05-11-2020

KIO 2587/20

Sygn. akt: KIO 2587/20

POSTANOWIENIE

z dnia 5 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Chudzik

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego

w dniu 5 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej 9 października 2020 r. przez wykonawcę NBQ Sp. z o.o. z siedzibą

w Szczecinie,

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Świnoujście, Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu,

przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

z siedzibą w Szczecinie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego

kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)

stanowiącej 90% wpisu od odwołania;

3. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy

tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: ………………

3

Sygn. akt: KIO 2587/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający  Gmina Miasto Świnoujście, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. z siedzibą w Świnoujściu  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

dla zadania „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

w Świnoujściu”. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 13 lipca 2020 r. pod numerem

2020/S 133-326702.

W dniu 9 października 2020 r. wykonawca BNQ Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec

czynności odrzucenia jego oferty jako zawierającej rażąco niską cenę. Odwołujący zarzucił

Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 90 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art.

7 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

W dniu 5 listopada 2020 r., przed otwarciem rozprawy, do Prezesa Izby wpłynęło

oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie

odwoławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd.

2 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.

poz. 972), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13.500 zł stanowiącej 90 %

uiszczonego wpisu. W związku z tym, że oświadczenie o cofnięciu odwołania wpłynęło do

Izby w dniu wyznaczonym na posiedzenie z udziałem stron, Izba – stosownie do § 5 ust.

1 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia – zasądziła na rzecz Zamawiającego zwrot

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Przewodniczący: ………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij