25-11-2020

KIO 2911/20

1

Sygn. akt: KIO 2911/20

WYROK

z dnia 25 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2020 r. przez

wykonawcę W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W.

S.,

w postępowaniu prowadzonym przez Nakielski Ośrodek Kultury,

przy udziale wykonawcy M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Megan Seating M. G., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę W. S. prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. S.

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S. tytułem

wpisu od odwołania.

2

2.2. zasądza od W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN

Kartuzy W. S. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero

groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika oraz kwotę 508,00 (słownie: pięćset osiem złotych) jako zwrot kosztów

dojazdu na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący: …………………………….

3

Sygn. akt: KIO 2911/20

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wypłynęło odwołanie

wykonawcy W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy W. S.

(dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury (dalej

„Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią

pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”:

1) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na skutek dokonania nieprawidłowej

oceny foteli pokazowych pod kątem „Kryterium jakości i estetyki” i wyboru oferty

przedsiębiorcy o nazwie „MEGAN SEATING M. G.”;

2) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez

sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny „Kryterium jakość i estetyka

(J)” w sposób ogólny i niejasny, wyrażający się m.in. brakiem przypisania

znaczenia (wagi) poszczególnym wymienionym elementów składającym się na

ww. Kryterium;

3) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez

dokonanie punktacji „Kryterium jakości i estetyki” metodą porównanie do siebie

ofert;

4) art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp poprzez nie odrzucenie oferty Cavea Design Sp. z o.o.,

pomimo tego, że jej treść nie odpowiadała SIWZ, albowiem model pokazowego

fotela posiadał tapicerkę wykonaną z materiału o fakturze tkanej;

5) art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez

sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny „Kryterium wytrzymałości

pianki (P)” w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji.

Odwołujący wniósł o unieważnienie przetargu, względnie nakazanie zamawiającemu

unieważnienia czynności wyboru oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert w

zakresie „Kryterium wytrzymałości pianki”, „Kryterium jakość i estetyka”, zasądzenie kosztów

postępowania odwoławczego od zamawiającego na rzecz odwołującego, w tym kosztów

zastępstwa procesowego, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: przesłuchania

Odwołującego na okoliczność: jakości jak i prawidłowości modelów pokazowych foteli z

postanowieniami SIWZ; atestu i oceny jakości użytej pianki; oględzin modeli pokazowych

foteli Odwołującego, jak i pozostałych oferentów.

4

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadził

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i montaż foteli w ramach

zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż foteli w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja

kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”. Odwołujący

wskazał, że w terminie złożył swoją ofertę, która spełniała wszelkie formalne wymogi

Zamawiającego. Poza Odwołującym swoje oferty złożyło jeszcze trzech innych

przedsiębiorców. Zamawiający w dniu 02 listopada 2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej

oferty, którą okazała się być oferta przedsiębiorcy o nazwie „MEGAN SEATING M. G.”.

Oferta ta uzyskała 94,66 punktów. Oferta Odwołującego uzyskała 50 punktów. Pozostała

uwzględniona przez Zamawiającego oferta, pochodząca od Cavea Design Sp. z o.o.

uzyskała punktów 66,66 punktów (Zamawiający tutaj omyłkowo wskazuje w Zawiadomieniu z

dnia 02 listopada 2020r. na 86,66 punktów).

Odwołujący wskazał, że czynnikiem faktycznie decydującym przy wyborze najkorzystniejszej

oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym było „Kryterium jakości i estetyki”.

Zamawiający kryteria te opisał na stronie 16 i 17 SIWZ.

Kryterium wytrzymałości pianki

Kryterium wytrzymałości pianki oceniane było w ten sposób, że wykonawca który przedstawi

dokument potwierdzający, że użyta przez niego pianka została przebadana 400.000 cykli wg

normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 otrzyma 10

punktów w kryterium oceny ofert.

Kryterium jakość estetyką

Kryterium jakość estetyka według SIWZ oceniano w zakresie:

- poprawnego zastosowania i wszycia dodatków,

- ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,

rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania

elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość

wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego

w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ,

Dalej Odwołujący wskazał, że oględzin foteli dokona powołany do sprawy biegły, który

przedstawi podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych. Pozycja w rankingu będzie

odpowiadać ocenie fotela pod względem spełnienia wymagań w/w kryterium. Ocena foteli

zostanie dokonana na zasadzie porównywania fotelu najlepszego w rankingu z fotelem

najgorzej ocenionym. Oferta najlepsza otrzymuje maksymalną liczbę 40 punktów, najgorsza

5

minimalną - zero punktów, a pozostałe oferty sytuuje się odpowiednio na skali pomiędzy tymi

dwoma.

Odwołujący wskazał, że zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany

jest opisać w SIWZ kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty

najkorzystniejszej wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny. W toku oceny ofert

Zamawiający jest związany opisem kryteriów i sposobu oceny, jaki zawarł w SIWZ.

Oceniając oferty Zamawiający nie może odstąpić od postanowień Specyfikacji w tym

zakresie, nie może też ich uszczegółowić w sposób, który nie został jednoznacznie

wskazany w Specyfikacji. Natomiast wszelkie odstępstwa zamawiającego przy ocenie ofert

od opisu kryteriów i sposobu ich oceny stanowią naruszenie zasad zamówień publicznych, tj.

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Na stronie 16 SIWZ wymieniono kryteria:

- poprawnego zastosowania i wszycia dodatków,

- ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,

rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania

elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość

wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego

w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią SIWZ Komisja miała dokonać oceny jakości i

estetyki modelu pokazowego fotelu na podstawie opinii rzeczoznawcy. Powołany

rzeczoznawca miał dokonać oceny foteli pokazowych na podstawie kryteriów wskazanych na

stronie 16 SIWZ i sporządzić stosowny ranking. W niniejszym postępowaniu przetargowym

powołany rzeczoznawca nie ocenił w jakim stopniu prezentowane fotele pokazowe spełniają

kryteria wymienione na stronie 16 SIWZ, lecz dokonał „odbioru technicznego” foteli. W

ocenie Odwołującego treść Opinii technicznej z dnia 30 października 2020r. wskazuje, że na

przyjęty przez rzeczoznawcę „Zakres oceny” składał się: wymiary gabarytowe; rodzaj

zastosowanych komponentów; zgodność z opisem ogólnym SIWZ; Boki fotela i system

SIWZ; Oparcie i siedzisko SIWZ; Tapicerka - rodzaj; Jakość szycia i tapicerowania; Montaż i

regulacja okuć/mechanizmów; Ergonomia użytkowa; Elementy Wolne od uszkodzeń; Ogólna

estetyka; Kompletność podzespołów Badanie pianki. Kryteria te nie nawiązują do tych

wymienionych na stronie 16 SIWZ. Ponadto, z opinii rzeczoznawcy wynika wprost, że

posłużył się niedopuszczalnym, ogólnie sformułowanym kryterium „Ogólna estetyka”, co

stanowi rażące naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

6

W ocenie Odwołującego dokonanie przez rzeczoznawcę nieprawidłowej oceny foteli

pokazowych pod kątem „Kryterium jakości i estetyki” z pominięciem kryteriów wymienionych

na stronie 16 SIWZ w sposób oczywisty wpłynęło na wynik postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargowym. Ponadto, Odwołujący zakwestionował

ustalenia rzeczoznawcy w zakresie tego, iż oferowany przez niego produkt posiada ostre

naroża, wgniecenia, zmarszczenia pokrowca, miejsca w których następuje ścieranie się

farby.

Niezależnie od powyższego zarzutu, Odwołujący wskazał, że przyjęte przez Zamawiającego

„Kryterium jakości i estetyki” narusza art. 7 ust. 1 w zw. z 36 ust. 1 pkt 13 ustawy w zw. z art.

91 ust. 2d Pzp. Po pierwsze opisane na stronie 16 SIWZ kryteria jakości i estetyki nie

spełniają wymagań ww. przepisów ustawy Pzp. Zamawiający na stronie 16 wymienił 9

różnych czynników (kryteriów), którymi będzie się kierował oceniając „Kryterium jakości i

estetyki”. Opis tych kryteriów powinien komunikować wykonawcom preferencje

zamawiającego i być na tyle jednoznaczny, aby umożliwić wykonawcy maksymalne

dostosowanie oferty do preferencji Zamawiającego. W szczególności Wykonawca nie może

zgadywać, na którym z kryteriów i jak bardzo Zamawiającemu zależy. Brak przypisania wagi,

opisania znaczenia poszczególnych przedstawionych na stronie 16 SIWZ czynników

(kryteriów) spowodowało, że Zamawiający nie był w stanie ustalić, które z wymienionych

kryteriów będzie miało pierwszoplanowe znaczenie przy ocenie foteli pokazowych przez

rzeczoznawcę. Problem ten w pełni uwidocznił się w treści opinii technicznej z dnia 30

października 2020 r., w której rzeczoznawca nie nawiązał do kryteriów wymienionych w

SIWZ i dokonał oceny foteli wedle przyjętej przez siebie metodologii oraz własnych kryteriów,

którym nadał własną wagę i znaczenie.

Po drugie, w ocenie Odwołującego, przyjęty w SIWZ sposób punktowania „Kryterium jakość i

estetyka” metodą porównanie do siebie ofert poszczególnych oferentów w świetle

przedmiotowego postępowania przetargowego w sposób wyraźny narusza zasady uczciwej

konkurencji. Metoda ta, przy niskiej liczbie oferentów, prowadzi do tego, że niewielka

odmienność w jakości oferowanego produktu, znajduje niewymierne przełożenie w liczbie

uzyskanych punktów. W skrajnym przypadku, w sytuacji wpłynięcia dwóch ofert, jedna w

kategorii „Kryterium jakość i estetyka” otrzymuje 40 punktów, a druga 0 punktów. W efekcie

kategoria ta pomimo tego, że ma wagę 40%, to w rzeczywistości, przy małej liczbie

oferentów (z uwagi na sposób obliczenia punktacji w kategorii „Kryterium: cena brutto (C)”)

przesądza o wyniku przetargu. W przedmiotowym przetargu, niezależne od jakościowych

różnic pomiędzy zaprezentowanymi modelami foteli, różnica w ocenie każdego z nich

musiała wynieść 20 bądź 40 punktów. Zdaniem Odwołującego punktowanie niezwykle

7

złożonego kryterium, jakim jest „Kryterium jakość i estetyka” metodą porównania prowadzi

do niepożądanych wyników, naruszając przy tym zasadę uczciwej konkurencji. W ocenie

Odwołującego posłużenie się, przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ postanowieniami,

które naruszają ww. przepisy ustawy Pzp, miało bezpośrednie przełożenie na wynik

postępowania przetargowego.

Dalej Odwołujący wskazał odnośnie tapicerki fotelu modelu pokazowego wykonanego przez

Cavea Design Sp. z o.o. wskazać należy, że Zamawiający na stronie 5 SIWZ wyraźnie

zaznaczył, że nie dopuszcza tkanin o fakturze tkanej. Co prawda, wskazano cyt. „...nie

dopuszcza stosowania tkanin tkanych o fakturze tkanej...”, niemniej wydaje się, że mamy

tutaj do czynienia z omyłką pisarską i zapis ten winien brzmieć „stosowania tkanin

nietkanych o fakturze tkanej”. Wynika to z tego, iż Zamawiający na tej samej stronie wskazał,

że nie dopuszcza tkanin połyskliwych oraz tkanych. Zgodnie z SIWZ (str. 6) model pokazowy

oferowanego fotela winien być zgodny z kartą produktu. Odwołujący wskazał, że z treści

Opinii technicznej z dnia 30 października 2020r. wynika, że tapicerka modelu pokazowego

fotela oferenta - Cavea Design Sp. z o.o. wykonana jest z materiału o fakturze tkanej, tj.

materiału którego Zamawiający nie dopuszcza.

W ocenie Odwołującego sposób oceny „Kryterium wytrzymałości pianki” w sposób rażący

narusza zasadę uczciwej konkurencji. Nazwa tego kryterium wskazuje, iż będzie premiować

oferenta, który zaoferuje Zamawiającemu najbardziej wytrzymałą piankę. Natomiast, sposób

oceny ww. kryterium sprowadza się do przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że użyta

przez oferenta pianka została przebadana 400.000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014

metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010.

Odwołujący wskazał, że na stronie 6 SIWZ Zamawiający wymaga od oferentów przedłożenia

atestu przebadania pianki 400.000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg

normy PN-EN ISO 2439:2010. Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne.

Odwołujący wskazuję, że przedłożył Zamawiającemu atest dowodzący tego, że użyta przez

niego pianka została przebadana 400.000 cykli wg norm: PN-EN ISO 3385:2014, PN-EN

ISO 2439:2010. Jest to rozwiązanie równoważne, które zamawiający dopuszcza i które

winno mieć swoje odzwierciedlenie w ocenie „Kryterium wytrzymałości pianki”. Niezależnie

od powyższego, sprowadzanie oceny wytrzymałości pianki do okazania jednego, ściśle

opisanego atestu, stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

W ocenie Odwołującego wymienione powyżej naruszenia przepisów prawa zamówień

publicznych spowodowało, iż Zamawiający w sposób sprzeczny z przepisami ustawy Pzp

8

przeprowadził przedmiotowe postępowanie przetargowe. W wyniku czego w sposób nie

prawidłowy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Izba ustaliła co następuje:

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności

filmowej”.

W Rozdziale III SIWZ, Zamawiający opisał tryb udzielenia zamówienia. W pkt 3,

Zamawiający wskazał, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

W Rozdziale IV, Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia. Zamawiający

wskazał m.in. wymaga następujących atestów: trudnopalności oferowanych foteli wg normy

PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014; toksyczności wg normy PN-88/B-

02855; badanie wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych

foteli wg normy PN- EN 12727:2016 poziom minimum 4; atest higieniczny oferowanych foteli

wydany przez PZH; atest badania odporności na ścieranie tapicerki oraz pilling; badanie

pianki na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO

2439:2010. Zamawiający dopuszcza by badanie pianki na 400 000 cykli było wykonane wg

PN-EN ISO 3385:2014 np. do 50.000, 80.000 lub 100.000 cykli zgodnie z wytycznymi w/w

normy a dla kolejnych cykli badania wg PN - EN 12727.

Zamawiający wymagał, aby wraz z ofertą dostarczyć model pokazowy ofertowanego fotela o

wymiarach, konstrukcji, parametrach i tapicerce zgodnej z SIWZ oraz kartą katalogową wraz

z wzornikiem tapicerek. Nie dopuszcza się przedkładania wzornika w postaci

skanu/zdjęcia/wydruku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badania

9

dostarczonego fotela pod kątem spełniania warunków SIWZ, a w szczególności: demontażu

siedziska/oparcia, demontażu układu tapicerskiego, odsłonięcia pianki z konstrukcji ramy i

wzmocnień siedziska, jak i oparcia.

Ponadto, Zamawiający wskazał, że w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy prawo

zamówień publicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Przyjęte urządzenia zostały użyte w celu opisania przedmiotu zamówienia i Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w

ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach (za wyjątkiem

zmian w zakresie tkaniny, których zamawiający nie dopuszcza). Wykonawca powinien

określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu

zamówienia.

W Rozdziale XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, Zamawiający

wskazał, że uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc

pod uwagę nw. kryteria:

Kryterium: cena brutto (C) - waga 50%

Kryterium: wytrzymałość pianki (P) - waga 10%

Kryterium: jakość i estetyka (J) - waga 40%

Dokonanie oceny ofert nastąpi przez sumowanie punktacji w/w kryteriów.

1) punktacja za kryterium cenę brutto (C) będzie obliczana na podstawie wzoru:

C -------------- x 50 punktów, przy czym 1 punkt 1 %

C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cn - najniższa cena ofertowa

Cb - cena oferty badanej

2) punktacja za kryterium wytrzymałości pianki (P) obliczane zostanie na podstawie

wzoru:

Jeśli wykonawca zastosuję piankę przebadaną na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO

3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 otrzyma 10 punktów w kryterium

oceny ofert. Badanie wytrzymałości musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem

10

przedłożonym wraz z ofertą. Jeśli wykonawca zastosuję piankę przebadaną na 400 000 cykli

wg różnych norm otrzyma 0 punktów w kryterium oceny ofert. Dokument potwierdzający

badania należy załączyć wraz z ofertą.

3) punktacja za kryterium jakość i estetyka (J) w zakresie:

- poprawnego zastosowania i wszycia dodatków (zamki, wciągi),

- ogólnej estetyki w zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia,

rozstawu i skoku igły, poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania

elementów, zmarszczeń pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość

wybarwienia elementów drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego

w fotelu stanowiącym wzór z przedstawionym wzornikiem tanin i SIWZ.

W celu przyznania punktów w tym kryterium Komisja przetargowa posłuży się opinią

rzeczoznawcy. W tym celu sekretarz komisji dokona anonimizacji foteli przedstawionych

wraz z ofertą jako modele prezentacyjne, numerując je cyframi arabskimi, maskując wszelkie

oznaczenia producenta/oferenta znajdujące się na modelach. Działania te mają na celu

umożliwienie obiektywnej oceny przez rzeczoznawcę. Badanie zostanie przeprowadzone w

sali widowiskowo-kinowej, przy maksymalnym natężeniu oświetlenia przewidzianego i

zainstalowanego w tym pomieszczeniu. Biegły po dokonaniu oględzin przedstawi Komisji

podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych w/w kryterium. Pozycja w rankingu

odpowiadać będzie ocenie pod względem spełniania wymagań w/w kryterium. Tym samym,

pierwszy fotel w rankingu będzie fotelem, który w opinii biegłego w największym stopniu

spełnia wymagania kryterium, a ostatni fotel spełnia wymagania w najmniejszym zakresie.

Po uszeregowaniu foteli w kolejności Komisja przetargowa dokona punktacji foteli według

wzoru: Fotel spełniający wymagania w najmniejszym zakresie otrzyma 0 punktów, a każdy

następny o 5 punktów więcej. W przypadku oceny foteli jako jednakowe (miejsca ex equo)

Komisja przyzna tyle samo punktów tym dwóm fotelom.

Izba ustaliła, że w postępowaniu złożone następujące oferty:

Nume r oferty

Nazwa i adres oferenta Cena oferty w złotych brutto

Cykle wytrzymałości pianki

Załączono fotel do badania

1. TRONUS Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

304 690,68 zł nie

11

2. MEGAN SEATING M. G., Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

232 470,00 zł 400 000 tak

3. Cevea Design Sp. z o.o., ul. Piastowska 8D lok. 3, 30211 Kraków

232 470,00 400 000 tak

4. FPN Kartuzy W. S., ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy

207 673,20 zł 400 000 tak

Izba ustaliła, że w dniu 30 października 2020 r. rzeczoznawca powołany przez

Zamawiającego sporządził opinię techniczną. W opinii w pkt 4 zawarto następującą opinię:

Kryteria rankingu odnoszą się tylko do zakresu opisanego w XV.1.3. 1 miejsce rankingu — w największym stopniu spełnia kryteria XV.1.3.

Fotel oznaczony symbolem 2

2 miejsce rankingu Fotel oznaczony symbolem 1

3 miejsce rankingu — w najmniejszym stopniu spełnia kryteria XV.1.3.

Fotel oznaczony symbolem 3

Izba ustaliła, że w dniu 2 listopada 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o

wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta

Przystępującego.

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,

a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie

przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności

podniesionych w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako

najkorzystniejszej.

W ocenie Izby, nie potwierdziły się zarzuty podniesione przez Odwołującego. Tym samym

odwołanie podlegało oddaleniu.

Izba uznała, że następujące zarzuty podniesione są zarzutami spóźnionymi:

1) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 13 w zw. z art. 91 ust. 2

d ustawy Pzp poprzez sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny "Kryterium

12

jakości i estetyki (J)” w sposób ogólny i niejasny wyrażający się między innymi

brakiem przypisania znaczenia wagi poszczególnym wymienionym elementom

składających się na ww. kryterium;

2) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 13 zw. z art. 91 ust. 2 d

ustawy Pzp poprzez dokonania punktacji "Kryterium jakości i estetyki” metodą

porównanie do siebie oferty;

3) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 13 zw. z art. 91 ust. 2d

ustawy Pzp poprzez sformułowanie na stronie 16 SIWZ sposobu oceny "Kryterium

wytrzymałości pianki (P) w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji.

W ocenie Izby, argumentacja Odwołującego zawarta w treści odwołania względem ww.

zarzutów jest polemiką wykonawcy z zapisami SIWZ. Wykonawca podniósł, m.in. że:

„…przyjęte przez Zamawiającego „Kryterium jakości i estetyki” narusza art. 7 ust. 1 w zw. z

36 ust. 1 pkt 13 ustawy w zw. z art. 91 ust. 2d Pzp. Po pierwsze opisane na stronie 16 SIWZ

kryteria jakości i estetyki nie spełniają wymagań ww. przepisów ustawy Pzp”, „Brak

przypisania wagi, opisania znaczenia poszczególnych przedstawionych na stronie 16 SIWZ

czynników (kryteriów) spowodowało, że Zamawiający nie był w stanie ustalić, które z

wymienionych kryteriów będzie miało pierwszoplanowe znaczenie przy ocenie foteli

pokazowych przez rzeczoznawcę”, „przyjęty w SIWZ sposób punktowania „Kryterium jakość i

estetyka” metodą porównanie do siebie ofert poszczególnych oferentów w świetle

przedmiotowego postępowania przetargowego w sposób wyraźny narusza zasady uczciwej

konkurencji”, „W ocenie Odwołującego sposób oceny „Kryterium wytrzymałości pianki” w

sposób rażący narusza zasadę uczciwej konkurencji”, „sposób oceny „Kryterium

wytrzymałości pianki” w sposób rażący narusza zasadę uczciwej konkurencji. Nazwa tego

kryterium wskazuje, iż będzie premiować oferenta, który zaoferuje Zamawiającemu

najbardziej wytrzymałą piankę. Natomiast, sposób oceny ww. kryterium sprowadza się do

przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że użyta przez oferenta pianka została

przebadana 400.000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO

2439:2010”.

Zadaniem Izby wymienione zarzuty wprost dotyczą zapisów SIWZ, z którymi Odwołujący

mógł zapoznać się w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. 15.10.2020. Zgodnie z art.

182 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w

13

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia”. Tym samym ewentualny termin

składania odwołania na ww. zarzuty minął 20.10.2020. Wykonawca jest związany

ustawowym terminem wniesienia odwołania, który ma charakter zawity, a jego upływ

powoduje utratę możliwości skorzystania z tego środka ochrony prawnej.

Zarzut naruszenia Zarzut naruszeni art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na

skutek dokonania nieprawidłowej oceny foteli pokazowych pod kątem "Kryterium jakości i

estetyki” w wyboru oferty przedsiębiorcy o nazwie Megan Seating M. G.

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający

wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W analizowanym stanie faktycznym, ocena próbek przedmiotu zamówienia złożonych przez

wykonawców w kryterium oceny jakość i estetyka obejmowała ocenę w zakresie: (i)

poprawnego zastosowania i wszycia dodatków (zamki, wciągi); (ii) ogólnej estetyki w

zakresie uformowania wkładów z pianki poliuretanowej, linii szycia, rozstawu i skoku igły,

poprawności działania funkcji oraz montażu podzespołów, licowania elementów, zmarszczeń

pokrowca i występujących uszkodzeń mechanicznych, jednolitość wybarwienia elementów

drewnianych i tapicerowanych. Zgodność materiału zastosowanego w fotelu stanowiącym

wzór z przedstawionym wzornikiem tkanin i SIWZ. Ponadto, Zamawiający wskazał, że w celu

przyznania punktów w tym kryterium Komisja przetargowa posłuży się opinią rzeczoznawcy.

Zgodnie zaś z zapisami Rozdziału XV.1.3, rzeczoznawca po dokonaniu oględzin przedstawi

Komisji podsumowanie zawierające ranking foteli ocenianych w/w kryterium. Pozycja w

rankingu odpowiadać będzie ocenie pod względem spełnienia wymagań w/w kryterium.

Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał w żaden sposób, iż ocena próbek została

przeprowadzona przez Zamawiającego niezgodnie z przyjętymi zapisami SIWZ. Po pierwsze

wskazać należy, że to komisja przetargowa dokonywała oceny próbek, wspomagając się w

tym zakresie opinią rzeczoznawcy. Po drugie, okolicznością bezsporną jest to, że

rzeczoznawca sporządził wymaganą opinię. Zgodnie z zapisami SIWZ opinia powinna

zawierać ranking ofert ocenionych w kryterium jakość i estetyka (J). Nie budzi wątpliwości

fakt, iż opinia rzeczoznawczy z dnia 30 października w pkt 4 zawiera taki ranking.

Dodatkowo rzeczoznawca wyraźnie zaznaczył, że ranking dotyczy tylko zakresu opisanego

w XV 1.3. Po trzecie, z żadnego postanowienia SIWZ nie wynika wymagany przez

Zamawiającego zakres informacji jakie rzeczoznawca winien zamieścić w opinii.

14

Zamawiający wymagał rankingu ofert i taka informacja została zwarta w dokumencie. Po

czwarte, Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że rzeczoznawca nie ocenił i w jakim

stopniu próbek w ramach kryterium (J). Odwołujący posługuje się ogólnym stwierdzeniem, iż

rzeczoznawca dokonał oceny foteli na postawie innych parametrów niż wskazane w pkt

XV.3.1, nie uzasadniając jednak w żaden sposób swojego stanowiska. To, że rzeczoznawca

dokonał analizy próbek w szerszym zakresie niż wynikającym ze SIWZ nie może stanowić o

zasadności zarzut Odwołującego. Z treści opinii rzeczoznawcy wynika w sposób

jednoznaczny, iż fotele były ocenione względem kryterium wskazanego w pkt XV.1.3.

Odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnych. Po piąte, jak stwierdzi Odwołujący w

treści odwołania przyjęte w pkt XV.1.3 kryteria oceny Jakości miały charakter

niejednoznaczny, co uwidoczniło się w treści opinii technicznej z dnia 30 października 2020

r., w której rzeczoznawca nie nawiązał do kryteriów wymienionych w SIWZ i dokonał oceny

foteli wedle przyjętej przez siebie metodologii oraz własnych kryteriów, którym nadał własną

wagę i znaczenie. Zdaniem Izby Odwołujący podejmuje próbę negowania prawidłowości

oceny próbek poprzez spóźniony zarzut dotyczący treści SIWZ. Należy wskazać, że w

zakresie oceny jakości i estetyki, Zamawiający posłużył się pojęciem „ogólnej estetyki”

wskazując elementy jakie winny zostać ocenione w tym kryterium. Biegły oceniał jakość

szycia, co odpowiada kryterium oceny poprawnego zastosowania i wszycia dodatków, linii

szycia, rozstawu i skoku igły, ocenił jakość tapicerowania co odpowiada kryterium oceny

jednolitości wybarwienia tapicerowania, ocenił montaż i regulację okuć/mechanizmów, co

odpowiada kryterium oceny poprawność działania funkcji i montażu podzespołów, licowania

elementów, wreszcie biegły oceniał ogólną estetykę do jakiej referuje kryterium jakości.

Należy podkreślić, że Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, iż biegły nie oceniał

elementów wskazanych w SIWZ. Co więcej, nie wykazał, że biegły dokonał niewłaściwej

oceny próbki złożonej przez Odwołującego. Zdaniem Izby, Odwołujący próbuje na etapie

badania i oceny ofert kwestionować zapisy SIWZ dotyczące przyjętej przez Zamawiającego

procedury oceny próbek. Takie działanie Odwołującego uznać należy za spóźnione.

Odwołujący miał możliwość kwestionowanie zapisów SIWZ w zakresie sposobu

sporządzenia opinii rzeczoznawcy czy zakresu informacji jakie powinna ona zawierać. Nie

uczynił tego w odpowiednim momencie postępowania przetargowego, zaś na obecnym

etapie postępowania podnoszone argumenty są zdaniem Izby spóźnione. W ocenie Izby,

Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, iż ocena próbek dokonana przez Zmawiającego, z

pomocą opinii rzeczoznawcy odbyła się z naruszeniem ww. postanowienia SIWZ

dotyczących oceny ofert. Jednoczenie Izba wskazuje, że Odwołujący nie wskazał w jakim

zakresie oferta wybrana Megan Seating M. G. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ

oraz co istotniejsze nie wskazał na jakiej podstawie prawnej i faktycznej powinna być

15

odrzucona. Co istotne Odwołujący również nie kwestionował wyboru oferty najkorzystniejszej

oraz nie kwestionował przyznanej wybranemu wykonawcy punktacji w kryteriach oceny ofert.

Odnoszą się do argumentu Odwołującego o przedłożeniu wraz z ofertą atestu

równoważnego potwierdzającego, że użyta przez niego pianka została przebadana 400.000

cykli wg norm: PN-EN ISO 3385:2014, PN-EN ISO 2439:2010, to Izba wskazuje, że

Zamawiający w treści SIWZ wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie

gorszych parametrach (za wyjątkiem zmian w zakresie tkaniny, których zamawiający nie

dopuszcza). Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają

warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Izby, Odwołujący miał

obowiązek wskazać w ofercie, iż przedkłada atest równoważny do wymaganego przez

Zamawiającego i jednocześnie wykazać ową równoważność parametrów. Odwołujący

zaniechał obu czynności na etapie składania ofert, co, w ocenie Izby, powoduje, iż zarzut

uznać należy za niezasadny.

Zarzut naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 poprzez nie odrzucenie oferty Cavea Design sp. z o.o.

pomimo, że jej treść nie odpowiada SIWZ albowiem model pokazowego fotela posiadał

tapicerkę wykonaną z materiału o fakturze tkanej

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Zdaniem Izby brak jest podstaw do odrzucenia

oferty wykonawcy Cavea Design sp. z o.o. na obecnym etapie postępowania. Zamawiający,

zgodnie z postanowieniami SIWZ, zastosował procedurę odwróconą, wskazaną w art. 24aa

ustawy Pzp. Tym samym, w toku postępowania Zamawiający nie dokonywał odrzucenia

oferty ww. wykonawcy, ponieważ ze względu na łączną liczbę przyznanych punktów, a co za

tym idzie, kolejność ofert oferta w/w firmy nie była badana w kolejnym (trzecim) etapie

postępowania. Gdyby przyjąć, że najkorzystniejsza oferta zostałaby odrzucona, wtedy

Zamawiający przystąpiłby do kolejnego etapu badania oferty Cavea Design.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.

z 2018, poz. 972 z zm.).

Przewodniczący: ……………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij