07-12-2020

KIO 3085/20

KIO 3085/20 1

Sygn. akt: KIO 3085/20

POSTANOWIENIE

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r.

przez wykonawcę Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300

Grudziądz,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Płużnica, Płużnica 60,

87-214 Płużnica,

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy

Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz, kwoty

9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego

wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu.

Przewodniczący: ……..…....…………

KIO 3085/20 2

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Gmina Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica, prowadzi w trybie przetargu

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa

przedszkola w miejscowości Płużnica”, numer referencyjny: GPI.271.30.2020. Ogłoszenie

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

17.09.2020 r., nr 586366-N-2020.

W dniu 23.11.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,

w którym wykonawca Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300

Grudziądz (dalej: „odwołujący”) zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1. art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie

oferty odwołującego z powodu rzekomego niewyrażenia przez odwołującego zgody na

przedłużenia terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,

podczas gdy odwołujący w ogóle nie otrzymał pisma zamawiającego wzywającego go do

przedłużenia terminu związania ofertą (zamawiający wysyłając do odwołującego wniosek

z dnia 03.11.2020 r. nie umieścił adresu e-mail odwołującego jako adresata, tylko umieścił

adres ww. wykonawcy w kopii ukrytej [UDW], co prawdopodobnie spowodowało, że mail

nie dotarł do odwołującego), a informację o rzekomym wysłaniu ww. pisma przez

zamawiającego odwołujący uzyskał dopiero w Informacji o odrzuceniu jego oferty w dniu

17.11.2020 r., a ponadto pismo wzywające do przedłużenia terminu związania ofertą

zostało sformułowane niezgodnie z postanowieniami siwz, ponieważ nie zawierało ono

żądania niezwłocznego potwierdzenia przez odwołującego faktu otrzymania ww. pisma

zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 siwz,

2. ewentualnie - art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne

odrzucenie oferty odwołującego z powodu rzekomego niewyrażenia przez odwołującego

zgody na przedłużenia terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie

zamawiającego, podczas gdy brak zgody musiałby być wyraźnie wyrażony po stronie

odwołującego, tymczasem w okolicznościach sprawy odwołujący nie tylko nie wyraził się

negatywnie co do przedłużenia terminu związania ofertą, ale również po otrzymaniu

Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2020 r. potwierdził

otrzymanie Informacji, przez co zachował się aktywnie dając wyraz termu, że jest nadal

uczestnikiem postępowania,

3. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Pzp poprzez wybór oferty

NIK-NAT jako najkorzystniejszej, podczas gdy w okolicznościach sprawy powstały

wątpliwości dotyczące treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez NIK-NAT na

Wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 z dnia 03.11.2020 r., co

KIO 3085/20 3

wymagało wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26

ust. 3 lub ust. 4 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie konieczności wyjaśnienia lub

uzupełnienia określonych w odwołaniu kwestii.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:

1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,

2. ewentualnie dokonanie prawidłowego wezwania odwołującego do przedłużenia terminu

związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,

3. unieważnienia czynności wyboru oferty NIK-NAT jako najkorzystniejszej,

4. powtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowej oceny ofert, w szczególności

wezwanie NIK-NAT o złożenie wyjaśnień lub ewentualnie uzupełnienie dokumentów i

oświadczeń w zakresie określonym w treści zarzutów odwołania na podstawie art. 26 ust.

3 lub ust. 4 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 26.11.2020 r. wykonawca NIK-NAT sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 20/4,

87-400 Golub Dobrzyń, zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego. Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, przystępujący zobowiązany jest do

przekazania stronom kopii przystąpienia, natomiast ww. wykonawca nie dołączył do

przystąpienia dowodu takiego przekazania. Ponadto strony nie stawiły się na posiedzeniu,

zatem nie potwierdziły też, że otrzymały kopię przystąpienia. W związku z powyższym Izba

stwierdziła, że przystąpienie nie zostało dokonane skutecznie.

Pismem z dnia 04.12.2020 r. (doręczonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w tym samym dniu), przed otwarciem wyznaczonego na dzień 07.12.2020 r. posiedzenia,

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie

odwoławcze podlega umorzeniu.

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił

zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ……..…....…………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij