02-06-2020

KIO 1113/20

Sygn. akt: KIO 1113/20

POSTANOWIENIE

z dnia 2 czerwca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 czerwca 2020 r. w

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 11 maja 2020 r. przez odwołującego: Public

Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy (Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa) w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A. z Legnicy

(ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica)

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze;

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego: Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy (Al. Solidarności 75/26,

00-090 Warszawa) kwoty 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy.

……………………………

2

Sygn. akt KIO 1113/20

Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp]

przez zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A. z Legnicy, którego przedmiotem jest:

„Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w

pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009”; Nr KD/OZ/U/9/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE z dnia 11.05.2020 r. Nr

2020/S 091-218276. Odwołujący - Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy wskazał

na naruszenie przepisów ustawy Pzp w związku ze sformułowaniem przez Zamawiającego

nieproporcjonalnych i nieadekwatnych w stosunku do przedmiotu zamówienia warunków

udziału w Postępowaniu podanych treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w Postępowaniu („Wykonawca

spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi

technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego typu

218Md lub 214Mb.”) w sposób nadmierny i nieproporcjonalny, co narusza zasady

uczciwej konkurencji oraz sprzeciwia się zasadzie proporcjonalności i uniemożliwia

ubieganie się o udzielenie zamówienia wykonawcom obiektywnie zdolnym i

przygotowanym do jego realizacji;

2) art. 22 ust. 1a oraz art. 22d ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie nadmiernych,

nieproporcjonalnych, nie znajdujących uzasadnienia w przedmiocie zamówienia oraz

utrudniających konkurencję ww. warunków udziału w Postępowaniu w odniesieniu do

zdolności zawodowej, co wyklucza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia

wykonawców obiektywnie zdolnych i przygotowanych do jego realizacji.

Odwołujący podał, że naruszenie ww. przepisów PZP może mieć istotny wpływ na wynik

Postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp, albowiem pozbawia wykonawcę możliwości

złożenia konkurencyjnej oferty i w konsekwencji pozbawia możliwości wyboru jego oferty

jako najkorzystniejszej.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonanie

zmiany warunków udziału w Postępowaniu w ogłoszeniu [Sekcja III. 1.3). 1] oraz SIWZ [pkt

3

8.1.2] poprzez zastąpienie warunku: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę,

obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5

co najmniej jednego autobusu szynowego typu 218Md lub 214Mb.” warunkiem o

następującej treści: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem

wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu

szynowego.

Do postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił

przystąpienia żaden wykonawca.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 26 maja 2020 r.)

wskazując na art. 186 ust. 1 ustawy Pzp oświadczył, że (…) w odpowiedzi na odwołanie

wniesione Public Transport Service sp. z o.o. z Warszawy wobec treści ogłoszenia o

zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w

przedmiotowym postępowaniu uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i

dokonał stosownych zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz

przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr

2020/S 091-218276.

Mając na względzie powyższe Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania

odwoławczego

Izba postanowiła:

Działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp umorzyć postępowanie

odwoławcze w niniejszej sprawie. Orzekając o kosztach postępowania, Izba miała na

uwadze art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r,

poz. 972).

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.

4

………………………………..

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij