13-11-2020

KIO 2456/20, KIO 2473/20

Sygn. akt: KIO 2456/20

KIO 2473/20

WYROK

z dnia 13 listopada 2020 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 9 listopada 2020 roku odwołań

wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 28 września 2020 roku przez wykonawcę InterHall spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (sygn. akt KIO 2456/20),

B. w dniu 28 września 2020 roku przez wykonawcę Prestige Invest spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (sygn. akt KIO 2473/20)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Powiat Garwoliński

przy udziale:

A) wykonawcy Gardenia Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

o sygn. akt KIO 2456/20 po stronie Zamawiającego,

B) wykonawcy Panorama Obiekty Splotowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Piasecznie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt KIO 2456/20 po stronie Odwołującego,

C) wykonawcy Gardenia Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

o sygn. akt KIO 2473/20 po stronie Zamawiającego,

2

D) wykonawcy InterHall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

o sygn. akt KIO 2473/20 po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1.

A) Oddala odwołanie (sygn. akt KIO 2456/20).

B) Oddala odwołanie (sygn. akt KIO 2473/20).

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę InterHall spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz wykonawcę Prestige Invest spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i:

4.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez: wykonawcę

InterHall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

(sygn. akt KIO 2456/20) oraz wykonawcę Prestige Invest spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (sygn. akt KIO 2473/20) - tytułem wpisów

od odwołań,

4.2 zasądza, w sprawie sygn. akt KIO 2456/20, od wykonawcy InterHall spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na rzecz

Zamawiającego Powiat Garwoliński kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,

4.3 zasądza, w sprawie sygn. akt KIO 2473/20, od wykonawcy Prestige Invest spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na rzecz Zamawiającego

Powiat Garwoliński kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero

groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu

wynagrodzenia pełnomocnika.

3

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Przewodniczący: ……………………………………….

4

Sygn. akt: KIO 2456/20

KIO 2473/20

U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający – Powiat Garwoliński - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji

projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: «Budowa zadaszenia boiska

piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem»”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 24 lipca 2020 roku pod numerem 566461-N-2020.

A. Sygn. akt KIO 2456/20

Odwołującym, działając na podstawie art. 180 ust.1 i oraz art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843;

dalej: „Pzp” lub „ustawa”) wniósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami ustawy

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu, a będących konsekwencją zaniechań

Zamawiającego tj.:

 wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy Gardenia Sport spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Gardenia”),

 zaniechanie odrzucenia przez Zamawiającego oferty Gardenia, pomimo istnienia

przesłanek odrzucenia tej oferty,

 zaniechanie wykluczenia wykonawcy Gardenia pomimo istnienia przesłanek jego

wykluczenia.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:

 naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez wybór,

jako najkorzystniejszej oferty Gardenii i zaniechanie odrzucenia tej oferty pomimo

tego, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez wybór, jako najkorzystniejszej oferty

Gardenii i zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy pomimo tego, że nie wykazał

on spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

5

 naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez wybór, jako najkorzystniejszej oferty

Gardenii i zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy pomimo tego, że wskutek

co najmniej lekkomyślności i niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające

w błąd Zamawiającego, mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez

Zamawiającego w postępowaniu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu:

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, o której poinformowano w dniu

23 września 2020 roku; dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert; odrzucenia

oferty Gardenia Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako oferty, której treść

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wykluczenia wykonawcy

Gardenia z uwagi na brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz

z uwagi na to, że wskutek co najmniej lekkomyślności i niedbalstwa przedstawił informacje

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mające istotny wpływ na decyzje podejmowane

przez Zamawiającego w Postępowaniu.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący złożył ofertę

w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ustalił, że złożona przez niego oferta nie

podlega odrzuceniu. Oferta, w następstwie dokonania przez Zamawiającego oceny pod

kątem wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) kryteriów

oceny, uplasowała się na trzeciej pozycji, za ofertami Gardenia oraz wykonawcy Panorama

Obiekty Sportowe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

W wypadku uwzględnienia odwołania, a następnie odrzucenia oferty Gardenia lub uznania

jego oferty za odrzuconą wskutek wykluczenia wykonawcy, po ponownej czynności oceny

ofert, oferta złożona przez Odwołującego może zostać wybrana jako najkorzystniejsza.

Tym samym oczywistym jest na tle niniejszej sprawy, iż Odwołujący ma interes w uzyskaniu

przedmiotowego zamówienia, jednocześnie zaś w wyniku opisanej czynności i zaniechań

Zamawiającego naruszających przepisy ustawy może ponieść szkodę polegającą na utracie

zysku wynikającego z pozyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia. Nie może przy

tym ulegać żadnej wątpliwości, że pomiędzy działaniami Zamawiającego a potencjalną

szkodą Odwołującego występuje oczywisty adekwatny związek przyczynowy.

Odwołujący, dla dodatkowego uzasadnienia dopuszczalności odwołania, wskazał wyrok

Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2018 roku (IV CSK 448/17) „Zawężenie pojęcia „wybór

najkorzystniejszej oferty” tylko do oceny złożonych ofert pod kątem kryteriów ustalonych

przez zamawiającego w s.i.w.z., nie znajduje oparcia w wykładni funkcjonalnej i systemowej

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.

579 ze zm.). Odwołujący się od wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 180 ust. 2 pkt 6) może

6

kwestionować tę czynność zamawiającego zarówno dlatego, że wybrana oferta nie jest

najkorzystniejsza w świetle art 91 i art. 2 pkt 5 ustawy, jak i dlatego, że oferta powinna była

podlegać odrzuceniu lub składający ją podmiot - wykluczeniu z postępowania.” Powyższe

stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła w wielu swych rozstrzygnięciach i należy

uznać je za prawidłowe, biorąc pod uwagę wzgląd na przywołaną funkcjonalną oraz

systemową wykładnię przepisu art. 180 ust. 2 ustawy, statuującego katalog czynności

polegających zaskarżenia środkami ochrony prawnej w ramach postępowań o wartości

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Tego

rodzaju sytuacja bez cienia wątpliwości występuje właśnie w niniejszej sprawie - zaniechanie

odrzucenia oferty Gardenia oraz zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy przełożyło się

na wadliwy wybór tejże oferty jako najkorzystniejszej.

Odwołujący następująco uzasadniał:

Zamawiający prowadzi postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia w trybie

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, to jest „Wykonanie dokumentacji

projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: «Budowa zadaszenia boiska

piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem»”. Zamawiający nadał Postępowaniu oznaczenie INW

272.42.2020.

Wymogi w zakresie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych

i zawodowych, Zamawiający określił w treści Rozdziału 2.2. SIWZ, potwierdzając jego

brzmienie ostatecznie w dokumencie określonym jako „Aneks nr 1 do SIWZ” z dnia 6

sierpnia 2020 roku, obejmującym odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

Brzmienie warunku określono następująco:

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie

realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na:

co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu hali pneumatycznej o

wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy

złotych) każda:

LUB

co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200

000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych) każda

Dowód:

SIWZ (w dokumentacji Postępowania);

Aneks nr 1 do SIWZ z dnia 6 sierpnia 2020 roku (w dokumentacji Postępowania);

7

Wymogi w zakresie tzw. dokumentów przedmiotowych, zostały określone przez

Zamawiającego jednoznacznie dopiero w treści wspomnianego Aneksu nr 1 do SIWZ z dnia

6 sierpnia 2020 roku. W odpowiedzi na pytanie nr 8:

W nawiązaniu do ogłoszenia j/w proszę o potwierdzenie czy zgodnie z zapisami PFU do

oferty należy załączyć (w trybie art 26 ust 2 ustawy P2P) dokumenty w celu weryfikacji

jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów hali pneumatycznej, tj.:

1.Raporty z badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne laboratorium kategorii

naukowej A+, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych opisanych

w tabeli nr 1 wyszczególnionych w pozycji 1-3

2. Karty techniczne lub deklaracje potwierdzono przez producenta dla oferowanych

powłok/membran potwierdzające pozostałe parametry wyszczególnione w tabeli 1,

a nie potwierdzone raportami badań.

3. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowane powłokl/membrany

wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-dO

jako materiał trudno zapalny.

4. Autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję wraź z potwierdzeniem min. 7-letniej gwarancji udzielone] przez producenta

na te powłoki/membrany.

6. Ekspertyzę techniczną potwierdzającą bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla liczby min.

320 osób) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszania

powłoki pneumatycznej wykonaną przez jednostkę akredytowaną (np. instytut Techniki

Budowlanej' lub inny akredytowany instytut budownictwa lub pożarnictwa), lub inny podmiot

uprawniony do wydania tego typu ekspertyzy*

Próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz

z etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Odpowiedź: Należy dostarczyć dokumenty opisane w punktach od 2-5 a w przypadku

posiadania dokumentu ujętego w punkcie 1 dodatkowo tylko dokument opisany w punkcie 5.

Należy także dostarczyć próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany

wewnętrzne i zewnętrzne wraz z etykietą producenta (próbka o min. wymianach 10 cm x 15

cm). Dokument z punktu 5 może być przygotowany dla liczby mfn. 300 osób a nie jak było

wstępnie zapisane min. 320 osób.

Dowód: SIWZ (w dokumentacji Postępowania); Aneks nr 1 do SIWZ z dnia 6 sierpnia 2020

roku (w dokumentacji Postępowania).

W treści złożonej oferty Gardenia, przedstawiła zobowiązanie podmiotu trzeciego

do udzielenia zasobów - Moris Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8

z siedzibą w Warszawie. Zobowiązanie obejmuje przytoczenie warunku udziału ujętego

w SIWZ.

Dowód: Oferta Gardenia - str. 8 (w dokumentacji Postępowania).

W związku z wykluczeniem wykonawcy, który złożył ofertę plasującą się na pierwszej

lokacie, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wezwał Gardenię do przedłożenia

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W odpowiedzi Gardenia przedłożyła

dokumenty zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, jednocześnie zastrzegając wobec tych

ostatnich tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dowód: Pismo Gardenia z dnia 11 września 2020 roku (w dokumentacji Postępowania);

„Uzasadnienie” lub „wykazanie”, jak chce przepis art. 8 ust. 3 ustawy, dla zastrzeżenia

tajemnicy przedsiębiorstwa ujęto w następujący sposób:

ZASTRZEŻENIE POUFNOŚCI

Oświadczenie o objęciu dokumentów wymienionych w pkt 6 klauzulą poufności:

Niniejszym oświadczamy, że zastrzegamy próbkę i dokumenty wymienione w pkt 6

niniejszego pisma i jako zastrzeżone nie mogą być one udostępnione. Materiały te stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa, zawierają informacje techniczne i technologiczne. Środki podjęte

przez nas celem zachowania poufności wszelkich informacji posiadających wartość

gospodarczą zostały zachowane; .cyfrowe zabezpieczenie cyfrowych danych firmy,

oświadczenia pracowników o zachowaniu poufności. Odpowiednio oznakowane informacje

poufne dopięto w oddzielnym skoroszycie.

Zamawiający odmówił Odwołującemu w dniu 28 września 2020 roku dostępu do powyższych

dokumentów, co nie oznacza wszelako, iż Odwołujący nie jest w ogóle w stanie w oparciu

o swą wiedzę o rynku i działaniach podmiotów konkurencyjnych, domyślić się,

że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ma na celu ukrycie niezgodności zaoferowanych

robót (wyrobów) z wymogami Zamawiającego oraz utrudnić ich kontrolę. Odwołujący

podejmuje równolegle działania zmierzające do uchylenia niezasadnie uwzględnionego

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przedstawiając dokumenty mające potwierdzić spełnienie warunków udziału

w Postępowaniu, Gardenia ujęła w wykazie robót następującą realizację wykonaną przez

Moris Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wynikających z umowy z dnia

20.07.2018r. Była to robota budowlana wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj

obejmująca swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00

9

(słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych). Zasoby udostępnione od MORIS POLSKA

Sp. z o.o. zgodnie z załączonym do oferty zobowiązaniem udostępnienia zasobów.

Dowód: Pismo Gardenia z dnia 11 września 2020 roku (w dokumentacji Postępowania).

W treści potwierdzenia prawidłowej realizacji zadania wskazano tymczasem wyraźnie,

że chodzi w rzeczywistości o budowę siedmiu niewielkich hal.

Dowód: Pismo Gardenia z dnia 11 września 2020 roku (w dokumentacji Postępowania).

Uzasadnienie prawne

Zarzut dotyczący niezgodności z postanowieniami SIWZ

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...) jej treść

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3. Taka sytuacja zachodzi zarówno wobec oferty Gardenia. Zamawiający,

ostatecznie dopiero w treści Aneksu nr 1 do SIWZ, określił zestaw dokumentów, których

złożenia oczekuje wobec wykonawców w celu potwierdzenia przez nich spełnienia przez

oferowane roboty budowlane wymogów ujętych w SIWZ. Złożone dokumenty

nie potwierdzają spełnienia wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego.

W szczególności wymogów takich nie spełnia ekspertyza techniczna potwierdzająca

bezpieczeństwo ewakuacji z hali, jak również dokumenty określone w pkt. 2 Aneksu nr 1

do SIWZ - tj. karty techniczne. Odwołujący podał, że w tej chwili - jedynie wskutek

bezprawnego uwzględnienia przez Zamawiającego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

- Odwołujący nie może uszczegółowić zarzutu, co jednakże uczyni niezwłocznie

po otrzymaniu dokumentacji.

Zarzut dotyczący niewykazania warunków udziału - Odwołujący ma dwojakiego rodzaju

zastrzeżenia.

W pierwszej kolejności Gardenia w sposób oczywisty nie wykazała, że będzie

rzeczywiście dysponować zasobami udzielonymi jej przez Moris Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść zobowiązania do udzielenia zasobów, złożonego

w oparciu o przepis art. 22a ust. 1 ustawy, w żaden sposób nie pozwala przyjąć - bez

co najmniej złożenia szczegółowych wyjaśnień - że Gardenia na jego podstawie będzie

mogła korzystać z udzielonych zasobów. Określając zakres udzielenia zasobów, wskazano:

2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu hali pneumatycznej o wartości

brutto nie mniejszej ni11 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych)

każda Ł-UB co najmniej I (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj

i wybuduj” obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

i na jego podstawie wybudowanie hall pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż

1 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych) każda (zakres

10

udostępnianych zasobów) na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego

wykonania.

Opisując sposób wykorzystania zasobów, wskazano:

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

Wykonanie przez firmę udostępniającą zasoby robót w zakresie zgodnym z udostępnionymi

zasobami.

Oznaczając wreszcie sposób udziału podmiotu przy realizacji wskazano:

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

wykonanie prac w zakresie zgodnym z udostępnionymi zasobami, udział przez cały okres

realizacji zadnia.

Dowód: Oferta Gardenia - str. 8 (w dokumentacji Postępowania).

W ocenie Odwołującego, już na pierwszy rzut oka widać, że udzielenie zasobów

ma charakter wyłącznie pozorny – do treści zobowiązania przepisano bez większej refleksji

postanowienia SIWZ. Podobnym zabiegiem posłużono się przy określaniu zakresu zadań,

które wykonawca Gardenia zamierza powierzyć podwykonawcom: podając dla zakresu prac

wykonywanych przez podwykonawcę: Zakres prac zgodny z udostępnionymi zasobami.

Dowód: Oferta Gardenia - str. 3 (w dokumentacji Postępowania).

Tego rodzaju opisy, tworząco błędne koło odesłań, nie mogą służyć za potwierdzenie

dla Zamawiającego, że udzielenie zasobów ma charakter rzeczywisty. Powyższe oznacza,

że już na tej podstawie nie sposób przyjąć, aby Gardenia potwierdziła spełnienie warunków

udziału w Postępowaniu.

W drugiej kolejności Odwołujący podkreśla z całą stanowczością, że zaoferowana

robota nie stanowi roboty opisanej w treści Rozdziału 2.2. SIWZ.

Zamawiający w sposób wyraźny posłużył się — formułując warunek udziału - liczbą

pojedynczą w odniesieniu do hali i do tejże pojedynczej hali odniósł oczekiwaną wartość

1 200 000,00 złotych. Ma to uzasadnienie zarówno w wykładni logicznej i literalnej, jak

i uzasadnienie merytoryczne - przedmiotem Postępowania jest bowiem realizacja sporych

rozmiarów hali - jak wynika z cen ofertowych - o wartości przekraczającej wydatnie kwotę

1 200 000,00 złotych. Nie spełnia takiego wymogu zaoferowanie jako doświadczenia siedmiu

hal, o wartości wynoszącej od jednej czwartej do około połowy żądanej kwoty. Nie wymaga

wykazania fakt, że zakres trudności (technicznych, materiałowych, finansowych, czasowych

oraz osobowych) jednej hali o wartości 1 200 000,00 złotych nie jest równy takiemu

zakresowi dla dwóch hal o wartości 600 000,00 złotych każda, ale daleko większy.

Zamawiający opisał warunek udziału w sposób adekwatny oraz proporcjonalny, a na etapie

oceny drugiej z kolei oferty pretendującej do miana najkorzystniejszej, w sposób bezzasadny

odstąpił od prawidłowej oceny spełniania tego warunku. Powyższe nakazuje przyjąć,

11

że Gardenia nie wykazała w sposób prawidłowy spełnienia warunków udziału, co sprawia,

że podlega ona wykluczeniu z Postępowania.

Zarzut dotyczący podstawy wykluczenia z art, 24 ust. 1 pkt 17 ustawy -

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: (...) wykonawcę, który w wyniku

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawca Gardenia formułując treść wpisu do wykazu robót, którym posłużył się w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu:

 posłużył się liczbą pojedynczą „robota budowlana”,

 określił element budowlany roboty jako „wybudowanie hali pneumatycznej”,

 określił element projektowy jako „wykonanie projektu budowlano-wykonawczego”:;

Tymczasem chodzi o siedem robót (każde stanowiło odrębną część postępowania, siedem

niewielkich hal oraz siedem osobnych projektów. Odwołujący wskazał wyrok Krajowej Izby

Odwoławczej sygn. akt KIO 636/20 oraz wyrok sygn. akt 600/20. Okoliczności wniesienia

dokumentów wskazują wręcz na świadome działanie wykonawcy, ale z oczywistych

przyczyn nie da się tego rodzaju winy mu udowodnić bez szczególnego rodzaju dowodów -

spoza dokumentacji Postępowania. Należy jednak z całą pewnością przyjąć,

że profesjonalny podmiot działający na rynku co najmniej powinien (tj. niedbalstwo) mieć

świadomość, że może - walcząc o zachowanie oferty w Postępowaniu - wprowadzić

Zamawiającego w błąd. Nie może też zakładać, że Zamawiający nie pozwoliłby się

wprowadzić w błąd (tj. lekkomyślność).

Sygn. akt KIO 2473/20

Działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej:

„Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności wykluczenia

Odwołującego z postępowania i odrzucenia oferty Odwołującego, a w konsekwencji wyboru

jako najkorzystniejszej oferty Gardenia Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Warszawie (dalej: Gardenia).

Odwołujący zarzuciła Zamawiającemu:

1) naruszenia art. 24 ust 1 pkt 17 i art. 24 ust 4 ustawy przez niezasadne uznanie, że

Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje

nieprawdziwe, wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ

12

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia i niezasadne wykluczenie Odwołującego z niniejszego postępowania

oraz odrzucenie jego oferty, a także naruszenie art. 91 ust 1 ustawy przez wybór jako

najkorzystniejszej oferty Gardenia,

2) art. 26 ust 2, ust 2 f, ust 3 i 4 ustawy przez brak wezwania Odwołującego przez

Zamawiającego do złożenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów, ewentualnie -

odpowiednio - do ich uzupełnienia lub poprawienia, ewentualnie do złożenia

wyjaśnień potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Odwołującego i poprzez

niezasadny brak uwzględnienia przez Zamawiającego okoliczności i dokumentów

przedstawionych przez Odwołującego w piśmie z dnia 11.09.2020 roku,

Odwołujący wniósł o:

 nakazanie Zamawiającemu unieważnienia zaskarżonej czynności w przedmiocie

wykluczenia Odwołującego z postępowania i odrzucenia oferty Odwołującego,

a w konsekwencji wyboru najkorzystniejszej oferty Gardenia w postępowaniu,

 nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności powtórnego badania i oceny

wszystkich ofert, z uwzględnieniem oferty Odwołującego, w tym między innymi przez

wezwanie tego ostatnie do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,

 przyznanie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa w postępowaniu

odwoławczym zgodnie z fakturą VAT, która zostanie przedłożona na rozprawie.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu dowołania, bowiem złożył

on ofertę spełniającą wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ i w przypadku

potwierdzenia się zarzutów odwołania oferta złożona przez Odwołującego byłaby najbardziej

korzystna, jako uzyskująca najwyższą punktację (co potwierdza m.in. okoliczność wezwania

Odwołującego przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust 2 ustawy z dnia 24.08.2020 roku).

W przypadku potwierdzenia się zarzutów wskazanych w treści odwołania oraz ewentualnego

unieważnienia czynności Zamawiającego oraz powtórzenia czynności badania oceny ofert,

Odwołujący mą szanse wygrać postępowanie przetargowe i uzyskać przedmiotowe

zamówienie. Wskutek niezgodnych z przepisami działań i zaniechali Zamawiającego,

Odwołujący może ponieść szkodę, gdyż w braku wniesienia odwołania nie ma szans

na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Odwołujący następująco uzasadniał:

W ocenie Odwołującego Zamawiający całkowicie bezzasadnie wykluczył

go z postępowania i uznał jego ofertę za odrzuconą, nieprawidłowo uznając, jakoby

Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje nieprawdziwe,

13

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacje

te miały dotyczyć referencji odnoszących się do Plastbud Sport spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Plastbud), która udostępniła

Odwołującemu swoje zasoby. Informacje te Odwołujący przedstawił w wyniku wezwania

przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust 2 ustawy, a następnie - w wyniku wezwania

Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy

z dnia 31. 08.2020 - uzupełnił swoje wyjaśnienia pismem z dnia 02.09.2020 roku.

Wyjaśnienia te nadal budziły wątpliwości Zamawiającego, jednakże Zamawiający zaniechał

ponownego wezwania Odwołującego do złożenia kolejnych wyjaśnień lub do złożenia

dokumentów lub oświadczeń lub do ich poprawienia lub uzupełnienia w trybie art. 26 ust 2,

ust 2 f, ust 3 i 4 ustawy. W konsekwencji Zamawiający postanowił błędnie zastosować art. 24

ust 1 pkt 17 i art. 24 ust 4 ustawy i wykluczyć Odwołującego oraz odrzucić jego ofertę.

Zamawiający nic uwzględnił jednocześnie pisma Odwołującego z dnia 11.09.2020 roku,

które Odwołujący złożył bez wezwania, w uzupełnieniu złożonych wcześniej wyjaśnień,

ani nie wezwał Odwołującego do jego wyjaśnień czy do uzupełnienia.

W zakresie referencji udzielonych Plastbud (udostępniającemu swoje zasoby

Odwołującemu) Odwołujący w toku postępowania wykazał i przesłanki określone w SIWZ,

a dotyczące warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Odwołujący wykazał, że Plastbud wykonała robotę budowlaną polegającą na budowie hali

pneumatycznej w Gdańsku, przy ulicy Meissnera 5 (miejsce wykonania) przedstawiając na tą

okoliczność m.in.:

- umowę na wykonanie tej hali pomiędzy inwestorem Olimpijską Football Club Spółka z o.o.

Sp.k. a Plastbud, a także

- końcowy protokół odbioru z 14.11.2019 roku.

Spółka Plastbud wykonała halę w 2019 roku, bowiem wcześniej istniejąca w tym miejscu

hala została uszkodzona i nic nadawała się do użytku. Zamawiający tej okoliczności

nie zweryfikował, a jedynie oparł się na oświadczeniu Gdańskiego Ośrodka Sportu, który,

co warto podkreślić nie był inwestorem i nie posiadał pełnej wiedzy o inwestycji, jakoby hala

powstała w 2016 roku. Oświadczenie to zaś dotyczyło prawdopodobnie wybudowania

wcześniejszej hali, która po powstaniu uległa uszkodzeniu, a następnie została przeniesiona

na inne boisko, a nie hali wybudowanej w 2019 roku przez Plastbud. Zamawiający, zamiast

skorzystać z możliwości jakie przewidują przepisy ustawa podjął się wyjaśnienia okoliczności

dotyczących wybudowania hali (m.in. poprzez zwrócenie się do Gdańskiego Ośrodka

Sportu) i wskutek uzyskania niepełnych danych od tego ostatniego oraz ich braku ich pełnej

14

weryfikacji (w tym zwłaszcza u Zamawiającego) poprzestał na ustaleniach, które

wprowadziły go w błąd i legły u podstaw bezzasadnej decyzji o wykluczeniu Odwołującego.

Tym samym negatywnymi konsekwencjami braku dostatecznego wyjaśnienia istotnych dla

postępowania przetargowego okoliczności Zamawiający obciążył Odwołującego, twierdząc

nadto, iż to rzekomo Odwołujący przedstawił mu nieprawdziwe informacje dotyczące

wybudowania hali przez Plastbud w 2019 roku. Tymczasem wspomniana hala została

wybudowana - tak jak mowa jest o tym w ofercie Odwołującego - przez Plastbud w 2019

roku, a odmienne stanowisko Zamawiającego nie polega na prawdzie i jest następstwem

jego zaniechali w dążeniu do wyjaśnienia kwestii wybudowania tej hali przez wskazaną

spółkę.

Jednocześnie Zamawiający analizował kwestię podpisów pod umową inwestora: Olimpijska

Football Club Spółka z o.o. Sp.k. z Plaslbudcm i podpisów pod końcowym protokołem

odbioru i doszedł do 1 przekonania, że umowa została podpisana przez inwestora zgodnie z

zasadami reprezentacji wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Również protokół

odbioru został podpisany zgodnie z j tymi zasadami. Okoliczność, że w komparycji danego

dokumentu wymieniony jesl Prezes (Pan B. B.), a umowę podpisał Wiceprezes (Pan C. F.) -

na co Zamawiający powołuje się w uzasadnieniu swojej decyzji z dnia 23.09.2020 roku - nie

powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia, gdyż istotne jest to,

że umowa została podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji danej spółki wskazanymi

w KRS, czego Zamawiający przecież nic kwestionuje.

Całkowicie niezrozumiałym jest (a o czym mowa w uzasadnieniu decyzji Zamawiającego

z dnia 23.09.2020 roku) wykonanie przez pracownika Zamawiającego (anonimowego wobec

braku wskazania jego personaliów w decyzji) rzekomej czynności polegającej na kontakcie

telefonicznym (w bliżej nie określonej dacie) z przedstawicielami inwestora Olimpijska

Football Club Spółka z o.o. Sp.k., Panami B. B. i C. F. Taka dociekliwość Zamawiającego

budzi zastrzeżenia zwłaszcza, że opisane wyżej dokumenty zostały należycie podpisane

przez osoby prawidłowo reprezentujące ten podmiot. Ocena takiego postępowania

Zamawiającego (skrajnie niewłaściwego zdaniem Odwołującego) jest tym trudniejsza, jeśli

dodać, że Odwołującemu nic jest znana treść notatki pracownika Zamawiającego na

okoliczność kontaktu ze wspomnianymi osobami. Nie zmienia to jednak faktu, że istotny dla

oceny oferty Odwołującego jest okoliczność prawidłowego podpisania dokumentów (umowy,

protokołu odbioru) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń

i podpisywania w imieniu Olimpijska Football Club Spółka z o.o. Sp.k. (a autentyczność

podpisów nic została zakwestionowana), a nie to, czy w danej rozmowie telefonicznej

z anonimowym pracownikiem Zamawiającego (być może zaskoczeni kontaktem ze strony

pracownika Zamawiającego) pamiętali oni, czy podpisali dany dokument.

15

Zamawiający dysponował prawidłowo podpisanymi dokumentami, powstałymi przy udziale

inwestora hali przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku (Olimpijska Football Club Spółka z o.o. Sp.k.)

i jej wykonawcą (Plastbud), a jednak oparł się - z niewyjaśnionych powodów - na niewiele

wnoszących, ogólnikowych i nie dający cli się w ogóle zweryfikować Odwołującemu

rzekomych rozmowach telefonicznych z przedstawicielami inwestora. W oparciu

o te rozmowy (których przebieg nie został nawet udokumentowany ż dający się obiektywnie

ocenić sposób), a nie w oparciu o podpisane prawidłowo dokumenty, Zamawiający

arbitralnie, w sposób całkowicie dowolny uznał, że referencje Plastbudu nie są prawidłowe

i nie są prawdziwe, a tym samym, że Odwołujący rzekomo wprowadził Zamawiającego

w błąd. Takie działania Zamawiającego należy uznać za całkowicie niezasadne i budzące

poważne wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa uczciwej konkurencji

i równego dostępu wykonawców do zamówienia.

Przedmiotowa inwestycja Plastbudu przy ulicy Meissnera 5 w Gdańsku nie wymagała

zgłoszenia, ani wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż została zakwalifikowana jako remont

(art, 29 ust 2 Prawa budowlanego). Przede wszystkim jednak - nawet gdyby było inaczej -

to ewentualne zaniechanie inwestora polegające na braku zgłoszenia nie może obciążać

Odwołującego i Plastbudu. Istotna jest okoliczność, że inwestycja została wykonana przez

Plastbud prawidłowo, bez zastrzeżeń i w 2019 roku. Jedynie tytułem uzupełnienia

Odwołujący pragnie dodać, iż realizuje obecnie podobną inwestycję dla Białołęckiego

Ośrodka Sportu w Warszawie o nazwie: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa

w Warszawie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie również żadne zgłoszenie

ani pozwolenie na budowę nie jest wymagane (nr sprawy BOS-JZ. MD/PN- rb/7/2020).

Zamawiający zupełnie niezasadnie nie uwzględnił wyjaśnień Odwołującego zawartych

w piśmie z dnia 11.09.2020 roku, ani załączonych referencji dla Plastbudu od WM-Sport SPV

Spółka z o.o. w Warszawie ż dnia 15.01.2018 roku. Zamawiający całkowicie zignorował

to pismo, powinien zaś wezwać Odwołującego do złożenia wyjaśnień odnośnie tego pisma,

ewentualnie wezwać do przedłożenia dokumentów lub ich uzupełnienie czy poprawienia.

Czego niezasadnie zaniechał. Wykonanie tych czynności pozwoliłoby Zamawiającemu

na uzyskanie dokładnych informacji odnośnie do referencji Plastbudu i wyjaśnienie wszelkich

ewentualnych nieścisłości, a tym samym spowodowałoby że Zamawiający nie wykluczyłby

Odwołującego i nie odrzuci! jego oferty. W efekcie oferta Odwołującego zostałaby wybrana

jako najkorzystniejsza. W konsekwencji opisanych w odwołaniu uchybień Zamawiający

niezasadnie wykluczył Odwołującego z postępowania oraz odrzucił jego ofertę i niezasadnie

wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Gardenia. Odwołujący nie przedstawił bowiem

nieprawdziwych informacji mogących wprowadzić w błąd Zamawiającego czy informacji

16

wprost wprowadzających w błąd, ale to Zamawiający w sposób całkowicie dowolny je ocenił

i nadal im takie znaczenie, co jest zupełnie nieuprawnione w niniejszej sprawie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania oraz

uczestników postępowania odwoławczego, na podstawie zebranego materiału

dowodowego w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron oraz uczestników

postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła,

co następuje:

W zakresie każdego z odwołań o sygnaturach akt KIO 2456/20 i KIO 2473/20:

I.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi

art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej:

„Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołań. Odwołania zostały złożone

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowych terminach oraz zostały przekazane

w ustawowym terminie Zamawiającemu kopie odwołań, co wynika z dokumentacji

postępowania odwoławczego oraz co na posiedzeniu z udziałem Stron potwierdził

Zamawiający.

II.

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan

rzeczy ustalony w toku postępowania.

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy – Strony i uczestnicy postępowania

odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których

wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony

przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do

zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania obowiązek, który

zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których

wywodzą skutki prawne. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą

stanowi postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne, a z istoty tego postępowania wynika,

że spór toczą Strony postępowania i to one mają obowiązek wykazywania dowodów,

z których wywodzą określone skutki prawne.

17

Mając na uwadze, że stosunki z zakresu prawa zamówień publicznych mają

charakter cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zgodnie z którym kodeks reguluje stosunki

cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, przechodząc do art. 6

Kodeksu cywilnego, który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która

z faktu tego wywodzi skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła

art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego wyraża dwie ogólne reguły,

a mianowicie wymaganie udowodnienia powoływanego przez stronę faktu, powodującego

powstanie określonych skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu

po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne; ei incubit probatio qui dicit non

qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).

Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie

powstałego pomiędzy Stronami sporu. W trakcie postępowania odwoławczego

to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem

określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.

Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19

marca 2009 roku sygn. akt X Ga 32/09, w którym to orzeczeniu Sąd wskazał między innymi

Ciężar udowodnienia takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który

przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu

zaprzecza (…). Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn.

akt KIO 54/12: Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy p.z.p. strony są obowiązane wskazywać

dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie

z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi

skutki prawne. Ciężar dowodu rozumieć należy z jednej strony jako obarczenie strony

procesu obowiązkiem przekonania sądu (w tym przypadku Krajowej Izby Odwoławczej)

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny

dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn.

akt II CSK 293/07). Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z

uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności, zatem to strony obowiązane są przedstawiać

dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron

w jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt II CSK

18

293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok

Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).

Zgodnie z przepisem art. 190 ust 1a ustawy dotyczącym postępowania odwoławczego,

wprowadzającym szczególną regulację dotyczącą spraw o cenę rażąco niską - ciężar

dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 1) wykonawcy, który ją

złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym,

jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.

III.

Skład orzekający Izby rozpoznając sprawę uwzględnił akta spraw odwoławczych,

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22

marca 2018 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1092) wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne pisma składane w sprawie

oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem.

Izba w sprawie sygn. akt KIO 2456/20 uwzględniła stanowisko pisemne zawarte

w piśmie z dnia 5 listopada 2020 roku przez uczestnika postępowania odwoławczego

Panorama Obiekty Sportowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Piasecznie (dalej: Panorama) oraz dopuściła dowód załączony do pisma tj.:

 Umowa z dnia 20 lipca 2018 roku zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa

– Dzielnica Wawer a Moris Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Izba dopuściła następujące dowody zawnioskowane i złożone w sprawie sygn. akt

KIO 2456/20 przez uczestnika postępowania odwoławczego Panorama Obiekty Sportowe

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (dalej: Panorama):

 dowód nr 1 – ogłoszenie o zamówieniu nr 570325-N-2018 z dnia 11 czerwca 2020

roku.

Izba w sprawie sygn. akt KIO 2456/20 uwzględniła stanowisko pisemne zawarte

w piśmie z dnia 6 listopada 2020 roku przez uczestnika postępowania odwoławczego

Gardenia Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej:

Gardenia).

19

Izba dopuściła następujące dowody zawnioskowane i złożone w sprawie sygn. akt

KIO 2456/20 przez uczestnika postępowania odwoławczego Gardenia Sport spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Gardenia):

 dowód nr 2 – oświadczenie Moris Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 roku.

Izba w sprawie sygn. akt KIO 2473/20 uwzględniła stanowisko pisemne zawarte

w piśmie z dnia 6 listopada 2020 roku przez uczestnika postępowania odwoławczego

Gardenia Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej:

Gardenia).

Izba dopuściła następujące dowody zawnioskowane i złożone w sprawie sygn. akt

KIO 2473/20 przez Odwołującego Prestige Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdyni (dalej: Prestige lub Odwołujący):

 dowód nr 3 – oświadczenie z dnia 26 października 2020 roku Olimpijski Football Club

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa we Wrocławiu,

 dowód nr 4 - Projekt techniczny, Konstrukcja, obiekt Powłoka Pneumatyczna

Zadaszenia Boiska Sportowego, adres: Gdańsk ul. Meissnera obręb 33, działka

33/14, Inwestor Olimpijski Football Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa we Wrocławiu.

Izba uwzględniła także stanowiska i oświadczenia Stron i uczestników postępowania

odwoławczego złożone ustnie do protokołu.

IV.

Sygn. akt KIO 2456/20

Izba ustaliła, że zostało wykazane przez Odwołującego wypełnienie łącznie

przesłanek z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej

określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także

innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości

poniesienia szkody.

20

Izba uznała za niezasadne stanowisko prezentowane przez Zamawiającego w trakcie

rozprawy tj. Interhall nie ma interesu w złożeniu odwołania, ponieważ złożył trzecią

w kolejności ofertę i nie kwestionuje oferty Panorama, a tym samym nie ma szans

na uzyskanie zamówienia.

Izba ustaliła, że zgodnie z Rozdziałem 4 Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (dalej: SIWZ) – Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający w punkcie

2 uregulował:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia co do prowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w procedurze odwróconej (na podstawie art. 24aa ustawy) Izba

uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia, jaki określony jest art. 179

ust. 1 ustawy. wymaga odnotowania w tym miejscu, że w orzecznictwie Izby został przyjęty

jednolity pogląd, że w ramach procedury odwróconej brak weryfikacji podmiotowej

wszystkich wykonawców daje szeroką możliwość kwestionowania czynności i zaniechań

Zamawiającego w drodze środków ochrony prawnej. To oznacza, że nie ma znaczenia

pozycja jaką Odwołujący ma w rankingu ofert. W tym przypadku ofertę Odwołującego

w rankingu poprzedza oferta Panorama ale Panorama nie była jeszcze wzywana do złożenia

dokumentów z uwagi na przyjęty tryb procedury odwróconej. Tym samym w sytuacji gdyby

doszło do uwzględnienia odwołania przy ponownym badaniu ofert Odwołujący będzie mieć

szansę podnoszenia zarzutów wobec wyłonionego wykonawcy. Izba wskazuje również,

że wybór oferty w procedurze odwróconej mieści się w ramach przesłanki wniesienia

odwołania określonej w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy, co również ugruntowane jest

w orzecznictwie Izby.

W zakresie zarzutu (1) naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

przez wybór, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Gardenia Sport spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Gardenia).i zaniechanie odrzucenia

tej oferty pomimo tego, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia – Izba uznała za niezasadny.

21

Izba podkreśla, że w zakresie tego zarzutu Odwołujący nie przedstawił żadnej faktycznej

argumentacji dającej poddać się ocenie. Wskazanie, że „złożone dokumenty

nie potwierdzają spełnienia wszystkich paramentów określonych przez Zamawiającego”,

które to w zasadzie stanowi jedyne zdanie uzasadnienia naruszenia wskazanych w petitum

odwołania podstaw prawnych nie może zostać uznane za wystarczające. Odwołujący

w zasadzie nie podał żadnej argumentacji faktycznej stanowiącej o niezgodności oferty

z SIWZ. Podanie nazw dokumentów jakich wymagał Zamawiający również nie wyczerpuje

elementy argumentacji faktycznej, bowiem nie odnosi się do ich treść. Odwołujący zaznacza,

że dokumenty te są objęte tajemnicą i nie może się do nich odnieść ale jednocześnie

nie przeszkadza mu to w twierdzeniu o ich niezgodności, takie stanowisko nie jest

wewnętrznie spójne.

Izba wskazuje, że w ramach środków ochrony prawnej - w zakresie wyznaczonym treścią

zarzutów odwołania – następuje kontrola poprawności działania bądź bezprawnego

zaniechania Zamawiającego pod względem zgodności z przepisami ustawy. Zakres

rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy wyznacza treść odwołania oraz

kwestionowana w nim czynność i przede wszystkim podniesione zarzuty. Zgodnie z treścią

tego przepisu, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy (analogicznie stanowi § 4 rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu

odwołań), odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne

uzasadniające wniesienie odwołania. Tym samym należy podkreślić, że właśnie określone

w ww. przepisie wymogi konstrukcyjne odwołania przesądzają, że treść zarzutu nie jest

ograniczona wyłącznie do twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum)

i nie ogranicza się jedynie do podania podstawy prawnej oraz wskazania stanu faktycznego,

a dotyczy również okoliczności faktycznych zawartych w sformułowanej przez Odwołującego

argumentacji będącej uzasadnieniem stanowiska Odwołującego. Odwołanie powinno

wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań,

co oznacza obowiązek zaprezentowania przez Odwołującego nie tylko podstawy prawnej

takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się postulowanej oceny.

Oznacza to zatem konieczność odniesienia się do elementów stanu faktycznego, jak również

podjętych czynności lub zaniechań Zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie,

że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych

Zamawiającemu.

22

Izba zaznacza, że orzecznictwo sądów powszechnych jak również Krajowej Izby

Odwoławczej wskazuje na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu, w tym przede

wszystkim niedopuszczalność wykraczania poza jego treść. Jak wskazano w uzasadnieniu

wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 29 czerwca 2009 r. w spr. X Ga 110/09, „O tym

jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu nie przesądza bowiem

proponowana przez nią kwalifikacja prawna ale okoliczności faktyczne wskazane przez

tę stronę. Jeśli więc strona nie odwołuje się do konkretnych okoliczności faktycznych to skład

orzekający nie może samodzielnie ich wprowadzić do postępowania tylko dlatego, że można

je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.” Na potrzebę

ścisłego traktowania pojęcia zarzutu wskazał również Sąd Okręgowy w Rzeszowie

w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. w spr. o sygn. I Ca 117/12: „W zakresie

postępowania odwoławczego art. 180 ust. 1 i 3 pzp stanowi, że odwołanie które powinno

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, przysługuje wyłącznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Natomiast w myśl art. 192 ust. 7 pzp KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były

zawarte w odwołaniu. Z jednej strony zostało więc wprowadzone przedmiotowe ograniczenie

dla odwołującego się w postaci niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego,

a z drugiej strony dla KIO, które nie może orzekać co do zarzutów niezwartych w odwołaniu.

(…) Z analizy powyższych przepisów można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski dla

niniejszej sprawy. Po pierwsze, zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są

ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie

faktycznej. Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany

podniesionymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia.”

Zauważyć należy, że zgodnie z orzeczeniami Sadu Najwyższego to nie podanie podstawy

prawnej, a uzasadnienie faktyczne jest niezbędne do skutecznego złożenia środka

zaskarżenia, w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 24 marca 2014 roku, sygn. akt

III CSK 156/14 czytamy: Oznacza to, że nawet wskazanie jej przez powoda nie jest wiążące

dla sądu, który w ramach dokonywanej subsumcji jest zobowiązany do oceny roszczenia w

aspekcie wszystkich przepisów prawnych, które powinny być zastosowane jako mające

oparcie w ustalonych faktach (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1947 r.,

C III 137/47, OSNC 1948, nr 1, poz. 20, z dnia 2 maja 1957 r., II CR 305/57, OSNC 1958, nr

3, poz. 72; wyrok z dnia 15 września 2004 r., III CK 352/03, niepubl.). Podanie błędnej

podstawy prawnej nie może wywołać negatywnych skutków dla powoda. Zwrócono również

uwagę w orzecznictwie na to, że wskazanie w pozwie przez profesjonalnego pełnomocnika

powoda podstawy prawnej żądania, mimo braku takiego obowiązku, może spowodować

23

ukierunkowanie postępowania, przez pośrednie określenie okoliczności faktycznych

uzasadniających żądanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN

252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152). Ukierunkowanie to nie może jednak oznaczać

formalnego związania sądu podaną podstawą prawną zwłaszcza, gdy okoliczności faktyczne

mogą stanowić oparcie dla innej, adekwatnej podstawy prawnej (por. wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r., III CKN 182/01, niepubl.). (…) Niedopuszczalne

byłoby zasądzenie przez sąd czegokolwiek na podstawie innego stanu faktycznego niż ten,

który jest podstawą powództwa. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej również

ugruntowany jest pogląd, że o prawidłowości konstrukcji zarzutu odwołania nie może

przesądzać kwalifikacja prawna zaskarżonej czynności, ponieważ ostatecznie to do Izby

należy subsumcja stanu faktycznego pod określoną normę prawną, natomiast kluczowe

znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego

i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań (czynności,

zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu Odwołujący.

Przenosząc powyższe twierdzenia Sądu Najwyższego na realia rozpoznawanej sprawy Izba

wskazuje, że brak jest argumentacji faktycznej w uzasadnieniu odwołania w odniesieniu

do niezgodności treści oferty z SIWZ powoduje, że właśnie z powodu tego braku

argumentacji faktycznej zarzut odwołana jest niezasadny.

W zakresie zarzutu (2) naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez wybór,

jako najkorzystniejszej oferty Gardenii i zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy pomimo

tego, że nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Izba uznała zarzut

za niezasadny.

Izba uznała zarzut za niezasadny z uwagi na to, że nie jest możliwe wykluczenie

wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w okolicznościach,

gdy Zamawiający nie wzywał w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jednocześnie Odwołujący

nie podniósł zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy.

W zakresie zobowiązania podmiotu trzeciego Izba ustaliła, że Gardenia przedstawiła

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonaniu zamówienia od Moris Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie (dalej: Moris), z treści którego wynika, że wyżej wymieniony

podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

24

publicznych (t.j. Dzo U. z 2018 r. poz. 1986), odda Wykonawcy: Gardenia Sport Sp. z o.o. Ul.

Kłobucka 13, 02-699 Warszawa na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą:

„Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem”

do dyspozycji niezbędne zasoby zdolności technicznej lub zawodowej: Wiedza

i doświadczenie w zakresie należytego wykonania:

2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu hali pneumatycznej o wartości

brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych)

każda LUB co najmniej I (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj

i wybuduj” obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

i na jego podstawie wybudowanie hali pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 1

200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych) każda (zakres

udostępnianych zasobów) na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego

wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

Wykonanie przez firmę udostępniającą zasoby robót w zakresie zgodnym z udostępnionymi

zasobami.

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

wykonanie prac w zakresie zgodnym z udostępnionymi zasobami, udział przez cały okres

realizacji zadnia.

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: czynny udział

w realizacji zadania podwykonawstwo umowa współpracy.

W odniesieniu do stanowiska Odwołującego podniesionego w uzasadnieniu

odwołania dotyczącego treści zobowiązania podmiotu trzeciego tj. Moris Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Moris) Izba stwierdziła,

że brak jest w stanowisku Odwołującego argumentacji faktyczne. Samo wskazanie, że „już

na pierwszy rzut oka widać, że udzielnie zasobów ma charakter wyłącznie pozorny” w żaden

sposób nie uzasadnia jakiejkolwiek pozorności czynności dokonanej przez Moris. Również

wskazanie na „błędne koło” w zakresie przedstawianych informacji w złożonych

dokumentach także nie potwierdza jakiejkolwiek pozorności. Odwołujący nie wyjaśnił

dlaczego owe postanowienia nie mają charakteru rzeczywistego. Brak jest jakiejkolwiek

argumentacji odnoszącej się czy to do treści tych oświadczeń, czy do ich zakresu.

W zasadzie nie wiadomo dlaczego Odwołujący w ten sposób twierdzi.

Izba w całości w tym miejscu podtrzymuje argumentacje prawną przedstawioną przy

rozpoznaniu zarzutu nr 1.

25

W odniesieniu do postawionego zarzutu i argumentacji dotyczącej braku wykazania

spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Izba argumentację Odwołującego uznała

za zasadną, jednakże jak wskazano na wstępie zarzutu nie uwzględniła z uwagi na ustalenia

stanu faktycznego wskazujące na brak wezwania Gardenia w trybie art. 26 ust. 3 do

uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

oraz brak podniesienia w odwołaniu zarzutu naruszenia art. 26 ust.3 ustawy i zaniechania

wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Izba ustaliła, że w Rozdziału 2 SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu w punkcie 2 lit. c

określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej lub technicznej

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie

realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na:

co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu hali pneumatycznej

o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy

złotych) każda:

LUB

co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200

000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych) każda

Gardenia za pismem z dnia 11 września 2020 roku przedstawił Wykaz wykonanych robót,

potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 2 ust.

1 pkt 2 lit. c pkt 1 SIWZ gdzie podał:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wynikających z umowy z dnia

20.07.2018r.

Była to robota budowlana wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca swoim

zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie

hali pneumatycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł. ( słownie złotych:

milion dwieście tysięcy złotych ).

Zasoby udostępnione od MORIS POLSKA Sp. z o.o. zgodnie z załączonym do oferty

zobowiązaniem udostępnienia zasobów

Wartość robót: 3 280 420,00 zł. brutto.

Do wykazu załączone zostało Poświadczenie z dnia 18 kwietnia 2019 roku:

26

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer niniejszym poświadcza, że w drodze wyboru

oferty w przetargu nieograniczonym, firma MORIS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ul.

Baletowa 4, na podstawie Umowy Nr UD-X111-WIR/C/WAW/V/P1/67/822/LW/2018, UD-XIII-

WIR/C/WAW/V111/P1/16/824/LW/2018 0 wykonanie prac projektowych i robót budowlanych

zawartej w dn. 20.07.2018r., zrealizowała prace projektowe i roboty budowlane polegające

na:

1) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 w Warszawie — powierzchnia zadaszonego terenu

1248 m2 ,

2) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19 w Warszawie - powierzchnia zadaszonego terenu

838,00 m2,

3) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w Warszawie - powierzchnia zadaszonego terenu

826,11 m2 ,

4) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 204 przy ul Bajkowej 17/21 w Warszawie powierzchnia zadaszonego terenu

1300,00m2

5) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 w Warszawie - powierzchnia zadaszonego terenu

1146, 10 m2

6) przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły

Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie powierzchnia zadaszonego terenu

1722 m2

7) przykryciu boiska sportowego przy ul Skalnicowej w Warszawie pneumatyczną halą

ciśnieniową — powierzchnia zadaszonego terenu 1811 m2.

W ocenie Izby przedstawione przez Gardenia doświadczenie nie potwierdza

spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego przez Zamawiającego

tj. co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200

000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych) każda

Izba wskazuje, że kluczowym w obliczu podniesionego zarzutu odwołania jest

kwestia rozumienia ukształtowanego warunku udziału w postępowaniu. Izba podkreśla,

że Zamawiający wykonując ciążące na nim ustawowe obowiązki wskazuje warunki udziału

27

w postępowaniu. Choć w tym zakresie ustawa uległa zasadniczej zmianie – obecnie

Zamawiający wskazuje warunek udziału w postepowaniu, a nie dokonuje opisu sposobu

oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu - w wyniku nowelizacji z lipca 2016 roku,

to aktualne pozostaje w tym zakresie orzecznictwo Izby i sądów powszechnych. Aby możliwe

było skuteczne zweryfikowanie wykonawców wymagania im stawiane muszą być

skonkretyzowane (porównaj: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 lipca 2008 roku

sygn. akt V Ca 984/08). Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków musi być

jednoznaczny, a dokumenty, jakimi ma wykazać się wykonawca musza być konkretnie

określone i wskazane. W ocenie Izby nadal aktualne pozostaje utrwalana przez lata teza,

że postanowienia w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, obecnie postanowienia dotyczące warunku udziału w postępowaniu oraz

wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków należy interpretować

zgodnie z wykładnia gramatyczną. Tak więc wymagania, które określa Zamawiający

wynikają wprost z literalnego brzmienia ogłoszenia i SIWZ (porównaj: wyrok Sadu

Okręgowego w Warszawie z dnia 07 października 2008 roku sygn. akt XXIII Ga 446/08).

Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o literalne brzmienie

ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości

na etapie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest więc

dopuszczona rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja opisu warunku udziału

w postępowaniu oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku udziału

w postępowaniu. Należy odrzucić interpretacje oparte na intencjach, dorozumianym

znaczeniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia publicznego.

Ukształtowany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu należy i musi być odczytywany

w ten sposób, wykonawca miał posiadać doświadczenie w realizacji roboty budowlanej

wykonanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, która obejmowała wykonanie projektu

budowlano- wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie hali pneumatycznej o wartości

nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł. Wskazanie w warunku „każdej” należy odnosić

do podanego przez Zamawiającego „co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej,”

– to w sposób jednoznaczny potwierdza, że gdyby wykonawca chciał przedstawić więcej

niż jedną realizację, bowiem zawsze ma do tego prawo, to musiał wymagania określone

w warunku odnieść do każdego wykazywanego doświadczenia.

Izba nie podziela rozbudowanej argumentacji zaprezentowanej przez Gardenie w piśmie

procesowym, ponieważ kluczowym dla odczytania treści warunku udziału w postępowaniu

jest jego gramatyczne znaczenie.

28

Jednoznacznie niezbędne było wykazanie się przez wykonawcę taką robotą budowlaną

o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł dla wykazania spełnienia warunku udziału

w postępowaniu, która w swoim zakresie zawiera wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie tej hali pneumatycznej. Nie mam więc

mowy tu o wielości hal czy wielości obiektów. Wymagania Zamawiającego są jednoznaczne

i precyzyjne, nie użył w tych określeniach Zamawiający żadnego zwrotu odnoszącego się

do wskazania zakresu minimalnego wykonanej roboty budowlanej. Tym samym wymagania

co do roboty budowlanej potwierdzającej warunek udziału w tym postępowaniu o udzielnie

zamówienia publicznego należało odnieść jedynie i wyłączenie do zakresu wskazanego

przez Zamawiającego czyli wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej. Nie ma tu miejsca na dokonywanie

jakiejkolwiek wykładni stawianego w postępowaniu o udzielnie zamówienia warunku,

tym bardziej, że to nie wykładania danych postanowień stanowi podstawę oceny spełnienia

warunku lecz ich faktyczne brzmienie. W ocenie Izby nie zaistniała w okolicznościach

tej sprawy również sytuacja, gdzie dane postanowienie można rozumieć w różny sposób

co uprawniałoby do przyjęcia na korzyść wykonawcy prezentowanego przez Gardenie

rozumienia treści warunku.

Przedstawienie przez Gardenie doświadczenia polegającego na realizacji umowy na rzecz

Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Wawer nie potwierdza spełnienia warunku udziału

w postepowaniu. Zgodnie z informacją jaka wynika z Poświadczenia przedstawionego przez

Gardenie w ramach tej umowy zrealizowanych zostało 7 hal pneumatycznych, gdzie dla

każdej z hal wykonano prace projektowe, a sam Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Wawer, wskazał w wydanym poświadczeniu na wielość robót budowlanych oraz

wielość projektów.

Zgodnie z przedstawionym przez uczestnika postępowania odwoławczego Panorama

Obiekty Sportowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (dalej:

Panorama) stanowiskiem zaprezentowanym w piśmie procesowym i na rozprawie oraz

załączoną do pisma umową z dnia 20 lipca 2018 roku zawarta pomiędzy Miastem

Stołecznym Warszawa – Dzielnica Wawer a Moris Polska spółka z ograniczona

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wartość żadnej roboty budowlanej

zrealizowanej w ramach tej umowy na podstawie wykonanego projektu nie przekroczyła

wymaganej kwoty 1 200 00, 00 zł (§ 9 ust. 1 tej umowy), a wszystkie były mniejsze

niż 661 390, 00 zł.

Przedstawiony przez Panoramę dowód nr 1 – ogłoszenie o zamówieniu w odniesieniu

do zamówienia realizowanego na podstawie ww. umowy jednoznacznie wskakuje pkt II. 3,

że każda z 7 hal stanowiących przedmiot umowy stanowiła przedmiot postępowania

prowadzonego z podziałem na części, przy czym dopuszczona byłą możliwość składania

29

oferty na wszystkie części zamówienia (co oznacza, że wykonawca mógł złożyć ofertę

na każdą, na wybrane lub na wszystkie części zamówienia).

Przedstawiony natomiast przez Gardenię dowód nr 2 dotyczy jedynie zawarcia jednej umowy

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

rozpoczętego ww. ogłoszenie o zamówieniu. Niemniej fakt zawarcia jednej umowy nie

zmienia tego, że każda z robót budowlanych dla każdej z 7 hal była odrębną robotą

budowlaną. Więcej, w ocenie Izby potwierdza to również odwód przedstawiony przez

Gardenie, gdzie wskazano „jedną umowę o wykonanie prac projektowych i robót

budowlanych”. Z treści tego oświadczenia złożonego przez Moris wynika zatem, że sam

on potwierdza, że w ramach zawartej jednej umowy zrealizował mnogość, wielość – w tym

wypadku w odniesieniu do 7 hal – projektów oraz robót budowalnych zgodnie z zakresem

wynikającym z umowy.

Izba stwierdza, że Zamawiający w sposób nieprawidłowy dokonał oceny doświadczenia

przedstawionego przez Gardenie jednakże Izba zarzut uznała za niezasadny, bowiem

nie jest możliwe wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia

publicznego w okolicznościach, gdy Zamawiający nie wzywał wykonawcy w trybie art. 26 ust.

3 ustawy do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału

w postępowaniu. Jednocześnie Odwołujący nie zrzucił Zamawiającemu naruszenia przez

Zamawiającego obowiązku wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

W zakresie zarzutu (3) naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez wybór, jako

najkorzystniejszej oferty Gardenii i zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy pomimo tego,

że wskutek co najmniej lekkomyślności i niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające

w błąd Zamawiającego, mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez

Zamawiającego w postępowaniu – Izba uznała zarzut za niezasadny.

Izba na potrzeby rozpoznania zarzutu uwzględnia ustalenia sanu faktycznego

poczynione w ramach rozpoznania zarzutu nr 2.

Regulację art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy można skutecznie zastosować, gdy wypełnione

zostaną kumulatywnie następujące przesłanki, a mianowicie doszło do: (1) przedstawienie

informacji przez wykonawcę niezgodnej z rzeczywistością, (2) informacja ma mieć istotny

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, (3) informacja ta wprowadziła w błąd

Zamawiającego, a (4) przedstawienie informacji musi być wynikiem lekkomyślności lub

niedbalstwa. Wskazane przesłanki muszą być stosowane łącznie, a niewykazanie zaistnienia

30

jednej z nich jest wystarczające do stwierdzenia, że Zamawiający nie stosując art. 24 ust. 1

pkt 16 lub 17 ustawy nie naruszył tej ustawy. (podobnie: wyrok KIO 348/17, wyrok KIO

2736/17, Wyrok KIO 836/17, wyrok KIO 1058/17, wyrok KIO 1257/17, wyrok KIO 272/19).

Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi pierwszą

z przesłanek podstawy wykluczenia wykonawcy w oparciu o punkt 17 ww. artykułu ustawy.

Informacja niezgodna z rzeczywistością, informacja nieprawdziwa (informacja

wprowadzająca w błąd) to złożone przez wykonawcę oświadczenie wiedzy

(lub przedstawienie oświadczenia wiedzy podmiotu trzeciego, którego treść pozostaje

w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy (tak też wyrok KIO 576/17).

W orzecznictwie Izby ugruntowane jest stanowisko w zakresie tego co powinno być

traktowane jako informacja nieprawdziwa, niezgodna z rzeczywistością (porównaj wyrok

KIO 1633/11). Dla oceny czy mamy do czynienie z informacją niezgodną z rzeczywistością,

która to, jak przed nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 roku, „informacja nieprawdziwa”

(w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzed nowelizacji) nie ma definicji legalnej zawartej

w ustawie pomocne jest orzecznictwo sądowe. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5

kwietnia 2002 r. II CKN 1095/99 (za sądem apelacyjnym), czytamy, iż pojęcie "prawda",

"prawdziwy", bądź ich zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród

nich w kodeksie cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania

cywilnego (np. art. 3, art. 103 § 2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2), w kodeksie karnym (np. art.

132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2

§ 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we wszystkich tych przypadkach

pojęcie "prawda" rozumiane jest tak, jak w języku potocznym, a więc jako zgodność

(adekwatność) myśli (wypowiedzi - w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością (z "faktami"

i "danymi"), co odpowiada - na gruncie filozoficznym - tzw. klasycznej koncepcji prawdy

i w tym sensie - zdaniem Sądu Najwyższego - wypowiedź o rzeczywistości jest prawdziwa

tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości. Zaznaczenia wymaga, że podanie

informacji niezgodnych z rzeczywistością odpowiada podaniu informacji nieprawdziwych,

chodzi tym samym o obiektywną niezgodność treści podanego oświadczenia

z rzeczywistością.

Informacje podawane w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego stanowią

oświadczenia wiedzy składane w sposób celowy, stanowią odpowiedź na ukształtowane

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWIZ warunki udziału w postępowaniu, dlatego też muszą

być rozpatrywane w pryzmacie staranności wymaganej w danych okolicznościach,

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru postępowania o zamówienie oraz

zawodowego charakteru powadzonej działalności przez wykonawców.

31

Do czynności Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, zgodnie z art. 14 ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Tym

samym czynność wykonawcy polegająca na przedstawieniu informacji wprowadzających

w błąd Zamawiającego należy oceniać w pryzmacie cywilistycznym, a więc dokonując oceny

dochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od uczestnika

postępowania ( tak Sad Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2003 roku sygn. akt V

CK 311/02).

Uwzględniając cywilistyczny kontekst oceny czynności wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, powyższa argumentacja musi być uwzględniona przy

ocenie spełnienia kolejnej z przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Izba wskazuje, że

stwierdzenie niedbalstwa danej osoby jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała

się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika

należytej staranności (tak wyrok Sąd Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK

151/03). Dodatkowo w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż

art. 355 § 2 ustawy Kodeks cywilny precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu

zawodowego charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać,

co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe wywody prawne Izba dokonując oceny podniesionego zarzutu

w zakresie informacji jakie kwestionuje Odwołujący poddaje ocenie w kontekście przesłanek

z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy złożone przez wykonawcę dokumenty. Izba dostrzegła,

że Odwołujący w zupełności pominął treść Poświadczenia jakie zostało załączone przez

Gardenie do przedstawionych dokumentów, a z którego to dokumentu w sposób

jednoznaczny wynika, że Moris zrealizowała prace projektowe i roboty budowlane

polegające na: (…), gdzie wymieniono wszystkie hale realizowane w ramach umowy, co sam

Odwołujący również dostrzegł podając, że chodziło o siedem hal. W ocenie Izby

Zamawiający poddaje ocenie wszystkie złożone dokumenty przez wykonawcę, tym samym –

przy jednoczesnym uwzględnieniu, że Garden błędnie rozumiał treść warunku udziału

w postepowaniu – trudno uznać, że informacje podane w Wykazie wprowadziły

Zamawiającego w błąd jak również, że miały one istotny wpływ na decyzje podejmowane

przez Zamawiającego w postępowaniu, poza Wykazem Zamawiający dysponował również

Poświadczeniem.

Izba zaznacza, że w ramach podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy niezbędne jest wykazanie spełnienia kumulatywnie

32

wszystkich przesłanek określonych ww. przepisie. Odwołujący nie wykazał spełnienia tych

przesłanek.

Sygn. akt KIO 2473/20

Izba ustaliła, że zostało wykazane przez Odwołującego wypełnienie łącznie

przesłanek z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej

określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także

innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości

poniesienia szkody.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 24 sierpnia 2020 Odwołujący Prestige Invest spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni został wezwany do złożenia

dokumentów, w tym Wykazu robót budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami.

Odwołujący za pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku przedstawił dokumenty w tym Wykaz

robót wskazujący przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostarczenie i montaż Hali pneumatycznej na boisko

piłkarskie. Wartość brutto 2 257 000,00 zł, Nazwa odbiorcy: Olimpijski Football Club sp. zo.o.

Sp.k. Wrocław (…).

Załączono również poświadczenie Olimpijski Football Club Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wskazujące między

innymi, że Odwołujący wykonał w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie, wyprodukowanie,

dostarczenie i montaż Hali Pneumatycznej na boisko piłkarskie, następujący zakres prac:

1) zaprojektowanie sportowej hali pneumatycznej dwuwarstwowej o wymiarach 115 x 74

m wraz z pełną infrastruktury, w tym projekt kotew, system grzewczo nadmuchowy,

system awaryjny do podtrzymywania cieśnienia w powłoce, oświetlenie LED hali,

oświetlenie awaryjne, drzwi obrotowe i ewakuacyjne, brama techniczna, zadaszenie

urządzeń technicznych, pomieszczenie magazynowe;

2) Dostawa montaż i rozruch sportowej hali pneumatycznej, dwupowłokowej

o wymiarach 115 x 74 m wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury wymienionej

w punkcie 1 zgodnie z projektem.

33

Pismem z dnia 31 sierpnia 2020 roku Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26

ust. 4 do złożenia wyjaśnień odnośnie dokumentów złożonych na potwierdzenie spełnienia

warunku udziału w postępowaniu.

Za pismem z dnia 1 września 2020 roku Odwołujący złożył wyjaśnienia jak również

przedstawił dokumenty; Poświadczenie oraz umowa.

W dniu 11 września 2020 roku Odwołujący, nie wzywany przez Zamawiającego, złożył

pismo:

W uzupełnieniu wyjaśnień z dnia 02.09.2020 roku, w związku z informacją o zamiarze

odrzucenia oferty złożonej przez Prestige Invest Sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu,

oświadczam:

1. Przekazane wyjaśnienia z dnia 02.09.2020 roku odpowiadają na wszystkie wątpliwości

postawione przez Zamawiającego w wezwaniu z dnia 31.08.2020 roku.

2. Wskazana w poświadczeniu realizacja hali pneumatycznej w Gdańsku przy ul. Maissnera

5 nie wymagała zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę, gdyż została zakwalifikowana

jako remont istniejącego obiektu, w takim przypadku — zgodnie z obowiązującym prawem

budowlanym - zgłoszenie nie jest konieczne. Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 1 Prawa

Budowlanego: remont obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Co więcej, Prestige Invest w chwili obecnej realizuje inwestycję dla Białołęckiego Ośrodka

Sportu w Warszawie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa w Warszawie”

w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie również żadne pozwolenie na budowę czy też

zgłoszenie do nadzoru nie było potrzebne. Zarówno autor projektu jak i nadzór inwestorski

oraz użytkownik zgodnie stwierdzili, że w przypadku remontu takie zgłoszenie nie jest

konieczne.

W związku z powyższym w wyjaśnieniach z dnia 02.09.2020 roku nie mogliśmy

zadośćuczynić sugestii Zamawiającego, aby wskazać dokładne miejsce, w którym została

wykonana hala „najlepiej poprzez wskazanie dokumentu potwierdzającego ten fakt w postaci

zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę, właściwego organu na wykonanie robót

budowlanych”, miejsce realizacji zostało potwierdzone w treści umowy, której kopie

przedstawiliśmy Zamawiającemu.

3. Firma Plastbud Sport Sp. z o.o. jest doświadczonym producentem i wykonawcą hal

pneumatycznych, dlatego (z ostrożności) w załączeniu przesyłamy kolejne poświadczenie,

które potwierdza doświadczenie firmy w zakresie wskazanym w SIWZ, tj. „(.. co najmniej 1

(jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmującej swoim

zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie

hali pneumatycznej o wałtości brutto nie mniejszej niż 1 200 000, 00 zł każda”.

34

Zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz 26 ust. 3 ustawy PZP w toku badania i oceny ofert zamawiający

może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert „do skutku” o ile

wyjaśnienia nie mają znamion negocjacji.

Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w

przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty pozwoli Zamawiającemu

dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty.

Zgodnie z szerokim orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie Zamawiający

może dokonać wezwania do wyjaśnienia wielokrotnie w odniesieniu do danego oświadczenia

czy dokumentu. Oznacza to, że wyjaśnienia z wykonawcą mogą i powinny być prowadzone

aż do skutku, czyli uzyskania informacji stanowiącej podstawę do ewentualnych dalszych

działań. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 629/13,

orzekła(…). Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą wystarczające i obie strony

unikną uciążliwej i długiej procedury w KIO. Jednocześnie oświadczamy, że Prestige Invest

Sp. z o.o. wykorzysta wszelkie dostępne prawem instrumenty do obrony własnych interesów.

Zamawiający pismem z dnia 23 września 2020 roku powiadomił Odwołującego

o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz odrzuceniu

oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy podając w uzasadnieniu stanowiska, że:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ"). określił

szczegółowo warunki udziału w postępowaniu, wymagając, że w zakresie posiadanego

doświadczenia, wykonawcy przystępujący do przetargu wykażą roboty budowlane

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokument - inne dokumenty. Wykonawcy byli winni

udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji

przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na

35

a) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu hali pneumatycznej o

wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy

złotych) każda;

LUB

b) co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, wykonanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200

000.00 zł (słownie złotych: milion dwieście tysięcy złotych)

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.2

ustawy PZP w dniu 24 sierpnia 2020 roku wezwał Wykonawcę PRESTIGE - INVEST Sp. z

o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia do złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych

w SIWZ.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku przesłał

żądaną dokumentacje obejmującą także „Wykaz robót budowlanych wraz z poświadczeniem

należytego wykonania oraz dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, który udostępnił swoje

zasoby w tym zakresie”. Firma, która udostępniła swoje zasoby to Plastbud Sport Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, ul. Pomiechowska 47/6, 04-694

Warszawa.

Przedstawione referencje budziły wątpliwości po stronie Zmawiającego i korzystając

z uprawnienia z art. 26 ust. 4 ustawy p.z.p., wezwał on do złożenia wyjaśnień odnośnie

przesłanych referencji w szczególności dotyczących:

 wskazania dokładnego miejsca, w którym została wykonana hala, na którą powołują

się Państwo w przedstawionych referencjach- najlepiej poprzez wskazanie

dokumentu potwierdzającego ten fakt w postaci zgłoszenia lub decyzji pozwolenia

na budowę, właściwego organu na wykonanie robót budowlanych,

wskazania dlaczego w przedstawionych referencjach w pierwszym akapicie mamy

sformułowanie, że poświadczenie jest dla firmy „Plastbud Sport Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością”, zaś w ostatnim zdaniu referencji znajduje się stwierdzenie,

że „Profesjonalizm wykonania stanowi podstawę do udzielenia firmie Panorama

Obiekty Sportowe Sp. z o.o. rekomendacji jako godnej polecenia przyszłym

inwestorom”. W tym miejscu pragniemy nadmienić, że złożyli Państwo oświadczenie

iż, „nie należą do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym

postępowaniu złożyli oferty”. Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. również złożyła

ofertę w przedmiotowym postępowaniu,

 odniesienie się do faktu, że Zamawiający analizując ogólnodostępne informacje na

temat inwestycji podmiotu wystawiającego Państwu referencje, nie znalazł

36

potwierdzenia aby prowadził on inwestycję o takim przedmiocie i wartości w roku

2019.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 31.08.2020 roku Prestige Invest Sp. z o.o. przesłała

wyjaśnienia o treści:

„1. Wskazana w poświadczeniu hala pneumatyczna została wykonana w Gdańsku, przy ul.

Maissnera 5, w załączeniu kopia umowy na wykonanie wykazanych robót;

2 W przedstawionym poświadczeniu wystąpił błąd (wynikający poniekąd z faktu,

że Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w 2015 roku wykonała boisko przy Maissnera 5,

które w 2019 zostało przykryte przedmiotową halą przez firmę Plastbud Sport Sp. z o.o.),

w załączeniu poprawione poświadczenie.

3. Trudno jest odnieść się do faktu, że Zamawiający nie znalazł potwierdzenia wykonania

inwestycji, w załączeniu przedstawiamy kopię umowy wraz z protokołem odbioru robót, które

to dokumenty jednoznacznie potwierdzają realizację wskazanej inwestycji.”

Do pisma zostały dołączone załączniki w postaci:

- Poprawionego poświadczenie wykonania robót,

- Kopii umowy na wykonanie robót wskazanych w poświadczeniu,

- Kopii protokołu odbioru robót.

W toku weryfikowania tych dokumentów Zmawiający wykrył kolejne nieścisłości. Dokument

poświadczający zarówno w pierwotnej wersji jaki i wersji poprawionej nie został opatrzony

datą pozwalająca na określenie terminu w jakim zostały wystawione przedmiotowe

poświadczenia. W zakresie umowy dotyczącej wskazanych robót również należy wskazać,

że w komparycji wskazane jest, że firma, która wystawiła poświadczenie dla firmy Plastbud,

czyli Olimpijska Football Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

Komandytowa jest reprezentowana przez „B. B. Prezes Zarządu”, zaś podpis pod umową

złożył C. F. Wiceprezes Zarządu. W tym zakresie oczywiście zgodnie z KRS Spółkę może

reprezentować zarówno Prezes jak i Wiceprezes jednoosobowo- jednakże w praktyce

gospodarczej osoba wskazana do reprezentacji w komparycji umowy, również ją podpisuje.

Największe wątpliwości Zmawiającego wzbudził dokument „Protokół Końcowy Odbioru

Robót” sporządzony w dniu 14 listopada 2019 roku, w którym jasno jest zapisane, że „został

spisany w składzie:

1. P. M. - Plastbud Sport Sp. z o.o.

2. B. B.- Olimpijski Football Club SP, z o.o. Sp. k. "

Mimo takiego jasno brzmiącego zapisu podpis pod Protokołem Odbioru złożył C. F.

Wiceprezes Zarządu a nie B. B. Prezes Zarządu, co jest całkowicie niezrozumiałe.

37

W celu wyjaśnienia tych kwestii pracownik Zmawiającego odbył rozmowy telefoniczne z ww.

przedstawicielami Spółki Olimpijska Football Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa, Z tych czynności została sporządzona notatka służbowa.

Z treści notatki wynika, że Pan C. F. w rozmowie z pracownikiem Zmawiającego pytany o

odbiór hali pneumatycznej w Gdańsku w listopadzie 2019 roku, stwierdził,

że „on nigdy nie był w Gdańsku i nic nie wie na temat hali pneumatycznej zbudowanej przy

ulicy Meissnera 5". Dodatkowo wskazał, że „być może podpisał jakieś dokumenty, ale nic

więcej nie wie, bo to Prezes Zarządu B. B. dostarcza mu dokumenty do podpisania a on ich

nie czyta”. Następnie pracownik odbył rozmowę z Prezesem Zarządu B. B., który nie był w

stanie w sposób przekonujący wytłumaczyć przedstawionych wątpliwości i odnieść się do

słów Pana Wiceprezesa C. F.

Kwestie tych wątpliwości Zamawiający przedstawił właścicielowi obiektu przy ulicy Meissnera

5, czyli Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu. W odpowiedzi na wyżej podnoszone wątpliwości

wskazał, że „W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Gdański Ośrodek Sportu nie był

inwestorem hali pneumatycznej mieszczącej się na boisku przy ul. Meissnera 5. Boisko

zostało zadaszone przez operatora obiektu w 2016 roku”. Wszelka dokumentacja

przekazywana zaś, przez Wykonawcę dotyczy roku 2019.

W celu ostatecznej weryfikacji tych kwestii Zamawiający korzystając z wyszukiwarki Rejestru

Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń udostępnionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

uzyskał informację, że brak w latach 2017-2020 zarówno zgłoszenia czy też wniosku

o pozwolenie na budowę dla hali ciśnieniowej, która miała by być posadowiona przy ulicy

Meissnera 5 w Gdańsku. W doktrynie prawa budowlanego w zależności od faktu, czy jest

to obiekt tymczasowy, czy też nie wymaga się albo zgłoszenia albo pozwolenia na budowę,

ale nie można wykonać takiej inwestycji zgodnie z prawem bez wyboru jednego z tych

dwóch trybów dotyczących zamierzeń budowlanych.

Firma PRESTIGE - INVEST Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia złożyła bez

wezwania kolejne pismo z 11 września 2020 roku w którym wskazała, że „zgodnie z at. 87

ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy PZP w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać

od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert „do skutku” o ile wyjaśnienia

nie maja znamion negocjacji.”. Zmawiający nie badał tych dodatkowych wyjaśnień zgodnie z

Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 r. sygn. akt KIO 1938/19,

w którym zostało wskazane, że „Co do wycofania potencjału podmiotu na który powołał się

Odwołujący wobec zaistniałej sytuacji, powyższe nie może być podstawą do zastosowania

art. 26 ust. 3 ustawy PZP - wezwania o uzupełnienie dokumentów. Gdyby przyjąć możliwość

zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy PZP przepis art. 24 ust 1 pkt 16 oraz 17 ustawy PZP były

przepisem martwym. Ponadto w orzecznictwie przyjęto pogląd, że w przypadku zaistnienia

38

przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie ma

zastosowania”.

Wobec tych dowodów, potwierdzających fakt przedstawienia przez Wykonawcę w „Wykazie

robót budowlanych wraz z poświadczeniem należytego wykonania” informacji

nieprawdziwych uznano, że Wykonawca przedstawiając te informacje wprowadził

Zamawiającego w błąd. Takie działanie, w przypadku pozostawania Zamawiającego

w błędnym przekonaniu, co do rzeczywistego stanu rzeczy, mogło mieć wpływ na decyzje

podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. mogły decydować

o możliwości uzyskania zamówienia, ponieważ było to warunek udziału w postępowaniu.

Wykonawca, jako profesjonalista działający na rynku, powinien dołożyć należytej staranności

przy sporządzaniu ofert. W tym miejscu warto przywołać wyrok KIO z dnia 13 lutego 2018 r.

(sygn. akt: KIO 185/18), (…). W wyroku KIO z dnia 18 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: KIO

576/17) (…) Tożsamy pogląd wyraziła KIO w. wyroku z 12 maja 2017 r. (sygn. akt KIO

782/17) (…)

W związku z tym można domniemać, że Wykonawca nie dołożył należytej staranności, co

oznacza, ze w. tym przypadku mamy do czynienia z niedbalstwem, tj. nieumyślnym stopniem

winy. Jednocześnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 października 2016 r.

(sygn. akt I ACa 246/16) wyjaśniono, że „Wzorzec należytej staranności ujęty w art. 355 $ 2

k.c. oznacza, że staranność wymagana w stosunkach danego rodzaju będzie musiała być

uwzględniona w odniesieniu do wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych, jakie

wymagane są od przedsiębiorcy podejmującego się określonej działalności. Wysoki stopień

staranności wymaganej od dłużnika wynika bezpośrednio z faktu, że oczekiwania osoby

zawierającej z nim umowę zazwyczaj są wyższe niż w stosunku do osoby, która nie

prowadzi danej działalności zawodowa Ustawodawca zakłada wiec, że osoba ta nie tylko ma

większą wiedzę i doświadczenie niż osoba nieprowadząca takiej działalności, ale jest od niej

rzetelniejsza i ma większą zdolność przewidywania”.

Mając na względzie wyżej przytoczone wyroki należy stwierdzić, że przedstawienie w ofercie

nieprawdziwych informacji przez PRESTIGE - INVEST Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605

Gdynia jest działaniem co najmniej nieumyślnym. A to właśnie wykazanie działania

nieumyślnego wypełnia dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Odwołując się

do wyroku z dnia 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt: KIO 1004/17), w którym Izba uznała za

prawidłową czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu wykonawcy z udziału w

postępowaniu m.in. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP czytamy:”(...) dyspozycja

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. znajduje zastosowanie nie tylko w sytuacji skutecznego

wprowadzenia w błąd zamawiającego, ale także wówczas, gdy czynność wykonawcy może

wywołać taki skutek”.

39

W związku z powyższym, Zamawiający uznał za zasadne zastosowanie przesłanki

wykluczenia Wykonawcy na podstawie 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Jednocześnie

Zamawiający informuje, iž zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Mając na uwadze ustalony powyżej i znajdujący swoje odzwierciedlenie w aktach

postępowania odwoławczego stan faktyczny sprawy Izba stwierdziła, że działanie

Zamawiającego było zasadne i prawidłowe. Zamawiający zgodnie z obowiązującymi

przepisami ustawy art. 24 ust. 1 pkt 17 wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielnie

zamówienia publicznego.

Dokumenty jakie przedstawił Zamawiającemu Odwołujący na potwierdzenie spełnienia

warunku udziału w postępowaniu oraz wyjaśnienia jakie poczynił następczo w żaden sposób

nie wskazywały na niezrozumienie czy interpretację postanowień SWIZ w zakresie warunku

udziału w postępowaniu uprawniającą do innego jego rozumienia. Jednoznacznie należy

podkreślić, że Odwołujący nie odnosił się i nie wskazywał, że postanowienia SIWZ były

niejednoznaczne czy nieprecyzyjne, co mogłoby stanowić uzasadnienie do przyjęcia,

że Odwołujący nie wprowadził Zamawiającego w błąd przedstawiając dane informacje

czy to wy wyniku niedbalstwa czy też lekkomyślności w działaniu. Tym samym skoro

postanowienia SIWZ były jednoznaczne i za takie uznawał je Odwołujący, to ocena

w zakresie przedstawianych Zamawiającemu dokumentów na potwierdzenie spełnienia

warunków udziału w postępowaniu następuje przy uwzględnieniu wymagań określonych

przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu.

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy można skutecznie zastosować, gdy wypełnione zostaną

kumulatywnie następujące przesłanki, a mianowicie gdy doszło do: przedstawienie informacji

przez wykonawcę niezgodnej z rzeczywistością, informacja ma mieć istotny wpływ

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, informacja ta mogła wprowadzić w błąd

Zamawiającego, a przedstawienie informacji musi być wynikiem lekkomyślności lub

niedbalstwa ze strony wykonawcy.

Należy podkreślić w tym zakresie, że pierwsza z przesłanek tj. przedstawienie przez

wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością rozumiana w orzecznictwie jest jako

informacja nieprawdziwa (informacja wprowadzająca w błąd) polegająca na złożeniu przez

wykonawcę oświadczenie wiedzy - lub przedstawienie oświadczenia wiedzy podmiotu

trzeciego - którego treść pozostaje w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy.

W orzecznictwie Izby jak i sądów powszechnych przyjęte i ugruntowane jest stanowisko

40

zgodnie, z którym to na wykonawcy składającym w postępowaniu o udzielnie zamówienia

publicznego ofertę jak również wymagane dokumenty w postępowaniu ciąży obowiązek

weryfikacji dokumentów przedstawianych przez niego, a pozyskanych od innych podmiotów.

To wykonawca bowiem składa określone oświadczenia i to po jego stronie leży obowiązek

wykazania Zamawiającemu, że za pomocą złożonych dokumentów potwierdza spełnienie

warunku udziału w postępowaniu. Jakiekolwiek nieprawidłowości w składanych

dokumentach w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego obciążają wykonawcę,

który je składa. Biorąc zatem „odpowiedzialność” za przedstawiane dokumenty wykonawca

nie może „zasłaniać” się niewiedzą czy brakiem odpowiedzialności po stronie danego

podmiotu za przedstawiane dane lub ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

powszechnie obowiązującego.

W orzecznictwie Izby ugruntowane jest stanowisko w zakresie tego co powinno być

traktowane jako informacja nieprawdziwa, niezgodna z rzeczywistością (porównaj wyrok

KIO 1633/11). Dla oceny czy mamy do czynienie z informacją niezgodną z rzeczywistością,

która to, jak przed nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 roku, „informacja nieprawdziwa”

(w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzed nowelizacji) nie ma definicji legalnej zawartej

w ustawie pomocne jest orzecznictwo sądowe.

Izba powołuje w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2002 r. II CKN

1095/99 (za sądem apelacyjnym), czytamy, iż pojęcie "prawda", "prawdziwy", bądź ich

zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród nich w kodeksie

cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania cywilnego

(np. art. 3, art. 103 § 2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2), w kodeksie karnym (np. art. 132, 213 § 1,

2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 § 2, art. 188

§ 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we wszystkich tych przypadkach pojęcie

"prawda" rozumiane jest tak, jak w języku potocznym, a więc jako zgodność (adekwatność)

myśli (wypowiedzi - w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością (z "faktami" i "danymi"),

co odpowiada - na gruncie filozoficznym - tzw. klasycznej koncepcji prawdy i w tym sensie -

zdaniem Sądu Najwyższego - wypowiedź o rzeczywistości jest prawdziwa tylko wtedy, gdy

głosi tak, jak jest w rzeczywistości.

Tym samym podanie informacji niezgodnych z rzeczywistością odpowiada podaniu

informacji nieprawdziwych, chodzi tym samym o obiektywną niezgodność treści podanego

oświadczenia z rzeczywistością.

Informacje podawane w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego stanowią

oświadczenia wiedzy składane w sposób celowy, stanowią odpowiedź na ukształtowane

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWIZ warunki udziału w postępowaniu, dlatego też muszą

być rozpatrywane w pryzmacie staranności wymaganej w danych okolicznościach,

41

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru postępowania o zamówienie oraz

zawodowego charakteru powadzonej działalności przez wykonawców.

Do czynności Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, zgodnie z art. 14 ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Tym

samym czynność wykonawcy polegająca na przedstawieniu informacji wprowadzających

w błąd Zamawiającego należy oceniać w pryzmacie cywilistycznym, a więc dokonując oceny

dochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od uczestnika

postępowania (tak Sad Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2003 roku sygn. akt V

CK 311/02). Należyta staranność dłużnika określana przy uwzględnieniu zawodowego

charakteru prowadzonej działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwanie,

co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności

przewidywania. Obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego

wynikających w zakresie prowadzonej działalności.

Mają na uwadze powyższe Izba stwierdziła w oparciu o zgromadzone w sprawie

dokumenty, że Odwołujący na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazał się doświadczeniem podmiotu trzeciego

udostępniającego zasoby tj. Plastbud Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie.

W zakresie pierwszej z przesłanek szczegółowo zreferowanej powyżej niezbędne jest

ustalenie tego, czy informacja podana w Wykazie usług oraz przedstawionym dokumencie

poświadczającym jej wykonanie mogła wprowadzić Zamawiającego w błąd czy też nie – czy

była informacją prawdziwą czy nie.

Kwestionując czynność Zamawiającego wykluczenia Odwołującego z postępowania,

Odwołujący w treści złożonego odwołania raz podaje, że „Odwołujący wykazał, że „Plastbud

wykonała robotę budowlaną polegającą na budowie hali pneumatycznej w Gdańsku” (str. 4

odwołania), a następnie w dalszej argumentacji podnosi, że „przedmiotowa inwestycja

Plastbud przy ulicy Meissnera 5 w Gdańsku nie wymagała zgłoszenia, ani wniosku

o pozwolenie na budowę, gdyż została zakwalifikowana jako remont (art. 29 ust. 2 Prawa

budowlanego)” (str. 6 odwołania). W samym odwołaniu Odwołujący w różny sposób

wskazuje zakres jaki stanowiła realizacja wskazanej przez Odwołującego na potrzebę

wykazania warunku udziału w postępowaniu inwestycji, raz jako „budowę”, a kolejnym razem

jako „remont”. Przy czy w dowodzie złożonym przez Odwołującego tj. Oświadczenie z dnia

26 października 2020 roku – dowód nr 3 – składający oświadczenie podał, że „inwestycja

ta nie wymagała zgłoszenia w 2019 roku, gdyż wydane już zostało stosowane pozwolenie

na budowę w 2016r.”.

42

Zgodnie z tym dowodem „Hala pneumatyczna przy ulicy Meissnera

w Gdańsku powstała w 2016 roku Wykonawca tego zadania była firma Panorama Obiekty

Sportowe (…) a Podwykonawcą firma Plastbud Sport, Warszawa. OFC jako inwestor uzyskał

stosowne pozwolenie na budowę tej hali w 2016r.” Izba wskazuje w tym miejscu,

że po pierwsze wykonanie hali pneumatycznej w roku 2016 i przedstawiane w tym zakresie

informacje dowodzą tego, że inwestycja realizowana w tamtym czasie była jako budowa

w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. Z przedstawionych informacji wynika,

że Plastbud był podwykonawcą tej inwestycji w roku 2016, jednakże nie to doświadczenie

zostało udzielone Odwołującemu, lecz zgodnie z Wykazem usług doświadczenie Plastbud

z roku 2019. Zgodnie z definicjami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zmianami dalej: PrBud), ilekroć w tej ustawie jest mowa

budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6

PrBud). Natomiast przez remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 PrBud).

Przedstawiony Zamawiającemu Wykaz wraz z Poświadczeniem w dniu 27 sierpnia 2020

roku nie odnosiły się w żaden sposób do tego, że wskazana inwestycja jest remontem,

a nie budową jak wymagał w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający. Przy czym

należy zaznaczyć w tym miejscu, że remont nie stanowił potwierdzenia spełnienia warunku

udziału w postępowaniu. Tym samym wykazana przez Odwołującego w Wykazie inwestycja

dla potwierdzenia faktycznie okoliczności, że stanowiła zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego budowę powinna była być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę

(niezależnie czy była to budowa czy odbudowa). Potwierdza to w zasadzie dowód nr 3 –

oświadczenie, zgodnie z którym realizacja inwestycji w 2016 roku prowadzona była

na podstawie uzyskanego przez Olimpijski Football Club spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: OFC) pozwolenia na budowę. Zgodnie

z ust. 3 art. 29 PrBud, obowiązującego w 2019 roku, nie wymaga decyzji o pozwoleniu

na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót

budowlanych polegających na (pkt 2) remoncie: a) budowli, których budowa wymaga

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Skoro inwestycja z 2019 roku nie wymagała

pozwolenia na budowę, jak twierdził Odwołujący oraz również wskazano to w dowodzie nr 3,

a inwestycja ta w roku 2016 realizowana byłą na podstawie pozwolenia na budowę,

to remont w 2019 roku do jakiego w swoim stanowisku referował Odwołujący realizowany

winien być na podstawie zgłoszenia. Izba dla porządku, bowiem na te okoliczności

wskazywał Odwołujący wyjaśnia, ze zgodnie z PrBud, obowiązującym w trakcie realizacji

43

powołanej inwestycji tj. w roku 2019 powołany przez Odwołującego przepis art. 29 ust. 1 pkt

1 wskazywał, że - nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym

mowa w art. 30, budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i

uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: (…).

Natomiast zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 1 pkt PrBud w brzmieniu obowiązującym od dnia

19 września 2020 roku Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych

polegających na: remoncie obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Zgłoszenia

organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga pkt 2a) wykonywanie remontu,

o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: a) budowli, których budowa wymaga

uzyskania pozwolenia na budowę.

Odwołujący wydaje się stara się stworzyć wrażenie, że wydane w roku 2016 pozwolenie

na budowę było wystarczającym dokumentem, jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie

z odwołaniem hala pneumatyczna w roku 2016 została wybudowana, a po powstaniu „uległa

uszkodzeniu, a następnie została przeniesiona na inne boisko”. Skoro w 2016 roku hala

została wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę, a następnie po uszkodzeniu

została przeniesiona, to realizacja hali pneumatycznej w tym samym miejscu w 2019 roku

mogła stanowić odbudowę, a nie remont, co powodowałoby konieczność uzyskania

pozwolenia na budowę. Wymaga odnotowania, do czego Odwołujący ogóle się nie odniósł,

że w zasadzie nie istnieje możliwość wykonania remontu na nieistniejącym obiekcie.

Iza wskazuje, że z żadnego z przedstawionych przez Odwołującego dowodów (dowód nr 3 i

dowód nr 4) nie wynika, że doświadczenie, którym Odwołujący się posłużył dla wykazania

warunku udziału w postępowaniu stanowiło doświadczenie uzyskane przy realizacji projektu

budowlano – wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie hali pneumatycznej. Wręcz

przeciwnie, dokumenty przedstawione przez Odwołującego w trakcie rozprawy potwierdzają

prawidłowość czynności Zamawiającego wykluczenia Odwołującego z postępowania,

bowiem tymi dokumentami Odwołujący sam dowiódł, że przedstawione doświadczenie

nie odnosiło się do doświadczenia uzyskanego przy realizacji roboty budowlanej, wykonanej

w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującego wykonanie swoim zakresem projektu

budowlano- wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie hali pneumatycznej.

Brak realizacji prac w 2019 roku na podstawie pozwolenia na budowę jak również brak

projektu budowlano-wykonawczego zgodnego z prawem budowlanym, potwierdzają,

że realizacja z 2019 roku nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu (samo

Odwołujący tego dowiódł), tj. wykonania projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowania hali pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł.

projekt techniczny – dowód nr 4 – nie jest projektem o jakim mowa w warunku udziału

w postępowaniu, nie stanowi projektu budowlanego w świetle przepisów prawa budowlanego

(świadczy o tym np. brak wskazanie posadowienia, brak przeprowadzenia badań gruntu,

44

brak podania głębokości kotwienia, jak i rodzajów kotew). Dla rozwiania wszelkich

wątpliwości dotyczących wykazanego obiektu Odwołujący miał możliwość przedstawienia

pozwolenia na użytkowanie, jednakże nie uczynił tego.

Nie jest tak jak twierdzi Odwołujący, że osią sporu jest problem związany z tym, czy Plastbud

wykonał czy nie wykonał powlokę pneumatyczną ona obiekcie w Gdańsku. Osią sporu

jest czy informacje przedstawione przez Odwołującego na potwierdzenie spełnienia warunku

udziału w postępowaniu złożone Wykazie i poświadczeniu - których wymagania szczegółowo

zostały opisane przez Zamawiającego w warunku - faktycznie były realizacją zamierzenia

odpowiadającą wymaganiom z warunku tj. wykonania projektu budowlano-wykonawczego

i na jego podstawie wybudowania hali pneumatycznej czy też nie. Jedynie bowiem budowa

hali zgodnie z wymaganiami warunku potwierdzała spełnienia warunku udziału

w postępowaniu, nie potwierdza go natomiast jakiekolwiek wykonanie powłoki pneumatyczne

na co wskazywał Odwołujący.

Mając na uwadze całe powyższe stanowisko Izba stwierdza, że informacja jaka została

zawarta w Wykazie robót, a która jak się wydaje przez samo podanie tej informacji mogłaby

zostać uznana za potwierdzającą warunek udziału w postępowaniu, stanowiła informację

wprowadzającą Zamawiającego w błąd i mogącą budować błędne przeświadczenie,

że realizacja z 2019 roku odpowiada wymaganiom określonym w warunku udziału

w postępowaniu i stanowiła robotę budowlaną wykonaną w systemie zaprojektuj i wybuduj

obejmującą swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i na jego

podstawie wybudowanie hali pneumatycznej. Jak wykazał Zamawiający i co dowiedziono

w trakcie rozprawy w zasadzie szczególnie dowiódł tego sam Odwołujący składając dowody

to potwierdzające, wskazana realizacja w Wykazie robót nie stanowiła roboty budowlanej,

wykonanej w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującej wykonanie swoim zakresem

projektu budowlano- wykonawczego i na jego podstawie wybudowanie hali pneumatycznej.

Uwzględniając cywilistyczny kontekst oceny czynności wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, oceniane są przesłanki lekkomyślności lub

niedbalstwa w działaniu wykonawcy. Izba wskazuje, że stwierdzenie niedbalstwa danej

osoby jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu

i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności

(tak wyrok Sąd Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Dodatkowo

w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 ustawy

Kodeks cywilny precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez

niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej

działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co do zasady, wykonawcę

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Należyta staranność profesjonalisty

45

nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu,

aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. W tym

wypadku Odwołujący powinien dokonać szczególnej weryfikacji prezentowanych przez

siebie danych, mając prawną świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich

nierzetelnej prezentacji.

Niczym nie jest uzasadnione twierdzenie Odwołującego, że fakt, czy było pozwolenie

na budowę czy zgłoszenie nie obciąża Odwołującego, który jedynie korzysta z referencji

pożyczonych mu przez Plastbud. Odwołujący odpowiada za dokumenty i za informacje jakie

składa w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Jak wskazał Odwołujący

„korzysta z referencji pożyczonych”, a to nie zwalnia go w żaden sposób z odpowiedzialności

za złożone informacje. Gdyby było inaczej, tak jak chciał Odwołujący, to wypaczałoby

instytucję możliwości polegania na zdolnościach zawodowych innych podmiotów (art. 22a

ustawy) jak również prowadziło do nierównego, niezgodnego z zasadami Prawa zamówień

publicznych traktowania wykonawców przedstawiających informacje, dokumenty

oświadczenia dotyczące własnego doświadczenia, a inne traktowanie wykonawców

składających dokumenty pochodzące od innych podmiotów. Od lat ugruntowanym

w orzecznictwie Izby jest odpowiadanie przez wykonawcę za treść i zakres przedstawianych

dokumentów w tym pochodzących od innych podmiotów. Niedbalstwem zatem jest

niepoddanie ocenie dokumentów przez wykonawcę, którymi zamierza on posłużyć się

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego a które pochodzą od innego podmiotu.

W ocenie Izby prezentowane przez Odwołującego stanowisko, przytoczone powyżej

w obliczy ugruntowanego stanowiska doktryny jak również orzecznictwa sądów

powszechnych i Izby potwierdza jednoznacznie niedbalstwo wykonawcy w składaniu

dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegające na

braku weryfikacji dotyczącym wypełnienia wymagań określonych w warunku.

Informacje przedstawione przez Odwołującego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału

w postępowaniu miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, a tym

samym miały istotny wpływ na wynik postępowania bowiem odnosiły się do oceny oferty

wykonawcy, która mogła zostać wybrana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Tym samy

spełniona również została ostatnia z przesłanek określonych w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17

ustawy, które determinują zastosowanie tego przepisu.

W ocenie Izby Zamawiający nie naruszył regulacji art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz art. 24

ust. 4 ustawy i prawidłowo wykluczył Odwołującego w postępowania o udzielnie zamówienia

publicznego a jego ofertę uznał za odrzuconą. Izba, w zakresie wskazanego naruszenia art.

91 ust. 1 ustawy, nie stwierdzała dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie

46

innych, niż określone w SIWZ kryteriów oceny ofert. Odwołujący nie podniósł żadnych

okoliczności faktycznych wskazujących na nieprawidłowość dokonania oceny ofert

w kontekście ustalonych kryteriów oceny ofert, czyli zastosowania bądź niezastosowania

przez Zamawiającego ustalonych kryteriów oceny ofert.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust 2, ust 2 f, ust 3 i 4 ustawy przez brak

wezwania Odwołującego przez Zamawiającego do złożenia odpowiednich oświadczeń

i dokumentów, ewentualnie - odpowiednio - do ich uzupełnienia lub poprawienia, ewentualnie

do złożenia wyjaśnień potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Odwołującego

i przez niezasadny brak uwzględnienia przez Zamawiającego okoliczności i dokumentów

przedstawionych przez Odwołującego w piśmie z dnia 11.09.2020 roku – Izba uznała zarzut

za niezasadny.

W ocenie Izby w przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w ofercie czy też przy

przedstawieniu dokumentów na potwierdzenie spełnia warunków udziału w postępowaniu

(procedura odwrócona na podstawie art. 24aa ustawy) informacji mogących wprowadzić

Zamawiającego w błąd (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy) nie może być konwalidowana w wyniku

wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów nowych, innych takich które miałby

potwierdzić, jak w tym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, warunek udziału

w postępowaniu.

Izba zaznacza w tym miejscu, że wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy, do którego w zarzucie

referuje Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

zostało wykonane przez Zamawiającego za pismem z dnia 24 sierpnia 2020 roku, na które

Odwołujący odpowiedział za pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zmówienia publicznego wykonawca był

wzywany na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy do złożenia wyjaśnień, co jednoznacznie wynika

z ustalonego stanu faktycznego. Odwołujący przedstawił wyjaśnienia jak również przedstawił

załączone do wyjaśnień dokumenty. Nie sposób zatem mówić, że Zamawiający

nie zrealizował obowiązku wezwania do złożenia wyjaśnień. Jednakże nie sposób mówić

o obowiązku wzywania do wielokrotnych wyjaśnień przy czym należy tu dodać,

że Zamawiający ma prawo do wzywania do złożenia wyjaśnień kilka razy, aż okoliczności

staną się dla niego jasne. Przy czym to należy rozpatrywać w kategoriach uprawnienia

mającego doprowadzić do jak najbardziej prawidłowej oceny złożonych dokumentów.

To Zamawiający podejmuje decyzję odnoszącą się do konieczności wezwania do złożenia

wyjaśnień, jak również określa te elementy które podlegają wyjaśnieniu.

47

Wykonawca złożył w dniu 11 września 2020 roku samodzielnie wyjaśnienia wraz

z załączonymi dokumentami, bez wezwania do ich przedstawienia przez Zamawiającego.

Zamawiający w prezentowanym stanowisku z dnia 23 września 2020 roku podał, że „zgodnie

z at. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy PZP w toku badania i oceny ofert zamawiający może

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert „do skutku” o ile

wyjaśnienia nie maja znamion negocjacji.”. Zmawiający nie badał tych dodatkowych

wyjaśnień zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 r.

sygn. akt KIO 1938/19, w którym zostało wskazane, że „Co do wycofania potencjału

podmiotu na który powołał się Odwołujący wobec zaistniałej sytuacji, powyższe nie może być

podstawą do zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy PZP - wezwania o uzupełnienie

dokumentów. Gdyby przyjąć możliwość zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy PZP przepis art.

24 ust 1 pkt 16 oraz 17 ustawy PZP były przepisem martwym. Ponadto w orzecznictwie

przyjęto pogląd, że w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy

przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie ma zastosowania”.

W ocenie Izby nie wynika z tego stanowiska, że Zamawiający nie uwzględnił dokonując

oceny złożonych w postępowaniu dokumentów informacji zawartej w piśmie z 11 września

2020 roku, a mianowicie „wskazana w poświadczeniu realizacja hali pneumatycznej

w Gdańsku przy ul.Maissnera 5 nie wymagała zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę,

gdyż została zakwalifikowana jako remont istniejącego obiektu (…). Przedstawione przez

Odwołującego wyjaśnienie potwierdziło Zamawiającemu w sposób jednoznaczny, że złożone

dokumenty nie potwierdzały warunku udziału w postępowaniu i mogły wprowadzić

Zamawiającego w błąd. W ocenie Izby ze złożonych wyjaśnień z dnia 1 września 2020 roku

przez Odwołującego nie wynika ta okoliczność, przy czym na wezwanie z dnia 31 sierpnia

2020 roku wykonawca jednoznacznie powinien był wyjaśniać, że nie posiadał dla

tej inwestycji zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, co stanowiłoby odpowiedź na pierwsze

z pytań Zamawiającego z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Przedstawienie przez Odwołującego dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku

udziału w postępowaniu za pismem z dnia 11 września 2020 roku, kolejny raz potwierdza

w tym postępowaniu, że dokumenty złożone za pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku

nie potwierdzały spełnienia warunku. Wykonawca załączył te dokumenty

„z ostrożności”, co nie zmienia faktu, że ocenie podlegały dokumenty przedstawione

za pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku na wezwanie Zamawiającego.

Izba dostrzegła, że Odwołujący w zupełności pomija fakt kwalifikacji jakiej dokonał

Zamawiający wykluczając Odwołującego z postępowania oraz okoliczności prawnych jakie

mogłyby być brane pod uwagę – gdyby były zasadne, ale nie są w ocenie Izby –

a mianowicie zastosowania regulacji art. 24 ust. 8 ustawy. W tym zakresie brak jest

w odwołaniu jakiejkolwiek argumentacji.

48

Izba stoi na stanowisku, że wykonawca nie może w postępowaniu o udzielnie zamówienia

publicznego zastąpić złożonych dokumentów innymi dokumentami w okolicznościach

zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Dopuszczenie takiej

możliwości prowadziłoby do wniosku, że w ramach postępowania o udzielnie zmówienia

publicznego nie byłoby możliwe stosowanie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy (wyrok

Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku sygn. akt XII Ga 206/19).

Stanowisko takie było prezentowane już w oparciu o wcześniejsze brzemiennie przepisów

ustawy, gdzie w przypadku przedstawieni informacji nieprawdziwych wykonawca nie był

uprawniony do uzupełnienia nowych informacji, a podlegał wykluczeniu (art. 24 ust. 2 pkt 3

ustawy przed nowelizacją z roku 2016 – Dz. U z 2016 r. poz.1020).

Skoro Zamawiający uznał, że informację jakie przedstawił wykonawca na potwierdzenie

spełnienia warunku udziału w postępowaniu kwalifikują wykonawcę do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 – co potwierdzone zostało również w rozpoznaniu zarzutu

1 – to Zamawiający prawidłowo nie zastosował procedury z art. 26 ust. 3 i wezwania

do uzupełnienia dokumentów.

W odniesieniu do procedury z art. 26 ust. 2f ustawy Izba zaznacza, że Zamawiający przepis

ten stosuje w odniesieniu do procedur o udzielnie zamówienia publicznego wieloetapowych,

co w sposób jednoznaczny wynika z wyjaśnień do nowelizacji przepisów ustawy

wprowadzonych w roku 2016.

Zamawiający dokonując oceny dokumentów przedstawionych w postępowaniu obowiązany

jest opierać się na tych dokumentach, które złożył wykonawca. Wnikliwa analiza

dokumentów złożonych przez Odwołującego jakiej dokonał Zamawiający w tym

postępowaniu pokazuje, że Zamawiający dokonywał faktycznie czynności oceny i badania

dokumentów i dostrzegł takie rzeczy, jak brak daty na dokumentach. Trudno czynić mu

zarzut z dociekliwości w badaniu dokumentu oraz okoliczności jakie te dokumenty

potwierdzały. Odwołujący nie wykazał, że kwestia wskazanego badania podpisów pod

dokumentami miała znaczenie dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu

i stanowiła podstawę wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Izba stwierdziła

również, że w zakresie wskazywanych rozmów telefonicznych Odwołujący poza

stwierdzeniem „że w opisanej sytuacji całkowicie niezrozumiałym jest (a o czym mowa

w decyzji Zamawiającego z dnia 23.09.2020 roku) wykonanie przez pracownika

Zamawiającego (anonimowego wobec wskazania personaliów w decyzji) rzekomej

czynności polegającej na rozmowie telefonicznej (w bliżej nieokreślonej dacie)

z przedstawicielami inwestora (…)” oraz dodaniem „taka dociekliwość Zamawiającego budzi

zastrzeżenia zwłaszcza, że opisane wyżej dokumenty zostały należycie podpisane przez

osoby prawidłowo reprezentujące ten podmiot” nie wskazał, żadnego naruszenia

49

obowiązujących przepisów prawa, które by Zamawiający naruszył. Jednocześnie również

nie wykazał w jakim zakresie miałoby to wpływ na przedstawienie informacji zawartej

w Wykazie robót i dokonanej przez Zamawiającego oceny tego wykazu. Wskazanie,

że te właśnie rozmowy i w oparciu o nie Zamawiający dokonał oceny przedstawionego przez

wykonawcę doświadczenia również nie znajduje uzasadnienia w odwołaniu. Ze stanowiska

Zamawiającego z dnia 23 września 2020 roku i uzasadnienia decyzji wykluczenia

wykonawcy z postępowania wynika, że decyzja Zamawiającego oparta została na wielu

dowodach, na składanych dokumentach i wyjaśnieniach oraz prowadzonych przez

Zamawiającego czynnościach.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust.

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i

pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 oraz z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U poz.

972 ze zm.).

Przewodniczący: ………………………………………..

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij