03-12-2020

KIO 2974/20

1

Sygn. akt: KIO 2974/20

WYROK

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę

Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w Gronowie Górnym,

w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z

o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

i nakazuje zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych: (i) unieważnić

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części A zamówienia; (ii) wezwać

wykonawcę: konsorcjum firm Impel System Sp. z o.o. oraz Impel Facility Services

Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp; (iii) dokonać

ponownego badania i oceny ofert.

2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych i:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Zakład

Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w Gronowie Górnym

tytułem wpisu od odwołania.

2.2. zasądza od zamawiającego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz

wykonawcy Zakładu Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w

Gronowie Górnym kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysiące sześćset

złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu

od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….

3

Sygn. akt: KIO 2974/20

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie

wykonawcy Zakładu Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-310

Gronowo Górne) (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń

Społecznych (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1) art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -

konsorcjum firm: Impel System Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Impel Facility Services

Sp. z o.o. (partner konsorcjum), (łącznie „Konsorcjum Impel"), do wyjaśnień

istotnych elementów ceny oferty oraz ceny całkowitej oferty a następnie odrzucenia

oferty wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę:

a) w zakresie istotnych elementów ceny oferty:

- ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego),

- ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),

- ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),

- ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego);

b) w zakresie ceny całkowitej oferty, która również jest rażąco niska w związku z

zaniżeniem elementów wskazanych w pkt a), gdyż jej wycena w pozostałych elementach jest

na granicy opłacalności, a w połączeniu z elementami zaniżonymi

- powoduje to stwierdzenie, że cała cena oferty jest rażąco niska;

2) art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913),

zwanej dalej „Uznk", poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, której

złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - polegający na zaniżeniu cen jednostkowych za

niektóre z usług składających się na przedmiot zamówienia (tj. usługi wskazane w

zarzucie z pkt I), oraz zaoferowaniu cen za usługi, które są niższe od kosztów

świadczenia tych usług;

3) art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 6 Pzp, względnie art. 87 ust.1 Pzp poprzez zaniechanie

odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, pomimo że była niezgodna z wymaganiem §2

ust. 3 wzoru umowy a ponadto - zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na

4

braku uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w

cenach jednostkowych:

- ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),

- ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),

- ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego),

- ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego);

3) art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej, pomimo że po wezwaniu do wyjaśnień i odrzuceniu oferty Konsorcjum

Impel jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - oferta

Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą; ewentualnie innych przepisów wynikających

bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia.

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia

czynności wyboru oferty Konsorcjum Impel; odrzucenia oferty Konsorcjum Impel z

Postępowania jako zawierającą rażąco niska cenę; powtórzenia procesu badania i oceny

ofert złożonych w Postępowaniu; dokonania wyboru oferty Odwołującego w wyniku

ponownego badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi

postępowanie udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa sprzątania w budynkach oraz

terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a

Warszawa oraz COS ZUS w Osuchowie (część A i B zamówienia)", znak postępowanie:

TZ/271/25/20 - w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest wyższa od

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp dla dostaw i

usług.

Oferty w części A postępowania złożyło siedmiu wykonawców. Oferty, których Zamawiający

nie odrzucił przedstawiały się następująco:

1) Odwołujący - Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-

310 Gronowo Górne) - z ceną 4 676 357,40 zł brutto;

2) Konsorcjum IMPEL - Impel System Sp. z o.o. (ul. Ślężna, 118 53-111 Wrocław) Impel

Facility Services Sp. z o.o. (ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) - z ceną 3 907 984,12 zł brutto;

3) Konsorcjum LIDER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (ul. Słomińskiego 15/52, 00-195

Warszawa), Seban Sp. z o.o. (ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice), PARTNER DGP Provider

Sp. z o.o. (ul. Środkowa, 20 59-220 Legnica), 7 MG Sp. z o.o. (ul. Najświętszej Marii Panny

5

14, 59-220 Legnica), Partner Medica Sp. z o.o. (ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220

Legnica) - z ceną 4 966 233,34 zł brutto.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do

Umowy), częścią XI. Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ) - w zakres prac wchodzić będą

między innymi usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, których wykonanie planowane

jest 1 raz na kwartał:

l.p. Rodzaj wykonywanych czynności

Powierzchnia wykonywanej usługi

Częstotliwość

Godziny wykonywanej pracy

Uwagi

1. Dezynsekcja 25 469,80 m7 1 raz

na kwartał Po godzinach pracy

Zamawiającego Terminy wykonania usługi Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca

przystąpi do wykonania usługi w terminie 3 dni od zgłoszenia przez

Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania

usługi. Wykonawca zrealizuję usługę przy użyciu środków zapewniających skuteczną

realizację minimum przez okres 1 miesiąca.

2. Dezynfekcja 25 469,80m7 1 raz

na kwarta! Po godzinach pracy

Zamawiającego

3. Deratyzacja 25 469,80m7 1 raz

na kwarta! Po godzinach pracy

Zamawiającego

Odwołujący wskazał, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do

Umowy), częścią XI. Szczegółowy zakres prac (str. 82-85 SIWZ) - w zakres prac wchodzić

będzie mycie okien w budynkach przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali skrzydło A, B, C

i budynek D) oraz w budynku Centrali ZUS przy ul. Podskarbińskiej 25a w Warszawie.

Powyższe usługi podlegały osobnej wycenie, którą wykonawcy wskazywali w Formularzu

cenowym stanowiącym część Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

W zakresie usług mycia okien ceny Odwołującego i Konsorcjum IMPEL kształtowały się

następująco:

Konsorcjum Impel: (cena jednostkowa netto / cena całkowita usług brutto)

Poz. 2 - Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS:

- 3,00 zł / 10 456,28 zł

Poz. 3 - Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł

Poz. 5 - Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 1,00 zł / 2 034,72 zł

Poz. 6 - Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł

Poz. 7 - Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł

Poz. 8 - Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 3,00 zł / 162,36

Odwołujący:

Poz. 2 - Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -5,00 zł / 17

427,12;

6

Poz. 3 - Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,00 zł / 81 699,32 zł

Poz. 5 - Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 4,00 zł / 8 138,88 zł

Poz. 6 - Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 7 225,32 zł

Poz. 7 - Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 5 274,24 zł

Poz. 8 - Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 10,00 zł /

541,20

W zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ceny Odwołującego i Konsorcjum

IMPEL kształtowały się następująco (ceny netto):

Konsorcjum IMPEL:

dezynfekcja - 0,02 zł za 1m2m / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

dezynsekcja - 0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

deratyzacja - 0,02 zł za lm2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący:

dezynfekcja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

dezynsekcja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

deratyzacja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

Odwołujący wskazał, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający nie wzywał Konsorcjum

IMPEL do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp - w szczególności w zakresie cen za usługi

mycia okien, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Odwołujący wskazał, że w dniu 5.11.2020

r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej Postępowania Informację o wyniku

postępowania w części A. Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum IMPEL, która

uzyskała maksymalną liczbę punktów (100), drugą w kolejności ofertą była oferta

Odwołującego z liczbą 83,57 pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto oferty

(rozdział 7 pkt 7.2. SIWZ).

Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 i la Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie

wezwania Konsorcjum Impel, do wyjaśnień istotnych elementów ceny oferty oraz ceny

całkowitej oferty a następnie odrzucenia oferty wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco

niską cenę.

Odwołujący wskazał, że obowiązkiem wykonawców w niniejszym Postępowaniu była wycena

poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym, które podlegają osobnym rozliczeniom w

trakcie realizacji zamówienia - pozycje te składają się na pełen zakres zamówienia. Zgodnie

7

ze wzorem Umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - w oparciu o ceny wskazane w Formularzu

cenowym nastąpi wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy. Tym samym każda z cen

jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym - ma znaczenie przy rozliczeniu

zamówienia i wypłacie wynagrodzenia.

§2 ust. 1 i 2 Umowy:

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), należne

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, nie przekroczy ........................

PLN

(słownie złotych: .................................... ), w tym: całkowite wynagrodzenie netto nie przekroczy:

............... PLN (słownie złotych: ........... ), wartość podatku VAT - ............ według stawki/stawek .........

% - nie przekroczy: ................ PLN (słownie złotych: .................. ) zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Ceny jednostkowe za realizację Przedmiotu Umowy zawiera Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr

2 do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

Ponadto, zgodnie z §2 ust. 3 Umowy - ceny jednostkowe z Formularza cenowego powinny

obejmować wszelkie koszty, które wykonawca poniesie w związku z wykonaniem danej

usługi, ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku w okresie obowiązywania

umowy:

2. Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszelkie koszty

Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nic ulegną zwiększeniu w okresie jej obowiązywania z

zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

W ocenie Odwołującego zawarcie takiego wymogu w postanowieniach Umowy oznacza, że

wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w konkretnej pozycji Formularza cenowego

przypisanej do danej usługi - ceny, która zapewnia możliwość prawidłowej realizacji tej

usługi, a jednocześnie oznacza to brak możliwości przerzucania kosztów między pozycjami.

Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt KIO

1805/17.

Ponadto, Odwołujący wskazał, że zgodnie z §3 Umowy - Zasady rozliczeń - pkt. 3 -

podstawą obliczenia wysokości usług okresowych będą ceny jednostkowe za lm2 określone

w Formularzu cenowym:

1) cena jednostkowa za umycie m? okien oraz zewnętrznych parapetów z piaskowca wskazana w

Formularzu Cenowym i liczba okien, w tym zewnętrznych parapetów z piaskowca (4.991,33 m}) -

Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;

2) cena jednostkowa za usunięcie mas śnieżnych w tym sopli z rrP powierzchni dachów wskazana w

8

Formularzu Cenowym (7 400,00 m?) - Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;

3) cena jednostkowa za m; dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, wskazana w Formularzu Cenowym;

W ocenie Odwołującego powyższe oznacza, że Zamawiający przypisał cenom

jednostkowym istotne znaczenie przy rozliczeniu wynagrodzenia, czego skutkiem powinno

być zweryfikowanie czy każda z cen jednostkowych oferty jest realna, a wykonawca jest w

stanie zrealizować za nią usługę w pełnym zakresie. Jednocześnie w takim systemie

rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia nie może być mowy o tzw. „przerzucaniu kosztów"

między poszczególnymi pozycjami. W przedmiotowym postępowaniu ceny jednostkowe

wskazane przez wykonawców w formularzu ofertowym nie są jedynie składnikiem ceny

łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o

które jest naliczane wynagrodzenie za wykonanie wyodrębnionych prac, stanowiących jeden

z niezależnych elementów przedmiotu zamówienia. Odwołujący powołał się na opinię

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji",

należy wskazać: Zamawiający może wezwać wykonawcę również w każdej innej sytuacji; w

której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą

jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy

limit. W zakresie istotnych części zamówienia ważne jest, aby te części miały znaczenie dla

całości wyceny przedmiotu zamówienia (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) albo jeśli są to

istotne części zamówienia, które stanowią przedmiot odrębnego wynagrodzenia (np. przy

wynagrodzeniu kosztorysowym). Reasumując - każda z pozycji Formularza cenowego, jako

istotna część składowa ceny całkowitej, a także jako podstawa wypłaty wynagrodzenia

wykonawcy za wykonanie przypisanej do tej pozycji usługi - musi być ceną realną a jej

wysokość ma zapewniać należyte wykonanie usługi.

W ocenie Odwołującego ceny jednostkowe jako istotne części składowe ceny na gruncie

przepisów ustawy Pzp podlegają takiej samej weryfikacji jak cena globalna (całkowita) oferty

- w przypadku kiedy zachodzą wątpliwości co do wysokości tych cen. Odwołujący powołał

się na wyrok KIO z dnia 27 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 51/20 oraz z dnia 15 października

2018 r., sygn. akt KIO 1946/18.

Odwołujący wskazał, że ceny jednostkowe za mycie okien, dezynfekcję, dezynsekcję i

deratyzację w niniejszym Postępowaniu w związku z charakterem tych czynności jako

jednych z kluczowych w całym zamówieniu stanowiły istotne części składowe ceny całkowitej

oferty i w związku powyższym podlegały weryfikacji w zakresie rażąco niskiej ceny na

podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Ze względu na wysokość - ceny jednostkowe za przedmiotowe

pozycje - stanowią istotną część składową ceny całkowitej oferty. Realny koszt usług (mycia

9

okien z poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego oraz dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji)

wynosi co najmniej około 350-360 tys. zł - co stanowi znaczną część ceny całkowitej oferty.

Rażąco niska cena przedmiotowych usług - jako istotnych części składowych ceny - oznacza

rażąco niską cenę oferty.

Ponadto, Odwołujący wskazał, że przedmiotowe usługi obejmują elementy istotne,

bezpośrednio wpływające na możliwość i jakość wykonania zamówienia jako całości oraz

mają znaczenie z punktu widzenia osiągnięcia celów zamówienia. Zgodnie z powyższym, w

przedmiotowym postępowaniu - weryfikacji w zakresie rażąco niskiej ceny powinny podlegać

poza ceną całkowitą również poszczególne ceny jednostkowe, wyartykułowane w formularzu

cenowym.

Odnosząc się do oceny zaoferowanych przez Konsorcjum IMPEL cen jednostkowych

Odwołujący wskazał, że ceny za usługi:

- mycia okien - poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego,

- dezynfekcji - poz. 13 Formularza cenowego,

- dezynsekcji - poz. 14 Formularza cenowego,

- deratyzacji - poz. 15 Formularza cenowego

są cenami rażąco niskimi a wykonawca nie będzie w stanie w tych cenach należycie

wykonać usługi, gdyż koszt usług znacznie przewyższa wartości jakie wskazało Konsorcjum

Impel. W ocenie Odwołującego wysokość cen usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji -

zaoferowanych przez Konsorcjum Impel jest na poziomie niegwarantującym, że wykonawca

ten za taką cenę w ogóle jest w stanie podjąć się realizacji usługi. Ceny te są tak niskie, że

nie tylko nie są cenami rynkowymi lecz także wątpliwym jest opłacalność wykonanie za nie

usług. W tej konkretnej sytuacji wykonawca musiałby dopłacać do ich wykonania, albo

„przerzucać koszty" z innych usług co jak już zostało wskazane wcześniej - na gruncie

przedmiotowego Postępowania jest niedozwolone. Tak naprawdę ceny za przedmiotowe

usługi na poziomie 0,02 zł nie mają żadnego uzasadnienia. Oceniając ich wysokość, rodzi

się pytanie - dlaczego wykonawca nie wycenił ich na 0,01 zł? Wówczas taka cena bez

wątpienia zostałaby uznania za jedynie symboliczną i nierealną. Przy czym Odwołujący

wskazał, że cena 0,02 zł jest tak samo nierealna jak cena 0,01 zł a jedynie stwarza wrażenie,

że wykonawca dokonał jakichkolwiek wyliczeń określając jej wysokość - tymczasem

zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wykonawca wpisał tę cenę „dowolnie" bez żadnych

wyliczeń. Nie zmienia to faktu, że i taka cena jest skrajnie niska i oderwana od

rzeczywistości. Wykonanie usług za taką cenę jednostkową - która po przemnożeniu przez

10

liczbę metrów kwadratowych powierzchni - w dalszym ciągu jest symboliczna i nierealna w

stosunku do zakresu czynności składających się na te usługi - jest niemożliwe:

dezynfekcja - 0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

dezynsekcja - 0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

deratyzacja - 0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący wskazał, że przygotowując ofertę w Postępowaniu dokonał rozeznania rynku - w

tym wśród podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami dezynfekcji, dezynsekcji i

deratyzacji. Oferty które uzyskał wskazują na znacznie wyższe (nawet kilkudziesięciokrotnie)

ceny niż te zaoferowane przez Odwołującego. Otrzymane przez Odwołującego oferty - z

wyceną usług na potrzeby zamówienia dla ZUS

- przedstawiają się następująco:

SOS INSEKT 24 M. P.:

dezynfekcja - od 0,50 zł do 0,60 zł za 1m2

dezynsekcja - od 0,70 zł do 1,00 zł za 1m2

deratyzacja - od 0,25 zł do 0,30 zł za lm2 (wycenę załączamy do Odwołania)

Centrala ZUS przy ul. Szamocka 3/5 w Warszawie powierzchnia 25469,80 m2

Centrala ZUS przy ul. Szamocka 3/5 w Warszawie powierzchnia 25469,80 m2

Koszt usługi zaczyna się od 140 zł netto i dezynsekcja, deratyzacja lub dezynfekcja - do 50 m2

Deratyzacja poprzez wyłożenie trutki na papierowych tackach, lub dezynsekcja: ok 500 m2: 270 - 300 zł netto 1000 m2: 450 zł netto Każdy kolejny 1000 m2: 330 zł netto

Dezynfekcja wyceniana jest indywidualnie, poprzez dobranie odpowiedniej metody do konkretnego przypadku. Dysponujemy kilkoma metodami oprysku, łącznie z wykonaniem dezynfekcji w pomieszczeniach po kilka tysięcy metrów.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT 23%

(wycenę załączamy do Odwołania)

Odnosząc powyższe do cen zaoferowanych przez Impel, Odwołujący wskazał, że ceny na

poziomie 0,02 zł za 1m2 nie występują na rynku usług dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji.

Są to ceny skrajnie zaniżone - do poziomu, który nie gwarantuje wykonania tych usług.

Dodatkowo ceny jednostkowe za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji należałby

uznać za ceny dumpingowe. Cena w wysokości - 0,02 zł za lm2 powierzchni wykonania

usługi - to cena, która nie występuje na rynku usług sprzątania, nawet wśród podmiotów

wyspecjalizowanych wyłącznie w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. Odwołujący

11

przestawił ceny za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oferowane w przedmiotowym

postępowaniu przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty:

Wykonawca: Ever Cleaning Sp. z o.o.

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 1,45 36 931,21 408 828,51

dezynsekcja 0,15 3 820,47 42 292,62

deratyzacja 0,15 3 820,47 42 292,62

Wykonawca: Konsorcjum SERIS KLINET SP. Z O.O. - LIDER, SERIS KONSALNET OCHRONA SP. Z 0.0. -

PARTNER

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 0,53 13 498,99 149 433,84

dezynsekcja 0,53 13 498,99 149 433,84

deratyzacja 0,53 13 498,99 149 433,84

Wykonawca: Spółka Cywilna INTERLUX K. M., K. Ł.

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 0,79 25 469,80 222 741,00

dezynsekcja 0,79 25 469,80 222 741,00

deratyzacja 0,79 25 469,80 222 741,00

12

W ocenie Odwołującego powyższe wskazuje na nierealny i nierynkowy charakter cen

zaoferowanych przez Konsorcjum Impel. Ceny za przedmiotowe usługi są nie tylko wyższe u

Odwołującego, ale u każdego z wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Ceny

pozostałych wykonawców przewyższają ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel nawet

Wykonawca: Konsorcjum LIDER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (LIDER)

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 0,45 25 469,80 126 877,77

dezynsekcja 0,25 6 367,45 70 487,64

deratyzacja 0,25 6 367,45 70 487,64

Odwołujący

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 0,30 9 398,36 84 585,24

dezynsekcja 0,30 9 398,36 84 585,24

deratyzacja 0,30 9 398,36 84 585,24

Konsorcjum Impel

usługa: cena jednostkowa netto

za lm2 (zł)

cena brutto za jedną

usługę (zł)

cena całkowita usługi brutto

(zł)

dezynfekcja 0,02 509,40 5 639,04

dezynsekcja 0,02 509,40 5 639,04

deratyzacja 0,02 509,40 5 639,04

13

kilkudziesięciokrotnie - co prowadzi do istotnych różnic w ich wysokości. Usługi, które

Konsorcjum Impel wyceniło na łącznie 16 917,12 zł - w pozostałych złożonych w

Postępowaniu ofertach został wycenione na poziomie od - łącznie 253 755,72 zł do 668

223,00 zł. Okoliczność ta jednoznacznie wskazuje, że nie jest opłacalne wykonanie

przedmiotowych usług za cenę zaoferowaną przez konsorcjum Impel.

Odwołujący podkreślił, że na cenę za usługi dezynfekcji - składają się również koszty zakupu

środków dezynfekcyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniem treści SIWZ: Pytanie 49: Czy

Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk, powierzchni? Odpowiedź: Zamawiający

podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk i tych

powierzchni, które nie podlegają dezynfekcji przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ.

Powyższe oznacza, że to wykonawca ma zapewnić środki do przeprowadzenia usług

dezynfekcji powierzchni o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do

Umowy), części XI. Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ). Sam koszt tych środków jest

wyższy niż cena zaoferowanej usługi.

W ocenie Odwołującego, mając na względzie realne koszty jakie wykonawca poniesie w

związku z przygotowaniem i realizacją usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - nie jest

możliwe uznanie, że cena na poziomie 0,02 zł netto za 1m2 powierzchni wykonywanej usługi

i cena 509,40 zł za jedną usługę - jest realna a usługi te są możliwe do wykonania za taką

cenę.

Rażąco niska cena za mycie okien:

W zakresie usług mycia okien, Odwołujący wskazał, że zaoferowane przez Konsorcjum

Impel ceny są cenami rażąco niskimi, co znajduje potwierdzenie w podstawowym badaniu

rynku tego rodzaju usług. Nie jest możliwe wykonanie - bez poniesienia straty, a tym bardziej

z wypracowaniem jakiegokolwiek zysku przez wykonawcę, usług mycia okien za ceny

zaoferowane przez Impel:

Poz. 2 - Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: 3,00 zł / 10

456,28 zł

Poz. 3 - Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł

Poz. 5 - Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 1,00 zł / 2 034,72 zł

Poz. 6 - Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł

Poz. 7 - Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł

14

Poz. 8 - Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: 3,00 zł / 162,36

Odwołujący wskazał, że przygotowując ofertę w Postępowaniu dokonał rozeznania rynku - w

tym wśród podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami mycia okien w szerokim

spektrum tj. myciem okien każdego rodzaju w tym z zastosowaniem technik alpinistycznych.

Oferty które uzyskał wskazują na znacznie wyższe ceny niż te zaoferowane przez

Odwołującego.

Dla przykładu - AP Clearing Sp. z o.o. w wycenie usług mycia okien i żaluzji na potrzeby

zamówienia ZUS, określa następujące ceny netto za 1m2 powierzchni (wycenę załączamy

do Odwołania): Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS -

6,81 zł (cena Konsorcjum Impel - 3,00 zł) Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,01 zł

(cena Konsorcjum Impel - 1,10 zł) Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 3,75 zł (cena

Konsorcjum Impel - 1,00 zł) Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 3,75 zł (cena

Konsorcjum Impel - 1,00 zł) Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 5,01 zł (cena

Konsorcjum Impel - 1,10 zł) Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska

25a: 6,22 zł (cena Konsorcjum Impel - 3,00 zł)

W ocenie Odwołującego, ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel są nawet kilkukrotnie

niższe - co przekłada się na istotną różnicę w cenie całkowitej za usługę, a także w cenie

całkowitej oferty. Również uzyskana przez Odwołującego oferta wyceny usług mycia okien i

żaluzji na potrzeby zamówienia ZUS - od ALPIN PRO A. K. wskazuje na znacznie wyższe

ceny aniżeli ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel za mycie okien w przedmiotowym

Postępowaniu.

Odwołujący podkreślił, że zaniechanie wyjaśnienia ceny oferty, co najmniej w kontekście

wskazywanych cen jednostkowych, ale również w kontekście całej treści oferty - stanowi w

niniejszym przypadku rażące naruszenie art. 90 ust. 1 Pzp. Przepis art. 90 ust. 1 Pzp

wskazuje na konieczność wezwania do wyjaśnień w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub

koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z

odrębnych przepisów. W szczególności ceny 0,02 zł za wskazane usługi - w sytuacji, gdy

ceny innych wykonawców były co najmniej 15 razy wyższe - powinny wzbudzić wątpliwości

zamawiającego. Powinno to skutkować obowiązkiem wezwania do wyjaśnień.

W ocenie Odwołującego, nie ulega wątpliwości, że samodzielny charakter cen

jednostkowych - podkreślony w samej Specyfikacji przez Zamawiającego powoduje, że

15

konieczne jest wezwanie do wyjaśnień. Odwołujący podkreślił, że w niniejszym przypadku

cena Konsorcjum Impel jest znacznie niższa od pozostałych cen w postępowaniu. Tylko

zaniżenie cen jednostkowych wskazywanych w niniejszym zarzucie spowodowało, że cena

jest niższa od innych cen co najmniej o wartość ok. 400 000 zł, niemniej jednak - istotnym

byłoby wyjaśnienie również całej treści oferty, gdyż jest ona znacznie niższa niż ceny

pozostałych ofert.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 Uznk w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1

Uznk - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, której złożenie stanowiło

czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -

polegający na zaniżeniu cen jednostkowych za niektóre z usług składających się na

przedmiot zamówienia

W ocenie Odwołującego działanie Konsorcjum Impel należy oceniać nie tylko pod względem

wystąpienia przesłanek odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny, lecz także pod

kątem naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Konsorcjum

Impel składając ofertę, w której niektóre z usług zostały wycenione poniżej wartości ich

wykonania - stawki 0,02 zł za dezynfekcję, dezynsekcję oraz deratyzację, jak również stawki

za mycie okien - niewątpliwie miały taką wysokość - świadomie działało w celu zaoferowania

jak najniżej ceny i uzyskania zamówienia przy jednoczesnym pokrzywdzeniu innych

wykonawców, których ceny w tym zakresie były realne, rynkowe i gwarantujące należytą

realizację usług. Działanie takie wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,

zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 Uznk jako działania sprzecznego z prawem lub dobrymi

obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Bez

wątpienia działanie Konsorcjum Impel stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Wzorem

dobrych obyczajów na gruncie zamówień publicznych jest m.in. określenie ceny za realizację

zamówienia na poziomie gwarantującym prawidłową realizację zamówienia, zapewniającej

pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia, jak również

gwarantującej wykonawcy osiągnięcie chociażby minimalnego zysku. Natomiast ceny

zaoferowane przez Konsorcjum Impel za usługi mycia okien, dezynfekcji, dezynsekcji i

deratyzacji - nie zapewniają nawet pokrycia koniecznych kosztów związanych z realizacją

tych usług, nie mówiąc nawet o jakimkolwiek zysku wykonawcy. W ocenie Odwołującego

celowe zaniżenie cen niektórych usług wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo

„przerzucania kosztów" do innych pozycji. Działanie takie - jak wskazano już wcześniej jest

nieuprawnione ze względu na przyjęty w zamówieniu sposób rozliczenia między

Zamawiającym a wykonawcą, a ponadto stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji ze strony

wykonawcy, który stosuje zabieg „przerzucania kosztów" z jednej pozycji (czyli jednej usługi)

16

na inną - ukrywając tym samym rzeczywisty koszt usługi, której cena została zaniżona.

Jednocześnie działanie Konsorcjum Impel zagraża lub narusza interes innych

przedsiębiorców - wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W ocenie Odwołującego, w ofercie Konsorcjum Impel mamy do czynienia nie tylko z rażąco

niską ceną za usługi mycia okien, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - ale również z ceną,

którą jest niższa niż rzeczywisty koszt wykonywania tych usług. Na marginesie Odwołujący

wskazał, że wniosek ten poparty jest nie tylko doświadczeniem Odwołującego przy

wykonywaniu przedmiotowych usług czy przyjętymi przez Odwołującego cenami za te usługi,

lecz także rzeczywistymi kosztami wykonywania tych usług - podobnymi dla każdego z

wykonawców, związanymi m.in. z zakupem środków i robocizną. Ceny zaoferowane przez

Konsorcjum Impel nie są możliwe do osiągnięcia nie przez konkretnego wykonawcę - ale

przez każdego z wykonawców - są cenami poniżej kosztów świadczenia tych usług.

Odwołujący wskazał, że działanie polegające na sprzedaży usług poniżej kosztów ich

wytworzenia i świadczenia, stanowi także odrębny czyn nieuczciwej konkurencji - określony

w art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk. Zgodnie z przywołanym przepisem - Czynem nieuczciwej

konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez

sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich

odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Odwołujący

powołał się na orzeczenie z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt KIO 1844/14, z dnia 9

kwietnia 2020 r., sygn. akt KIO 509/19.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 6 Pzp, względnie art. 87 ust. 1 Pzp, poprzez

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel pomimo, że była niezgodna z wymaganiem

§2 ust. 3 wzoru umowy a ponadto - zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na braku

uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w cenach

jednostkowych:

- ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),

- ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),

- ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego),

- ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego).

Odwołujący wskazał, że zgodnie z §2 ust. 3 Umowy - ceny jednostkowe z Formularza

cenowego powinny obejmować wszelkie koszty, które wykonawca poniesie w związku z

wykonaniem danej usługi, ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku w

okresie obowiązywania umowy: Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których

17

mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nie

ulegną zwiększeniu w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

W ocenie Odwołującego zawarcie takiego wymogu w postanowieniach Umowy - oznacza, że

wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia pełnego kosztu danej usługi jednostkowej.

Ceny 0,02 zł za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz ceny usług mycia okien -

zostały ustalone sprzecznie z wymaganiem SIWZ. Co istotne - stanowi to również błąd w

obliczeniu ceny. Odwołujący powołał się na wyrok z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. akt KIO

1249/19 oraz uchwałę z dnia 6 marca 2012 r., KIO/KD 25/12, uchwałę z dnia 19 marca 2019

r.. sygn. akt KIO/KU16/19.

W ocenie Odwołującego w analizowanym stanie faktycznym sprawy ceny te zostały

obliczone sprzecznie z wymaganiami SIWZ, co powinno powodować konieczność

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp. W przypadku, gdyby uznać, że

należałoby wcześniej wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty - to powinien on

wyjaśnić treść oferty w kontekście wymagań SIWZ. Zamawiający zaniechał nawet wezwania

do wyjaśnień.

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp - poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej, pomimo że po wezwaniu do wyjaśnień i odrzuceniu oferty Konsorcjum

IMPEL jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - oferta

Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą

Odwołujący wskazał, że przedmiotowy zarzut ma charakter wynikowy w stosunku do

wcześniejszych zarzutów. Gdyby Zamawiający prawidłowo ocenił ofertę Konsorcjum Impel,

czego skutkiem byłoby odrzucenie oferty jako zawierająco rażąco niską cenę, wówczas

oferta Odwołującego jako niepodlegająca odrzuceniu powinna była zostać uznana za

najkorzystniejszą w Postępowaniu.

Izba ustaliła co następuje:

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul.

18

Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a Warszawa oraz COS ZUS w Osuchowie (część A i B

zamówienia)", znak postępowanie: TZ/271/25/20 - w trybie przetargu nieograniczonego –

Część A - Usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS

(lokalizacja: ul. Szamocka 3,5 i ul. Podskarbińska 25 Warszawa). Część B - Usługa

sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul.

Mszczonowska 23, COS w Osuchowie).

Wartość zamówienia jest wyższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 pkt 8 ustawy Pzp dla dostaw i usług.

W pkt 5.1 SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawca poda cenę oferty w sposób określony

w pkt. 4 Formularza oferty "Formularz cenowy" (załącznik nr 1 do SIWZ).

W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty, wykonawcy zobowiązani byli w pkt 1.4 do

złożenia oświadczenia dotyczącego maksymalnego wynagrodzenia za realizacje

zamówienia dla części A i B. Ceny obowiązujące w niniejszym zamówieniu zostały określone

w części Formularza oferty – Formularz cenowy, zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ. W

pkt 4 Formularza cenowego, Zamawiający zawarł dwie tabele, jedna dotycząca części A

zamówienia, druga dotycząca części B zamówienia. Wykonawcy byli zobowiązania do

wyceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wyceny usługi

mycia okien z żaluzjami, mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistyczne, usługi

dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji. Wykonawca składał oświadczenia, że wskazane w

powyższym formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia i nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy z wyjątkiem

przypadków przewidzianych w SIWZ.

Izba ustaliła, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy),

częścią XI Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ) - w zakres prac wchodzić będą między

innymi usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, których wykonanie planowane jest 1 raz

na kwartał:

19

l.p. Rodzaj wykonywanych czynności

Powierzchnia wykonywanej usługi

Częstotliwość

Godziny wykonywanej pracy

Uwagi

1. Dezynsekcja 25 469,80 m7 1 raz

na kwartał Po godzinach pracy

Zamawiającego Terminy wykonania usługi Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca

przystąpi do wykonania usługi w terminie 3 dni od zgłoszenia przez

Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania

usługi. Wykonawca zrealizuję usługę przy użyciu środków zapewniających skuteczną

realizację minimum przez okres 1 miesiąca.

2. Dezynfekcja 25 469,80m7 1 raz

na kwarta! Po godzinach pracy

Zamawiającego

3. Deratyzacja 25 469,80m7 1 raz

na kwarta! Po godzinach pracy

Zamawiającego

Ponadto, zgodnie z częścią XI Szczegółowy zakres prac (str. 82-85 SIWZ) - w zakres prac

wchodzić będzie mycie okien w budynkach przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali

skrzydło A, B, C i budynek D) oraz w budynku Centrali ZUS przy ul. Podskarbińskiej 25a w

Warszawie. Powyższe usługi podlegały osobnej wycenie, którą wykonawcy wskazywali w

Formularzu cenowym stanowiącym część Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

Izba ustaliła, że Załącznik nr 2 do SIWZ zawierał wzór umowy, zawierający m.in.

następujące postanowienia:

§ 2 WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług

(VAT), należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, nie

przekroczy …………………. PLN (słownie złotych: ……………………………………..),

w tym: całkowite wynagrodzenie netto nie przekroczy: ……………….. PLN (słownie

złotych:……………), wartość podatku VAT – ……………. według stawki/stawek

………. % – nie przekroczy: ……………... PLN (słownie złotych:………………..)

zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Ceny jednostkowe za realizację Przedmiotu Umowy zawiera Formularz Cenowy

stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4-8.

3. Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują

wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nie ulegną zwiększeniu w

okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4-8.

§ 3 ZASADY ROZLICZEŃ

1. Za świadczenie usług określonych w § 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

płatne miesięcznie.

2. Podstawą do obliczenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia są:

20

2.1 cena za sprzątnięcie 1 m² powierzchni wewnętrznej w skali miesiąca i liczba m²

sprzątanej powierzchni (25.469,80 m²) – sprzątanie budynków – Centrala ZUS,

przy czym cena wskazana w Formularzu cenowym uwzględnia przygotowanie i

obsługę narad w salach szkoleniowo konferencyjnych oraz koszty instalacji i

obsługi elektronicznego systemu kontroli opisanego w § 4 ust. 1 pkt 2).

2.2 cena za sprzątnięcie wraz z odśnieżaniem m² powierzchni zewnętrznej w skali

miesiąca i liczba m² sprzątanej powierzchni (11.798,00 m² w tym parkingi, jezdnie,

chodniki i drogi dojazdowe, schody i inne ciągi komunikacyjne ) – Centrala ZUS,

wskazana w Formularzu Cenowym;

3. Podstawą obliczenia wysokości usług okresowych są:

1) cena jednostkowa za umycie m² okien oraz zewnętrznych parapetów z piaskowca

wskazana w Formularzu Cenowym i liczba m² okien, w tym zewnętrznych

parapetów z piaskowca (4.991,33 m²) – Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;

2) cena jednostkowa za usunięcie mas śnieżnych w tym sopli z m² powierzchni

dachów wskazana w Formularzu Cenowym (7 400,00 m²) - Centrala ZUS i

Podskarbińska 25a;

3) cena jednostkowa za m² dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, wskazana w

Formularzu Cenowym;

4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

5. Wysokość wynagrodzenia za niepełne miesiące obowiązywania Umowy zostanie

skalkulowana proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiącu, w którym Wykonawca

świadczył usługi. Każdy pełny cykl rozliczeniowy liczony będzie od 1-go do ostatniego

dnia kalendarzowego odpowiedniego miesiąca.

Izba ustaliła, że oferty w części A postępowania złożyło siedmiu wykonawców. Oferty,

których Zamawiający nie odrzucił przedstawiały się następująco:

1) Odwołujący - Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-

310 Gronowo Górne) - z ceną 4 676 357,40 zł brutto;

2) Konsorcjum IMPEL - Impel System Sp. z o.o. (ul. Ślężna, 118 53-111 Wrocław) Impel

Facility Services Sp. z o.o. (ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) - z ceną 3 907

984,12 zł brutto;

3) Konsorcjum LIDER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (ul. Słomińskiego 15/52, 00-195

Warszawa), Seban Sp. z o.o. (ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice), PARTNER

DGP Provider Sp. z o.o. (ul. Środkowa, 20 59-220 Legnica), 7 MG Sp. z o.o. (ul.

21

Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica), Partner Medica Sp. z o.o. (ul.

Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica) - z ceną 4 966 233,34 zł brutto.

W zakresie usług mycia okien Konsorcjum IMPEL zaproponowało następujące ceny:

Poz. 2 - Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -3,00 zł / 10

456,28 zł

Poz. 3 - Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł

Poz. 5 - Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 1,00 zł / 2 034,72 zł

Poz. 6 - Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł

Poz. 7 - Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł

Poz. 8 - Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 3,00 zł / 162,36

Ceny zaproponowane przez Odwołujący:

Poz. 2 - Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -5,00 zł / 17

427,12;

Poz. 3 - Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,00 zł / 81 699,32 zł

Poz. 5 - Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 4,00 zł / 8 138,88 zł

Poz. 6 - Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 7 225,32 zł

Poz. 7 - Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 5 274,24 zł

Poz. 8 - Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 10,00 zł /

541,20

W zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ceny Odwołującego i Konsorcjum

IMPEL kształtowały się następująco (ceny netto):

Konsorcjum IMPEL:

dezynfekcja - 0,02 zł za 1m2m / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

dezynsekcja - 0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

deratyzacja - 0,02 zł za lm2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący:

dezynfekcja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

dezynsekcja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

deratyzacja - 0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

22

Izba ustaliła, że ceny zaproponowane przez pozostałych wykonawców przedstawiały się

następująco:

Poz. 2 Poz. 3

Ever Cleaning sp. z o. o. 3,60 (12,547,52) 3,1 (50,653,56)

Konsorcjum Seris Klinet sp. z

o.o.

2,80 (9,759,20) 2,8 (45,751,64)

Interlux K. M. 7,00 (24 398) 2,9 (47,385,6)

Konsorcjum LIDER DGP 6,00 (20 912,56) 3,5 (57,189,52)

W zakresie usługi, deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ceny kształtowały się następująco:

Deratyzacja Dezynsekcja Dezynfekcja

Ever Cleaning sp. z o. o. 0,15 (42,292,62) 0,15 (42 292,62) 1,45 (408 828,51)

Konsorcjum Seris Klinet sp. z

o.o.

0,53 (149,433,84) 0,53 (149,433,84) 0,53 (149 433,84)

Interlux K. M. 0,79 (222,741) 0,79 (222,741) 0,79 (222 741)

Konsorcjum LIDER DGP 0,25 (70 487,64) 0,25 (70 487,64) 0,45 (126,877,77)

Izba ustaliła, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający nie wzywał Konsorcjum IMPEL do

wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.

Izba ustaliła, ze w dniu 5.11.2020 r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej

informację o wyniku postępowania w części A. Zamawiający dokonał wyboru oferty

Konsorcjum IMPEL, która uzyskała maksymalną liczbę punktów (100), drugą w kolejności

ofertą była oferta Odwołującego z liczbą 83,57 pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena

brutto oferty (rozdział 7 pkt 7.2. SIWZ).

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,

a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie

przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności

podniesionych w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej.

23

W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp i w tym

zakresie odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Na wstępie wskazać należy, w świetle art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest

uprawniony do wszczęcia procedury wyjaśniającej w dwóch okolicznościach. Po pierwsze w

sytuacji, gdy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia. Po drugie zaś w sytuacji, gdy istotna część składowa ceny lub kosztu wydają

się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w przypadku gdy cena

całkowita oferty nie sprawia wrażenia rażąco niskiej, a w szczególności nie jest niższa o

określony wskaźnik od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej innych ofert, ale cena

(koszt) jednego lub kilku istotnych składników ceny (kosztu) oferty sprawia wrażenie rażąco

niskiej, to zamawiający ma obowiązek zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień. Spór

pomiędzy stronami dotyczył między innymi tego, czy za taką istotną część składową ceny

oferty można w okolicznościach niniejszej sprawy uznać prace dotyczące przeprowadzenia

zakwestionowanych przez Odwołującego pozycji podlegających wycenie w formularzu oferty,

tj.: usługi mycia okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrali ZUS, usługi

mycia okien z żaluzjami z Centrali ZUS, usługi deratyzacji, usługi dezynfekcji, usługi

dezynsekcji. Zdaniem Izby za zasadne w tym sporze uznać należy stanowisko

Odwołującego.

Izba wskazuje po pierwsze, że w treści SIWZ zostało przewidziane, że wynagrodzenie

należne wykonawcy obliczane będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu

cenowym (§3 wzoru umowy). Przewidzenie tego rodzaju ustalania wynagrodzenia

wykonawcy co do zasady uprawnia i obliguje zamawiającego do badania również cen

jednostkowych przewidzianych za wykonanie poszczególnych prac w ramach przedmiotu

zamówienia. Zdaniem Izby skoro Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych i na ich

podstawie obliczona będzie wartość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych prac

wchodzących w zakres zamówienia, to wycena takich prac ma charakter istotny z punktu

widzenia prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych przez

Zamawiającego. W tym zakresie, Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż

wystarczającą dla zaniechania wezwania Przystępującego do wyjaśnienia cen

jednostkowych była okoliczność, iż cena globalna nie była niższa niż 30% wartości

zamówienia czy średniej arytmetycznej wartości ofert złożonych w postępowaniu. Takie

stanowisko stoi w sprzeczności z przyjętą przez Zamawiającego metodologią rozliczania

prac określoną we wzorze umowy i SIWZ. Sam Zamawiający nadał cenom jednostkowym

24

charakter istotny poprzez obliczenie należnego wynagrodzenia właśnie na podstawie takich

cen jednostkowych. Podana cena globalna jest tylko maksymalną ceną wynikającą z cen

jednostkowych przyjętych przez wykonawcę.

Po drugie, odnosząc się do stanowiska Zamawiającego oraz Przystępującego o

marginalnym zaznaczeniu zakresu prac zakwestionowanych przez Odwołującego (wg.

Zamawiającego 1,2% wartości ceny), to Izba wskazuje, iż opieranie się wyłącznie na

językowej wykładni ww. uregulowania i stosowanie tego rodzaju porównania w celu ustalenia

istotnych części składowych ceny (kosztu) oferty, bez odwołania się do innych kryteriów czy

okoliczności, jest błędne. Wynika to z tego, że im bardziej dana część składowa ceny oferty

jest zaniżona, tym mniejszy jest jej udział procentowy w całkowitej cenie oferty. Nie można

wykluczyć, że wykonawcy celowo dążą do zaniżenia wyceny określonych elementów

składających się na zamówienia, przerzucając koszty do innych pozycji, kreując w ten

sposób przesłankę nieistotności takiego elementu z punktu widzenia wartości takich prac w

cenie globalnej za realizację zamówienia. Zdaniem Izby oparcie się więc wyłącznie na takim

udziale procentowym w wartości kosztów realizacji zamówienia jest nieprawidłowe. Analizie

w zakresie „istotności” powinien podlegać nie tylko aspekt ekonomiczny, ale również sposób

jego wyceny przyjęty przez Zamawiającego, znaczenie z punktu widzenia przedmiotu

zamówienia i jego wykonania, sposób uregulowania obowiązków wykonawcy co do

wykonania kwestionowanych pozycji w umowie. W analizowanym stanie faktycznym,

zdaniem Izby pozycje zakwestionowane przez Odwołującego uznać należy za istotne, w

świetle ww. przesłanek. Po pierwsze, udział procentowy w cenie globalnej na jaki powołał się

Zamawiający (tj.1.2%) obliczony został właśnie na podstawie stawek zaniżonych przez

Przystępującego. Zdaniem Izby Odwołujący wykazał, że pozycje te zostały bardzo nisko

wycenione przez Przystępującego. Potwierdzają to chociażby wyceny zaproponowane przez

innych wykonawców. Średnia cena jednostkowa za mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS

obliczona na podstawie cen zawartych w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła ok

3,1 zł., Przestępujący wycenił tę usługę na 1,1 zł (czyli o ponad 30% taniej), średnia cena

zaoferowana za 1m2 usługi deratyzacji i dezynsekcji obliczona na podstawie cen zawartych

w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła 0,34 zł., Przestępujący wycenił tę usługę na

0,02 zł (czyli o ponad 94% taniej), średnia cena zaoferowana za 1m2 usługi dezynfekcji

obliczona na podstawie cen zawartych w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła 0,59

zł., Przestępujący wycenił tę usługę na 0,02 zł (czyli o ponad 96% taniej). Zdaniem Izby są to

zasadnicze rozbieżności cenowe, które winny być wyjaśnione przez Zmawiającego w toku

badania i oceny oferty Przystępującego. Skoro wykonawca otrzyma wynagrodzenie

obliczone na podstawie prac faktycznie wykonanych i cen jednostkowych wskazanych w

formularzu oferty, to obowiązkiem Zmawiającego jest zbadanie czy w ramach

25

zaproponowanych przez Przystępującego cen jednostkowych zakres wykonanych prac, w

tym niezbędne materiały i koszty pracy ludzkiej, zostały uwzględnione w takich cenach

jednostkowych. Podkreślić przy tym należy, iż zarówno z formularza cenowego jak i ze

wzoru umowy wynika, że obowiązkiem wykonawcy było uwzględnienia w cenach

jednostkowych wszelkich kosztów związanych z realizacją wycenianej części zamówienia

(Formularz ofert, pkt 4 oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy). Zdaniem Izby, zakwestionowane

usługi, choć nie będą wykonywane z taką samą częstotliwością jak usługa bieżącego

sprzątania, nie mogą zostać uznane jako nieistotne z punktu widzenia przedmiotu

zamówienia. Nie mają one charakteru pomocniczego, stanowią zasadniczy element

przedmiotu zamówienia, zostały w sposób szczegółowo uregulowany w SIWZ i we wzorze

umowy, podlegający odrębnej wycenie w formularzu oferty. O istotności danej usługi nie

może świadczyć wyłącznie częstotliwość jej wykonywania, ale całokształt postanowień

zawartych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Te zaś nie pozwalają na przyjęcie tezy o ich

nieistotnym znaczeniu dla Zamawiającego. Przyjęcie takiej nieistotności wyłącznie przez

pryzmat subiektywnej wyceny dokonanej przez Przystępującego, bez badania podstaw takiej

wyceny, w sytuacji zasadniczego zaniżenia kosztów ich realizacji, jest zdaniem Izby błędne.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadne w okolicznościach analizowanej

sprawy nakazanie wezwanie Przystępującego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia

wyjaśnień w zakresie wyceny poz. 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 i 15 Formularza cenowego i

wyjaśnienia przez wykonawcę jakie złożenia koszto-twórcze zostały przyjęte przez

wykonawcę przy wycenie ww. pozycji kosztowych, w tym wskazanie jakie szczególne

okoliczności umożliwiają wykonawcy obniżenie cen jednostkowych za prace

zakwestionowane przez Odwołującego. W tym zakresie, Przystępujący winien wykazać, iż

przyjęta wycena pokrywa w szczególności koszty pracy i koszty materiałów niezbędnych do

realizacji zakwestionowanych usług. Zdaniem Izby złożenie takich wyjaśnień przez

Przystępującego pozwoli Zamawiającemu na ocenę czy Przystępujący w ramach

zaoferowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi ma możliwość ich prawidłowego

wykonania.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1

pkt 2 oraz 6 Pzp, względnie art. 87 ust.1 Pzp, zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

W ocenie Izby powyższe zarzuty podlegały oddalaniu. Należy wskazać, że w celu ustalenia,

czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający

obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów

26

zaproponowania tak niskiej ceny. Dotyczy to też istotnych elementów wyceny przedmiotu

zamówienia. Jako sprzeczne z ustawą należy uznać automatyczne uznawanie za rażąco

niskie i odrzucenie ofert wykonawców bez możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 1989

r. w sprawie C-103/88 (Constanzo) niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania

rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na

podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o

cenach poniżej pewnego poziomu bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich

oferta jest rzetelna. Tym samym podniesione przez Odwołujący zarzuty naruszenia art. 89

ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 6

Pzp oraz zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp podlegają oddaleniu, z uwagi na fakt, iż

Zamawiający nie wzywał Przystępującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1

ustawy Pzp. Zdaniem Izby dopiero złożenie wyjaśnień przez Przystępującego, zawierających

informacje dotyczące przyjętej metodologii wyceny może stanowić podstawę do

ewentualnego sformułowania zarzutów podniesionych przez Odwołującego.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

(Dz. U. z 2018 poz. 972).

.

Przewodniczący: ………………….………..

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij