19-10-2020

KIO 2000/20

1

Sygn. akt: KIO 2000/20

WYROK

z dnia 19 października 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2020 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez

wykonawcę Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z

siedzibą w Kaliszu

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AK

NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą

w Niemczech zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego

orzeka:

1. Oddala odwołanie;

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Instal Warszawa S.A. z siedzibą w

Warszawie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr.

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę

Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania;

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący:

……………………

3

Sygn. akt KIO 2000/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą

w Kaliszu prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),

postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji

oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej:

„Odwołującym”) w dniu 17 sierpnia 2020 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność odrzucenia oferty Odwołującego oraz

zaniechania wykluczenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH

z siedzibą w Niemczech, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów

ustawy:

1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2) i pkt 6) oraz art. 87 ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy Pzp,

polegające na niezgodnym z przepisami ustawy Pzp odrzuceniu oferty Odwołującego,

ewentualnie polegające na nieuzasadnionym odrzuceniu oferty Odwołującego bez

poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych

zmian w treści oferty;

2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ustawy Pzp, polegającym na niezgodnym z przepisami

ustawy Pzp wyborze oferty wyborze oferty konsorcjum AK Nova Sp. z o.o. oraz Strabag

Umwelttechnik GmbH i zaniechaniu właściwej oceny tej oferty w kryteriach oceny ofert;

3) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, polegającym na zaniechaniu

wykluczenia wykonawcy AK Nova Sp. z o.o. oraz Strabag Umwettechnik GmbH mimo braku

wykazania przez tego wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie

dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie zarzutów odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:

1) unieważnienia oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty;

2) dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

4

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz

postanowienia SIWZ, ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik

GmbH z siedzibą w Niemczech jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz

uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i

zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego

odwołania.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą w

Niemczech (zwanych dalej również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą

w Kaliszu prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie

zamówienia na: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów

magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Zamawiający w dniu 7 sierpnia 2020 r. dokonał

odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp dokonał oraz wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz

Strabag Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Niemczech. Uzasadniając odrzucenie oferty

Odwołującego Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z

ofertą wykazu cen – zgodnie z załącznikiem do Instrukcji dla wykonawców – część I SIWZ.

W złożonym przez wykonawcę wykazie cen, kwota ceny netto wskazana w pozycji 3.2

Urządzenia (nie mniej niż 35% ceny oferty) jest większa od sumy pozycji od 3.2.1 do 3.2.15

cen netto o kwotę 326.280,00 zł. Z uwagi na ograniczenia procentowe nałożone przez

Zamawiającego w każdej podlegającej sumowaniu do Ceny oferty pozycji wykazu cen (nie

więcej lub nie mniej niż wskazany w wykazie cen procent ceny ofertowej) zmiana ceny oferty

w wierszu 12 – cena oferty łącznie, na skutek poprawy kwoty w poz. 3.2, t.j. jej obniżenie o

5

326.280,00 zł pociągnęłaby za sobą naruszenie dopuszczalnych wskaźników procentowych

w poz. 1,24, 5, 6, 9 i 11 wykazu cen, wymaganych przez Zamawiającego, co z kolei

spowodowałoby niezgodność oferty wykonawcy z siwz. Natomiast poprawa, zgodnie

sugestią wykonawcy, wykazu cen, bez zmniejszenia łącznej ceny oferty, a poprzez dodanie

kwoty 326.280,00 do pozycji 3.1 Roboty budowlane i prace montażowe spowodowałaby

niedopuszczalną zmianę treści oferty wykonawcy.

Według Odwołującego takie niewielkie odchylenia od ograniczeń procentowych

nałożonych przez Zamawiającego na Wykaz cen nie świadczyłyby o niezgodności oferty ze

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obligującą do odrzucenia oferty. W jego

ocenie Zamawiający niewłaściwie kwalifikuje omyłkę rachunkową (nieprawidłowy wynik

zsumowania kilku liczb) jako błąd w obliczeniu ceny, gdyż uważa, że poprawienie omyłki

rachunkowej doprowadziłoby do niezgodności oferty z treścią SIWZ (w zakresie proporcji

cen pozycji Wykazu cen do ceny łącznej oferty).

Dla Odwołującego zgodne z zasadami poprawy omyłek byłoby poprawienie pozycji

3.2 na kwotę 37 522 200,00 zł poprzez odjęcie kwoty 326.280,00 zł z tej pozycji, a w

rezultacie poprawienie pozycji 3. na kwotę 45 352 920,00 zł, a łącznej ceny oferty na kwotę

79 863 555,60 zł. Zdaniem Odwołującego drobne niezgodności w zakresie wskaźników

procentowych cen, będące skutkiem takiej poprawy, nie świadczyłyby o niezgodności treści

oferty z treścią specyfikacji, na co zwracał uwagę Odwołujący również w wyjaśnieniach z

dnia 20 lipca 2020 r. Jednak sam Odwołujący zauważył, że wzór Wykazu cen, ustanowiony

przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu w każdej pozycji cenowej (od 1 do 11, a

także 3.1) zawierał ograniczenia procentowe w stosunku do ceny oferty łącznie: nie więcej

niż n% ceny ofertowej, nie mniej niż n% ceny ofertowej lub równe n% ceny ofertowej.

Większość pozycji objęta była ograniczeniem „nie więcej niż” n% ceny ofertowej, jedynie

poz. 3 i 3.2 zawierały ograniczenie „nie mniej niż” n% ceny ofertowej. W ocenie

Odwołującego, w tym przypadku niejednokrotnie należało wyjść od łącznej ceny oferty, aby

uzyskać cenę danego elementu mieszczącego się w granicach procentowych ustanowionych

przez Zamawiającego.

Ponadto Odwołujący rozważał możliwość poprawienia cen poz. 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 11 w

trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako innej omyłki, jednak ze względu na sposób

ukształtowania wzoru Wykazu cen przez Zamawiającego (ograniczenia procentowe w każdej

pozycji) byłoby to niemożliwe, gdyż poprawa każdej kolejnej pozycji poprzez jej zmniejszenie

do wymaganego wskaźnika procentowego, powodowałaby znowu obniżenie łącznej ceny

oferty, a w rezultacie kolejne niezgodności ze wskaźnikami procentowymi innych pozycji.

6

Według Odwołującego rozwiązaniem pozwalającym zachować zgodność wskaźników

procentowych po poprawie omyłki rachunkowej było: przeniesienie „nadwyżek” procentowych z

pozycji „nie więcej niż” n% ceny ofertowej, w których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego

procenta ceny łącznej, do pozycji „nie mniej niż n%” ceny ofertowej. Takie rozwiązanie

pozwalałoby uwzględnić w cenie łącznej poprawę omyłki rachunkowej (cena łączna wynosiłaby

64.929.720,00 zł netto, 79 863 555,60 zł); dodanie kwoty 326.280,00 zł do poz. 3.1, która nawet

po takiej poprawce spełniałaby warunek „nie więcej niż 20% ceny ofertowej”. Cena łączna

pozostałaby wtedy na dotychczasowym poziomie 65.256.000,00 zł netto, 80.264.880 zł brutto.

Taka poprawa pozwoliłaby uwzględnić poprawienie omyłki rachunkowej w pozycji, w której do

błędnego zsumowania doszło tj. poz. 3.2 Wykazu cen.

Jak zauważono w pkt 22.4. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) Zamawiający wskazał:

22.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po

przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych

zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a

końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do I grosza. Pkt 22.3. Przy

poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie kierował

się zasadami tam zawartymi. 22.4. Zamawiający oczekuje skalkulowania i podania w

Formularzu Oferty ceny Oferty, która będzie wynikać ze złożonego wraz z Formularzem

Oferty Wykazu cen.

W załączniku nr 9 do IDW — Wykaz cen (dokument, który Wykonawca zobowiązany

by złożyć wraz z Formularzem Oferty) Zamawiający przy każdej z jedenastu pozycji,

odpowiadającej poszczególnym odcinkom prac, zamieścił wytyczne co do sposobu

kształtowania ceny przez wykonawców. Zamawiający wskazał, że poszczególne ceny

jednostkowe nie mogą wynosić mniej lub więcej (w zależności od pozycji) ceny oferty.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wystąpił do

Odwołującego, badając czy ujawniony błąd będzie mógł zostać poprawiony w trybie art. 87

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. W wyniku podjętych czynności Zamawiający ustalił, że w zaistniałym

stanie faktycznym nie jest możliwe dokonanie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w taki

sposób, który nie prowadziłby do niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ. Izba zgodziła

się z Zamawiającym.

Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że w przypadku oferty

Odwołującego proponowana zmiana doprowadziłaby do przekroczenia maksymalnych cen,

jakie dla poszczególnych pozycji zastrzegł Zamawiający, a tym samym do niezgodności

7

treści oferty z SIWZ. Nie można zgodzić się z Odwołującym, że ewentualny sposób

poprawienia jest oczywisty dla Zamawiającego i mógł go dokonać bez sugestii

Odwołującego. Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że niezależnie od

tego, z jakim przekroczeniem mamy do czynienia – w tym stanie faktycznym – ofertę

Odwołującego należało uznać za niezgodną z SIWZ. Zamawiający nie przewidział w SIWZ

żadnych wyjątków w zakresie ustalenia cen maksymalnych za poszczególne grupy robót.

Zgodzić należało się również, że w treści SIWZ nie znalazły się zapisy, które zakładałyby

pewien margines odstępstw od narzuconych przez Zamawiającego wartości procentowych.

Zatem nie można zgodzić się z Odwołującym, że zachodziły okoliczności uzasadniające

poprawienie – w tym stanie faktycznym - oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art.

87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Ponadto twierdzenia Odwołującego, jakoby na gruncie przedmiotowej sprawy

Zamawiający miał możliwość dokonania poprawy omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3

Pzp, również należało uznać za nieuzasadnione. Słusznie zauważył Zamawiający wraz z

Przystępującym, że fakt wskazywania przez Odwołującego na dwa możliwe (w jego ocenie)

sposoby poprawienia omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, wyklucza dokonanie takiej

poprawy. Zgodzić należało się, że aby dokonać poprawienia innej omyłki w rozumieniu art.

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający musi mieć wiedzę, w jaki sposób omyłkę poprawić,

a wiedza ta musi wynikać z zapisów SIWZ oraz z treści oferty wykonawcy. Zgodzić należało

się, że aby dokonać poprawienia innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp istotne

jest, aby istniał jeden możliwy - do samodzielnego ustalenia przez Zamawiającego - sposób

poprawienia oferty, co nie ma miejsca w niniejszym stanie faktycznym. Ponadto zgodnie z

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wskazywana niezgodność nie może mieć istotnego

charakteru, co oznacza, że korekta Zamawiającego nie może spowodować istotnej zmiany

oferty, a dodatkowo dokonanie poprawy omyłki możliwe jest przez zamawiającego. Zgodzić

należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że w niniejszej sprawie poprawienie

niezgodności nie jest możliwe bez ingerencji Odwołującego.

Nie ulega również wątpliwości – na co zwrócił uwagę Przystępujący – że

Zamawiający nie był w stanie ustalić w jaki sposób poprawienie omyłki miało nastąpić.

Wobec twierdzeń Odwołującego nasuwa się szereg pytań w jaki sposób Zamawiający miały

dokonać czynności poprawienia, w jaki bowiem sposób Zamawiający sam miałby uznać, że

w zaistniałym stanie faktycznym powinno się np. dodać kwotę 326.280,00 zł do pozycji nr

3.1. lub przenieść „nadwyżki” procentowe z pozycji „nie więcej niż n % ceny ofertowej, w

których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego procenta ceny łącznej, do pozycji „nie mniej

niż n%” ceny ofertowej” (a jeśli już je przenosić, to w jaki sposób nadwyżki te rozdzielić

8

pomiędzy kilka możliwych pozycji)? Słusznie zauważył Przystępujący, że w zaistniałej

sytuacji nie jest w stanie ustalić samodzielnie gdzie powstałą nadwyżkę należy przenieść, do

której z pozycji wykazu. Powyższego Zamawiający nie byłby w stanie samodzielnie ustalić.

Zgodzić należało się z Zamawiającym i Przystępującym, że Odwołujący w swoich

wyjaśnieniach wskazuje na więcej niż jeden sposób poprawienia niezgodności treści jego

oferty, co dyskwalifikuje ofertę Odwołującego do poprawienia. Wobec powyższego zarzut

niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego należało uznać w tym stanie faktycznym za

chybiony.

Odnosząc się do zarzutu zaniechania wykluczenia Przystępującego z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z uwagi na niespełnianie warunku udziału w

postępowaniu w zakresie personelu wykonawcy (doświadczenie Pana M. P.) w zaistniałej

sytuacji należało uznać, że niniejszy zarzut nie potwierdził się.

Zgodnie z pkt 11.3 ppkt 2) lit. e IDW warunkiem udziału w postępowaniu było skierowanie

do realizacji zamówienia kierownika budowy „posiadającego uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Przystępujący na ww. kierownika budowy wskazał Pana M. P. . Według Odwołującego

Pan M. P., nie posiada wykształcenia wyższego kierunkowego dla specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, tj. w zakresie konstrukcji budowlanych, a jego uprawnienia

ograniczone są do budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a zatem

według Odwołującego nie posiada uprawnień wymaganych przez Zamawiającego w

niniejszym postępowaniu.

Jak zauważył Zamawiający ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

dokonana została przez Zamawiającego na podstawie wymagań określonych przez

Zamawiającego opisanych w punkcie 11.3.2) SIWZ oraz na podstawie dokumentów, o

których mowa w punkcie 12.7.3) SIWZ, tj. na podstawie oświadczenia wykonawcy,

złożonego na wezwanie Zamawiającego – t.j. wykazu osób. Powyższą kwestię Zamawiający

badał wzywając wykonawcę o wyjaśnienia w dniu 7 sierpnia 2020 r., które to wyjaśnienia

potwierdzały spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przystępujący pismem z dnia 10

sierpnia 2020 roku wyjaśnił, że Pan M. P. posiada ważne uprawnienia budowlane z dnia 26

stycznia 1988 r. (Nr 585/87/PW) wydane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu na podstawie

przepisów rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z poźn. zm.) w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych, które to uprawnienia

9

odpowiadają uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami budowlanymi, w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zauważenia wymaga, że Zamawiający nie żądał od wykonawcy złożenia stosownych

uprawnień, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie żądał takich

uprawnień celem zweryfikowania oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dokonywał oceny

spełnienia warunków udziału jedynie w oparciu o oświadczenie wykonawcy, zatem po

otrzymaniu złożonych wyjaśnień Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Jednocześnie Odwołujący

powołując się na uprawnienia Pana M. P. – wobec złożonego oświadczenia wykonawcy w

wykazie oraz złożonych wyjaśnieniach - w złożonym odwołaniu nie wskazywał na złożenie

przez Przystępującego nieprawdziwych informacji, nie wskazał na naruszenie przepisu art.

24 ust. 1 pkt 16 oraz 17 ustawy Pzp. Izba - (badając prawidłowość czynności dokonywanych

przez Zamawiającego) wobec żądania przez Zamawiającego jedynie oświadczenia

wykonawcy co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak również oświadczenia

wykonawcy – wobec wezwania go do wyjaśnień oraz wobec postawienia przez

Odwołującego zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp uznała, że w tak

zaistniałym stanie faktycznym – postawionych wymagań zarzut ten nie potwierdził się. W

związku z powyższym Zamawiający na podstawie uzyskanych od Przystępującego

oświadczeń i wyjaśnień nie mógł uznać inaczej – jak to że Przystępujący spełniał powyższy

warunek udziału w postępowaniu dotyczący Kierownika budowy w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kryterium doświadczenie Projektanta technologa

skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia – w ocenie Izby Odwołujący nie

wykazał zasadności postawionego zarzutu.

Jak zauważył Zamawiający nie można było zgodzić się, aby wykaz osób skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia służył równocześnie do oceny ofert w kryterium

Doświadczenie Projektanta technologa skierowanego do realizacji przedmiotowego

zamówienia. Zamawiający w celu dokonania oceny oferty w kryterium Doświadczenie

Projektanta technologa skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia wymagał

jedynie podania przez Wykonawców w Formularzu oferty w formie oświadczenia „ilości

dokumentacji projektowych dotyczących zamówień polegających na budowie lub rozbudowie

lub przebudowie zakładu zagospodarowania (przetwarzania / recyclingu) odpadów, w

ramach których zaprojektowano instalację fermentacji metanowej odpadów pochodzenia

komunalnego, o przepustowości co najmniej 12.000 Mg/rok, przy realizacji których brał

10

udział Projektant technolog”. Wskazanie w rzeczonym oświadczeniu, w punkcie 4.7

Formularza Oferty, liczby 10, lub większej, gwarantowało uzyskanie maksymalnej liczby

punktów w tym kryterium. Natomiast, zupełnie niezależnie - jak zauważył Zamawiający - od

wymagań związanych z kryterium Doświadczenie Projektanta technologa skierowanego do

realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymagał wskazania w Wykazie osób

„Projektanta technologa posiadającego doświadczenie w wykonaniu jako autor lub

współautor co najmniej dwóch projektów technologicznych dotyczących budowy instalacji

fermentacji metanowej suchej (zawartość suchej masy w materiale w komorze »200),

poziomej, ciągłej o przepływie tłokowym, odpadów pochodzenia komunalnego o wydajności

minimum 15.000 Mg/rok, w tym co najmniej jednej dotyczącej budowy instalacji fermentacji

metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie. Zatem

jak zauważył Zamawiający - co do kryterium oceny ofert i projektanta technologa - nigdzie

nie wskazał w specyfikacji, że w wykazie mają być zawarte dokumentacje, których ilość

została wskazana w formularzu oferty, nigdzie również Przystępujący nie wskazał, że 12

projektów formularza to są te same, które są wskazane w wykazie osób w warunku zaś

wystarczające było wykazanie się spełnianiem dwóch inwestycji. Ponadto Odwołujący nie

wykazał, jaki charakter mają te inwestycje. Nie wykazano również, że pan T. B. nie brał

udziału w realizacji projektu, jednocześnie oświadczenie złożone przez Przystępującego nie

zostało zakwestionowane. Wobec powyższego zarzut ten również podlegał oddaleniu.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący:

…………………….

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij