01-06-2020

KIO 587/20

1

Sygn. akt: KIO 587/20

WYROK

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2020 r. przez wykonawcę Polcom

S.A. z siedzibą w Skawinie w postępowaniu prowadzonym przez Województwo

Małopolskie Urząd Marszałkowski w Krakowie

przy udziale wykonawcy IT4P S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Polcom S.A. z siedzibą w Skawinie

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ………………………………

2

Sygn. akt: KIO 587/20

Uzasadnienie

Zamawiający: Województwo Małopolskie z siedzibą władz w Krakowie prowadzi

postępowanie, którego przedmiotem są: „Usługi kolokacji sprzętu komputerowego Centrum

Przetwarzania Danych UMWM”, numer sprawy DG-XIV.272.3,5.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:2019/S 246-606405

Odwołujący Polcom S.A. z siedzibą w Skawinie wniósł odwołanie od wyboru

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu tj. od wyboru oferty wykonawcy IT4P S.A. z

siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, dalej jako „IT4P”).

Zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

a) art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty IT4P, mimo że za-chodzi

sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ wykonawca ten nie może zapewnić

serwerowni spełniającej wymagania opisane w SIWZ w sposób wskazany w ofercie,

b) art. 24 ust. 1 pkt 12 przez zaniechanie wykluczenia IT4P z postępowania, mimo że nie

wykazał on spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6.1.2 lit. a)

SIWZ, ponieważ usługa, na której wykonywanie powołuje się IT4P, nie stanowiła „usługi

kolokacji minimum dwóch szaf serwerowych z zainstalowanym w nich sprzętem

komputerowym”, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu ewentualnie naruszenie

art. 26 ust. 3 pzp przez zaniechanie wezwania IT4P do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, mimo że nie wykazał on

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6.1.2 lit. a) SIWZ,

ponieważ usługa, na której wykonywanie powołuje się IT4P, nie stanowiła „usługi kolokacji

minimum dwóch szaf serwerowych z zainstalowanym w nich sprzętem komputerowym”, o

której mowa w warunku udziału w postępowaniu,

c) art. 8 ust. 3 pzp w zw. z art, 96 ust. 3 pzp przez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu

pełnej treści wyjaśnień w zakresie ceny, które zostały złożone przez IT4P w dniu 30 stycznia

2020 r., mimo że nie wykazano, że informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

d) art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 pzp przez uznanie za najkorzystniejszą oferty IT4P,

mimo że nie jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Stawiając powyższe zarzuty wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

a. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,

b. odrzucenia oferty IT4P oraz wykluczenia IT4P z postępowania,

3

c. ewentualnie, w razie nieuwzględnienia zarzutów prowadzących do odrzucenia oferty IT4P

lub wykluczenia tego wykonawcy z postępowania,

nakazanie Zamawiającemu: i. udostępnienia Odwołującemu pełnej treści wyjaśnień ceny

złożonych przez IT4P wraz z załącznikami, ii, wezwania IT4P do uzupełnienia dokumentu

potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6.1.2

lit, a) SIWZ. d. powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych odwołania oraz wskazanie dowodów na ich

poparcie: Interes Odwołującego Odwołujący jest podmiotem prowadzącym działalność na

rynku świadczenia usług kolokacji oraz innych usług świadczonych w ramach

wyspecjalizowanych centrów przetwarzania danych, Odwołujący złożył w niniejszym

postępowaniu ofertę, która nie została odrzucona i została poddana merytorycznej ocenie.

Odwołujący może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy, ponieważ utraci wówczas możliwość uzyskania przedmiotowego zamówienie, a

zatem utraci możliwość uzyskania z tego tytułu przychodu. Z kolei nie udostępniając

Odwołującemu pełnej treści wyjaśnień ceny wraz z załącznikami, Zamawiający uniemożliwił

Odwołującemu realizację głównego uprawnienia wykonawców biorących udział w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest prawo do kontroli

prawidłowości czynności podejmowanych przez Zamawiającego.

Wykonawca został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty 13 marca br.

Wnosząc odwołanie 17 marca br. Odwołujący uczynił zadość wymaganiom ustawowym.

UZASADNIENIE I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług

kolokacji sprzętu komputerowego. Kolokacja to usługa, w ramach której usługodawca oddaje

do używania usługobiorcy powierzchnię w wyspecjalizowanym centrum przetwarzania

danych wraz z tzw. szafami kolokacyjnymi, w których usługobiorca może umieścić swój

sprzęt komputerowy. Nieodłącznym elementem usługi kolokacji są dodatkowe usługi, które

umożliwiają uruchomienie kolokowanego sprzętu i zdalny dostęp do niego, w tym przede

wszystkim zapewnienie zasilania i połączenia sprzętu z siecią Internet. Zakres usług

kolokacji wykracza zatem poza zwykły „najem powierzchni” w budynku. W postępowaniu, w

którym składane jest niniejsze odwołanie, przedmiotem zamówienia jest zarówno najem

powierzchni w centrum przetwarzania danych (zgodnie z nomenklaturą SIWZ: Serwerowni)

wraz z szafami spełniającymi odpowiednie warunki (§ 3 wzoru umowy), jak i szereg

dodatkowych usług. Przede wszystkim w § 4 wzoru umowy wymieniono liczne szczegółowe

wymagania dotyczące lokalizacji Serwerowni, podłączenia do sieci telekomunikacyjnych,

bezpieczeństwa - zarówno w odniesieniu do cech Serwerowni, jak i zapewnienia ochrony

przed nieuprawnionym dostępem, czy też odpowiedniego zasilania.

4

Wymagania postawione przez Zamawiającego odnoszą nie tylko do samych pomieszczeń

czy szaf, ale także aktywnych działań wykonawcy, mających zmierzać do zapewnienia

bezpieczeństwa i nieprzerwanego działania systemów informatycznych Zamawiającego.

Dodatkowe usługi obejmują między innymi: a) zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu

komputerowego poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony

danych osobowych, dobrych praktyk i aktualnego stanu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa

(pkt 1.1 załącznika nr 2 do wzoru umowy), b) zapewnienie przez cały czas trwania umowy,

w sposób nieprzerwany parametrów otoczenia i zasilania sprzętu komputerowego (pkt 1.1

załącznika nr 2 do wzoru umowy), c) monitorowanie łącz (pkt 1.1 załącznika nr 2 do wzoru

umowy), d) powiadomienia o zdarzeniach i awariach (pkt 1.1 załącznika nr 2 do wzoru

umowy), e) bieżące kontakty z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie łącz objętych

niniejszą umową (pkt 1.1 załącznika nr 2 do wzoru umowy), f) miesięczne zestawienia

potwierdzające zrealizowanie zgłoszeń serwisowych i awarii (pkt 1.1 załącznika nr 2 do

wzoru umowy), g) rozwiązywanie problemów występujących na poziomie infrastruktury

sieci rozległej (§ 4 ust. 1.25 wzoru umowy), h) monitorowanie łącza internetowego (§4 ust.

1.29 wzoru umowy), i) zapewnienie łączy do Internetu (§ 4 ust. 1.30 wzoru umowy), j) tzw.

Usługi Dostępu, obejmujące m.in. wsparcie dla Zamawiającego w administracji projektów,

monitorowanie dostępu do systemów informatycznych zgodne z warunkami określonymi w

załączniku nr 3 do umowy, czy też zarządzanie kopiami bezpieczeństwa (pkt 2 załącznika nr

2 do wzoru umowy). Podsumowując, usługa kolokacji - zarówno w tym, jak i w innych

postępowaniach — obejmuje szereg złożonych świadczeń odnoszących się do sprzętu

usługobiorcy. Świadczenia te wymagają po stronie usługodawcy dostępu do

specjalistycznego centrum przetwarzania danych oraz realizacji szeregu dodatkowych

działań pozwalających zapewnić prawidłowe działanie sprzętu znajdującego się pod opieką

usługodawcy.

II. Dotychczasowe postępowania Zamawiającego dotyczące usług kolokacji (2012-2019)

Ocena działań i zaniechań Zamawiającego w niniejszym postępowaniu powinna być

dokonana z uwzględnieniem kontekstu, tj. historii zamówień na usługi kolokacji sprzętu

należącego do Województwa Małopolskiego. Według wiedzy Odwołującego, sprzęt

Zamawiającego przynajmniej od 2009 r. kolokowany jest w serwerowni (centrum

przetwarzania danych) znajdującej się w Żywcu przy ul. Wesołej 19B. Centrum to należy do

spółki Infomex sp. z o.o. Stan ten utrzymuje się do teraz, o czym świadczy treść SIWZ, w

szczególności § 4 ust. 2.1 wzoru umowy. W dotychczasowych postępowaniach spółka

Infomex sp. z o.o. występowała bądź w roli wykonawcy, bądź podwykonawcy jawnie

wskazanego już w ofercie. Infomex sp. z o.o. wygrał przetarg na kolokację serwerów

przeprowadzony przez Zamawiającego w 2009 r. Kolejne postępowanie zostało wszczęte w

2012 r. (ogł w Dz. Urz. UE nr 00973-2012), a ofertę w nim złożyły m.in. Nabino sp. z o.o.

5

o.o., ncNETcom sp. z o.o. oraz Infomex sp, z o.o. W ofertach Nabino oraz ncNETcom jako

kompleksowy podwykonawca oraz podmiot użyczający zasobów został wskazany Infomex

sp. z o.o. Ostatecznie, wobec nieuzupełnienia przez Nabino sp. z o.o. dokumentów

podmiotowych, za najkorzystniejszą uznano ofertę ncNETcom sp. z o.o. Sprzęt należący do

Zamawiającego został wówczas kolokowany na 3 lata w centrum przetwarzania danych

należącym do Infomex. Jak ustalił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

podmioty te działały w ramach porozumienia ograniczającego konkurencję, co znalazło

wyraz w (nieprawomocnej) decyzji z 30 maja 2018 r., RKR-3/2018. Kolejne postępowanie o

analogicznym przedmiocie zostało wszczęte w 2015 r. Treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia została wówczas skonstruowana w sposób, który uniemożliwiał konkurowanie

na równych warunkach podmiotom konkurencyjnym wobec Infomex. Utrudnienie wynikało z

postawienia zbyt rygorystycznych wymagań dotyczących przeniesienia sprzętu do nowej

lokalizacji. Wady te zaowocowały wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 31 lipca 2015 r.,

KIO 1519/15. Oferty w tym postępowaniu złożyły Nabino sp. z o.o. oraz ncNETcom sp. z o.o.

Infomex sp. z o.o. nie wziął udziału w postępowaniu przetargowym bezpośrednio, lecz

ponownie użyczył zasobów Nabino i ncNETcom oraz został wskazany w ich ofertach jako

kompleksowy podwykonawca. Oferta ncNETcom sp. z o.o. została odrzucona w wyniku

oświadczenia tego wykonawcy, zgodnie z którym cena została przez niego omyłkowo

zaniżona i nie gwarantowała prawidłowego wykonania umowy. W tej sytuacji za

najkorzystniejszą uznano ofertę Nabino sp. z o.o. Sprzęt należący do Zamawiającego

pozostał w centrum przetwarzania danych należącym do Infomex na kolejne 3 lata. Jak

ustalił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także w tym wypadku

wymienione podmioty działały w ramach porozumienia ograniczającego konkurencję, co

znalazło wyraz w (nieprawomocnej) decyzji z 30 maja 2018 r., RKR-3/2018. Postępowanie o

analogicznym przedmiocie wszczęte w 2018 r. również było dotknięte wadami

uniemożliwiającymi konkurowanie na równych warunkach podmiotom konkurencyjnym

wobec Infomex, co zaowocowało wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 28 sierpnia 2018r.,

KIO 1611/18. Ostatecznie w postępowaniu zostały złożone dwie oferty (Odwołującego i

Infomex sp. z o.o.), a po odrzuceniu oferty tego ostatniego wykonawcy postępowanie

unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. Obecnie sprzęt Zamawiającego nadal

znajduje się w centrum przetwarzania danych należącym do Infomex sp. z o.o., co z kolei

jest efektem udzielenia na rzecz tej spółki zamówienia w ramach postępowania na „Usługi

kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM” (ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510165875-N-

2019 z dnia 08.08.2019 r.). Wykonawca IT4P sp. z o.o., którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, jest z kolei powiązany osobowo z Infomex sp.

z o.o. III. IT4P nie jest w stanie zrealizować samodzielnie zamówienia Z treści formularza

6

oferty oraz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia złożonego przez IT4P wynika,

że wykonawca ten zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie. Jednocześnie

wykonawca ten zadeklarował, że zapewni serwerownię, w której będą świadczone usługi

kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM, w Żywcu przy ul.

Wesołej 19B. Jest to zatem ta sama lokalizacja należąca do Infomex sp. z o.o., w której

obecnie znajdują się urządzenia Zamawiającego. „Zapewnienie serwerowni”, o którym mowa

w formularzu oferty, to zdecydowanie więcej, niż samo udostępnienie miejsca do

zainstalowania urządzeń (szaf) i podłączenia ich do zasilania oraz do Internetu. Świadczy o

tym stopień szczegółowości wymagań, które wyspecyfikował Zamawiający w § 4 wzoru

umowy oraz w załączniku nr 2 do wzoru umowy, a także wymienione tam specjalistyczne

świadczenia. Co za tym idzie, aby być w stanie „zapewnić serwerownię” i świadczyć usługi

zgodnie z SIWZ, wykonawca musi albo dysponować własnym centrum przetwarzania

danych i świadczyć usługi związane z kolokacją samodzielnie, albo zaangażować do

realizacji zamówienia podwykonawcę, który takim centrum przetwarzania danych dysponuje i

będzie świadczyć odpowiednie usługi. Wykonawca IT4P nie dysponuje jednak własnym

centrum przetwarzania danych. Nie deklaruje też, że przeniesie sprzęt Zamawiającego w

inne miejsce nawet w ramach tego samego adresu, o czym świadczy kalkulacja z załącznika

nr 2 do wyjaśnień, według której koszt relokacji urządzeń to 0,00 zł. Oznacza to, że mimo

oświadczenia IT4P, w realizację zamówienia ma zostać zaangażowany właściciel centrum

przetwarzania danych i podmiot realizujący dotąd analogiczne usługi (jako wykonawca lub

podwykonawca), czyli Infomex sp. z o.o. W świetle udostępnionych Odwołującemu

dokumentów istnieją tu dwie możliwości. W każdej z nich oferta IT4P powinna zostać uznana

za sprzeczną z SIWZ.

1/ Według pierwszej możliwości, mimo formalnej deklaracji o braku zamiaru korzystania z

podwykonawców, IT4P zamierza zaangażować do tej roli Infomex sp. z o.o. Jednak

Zamawiający wymagał, aby informację o podwykonawstwie wskazać w oświadczeniu JEDZ

(pkt 21 SIWZ). Jeżeli IT4P już na etapie składania oferty wie, że Infomex sp. z o.o. będzie

pełnić rolę podwykonawcy, ale tego faktu nie ujawnia, należy uznać to za naruszenie

obowiązku wynikającego ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Trzeba tu

podkreślić, że nie jest to naruszenie, które miałoby charakter czysto „formalny”. W ocenie

Odwołującego, ewentualne pominięcie wskazania Infomex sp. z o.o. jako podwykonawcy

niebyłoby tu przypadkowe. Jak wiadomo, Zamawiający powinien badać, czy podmiot

pełniący rolę podwykonawcy nie podlega wykluczeniu. Ewentualne zaistnienie podstawy

wykluczenia podwykonawcy skutkuje koniecznością wskazania nowego podwykonawcy lub

samodzielnego wykonania zamówienia. Dotyczy to także przypadków, gdy podwykonawca

wskazywany jest dopiero na etapie realizacji umowy (art. 36ba ust. 2 pzp). Tymczasem

informacje posiadane przez Odwołującego wskazują, że Infomex sp. z o.o. nie przeszedłby

7

pozytywnie takiej weryfikacji. Należy tu wskazać, że w dniu 20 stycznia 2020 r. wykonawca

ten został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez

Narodowy Bank Polski na „Utrzymanie serwisów internetowych NBP”, na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 12 pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp. Świadome zaniechanie wskazania w ofercie

podwykonawcy, którego tożsamość jest znana i którego zaangażowanie jest niezbędne dla

realizacji zamówienia, nie może być działaniem pozbawionym negatywnych konsekwencji.

W konsekwencji: jeśli wbrew deklaracjom IT4P wykonawca ten wie już, że Infomex sp. z

o.o. ma w praktyce pełnić rolę podwykonawcy, to oferta IT4P powinna zostać odrzucona na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Wynika to z naruszenia obowiązku wskazania

podwykonawcy (pkt 21 SIWZ), ale przede wszystkim z faktu, że w rzeczywistości

zaangażowanie tego podwykonawcy ani na tym, ani na dalszym etapie postępowania nie

byłoby dozwolone, co z kolei przekłada się na brak zdolności do zapewnienia serwerowni o

wymaganych cechach. 2) Według drugiej możliwości, Infomex sp. z o.o. ma współpracować

z IT4P, ale nie w roli podwykonawcy, czyli nie zrealizuje części świadczeń składających się

na przedmiot zamówienia. Taki rodzaj zaangażowania nie pozwoliłby jednak IT4P na

należyte wykonanie usługi i zapewnienie serwerowni (centrum przetwarzania danych)

spełniającej wymagania Zamawiającego. Jak bowiem wskazano powyżej, zaangażowanie

podmiotu, do którego należy serwerownia, nie może bowiem ograniczać się tylko do

prostego najmu, użyczenia czy dzierżawy fizycznej powierzchni. Co za tym idzie, jeśli

Infomex sp. z o.o. nie będzie pełnić roli podwykonawcy, to oferta IT4P powinna zostać

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, ponieważ wobec niedostatecznego

zaangażowania podmiotu dysponującego serwerownią w Żywcu, deklaracja o zapewnieniu

tej właśnie serwerowni i usług o wymaganych w SIWZ cechach byłaby całkowicie bez

pokrycia. Podsumowując, niezależnie od tego, czy IT4P pominęło wskazanie Infomex sp. z.

o.o. jako podwykonawcy, mimo zamiaru zaangażowania tej spółki w realizację zamówienia,

czy też IT4P nie ma zamiaru w ogóle angażować Infomex sp. z o.o. w roli podwykonawcy,

oferta IT4P powinna być uznana za sprzeczną z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. IV. IT4P nie wykazało spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z

6.1.2 lit. a) SIWZ każdy wykonawca zobowiązany był wykazać się doświadczeniem w

należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług ’' ;

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za jedną

usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa

się usługę kolokacji minimum dwóch szaf serwerowych z zainstalowanym w nich sprzętem

komputerowym. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca IT4P powołał

8

się na usługi realizowane na rzecz IM sp. z o.o. oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji -

Państwowego Instytutu Badawczego. W odniesieniu do usługi realizowanej na rzecz tego

ostatniego zamawiającego, w pkt 1 wykazu usług wskazano, że była to „usługa

udostępnienia mocy obliczeniowej z wykorzystaniem środowiska serwerowego

kolokowanego w Data Center”. Jednak protokoły odbioru przedłożone przez IT4P

potwierdzają, że przedmiotem tego zamówienia nie była usługa, o której mówi warunek

udziału w postępowaniu. Istotą usługi kolokacji jest, jak wskazano wcześniej, umieszczenie i

uruchomienie w centrum przetwarzania danych usługodawcy (wykonawcy) sprzętu

należącego do usługobiorcy (zamawiającego). Tymczasem przedmiotem zamówienia w tym

wypadku było „świadczenie usług obliczeniowych z wykorzystaniem serwerów Wykonawcy”.

Innymi słowy, to IT4P w ramach tego zamówienia miało obowiązek udostępnić Ośrodkowi

Przetwarzania Informacji- Państwowemu Instytutowi Badawczemu serwery, na których miały

być realizowane usługi obliczeniowe. Tak zdefiniowana usługa nie jest jednak usługą

kolokacji. Co za tym idzie, wykonawca IT4P nie przedłożył dokumentów potwierdzających

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponieważ dokumenty w tym zakresie były już

uzupełniane przez IT4P, mając na względzie zasadę jednokrotności uzupełniania

dokumentów należy uznać, że zachodzi przesłanka wykluczenia z art. 24 ust, 1 pkt 12 pzp.

W razie przyjęcia, że w tym wypadku nie miałaby zastosowania zasada jednokrotności,

wykonawca IT4P powinien zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26

ust. 3 pzp. V. IT4P nie wykazało, że wyjaśnienia ceny zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca IT4P zastrzegł wyjaśnienia ceny jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Choć

Zamawiający ujawnił część wyjaśnień, uznając zastrzeżenie za częściowo nieskuteczne,

należy wskazać, że w rzeczywistości zastrzeżenie to jest wadliwe w całości. Wynika to w

szczególności z następujących okoliczności: a) Do wartości gospodarczej zastrzeżonych

informacji odniesiono się w sposób niezwykle ogólnikowy. Tymczasem wartość gospodarcza

to pewien obiektywny miernik, który może wyrażać się czy to w wycenie określonego dobra

jako 1 wartości niematerialnej i prawnej, czy to w potencjalnej, ale mierzalnej i realnie

grożącej szkodzie w przypadku ujawnienia informacji. Jak wskazała Izba, „wartość

gospodarcza to wartość informacji w obrocie, pozwalająca skwantyfikować informację i ująć

ją w postaci wartości o charakterze finansowym. Wartość ta ma zatem wymiar obiektywny”

(wyrok KIO z 17 stycznia 2019 r., KIO 2673/18 oraz wyrok KIO z 14 czerwca 2018 r., KIO

1058/18).

Wykonawca IT4P nie podejmuje jednak nawet próby wskazania, w czym w niniejszym . i ? s

postępowaniu miałaby się przejawiać wartość gospodarcza zastrzeżonych informacji. Nie

można uznać, że wartość gospodarczą udowadniają cytaty z doktryny i orzecznictwa, ani

tym bardziej ogólna deklaracja, że informacje na określony temat „mają dla Wykonawcy

wartość gospodarczą, a niejednokrotnie stanowią informację o charakterze technicznym,

9

technologicznym czy organizacyjnym”. Brak wykazania wartości gospodarczej oznacza .,

nieskuteczność całego zastrzeżenia tajemnicy, b) Część informacji, których zastrzeżenie

zostało zaakceptowane przez Zamawiającego, dotyczy - jak wynika z kontekstu - podmiotu

współpracującego z IT4P. Z dozwolonych źródeł można jednak dowiedzieć się, że

podmiotem tym jest Infomex sp. z o.o. Wynika to wprost z załącznika nr 5 do wyjaśnień

(oferta Exatel wymienia nazwę tego podmiotu), a pośrednio także z adresu serwerowni

wskazanego w ofercie IT4P. W tym stanie rzeczy nie ma podstaw do utajnienia informacji

dotyczących tożsamości tego podmiotu, c) Brak dostatecznych dowodów na podjęcie

czynności zmierzających do zachowania informacji w poufności. Wykonawca powołuje się na

istnienie pewnych standardów dotyczących pracy nad ofertami, jednak są to gołosłowne

deklaracje. Do wyjaśnień załączono co prawda wzór umowy o zachowaniu poufności, jednak

brak wzmianek o innego rodzaju zabezpieczeniach (zwłaszcza zabezpieczeniach

technicznych), co nie pozwala uznać, że dochowano staranności wymaganej przepisami o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co więcej, informacje o środkach ochrony poufności,

które zawarto w piśmie, odnoszą się w zdecydowanej większości do wysokości cen, a te i tak

zostały już ujawnione przez Zamawiającego. Brak wzmianek o środkach ochrony poufności

dotyczących tych informacji, które według Zamawiającego zastrzeżone skutecznie, d) Brak

dowodów, że odpowiednie działania na rzecz zachowania informacji w poufności podejmuje

także podmiot trzeci. Tymczasem to ten podmiot, jak wynika z kontekstu, jest dysponentem

przynajmniej części zastrzeżonych informacji, a tym samym to jego działań zmierzających do

zachowania poufności powinien odnosić się wykonawca IT4P. Z jawnej części wyjaśnień

wynika jedynie, że w załączniku nr 3 do wyjaśnień znajduje się informacja, że jego treść

stanowi tajemnicę. Jednak status informacji jako tajemnicy nie zależy od jednostronnej

deklaracji podmiotu gospodarczego, ale od spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do wyjaśnień nie załączono jednak żadnego dowodu na

to, że deklaracja, którą według IT4P umieszczono w załączniku nr 3 do wyjaśnień, ma

jakiekolwiek pokrycie. Brak nawet umowy o zachowanie poufności zawartej między IT4P a

podmiotem, którego dotyczy załącznik nr 3 do wyjaśnień. Bezzasadna odmowa

udostępnienia całości wyjaśnień wraz z załącznikami, mimo nieskutecznego zastrzeżenia

tajemnicy przedsiębiorcy, uniemożliwia z kolei Odwołującemu weryfikację wiarygodności

kalkulacji oraz dowodów, na podstawie których Zamawiający uznał, że IT4P nie zaoferowało

rażąco niskiej ceny. Konsekwencją uchybień opisanych powyżej jest także naruszenie art. 91

ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniesione Polcom S.A., wniósł o oddalenie

odwołania w całości.

10

W ocenie Zamawiającego zarzuty i wnioski odwołania są bezzasadne i winny zostać

oddalone. Samo opiera się na własnych interpretacjach j domysłach Odwołującego, które nie

znajdują żadnego potwierdzenia w dokumentacji postępowania.

W ocenie zamawiającego odwołujący w punkcie Il odwołania usiłuje zbudować wrażenie

jakichś niejasnych, wręcz nielegalnych powiązań pomiędzy Zamawiającym a spółką Infomex.

Odwołujący wskazuje na wciąż nieprawomocną decyzję Prezesa UOKiK z 2018 r. ale

przedstawia to w taki sposób, jak gdyby Prezes UOKiK za każdym razem analizował

postępowania Zamawiającego i ustalił istnienie zmowy cenowej. Tymczasem była to jedna,

nieprawomocna decyzja, która została zaskarżona do sądu, a postępowanie jest w toku.

W prowadzonym obecnie postępowaniu żaden z podmiotów wskazywanych przez

Odwołującego, tj. spółki Infomex, Nabino czy ncNETcom nie biorą udziału w charakterze,

który uzasadniałby prowadzenie w stosunku do nich weryfikacji formalnoprawnej w oparciu o

przepisy ustawy Pzp, stąd wywody Odwołującego w stosunku do tych podmiotów są prawnie

irrelewantne. Podobnie powiązania osobowe pomiędzy IT4P a Infomex sp. z o.o., nie niosą

za sobą jakichkolwiek konsekwencji na gruncie ustawy.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów Odwołującego wskazuję, co następuje.

Zarzut sprzeczności treści oferty z siwz oparty jest na przypuszczeniach i własnej

interpretacji przepisów przez Odwołującego.

Ad: 1

Zdaniem Odwołującego już samo nie podanie w ofercie informacji o podwykonawstwie spółki

Infomex sp. z o.o. niesie za sobą daleko idące konsekwencje prawne, do niezgodności treści

oferty z siwz, a w konsekwencji do odrzucenia na tej podstawie oferty iT4P.Stanowisko to

jest błędne.

Po pierwsze na etapie składania ofert Wykonawca IT4P w JEDZ wskazał, że zamierza

zrealizować przedmiot zamówienia samodzielnie. Dlatego wywody Odwołującego dotyczą

innego niż utrwalony w dokumentach stanu faktycznego,

Tym niemniej ustawa Pzp nie przewiduje sankcji za niewskazanie w ofercie podwykonawcy.

Zgodnie z orzecznictwem KIO (np. KIO 2320/17): I. „Zamiar powierzenia określonych części

zamówienia podwykonawcom nie oznacza konieczności wskazania firm podwykonawców na

etapie składania ofert, w sytuacji gdy Wykonawca nie polega na zasobach tych podmiotów.

2. Brak wskazania firm planowanych podwykonawców nie oznacza braku w zawartości

merytorycznej oferty w relacji do wymogów SIWZ. Decyzja w zakresie czy wykonawca

wykona cały przedmiot zamówienia samodzielnie, czy jednak powierzy wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, zależy od tego wykonawcy, przy czym wykonawca może ją

podjąć także w trakcie realizacji zamówienia. Z tych względów w sytuacji braku wskazania w

ofercie firm potencjalnych podwykonawców, nie można mówić o braku spełnienia wymagań

zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania".

11

Po drugie, Odwołujący twierdzi. że gdyby Infomex sp. z o.o. byt podwykonawcą iT4P w

niniejszym postępowaniu to Zamawiający powinien badać, czy podmiot ten nie podlega

wykluczeniu. Stanowisko to jest błędne i nie znajduje podstaw prawnych. Zgodnie z PZP jest

to uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego, o czym stanowi art. 25a ust. 5 („Na

żądanie Zamawiającego... Podobnie zgodnie z treścią art. 36ba ust, 1 „Jeżeli powierzenie

podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w

trakcie jego realizacji oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wkluczenia wobec tego podwykonawcy".

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie ustanowił takich wymagań.

W konsekwencji okoliczność gdzie (w jakim postępowaniu), na jakiej podstawie została

wykluczona spółka Infomex sp. z o.o. nie ma dla niniejszego postępowania znaczenia.

Druga z hipotetycznych analizowanych przez Odwołującego możliwości dotyczy

samodzielnej realizacji przedmiotu umowy przez fT4P, co jego zdaniem jest niemożliwe.

Ponieważ jednak dywagacje Odwołującego w tym aspekcie odnoszą się do części oferty

IT4P SA. zastrzeżonej skutecznie jako tajemnica przedsiębiorstwa, szersze wyjaśnienie tej

kwestii zamawiający przedstawił w niejawnej części odpowiedzi na odwołanie, stanowiącej

załącznik nr 1.

Zamawiający wskazał, że Odwołujący nie wyjaśnił w najmniejszym stopniu dlaczego

podmiot, który dysponuje samodzielnie odpowiednią serwerownią wraz z urządzeniami oraz

niezbędnym doświadczeniem nie mógłby samodzielnie zrealizować przedmiotu zamówienia.

W szczególności brak argumentów, dlaczego wykonawca do zapewnienia np. łącza

internetowego, monitorowania łącz, powiadamiania o zdarzeniach i awariach zapewnienia

łączy do internetu czy zasilania serwerowni w energię elektryczną musiałby skorzystać z

podwykonawcy? Odwołanie nie daje odpowiedzi na to pytanie poza kategorycznym

twierdzeniem w tym zakresie.

Zarzut nie wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez IT4P:

Istotnie, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający

wymagał wykazania się należytym wykonaniem co najmniej dwóch usług odpowiadających

swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia określając jednocześnie, że za

jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia

uważa się usługę kolokacji minimum dwóch szaf serwerowych z zainstalowanym w niej

sprzętem komputerowym.

Jednocześnie Zamawiający nigdzie w dokumentacji postępowania nie zdefiniował, co należy

rozumieć przez usługę kolokacji, przyjmując jej najprostsze, szerokie i powszechne

rozumienia jako usługę polegającą na udostępnieniu zasobów serwerowni. W ramach usługi

klient może dzierżawić miejsce w szafie serwerowej, dostęp do sieci (głównie Internet),

zasilanie wraz z zasilaniem awaryjnym i wsparcie administratorów, samemu serwer(y).

12

Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienie warunku udziału w

postępowaniu oceniane były przez pryzmat tak rozumianej usługi kolokacji.

Wykonawca IT4P S.A. na spełniania warunku przedstawił dwie usługi:

1. usługę udostępnienia mocy obliczeniowej z wykorzystaniem środowiska serwerowego

kolokowanego w Data Center realizowana na rzecz Ośrodka Przetwarzania Informacji

Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa,

2, usługę kolokacji szaf serwerowych z zainstalowanym w nich sprzęcie serwerowym

świadczona dla IM Sp. z o.o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała.

W potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca IT4P przestawił w zakresie usługi

pierwszej protokoły odbioru, w zakresie usługi drugiej referencje.

W celu weryfikacji zakresu i rodzaju świadczonych usług Zamawiający 27 lutego 2020 roku

zwrócił się mailowo do obydwu podmiotów, na rzecz których realizowane były w/w usługi z

prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących tych usług.

W odpowiedzi Zamawiający otrzymał od Ośrodka Przetwarzania Informacji SIWZ i Umowę, a

od IM Sp. z o.o. umowę. Otrzymane dokumenty w potwierdzają, że obie usługi wskazane

przez IT4P S.A. potwierdzają spełnienie warunku, albowiem obie usługi odpowiadają treści

warunku udziału w postępowaniu. W załączeniu zamawiający przedłożył stosowe dowody

(wyciągi dot. przedmiotu umów oraz kompletne dokumenty otrzymane od Zamawiających).

Zarzut nie odtajnienia wyjaśnień IT4P w zakresie ceny zamawiający uznał za chybiony.

Zamawiający, po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami i dokonanym zastrzeżeniem

wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa, pismem z 16 marca 2020 r. poinformował

Wykonawcę IT4P S.A. o częściowym odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Jedyny nie

odtajniony fragment wyjaśnień i złożonych dowodów w ocenie Zamawiającego

jednoznacznie spełniał wszystkie warunki niezbędne do zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa. Za taką bowiem uznał nie ujawnioną informację o powiązaniach

gospodarczych Wykonawcy z innymi podmiotami, która stanowi istotną wartość

ekonomiczną, której ujawnienie mogłoby narazić Wykonawcę na stratę. Te same

okoliczności stanowią też przewadze ekonomicznej IT4P SA nad innymi, konkurencyjnymi

podmiotami, a w stosunku do tej informacji Wykonawca podjął niezbędne działania do

utrzymania jej poufności.

Wykonawca potwierdził prawo dysponowania odpowiednią serwerownią w dotychczasowej

lokalizacji, a tym samym wykazał samodzielne dysponowanie odpowiednim, wymaganym

zapleczem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dnia 23.03.2020 przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca IT4P S.A. z

siedzibą w Warszawie wnosząc o oddalenie odwołania.

13

Odwołujący i uczestnik postępowania odwoławczego złożyli na rozprawie oświadczenia:

Odwołujący poparł odwołanie jak również stanowisko przedstawione w złożonym piśmie

procesowym. Wskazał na istotne znaczenia wykazanie samodzielnego spełnienia przez

wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Przypomniał wymagane przez

Zamawiającego, a wskazane w ofercie Przystępującego umiejscowienie lokalizacji

serwerowni (miejsca świadczenia usługi). Wskazał na uprzywilejowaną pozycje

konkurencyjną wykonawcy dysponującego obecnym umiejscowieniem dla sprzętu

Zamawiającego. Jako niesporne uznał, że jest to obiekt należący do firmy INFOMEX, o

której brak jest informacji w złożonej ofercie. Stwierdził, że świadczenie części usług przez tą

firmę wskazaną w wyjaśnieniach dotyczących wysokości ceny oznacza jej status jako

podwykonawcy.

Odnośnie warunków udziałów wskazanych, jako doświadczenie zauważył, że usługa na

rzecz OPI jest świadczeniem usług obliczeniowych i nie stanowi usługi kolokacji.

Odnośnie stanowiska Przystępującego w tym zakresie w piśmie wskazał na przyjęte w

praktyce i piśmiennictwie pojęcie kolokacji (hotelingu). Wskazał na treść OPZ w umowie z

OPI, gdzie Zamawiającemu nie udostępniano powierzchni, lecz świadczono usługi na

serwerach wykonawcy.

Podkreśla brak zaistnienia przesłanki skutecznego zastrzeżenia TP.

Wniósł o pominięcie dowodów mu nieudostępnionych wobec braku możliwości wdania się w

merytoryczny spór.

Zauważył, iż brak jest informacji co do konkretnych działań Przystępującego mających

wskazywać na możliwość skalkulowania ceny na wysokości zaoferowanej. Przypomniał, że

tak jak wskazano na str. 2 pisma Przystępującego dla kolokacji niezbędne jest udostępnienie

powierzchni, a takiego elementu nie było w usłudze referencyjnej na rzecz OPI. Tym samym

brak udostępnienia oznaczający brak kolokacji wskazuje w efekcie na brak spełnienia

warunku udziału. Podtrzymał argumentację dotyczącą braku zasadności zastrzeżenia

tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przystępujący wniósł o oddalanie odwołania. Poparł stanowisko Zamawiającego

przedstawione w odpowiedzi na odwołanie oraz własne.

Zauważył, że Zamawiający analizował krytycznie zasadność zastrzeżenia informacji przez

Przystępującego i wcześniej część odtajnił pozostawiając w odniesieniu do części informacji

ocenę, jako słuszne zastrzeżenie tajemnicy zawierającej wymierną wartość gospodarczą.

Stwierdził, że brak jest jednoznacznej, jednolitej definicji kolokacji. Zauważył, jak w złożonym

piśmie, że każda umowa w tym zakresie jest formułowana indywidualnie pod konkretne

potrzeby zamawiającego. Wskazał na różne opisy przedmiotowego pojęcia, w tym na str.5

pisma Odwołującego.

14

Przypomniał opis warunku pkt 6.1.2A SIWZ wraz ze specyfikacją poszczególnych

wymaganych usług w załączniku 2 do wzoru umowy wymieniając poszczególne wymagane

usługi i stwierdził, że wykonywał takie działania na rzecz OPI oprócz innych czynności w

ramach tamtego kontraktu.

Podkreślił, Że kwestionowana usługa referencyjna potwierdza wymagane doświadczenie.

Stwierdził. że nie przewiduje przy realizacji umowy podwykonawstwa w rozumieniu definicji

ustawowej z art. 2 ustawy PZP. Wskazał na dwa dokumenty złożone do akt (zastrzeżone) tj.

jest załącznik 3 do pisma z wyjaśnieniami dotyczącymi ceny z dnia 30.01.2020r. oraz

korespondencję email załączoną do pisma.

Podtrzymał stanowisko o spełnieniu warunku doświadczenia przez wskazanie usług w

umowie referencyjnej z OPI, gdzie udostępniono powierzchnie i szafy serwerowe oraz

wykonywano inne działania wcześniej opisane.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie

i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w treść specyfikacji

istotnych warunków zamówienia określającej warunki udziału w postępowaniu,

postanowienia wzoru umowy, treść oferty złożonej zamawiającemu przez przystępującego,

treść wyjaśnień udzielanych przez tego wykonawcę, jak również stanowiska stron i

uczestnika przedstawione na piśmie i ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co

następuje.

W zakresie merytorycznym Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we

wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Zarzut, w

sytuacji potwierdzenia, wskazałby na możliwość uzyskania zamówienia i jego realizacji przez

odwołującego, a tym samym na poniesienie w tym zakresie wymiernej szkody w sytuacji

udzielenia przez zamawiającego zamówienia innemu niż On wykonawcy.

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych w nim zarzutów Izba uznała, że

nie podlega ono uwzględnieniu.

Zarzuty odwołania dotyczą wyboru oferty IT4P S.A. jako najkorzystniejszej pomimo tego, iż

zdaniem odwołującego oferta ta jest sprzeczna z treścią SIWZ i winna być odrzucona oraz

zaniechania wykluczenia z postępowania tego wykonawcy pomimo tego, iż nie spełnia on

warunku udziału w postępowaniu.

Ponadto przedstawiono zarzut ewentualny zaniechania wezwania wykonawcy do

uzupełniania dokumentów mających potwierdzić spełnienie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak udostępnienia pełnej treści wyjaśnień w zakresie ceny.

15

Za okoliczności niesporne uznać należy przedmiot zamówienia, którego opis zawarty jest w

postanowieniach siwz, a w szczególności wzorze umowy wraz z jej załącznikami. Przedmiot

ten jako mający znaczenie dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w

ramach wykonanych usług referencyjnych ma szczególne znaczenie, jako że ma stanowić

podstawę odniesienia przy ocenie odpowiedniości takich usług. Przypomnieć bowiem należy,

że samo określenie przedmiotu umowy jako usługi kolokacji sprzętu komputerowego bez

sprecyzowania zakresu byłoby nieprzydatne wobec faktu, że umowa taka jest w istocie

umową nienazwaną, bez definicji formalnej, a w praktyce obrotu jej przedmiot jest

różnorodnie opisywany (przykłady w pismach procesowych stron)., zatem wymaga

każdorazowo opisu zakresu usługi przewidywanej do wykonania.

Za nieprzydatne do rozpatrzenia odwołania skład uznał informacje zawarte w odwołaniu o

dotychczasowych postępowania zamawiającego dotyczących usług kolokacji w latach 2012

– 2019, w tym wskazujące na uczestników tych postępowań i ich ewentualne wzajemne

powiązania.

Odnosząc się do zarzutu sprzeczności treści oferty z treścią siwz oparty należy zauważyć,

że w ofercie jednoznacznie zadeklarowano samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, co

nie stoi w sprzeczności z dokumentacją postępowania, w tym informacjami zastrzeżonymi

jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe nie wskazuje na przewidywany

udział realizacji zamówienia podmiotu mającego status podwykonawcy mającego realizować

umowę definiowaną w art. 2 pkt 9b ustawy pzp tj. stanowiącą wykonanie części zamówienia.

Oddanie do dyspozycji obiektów lub ich części stanowiących własność osoby trzeciej, na

potrzeby realizacji przedmiotowej usługi nie jest tożsame z podwykonawstwem w rozumieniu

wyżej wskazanym, a zatem pojęciem użytym w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego.

Odmienne oceny odwołującego nie dotyczą zatem rozpatrywanego stanu faktycznego.

W zakresie zarzutu dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez IT4P

istotnie, na potwierdzenie jego spełniania zamawiający wymagał wykazania się należytym

wykonaniem co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze

stanowiącej przedmiot zamówienia określając jednocześnie, że za jedną usługę

odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się

usługę kolokacji minimum dwóch szaf serwerowych z zainstalowanym w niej sprzętem

komputerowym.

Natomiast w dokumentacji postępowania nie zdefiniowano, co należy rozumieć przez usługę

kolokacji, przyjmując jej rozumienie jako usługę polegającą na udostępnieniu zasobów

serwerowni. W ramach usługi klient może dzierżawić miejsce w szafie serwerowej, dostęp do

sieci (głównie Internet), zasilanie wraz z zasilaniem awaryjnym i wsparcie administratorów, z

16

dostarczeniem samego serwera; jednocześnie odesłano do opisu przedmiotu zamówienia

przez wymóg odpowiedniości rodzajem usłudze opisanej w siwz.

Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienie warunku udziału w

postępowaniu oceniane były przez pryzmat tak rozumianej usługi kolokacji.

Odwołujący zakwestionował usługę udostępnienia mocy obliczeniowej z wykorzystaniem

środowiska serwerowego kolokowanego w Data Center realizowana na rzecz Ośrodka

Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W celu weryfikacji zakresu i rodzaju świadczonych usług Zamawiający zwrócił się do obydwu

podmiotów, na rzecz których realizowane były usługi referencyjne z prośbą o udostępnienie

dokumentów dotyczących tych usług.

W odpowiedzi zamawiający otrzymał od Ośrodka Przetwarzania Informacji SIWZ i Umowę, a

po analizie zasadnie uznał, że otrzymane dokumenty w potwierdzają spełnienie warunku

jako odpowiadające treści warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty na tę okoliczność

złożono do akt postępowania odwoławczego.

Skład orzekający uznał ponadto za prawidłową ocenę zamawiającego dokonaną w toku

analizy otrzymanych od wykonawcy wyjaśnień co do wysokości zaoferowanej ceny, w

wyniku której częściowo odtajnił zastrzeżone informacje. Jedyny nie odtajniony fragment

wyjaśnień to informacja o powiązaniach gospodarczych wykonawcy z innymi podmiotami,

która stanowi istotną wartość ekonomiczną, a której ujawnienie mogłoby narazić wykonawcę

na stratę. W stosunku do tej informacji wykonawca podjął niezbędne działania do utrzymania

jej poufności.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit.

b), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

……………………….………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij