19-11-2020

KIO 2760/20

1

Sygn. akt: KIO 2760/20

POSTANOWIENIE

z dnia 19 listopada 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 19 listopada 2020 r.

w Warszawie odwołania z dnia 26 października 2020 r. przez wykonawcę Roche

Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8 w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Górnośląskie Centrum Zdrowia

Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Medyków

16,

przy udziale wykonawcy Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Al. Jerozolimskich 181B, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu

Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8 kwoty 15 000,00 zł (słownie:

piętnaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ……………………….

3

Sygn. akt: KIO 2760/20

U z a s a d n i e n i e

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą w Katowicach przy ul. Medyków 16 (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Dostawa odczynników wraz

z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii”.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22 maja 2020 r.

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 099-236830.

W dniu 16 października 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Roche

Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8 (dalej:

„Odwołujący”) o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą została uznana oferta wykonawcy

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181B

(dalej: „Przystępujący” lub „Beckman”).

W dniu 26 października 2020 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej odwołanie wobec niezgodność z ustawą czynności (zaniechań)

Zamawiającego polegających na:

 dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Beckman jako najkorzystniejszej w

postępowaniu,

 zaniechaniu odrzucenia oferty Beckman w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2 Pzp, z powodu niezgodności treści tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”),

 wadliwej ocenie oferty Beckman, polegającej na przyznaniu temu wykonawcy błędnej

(zawyżonej) liczby punktów w kryterium „parametry techniczne”, a w konsekwencji

błędnej (zawyżonej) łącznej liczby punktów w ramach oceny końcowej oferty, od

czego zależał wybór oferty najkorzystniejszej,

4

 wadliwiej ocenie oferty Odwołującego polegającej na przyznaniu temu wykonawcy

błędnej (zaniżonej) liczby punktów cząstkowych w kryterium „parametry techniczne",

co doprowadziło do przyznania firmie Beckman zawyżonej liczby punktów w

przedmiotowym kryterium.

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały dokonane

(względnie zaniechano ich podjęcia) z naruszeniem:

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp oraz w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy

przez zaniechanie odrzucenia oferty Beckman, podczas gdy treść oferty Beckman nie

odpowiada treści SIWZ i jako taka powinna zostać odrzucona, a tym samym

naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez

wybór oferty podlegającej odrzuceniu,

2. art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez niewłaściwą ocenę oferty

Beckman w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w

szczególności na skutek przyznania firmie Beckman błędnej (zawyżonej) liczby

punktów w kryterium „parametry techniczne”, a w konsekwencji przyznanie firmie

Beckman błędnej (zawyżonej) łącznej liczby punktów w ramach oceny końcowej

oferty, co miało wpływ na wynik postępowania, gdyż to oferta Odwołującego jest

ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu, a tym samym naruszenie zasady równego

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,

3. art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez niewłaściwą ocenę oferty

Odwołującego w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w

szczególności na skutek przyznania Odwołującemu błędnej (zaniżonej) liczby

punktów cząstkowych w kryterium „parametry techniczne", co doprowadziło do

przyznania firmie Beckman błędnej (zawyżonej) liczby punktów w tym kryterium, a w

konsekwencji w ramach oceny końcowej oferty, co miało wpływ na wynik

postępowania, gdyż to oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w

postępowaniu, a tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i

uczciwej konkurencji.

Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:

I. unieważnienia czynności wyboru oferty Beckman jako najkorzystniejszej w

postępowaniu,

II. powtórzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu oraz:

a) dokonania czynności odrzucenia oferty Beckman,

5

b) względnie obniżenie oceny punktowej przyznanej ofercie Beckman w

kryterium „parametry techniczne” do 11,25 punktów (zamiast przyznanych 20

punktów), a w konsekwencji obniżenie oceny oferty Beckman na podstawie

wszystkich kryteriów oceny ofert do łącznej liczby 81,25 punktów (zamiast

przyznanych 90 punktów) zgodnie z symulacją przedstawioną w uzasadnieniu

odwołania.

W dniu 30 października 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie

Zamawiającego skutecznie przystąpił wykonawca Becman.

W dniu 18 listopada 2020 r. do Izby w formie elektronicznej ze strony Zamawiającego

wpłynęło pismo „Odpowiedź na odwołanie”, w którym Zamawiający oświadczył, że

uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu. W dniu 19 listopada 2020 r. ww. pismo

wpłynęło do Izby w formie pisemnej (prezentata „Krajowa Izba Odwoławcza 2020-11-19

WPŁYNĘŁO”).

Izba w toku posiedzenia z udziałem stron stwierdziła niestawiennictwo prawidłowo

zawiadomionego w dniu 13.11.2020 r. Przystępującego o terminie posiedzenia z udziałem

stron (pismo z dnia 12.11.2020 r. znak UZP/BO/MP/21590/27150/20 – w aktach

postępowania odwoławczego). W dniu 13 listopada 2020 r. Przystępujący za pomocą

e-maila potwierdził otrzymanie ww. korespondencji w sprawie (e-mail z dnia 13.11.2020 r.

godz. 11.52 przesłany z adresu zampu@beckman.com).

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, niestawiennictwo strony oraz uczestnika

postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie

wstrzymuje rozpoznania odwołania.

Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, Przystępujący miał możliwość

stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Jego niestawiennictwo w

okolicznościach wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki procesowe.

Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na

posiedzenie Izby wyznaczone na 19 listopada 2020 r. W ocenie Izby powyższe jest

równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez

Zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania

jest tą fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym

etapie strony prezentują swoje ostateczne stanowiska procesowe co do podtrzymania lub

cofnięcia odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia

6

sprzeciwu wobec tej ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest

skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie

postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania

swoich interesów.

Tym samym w analizowanej sprawie skład orzekający podzielił stanowisko już

uprzednio wyrażane przez Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. w postanowieniu z dnia 7

grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2214/16), postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt

KIO 2534/15), postanowieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO 991/10),

postanowieniu z dnia 27 czerwca 2012 r. (sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4

września 2014 r. (sygn. akt KIO 1710/14), postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn.

akt KIO 1575/10) i postanowieniu z dnia 21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15),

postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r. (sygn. akt KIO 1353/19) .

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że

postępowania podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 Pzp. Jednocześnie Izba

wskazuje, iż zgodnie z treścią powołanego przepisu Zamawiający wykonuje, powtarza lub

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w

odwołaniu.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba wzięła pod uwagę fakt,

że uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych

okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit.

a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) – Izba postanowiła znieść

wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i orzec o dokonaniu zwrotu Odwołującemu

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij