05-11-2020

KIO 2225/20

1

Sygn. akt: KIO 2225/20

POSTANOWIENIE

z dnia 5 listopada 2020 roku

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 5 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2020 roku przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3 Spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 1 Spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Ann-Pol Inwestycje 9 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje

19 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 21 Spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu w postępowaniu prowadzonym przez Skarb

Państwa – 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

przy udziale:

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Bydgoszczy, FACTUM Usługi Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Bydgoszczy, zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego,

B. wykonawcy Z. N., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie odwołującego

postanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 1 Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Ann-Pol Inwestycje 9 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 19

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 21 Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w Opolu kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), na niniejsze postanowienie,

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ………………………………

3

Sygn. akt: KIO 2225/20

Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa – 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu -

działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa

kotłowni opalanych paliwem stałym.

W dniu 7 września 2020 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia: Ann-Pol Inwestycje 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol

Inwestycje 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 4 Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 9 Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Ann-Pol Inwestycje 19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ann-

Pol Inwestycje 21 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu (dalej: odwołujący)

wnieśli odwołanie od czynności zamawiającego w zakresie części I, II, III polegających na :

1. wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum PPHU

"FACTUM" sp. z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 5 m.3 85-020 Bydgoszcz oraz Factum

Usługi sp. z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 5 m.3 85-020 Bydgoszcz, (dalej:

„konsorcjum” lub „przystępujący FACTUM”), pomimo iż konsorcjum umyślnie wprowadziło

zamawiającego w błąd, składając fałszywe oświadczenia, ukrywając tym samym

niespełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu;

2. błędnej ocenie i niewystarczającej weryfikacji złożonych w odpowiedzi na

wezwanie przez konsorcjum dokumentów, przez błędne uznanie iż konsorcjum udowodniło,

iż spełnia ono postawione przez zamawiającego niezbędne warunki udziału w postępowaniu,

3. zaniechaniu odrzucenia oferty przystępującego FACTUM,

4. zaniechaniu wykluczenia przystępującego FACTUM z przedmiotowego

postępowania,

5. podejmowaniu czynności w postępowaniu w sposób naruszający zasady

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także wybór oferty

najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy P.z.p. poprzez stworzenie sytuacji, w

której porównanie ofert nie jest możliwe,

4

6. zaniechaniu dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w

zakresie zad. 2 i 3 oraz zbadania tejże oferty pod kątem spełniania warunków udziału w ww.

postępowaniu,

7. zaniechaniu wybrania oferty odwołującego w zakresie zad. 1 w ww.

postępowaniu. mimo złożenia przezeń najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższymi postanowieniami odwołujący zarzucił zamawiającemu

naruszenie :

1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu w

sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z ustawą,

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez nieodrzucenie oferty konsorcjum, które

podlega wykluczeniu i tym samym jego oferta podlega odrzuceniu,

3. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie z postępowania

konsorcjum, mimo iż nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu określonych w treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak palaczy w wykazie z uprawnieniami na

żurawika w związku z fałszywym oświadczeniem)

4. art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie z postępowania

konsorcjum, mimo iż składane przez konsorcjum oświadczenia i dokumenty poświadczają

nieprawdę i tym samym wprowadzają Zamawiającego w błąd co do spełniania przez

konsorcjum warunków udziału w postępowaniu (wprowadzenie w błąd dot. fałszywego

oświadczenia)

5. art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy P.z.p. w zw. z art. 3 ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 419 z późn. zm) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę w

sytuacji, gdy jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o:

1. nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty

konsorcjum z postępowania we wszystkich zadaniach,

2. nakazanie zamawiającemu wykluczenie konsorcjum z postępowania i tym

samym odrzucenie jego oferty,

5

3. nakazanie zamawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert w

zakresie zadania 2 oraz zadania 3 i zbadania oferty najkorzystniejszych pod kątem

spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4. nakazanie zamawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert w

zakresie zadania 1 i w związku z tym wybór oferty odwołującego,

5. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania

według norm przepisanych.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe „FACTUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy, FACTUM

Usługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca Z.

N. .

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 22 października 2020 roku zamawiający

oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania.

Pismem z dnia 26 października 2020 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał

przystępującego FACTUM do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co

do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania, w terminie 3 dni od

dnia doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania.

Przystępujący FACTUM w dniu 28 października 2020 roku złożył pismo procesowe, w

którym oświadczył, że wnosi o oddalenie odwołania i oświadczył, że podtrzymuje wszystkie

twierdzenia, zarzuty oraz wnioski zawarte w oświadczeniu o przystąpieniu do postępowania

odwoławczego oraz w replice na stanowisko odwołującego, które zostało złożone na

oświadczenie o przystąpieniu w postępowaniu z wnioskiem o oddalenie odwołania wraz z

zasądzeniem kosztów postępowania. Przystępujący FACTUM przedstawił jednocześnie

merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie. W złożonym piśmie

przystępujący FACTUM nie złożył oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu wobec

uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania.

Izba zważyła, co następuje:

Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego i nie zgadza się z uwzględnieniem przez zamawiającego zarzutów

6

odwołania, może wnieść sprzeciw wobec tego uwzględnienia. Możliwość wniesienia

sprzeciwu wynika z art. 186 ust. 4 ustawy P.z.p., zgodnie z którym, jeżeli uczestnik

postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,

wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,

Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw, zgodnie z art. 186 ust. 5 ustawy P.z.p., wnosi się w

formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie regulaminu postępowania przy

rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.), w zależności od poczynionych

ustaleń faktycznych skład orzekający Izby wzywa uczestnika postępowania odwoławczego,

który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, do złożenia

oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez

zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu albo co do uwzględnienia

w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli odwołujący w pozostałej części

wycofał zarzuty odwołania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem

umorzenia postępowania odwoławczego.

Izba wskazuje, że stanowisko zawarte w piśmie z dnia 28 października 2020 roku nie

zawierało oświadczenia w kwestii sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego

zarzutów odwołania. Wniesienie sprzeciwu jest czynnością podejmowaną w postępowaniu

odwoławczym, której skutkiem jest ukształtowanie pozycji procesowej uczestnika

dokonującego tej czynności. Tym samym oświadczenie w kwestii wniesienia sprzeciwu nie

powinno być domniemywane na podstawie treści zawartych w pismach i oświadczeniach

składanych przez wykonawcę w toku postępowania odwoławczego, lecz powinno zostać

wyrażone wprost jako „sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów

przedstawionych w odwołaniu”. Z wniesieniem sprzeciwu ustawa P.z.p wiąże bowiem szereg

skutków prawnych i procesowych, w tym brak możliwości wykonania, powtórzenia lub

unieważnienia przez zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów czy

obciążenie wnoszącego sprzeciw kosztami postępowania odwoławczego w przypadku

uwzględnienia odwołania przez Izbę (art. 186 ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy P.z.p.).

Odnosząc się do stanowiska przystępującego FACTUM w zakresie nadmiernego

formalizmu odwołującego, który wnosił o umorzenie postępowania odwoławczego, Izba

podkreśla, że postępowanie odwoławcze istotnie cechuje się dość wysokim formalizmem.

Podkreślenia jednak wymaga, że przystępującego, z uwagi na profesjonalny charakter jego

działalności, obowiązuje podwyższona staranność. Owa staranność obejmuje również

czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym, które charakteryzuje się wysokim

stopniem sformalizowania. Niemniej jednak wykonawca przystępujący do takiego

7

postępowania winien znać obowiązujące w tym zakresie przepisy i zasady z nich wynikające

i stosować je przy dokonywanych czynnościach.

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego,

który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza

postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w

postępowaniu, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Wobec powyższego orzeczono

jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż

koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy P.z.p.,

orzekając o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego się na

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący: ………………………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij