOWEJ NR 286 KŁODZKO GŁÓWNE - WAŁBRZYCH GŁÓWNY W RAMACH PROJEKTU PN.: „POPRAWA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH - ETAP

II"

INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. (Lider

Konsorcjum)

Lp.

Opis Ilość Jednostka

rozliczeniowa

Wartość netto [zł]

1 Koszty ogólne 955 381,65 zł

1.1.

Koszty m.in. robót tymczasowych i technologicznych, badań

archeologicznych - wyprzedzających, badań archeologicznych przed

robotami ziemnymi oraz nadzoru, archeologicznego podczas robót

ziemnych, koszty obsługi geodezyjnej i geoleogicznej, koszty

unieszkodliwienia materiałów z rozbiórki, koszty wykonania analiz

porealizacyjnych, koszty usunięcia kolizji, koszty środowiskowe, koszty

certyfikacji, itp.

1 Kwota ryczałtowa 955 381,65 zł

2. Most w km 0,346 linii kolejowej nr 286 15 293 749,39 zł

2.1 Dokumentacja projektowa 642 016,47 zł

2.1.1

Dokumentacja budowlana wra2 z pozyskaniem wszelkich niezbędnych

decyzji i pozwoleń 1 Kpi. 397 438,76 zł

2.1.2

Dokumentacja wykonawcza 1 Kpi. 214 005,49 zł

2.1.3

Dokumentacja powykonawcza 1 Kpi. 30 572,21 zł

2.2 Roboty przygotowawcze 107 002,74 zł

2.2.1

Przygotowanie placu budowy (usuwanie drzew i krzewów, rozbiórka) 1 Kwota

ryczałtowa 107 002,74 zł

2.3 Roboty budowlano - montażowe 14 544 730,18 zł 2.3.1 Roboty ziemne 1 Kpi. 145 218,01 zł

2.3.2

Roboty torowe wraz z podtorzem, rozjazdy 1 Kpi. 726 090,05 zł

2.3.3

Roboty branży SRK (oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie) 1 Kpi. 305 722,13 zł

10

2.3.4

Roboty branży elektroenergetyka trakcyjna 1 Kpi. 3 133 651,80 zł

2.3.5 Roboty branży drogowej 1 Kpi. 122 288,85 zł

2.3.6

Roboty branży obiekty inżynieryjne 1 Kpi. 9 477 385,93 zł

2.3.7

Roboty branży teletechnicznej 1 Kpi. 183 433,28 zł

2.3.8

Roboty branży elektroenergetyka nietrakcyjna 1 Kpi. 191 076,33 zł

2.3.9

Roboty branży elektroenergetycznej 1 Kpi. 259 863,81 zł

3. Wiadukt w km 0,654 linii kolejowej nr 286 4 601 118,01 zł 3.1 Dokumentacja projektowa 557 942,88 zł

3.1.1

Dokumentacja budowlana wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych

decyzji i pozwoleń 1 Kpi. 343 937,39 zł

3.1.2

Dokumentacja wykonawcza 1 Kpi. 183 433,28 zł

3.1.3

Dokumentacja powykonawcza 1 Kpi. 30 572,21 zł

3.2 Roboty przygotowawcze 122 288,85 zł

3.2.1

Przygotowanie placu budowy (usuwanie drzew i krzewów, rozbiórka) 1 Kwota

ryczałtowa 122 288,85 zł

3.3 Roboty budowlano - montażowe 3 920 886,28 zł

3.3.1 Roboty ziemne 1 Kpi. 137 574,96 zł

3.3.2

Roboty torowe wraz z podtorzem, rozjazdy 1 Kpi. 191 076,33 zł

Odwołujący wskazał, że w powyższym rozbiciu RCO ceny ofertowej Konsorcjum INFRAKOL

zostały wskazane elementy, które w żadne sposób nie zostały wyjaśnione przez Konsorcjum

INFRAKOL tj. wbrew treści wezwania Zamawiającego z dnia 21.04.2020 r. Wykonawca ten

nie przedstawił szczegółowej kalkulacji dla tych elementów robót w rozbiciu na czynniki

cenotwórcze, których wartość stanowi około 3 500 000,00 PLN netto. Zresztą dla żadnej z

pozycji RCO Konsorcjum INFRAKOL nie przedstawiło szczegółowego rozbicia pozycji na

czynniki cenotwórcze. Ponadto Konsorcjum INFRAKOL w zakresie zaznaczonych powyżej

pozycji nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie, iż zaoferowana za te elementy

robót cena nie jest rażąco niska. Nie da się ukryć, iż wartość tych pozycji w świetle całego

przedmiotu zamówienia jest istotna, a nie zawiera w tym zakresie jakichkolwiek wyjaśnień.

Za takowe nie można uznać bowiem ogólnych stwierdzeń typu:

11

Zaproponowanie atrakcyjnej ceny za wykonanie zamówienia było możliwe między innymi ze

względu na ugruntowaną pozycję na rynku i doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót

firm tworzących Konsorcjum, oraz potencjał w tym:

 dysponowanie stabilną i dobrze zorganizowaną kadrą, o wszechstronnych

kwalifikacjach, co gwarantuje optymalnie niskie koszty pośrednie i zakładowe oraz

sprawną i terminową realizację robot budowlano - montażowych,

 posiadanie własnego sprzętu i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia, co

skutkuje niższymi kosztami oraz brakiem konieczności ponoszenia dodatkowych

kosztów związanych z wynajmem sprzętu. Wykonawca podkreśla, że okoliczność

dysponowania własnym, rozbudowanym i zadbanym technicznie parkiem

maszynowym i sprzętowym pozwala na oszacowanie ceny na niższym poziomie

Konsorcjum posiada do własnej dyspozycji większość maszyn niezbędnych do

realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności te, które generują

największe koszty

W ocenie Odwołującego Konsorcjum INFRAKOL nie przedstawiło żadnych dowodów, ani też

kalkulacji jak powyższe miało wpływ na zaproponowaną cenę. Co więcej tego typu slogany

nie są niczym nadzwyczajnym w branży budowlanej. Każdy z wykonawców dysponuje kadrą

sprzętem i doświadczeniem w realizacji tego typu robót skoro zdecydował się wziąć udział w

postępowaniu przetargowym na ich wykonanie. Powyższe wskazania nie zawierają

jakichkolwiek obiektywnych okoliczności dających podstawę do przyjęcia, iż zaproponowana

cena nie jest ceną rażąco niską.

Odwołujący wskazał, że przedłożone przez Konsorcjum INFRAKOL oferty podwykonawców

są ogólne, a tym samym nie można przyjąć, że Konsorcjum INFRAKOL wykazało czego

oczekiwał Zamawiający, że zaoferowana cena zawiera wszystkie elementy konieczne do

wykonania przedmiotowego zamówienia, a w szczególności nie stanowią podstawy do

przyjęcia, że założenia, które legły u podstaw ich wyceny są poprawne.

Zdaniem Odwołującego z uwagi na to że złożone przez INFRAKOL wyjaśnienia są nie

kompletne należy przyjąć, iż wykonawca ten w zakreślonym przez Zamawiającego terminie

nie przedłożył wyjaśnień na potwierdzenie, iż złożona przez niego oferta nie jest rażąco

niska.

Dotyczy zarzutu nr 2 - art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez ich

niezastosowanie oraz błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności odrzucenia

oferty INTOP pomimo tego, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w

12

stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień zgodnie z

treścią skierowanego przez Zamawiającego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co

dało podstawę do przyjęcia oceny, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia oraz, że za zaoferowaną cenę nie jest możliwe wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub

wynikającymi z odrębnych przepisów

Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 21.04.2020 r. Zamawiający wezwał INTOP do

złożenia na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej

ceny. Zgodnie z treścią skierowanego wezwania Zamawiający oczekiwał: Wykonawca winien

wykazać czy zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy związane z

należytym wykonaniem zamówienia. Wyjaśnienie powinno zawierać konkretne dane

liczbowe i wskazywać poczynione założenia, które miały wpływ na wyliczenie cen

jednostkowych przedstawionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej tj. kalkulację wraz z jej

uzasadnieniem oraz z dowodami na jej poparcie Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w

ramach ww. wyjaśnienia przedstawi szczegółową kalkulację wszystkich czynników

cenotwórczych i założeń jakie miały wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji

wyszczególnionej w przedłożonym przez Wykonawcę Rozbiciu Ceny Ofertowej, w

szczególności tych odnoszących się do kosztów na etapie realizacji robót budowlanych, a

także zysk i wkalkulowane ryzyko inwestycyjne. Ponadto wyjaśnienie winno wskazywać czy

istnieją konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki jakie towarzyszyć będą realizacji

zamówienia, które wpłynęły na wysokość oferowanej ceny wraz ze wskazaniem opisu tych

czynników i skali ich wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. Przedłożone wyjaśnienia me

mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

Odwołujący wskazał, że wyjaśnienia winny zawierać w szczególności:

a) wykazanie czy zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy

związane z należytym wykonaniem zamówienia;

b) poczynione założenia, które miały wpływ na wyliczenie cen jednostkowych

przedstawionych w RCO;

c) kalkulację szczegółową wszystkich czynników cenotwórczych i założeń jakie miały

wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji RCO;

d) wskazanie czy istnieją konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki jakie

towarzyszyć będą realizacji zamówienia wraz z opisem tych czynników oraz ich wpływu na

wysokość oferowanej ceny.

13

Zdaniem Odwołującego jak wynika z analizy treści oferty cenowej wykonawcy INTOP

Warszawa w tym w szczególności istotnych elementów tej oferty jakim są „roboty branży

obiekty inżynieryjne" wartość wynagrodzenia jakie wykonawca ten zaoferował dla każdego z

obiektów objętych przedmiotem zamówienia jest co najmniej o 50% niższa niż wartość

wynagrodzenia zaoferowana przez pozostałych wykonawców biorących udział w

przedmiotowym postępowaniu. Nie ulega wątpliwości, iż roboty budowlane w zakresie

obiektów inżynierskich stanowią, istotną część przedmiotu zamówienia, gdyż stanowią około

50% całego zakresu rzeczowego.

Dotyczy zarzutu nr 3 - naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1

ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy INTOP, którego

oferta nie spełnia warunków postępowania.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt. 8.6.1. IDW Zamawiający wymagał od wykonawców

biorących udział w przedmiotowym postępowaniu spełnienia następującego warunku:

„8.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie

przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a) Budowa lub Przebudowa co najmniej 2 (dwóch) obiektów typu: most lub wiadukt lub

estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy (o rozpiętości

najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m);

Na potwierdzenie spełnienia wskazanego powyżej warunku INTOP przedłożył wykaz robót

budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW. W ocenie Odwołującego,

żadna z robót budowlanych wskazanych w wykazie nie spełnia warunku udziału w

postępowaniu o którym mowa w pkt. 8.6.1 IDW.

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z przywołanym powyżej punktem IDW, Zamawiający

oczekiwał wykazania przez wykonawców, iż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem

składania ofert wykonali budowę lub przebudowę co najmniej 2 (dwóch) obiektów typu: most

lub wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy (o

rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m).

Odnosząc się bezpośrednio do poszczególnych robót budowlanych wskazanych przez

INTOP Odwołujący wskazał, co następuje:

Zadanie nr 1 wykazu robót.

14

INTOP wskazuje przedmiotowe zadanie na potwierdzenie, iż posiada doświadczenie przy

przebudowie obiektu mostowego. Jak wynika jednak z dokumentu pod nazwą: Koncepcja

przebudowy mostu w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze - Puławy (dawna droga gminna nr 112801L), a w

szczególności z treści pkt. 3.1. tego opracowania pomimo, iż nazwa zadania ma w treści

słowo „przebudowa" to faktycznie w ramach tego zadania zostały wykonane prace

remontowe mające na celu jedynie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego

istniejącego obiektu. Dowód: Koncepcja przebudowy mostu w ramach zadania pn.

„Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze -

Puławy (dawna droga gminna nr 112801L).

Zadanie nr 2 wykazu robót.

Odwołujący wskazał, że wykonawca INTOP wskazał przedmiotowe zadanie na

potwierdzenie, iż posiada doświadczenie, iż wykonał budowę obiektu mostowego w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego

przedkłada ogólne referencje wystawione przez PKP ENERGETYKA tj. podmiot na rzecz

którego wykonywał przedmiotowe roboty budowlane. Z treści przedłożonych referencji

wynika, iż przedmiotowe roboty budowlane zdaniem INTOP obejmujące m.in. most kolejowy

MK-5 w km 58,390 wykonywał w okresie od 09.02.2011 do 18.10.2016 r. Powyższe jednak w

żaden sposób nie potwierdza, iż wskazany obiekt został wykonany w okresie ostatnich 5 lat

przed terminem składania ofert. Z informacji posiadanych przez Odwołującego wynika, iż

obiekt ten został wykonany i dopuszczony do eksploatacji więcej niż 5 lat przed terminem

składania ofert, który przypadał na dzień 05.03.2020 r. W tych tez okolicznościach brak jest

możliwości przyjęcia, iż przedmiotowe zadanie może zostać uznane za spełniające warunek

udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie nr 3 wykazu robót.

Odwołujący wskazał, że INTOP wskazał przedmiotowe zadanie na potwierdzenie, iż posiada

doświadczenie przy przebudowie obiektu mostowego. Jak wynika jednak z PFU dla zadnia

„Wykonanie robót na moście Gdańskim w Warszawie" w pkt. 3.6.3 PFU zakres prac

dotyczących obiektu inżynierskiego miał dotyczyć jedynie odtworzenia stanu istniejącego. W

tych okolicznościach brak jest podstaw do przyjęcia, iż przywołane w pkt 3 wykazu robót

zadanie spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego a obejmujący m.in. wykazanie

się robotami budowlanymi obejmującymi przebudowę mostu. Zakres pracy w ramach tego

zadania obejmował w gruncie rzeczy prace remontowe a nie stanowił przebudowy, gdyż ich

15

celem było jedynie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego obiektu. Dowód: wyciąg z

PFU dotyczącego „Wykonania robót na moście Gdańskim w Warszawie" str. 30

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane

przez przebudowę - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany

granic pasa drogowego. Zarówno robota budowlana wskazana w poz. 1 i 3 wykazu robót

przedstawionego przez INTOP nie obejmowała swym zakresem zmiany parametrów

użytkowych lub technicznych tych obiektów. Tym samym dyskredytuje to w całości

wskazane roboty budowlane jako spełniające wymagania IDW. Zgodnie z pkt. 1.3 IDW/SIWZ

wszędzie tam gdzie w SIWZ użyto „Przebudowa" - należy przez to rozumieć przebudowę w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W tym miejscu wskazać należy na wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie pod

sygn. akt. II SA. Bd 323/18 w tezie którego czytamy: „ W wyniku remontu nie może powstać

obiekt budowlany o innych parametrach technicznych tub użytkowych, niż obiekt pierwotny.

Jeżeli zatem w wyniku wykonywanych robót budowlanych nastąpi zmiana parametrów

użytkowych tub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem parametrów

charakterystycznych dla kształtu całego obiektu budowlanego, będziemy mieli do czynienia z

przebudową. Jeżeli zaś wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych polegać będzie jedynie na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie będąc bieżącą

konserwacją, będzie to remont". Powyższe w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, iż

wskazane przez INTOP roboty budowlane w poz. 1 i 3 wykazu robót są remontem, a nie

przebudową czy też budową i jako takie nie mogą spełnić warunku postawionego przez

Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

W ocenie Odwołującego kolejnym powodem dla którego wskazane przez INTOP roboty

budowlane w poz. 1 i 3 wykazu robót nie mogą zostać uznane (nawet jeśliby przyjąć, że

stanowią one przebudowę czy też budowę) za spełniające warunek postawiony przez

Zamawiającego w pkt. 8.6.1 IDW jest fakt, iż INTOP realizował te zadania w ramach

konsorcjum z innymi wykonawcami. Odwołujący nie podziela argumentacji przedstawionej

przez INTOP w treści pisma z dnia 08.06.2020 r. jakoby wykonał w ramach tych zadań

istotne elementy robót oraz prowadził ich koordynację jako Lider tych konsorcjów. Powyższe

w świetle jednolitego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej dyskredytuje zdobyte w ten

sposób doświadczenia jako to, którym każdy z członków takiego konsorcjum może się

16

powoływać. W szczególności z treści przedłożonych przez INTOP wyjaśnień nie wynika, iż

istotny element tych zadań został wykonany przez INTOP. Wskazać należy, iż sam INTOP

przeczy tym twierdzeniom w złożonych wyjaśnieniach wskazując choćby na fakt iż ramach

zadnia nr 3 wykazu robót Partner konsorcjum dostarczył i zamontował konstrukcję stalową

obiektu. Nie da się ukryć, iż w ramach tego zadania, był to istotny element całego

przedsięwzięcia, który nie został wykonany przez INTOP. Dodatkowo o posiadaniu

doświadczenia przy wykonaniu przebudowy czy budowy obiektu można mówić jedynie w

sytuacji, gdy cały zakres prac w ramach takiej budowy czy też przebudowy lub przynajmniej

jego istotny element zostanie wykonany przez podmiot, który na takowe doświadczenie się

powołuje. Jak wynika z treści wyjaśnień INTOP w przedmiotowej sprawie w szczególności w

odniesieniu do roboty budowlanej nr 3 nie mamy do czynienia z sytuacją, w której INTOP

wykonał istotne elementy robót.

Zdaniem Odwołującego biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż żadna z robót

przywołanych przez INTOP w wykazie robót stanowiącym załącznik nr 8 nie potwierdza

spełnienia przez tego wykonawcę warunku o którym mowa w pkt. 8.6.1 IDW. Co więcej

Wykonawca ten pismem z dnia 03.06.2020 r. został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 do

złożenia wyjaśnień w tym zakresie co skutkuje, iż w przypadku uwzględnienia odwołania w

tym zakresie spowoduje, iż INTOP stracił możliwości wskazania innego doświadczenia na

potwierdzenie spełnienia warunku stawianego w IDW.

Dotyczy zarzutu nr 3 - naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie

przez Zamawiającego wykluczenia z postępowania INTOP, pomimo tego, że wykonawca ten

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, polegającego na przemilczeniu

faktycznego zakresu doświadczenia oraz wskazaniu, iż zadanie spełnia warunki stawiane

przez Zamawiającego w SIWZ pomimo, iż faktycznie jest inaczej, wprowadził

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, tj. podstawie wykluczenia z Postępowania,

przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zarzutu nr 4 - naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp poprzez

zaniechanie przez Zamawiającego wykluczenia z postępowania INTOP, pomimo tego, że

wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, polegającego na przemilczeniu

faktycznego doświadczenia wskazanego w wykazie robót do wykonania zamówienia

wprowadził w błąd Zamawiającego, co do faktycznego doświadczenia w ramach warunku

określonego w pkt. 8.6.1. IDW

17

W ocenie Odwołującego w zakresie spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8.6.1 IDW

INTOP przedstawił informacje nieprawdziwe. Nie sposób nie przyjąć, iż działanie to ma

charakter co najmniej rażącego niedbalstwa lub jest wynikiem lekkomyślności. W zakresie

robót budowlanych wskazanych w pkt. 1 i 3 nie sposób przyjąć, iż doświadczony jak

wielokrotnie to podkreśla w treści wyjaśnień do złożonej oferty wykonawca INTOP nie miał

wiedzy i świadomości, iż zrealizowane roboty są remontem a nie przebudową czy też

budową. W szczególności nie może tego tłumaczyć fakt nazwy danego zadania, która w

swej treści zawiera słowo „przebudowa". Sam INTOP w treści złożonych wyjaśnień z dnia

08.06.2020 r. wskazuje że zakres robót dotyczących poz. 1 wykazu robót obejmował remont

czy tez naprawę poszczególnych elementów obiektu mostowego. Już to winno zwrócić

uwagę INTOP, iż zadanie to nie stanowi przebudowy. Mimo tego w treści wykazu robót jak

również w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oświadcza i potwierdza, że spełnia

stawiany przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu. Art. 24 ust. 1 pkt 16

ustawy Pzp stanowi, iż z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Przepis ten dotyczy m.in. sytuacji,

w której wykonawca przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, oświadcza

nieprawdę, czyli udziela informacji wbrew faktom, przy czym czyni to na skutek co najmniej

rażącego niedbalstwa. Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie różnicuje sytuacji przedstawienia

informacji wprowadzających w błąd, które zamawiający mógł sam zweryfikować w innych

źródłach niż dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę, od sytuacji

przedstawienia informacji, których zamawiający nie może sam sprawdzić. Art. 24 ust. 1 pkt

17 ustawy Pzp nie warunkuje wykluczenia wykonawcy przedstawiającego informacje

prowadzające w błąd, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego,

przeprowadzeniem jakiegokolwiek dodatkowego testu - np. możnością ustalenia czy

znajomością rzeczywistego stanu faktycznego. Zezwolenie na składanie informacji wprost

sprzecznych ze stanem faktycznym z uwagi na okoliczność, że zamawiający zna prawdziwy

stan rzeczy, prowadziłoby do naruszenia zasady przejrzystości postępowania i zasady

równego traktowania wykonawców, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (KIO 1301/20)

W ocenie Odwołującego mając na uwadze powyższe, należy uznać iż na skutek

świadomego lub co najmniej lekkomyślnego działania ze strony INTOP, Zamawiający został

wprowadzony w błąd co do spełnienia przez INTOP warunku udziału w postępowaniu co

skutkowało nieuprawnionym wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej.

18

Dotyczy zarzutu nr 5 — naruszenie art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez ich

błędne zastosowanie oraz błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie uznania

zastrzeżenia dokonanego przez INTOP w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej

ceny i załączonych do nich ofert podwykonawców, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jako

zastrzeżenia bezskutecznego i udostępnienia Odwołującemu tej części dokumentacji

Postępowania, pomimo tego, że INTOP nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę.

Odwołujący wskazał, że INTOP przytoczył przepisy art. 8 ust. 3 ustawy Pzp i art. 11 ust. 4

Znk i stwierdził, że przesłanki uznania określonej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa

muszą zostać spełnione łącznie. W ocenie Odwołującego INTOP nie wykazało tej

okoliczności, przy czym pod pojęciem wykazania należy, zdaniem Odwołującego, rozumieć

coś więcej, niż tylko oświadczenie o spełnianiu przez zastrzegane informacje przesłanek z

11 ust. 4 Znk.

Odwołujący podkreślił, że INTOP nie wykazało jakie rzekomo przedsięwzięło środki w celu

zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Nie przedstawiło dowodów na

okoliczność przedsięwzięcia takich czynności (np. kopii umów z pracownikami zawierających

klauzule poufności, zobowiązanie się pracowników do nieujawniania wskazanych informacji,

regulamin obiegu dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa itp.). Nie

wspomniało nawet czy zobowiązało podwykonawców, których oferty zostały przedstawione,

do ich nieujawniania.

Uzasadnienie zastrzeżenia jest nader ogólne i lakoniczne, nie zawiera konkretnego

odniesienia się do załączonych wyjaśnień, ani nie wyjaśnia dlaczego ich ujawnienie mogłoby

wyrządzić INTOP rzekomą szkodę. Wyjaśnienia te, poza przytoczeniem orzecznictwa KIO i

poglądów doktryny, nie zawierają istotnych elementów właściwych tylko dla tego wykonawcy

jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - pozostała treść to przytoczenie przepisów

ustaw i orzecznictwa. Wyjaśnienia takie mogłyby posłużyć jakiemukolwiek wykonawcy, w

jakimkolwiek postępowaniu i nie mają waloru wykazania przez INTOP, że załączone do

pisma wyjaśnienia rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odwołujący wskazał, że skuteczność zastrzeżenie informacji uzależniona jest nie tylko od

dokonania zastrzeżenia w odpowiednim terminie, ale również od wykazania, że w

odniesieniu do zastrzeganych informacji spełnione zostały przesłanki wynikające z przepisu

art. 11 ust. 4 Znk. W tym zakresie wspomniane pojęcie obejmuje również, w stosownych

okolicznościach, obowiązek przedstawienia dowodów na okoliczności wynikające ze

wspomnianego przepisu Znk. INTOP wskazało: „Dodatkowo, Wykonawca, w stosunku do

19

informacji i dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa podjął niezbędne

działania w ce/u zachowania ich poufności. Dostęp do przywołanych ww. informacji ma

ograniczony krąg osób należących do pracowników Wykonawcy, którzy zobowiązani są do

zachowania tajemnicy służbowej", tym niemniej twierdzenie takie pozostaje gołosłowne. Nie

istniały bowiem obiektywne przeszkody uniemożliwiające przedstawienie na tą okoliczność

dowodów, czego - w odniesieniu do omawianej przesłanki uznania informacji za tajemnicę

przedsiębiorstwa - wymaga, w opinii Odwołującego, użyte w art. 8 ust. 3 Pzp pojęcie

wykazania.

Izba ustaliła co następuje:

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty:

poglądową tabelę porównawczą trzech pierwszych ofert złożonych w postępowaniu na

okoliczność wykazania rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez Przystępującego Intop oraz

wykonawcę Infrakol, zgłoszenie z dnia 18 stycznia 2020 r. dotyczące robót budowlanych w

ramach zadnia zatytułowanego „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 874 Zarzecze — Puławy (dalej „Inwestycja Puławy”), zaświadczenie

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczącego braku

sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia remontu mostu na rzece Wiśle w Puławach w ciągu DW

874 – na okoliczność wykazania, iż zadanie wskazane w pozycji nr 1 wykazu

Przystępującego Intop nie spełnia wymagań Zamawiającego wskazanych w SIWZ; pismo

PKP PLK S.A. z dnia 12.08.2020 r., decyzję Mazowieckiego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego nr 1477/2016 z dnia 24.08.2016 r., decyzję Głównego Inspektora Nadzoru

Budowlanego nr DON.7200.123.2018.WEJ z dnia 28.06.2018 r.- na okoliczność wykazania,

iż zdanie wskazane w pozycji nr 3 wykazu Przystępującego Intop nie spełnia wymagań

Zamawiającego wskazanych w SIWZ., protokół nr 11/M/1.2 z dnia 12/10/206 r, protokół nr

12/M/1.2 z dnia 13.10.2016 r., protokół nr 13/M/1.2 z dnia 13.10.2016 r., protokół nr 14/M/1.2

z dnia 13.10.2016 r., protokół nr 15/M/1.2 z dnia 13.10.2016 r. protokół nr 24/M/1.2 z dnia

15.10.2016 r., protokół nr 25/M/1/2 z dnia 15.12.2016, protokół nr 26/M/1.2 z dnia

15.10.2016 r. protokół nr 27/M/1.2 z dnia 15.10.2016 r., protokół nr 28/M/1.2 z dnia

15.10.2016 r., protokół nr 29/M/1.2 z dnia 15.10.2016 r., protokół nr 30/M/1.2 z dnia

15.10.2016 r., protokół nr 31/M/1.2 z dnia 15.10.2016 r., protokół nr 32/M/1.2 z dnia

15.10.2016 r., protokół nr 33/M/1.2 z dnia 15.10.2016 r., świadectwo przejęcia z dnia

20

27.12.2016 r. – na okoliczność wykazania terminu realizacji inwestycji wskazanej w pkt 2

wykazu Przystępującego Intop; pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z dnia

28.10.2020 r. dotyczące Inwestycji Puławy, fragmenty SIWZ dotyczące Inwestycji Puławy,

fragmenty ekspertyzy stanu technicznego mostu im. Ignacego Mościckiego przez Wisłę w

Puławach, maj 2016 r., opinię techniczną rzeczoznawcy budowlanego w zakresie obiektów

mostowych dotyczącą Inwestycji Puławy i Gdańsk z dnia 18.10.2020 r., opinię techniczną nt.

prac budowalnych wykonanych w ramach Inwestycji Puławy, listopad 2020 r., wniosek o

zatwierdzenie z dnia 23.11.2018 r. dokumentacja warsztatowa – Konstrukcja stalowa

pomostów roboczych dotycząca Inwestycji Puławy, korespondencję dotycząca prac

wykonywanych w ramach Inwestycji Puławy, poświadczenie nr 1/19/2/W wykonanie i

zbadanie detali dotyczące Inwestycji Puławy z dnia 5.08.2019 r. wraz z protokołami, rysunki

techniczne wykonania robót budowalnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla

zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz

robotami towarzyszącymi związanych z poprawą bezpieczeństwa na Kolejowym Moście

Gdańskim w Warszawie, w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń

eksploatacyjnych na sieci kolejowej – prace na Moście Gdańskim w Warszawie („Inwestycja

Gdańsk”), fragmenty SIWZ dotyczące Inwestycji Gdańsk, poglądowe zdjęcia dotyczące

robót na Moście Gdańskim oraz wykonania koryta balastowego, wyniki kontroli uprzedniej

dotyczącej postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mosty w

Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, Koncepcja

przebudowy mostu w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze - Puławy (dawna droga gminna nr 112801L),

wyciąg z PFU dotyczącego „Wykonania robót na moście Gdańskim w Warszawie –

dokumenty na okoliczność wykazania, że Inwestycja Puławy oraz Inwestycja Gdańsk

obejmowała swoim zakresem przebudowę mostu i spełnia wymagania wskazane w pkt 8.6.1

SIWZ.

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych: most

w km 0,346; wiadukt w km 0,654; most w km 1,824 Unii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne -

Wałbrzych Główny w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów

inżynieryjnych - etap II”.

Izba ustaliła, że w pkt 1.3 SIWZ Zamawiający zdefiniował następujące pojęcia:

Budowa”- budowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

Przebudowa”- przebudowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

Remont”- remont w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

21

W pkt 8.6 SIWZ, Zamawiający wskazał, że ustala następujące szczegółowe warunki udziału

w Postępowaniu:

8.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie

przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) Budowa lub Przebudowa co najmniej 2 (dwóch) obiektów typu: most lub wiadukt lub

estakada - w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy (o rozpiętości

najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m)

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

W pkt 9.6 SIWZ, Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Zamawiający wskazał:

9.6.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW).

W Rozdziale 12, Zmawiający wskazał:

12.4. Wykonawca musi dołączyć wypełnione Rozbicie ceny ofertowej („RCO”). Wykonawca

musi wycenić wszystkie pozycje. Rozbicia ceny ofertowej, gdzie zarówno ceny jednostkowe

jak i cena za daną pozycję jest podana z matematycznym zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku. W przypadku wstawienia przez Wykonawcę w jakiejkolwiek pozycji Rozbicia

Ceny Ofertowej (RCO) cyfry „0” lub w ogóle jej niewypełnienie, pozycje takie będą uznane za

włączone do innych pozycji wypełnionego Rozbicia Ceny Ofertowej. W przypadku, gdy w

wypełnionym przez Wykonawcę RCO wystąpią inne omyłki polegające na niezgodności

oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w

treści oferty, Zamawiający poprawi je w sposób opisany niżej, w szczególności:

a) w przypadku braku pozycji – Zamawiający poprawi RCO poprzez dopisanie treści

brakującej pozycji, jednostki miary, liczby jednostek oraz wpisanie dla tej pozycji ceny

jednostkowej oraz wartości w wysokości 0 (zero) i uzna tę pozycję za włączoną do innych

pozycji wypełnionego RCO,

22

b) w przypadku błędnie wpisanej „Nazwy elementu rozliczeniowego” – Zamawiający

poprawi RCO poprzez wpisanie poprawnej nazwy elementu rozliczeniowego pozostawiając

niezmienioną dla tej pozycji zaoferowaną w RCO cenę jednostkową i wartość;

c) w przypadku błędnie wpisanej „Jednostki miary” – Zamawiający poprawi RCO

poprzez wpisanie poprawnej jednostki miary pozostawiając niezmienioną dla tej pozycji

zaoferowaną w RCO cenę jednostkową i wartość;

d) w przypadku błędnie wpisanej „Liczby jednostek” - Zamawiający poprawi RCO

poprzez wpisanie poprawnej liczby jednostek i dokona obliczenia wartości tej pozycji poprzez

przemnożenie poprawnej liczby jednostek przez cenę jednostkową podaną w RCO;

e) w przypadku braku w RCO „Ceny jednostkowej” – Zamawiający dokona obliczenia

ceny jednostkowej jako ilorazu, w którym za dzielną przyjmie się wskazaną w RCO wartość,

a za dzielnik liczbę jednostek. Jeżeli otrzymana cena jednostkowa będzie posiadała więcej

niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający zaokrągli ją zgodnie z zasadami matematyki i

ponownie dokona obliczenia wartości jako iloczynu liczby jednostek i ceny jednostkowej

(po zaokrągleniu);

f) w przypadku braku w RCO „Ceny jednostkowej” i „Wartości” - Zamawiający poprawi RCO

poprzez wpisanie dla tej pozycji ceny jednostkowej oraz wartości w wysokości 0 (zero) i uzna

tę pozycję za włączoną do innych pozycji wypełnionego RCO;

12.5. Sumaryczna wartość pozycji RCO dotyczących wykonania dokumentacji projektowej

(wskazać odpowiednie pkt z RCO np. pkt 90. Projektowanie, 91. Usługi towarzyszące do

projektowania) nie może przekroczyć 7% wartości oferty netto za wykonanie całości

Zamówienia (bez kwoty warunkowej).

12.6. Ceną oferty jest suma: wartości wszystkich pozycji podanych w wypełnionym

Rozbiciu ceny ofertowej, powiększona o podatek VAT.

W Rozdziale 15 SIWZ, Zamawiający określił dokumenty jakie wykonawca zobowiązany był

złożyć wraz z ofertą:

15.1 Do Formularza Ofertowego przekazywanego za pośrednictwem Platformy

Zakupowej, należy załączyć następujące dokumenty: (a) „Załącznik do Formularza

Ofertowego” – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do IDW; (b)

„ZAŁĄCZNIK DO OFERTY” sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do

IDW; (c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - sporządzone w przypadku, gdy

Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie ze wzorem zawartym w

23

Załączniku nr 3 do IDW; (d) wypełnione „Rozbicie Ceny Ofertowej”; € Pełnomocnictwo/a

jeżeli jest/są wymagane postanowieniami niniejszej IDW.

W pkt 20.6.7 Zamawiający wskazał, że zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z

zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie

Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

Izba ustaliła, że w Postępowaniu złożono 7 ofert.

l. Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum: "SBW' Sp. z o.o. Sp.k. (Lider Konsorcjum) iREINCON sp. z o.o. (Partner

Konsorcjum) - oferowana cena:

71 004 133,91 PLN (netto)

87 335 084,71 PLN (brutto)

Il. Oferta nr 2 złożona przez:

Konsorcjum: INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. (Lider Konsorcjum); Track Tec Construction Sp. z

o.o. (Partner Konsorcjum); EURO-DARMAL Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) - oferowana

cena:

45 533 669,91 PLN (netto)

56 006 413,99 PLN (brutto)

III. Oferta nr 3 złożona przez:

Konsorcjum: ALUSTA S.A. (Lider Konsorcjum); Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

VIAMONTEX SP. Z O.O. (Partner Konsorcjum) - oferowana cena:

62 701 237,75 PLN (netto)

77 122 522,43 PLN (brutto)

IV. Oferta nr 4 złożona przez:

Konsorcjum: DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY

KOMUNIKACYJNEJ DOLKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (Lider Konsorcjum), Dromosttor

s.c. P. C. I. C. (Partner Konsorcjum) - oferowana cena:

53 218 669,91 PLN (netto)

65 458 963,99 PLN (brutto)

V. Oferta nr 5 złożona przez:

N.-Mosty Sp. z o.o. - oferowana cena:

24

96 680 579,40 PLN (netto)

118 917 112,66 PLN (brutto)

VI. Oferta nr 6 złożona przez:

Konsorcjum: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. (Lider

Konsorcjum); E-R-G Polska sp. z o.o. sp. komandytowa (Partner Konsorcjum) - oferowana

cena:

96 073 669,91 PLN (netto)

118 170 613,99 PLN (brutto)

VII. Oferta nr 7 złożona przez:

INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) - oferowana cena:

58 934 730,91 PLN (netto)

72 489 719,02 PLN (brutto)

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota podana podczas

otwarcia ofert) kwotę: 76 629 453,87 PLN brutto (62 300 369,00 PLN netto).

Izba ustaliła, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. Zamawiający wystosował zaproszenie do udziału w

aukcji elektronicznej do sześciu wykonawców. Aukcja elektroniczna odbyła się w dniu 15

kwietnia 2020 r. Pismem z dnia 16 kwietnia 2020 r. Zamawiający działając na podstawie art.

91c ust. 5 w zw. z art. 80 ust. 2 ustawy Pzp poinformował, że po przeprowadzonej aukcji

elektronicznej, wykonawca Intop uzyskał najwyższą ilość punktów.

Izba ustaliła, ze cena zaoferowana przez wykonawcę Intop oraz Infrakol podczas akcji

wyniosła, odpowiednio: 42 800 000.00 PLN brutto (34 796 747.97 PLN netto), po

przeliczeniu Rozbicia Ceny Ofertowej : 42 799 999,99 PLN brutto (tj. 34 796 747.96 PLN

netto) oraz 42 806 000,00 PLN brutto (34 801 626,02 PLN netto), po przeliczeniu Rozbicia

ceny Ofertowej: 42 805 999,94 PLN brutto (tj. 34 801 625.97 PLN netto).

Izba ustaliła, że pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zamawiający wezwał Przystępującego

Intop do złożenia wyjaśnień, wskazując, że w związku z przeprowadzoną aukcją

elektroniczną i złożoną ofertą cenową w wysokości 42 800 000.00 PLN brutto (34 796

747.97 PLN netto) po przeliczeniu Rozbicia Ceny Ofertowej : 42 799 999,99 PLN brutto (tj.

34 796 747.96 PLN netto) wzywa wykonawcę, na podstawie art. 90 ustawy Pzp do

udzielenia umotywowanych wyjaśnień wraz ze złożeniem dowodów, dotyczących wyliczenia

ceny oferty (w tym elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny), w szczególności w

25

zakresie wskazanym odpowiednio w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania, iż oferta nie

zawiera rażąco niskiej ceny. Wykonawca winien wykazać czy zaoferowana cena

rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy związane z należytym wykonaniem

zamówienia. Wyjaśnienie powinno zawierać konkretne dane liczbowe i wskazywać

poczynione założenia, które miały wpływ na wyliczenie cen jednostkowych przedstawionych

w Rozbiciu Ceny Ofertowej tj. kalkulację wraz z jej uzasadnieniem oraz z dowodami na jej

poparcie. Zamawiający wskazał, że oczekuje, iż wykonawca w ramach ww. wyjaśnienia

przedstawi szczegółową kalkulację wszystkich czynników cenotwórczych i założeń jakie

miały wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji wyszczególnionej w

przedłożonym przez wykonawcę Rozbiciu Ceny Ofertowej, w szczególności tych

odnoszących się do kosztów na etapie realizacji robót budowlanych, a także zysk i

wkalkulowane ryzyko inwestycyjne. Ponadto wyjaśnienie winno wskazywać czy istnieją

konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki jakie towarzyszyć będą realizacji

zamówienia, które wpłynęły na wysokość oferowanej ceny wraz ze wskazaniem opisu tych

czynników i skali ich wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający wskazał, że

oceniając wyjaśnienia Zamawiający weźmie pod uwagę tylko obiektywne czynniki

bezpośrednio wskazujące na zdolność wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę,

iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia Zamawiającemu

poprawności oszacowania oferty, którą przedłożył w niniejszym postępowaniu. Co oznacza

również, że wykonawca samodzielnie decyduje o zakresie wyjaśnień, jak również ma

swobodę w prezentowaniu dowodów. Zamawiający zaznaczył, iż zgodnie z pkt. 12.4 IDW nie

dopuszcza się wliczania kosztów wykonania jakiejkolwiek pozycji RCO w inną pozycie RCO.

Podobne wezwanie zostało skierowane w dniu 21 kwietnia 2020 r. do wykonawcy Infrakol.

Zamawiający wskazał w treści wezwania m.in., że w związku z przeprowadzoną aukcją

elektroniczną i złożoną ofertą cenową w wysokości 42 806 000,00 PLN brutto (34 801

626,02 PLN netto) (po przeliczeniu Rozbicia ceny Ofertowej : 42 805 999,94 PLN brutto (tj.

34 801 625.97 PLN netto), w związku z wątpliwościami Zamawiającego wzywa on

wykonawcę, na podstawie art. 90 ustawy Pzp do udzielenia umotywowanych wyjaśnień wraz

ze złożeniem dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty (w tym elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny), w szczególności w zakresie wskazanym odpowiednio w

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania przez wykonawcę, iż oferta nie zawiera rażąco

niskiej ceny.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Intop do złożenia

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy oraz okoliczności, o których mowa w

26

Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów trzecich, na którego zasoby

powołuje się Wykonawca w zakresie pkt 9.7.1 — 9.7.7 IDW. W odpowiedzi na wezwanie

Zamawiającego, wykonawca Intop złożył m.in. Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych.

W wykazie wykonawca powołał się na doświadczenie zdobyte w związku z realizacją trzech

inwestycji: Inwestycja Gdańsk oraz Inwestycja Puławy (obie inwestycje realizowane przez

konsorcjum w skład którego wchodził wykonawca Intop) oraz inwestycja pn. Zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka-granica państwa na

odcinku Bochnia – Biadoliny w km 39+000 – 61+300” w ramach Projektu „Modernizacja linii

kolejowej E30/C30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 29 kwietnia wykonawca Intop złożył wyjaśnienia dotyczące

zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. Treść została zastrzeżona jako tajemnica

przedsiębiorstwa. Podobnie wykonawca Infrakol zastrzegł złożone wyjaśnienia jako

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (wykonawca Infrakol pozostawił jako

jawne wybrane informacje dotyczące swojego doświadczenia doświadczenia).

Izba ustaliła, że pismem z 29 maja 2020 r., Zamawiający wystosował do wykonawcy Intop

pismo dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia, w którym wskazał, że w związku z

wątpliwościami dotyczącymi wyliczenia ceny dla pozycji RCO nr 3.3.5. prosi o bardziej

szczegółowe wyjaśnienia. Wątpliwości Zamawiającego budził fakt, iż koszty (po aukcji) dla

Robót branży obiekty inżynieryjne wynoszą 926 862,42 zł netto, co jest niezgodne z treścią

oferty podwykonawcy. Zamawiający wskazał, że zgodnie z pkt. 12.4 IDW, Zamawiający nie

dopuszcza wliczania kosztów wykonania jakiejkolwiek pozycji RCO w inną pozycję RCO.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 29 maja 2020 r. wykonawca Intop złożył wyjaśnienia, których

treść została objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 3 czerwca 2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Intop w

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień o zakresie prac jakie wykonał

wykonawca Intop w ramach konsorcjum realizującego Inwestycje Puławy i Inwestycję

Gdańsk. Wykonawca złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. Wykonawca

wyjaśnił zakres prowadzonych przez niego prac w ramach konsorcjum. Złożył również

umowy konsorcjum zawarte w ramach obu inwestycji.

Pismem z dnia 23 września 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach

postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego Intop.

27

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,

a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie

przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności

podniesionych w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

W ocenie Izby zarzut potwierdził się. Wskazać należy, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy

Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Ocena co

stanowi istotną część składową przedmiotu zamówienia musi odbywać się zarówno z

uwzględnieniem znaczenia części składowej dla realizacji zamówienia, jak również wartości

cenowej takiej części składowej w kosztach realizacji zamówienia. Dalej wskazać należy, że

zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż

ustawodawca przewidział dwie przesłanki obligujące Zamawiającego do odrzucenia oferty

wykonawcy: (i) brak złożenia wyjaśnień; (ii) ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza z wymienionych wyżej przesłanek nie ma

zastosowania bowiem zarówno wykonawca Intop jak i wykonawca Infrakol złożyli stosowane

wyjaśnienia. Zdaniem Izby złożone przez wykonawców wyjaśnienia nie potwierdzały

jednakże realności istotnych części składowych zaoferowanej ceny za realizację

zamówienia, a tym samym nie potwierdzi realności ceny za realizację zamówienia.

Podkreślić należy, że ustawodawca nakłada na wykonawcę w art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90

ust. 2 ustawy Pzp obowiązek złożenia wyjaśnień, w tym dowodów potwierdzających realność

zaoferowanej ceny lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia wykonawcy składane w

trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie mogą ograniczyć się do ogólnych stwierdzeń o

doświadczeniu, organizacji pracy czy wykwalifikowanych pracownikach. Czynniki te winny

zawsze znaleźć odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i

28

przedstawienia konkretniej, a zarazem wiarygodniej i rzetelnej analizy, potwierdzonej

odpowiednimi dowodami, iż wykonawca ma możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy,

doświadczenia, kardy w warunkach konkretnego postępowania przetargowego. Tylko

bowiem w takiej sytuacji zamawiający będzie miał możliwość rzeczywistego zweryfikowania

realności zaproponowanej ceny. Wyeliminowanie z postępowania ofert zawierających rażąco

niskie ceny jest istotne z uwagi na znaczną szkodliwość takich ofert, które mogą opierać się

na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach

lub praktykach, co może w konsekwencji skutkować uchybienia na etapie realizacji

zamówień. Oczywistym jest bowiem, że. rażąco niska cena uderza w uczciwych,

działających zgodnie z przyjętymi praktykami rynkowymi wykonawców, którzy rzetelnie

wycenili swoją ofertę. Oferta zawierająca rażąco niską cenę naraża równocześnie

zamawiającego na ryzyko wykonania zamówienia na niższym niż wymagany poziom jakości,

ponieważ wykonawca na etapie realizacji umowy, szukając oszczędności, próbuje działać

niezgodnie z wytycznymi SIWZ. To zaś może również skutkować opóźnieniami w realizacji

inwestycji, a niejednokrotnie koniecznością odstąpienia od umowy. Z powyższymi

okolicznościami zamawiający borykają się na co dzień. Dlatego też tak istotne, w ocenie Izby

jest, aby wyjaśnienia składane przez wykonawców oraz dowody nie ograniczały się do

generalnych stwierdzeń, niemających żadnego przełożenia na realia konkretnego

postępowania przetargowego. To wykonawca obarczony jest ciężarem wykazania, iż oferta

nie zawiera rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający zaś ze złożonych

wyjaśnień winien mieć możliwość dokonania rzetelnej analizy realności założeń przyjętych

przez wykonawcę przy szacowaniu ceny za realizację zamówienia. Wykonawca winien w

treści złożonych wyjaśnień udowodnić zamawiającemu, że w realiach tego konkretnego

postępowania przetargowego, mając na uwadze istniejące i wykazane indywidualne

uwarunkowania wykonawcy możliwe jest obniżenie kosztów realizacji zamówienia. Bez takiej

analizy, wyjaśnienia wykonawcy pozostają wyłącznie nic nieznaczącymi ogólnikowymi

zapewnieniami o chęci realizacji zamówienia na najwyższym poziomie. Nie taki zaś był cel

ustawodawcy wskazany w art. 90 ust. 1, 1a i 2 stawy Pzp.

Odnosząc się do wyjaśnień wykonawcy Infrakol, Izba wskazuje, że wyjaśnienia te mają

charakter ogólny, nie precyzują poczynionych przez wykonawcę założeń związanych z

wyceną przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia nie zawierają kalkulacji wszystkich czynników

cenotwórczych i założeń jakie miały wpływ na oszacowanie w odniesieniu do każdej pozycji

wyszczególnionej w przedłożonym przez wykonawcę Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym

sposobu kalkulacji zysku i ryzyk inwestycyjnych. Ponadto w treści złożonych wyjaśnień brak

jest sprecyzowania konkretnych uwarunkowań wykonawcy, które wpłynęły na wysokość

zaoferowanej ceny wraz przeliczeniem wpływu takich czynników na ostateczną cenę

29

zaoferowaną przez wykonawcę. Po pierwsze, Izba wskazuje odnosząc się do argumentu

wykonawcy o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, że taki charakter wynagrodzenia za

realizację zamówienia nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku badania ceny danej oferty w

sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Przywołana

regulacja nie stanowi bowiem, iż w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający

zwolniony jest z obowiązku badania rażąco niskiej ceny. Nie można zgodzić się z

wykonawcą, że badanie ceny za realizację zamówienia w przypadku jej ryczałtowego

charakteru nie może obejmować cen jednostkowych. Wykonawca nie wyjaśnił co - przy

takim podejściu - Zamawiający miałby badać i w jaki sposób. Cena ryczałtowa wynika z

ryczałtowej wyceny poszczególnych elementów ujętych w RCO i elementy te podlegają

analizie w zakresie ich ewentualnego rażącego zaniżenia. Aby to zaś było możliwe do

wykonania, należy ustalić co wykonawca wyceniał i jakie elementy koszto - twórcze zostały

uwzględnione przy wycenie poszczególnych elementów zawartych w RCO. Ryczałtowy

charakter wynagrodzenia odnosi się do etapu realizacji umowy i sposobu rozliczenia

pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą. Na etapie weryfikowania wyceny zaproponowanej

przez wykonawcę, zadaniem Zamawiającego jest upewnienie się, że ryczałt obejmuje

swoich zakresem wymagany przez Zamawiającego zakres prac, wymaga analizy czy

wykonawca prawidłowo oceniał i zinterpretował taki zakres prac, czy uwzględnił wymagania

przepisów prawa co do minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy posiada wiedzę i

doświadczenie, relacje handlowe na które się powołuje i czy rzeczywiście okoliczności te

umożliwiają mi obniżenie kosztów realizacji zamówienia. Gdyby pozbawić Zamawiającego

takich uprawień wyłącznie na podstawie stwierdzenia, że mamy do czynienia z ryczałtem,

przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp byłby iluzoryczny, zaś Zamawiający pozbawiony byłby

narzędzi służących minimalizowaniu ryzyka nieterminowych realizacji inwestycji z powodu

niewłaściwej kalkulacji kosztów realizacji zamówień przez wykonawców. Po drugie, wskazać

należy, że w treści złożonych wyjaśnień wykonawca Infrakol w sposób ogólny powołuje się

na swoje doświadczenie, zasoby sprzętowe. Wykonawca załączył do wyjaśnień tzw.

Kosztorys szczegółowy oraz oferty podwykonawców (dokumenty objęte tajemnicą

przedsiębiorstwa). Zdaniem Izby złożone dokumenty w żaden sposób nie pozwalają na

zweryfikowanie realności zaproponowanej wyceny przedmiotu zamówienia. Kosztorys

szczegółowy złożony przez wykonawcę ogranicza się do przytoczenia kwot ryczałtowych

wskazanych w ofertach podwykonawców. Takie wyjaśnienia są zdaniem Izby

niewystarczające. Zdaniem Izby nie można przyjąć prawidłowości wyceny określonych

elementów składających się na zamówienie wyłącznie na tej podstawie, że wykonawca

złożył ofertę podwykonawcy na wykonanie takiej części zamówienia. Badaniu, w ramach

weryfikacji wyceny dokonanej przez wykonawcę, polegają również oferty handlowe złożone

przez wykonawcę w ramach wyjaśnień. Oferty stanowią dowód na wykazanie realności

30

zaproponowanej wyceny i jako dowód podlegają ocenie w zakresie wiarygodności

zaproponowanych warunków handlowych. Gdyby przyjąć odmienne założenie, to obowiązek

weryfikacji realności wyceny kosztów realizacji zamówienia można byłoby z łatwością

pominąć poprzez powołanie się na oferty handlowe dostawców czy podwykonawców i

ograniczając się do stwierdzenia, że skoro mam ofertę handlową to wykazałem realność

ceny. Takie podejście uznać należy za nieprawidłowe. To niedopuszczalny sposób, który

prowadziłby po pierwsze do uniknięcia szczegółowych wyjaśnień zaproponowanej ceny za

realizację zamówienia, po drugie zaś powodowałby nierówne traktowanie wykonawców w

podobnych okolicznościach. Wykonawca, który samodzielnie realizuje zamówienia byłby

bowiem zobowiązany do szczegółowej analizy koszto-twórczej realizacji przedmiotu

zamówienia, zaś wykonawca, który zamierza realizować zamówienia z udziałem

podwykonawcy lub powołuje się na oferty handlowe podmiotów trzecich takich

szczegółowych wyjaśnień nie musiałby składać, argumentując, iż posiadają ryczałtową ofertę

kosztów realizacji od podwykonawcy. Zdaniem Izby ceny nierynkowe oferowane przez

producentów, dostawców czy podwykonawców podlegają również weryfikacji ze strony

Zamawiającego w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do rzetelności zaproponowanych

warunków handlowych, zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących kosztów pracy czy

innych obiektywnie weryfikowalnych uwarunkowań. Gdyby przyjąć odmiennie stanowisko, to

proces badania rażąco niskiej ceny byłby iluzoryczny i nie prowadziłby do rzeczywistej

weryfikacji kosztów realizacji zamówienia. Zdaniem Izby, jeśli w okolicznościach konkretnej

sprawy jest podejrzenie zaniżenia cen materiałów czy robocizny u dostawcy, podwykonawcy,

to Zamawiający powinien zweryfikować, czy w łańcuchu dostawców/podwykonawców

poniżej wykonawcy zachowane są odpowiednie poziomy kosztów gwarantujące należytą

realizację zamówienia. Tego zaś Zamawiający nie uczynił w analizowanym stanie

faktycznym, zaś wykonawca Infrakol w treści złożonych wyjaśnień nie przedstawił żadnych

szczegółowych wyjaśnień ofert podwykonawców, przyjętych przez nich założeń czy

metodologii obliczenia kosztów realizacji poszczególnych elementów zamówienia. Nie

można zgodzić się z Zamawiającym, że przyjęta formuła realizacji zamówienia tj. „zaprojektuj

i wybuduj” niejako uniemożliwiała precyzyjne wycenienie kosztów realizacji zamówienia.

Przyjęta formuła rzeczywiście pozostawia margines decyzyjny w rękach wykonawcy co do

sposobu realizacji zamówienia, jednakże nie może to oznaczać, że wykonawca nie wie co

wycenia. Szczególnie w sytuacji, z którą mamy do czynienia w analizowanym stanie

faktyczny, gdzie wykonawca zasadniczą część kosztów realizacji zamówienia opierają o

wyceny podwykonawców, istotne znaczenie ma skoordynowanie i przeanalizowanie przez

wykonawcę poszczególnych ofert podwykonawców w świetle przyjętej koncepcji realizacji

zamówienia, z uwzględnieniem informacji zawartych w PFU. Takich elementów analizy Izba

nie odnalazła w wyjaśnieniach wykonawcy. Treść wyjaśnień ogranicza się do ogólnych

31

stwierdzeń i załączonych ofert podwykonawców, z których nie wynikają żadne szczegółowe

informacje co do przyjętej wyceny i ryczałtu. Po trzecie, zdaniem Izby analiza treści RCO jak

i złożonego kosztorysu ofertowego wskazuje, że istotne elementy oferty wykonawcy Infrakol,

w tym w szczególności robót dotyczących branży drogowej i torowej dla wszystkich

lokalizacji w sposób znaczący odbiegają od cen pozostałych oferentów i są od kilku do

kilkunastu razy tańsze. Zdaniem Izby w treści złożonych wyjaśnień (w tym ofert

podwykonawców) brak rozbicia ceny na koszty materiałów, sprzętu i robociznę. Brak jest

informacji jakie kolizje wykonawca (podwykonawca) przewidział do przebudowy w związku z

planowanym do wykonania zakresem prac branży drogowej oraz jaką przyjął w swojej

ofercie wartość dla przebudowy poszczególnych kolizji dla każdej z lokalizacji. Podobnie w

zakresie robót w branży torowej, brak jest rozbicia ceny na istotne elementy takie jak

materiał, sprzęt i robocizną. Wykonawca nie wyjaśnił jaki rodzaj rozjazdów oraz ich ilość

uwzględnił w swojej ofercie wraz ze wskazaniem cen w rozbiciu na materia, sprzęt i

robociznę. Należy podkreślić, że łączna cena oferty wykonawcy Infrakol za wykonanie robót

w branży torowej i drogowej wynosiła 1 768 594,27 zł., podczas gdy oferta Odwołującego za

realizację powyższych robót wyniosła 10 463 876,52, zaś oferta Przystępującego wyniosła

11 300 343,31 zł. Zdaniem Izby są to znaczące i zasadnicze różnice cenowe wymagały od

wykonawcy przedstawienia pogłębionej analizy źródła tak wysokich oszczędności, zwłaszcza

w świetle podkreślanego przez Zamawiającego w treści wezwania jak i wynikającego ze

SIWZ zastrzeżenia, że zgodnie z pkt 12.4 IDW nie dopuszcza się wliczania kosztów

wykonania jakiejkolwiek pozycji RCO w inną pozycję RCO.

W zakresie wyceny oferty przez wykonawcę Intop, to stanowiska Izby opisane w stosunku do

wykonawcy Infrakol ma odpowiednie zastosowanie. Dodatkowo Izba wskazuje, że z analizy

treści oferty cenowej wykonawcy Intop, wynika, że wartość wynagrodzenia jakie wykonawca

Intop zaoferował za wykonanie „robót branży obiekty inżynieryjne” dla każdego z obiektów

objętych przedmiotem zamówienia jest co najmniej o 50% niższa niż wartość wynagrodzenia

zaoferowana przez pozostałych wykonawców biorących udział w przedmiotowym

postepowaniu. Wykonawca Intop wyceniał te prace na kwotę 8 081 255,91 zł, podczas, gdy

ten sam zakres przedmiotu zamówienia został wyceniony przez wykonawcę Infrakol na

kwotę 19 257 214,53, zaś przez Odwołującego na kwotę 19 884, 873,56 zł. Dwaj pozostali

wykonawcy zaproponowali kwoty jeszcze wyższe, odpowiednio 21 490 709,84 wykonawca

konsorcjum Alusta oraz 24 068 462 wykonawca N. - Mosty. Nie ulega wątpliwości, iż roboty

budowlane w zakresie obiektów inżynierskich stanowią istotną część przedmiotu

zamówienia, ponieważ stanowią około 50% całego zakresu rzeczowego. W tej sytuacji tak

znaczne zaniżenie wartości tych robót powinno być w sposób rzetelny wyjaśnione przez

wykonawcę Intop. Zdaniem Izby, wyjaśnienia wykonawcy nie zawierają wymaganych

32

informacji. Wykonawca nie odniósł się w żaden sposób do wymagań zawartych w PFU i

przyjętej metodologii realizacji zamówienia, która pozwoliła mu na znaczące obniżenie

kosztów robót branży inżynieryjnej. W treści wyjaśnień próżno szukać informacji na jaką

kwotę wykonawca ten wycenił wartość tych prac w rozbiciu na materiał, robociznę i sprzęt.

Takich informacji nie zawierają również oferty podwykonawców złożone wraz z

wyjaśnieniami. Jak Izba wskazała powyżej, nie można przyjąć prawidłowości wyceny

określonych elementów składających się na zamówienia wyłącznie na tej podstawie, że

wykonawca złożył ofertę podwykonawcy na wykonanie takiej części zamówienia. Badaniu, w

ramach weryfikacji wyceny dokonanej przez wykonawcę, polegają również oferty handlowe

złożone przez wykonawcę w ramach wyjaśnień. Oferty stanowią dowód na wykazanie

realności zaproponowanej wyceny i jako dowód podlegają ocenie w zakresie wiarygodności

zaproponowanych warunków handlowych. Gdyby przyjąć odmienne założenie, to obowiązek

weryfikacji realności wyceny kosztów realizacji zamówienia można by było z łatwością

ominąć poprzez powołanie się na oferty handlowe dostawców czy podwykonawców i

ograniczając się do stwierdzenia, że skoro mam ofertę handlową to wykazałem realność

ceny. Takie podejście uznać należy za nieprawidłowe. To niedopuszczalny sposób, który

prowadziłby po pierwsze do uniknięcia szczegółowych wyjaśnień zaproponowanej ceny za

realizację zamówienia, po drugie zaś powodowałby nierówne traktowanie wykonawców w

tych samych okolicznościach. Wykonawca, który samodzielnie realizuje zamówienia byłby

bowiem zobowiązany do szczegółowej analizy koszto-twórczej realizacji przedmiotu

zamówienia, zaś wykonawca, który zamierza realizować zamówienia z udziałem

podwykonawcy lub powołuje się na oferty handlowe podmiotów trzecich takich

szczegółowych wyjaśnień nie musiałby składać. Zdaniem Izby ceny nierynkowe oferowane

przez producentów, dostawców czy podwykonawców podlegają również weryfikacji ze strony

Zamawiającego w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do rzetelności zaproponowanych

warunków handlowych, zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących kosztów pracy czy

innych obiektywnie weryfikowalnych uwarunkowań. Gdyby przyjąć odmiennie stanowisko, to

proces badania rażąco niskiej ceny byłby iluzoryczny i nie prowadziłby do rzeczywistej

weryfikacji ceny za realizację zamówienia. Zdaniem Izby, jeśli w okolicznościach konkretnej

sprawy jest podejrzenie zaniżenia cen materiałów czy robocizny u dostawcy, podwykonawcy,

to Zamawiający powinien zweryfikować, czy w łańcuchu dostawców/podwykonawców

poniżej wykonawcy zachowane są odpowiednie poziomy kosztów gwarantujące należytą

realizację zamówienia. Tego zaś Zamawiający nie uczynił w analizowanym stanie

faktycznym, zaś wykonawca Intop w treści złożonych wyjaśnień nie przedstawił żadnych

szczegółowych wyjaśnień ofert podwykonawców, przyjętych przez nich założeń czy

metodologii obliczenia kosztów realizacji poszczególnych elementów zamówienia. Treść

33

wyjaśnień ogranicza się do ogólnych stwierdzeń i załączonych ofert podwykonawców, z

których nie wynikają żadne szczegółowe informacje co do przyjętej wyceny i ryczałtu.

W ocenie Izby, przyjęte ceny w zakresie ww. pozycji w ofertach wykonawcy Infrakol oraz

Intop odbiegają zasadniczo od cen ofert złożonych przez innych wykonawców w

postępowaniu i średniej wycenie kosztów realizacji tych części zamówienia zaproponowanej

przez wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Średnia kosztów realizacji tych

pozycji obliczona na podstawie ofert złożonych w postępowaniu stanowi wyznacznik cen

rynkowych. Rażące odstępstwa od wyceny w ofertach wykonawców winny jasno i klarowanie

wynikać z wyjaśnień składanych przez wykonawców. Takich informacji Izba jednak nie

odnalazła w treści wyjaśnień. Podwykonawcy nie wyjaśnili specjalnych uwarunkowań, które

spowodowały tak rażące obniżenie cen, a tym bardziej, iż przy tak zaproponowanych cenach

zachowane są wymagania dotyczące kosztów pracy związanych z realizacją zamówienia czy

koszty materiałów. Obowiązkiem zarówno wykonawcy Infrakol jak i Intop było rzetelne

wyjaśnienia i ustalenia zakresu prac wycenionych przez podwykonawców i sposobu

wyliczenia kosztów, nadzwyczajnych okoliczności, które pozwalają im na tak drastyczne

obniżenie kosztów oraz wyjaśnienie tych okoliczności w treści złożonych wyjaśnień. Tego

żaden z powyższych wykonawców, zdaniem Izby, nie uczynił.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że zachodziła podstawa do odrzucenia oferty

wykonawcy Intop oraz Infrakol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustaw

Pzp. Zdaniem Izby wykonawcy nie wykazali w złożonych wyjaśnianych, iż istotne elementy

przedmiotu zamówienia zostały wycenione w sposób rynkowy. Oferty podwykonawców

podlegają również weryfikacji w zakresie ich rynkowego charakteru, w celu eliminacji cen

dumpingowych i nierealnych. Ani wykonawca Intop ani wykonawca Infrakol jak również

Zamawiający nie wykazali Izbie, że taka weryfikacja miała miejsce i że zaproponowane ceny

są realne i możliwe do zaoferowania, przy spełnieniu wymagań związanych z kosztami pracy

i kosztami materiałów, z uwzględnieniem wymagań zawartych w PFU.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Nie budzi w piśmiennictwie sporu, iż

określenie przez zamawiającego warunków udziału w danym postępowaniu przetargowym

ma na celu cenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, tak aby zminimalizować

34

ryzyko nienależytego wykonania zamówienia. Określając warunki udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia zamawiający zawsze zobowiązany jest przestrzegać zasad

wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp tj. warunki udziału w postępowaniu muszą być

związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Podkreślić przy tym należy, że warunki udziału w postępowaniu podlegają w pierwszej

kolejności literalnej wykładni. Stanowi to gwarancję obiektywizmu zamawiającego w procesie

weryfikacji zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, jak również stanowi narzędzie

realizujące zasadę równego traktowania wykonawców. Na etapie badania i oceny ofert

zamawiający nie może interpretować wymagań specyfikacji w sposób bardziej lub mniej

rygorystyczny niż to wynika z literalnego brzmienia warunku, albowiem prowadziłoby to do

nieuprawnionej zmiany albo co najmniej istotnej modyfikacji warunku, co powodowałoby w

konsekwencji naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, a w

szczególności art. 7 ust. 1 Pzp.

Zdaniem Izby zadania wskazane przez wykonawcę Intop w pozycji 1 i 3 wykazu robót

(Załącznik nr 8) nie spełnią postawionego przez Zamawiającego warunku w pkt 8.6.1 IDW.

W ocenie Izby obie roboty wykonane przez wykonawcę Intop uznać należy za remont, o

którym mowa w art. 3 pkt 8 w zw. z art. 29 ust. 3 ustawy prawo budowalne. Izba dała wiarę

dokumentów złożonym przez Odwołującego tj. zgłoszeniu robót datowane na dzień

18.01.2018 r. (data wniesienia 29.01.2018 r.) złożonemu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo budowlane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Jak wynika z

treści dokumentu, przedmiotem zgłoszenia był remont mostu na rzece Wisła w m. Puławy w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze - Puławy (dawna droga gminna nr 112801L). W

treści przywołanego dokumentu zostało wskazane, iż zakres robót obejmuje:

- remont konstrukcji stalowej mostu

- remont podpór

- remont chodników

- remont elementów odwodnienia

- przebudowę urządzeń obcych

- remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

Pismem z dnia 15.02.2018 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał zaświadczenie, iż

na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane nie wnosi sprzeciwu dotyczącego

zgłoszenia remontu mostu na rzece Wiśle w Puławach w ciągu DW 874.

Zdaniem Izby z powyższych dokumentów urzędowych wynika, że zadanie wskazane przez

INTOP w poz. 1 wykazu robót nie stanowi przebudowy w rozumieniu przepisów ustawy

35

Prawo budowalne, a remont obiektu mostowego. Zadanie nr 1 nie potwierdza, iż wykonawca

Intop posiada doświadczenie przy przebudowie obiektu mostowego. Zadanie to było

realizowane w oparciu o zgłoszenie. Już choćby z tej przyczyny brak jest podstaw do

przyjęcia, iż zadanie to obejmowało przebudowę mostu.

Podobnie, zdaniem Izby zadanie wskazane przez wykonawcę Intop w pozycji 3 wykazu

również nie spełnia warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 8.6.1 IDW. W ocenie

Izby zadania nr 3 nie polegało na przebudowie mostu. Zgodnie z pismem PKP PLK S.A. z

dnia 12.11.2020 r. realizacja zadania pn. Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w

torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową z tłucznia oraz robotami towarzyszącymi,

związanymi z poprawą bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie w

ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na

sieci kolejowej - Prace na Moście Gdańskim w Warszawie” odbyło się na podstawie decyzji

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej „WINB”) nr

1477/2016 z dnia 24.08.2016 r. Zgodnie z treścią w/w decyzji WINB zakres robót przy

obiekcie mostowym obejmował: wymianę, w terminie 12 miesięcy tj. do 31.07.2017 r.,

konstrukcji przęseł, na których usytuowano tor nr 1, na nowe (odtworzenie stanu

pierwotnego), tj. wykonanie nowych konstrukcji kratownic oraz blachownic skrajnych przęseł,

łącznie z wykonaniem wszystkich robót związanych z infrastrukturą techniczną, pozwalającą

na funkcjonowanie tego obiektu zgodnie z przeznaczeniem, także wymianę łożysk, wraz ze

wszystkimi robotami towarzyszącymi związanymi z oparciem nowej konstrukcji na

istniejących podporach. Należy wskazać, że od w/w decyzji WINB zostało złożone odwołanie

do GINB w Warszawie, który to organ w dniu 28.06.2018 r, wydał decyzję nr

DON.7200.123.2018.WEJ. Jak wynika z treści uzasadnienia w/w decyzji GINB, PKP PLK

S.A. wnioskowało o:

1) „Zmianę technologii robót oznaczonej w pkt 1 Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 sierpnia 2016 r, nr 1477/2016, poprzez

nakazanie wymiany konstrukcji przęseł, na których usytuowano lor nr 1, na nowe tj.

wykonanie nowych kratownic oraz blachownic skrajnych przęseł z torem na podkładach i

podsypce tłuczniowej w korycie balastowym, łącznie z wykonaniem wszystkich robót

związanych z infrastrukturą techniczną, pozwalającą na funkcjonowanie tego obiektu

zgodnie z przeznaczeniem, także wymianę łożysk, przy czym należy wykonać wszystkie

roboty towarzyszące związane z oparciem nowej konstrukcji na Istniejących podporach.

2) Wyrażenie zgody w decyzji na zabezpieczenie podpór mostu drogowego (Mostu

Gdańskiego) - w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie".

36

GINB odmówił zmiany decyzji zgodnie z powyższym wnioskiem stwierdzając w treści

uzasadnienia w pkt 1 sentencji, że decyzją Nr 1477/2016 z 24 sierpnia 2016 r. Mazowiecki

Wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał „wymianę (...) konstrukcji przęseł, na

których usytuowano tor nr 1, na nowe (odtworzenie stanu pierwotnego tj. wykonanie nowych

konstrukcji kratownic oraz blachownic skrajnych przęseł, łącznie z wykonaniem wszystkich

robót związanych z infrastrukturą techniczną pozwalającą na funkcjonowanie tego obiektu

zgodnie z przeznaczeniem, także wymianę łożysk, przy czym należy wykonać wszystkie

roboty towarzyszące związane z oparciem nowej konstrukcji na istniejących podporach”.

Należy zwrócić uwagę, że nakaz zawarty w punkcie pierwszym sentencji dotyczy wymiany

konstrukcji przęseł, na których usytuowano tor nr 1, na nowe przęsła faktycznie dotyczy

odtworzenie stanu pierwotnego konstrukcji nośnych skrajnych przęseł mostu w takim

zakresie, aby most mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, tzn. mógł bezpiecznie

przenosić obciążenia własne i obciążenia związane z transportem kolejowym. W treści tego

punktu organ wojewódzki nie wskazał w jakiej technologii odtworzenie (wymiana) przęseł ma

być zrealizowana. Istotnym natomiast jest, żeby wymiana przęseł nie spowodowała

zakłócenia ciągłości architektonicznej pozostałych elementów mostu. Należy wskazać, że

sama definicja remontu (art. 3 pkt 8 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. I-I. z

2018r. poz. 1202) dopuszcza stosowanie wyrobów budowlanych (w tym przypadku przęsła

wykonanego na potrzeby remontu mostu Gdańskiego w Warszawie) innych niż użyto w

stanie pierwotnym.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że treść pkt 1 sentencji decyzji Nr 1477/2016 z 24

sierpnia 2016r. nie wyklucza wykonania obowiązku w sposób proponowany przez Zarządcę

linii kolejowej we wniosku.

Zdaniem Izby z przywołanych powyżej fragmentów decyzji WINB i GINB w sposób

jednoznaczny wynika, iż zadania nr 3, na które powołuje się wykonawca Intop w wykazie

robót stanowiło remont, a nie przebudowę obiektu mostowego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy

Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Potwierdzeniem tego wniosku jest to, iż

organy nadzoru budowlanego, które stwierdziły nieprawidłowości stanu technicznego

konstrukcji Mostu Gdańskiego wskazały, iż należy dokonać odtworzenia stanu pierwotnego,

co pozwoli na funkcjonowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zdaniem Izby zarówno w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 wykonawca Intop nie złożył

odpowiednich pozwoleń na budowę, które pozwoliłby na uznanie, iż inwestycje te spełniają

37

wskazany w pkt 8.6.1 IDW. Zdaniem Izby z przepisów ustawy prawo budowalne tj. z art. 28

ust. 1 wynika, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o

pozwoleniu na budowę. Ustawodawca zdefiniował pojęcia robót budowalnych wskazując, iż

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę

obiektu budowlanego; zaś przez przebudowę należy przez to rozumieć wykonywanie robót

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych

istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:

kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w

przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Uznać więc należy, co do zasady

wykonanie robót budowalnych odbywa się na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,

chyba, że zachodzą wyjątki określone przez ustawodawcę w art. 29, 30, 31 ustawy. Budowa

i przebudowa do której odwołuje się Zamawiający w SIWZ, to kategorie odrębne od remontu

i wykonywanie prac polegających na budowie lub przebudowie wymaga uzyskania

pozwolenia na budowę, odmiennie od remontu. W ocenie Izby, gdyby w ramach realizacji

zadania nr 1 oraz 3 były wykonywanie roboty budowlane polegające na przebudowie

mostów, to inwestor musiałby uzyskać odpowiednie decyzje o pozwoleniu na budowę. Z

dokumentów złożonych do akt sprawy wynika, że wykonywane roboty budowalne zostały

zakwalifikowane jako remont. Oznacza to zdaniem Izby, że zadania te nie spełniają warunku

udziału określonego przez Zamawiającego. Gdyby bowiem Zamawiający dopuścił możliwość

powoływania się doświadczenie zdobyte w ramach realizacji inwestycji obejmującej swoich

zakresem remont obiektów typu most, wiadukt, estakada, to takie zapisy winny znaleźć

odzwierciedlenie w SIWZ poprzez wskazanie „budowa, przebudowa lub remont”. Próba

dopasowania treści SIWZ do doświadczenia posiadanego przez wykonawcę Intop na etapie

badania i oceny oferty wykonawcy jest, zdaniem Izby, nieuprawniona w świetle zapisów

SIWZ, które ustalił sam Zamawiający.

Zdaniem Izby dowody złożony przez Zamawiającego oraz Przystępującego Intop nie mają

znaczenia dla sprawy. Podstawą rozstrzygnięcia Izby są urzędowe decyzje odpowiednich

organów. Ich treść nie może być skutecznie zakwestionowana przez opinie prywatne

złożone przez Przystępującego Intop czy też przez nazwę postępowania. Nie może być tak,

że wykonawca z jednej strony wykonuje roboty budowlane zakwalifikowane przez

odpowiednie organy jako remont, co skutkuje brakiem konieczności uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowę, z drugiej zaś strony na potrzeby spełnienia warunku udziału w

postępowaniu twierdzi, że jednak wykonał przebudowę w rozumieniu przepisów prawa

38

budowlanego. To oznaczałby bowiem, iż mamy do czynienia z samowolą budowalną, którą

niejako Izba usankcjonowałby przechylając się do stanowiska Przystępującego Intop.

Izba uznała, że zadania wskazane przez wykonawcę Intop w pozycji nr 1 i 3 wykazu robót

nie spełniają wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Zbędę tym samym

uznać należy rozstrzyganie przez Izbie o zakresie prac wykonanych przez wykonawcę Intop

w ramach konsorcjum realizującego zadania nr 1 i 3 na potrzeby wykazania spełnienia

warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.6.1 IDW, skoro przedmiot zamówienia

zrealizowany w ramach tych zadań nie spełnia warunku określonego przez Zamawiającego.

Odnoszą się do argumentów Przystępującego oraz Zamawiającego o tym, iż zadanie w

pozycji nr 2 wykazu Przystępującego Intop samodzielnie spełnia warunek udziału w

postępowaniu określony w pkt 8.6.1. IDW, to zdaniem Izby kwestia ta winna być wyjaśniona

z wykonawcą w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w celu doprecyzowania, które elementy

inwestycji wskazanej w pozycji nr 2 zostały wykonane przez Intop i spełniają warunek z pkt

8.6.1 IDW. Jednakże, z uwagi na uznanie przez Izbę, że ofertą Przystępującego Intop

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3

ustawy Pzp takie wezwanie do złożenia wyjaśnień lub ewentualne uzupełnienia dokumentów

w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp uznać należy za bezprzedmiotowe, gdyż oferta wykonawca

podlega odrzuceniu z innej podstawy prawnej.

W odniesieniu do zarzut dotyczącego zadania nr 2, Odwołujący złożył na rozprawie

oświadczenia o jego cofnięciu, co skutkuje brakiem podstaw do jego merytorycznego

rozpoznania przez Izbę.

Zdaniem Izby nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.

Zgodnie z przywołaną regulacją, Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę: (i)

który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

,,kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić

wymaganych dokumentów (pkt 16) oraz (ii) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Celem powyższych przepisów jest ochrona zamawiającego przed nieuczciwym

jak również nieprofesjonalnym działaniem wykonawców, którzy decydując się na udział w

39

postępowaniu winni dołożyć należytej staranności w weryfikacji składanych dokumentów,

szczególnie tych, które otrzymał od osób trzecich.

Zdaniem Izby, wykonawca Intop dokonał błędnej interpretacji SIWZ oraz zakresu prac

wykonanych podczas ich realizacji. Wykonawca subiektywnie oceniał charakter wykonanych

prac, przypisując im błędną kwalifikacji w świetle ustawy Prawo budowlane. Izba przychyla

się do stanowiska Przystępującego, iż to inwestor decyduje o kwalifikacji inwestycji i

wymaganym zakresie pozwoleń, zaś wykonawca wykonuje wskazany w umowę zakres

robót. Błędna ocena takiego charakteru robót nie kwalifikuje się jako podstawa do

zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17. Przystępujący wykonał prace wskazane w wykazie

robót, w tym zakresie nie podał informacji nieprawdziwych. Błędne zakwalifikowanie zakresu

wykonanych prac jako przebudowa zdaniem Izby nie wyczerpuje przesłanek wykluczenia

wskazanych w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp.

Ponadto, Izba uznała za spóźniony zarzut naruszenia art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 1 i 3 ustawy

Pzp. Jak wynika z dokumentacji postępowania, Odwołujący w dniu 8 maja 2020 r. zwrócił się

do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, w tym korespondencji w

zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Zamawiający pismem z dnia 15 maja

2020 r. udostępniła Odwołującemu część dokumentów, wskazując jednocześnie, że

pozostałe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Następnie pismem z dnia 2 lipca

2020 r. Odwołujący ponownie zwrócił się do Zamawiającego o udostępnienie ww.

dokumentów, wskazując w treści pisma, że wykonawca ponownie wzywa do udzielenia

odpowiedzi na pismo DHL – 501-1/028/132/2020 z dnia 18 maja 2020 r. – wniosek o

ujawnienie informacji zgłoszonych jako tajemnica przez Infrakol sp. z o.o. oraz Intop

Warszawa sp. z o.o. Zamawiający w odpowiedzi wskazał, że podtrzymuje swoje stanowisko

w zakresie braku udostępnienia żadnych dokumentów z uwagi na objęcie ich tajemnicą

przedsiębiorstwa (pismo z dnia 7 lipca 2020 r.). Zdaniem Izby, mając na uwadze powyższe

działanie Odwołującego i Zamawiającego, wykonawca mógł i powinien skorzystać ze

środków ochrony prawnej na wcześniejszym etapie postępowania tj. od dnia 15 maja bądź 7

lipca 2020 r. bowiem w tym dniu powziął informacje o czynnościach Zamawiającego

dotyczących braku ujawnienia żądanych dokumentów z powodu uznania ich za informacje

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i daty te stanowiły początek biegu 10 – dniowego

terminu na zaskarżenie decyzji Zamawiającego. Na obecnym etapie postępowanie, zarzut

uznać należy za spóźniony.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

40

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.

z 2018, poz. 972 z zm.).

Przewodniczący: ………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij