10-11-2020

KIO 2347/20

1

Sygn. akt: KIO 2347/20

POSTANOWIENIE

z dnia 10 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodnicząca: Ewa Sikorska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 6 listopada 2020 r. odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2020 roku przez

Promat Techniczną Ochronę Przeciwpożarową Spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez 1 Wojskowy

Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Lublinie

przy udziale wykonawcy GRAPH’IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Promat

Technicznej Ochrony Przeciwpożarowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), na niniejsze

postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Lublinie.

....................................................................

2

Sygn. akt: KIO 2347/20

U z a s a d n i e n i e

W dniu 6 listopada 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, Promat Techniczna

Ochrona Przeciwpożarowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, cofnęła

odwołanie wniesione w dniu 20 września 2020 roku.

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

r., poz. 1843 ze zm.), umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

…………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij