01-06-2020

KIO 477/20

1

Sygn. akt: KIO 477/20

WYROK

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2020 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka

Akcyjna w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe

SA w Warszawie

przy udziale wykonawcy SAFEGE S.A.S. w Nanterre (Francja), zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO

Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie,

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach tytułem wpisu

od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach

na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie kwotę 3 600 zł

00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

………………………………..

3

Sygn. akt: KIO 477/20

Uzasadnienie

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie – prowadzi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie

nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach

projekt POUŚ 5.1-14 pn,: „ Prace na Unii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory -

Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo dla zadań

inwestycyjnych: a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 151, 686t 867, 704 na odcinku

Kalina (km 66,800) Rusiec Łódzki (km 137,500),

b) LOT B - Prace na liniach kolejowych nr 131542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km

137,500) Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), zwanej dalej

ustawą P.z.p.

W dniu 6 marca 2020 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia: INKO Consulting Sp. z o.o. w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa SA w

Katowicach wnieśli odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na przyjęciu, że

informacje zawarte w załącznikach do pisma odwołującego z dnia 27 listopada 2019 r.,

stanowiącego wyjaśnienia odnośnie do rynkowego charakteru zaoferowanej przez

odwołującego ceny, w tym:

1) załącznika nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi;

2) załącznika nr 2 Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji;

3) załącznika nr 3 - Oferta w zakresie wynajmu lokali biurowych;

4) załącznika nr 4 - Środki transportu;

5) załącznika pr 5 - Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych;

6) załącznika nr 6 - Oferty na obsługę laboratoryjną;

7) załącznika nr 7 - Oferty w zakresie polisy i gwarancji.

nie zostały prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego, co

skutkuje zamiarem ich odtajnienia przez zamawiającego i udostępnienia konkurencyjnym

wykonawcom

Zaskarżonej czynności zamawiającego odwołujący zarzucił:

4

- naruszenie przepisu art. 8 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz w związku z

art, 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej

jako „u.z.n.k,”) poprzez błędne przyjęcie, że informacje zawarte w załącznikach do pisma

Odwołującego z dnia 27 listopada 2019 r., stanowiącego wyjaśnienia odnośnie do

rynkowego charakteru zaoferowanej przez odwołującego ceny, nie zostały prawidłowo

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego, wskutek nie wykazania przez

odwołującego, że zastrzegane informacje spełniają przesłanki uznania ich za tajemnicę

przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy informacje zawarte w tych dokumentach, posiadające dla

Odwołującego wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa, co zostało

przez Odwołującego poprawnie wykazane.

W oparciu o przestawione wyżej zarzuty odwołujący wniósł o:

- nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na

ocenie, że odwołujący nieprawidłowo zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje

zawarte w załącznikach do wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r., a w ślad za tym nakazanie

zamawiającemu zachowania tych informacji w poufności

Odwołujący podniósł, że ma interes w złożeniu niniejszego odwołania. Zamawiający

w wyniku błędnej i niezgodnej z przepisami P.z.p. oceny działań odwołującego związanych z

zastrzeżeniem jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w załącznikach do

wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r. ma zamiar odtajnić te informacje i udostępnić je

konkurencyjnym wykonawcom. Tymczasem informację zawarte w tych załącznikach mają

dla odwołującego wartość gospodarczą, decydując o przewadze konkurencyjnej

odwołującego i kosztach świadczenia przez niego usług oferowanych w postępowaniach

takich, jak niniejsze. Ewentualne podanie tych informacji do wiadomości publicznej naraża

odwołującego na realną szkodę przejawiającą się w pozyskaniu tych informacji przez

podmioty trzecie (m.in. w zakresie sposobu kalkulacji oraz kosztów poszczególnych prac

branżowych). Te ostatnie mogą je z kolei wykorzystać w przyszłych postępowaniach o

udzielenie zamówienia publicznego w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej lub w celu

osłabienia pozycji odwołującego się na rynku. Sytuacja ta utrudni więc odwołującemu

możliwość konkurowania o przyszłe zamówienia.

Odwołujący podkreślił, że zastrzegane informacje nie były dotychczas ujawnione do

wiadomości publicznych, natomiast po ujawnieniu ich w postępowaniu odwołujący

bezpowrotnie utraci możliwość ich zastrzeżenia jako tajemnicę swojego przedsiębiorstwa i w

celu optymalizacji kosztów swojego działania i zbudowania na nowo swojej przewagi

konkurencyjnej będzie musiał podjąć dodatkowe działania, w tym przede wszystkim działania

organizacyjne. Zmiana zasad organizacji przedsiębiorstwa czy organizacji procesu

5

wykonywania konkretnego rodzaju usługi, poszukiwanie nowych podwykonawców,

usługodawców, czy próba podjęcia z nimi dodatkowych negocjacji cenowych wiąże się z

dodatkowymi kosztami po stronie odwołującego. Kosztami, których odwołujący nie poniósłby,

gdyby nie błędna decyzja zamawiającego. Odwołujący zaznaczył przy tym, że złożone przez

niego kalkulacje są wynikiem lat doświadczeń odwołującego, a co za tym idzie szkody

wyrządzonej działaniami zamawiającego nie da się naprawić w krótkim czasie.

Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 25 lutego 2020 r. zamawiający poinformował

odwołującego, że postanowił odtajnić uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

oraz załączniki złożone przez odwołującego wraz z pismem z dnia 27 listopada 2019 r.,

zaznaczając przy tym, że nastąpi to nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji o

zamiarze odtajnienia części informacji.

W ocenie odwołującego, po jego stronie zostały spełnione zarówno materialne, jak i

formalne przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił przy tym, że decyzja odnośnie tego, które z informacji

składających się na treść wyjaśnień ceny zostaną zastrzeżone jako tajemnica

przedsiębiorstwa, została poprzedzona pogłębioną analizą przekazywanych zamawiającemu

informacji, ich charakteru i wpływu na bieżącą działalność wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. W konsekwencji odwołujący, odmiennie niż dzieje się to w

szeregu podobnych spraw, nie zastrzegł jako tajemnicy przedsiębiorstwa całości wyjaśnień

ceny, a tylko wybrane dokumenty potwierdzające przyjęte przez niego ceny czy

uszczegóławiające zasady zastosowanej przez niego kalkulacji kosztów. Odwołujący

zastrzegł więc jedynie niewielką cześć przekazywanych informacji - część stanowiącą

absolutne minimum z punktu widzenia ochrony jego interesów gospodarczych. Taki sposób

działania odwołującego potwierdza, że jego celem nie było utrudnienie konkurencji w

postępowaniu, w tym uniemożliwienie wykonawcom konkurencyjnym oceny poprawności

jego działań, a tylko ochrona jego słusznych interesów.

Przechodząc do poszczególnych dokumentów, których treść (informacje w nich

zawarte) zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, odwołujący podniósł, że

zamawiający w decyzji o odtajnieniu zastrzeżonych informacji (pismo z dnia 25 lutego

2020r.) wskazał, z jakich przyczyn zastrzeżenie tajemnicy względem danego dokumentu

jest, jego zdaniem, nieskuteczne. Odwołujący stwierdził, że sposób uzasadnienia decyzji

zamawiającego wskazuje, że w sposób wybiórczy analizował on zarówno treść

przedłożonego przez odwołującego uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy, treść

poszczególnych zastrzeganych dokumentów, jak i inne dokumenty czy informacje

przedstawione przez odwołującego w postępowaniu (np. informacje wynikające z części

6

jawnej wyjaśnień ceny czy z oferty). Wnioski, jakie wyciąga zamawiający stoją bowiem u

oczywistej sprzeczności z treścią dokumentów, w których posiadaniu jest zamawiający,

Odwołujący podniósł, że art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. (w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy

P.z.p.) wymaga uzasadnienia każdej czynności zamawiającego w postępowaniu, zaś Izba,

zgodnie ze swoim ugruntowanym orzecznictwem, dokonuje oceny czynności zamawiającego

pod kątem przepisów ustawy P.z.p. właśnie przez pryzmat przedstawionego przez

zamawiającego uzasadnienia. Powyższe jest niezmiernie istotne w niniejszej sprawie, skoro

bowiem zamawiający w sposób bardzo konkretny wskazał w piśmie z dnia 25 lutego 2020r.

na swoje „zastrzeżenia" wzglądem zastrzeganych dokumentów, to jedynie te zastrzeżenia

określają zakres rozpoznania niniejszej sprawy.

Odnosząc się do zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi jako

tajemnica przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do pisma z dnia 27 listopada 2019r.), odwołujący

podniósł, że zamawiający, oceniając skuteczność zastrzeżenia zobowiązań osób

przewidzianych do realizacji usługi, w pierwszej kolejności zasugerował brak wartości

gospodarczej danych zawartych w tych dokumentach, wskazując, przykładowo w kontekście

argumentacji odwołującego odnośnie do ryzyka „podkupienia” członków personelu, że doszło

już do ujawnienia danych osobowych członków personelu wykonawcy w jawnych wykazach

osób oraz informacji o kosztach w Formularzu cenowym. Zamawiający nie zgodził się

również z tym, że dane zawarte w tych dokumentach pozwalają na wywiedzenie

zakładanego przez wykonawcę „sposobu świadczenia usługi, ujawniają w jaki sposób

Konsorcjum zaplanowało świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry i

podwykonawców”, wobec okoliczności, iż umowa oraz OPZ w sposób szczegółowy określają

zasady świadczenia usługi przez poszczególnych członków personelu.

W ocenie odwołującego, z argumentacją zamawiającego nie sposób się zgodzić.

Odnosząc się do argumentów zamawiającego odwołujący podkreślił, że zawarty w

uzasadnieniu zastrzeżenia tajemnicy argument odwołującego odnoszący się do ryzyka

„podkupienia” członka personelu wykonawcy w sytuacji, gdy znane jest wynagrodzenie

oczekiwane przez tego członka personelu, nie było jedynym argumentem wskazującym na

wartość gospodarczą zastrzeganych informacji. Odwołujący podkreślał, że cyt,: „wskazanie

elementów mających wpływ na ukształtowanie ceny (a takim elementem niewątpliwie jest

koszt zatrudnienia członków personelu) pozwala zaoszczędzić konkurencji czas i pieniądze

na poszukiwania dobrego rozwiązania i uzasadnienia ceny dla własnych potrzeb”.

Zastrzegane dane cyt.: „pozwalają określić wartości - koszty osobowe - zakładane na

świadczenia wykonywane przez wymaganych przez Zamawiającego członków Personelu

przyjmowane w oparciu o duże doświadczenie Wykonawcy". Odwołujący konsekwentnie

7

więc podkreśla w uzasadnieniu, że zastrzeżenie informacji następuje z uwagi na ich wartość

gospodarczą - wartość polegającą na możliwości konkurowania dzięki tym informacjom w

kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartość organizacyjną

dla przedsiębiorstwa.

Odwołujący podniósł, że zamawiający myli stawki za pracę poszczególnych członków

personelu podane w szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia z załącznika nr 1B do oferty

(tzw. Formularz cenowy), a więc oczekiwane przez odwołującego wynagrodzenie za danego

członka personelu, z kosztami, jakie odwołujący poniesie w związku z faktycznym

zatrudnieniem danego członka personelu w trakcie realizacji kontraktu.

Proste zestawienie kwot podanych w poszczególnych zobowiązaniach z Załącznika

nr 1 do wyjaśnień ceny ze stawkami podanymi w Formularzu cenowym prowadzi do

wniosku, że nie są to wartości tożsame, jeżeli do tego uwzględni się, że wynagrodzenie

wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a zgodnie z pkt 13.2 SIWZ – IDW, kalkulacja wskazana

w Załączniku 1B do Formularza ofertowego „nie będzie stanowić podstawy dokonywania

płatności, ale ma charakter informacyjny i służy porównaniu oferty", to oczywistym pozostaje,

że konkurencyjni wykonawcy, znając jedynie stawkę podaną w Formularzu cenowym, nie

mają i nie mogą mieć wiedzy o kosztach, jakie rzeczywiście poniesie odwołujący,

zatrudniając danego członka personelu. Ryczałtowy model wynagrodzenia i jedynie

informacyjny charakter Formularza cenowego pozostawia miejsce na bardzo różne metody

wyliczania kosztów wykonania zamówienia i przypisywania ich do poszczególnych pozycji

kosztorysu (dla stosowania różnych metod składających się na tzw. inżynierię cenową).

Innymi więc słowy, na podstawie informacji, że odwołujący - przykładowo - w ofercie założył

stawkę dla Inżyniera Projektu na poziomie 16 000 zł na miesiąc, daleka jest droga do

ustalenia, jaki jest rzeczywisty koszt zatrudnienia przez odwołującego p. BL, który został

wskazany w ofercie wykonawcy jako osoba przewidziana do pełnienia tej funkcji. Druga ze

wskazanych informacji wynika przy tym wprost z zobowiązania stanowiącego załącznik nr 1

do wyjaśnień ceny.

Odwołujący wskazał, że oceny w tym zakresie nie zmienia okoliczność, że w części

jawnej wyjaśnień odwołujący wskazał ogólne założenia do kalkulacji danej grupy kosztów

czy okoliczności, które pozwalają mu na zatrudnienie członków personelu po relatywnie

niskich kosztach. Także na podstawie tych danych nie sposób odtworzyć kosztów

zatrudnienia konkretnej osoby wskazanych w zobowiązaniach.

W kontekście powyższego, odwołujący podniósł, że zawarte w uzasadnieniu

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa argumenty co do wartości gospodarczej

zastrzeganych informacji zachowują aktualność.

8

Odwołujący wskazał, że na poparcie swojego stanowiska zamawiający przytoczył

fragment uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2019 r. (sygn.

akt: KIO 247/19), przy czym zdaje się nie dostrzegać, że powołane orzeczenie odnosiło się

do możliwości weryfikacji ogólnych założeń dotyczących wyceny kosztów pracy. W

uzasadnieniu przywołanego orzeczenia podkreśla się wręcz, że wykonawca „w złożonych

wyjaśnieniach nie zawarł żadnej metodologii obliczenia ceny, żadnych szczegółowych

informacji dotyczących kosztów zatrudnienia czy też informacji handlowych". To te względy

przesądziły o odmowie uznania, w tamtej sprawie, zastrzeganych informacji za tajemnicę

przedsiębiorstwa, W niniejszej sprawie mamy do czynienia z odmienna sytuacją, tj.

odwołujący wskazał i udowodnił zamawiającemu konkretny koszt zatrudnia danego członka

personelu. Powyższy wyrok, a contrario, świadczy o możliwości zastrzegania szczegółowych

informacji na temat kosztów zatrudnienia członków personelu.

Odwołujący podkreślił, że informacje zawarte w zastrzeganych dokumentach mają dla

niego wartość gospodarczą, przejawiającą się z jednej strony w jego wiedzy dotyczącej

realnych kosztów zatrudnienia, pozwalającej na właściwe prowadzenie rozmów z

potencjalnymi współpracownikami i wynegocjowanie odpowiednich stawek za świadczone

przez nich usługi, a w ślad za tym ustalenia optymalnej ceny ofertowej, w tym i kolejnych

postępowaniach, z drugiej zaś strony (co całkowicie uszło uwadze zamawiającego) wartość

gospodarcza tych informacji polega na umiejętności odpowiedniego doboru rodzaju

wynagrodzenia, który odwołujący dopasowuje do warunków zamówienia stawianych przez

zamawiającego, co z kolei pozwala odwołującemu na realne oszacowanie kosztów realizacji

zamówienia. Łącznie zaś informacje wskazujące na poziom kosztów wszystkich członków

kluczowych personelu, wskazują na poziom rezerwy, jaka jest założona przez Odwołującego

na pozostałe koszty osobowe realizacji zamówienia, których nic można wprost odnieść do

żadnej pozycji kosztorysu (np. dodatkowego personelu).

Odwołujący stwierdził, że podstawowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia to

właśnie koszt zatrudnienia członków personelu wymaganego przez zamawiającego.

Wykonawcy na tym rynku konkurują więc przede wszystkim właśnie poprzez zapewnienie

sobie odpowiedniego personelu po relatywnie niskich kosztach. Wiedza, jakie dokładnie

koszty związane z zatrudnieniem członka personelu kluczowego ponosi konkurent jest więc

cenna i pozwala przewidzieć zachowanie konkurenta w kolejnych postępowaniach. Dla

każdego wykonawcy oczywistym pozostaję, że stawki podawane w Formularzach cenowych

dla danego członka personelu, poza kosztem zatrudnienia tego członka personelu, muszą

uwzględniać m. in. koszty zastępstw, koszty personelu dodatkowego koniecznego na

budowie, ale nie przewidzianego do odrębnego oszacowania itp, Znając realne koszty

zatrudnienia członków kluczowych personelu, konkurencji mają wiedzę, jakie są jego

9

rezerwy na wspomniane koszty dodatkowe. Nadto, zdecydowanie łatwiej jest „podkupić"

członka personelu, jeśli zna się wynegocjowany przez tą osobę poziom wynagrodzenia z

konkretnym wykonawcą.

Odwołujący podkreślił, że ryzyko „podkupienia” członka personelu wykonawcy

personelu jest w takich postępowaniach jak najbardziej realne, Odwołujący wskazał, że w

tym postępowaniu jeden z członków personelu wskazanego w jego ofercie zrezygnował ze

współpracy z nim po złożeniu oferty właśnie powołując się na uzyskanie lepszej oferty od

innego wykonawcy. Nie sposób wykluczyć, że takie przypadki byłyby częstsze, gdyby poza

danymi osobowymi i stawką z Formularza cenowego konkurencyjni wykonawcy znali

informacje zawarte w treści załącznika nr 1 do pisma z dnia 27 listopada 2019 r, w tym w

szczególności informacje dotyczące uzgodnionych przez strony warunków finansowych

przyszłej współpracy.

Odnosząc się w dalszej kolejności do zamiaru odtajnienia przez zamawiającego

treści Załącznika nr 2 i 6 do wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r., odwołujący wskazał, że

informacje zawarte w tych dokumentach mają dla niego wartość gospodarczą z uwagi na

zawarte w nich informację o uzgodnionych cenach i sposobie ich ustalenia przez

usługodawcę, które to informacje mogą być z łatwością wykorzystane przez konkurencję w

przyszłości, np. do wynegocjowania bardziej korzystnych warunków finansowych niż obecnie

lub nawiązanie współpracy na wyłączność, co z kolei pozbawiałoby odwołującego

możliwości korzystania z usług takiego podmiotu.

Odwołujący podniósł, że zamawiający także w tym przypadku błędnie utożsamia

wiedzę o danych podwykonawcy i cenie podanej w Formularzu cenowym (Załącznik 3 B) z

danymi zawartymi w zastrzeganym dokumencie. Okoliczność, iż ceny podane w

zastrzeganych dokumencie „oscylują", jak to określił zamawiający w piśmie z dnia 25 lutego

2020r. (str. 4} na poziomie stawek z Formularza cenowego (bo też trudno, by nie

„oscylowały") nie jest równoznaczna z tym, że dane z Formularza cenowego pokrywają się z

danymi zastrzeżonymi przez odwołującego. Przeciwnie, dane zawarte w zastrzeżonych

dokumentach nie są tożsame, w zakresie cen, z danymi z Formularza cenowego.

Odwołujący także w pozycjach, do których odnosi się zastrzegany dokument, założył

rezerwę - na ceny usługodawcy nałożył własne marże. I znów to właśnie ta informacja w

powiązaniu z informacją o rzeczywistych kosztach pozwala ustalić strategię wyceny

stosowaną przez odwołującego w tym postępowaniu i w oparciu o nią prognozować

zachowanie odwołującego w kolejnych postępowaniach, czy dążyć do nawiązania

współpracy z tym samym usługodawcą.

10

W ocenie odwołującego, za nadmierne należy uznać oczekiwania zamawiającego,

aby dla potwierdzenia uzyskania przez odwołującego korzystnych warunków cenowych, w

ofercie musiały znajdować się takie informacje, jak np. obniżenie ceny z uwagi na stalą

współpracę, udzielony rabat, co zamawiający wskazuje w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r.

Odwołujący nie wyklucza oczywiście możliwości, że takie informacje mogą być zawarte w

ofertach, natomiast z całą pewnością adnotacje te nie są standardowym zapisem. Z kolei

informacja zawarta w ofercie, wskazująca na zaoferowanie ceny w wyniku „negocjacji"

potwierdza, że oferta usługodawcy ma charakter zindywidualizowany - jest wynikiem

indywidualnych ustaleń stron. Nie sposób zakładać, jak zdaje się to czynić zamawiający, że

w ramach negocjacji strony nie uwzględniały wzajemnych, wypracowanych w latach

wcześniejszych relacji biznesowych i że relacje te nie miały żadnego wpływu na przebieg

negocjacji.

Oczywistym jest przy tym, że odpowiednia sieć kontaktów ze specjalistami w branży,

jaką z uwagi na wieloletnie doświadczenie wypracował sobie odwołujący, ma bardzo istotne

przełożenie na cenę poszczególnych usług, w tym przede wszystkim na możliwości podjęcia

negocjacji z danym przedsiębiorcą. Skoro w ofercie na weryfikację dokumentacji projektowej

w ramach przedmiotowego zadania (załącznik nr 2), kontrahent odwołuje się wprost do

rozmów i negocjacji, jakie prowadził z jednym z konsorcjantów, to całkowicie niezrozumiałe

jest odrzucanie przez zamawiającego możliwości, że odwołujący był w stanie uzyskać

korzystniejszą cenową ofertę na powyższe usługi niż jego konkurencji. Godzi się przy tym

zauważyć, że dokumenty te zawierają nie tylko dane dotyczące nazwy kontrahenta, ale

przede wszystkim dane dotyczące wysokości jego wynagrodzenia, charakteru tego

wynagrodzenia, czy też sposobu kalkulacji kosztów personelu (dotyczy treści załącznika nr

2), co stanowi know-how odwołującego. Współpraca odwołującego z odpowiednimi

kontrahentami i możliwość wynegocjowania przez odwołującego właściwych odpowiednich

warunków finansowych oraz mechanizmów wynagradzania, pozwala bowiem na

optymalizację kosztów i finalnie niższe koszty i z tego powodu może stanowić tajemnicę jego

przedsiębiorstwa.

Odwołujący stoi również na stanowisku, że informacje dotyczące wynajmu lokali

biurowych również mogą stanowić tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Wskazał, że zgodnie z

pkt 3.2.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia: „do czasu przekazania placu budowy Wykonawcy

Robót w ramach danego Kontraktu Inżynier jest zobowiązany zorganizować na własny koszt

biura Kontraktowe odrębne dla każdego Kontraktu (biuro Kontraktowe - biuro przypisane do

danego Kontraktu) na terenie budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości nie

większej niż 15 km od środka linii kolejowej realizowanego Kontraktu nr I i w odległości nie

większej niż 10 km od środka linii kolejowej realizowanych Kontraktów nr 2, gwarantujące

11

sprawny nadzór nad realizacją Umów na Roboty”. Na potrzeby wzięcia udziału w

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołujący dokonał

analizy dostępnych na rynku ofert wynajmu pomieszczeń, biur i lokali użytkowych

spełniających wymagania zamawiającego. Odwołujący sprawdził i porównał oferty cenowe

dostępnych na rynku lokali i dokonał wyodrębnienia tych, które spełniają wszystkie wymogi

stawiane przez zamawiającego dla biura i zaplecza wykonawcy. Spośród wszystkich

dostępnych na rynku ofert odwołujący wybrał dwie, które w jego ocenie w sposób najbardziej

optymalny pozwolą na sprawne i należyte świadczenie przez niego usług przy jednoczesnym

minimalizowaniu kosztów. Odwołujący brał przy tym pod uwagę nie tylko koszty wynajmu

danej nieruchomości, ale też ewentualne koszty dostosowania nieruchomości do

konkretnych potrzeb zamawiającego i jej lokalizację, której dobór w oczywisty sposób

przekłada się na późniejsze koszty transportu na miejsce prowadzenia robót budowlanych.

Wbrew twierdzeniom zamawiającego, fakt, że odwołujący przedstawił oferty z

ogólnodostępnych serwisów ogłoszeniowych dostępnych w sieci, nie pozbawia informacji

zawartych w zastrzeżeniu wartości gospodarczej. Uzasadnieniem dla zastrzeżenia test

bowiem właśnie to, że te konkretne oferty zostały, spośród wielu dostępnych ofert, wybrane

przez odwołującego dla potrzeb realizacji zamówienia i szacowania jego kosztów (walor

tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się w tym przypadku z połączenia danych powszechnie

dostępnych z danymi poufnymi przedsiębiorcy w taki sposób, że tworzą one pewna całość).

Wartość gospodarcza zastrzeżonych informacji przejawia się tym, że zastrzeżone informacje

świadczą o umiejętności odwołującego prawidłowej selekcji ogłoszeń, spośród wszystkich

dostępnych w tym obszarze, i wybraniu tych, które pozwalają na zapewnienie

odpowiedniego standardu biura przy jednoczesnej minimalizacji kosztów jego utrzymania.

Znając wybrane przez odwołującego lokalizacje, łatwiej odtworzyć schemat działania

wykonawcy (czym wykonawca kierował się przy wyborze nieruchomości) i zastosować go we

własnej działalności, czy wręcz ułatwić sobie funkcjonowanie na rynku poprzez skorzystanie

z ofert dobranych przez odwołującego. Fakt, że odwołując prowadził już rozmowy z

właścicielami nieruchomości świadczy przy tym o stopniu zaawansowania procesu wyboru

lokalizacji biur. Udostępnienie informacji dotyczących tych nieruchomości pozostałym

oferentom może spowodować zwiększone zainteresowanie tymi ofertami, a w konsekwencji

(z uwagi na większy popyt) zwiększenie oczekiwań finansowych właścicieli nieruchomości

odnośnie czynszu najmu czy brak ich dostępności, co naraża odwołującego na powstanie

szkody.

Odwołujący podniósł, że był zatem uprawniony do zastrzeżenia jako tajemnicy

przedsiębiorstwa informacji dotyczących wynajmu lokali biurowych. Wiedza o tym, które z

12

dostępnych na rynku ofert najmu wybrał odwołujący - a ta informacja jest przedmiotem

zastrzeżenia - nie jest bowiem powszechnie dostępna.

Odwołujący podniósł, że w zakresie informacji zawartych w załączniku 4 i 5 do pisma

z dnia 27 listopada 2019 r. zamawiający wskazał, że informacje zawarte w wyżej

wymienionych załącznikach „stanowią jedynie rozwinięcie stanowiska zajętego przez

odwołującego w złożonych wyjaśnieniach", przez co nie mają żadnej wymiernej wartości

gospodarczej, z czym odwołujący się nie zgadza. Informacje zawarte w tych załącznikach

mają wartość gospodarczą właśnie z tego względu, że „rozwijają”, a więc „uszczegółowiają”

informacje zawarte w części jawnej wyjaśnień. Obrazują (odtwarzają) metodologię obliczenia

kosztów transportu, kosztów wyposażenia oraz pozostałych kosztów przez odwołującego,

pokazując, jakie dokładnie koszty i w jakiej wysokości ponosi odwołujący na innych

kontraktach (co bezpośrednio przekłada się na koszty realizacji tego i kolejnych zamówień -

znaczna część tych kosztów jest powtarzalna, skoro opiera się na umowach wieloletnich, np.

na obsługę floty). Szczegółowe rozbicie cenowe poszczególnych kosztów pozwala więc

konkurencyjnym przedsiębiorcom na rozpoznanie sposobu kalkulacji ceny przez

odwołującego oraz wartości poszczególnych kosztów. Z uwagi na bardzo korzystną, w

porównaniu z innymi oferentami, cenę, jaką zaoferował odwołujących za realizację

przedmiotowego zamówienia, przyjąć należy, że sposób kalkulacji przez niego ceny będzie

szczególnie interesujący dla jego oferentów, którzy w przyszłych postępowaniach będą mogli

zastosować podobne schematy kalkulacji, co doprowadzić może do uzyskania przez nich

przewagi konkurencyjnej lub osłabienia pozycji odwołującego. Z tego względu odwołujący był

uprawniony do zastrzeżenia szczegółowych informacji dotyczących metod kalkulacji kosztów

transportu, wyposażenia i kosztów pozostałych jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący wskazał, że zdaniem Zamawiającego, dokumenty odnoszące się do

polisy i gwarancji nie mają charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa z uwagi na rzekomy brak

„zindywidualizowanych cech ze względu na adresata”, fakt, że gwarancja należytego

wykonania umowy będzie jawna, a więc jawna będzie nazwa gwaranta, a nadto z uwagi na,

to, że w załączniku nr 1B do Formularza ofertowego odwołujący wskazał dla tych pozycji

pewne wartości.

Odnosząc się do tych argumentów, w pierwszej kolejności odwołujący wskazał, że

obie zastrzegane informacje pochodzą od brokerów i nie ujawniają danych

gwaranta/ubezpieczyciela. Wiedza o tym, z jaką firmą brokerską współpracują poszczególni

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, nie jest powszechnie znana i nie będzie

znana po udzieleniu wykonawcy zamówienia. Informacją powszechnie znaną jest to, że

brokerzy (ubezpieczyciele/banki) wyceniają koszty udzielenia zabezpieczenia czy

13

odpowiednio ubezpieczenia na podstawie umów zawartych z klientem oraz danych

odnoszących się do jego sytuacji (wiarygodności finansowej, liczby i wielkości likwidowanych

szkód, liczby i wielkości udzielanych zabezpieczeń itp,). Koszty ustanowienia zabezpieczenia

czy wykupu ubezpieczenia są więc ustalane w sposób zindywidualizowany, przy czym o

owej indywidualizacji świadczy właśnie osoba adresata oferty. Wiedza, jaki poziom kosztów

odwołujący ponosi w związku z zabezpieczeniem tego zamówienia, nie jest więc

powszechnie znana, a jednocześnie sama ta wiedza pozwala przewidzieć konkurentom,

jakie koszty obaj wykonawcy tworzący konsorcjum mogą ponosić przy kolejnych sprawach.

Odwołujący wskazał, że również w tym przypadku wartość podana w Formularzu

cenowym (Załącznik IB) i w części jawnej wyjaśnień nie jest tożsama z informacją zawartą w

zastrzeganych dokumentach. Odwołujący przewidział w tym zakresie pewną rezerwę,

podobnie jak w powyższych punktach, o której poziomie konkurencyjni wykonawcy nic mają

wiedzy, a która pozostawia mu możliwość konkurowania w kolejnych postępowaniach.

Odwołujący podkreślił, że obowiązek zachowania poufności w relacjach pomiędzy

brokerem a jego klientem jest zagwarantowany przepisami prawa (broker jest zobowiązany

do zachowania tajemnicy zawodowej), a co za tym idzie – w korespondencji pomiędzy

brokerem a klientem nie stosuje się dodatkowych zapisów odnoszących się do poufności tej

korespondencji.

Odwołujący wskazał dodatkowo, że informacje zawarte w przedłożonych ofertach w

zakresie polis i gwarancji mają dla jego przedsiębiorstwa wartość gospodarczą polegającą

na umiejętności nawiązania współpracy z odpowiednim podmiotem, który będzie w stanie

wyszukać dla niego najbardziej korzystne oferty ubezpieczeniowe, W treści załącznika nr 7

znajdują się, poza ceną polis i gwarancji, także informacje handlowe dotyczące kancelarii

brokerskiej, z którą odwołujący współpracuje. Podkreślić przy tym należy, że stanowiące

załącznik nr 7 oferty nie są dokumentem gwarancji i nie wskazują gwaranta, co dopiero

zostanie skonkretyzowane na późniejszym etapie. Oferty zawierają natomiast cenne z

punktu widzenia handlowego informacje na temat biura brokerskiego, który jedynie

pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych i jego głównym zadaniem jest

wyszukanie odpowiedniej oferty (obejmującej niezbędne ryzyka ubezpieczeniowe i rozsądną

cenę). Współpraca z dobrym biurem brokerskim jest więc kluczowa z punktu widzenia

możliwości uzyskania korzystnej cenowo oferty ubezpieczeniowej. Z tego względu oraz z

uwagi na wspominaną już powyżej wartość samej informacji o kosztach ustanowienia

zabezpieczeń i rezerwach tu generowanych informacje zawarte w treści załącznika nr 7, w

szczególności obejmujące dane biura brokerskiego i ustalonych kosztów zabezpieczeń mają

dla odwołującego wartość gospodarczą podlegającą ochronie.

14

Wobec powyższego, odwołujący podniósł, że zastrzegane przez niego informacje,

wbrew argumentacji zamawiającego, mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił, że zamawiający w części wstępnej decyzji o odtajnieniu

informacji z dnia 25 lutego 202Gr. wskazał na brak wykazania przez odwołującego

przesłanek do uznania zastrzeganych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa - przesłanki

posiadania przez zastrzegane informacje wartości gospodarczej. Zamawiający pisze w tym

miejscu o rzekomej ogólnikowości i lakoniczności przedstawionego przez odwołującego

uzasadnienia. Odwołujący wskazał, że jego uzasadnienie nie jest ani lakoniczne, ani ogólne.

Odwołujący nie poprzestał na przywołaniu przepisów prawa i poglądów orzecznictwa, jak

dzieje się to bardzo często w takich sprawach, lecz wskazał, z jakich względów uznaje

zastrzegane informacje za mające wartość gospodarczą. Uzasadnienie to, oceniane z

uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia, jest racjonalne i przekonywujące, mimo braku

wskazania w nim konkretnych wartości liczbowych (co wszak nie jest wymagane na gruncie

art 11 u.z.n k. - nie chodzi bowiem o „osiągniecie” przez zastrzegane informacje określonej

wartości, ale o sam fakt posiadania takiej wartości). Jednocześnie dalsza analiza

uzasadnienia decyzji z dnia 25 lutego 2020 r. prowadzi do wniosku, że przekonanie

zamawiającego co do braku wartości gospodarczej zastrzeganych informacji zamawiający

wywodzi z faktu ujawnienia pewnych informacji w części jawnej wyjaśnień ceny lub w

Formularzu cenowy, co - w świetle powyższych argumentów - nie przesądza o braku

wartości gospodarczej zastrzeganej informacji.

Odwołujący nie podzielił stanowiska zamawiającego, jakoby nie wykazał on podjęcia

działań umożliwiających zachowanie zastrzeżonych danych w poufności, co zamawiający

uzasadnia brakiem dowodów i poprzestanie przez odwołującego na przedstawieniu

stosowanych przez niego procedur ochronnych służących zachowaniu poufności tajemnicy

przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił przy tym, że zastrzeżone informacje nie są informacjami

powszechnie dostępnymi i podjął on kroki zmierzające do zachowania tychże informacji w

tajemnicy.

Odwołujący zauważył, że w doktrynie zwraca się uwagę, że „bliższa analiza pojęcia

niezbędnych działań, które mają być podjęte w celu zachowania poufności, prowadzi do

wniosku, że podobnie jak na gruncie art 39 porozumienia TRIPS należy przyjąć, że środki te

to fizyczna ochrona i instrumenty prawne. Fizyczne środki ochrony są zróżnicowane i

obejmują takie metody ochrony jak: dozór fizyczny, kontrola dostępu do pomieszczeń,

monitoring, właściwy obieg dokumentacji, a także technologię zapewniające bezpieczeństwo

sieci informatycznych przedsiębiorstwa, środki prawne stosowane w ochronie informacji

15

również nie są homogeniczne i obejmują np. poinformowanie pracowników o potrzebie

ochrony informacji, wewnętrzne procedury, klauzule do umów o pracę, oddzielne umowy u

poufność, zakaz konkurencji, oświadczenia o poufności dokumentów wysyłanych drogą

elektroniczną tub tradycyjną. Odwołujący podkreślił, że metody fizyczne i prawne ochrony

tajemnicy przedsiębiorstwa nie są od siebie odseparowane. Relacja pomiędzy nimi jest taka,

że z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy

przedsiębiorca podjął określone działania faktyczne w celu chronienia swoich tajemnic, verba

legis: "niezbędne działania w celu zachowania poufności”. Wprawdzie zabezpieczenie

informacji następuje również wtedy, gdy informacja jest chroniona prawnie (np. przez

zawarcie umów o poufność), jednak zawsze potrzebne jest nawet najskromniejsze

zabezpieczenie techniczne (zob. M. Sieradzka (red), M, Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji Komentarz, wyd. II, WK 2016). Konsorcjanci nieprzerwanie

podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie zarówno fizycznej, jak i prawnej

ochrony informacji mających charakter tajemnicy przedsiębiorstwa,

Odwołujący wskazał, że w piśmie z dnia 27 listopada 2019 r. oświadczył wprost, że

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były ujawniane do wiadomości

publicznej oraz że nieustannie podejmowane są niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności. W piśmie wyjaśnione zostało, że w Spółce INKO Consulting Sp. z o.o, obowiązują

regulacje, które pozwalają na dostęp do zastrzeżonych informacji wyłącznie osobom

uczestniczącym w przygotowaniu ofert. Krąg tych osób jest przy tym bardzo ograniczony. Co

więcej, każda z tych osób zobowiązała się, na mocy odpowiednich umów, do zachowania

tych danych w poufności, a niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą

odpowiedzialność finansową i dyscyplinarną zobowiązanego. W przypadku Partnera

Konsorcjum Spółki Drogowa Trasa Średnicowa S.A. wyjaśniono, że w spółce wdrożone

zostały procedury dotyczące archiwizacji i sposobu przesyłania danych. Dodatkowo

wskazane zostało, że Spółka wprowadziła m in. bezwzględny zakaz kopiowania treści

wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz dokumentów zawierających kalkulację ceny

sporządzanych w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bez wyraźnej

zgody Zarządu Spółki. Ponadto, wydane zostało zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki

„Drogowa Trasa Średnicowa" S.A. z dnia 3 lutego 2016 r, w sprawie wprowadzenia zasad

postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa

Średnicowa” S.A. w Katowicach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w

których uczestniczy „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A, w Katowicach ze zmianami

wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa „Drogowej Trasy Średnicowej" S.A. w Katowicach z

dnia 1 lutego 2018 r. Powyższe dowodzi, że zasady postępowania z informacjami poufnymi

zostały w przedsiębiorstwach odwołującego wprowadzone na długo przed złożeniem oferty

16

w przedmiotowym postępowaniu, co wyklucza ewentualne zarzuty co do pozorności

podejmowanych działań.

Odwołujący wskazał, że jego wyjaśnieniom nie sposób zarzucić przy tym

ogólnikowości (w piśmie wskazuje się na konkretne dokumenty i konkretne mechanizmy,

jakie zostały wdrożone), przywołując ich treść, a oświadczenie złożone w tym zakresie jest

wystarczające dla uznania, że odwołujący wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa.

W ocenie odwołującego zamawiający dokonuje błędnej wykładni przepisu art. 8 ust. 3

ustawy P.z.p., przyjmując, że „wykazanie”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. musi

wiązać się z przedłożeniem dodatkowych dokumentów potwierdzających podnoszone

okoliczności, przez co zamawiający wyklucza de facto możliwość „wykazania” podjęcia

działań w celu utrzymania w poufności określonych informacji w drodze stosownego

oświadczenia, Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej; „uwzględniając

racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, że gdyby w art. 8 ust. 3 p.z.p. chodziło o

przedstawianie pliku dowodów, to ustawodawca wskazałby wyraźnie na wymóg

udowodnienia, tak jak to uczynił literalnie - w co najmniej kilku przepisach pzp. Użyte w treści

przepisu art. 8 ust. 3 p.z.p pojęcie „wykazał" należy rozumieć, jako ”rzeczowo uzasadnił".

Oświadczenie jest także środkiem dowodowym, za pomocą którego można wykazać

określone okoliczności, jeśli zawiera rzetelną, logiczną i rzeczową argumentację, z

powołaniem się na obiektywne fakty podlegające weryfikacji. Oświadczenie wykonawcy

stanowi jeden z podstawowych środków dowodowych wykorzystywanych w procedurze

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy p.z.p, jednoznacznie i wprost

wskazują na obowiązek przedstawienia przez wykonawcę dowodów, jeśli jest to

uzasadnione potrzebami postępowania, W art. 8 ust. 3 p.z.p, taki obowiązek nie został na

wykonawców nałożony. W świetle przepisów p.z.p. nie sposób uznać, że ustawodawca

zamiennie posługuje się pojęciami "wykazać" oraz "udowodnić"", (zob. wyrok Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2017 r„ sygn. akt; KIO 1015/17, LEX nr 2323659).

Odwołujący wskazał, że w niniejszej sprawie nie załączył wprawdzie do uzasadnienia

zastrzeżenia dokumentów, które stosuje w swojej działalności, jednak w to miejsce złożył

oświadczenie, które w sposób bardzo szczegółowy określa rodzaj stosowanych dokumentów

i ich treść. Nie sposób przy tym odmówić oświadczeniu wykonawcy, o takim poziomie

szczegółowości, waloru dowodowego waloru wykazania, że wykonawca podejmuje

odpowiednie środki zabezpieczające,

Odwołujący podkreślił, że zamawiający nie twierdzi ani że środki opisane w

uzasadnieniu zastrzeżenia nie są u wykonawców przyjęte, ani tym bardziej, że środki te są

17

nieodpowiednie (nie zapewniają należytej ochrony). Spór odnosi się tylko do tego, czy

wykonawca może poprzestać na szczegółowym opisaniu stosowanych przez siebie

procedur, czy dodatkowe owe procedury (dokumenty je zawierające) musi okazać

zamawiającemu, Spór jest natury czysto formalnej, bowiem - niezależnie od

wykorzystywanego przez wykonawcę rozwiązania - Zamawiający otrzymuje w obu

przypadkach dokładnie ten sam pakiet informacji, które może poddać ocenie pod kątem

tego, czy wykonawca stosuje odpowiednie zabezpieczenie informacji poufnych. Oczekiwanie

więc, by wykonawca, poza opisaniem stosowanych przez siebie rozwiązań w zakresie

ochrony danych, każdorazowo załączał dokumenty „źródłowe” (dokumenty, których treść jest

przywoływana w wyjaśnieniach) jest niezrozumiałe.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 27 maja 2020 roku wniósł o:

1. oddalenie odwołania w całości;

2. obciążenie kosztami postępowania odwoławczego odwołującego, w tym zasądzenie

od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą

Odwoławczą.

Zamawiający podniósł, że w dniu 15 listopada 2019 r. wezwał odwołującego do

złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia dowodów dot. sposobu kalkulacji ceny oferty w celu

potwierdzenia, że nie nosi ona znamion ceny rażąco niskiej.

Odwołujący w dniu 27 listopada 2019 r. przedłożył zamawiającemu stosowne

wyjaśnienia wraz z dowodami, które zastrzegł jako informację stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa - załączając jednocześnie uzasadnienie zastrzeżenia przedłożonych

informacji. Zamawiający ocenił ww. wyjaśnienia za wystarczające, a następnie przeszedł do

badania zdolności podmiotowej wykonawcy.

Zamawiający wskazał, że po wnikliwej analizie uzasadnienia zastrzeżenia informacji

jako tajemnica przedsiębiorstwa, w dniu 25 lutego 2020 r. przesłał do wykonawców pismo, w

którym poinformował o zamiarze odtajnienia zarówno dowodów złożonych przez

odwołującego. Zamawiający dokonał - w poszanowaniu art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. -

analogicznej oceny zastrzeżeń złożonych przez pozostałych wykonawców biorących udział

w postępowaniu, który utajnili treść złożonych wyjaśnień i/lub załączniki potwierdzające

zasadność przyjętych kalkulacji.

Zamawiający poinformował, że dokonał analogicznej oceny skuteczności utajnienia

wyjaśnień i dowodów przez wykonawców ECM i SAFEGE - w celu zachowania zasady

równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji do wszystkich oferentów został

zastosowany jednakowy wzorzec jakości. Ww. wykonawcy nie zakwestionowali decyzji

18

zamawiającego w ww. zakresie, przy czym stała się ona prawomocna i niezaskarżalna w

świetle postanowień ustawy P.z.p.

Z powyższą decyzją nie zgodził się odwołujący zarzucając jednocześnie

zamawiającemu, iż dokonał on jedynie wybiórczej analizy przedmiotowego uzasadnienia

zastrzeżenia jako tajemnicę przedsiębiorstwa ww. załączników. Zamawiający poinformował,

że podtrzymuje w całości dotychczasowe stanowisko, wskazując, że podjęta czynność

związana z odtajnieniem załączników do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny czyni

zadość przepisom prawa, w tym w szczególności statuującym zasadę jawności

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie odtajnienia dokumentów

w ocenie Zamawiającego świadczy wręcz przeciwnie - o szczegółowej oraz wnikliwej

analizie uzasadnienia dokonanego zastrzeżenia.

Zamawiający poinformował, że podtrzymuje dotychczasowe zapatrywania dotyczące

skuteczności zastrzeżenia przez odwołującego informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wskazał, że ocena uzasadnienia utajnienia została dokonana przez pryzmat aktualnie

wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczeń, które w sposób restrykcyjny

podchodzą do tematu zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz doświadczeń spółki

związanych z celowym zastrzeganiem przez wykonawców części dokumentów w celu

uniemożliwienia wglądu do nich konkurentów w obawie przed skutecznym

zakwestionowaniem przedstawianych informacji. W ocenie zamawiającego, dokonując

oceny, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dana informacja zasługuje

na przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa, należy dokonać zarówno skuteczności dokonanego

zastrzeżenia, jak i ocenić samą informację pod kątem faktycznego posiadania przez nią

wartości gospodarczej. Taka też weryfikacja została dokonana w niniejszym postępowaniu w

odniesieniu do dokumentów odwołującego, jak i pozostałych uczestników postępowania

przetargowego, którzy - jak zostało wskazane powyżej - nie dopatrzyli się w działaniu

zamawiającego działania niezgodnego z prawem.

Zamawiający wskazał, że każdorazowo ocena wyjaśnień uzasadnienia zastrzeżenia

informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa przebiega dwuetapowo:

a. Etap 1 - Badanie formalne: zamawiający ocenia czy wykonawca wypełnił obowiązek z

art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010; dalej: „uznk"), tj. czy złożył stosowne

wyjaśnienia i czy wykazał w sposób skuteczny w nich, że zastrzegane informacje posiadają

charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Zamawiający

dokonuje oceny merytorycznej i faktycznej przytaczanych argumentów, twierdzeń, dokonuje

weryfikacji złożonych dowodów na potwierdzenie powyższych tez etc.

19

b. Etap 2 - Badanie merytoryczne: zamawiający ocenia, jakiego rodzaju informacje

stanowią przedmiot utajnienia, dokonując weryfikacji, czy na gruncie prawnym oraz

faktycznym istnieją podstawy do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zamawiający wskazał, że dokonana ocena wyjaśnień odwołującego dała wynik

negatywny w zakresie zarówno analizy w ramach etapu 1, jak i etapu 2.

Zamawiający wskazał, że zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 uznk, aby dana

informacja mogła zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa muszą

zostać łącznie spełnione poniższe przesłanki: są to informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jako

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne

dla takich osób, uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Zamawiający wskazał, w ślad za uzasadnieniem odtajnienia, że złożone przez

odwołującego wyjaśnienia są w jego ocenie ogólne i lakoniczne, a argumentacja

zaprezentowana w uzasadnieniu odwołania stanowi „dopowiedzenie”, wprowadzenie nowych

twierdzeń, argumentów i okoliczności, które nie zostały wyartykułowane wprost w

uzasadnieniu utajnienia. Dokonywanie rozszerzenia czy uzupełnienia argumentacji

dotyczącej przesłanek utajnienia informacji na tym etapie postępowania jest działaniem

niedopuszczalnym i prowadzi de facto do zmiany wcześniej złożonego oświadczenia (co jest

sprzeczne z art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p., który nakazuje wykazać zasadność utajnienia na

etapie złożenia oferty, ewentualnie na etapie przedłożenia zamawiającemu danego

dokumentu). Zamawiający podkreślił, że w ramach postępowania odwoławczego strony

winny skupić się na analizie skuteczności dokonanego zastrzeżenia aniżeli prowadzić

dywagacje i prezentować stanowiska odnoszące się do nowych okoliczności podniesionych

przez wykonawcę dopiero na etapie wniesienia odwołania. Zamawiający wniósł o pominięcie

wszelkich twierdzeń odwołującego wykraczających poza ramy dokumentów

wygenerowanych przez strony w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Zamawiający podniósł, że w niniejszym stanie faktycznym nie bez znaczenia jest fakt,

że odwołujący nie zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa samych wyjaśnień w zakresie

ceny rażąco niskiej, natomiast przedstawiona argumentacja dotycząca utajnienia informacji

nie odnosi się stricte do zastrzeganych dowodów - załączników do wyjaśnień, ale do treści

samych wyjaśnień. Przykładowo w uzasadnieniu utajnienia zostało wskazane, że wartość

gospodarcza informacji materializuje się jako ryzyko sposobu kalkulacji oraz wartości

poszczególnych kosztów robót branżowych przyjętych do kalkulacji, zaoferowanych w

20

oparciu o oferty podwykonawców. Zamawiający wskazał, że te okoliczności są znane

pozostałym oferentom z uwagi na ich zawarcie w ww. informacji w ww. wyjaśnieniach.

Dalej, w zakresie wartości gospodarczej (strona 2 wyjaśnień) odwołujący wskazał

podobnie - że przedmiotem utajnienia są wyjaśnienia, a nie załączniki - dowody. I tak, w

akapicie pierwszym wskazuje, że: „przedstawione w poniżej złożonych wyjaśnieniach

informacje posiadają wartość gospodarczą, gdyż dalej akapit czwarty:

w wyjaśnieniach, w szczególności w wyliczeniu wartości usługi pozwalają określić koszty

osobowe (...), etc.

Podobnie na stronie 3 wyjaśnień: „w wyjaśnieniach Wykonawca ujawnił elementy

mające wpływ na kalkulacje ceny „informacje zawarte W wyjaśnieniach mają charakter

organizacyjny itp.

Reasumując, zamawiający wskazał, że przeważająca część uzasadnienia utajnienia

odnosi się do treści wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej, które nie zostały objęte

tajemnicą przedsiębiorstwa. Co do uzasadnienia utajnienia samych dowodów nie odniósł się

w sposób indywidualny, nie wykazał dlaczego akurat konkretne dokumenty noszą cechy

tajemnicy przedsiębiorstwa (odwołujący czyni to dopiero w odwołaniu, co de facto jest

wynikiem dokonanej w uzasadnieniu odtajnienia przez Zamawiającego analizy). Dlatego też

zamawiający uznał ww. wyjaśnienia za ogólne, lakoniczne i nie dające podstaw do uznania,

że odwołujący dokonał ich skutecznego zastrzeżenia.

Zamawiający oświadczył, że podtrzymuje stanowisko, że odwołujący nie wykazał, że

utajnione dokumenty spełniają walory tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu

przywołanych powyżej przepisów. Zamawiający wskazał, że podstawą podjętej decyzji była

również analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, która w sposób krytyczny odnosi

się do ogólnych i niepopartych konkretnymi argumentami zastrzeżeń informacji, np. wyrok

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt KIO 1834/19).

Zamawiający stwierdził, że odwołujący nie złożył żadnych dowodów potwierdzających

wdrożenie mechanizmów zapobiegających zapoznanie się z dokumentami przez osoby

postronne. Odwołujący wskazał, że w firmie lidera „obowiązują unormowania” ograniczające

dostęp do dokumentów, niemniej jednak nie zostało wskazane, o jakiego rodzaju

unormowania chodzi, jaki krąg pracowników jest obowiązany do ich przestrzegania, a także,

czy na dzień złożenia wyjaśnień nadal były obowiązujące u tego wykonawcy. Odwołujący nie

przedstawił żadnych dowodów, które potwierdzałyby, że dowody faktycznie zostały

wdrożone. Co więcej - brak jest również informacji na temat wdrożonych mechanizmów

przez lidera konsorcjum. Okoliczność, że jeden z konsorcjantów wdrożył środki, nie

21

powoduje, że ochrona obiegu dokumentów pomiędzy wykonawcami spełnia standardy

poufności, na które powołano się w wyjaśnieniach.

Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,

wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dowodów na poparcie podjętych

przez siebie działań - takie też stanowisko zostało przedstawione w wyroku z dnia 11 lutego

2019 r. (sygn. akt KIO 148/19).

Zamawiający podniósł, że prowadzi postępowanie w sposób pisemny opierając się na

oświadczeniach składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. Zamawiający nie może domniemywać określonych faktów czy okoliczności, jak

również kreować w imieniu wykonawców określonych zdarzeń w tym przypadku budować

uzasadnienia dla objęcia przedmiotowych dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższe prowadziłoby absurdalnych sytuacji, w których to na zamawiającym spoczywałby

obowiązek poszukiwania argumentów dla nadania określonym dokumentom statusu

tajemnicy przedsiębiorstwa.

Abstrahując od ww. okoliczności związanych z nieskutecznym dokonaniem utajnienia

informacji jako tajemnice przedsiębiorstwa, zamawiający powziął wątpliwości co do

możliwości objęcia tajemnicą poszczególnych dokumentów. Wskazania wymaga, że

informacje takie jak imiona i nazwiska personelu wykonawcy, informacje na temat kosztów

podwykonawstwa, ubezpieczenia czy kosztów biura (a także sposobu dokonywania

kalkulacji, w tym doboru kontrahentów) zostały ujawnione w ofercie, wykazie osób czy

wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej. Dokonanie analizy ww. informacji pozwoli na

wywiedzenie istotnych z punktu widzenia biznesowego informacji dotyczących tego, co

znajduje się w utajnionych dokumentach. Nie chodzi tutaj o odwzorowanie 1:1 treści

dokumentów, ale powzięcie wiedzy na temat ich kluczowych elementów.

W ocenie zamawiającego, o ile przywołane w odwołaniu argumenty wydają się być

rzeczowe, to na tym etapie postępowania przedkładanie dodatkowej argumentacji jest

działaniem spóźnionym oraz nie konwaliduje zaniedbań czy zaniechań odwołującego z

wcześniejszych etapów. Nieuzasadnionym wydaje się przyjęcie konstrukcji, w której

wykonawca, dopiero po uzyskaniu informacji o decyzji zamawiającego o negatywnej ocenie

złożonych wyjaśnień, składa kompleksowe uzasadnienie utajnienia dokumentów. Powyższe

prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania

wykonawców poprzez umożliwienie odwołującemu uzupełnienie treści uzasadnienia

utajnienia pomimo tego, że przepisy ustawy nie przewidują tego rodzaju procedury.

Odnosząc się do poszczególnych dokumentów, zamawiający wskazał, co następuje:

22

Ad Załącznik nr 1 - oświadczenia członków personelu

Odwołujący kwestionuje skuteczność odtajnienia oświadczeń członków personelu o

wysokości deklarowanego wynagrodzenia z tytułu zaangażowania w realizację zamówienia.

Zamawiający oświadczył, że podtrzymuje swoje stanowisko, że w tym konkretnym

stanie faktycznym nie sposób przyjąć prawidłowości dokonanego zastrzeżenia. Na powyższe

składa się szereg czynników:

• w wyjaśnieniach jako podstawę utajnienia dokumentów wskazano ryzyko „podkupienia”

tych osób. Zamawiający wskazał, że informacja o danych osobowych personelu wykonawcy

jest znana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, co w zestawieniu z informacjami

zawartymi w formularzach cenowych daje możliwość wywiedzenia, jak klaruje się wysokość

wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Innymi słowy: znając dane personalne

członków personelu wykonawcy, każdy zainteresowany podmiot ma możliwość podjęcia

rozmów z tymi osobami w celu nawiązania współpracy. W formularzu cenowym zostały

wskazane wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników, natomiast w

wyjaśnieniach odwołujący określił, w oparciu o jakie umowy osoby te są zatrudniane. Nawet

jeśli konkurent nie zna dokładnej wysokości wynagrodzenia wynikającego z oświadczenia to

na podstawie ww. danych posiada środki do skierowania do danej osoby atrakcyjnej oferty

handlowej (oferując wynagrodzenie wyższe aniżeli wskazano w formularzu cenowym).

Zamawiający stwierdził, że utajnienie dokumentów pozostaje bez wpływu na ryzyko

podkupienia danej osoby w sytuacji, w której wykonawca nie nawiązał z daną osobą

stosunku obligacyjnego lub klauzuli o zakazie konkurencji. Z treści przedłożonych

dokumentów nie wynika jakoby takie klauzule były zawierane. Utajnienie oświadczeń jest

działaniem wtórnym wobec czynności jakie powinny być podjęte dla skutecznej ochrony

posiadanego potencjału kadrowego.

Zamawiający zauważył, że odwołujący dopiero w treści odwołania urealnił istniejące

ryzyko „podkupienia” personelu, wskazując na rezygnację ze współpracy jednego z członków

personelu wskazanego w ofercie. Zamawiający podkreślił, iż taką informacją odwołujący

winien był zawrzeć w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,

bowiem w chwili obecnej taka argumentacja jest spóźniona. Istotnym jest również

wskazanie, iż odwołujący nie objął przedłożonych zamawiającemu wyjaśnień dot. ceny

rażąco niskiej tajemnicą przedsiębiorstwa, bowiem odwołujący opisał wszystkie okoliczności

mające wpływ na obniżenie ceny wraz ze wskazaniem kosztów poszczególnych działań.

Zamawiający wskazał, że odwołujący stwierdził, iż przedstawione informacje mają

charakter technologiczny oraz organizacyjny, ze względu na fakt, iż sposób, w jaki

23

zaplanował świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców, ma

przełożenie na zaoferowaną cenę i stanowi know-how wykonawcy. Zamawiający wskazał, że

ww. know - how zostało opisane w wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej. W

złożonych oświadczeniach nie sposób doszukać się informacji ani z ze związaną strategią

cenową ani z doborem kontrahentów. Oświadczenia zawierają jedynie informację, że osoba

X zamierza realizować zamówienie w oparciu o wynagrodzenie Y. Nie ma tutaj żadnych

informacji o charakterze opisywanym przez odwołującego. Dokumenty nie stanowią wytworu

o charakterze intelektualnym, ale są jedynie oświadczeniami woli pracowników.

Co więcej, abstrahując od ww. twierdzeń zamawiający podkreślił, iż w wyniku

szczegółowości umowy oraz OPZ, które określają zasady świadczenia usług przez

poszczególnych członków personelu oraz zasady posługiwania się podwykonawcami, nie

sposób zgodzić się z argumentacją odwołującego, jakoby to właśnie zastrzeżone załączniki

pozwalały na wywiedzenie zakładanego „sposobu świadczenia usługi w zakresie

wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców".

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z obecną linią orzeczniczą Krajowej Izby, w świetle

powyższej konstatacji, argumentacja odwołującego zdaje się być irracjonalna.

Odnosząc się do utajnienia załącznika nr 2 oraz nr 6, zamawiający podtrzymał swoje

stanowisko, bowiem z treści ww. dokumentów nie sposób wywieść, iż przedstawiona oferta

ma charakter dedykowany. Zamawiający zauważył, że dopiero w odwołaniu odwołujący

przedstawił szczegółowe wyjaśnienia przemawiające za nadaniem im ochrony z art. 8 ust. 3

ustawy P.z.p.

Zamawiający stwierdził ponadto, jak już zostało wskazane w piśmie z dnia 25 lutego

2020 r., firma oferująca wykonanie dokumentacji będzie wykonywała zamówienie jako

podwykonawca. Odwołujący nie wskazał na etapie składania ofert ani w podczas składania

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., iż zastrzega informację dotyczące

podwykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający wskazał, iż odwołujący w wyjaśnieniach szczegółowo opisał, jakie

koszty zostały ujęte w zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa załącznikach,

przedstawił podstawy przyjętej kalkulacji oraz opisał branże, w których działają

podwykonawcy.

Zamawiający podkreślił, iż w załącznikach nr 2 oraz nr 6 próżno szukać klauzul

poufności pomiędzy kontrahentami. W konsekwencji dany podwykonawca jest zwolniony z

utrzymania przedmiotowej oferty w tajemnicy, zatem odwołujący nie podjął żadnych działań

uniemożliwiających konkurentom dostęp do zastrzeżonej informacji.

24

Zamawiający wskazał, że na etapie realizacji inwestycji informacja na temat

podwykonawstwa odwołującego, w tym informacja na temat podmiotu realizującego badania,

będzie miała charakter informacji publicznej (co więcej wyniki badań laboratoryjnych zostaną

udostępnione innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, chociażby wykonawcy robót

budowlanych i jego pracowników) - zatem nie sposób uznać, że zastrzeżenie będzie miało

charakter trwały.

W ocenie zamawiającego, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem odwołującego,

jakoby przedłożona „oferta” w zakresie wynajmu lokali biurowych mogła stanowić tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz zawierać wymierną wartość gospodarczą.

W pierwszej kolejności zamawiający wskazał, iż odwołujący podał bardzo dokładne

dane dotyczące lokalizacji w wyjaśnieniach, których nie zastrzegł jako tajemnica

przedsiębiorstwa. Ponadto, zamawiający szczegółowo opisał w dokumentach postępowania

wymagania, jakie lokale biurowe muszą spełnić, dotyczące, np. metrażu. Wykonawca jako

„oferty” przedłożył wydruki zrzutów ekranu z jednych z najbardziej popularnych serwisów

ogłoszeniowych w sieci Internet - które zresztą wypisał w swoich wyjaśnieniach - przez co

odszukanie wskazanych nieruchomości dla żadnego z wykonawców nie stanowi

najmniejszego problemu.

Również – jak zostało wskazane w argumentacji Zamawiającego dotyczącej

Załącznika nr 2 oraz nr 6 – przedstawione oferty nie posiadają żadnych

zindywidualizowanych cech, które pozwoliłyby chociażby przypuszczać, że zostały

przygotowane dla odwołującego.

Zamawiający również nie zgodził się z argumentacją przedstawioną w odwołaniu,

gdzie wartość gospodarczą stanowi właśnie selekcja tychże dwóch nieruchomości spośród

wszystkich dostępnych w wymaganej przez zamawiającego okolicy. Niemniej jednak -

wskazanie lokalizacji, dane wymagane przez zamawiającego - bez żadnego wysiłku

pozwalają każdemu zainteresowanemu podmiotowi na odszukanie ofert z nieruchomościami

na wynajem - zatem niweczy to poufny charakter zastrzeżonych informacji.

Odnosząc się do wykazywanych środków transportu, zamawiający nie zgodził się z

argumentacją odwołującego stanowiącą o wartości gospodarczej zastrzeżonych załączników

nr 4 i 5. Odwołujący w swoich wyjaśnieniach zawarł ogólny koszt zarówno wyposażenia, jak i

dotyczący środków transportu - załączniki jedynie pokazują rozbicie na poszczególne

składniki, które są ogólnie przyjętymi stawkami w obrocie gospodarczym, tak jak, np. koszt

wymiany opon lub uśredniony koszt ubezpieczenia rocznego - zatem próżno doszukiwać się

wymiernej wartości gospodarczej, jaką taka kalkulacją ze sobą niesie.

25

Zamawiający stwierdził, że zastrzeżona informacja znajduje swoje źródło w samych

wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej oraz formularza cenowego. Ww. dokument nie

zawiera szczegółowych informacji, np. na temat leasingodawcy czy też modeli posiadanych

aut. Stanowi wyłącznie uproszczony formularz kalkulacyjny.

W świetle powyższego zamawiający podtrzymał swoją argumentację przedstawioną

w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r., że informacje w zastrzeżonych załącznikach nr 4 oraz nr 5

stanowią jedynie rozwinięcie stanowiska odwołującego w złożonych wyjaśnieniach.

Odnosząc się do załącznika nr 7 (koszty uzyskania gwarancji), zamawiający wskazał,

że z ofert przedstawionych od brokerów żaden zainteresowany podmiot nie jest w stanie

odczytać informacji takich jak np. posiadany majątek, ilość zawartych umów, wiarygodności

finansowej etc. Ponadto, wskazania wymaga, iż INKO Consulting sp. z o.o. jako podmiot

gospodarczy jest obowiązany do prowadzenia bilansów finansowych. Konsorcjant - Drogowa

Trasa Średnicowa S.A., jako podmiot notowany na giełdzie, ma jeszcze bardziej

uszczegółowione oraz rozszerzone obowiązki sprawozdawcze. Zatem wiarygodność

finansowa odwołującego może być zweryfikowana przez zainteresowane podmioty.

W nawiązaniu do powyższego, zamawiający stwierdził, że analizując przedłożone

oferty nie doszukał się żadnego elementu, mogącego stanowić o unikalnych walorach tychże

ofert - widnieje jedynie informacja o zapytaniu, adresat oraz koszt. Wskazał również, iż

rozbieżności kwot wskazanych przez odwołującego w załączniku 1B do oferty a

wynikających z ww. zastrzeżonego załącznika nr 7 oscylują na poziomie pomiędzy 2% - 6%.

Ponadto, jak zostało wskazane w piśmie zamawiającego uzasadniającym odtajnienie ww.

załączników, nazwa gwaranta oraz koszt gwarancji należytego wykonania zostaną

ujawnione, ponieważ gwarancja będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

W świetle powyższego, zamawiający podał w wątpliwość wartość gospodarczą, jaką

ma stanowić dla odwołującego w tym przypadku - sama nazwa brokera ubezpieczeniowego.

Zamawiający poinformował, że tak w treści uzasadnienia utajnienia, jak i w odwołaniu

nie dopatrzył się „schematów kalkulacyjnych”, które mogłyby zostać przejęte przez

konkurentów. W tym zakresie kalkulacja kosztów to działania na liczbach polegające na

przeniesieniu wartości do arkusza kalkulacyjnego.

Izba ustaliła, co następuje:

Pismem z dnia 15 listopada 2019 roku odwołujący został wezwany do złożenia

wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny.

26

Odwołujący w piśmie z dnia 27 listopada 2019 roku złożył wymagane wyjaśnienia.

Wraz z pismem złożył załączniki:

1) załącznika nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi;

2) załącznika nr 2 Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji;

3) załącznika nr 3 - Oferta w zakresie wynajmu lokali biurowych;

4) załącznika nr 4 - Środki transportu;

5) załącznika nr 5 - Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych;

6) załącznika nr 6 - Oferty na obsługę laboratoryjną;

7) załącznika nr 7 - Oferty w zakresie polisy i gwarancji.

Załączniki zostały przez odwołującego zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Uzasadniając zastrzeżenie załączników odwołujący wskazał, co następuje:

„Wykonawca zastrzega informacje zawarte w dalszej części stanowiące załącznik do

niniejszego pisma jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te zawierają bowiem

informacje organizacyjne dotyczące m.in. sposobu kalkulacji ceny oraz warunków

zatrudniania personelu przez Wykonawcę, w tym osób współpracujących na podstawie

umowy cywilnoprawnej, które to informacje niewątpliwie posiadają wartość gospodarczą,

ponieważ decydują o konkurencyjności danego podmiotu na rynku usług inżynieryjnych, a w

konsekwencji mają odzwierciedlenie w jego wyniku finansowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 419), tajemnicą

przedsiębiorstwa są informacje, które spełniają łącznie trzy przesłanki: posiadają wartość

gospodarczą są nieujawnione do wiadomości publicznej, oraz przedsiębiorca podjął co do

nich działania niezbędne w celu zachowania ich poufności.

Tradycyjnie dzieli się tajemnicę przedsiębiorstwa na informacje handlowe, technologiczne,

techniczne czy organizacyjne, niemniej z praktycznego punktu widzenia podział ten jest bez

znaczenia. Ważne jest, by informacje posiadały wartość gospodarczą, to znaczy mogły być

zastosowane w rywalizacji konkurencyjnej.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku o sygn. akt XIX Ga 167/07 uznał, że zarówno

metoda kalkulacji ceny, jak i konkretne dane cenotwórcze ujawnione przez wykonawcę na

żądanie zamawiającego w celu sprawdzenia, czy cena oferty nie jest rażąco niska, stanowią

27

tajemnicę przedsiębiorstwa. Mogą być zatem przedmiotem ochrony przez ich utajnienie

przed innymi podmiotami, również tymi uczestniczącymi w przetargu.

Między innymi takie koszty, jak koszty gwarancji i ubezpieczenia, jak również koszty obsługi

geodezyjnej, zaplecza, badania laboratoryjnego czy też koszty ogólne budowy, a także ich

suma w ocenie Izby stanowią istotne informacje handlowe. Świadczą bowiem o

doświadczeniu zdobytym przez wykonawcę na rynku i kontaktach handlowych itp. Dzięki tym

informacjom można poznać sposób kalkulacji ceny przez dane przedsiębiorstwo w zakresie,

który zwyczajowo nie jest ujawniany do wiadomości konkurencji w danej branży — w tym

przypadku budowlanej. Poznanie przez konkurencję sposobu kalkulacji oraz wartości

kosztów poszczególnych robót branżowych przyjętych do kalkulacji ceny, zaoferowanych w

oparciu o oferty podwykonawców, narażałoby wykonawcę na ujawnienie informacji

dotyczących stawek i cen oferowanych przez współpracujące z nim podmioty. Utrata tych

informacji przez przedsiębiorstwo może skutkować wykorzystaniem ich przez firmy

konkurencyjne w przyszłych przetargach w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej lub w

celu osłabienia pozycji danego wykonawcy na rynku.

Jak zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 2 sierpnia 2018 roku

(sygn. akt KIO/KU 30/18, źródło, System Informacji Prawnej „Legalis") informacje na temat

ceny oferty przy określonym, wysokim stopniu szczegółowości i przedstawieniu autorskich

założeń i strategii wykonawcy (np. w wyjaśnieniach składanych na podstawie art. 90 ust. 1

ZamPublU), mogą - przy spełnieniu pozostałych przesłanek ochrony - być uznane za

tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do wartości gospodarczej utajnionych informacji

Przedstawione w poniżej złożonych wyjaśnieniach informacje posiadają wartość

gospodarczą, gdyż wpływają na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym oraz

mają znaczenie w działalności gospodarczej osoby uprawnionej lub osoby trzeciej.

Ustawa nie stawia wymogu, by informacja miała jakąś minimalną wartość. Wystarczy,

że informacja ma znaczenie gospodarcze. Prawo nie wymaga również, by informacja miała

jakieś praktyczne zastosowanie. Co więcej, tajemnicą przedsiębiorstwa może być także

informacja, która pozornie nie ma żadnego zastosowania. Przykładem jest wskazanie

elementów mających wpływ na ukształtowanie ceny, wskazanie okoliczności oszczędności

(doświadczenie, dysponowanie wyposażeniem z ukończonych realizacji, dostępność

środków transportowych) pozwala zaoszczędzić konkurencji czas i pieniądze na

poszukiwania dobrego rozwiązania i uzasadniania ceny dla własnych potrzeb. Niewątpliwie

jest to informacja posiadająca wartość gospodarczą.

28

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że — jak podkreśla się w orzecznictwie — w art. 11

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chodzi o taką informację (o co najmniej

minimalnej lub potencjalnej wartości), której wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę

zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy zyski (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z

dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt: Il GSK 2147/15; wyrok Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt: Il GSK 3487/15; wyrok Naczelnego

Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt: Il GSK 1922/15), co

niewątpliwie odnosi się również do sposobu kalkulacji ceny oferty.

Dane zawarte w wyjaśnieniach, w szczególności w Wyliczeniu wartości usługi

pozwalają określić wartości — koszty osobowe - zakładane na świadczenia wykonywane

przez wymaganych przez Zamawiającego członków Personelu jak również członków

Personelu pomocniczego, wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego jak również

personelu, który według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy może okazać się niezbędny dla

prawidłowej realizacji zamówienia, przyjmowane w oparciu o duże doświadczenie

Wykonawcy. Ponadto szczegółowe dane dotyczące wynagrodzenia osób wchodzących w

skład Ekspertów Kluczowych mogą skłonić podmioty prowadzące konkurencyjną działalność

do „podkupienia" tych osób, narażając Wykonawcę na brak wymaganego na potrzeby innych

postępowań personelu, koszty związane z poszukiwaniem osób spełniających konkretne

wymagania, jak również zapłatę na ich rzecz wynagrodzenia w większej wysokości niż

osobom, którymi dotychczas dysponował. Natomiast konkurencyjnemu przedsiębiorcy

pozyskane dane i w ich efekcie „podkupione” osoby doprowadzą do zaoszczędzenia przez

niego wydatków, a tym samym zwiększenia zysków. W takim ujęciu przedmiotowe dane

mają pośrednio także znaczenie finansowe.

Informacje te mają charakter technologiczny i organizacyjny, bowiem dotyczą

sposobu świadczenia usługi, ujawniają, w jaki sposób Konsorcjum zaplanowało świadczenie

usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców — sposób ten ma

przełożenie na zaoferowaną cenę i stanowi efekt know-how uczestnika postępowania,

chroniony ze względu na jego wartość gospodarczą. Wartość gospodarcza informacji,

niezależnie od ich charakteru organizacyjnego lub technologicznego stanowi przesłankę

zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. (jak:mXXII Ga 312/15 wyrok SO

w Warszawie 27.04.2015).

Z ww. powodów informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa mają

pośrednio wartość o charakterze finansowym, natomiast niewątpliwie mają one wartość

gospodarczą, decydując o sferze przychodowej Wykonawcy.

29

Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO informacje prezentujące szczegółowe

założenia kalkulacyjne mogą mieć wartość gospodarczą dla wykonawcy, w szczególności

przy dużej różnicy stawek, które aktualnie mogą decydować o uznaniu oferty za

najkorzystniejszą, nie tylko w tym ale i przyszłych postępowaniach (tak, wyrok KIO z dnia 12

kwietnia 2017 roku, sygn. Akt KIO 536/17), jak również w ocenie KIO sposób kalkulacji ceny,

w szczególności kosztów osobowych za jeden dzień pracy można zaliczyć do informacji,

które stanowią cenne źródło informacji dla konkurencji, tym bardziej w sytuacji, gdy głównym

elementem cenotwórczym jest koszt pracy pracowników (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z

dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt: KIO 63/12 i KIO 66/12).

Odnosząc się do informacji i dokumentów, na podstawie których można odtworzyć

przyjętą strategie cenową, metody minimalizacji kosztów wykonania zamówienia, sposób

kształtowania zysku oraz odpowiedzi na pytanie, na czym polega przyjęta strategia

budowania ceny oferty

Cena jest tym elementem marketing-mix, który można w najkrótszym czasie

zmodyfikować. Jest narzędziem, za pomocą którego można niemal natychmiastowo

dostosowywać ofertę do zmian zachodzących na rynku. Oczywistym jest również wpływ

strategii cenowej na końcowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Nawet niewielkie korekty

cen mogą spowodować nieproporcjonalnie większe zmiany w marży, i to bez żadnych

większych wysiłków. Odpowiednio realizowana polityka cenowa może przynieść więcej

korzyści, niż kosztowne kampanie marketingowe.

W wyjaśnieniach Wykonawca ujawnił elementy mające wpływ na kalkulację ceny, a

także załączył do nich szczegółowe Wyliczenie wartości usługi, obejmujące także koszty

osobowe, które to dane pozwolą konkurencji zrekonstruować strategię cenową Wykonawcy,

w tym założenia kosztowe przyjmowane do oferty w przypadku świadczenia konkretnych

usług przez osoby wskazane na stanowiska Kadry podstawowej (jak również kadry

pomocniczej).

Wykonawca wskazał również które elementy związane z organizacją pracy mają

wpływ na obniżenie kosztów związanych z realizacja zamówienia, tj. minimalizacje kosztów

wykonania zamówienia oraz sposób kształtowania zysku.

Odnosząc się do wskazania, które dokumenty i informacje zawarte w wyjaśnieniach

mają charakter organizacyjny lub techniczny lub technologiczny

Informacje zawarte w wyjaśnieniach poniżej mają charakter organizacyjny, techniczny

i technologiczny, bowiem dotyczą sposobu świadczenia usługi, ujawniają, w jaki sposób

Wykonawca zaplanował świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz

30

podwykonawców — sposób ten ma przełożenie na zaoferowaną cenę i stanowi efekt know-

how uczestnika postępowania, chroniony ze względu na jego wartość gospodarczą. Wartość

gospodarcza informacji, niezależnie od ich charakteru organizacyjnego lub technologicznego

stanowi przesłankę zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. (jak: XXII

Ga 312/15 wyrok SO w Warszawie 27.04.2015)

Dane obejmujące powiązanie stanowiska osoby z jej wynagrodzeniem dla danego

zamówienia mieszczą się w definicji informacji o charakterze technologicznym - dotyczy

metod działania, formy współpracy i jej kosztów oraz informacji organizacyjnej czyli

całokształtu doświadczeń i wiadomości niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Informacje o charakterze organizacyjnym obejmują między innymi zasady

zarządzania i organizacji oraz wynagradzania poszczególnych pracowników w ramach

struktury organizacyjnej związanej z realizacją poszczególnych kontraktów. Takimi

informacjami bez wątpienia są dane na temat oddelegowania poszczególnych pracowników

w ramach realizowanych kontraktów, a co za tym idzie w konsekwencji optymalizację

wynagrodzeń personelu Wykonawcy, konkurenci są w stanie pozyskać wiadomości na temat

sposobu zarządzania przedsiębiorstwem Wykonawcy w zakresie świadczonych usług.

Zatem dokumentami o charakterze organizacyjnym, technicznym i technologicznym

są schematy zatrudnienia, przyjęta metoda kalkulacji dla poszczególnych zadań, przyjęte

założenia zakładające optymalizację kosztów zatrudnienia, sposób powiązania zadań w

ramach personelu — personel pomocniczy.

W wyniku upowszechnienia tych informacji Wykonawca jest narażony na szkodę w

postaci pozyskania przez firmy konkurencyjne informacji dotyczących zastosowania

elementów mających wpływ na wysokość ceny, przyjęcia tożsamego sposobu kalkulacji, co

może mieć wymierny wpływ na pozyskiwanie zamówień przez Wykonawcę, a co za tym idzie

zmniejszenie potencjalnych szans na rynku usług nadzoru.

Wyjaśniam, że zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były

ujawniane do wiadomości publicznej, aby nie zostały pozyskane przez konkurentów, a

Konsorcjum nieustannie podejmuje niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W

przedsiębiorstwie Wykonawcy obowiązują unormowania, zgodnie z którymi ograniczono

dostęp do tych informacji w taki sposób, że są one znane jedynie wąskiemu gronu osób

uczestniczących w przygotowaniu ofert. Co więcej, osoby te zobowiązały się na mocy

odpowiednich umów do zachowania poufności tych danych, natomiast skutkiem

niewykonania tego zobowiązania jest ich odpowiedzialność finansowa oraz

odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z przepisów ustawy — Kodeks Pracy. „Drogowa

Trasa Średnicowa” SA podejmuje także działania techniczne i organizacyjne służące

31

ochronie przedmiotowych informacji. Jako przykład należy wskazać sposób archiwizacji

dokumentów je zawierających oraz sposób ich przesyłania. W szczególności „Drogowa

Trasa Średnicowa” SA wprowadziła bezwzględny zakaz kopiowania (powielania) treści

wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz dokumentów zawierających kalkulację ceny

sporządzanych w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez zgody Zarządu oraz

ustanowiła zobowiązanie do przechowywania tych dokumentów w jednym wskazanym

miejscu zgodnie z zarządzeniem Prezesa „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach

z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z informacjami

stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach w

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestniczy „Drogowa

Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa

„Drogowej Trasy Średnicowej" S.A. w Katowicach z dnia 1 lutego 2018r.w sprawie jw.

Tym samym informacje te spełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawartą w

art. 1 1 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co także znajduje potwierdzenie

w dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności

przytoczonym powyżej.”

Pismem z dnia 25 lutego 2020 roku zamawiający powiadomił odwołującego, co

następuje:

„Zamawiający — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie art. 8 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843) informuje, iż postanowił o odtajnieniu uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa oraz odtajnieniu załączników złożonych na okoliczność wyjaśnienia, czy

oferta zawiera rażąco niską cenę z dnia 27 listopada 2019 r. złożonych przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. INKO CONSULTING Sp. z o.o.

(Lider), Drogowa Trasa Średnicowa S.A. (Partner) wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi

2) Załącznik nr 2 — Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji

3) Załącznik nr 3 — Oferty w zakresie wynajmu lokali biurowych

4) Załącznik nr 4 — środki transportu

5) Załącznik nr 5 — Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych

6) Załącznik nr 6 — Oferty na obsługę laboratoryjną

7) Załącznik nr 7 — Oferty w zakresie polisy i gwarancji

32

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ujawnienie w/w informacji nastąpi w terminie nie

wcześniejszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.

UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że podstawą odtajnienia dokumentów są następujące okoliczności:

1. Wykonawca nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa, co zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp jest warunkiem koniecznym do ich

nieujawniania. Wykonawca przede wszystkim w sposób lakoniczny oraz ogólnikowy opisał

wartość gospodarczą zastrzeżonych informacji, jednocześnie nie wykazując, iż zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu utajnienia wyjaśnień

Wykonawca powołuje się na okoliczności, które nie potwierdzają, że załączniki spełniają

przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Przykładowo Wykonawca powołuje się na możliwość „podkupienia” personelu przy

czym dane osobowe personelu Wykonawcy zostały zawarte w Wykazach osób, a oferowane

dla ww. osób stawki zostały ujawnione w formularzu cenowym dołączonym do oferty.

Wykonawca powołuje się również, że załączniki pozwalają na wywiedzenie zakładanego

przez wykonawcę „sposobu świadczenia usługi, ujawniają w jaki sposób Konsorcjum

zaplanowało świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców”

— nie sposób się zgodzić z ww. założeniami w sytuacji, w której umowa oraz OPZ w sposób

szczegółowy określają zasady świadczenia usług przez poszczególnych członków

personelu, a także zasady posługiwania się podwykonawcami.

3. Wykonawca odnosi się również do elementu ceny marketing — mix, który pozwala na

zmniejszenie ceny oferty. Wykonawca jednakże nie wskazuje w jaki sposób przyjęta polityka

cenowa daje możliwość uzyskania przewagi finansowej przed konkurentami. Wykonawca

wywodzi, że dołączone do wyjaśnień „szczegółowe wyliczenie wartości usługi” pozwoli

„zrekonstruować strategię cenową" — Zamawiający natomiast wskazuje, że wyliczenie

zawarte w wyjaśnieniach nie zostało objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W świetle

powyższego argumentacja przedstawiona przez Wykonawcę jest nieracjonalna w kontekście

działań Wykonawcy polegających na opisaniu w wyjaśnieniach — nie objętych tajemnicą —

wszystkich okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny wraz ze wskazaniem kosztów

poszczególnych działań.

4 Samo twierdzenie Wykonawcy, iż przedłożone informacje posiadają wartość gospodarczą

bez sprecyzowania czym konkretnie taka wartość się wyraża jest niewystarczające. Tak też

opowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt KIO

458/18; KIO 474/18): „W orzecznictwie przyjmuje się, że informacje składające się na

33

tajemnice przedsiębiorstwa muszą posiadać pewną wartość ekonomiczną tzn. ich

wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędza mu wydatków lub przysparza mu

więcej zysków. Podkreśla się również. że wartość gospodarcza informacji musi mieć wymiar

obiektywny, a zatem samo przekonanie przedsiębiorcy o wartości posiadanych przez niego

informacji jest niewystarczające (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11

września 2014 r., sygn. _akt_ll PK 49/14). ”

5. Podobnie również Krajowa Izba Odwoławcza opowiedziała się w wyroku z dnia 26

października 2018 r. (sygn. akt 2063/18), w którym wskazała, iż: „Lektura uzasadnienia

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa odnosząca się do treści załączników nr 1, 1a i 1b

sprowadzała się w istocie do ogólnych, pozbawionych dowodów, stwierdzeń Odwołującego,

iż ujawnienie treści zastrzeżonych załączników może w przyszłości utrudnić lub nawet

uniemożliwić wykonawcy przedkładanie porównywalnych ofert, konkurenci uzyskają

przewagę tynkową nad wykonawcą, poprzez zastosowanie analogicznego sposobu

kalkulacji ceny, w tym zasad określania mamy, poziomu kosztów własnych czy kreowania

polityki wynagrodzeń. W ocenie składu orzekającego Izby powyższe, wobec braku

szczegółowego skonkretyzowania i odniesienia do sytuacji Odwołującego. nie może być

uznane za wystarczające do uznania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice

przedsiębiorstwa. Wskazać również należ iż samo twierdzenie przez wykonawcę. iż

ujawnienie zastrzeżonych informacji narazi wykonawcę na realne ryzyko poniesienia

znacznej szkody majątkowej nie stanowi faktycznego wykazania szkody, którą mógłby

ponieść Odwołujący na skutek braku utajnienia informacji w postepowaniu."

6. Odnosząc się do ostatniej z przesłanek, dotyczącej podjęcia działań umożliwiających

zachowanie zastrzeżonych danych w poufności, wskazania wymaga, iż Wykonawca na tę

okoliczność nie przedstawił żadnych dowodów a uzasadnienie ogranicza się do ogólnego

przedstawienia środków, które mają świadczyć o prawidłowym zastosowaniu procedur

ochronnych do zachowania poufności tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Wykonawca zobowiązany

jest do przedstawienia dowodów potwierdzających podjęte działania w celu utrzymania

informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w poufności, np. wyrok Krajowej

Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 148/19): „Odnosząc się do

powyższego wskazać należy, że Przystępując ograniczył się jednie do wyliczenia

obowiązujących u niego wewnętrznych uregulowań i zabezpieczeń nie przedstawiając przy

tym żadnych dowodów. Odwołujący nie przedstawił choćby postanowień obowiązujących u

niego regulaminów i instrukcji dotyczących zachowania w poufności zastrzeganych

informacji. Nie ujawniono także Zamawiającemu przykładowej treści wspomnianych klauzul

34

poufności. Zamawiający nie miał zatem żadnych podstaw, aby stwierdzić czy klauzule te są

wystarczające i czy faktycznie obowiązują. "

7. Odnosząc się szczegółowo do utajnionych załączników:

Załącznik 1 — oświadczenia personelu dotyczące deklarowanych wysokości wynagrodzeń

— informacje na temat danych osobowych znajdują się Wykazie osób, sposób wyliczenia

wynagrodzeń w wyjaśnieniach, a koszt pracowników został ujęty w załączniku 1b do Oferty

Wykonawcy.

Zamawiający, odnosząc się do zastrzeżenia przewidywanego wynagrodzenia członków

personelu Wykonawcy, pragnie wskazać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego

2019 r. (sygn. akt KIO 247/19), w którym w ocenie Izby „wskazanie w treści wyjaśnień

przewidywanego wynagrodzenia dla danego specjalisty, które to wynagrodzenie stanowi

zasadniczy koszt realizacji zamówienia, a tym samym cenę jaką zaoferował Wykonawca,

która jest jawna, nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. Gdyby przyjąć, iż tajemnicą

przedsiębiorstwa jest wycena pracy danego specjalisty realizującego zamówienie, to

możliwości weryfikacji zasadności przyjętych założeń przez wykonawców byłaby praktycznie

niemożliwa dla zasadniczej części postępowań przetargowych. To zaś stałoby w

sprzeczności z zasadą jawności postępowania przetargowego. Umożliwienie wykonawcom

zastrzeżenia kosztu wyceny pracy danego specjalisty byłoby nieuzasadnionym naruszeniem

zasady jawności oraz niedozwolonym ograniczeniem dostępu innym wykonawcom biorącym

udział w postępowaniu prawa do analizy ofert innych wykonawców. Zbiorcza wycena

elementów składających się na realizację zamówienia nie może być w analizowanym stanie

faktycznym uznana za informację mającą wartość gospodarczą, tym bardziej, że została

przygotowana według schematu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Jest to element wyceny zamówienia, który podlega analizie i ocenie

przez Zamawiającego, jak również przez innych wykonawców pod względem prawidłowości i

realności wyceny.”

W związku z powyższym Zamawiający odtajnia Załącznik nr 1 do wyjaśnień.

Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 6— Zamawiający wskazuje, że z treści dokumentu nie

wynika, że oferta handlowa została wydana Wykonawcy przy uwzględnieniu okoliczności

sprzyjających takich jak np. udzielony rabat, obniżenie ceny z uwagi na stałą współpracę etc.

W załączniku mowa o „rozmowach i negocjacjach”, tym niemniej jednak z dokumentu nie

sposób wywieść, że przedstawiona oferta ma charakter dedykowany.

Wykonawca w wyjaśnieniach opisał w sposób szczegółowy jakie koszty zostały ujęte ww.

załącznikach, podstawy przyjętej kalkulacji, a także opisały branże w której działają

35

Podwykonawcy i jacy konkretnie członkowie personelu zostaną udostępnieni przez

kontrahentów.

Co więcej, jak wynika z treści dokumentu firma oferująca wykonanie dokumentacji będzie

wykonywała zamówienie jako podwykonawca. Wykonawca na etapie składania ofert oraz

dokumentów w trybie art. 26 Pzp nie wskazał, że zastrzega informacje dotyczące

podwykonawców jako tajemnicę przedsiębiorstwa — w związku z powyższym dane (dot.

zaangażowanych w realizację zamówienia podwykonawców) będą dostępne dla każdego

zainteresowanego podmiotu po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dodatkowo, ceny wskazane w ww. załącznikach oscylują na poziomie wskazanym w

załączniku nr 1b do Oferty.

W świetle powyższego nie sposób wywieść, że zostały podjęte skuteczne działania

uniemożliwiające konkurentom „odszyfrowanie” podmiotu, którego wycena została przyjęta

do kalkulacji ceny zarówno na etapie oceny ofert, jak i po podpisaniu umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający odtajnia Załącznik nr 2 oraz nr 6 do wyjaśnień.

Załącznik nr 3 - Zamawiający wskazuje, iż przedłożone oferty nie wypełniają przesłanki dot.

nieujawnienia informacji do wiadomości publicznej. Wykonawca przedstawił oferty z

ogólnodostępnych serwisów ogłoszeniowych w sieci Internet, przez co przekazana

informacja nie wypełnia znamion tajemnicy przedsiębiorstwa — ze względu na fakt, iż każdy

Wykonawca ma dostęp do przekazanych informacji. Ponadto, wskazane w ofertach

nieruchomości stanowią jedynie przykład, który pozwala na ocenę rynkowych wartości

wynajmu nieruchomości.

Dalej, przedstawione oferty nie wskazują żadnych zindywidualizowanych cech, które

pozwalałyby na stwierdzenie, iż oferta została przygotowana specjalnie dla Wykonawcy

przez co nie jest dostępna dla konkurencyjnych podmiotów.

W świetle powyższego Zamawiający odtajnia Załącznik nr 3 do wyjaśnień.

Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 - Zamawiający wskazuje, iż ww. załączniki stanowią

jedynie rozwinięcie stanowiska zajętego przez Wykonawcę w złożonych wyjaśnieniach ceny

rażąco niskiej, przez co nie posiadają żadnej wymiernej wartości gospodarczej dla

Wykonawcy i w konsekwencji nie mogą zostać uznane za informację stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 7 - treść załącznika nie wskazuje na unikalne walory wskazanych informacji, w

szczególności nie posiadają zindywidualizowanych cech ze względu na adresata (tj.

36

Wykonawcę), które byłyby niedostępne dla konkurujących wykonawców. Ponadto w treści

ofert próżno również doszukiwać się zastrzeżenia autorów o poufności przekazywanych

informacji.

Zamawiający wskazuje, że gwarancja należytego wykonania umowy będzie stanowiła

załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego — zatem każdy zainteresowany

podmiot będzie miał możliwość uzyskania wiedzy na temat nazwy gwaranta, a także

wysokości stawki ubezpieczeniowej.

Wykonawca przedstawił zbieżne wartości dot. zarówno polisy jak i gwarancji należytego

wykonania umowy w Załączniku nr 1b do Formularza ofertowego, przez co informacja

straciła charakter poufny.

W świetle powyższego Zamawiający odtajnia Załącznik nr 7.

Dalej, wskazania wymaga, iż celem skutecznego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy

przedsiębiorstwa Wykonawca winien spełnić łącznie wszystkie przesłanki wynikające

bezpośrednio z dyspozycji art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), co potwierdziła Krajowa Izba

Odwoławcza w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 532/19): „Aby skutecznie

wyjaśnić zastrzeżenie informacji, wykonawca musi wykazać łączne spełnienie przesłanek

definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r, poz. 419 ze zm.)

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w

celu utrzymania ich w poufności. ”

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie dają podstaw do

przyjęcia, iż Wykonawca wykazał spełnienie przesłanki braku ujawnienia informacji do

wiadomości publicznej.

W związku z powyższym, Wykonawca nie wypełnił dyspozycji art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jak również

nie wypełnił łącznie przesłanek wynikających z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) — zgodnie z którymi

37

Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa o ile wykaże,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie jest bezzasadne, chociaż nie ze wszystkimi argumentami zamawiającego

można się zgodzić.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.

Istotą sporu jest rozstrzygnięcie, czy zamawiający zasadnie postanowił o ujawnieniu

informacji zawartych w załącznikach 1-7 do wyjaśnień zaoferowanej ceny, zastrzeżonych

przed odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy P.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest

jawne. Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, nie ujawnia się informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Tym samym, określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli

spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają

wartość gospodarczą,

- informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są

łatwo dostępne dla takich osób

38

- podjęto w stosunku do nich działania w celu zachowania poufności.

Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października

2000 r. (I CKN 304/00).

Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje.

Przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i

doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy - ściślej

mówiąc - ujawnieniem. Ocena ma być dokonana ex ante, a nie ex post. Działanie

przedsiębiorcy musi doprowadzić do powstania warunków stwarzających duże

prawdopodobieństwo, że informacja pozostanie nieujawniona. Tak więc, dopóki sam

przedsiębiorca, nie podejmie działań bezpośrednio zmierzających do zachowania danych

informacji w poufności, nie można mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przedmiotowym postępowaniu odwołujący złożył wyjaśnienia na okoliczność

wykazania zasadności dokonanych zastrzeżeń. W ocenie Izby informacje, których

ujawnienia żąda odwołujący (za wyjątkiem załącznika nr 3, o czym niżej), mogą mieć

charakter uzasadniający objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa. I tak:

Izba przeanalizowała treść załącznika nr 1 do wyjaśnień i nie podzieliła stanowiska

zamawiającego, iż wysokość wynagrodzenia członków zespołu odwołującego została

ujawniona w załączniku 1B do oferty. Wysokości wynagrodzeń zadeklarowane w

oświadczeniach składanych przez personel odwołującego różnią się od stawek wskazanych

we wspomnianym załączniku. Bez znaczenia jest argumentacja zamawiającego,

podnoszona w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, iż kwoty te są do siebie

zbliżone lub wręcz takie same. Sam fakt istnienia jakichkolwiek różnic pomiędzy kwotami

wynikającymi z oświadczeń a kwotami zawartymi w formularzu stanowi o istnieniu u

odwołującego mechanizmu ustalania tych kwot i mechanizm ten może mieć dla niego

wartość gospodarczą.

Izba wskazuje, iż przywołany przez zamawiającego w piśmie o ujawnieniu informacji

zastrzeżonych wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2019 roku (sygn. akt KIO

247/19) nie może stanowić poparcia stanowiska zamawiającego, gdyż dotyczy innego

rodzaju informacji niż zastrzeżone przez odwołującego, a mianowicie – wynagrodzenia za

usługi personelu wskazanego w ofercie wykonawcy. Nie są to te same stawki, które

wykonawca mógł wynegocjować z członkami zespołu. Oczywistym jest, że oficjalne stawki

wskazane w ofercie nie mogą być zastrzeżone przed wykonawcę, ponieważ stanowią istotny

39

element ceny, niemniej jednak wynagrodzenie, jakie wykonawca będzie płacił członkom

zespołu, już nie stanowi informacji, która powinna być znana wszystkim uczestnikom

postępowania. Ujawnienie tych informacji umożliwi bowiem innym zainteresowanym

podmiotom ustalenie mechanizmu kształtowania stawek u danego wykonawcy.

Odnosząc się do załączników nr 2 i 6 Izba podtrzymuje stanowisko wyrażone wyżej,

dotyczące załącznika nr 1. Również i w tym przypadku ceny z załączonych ofert nie są

tożsame z ceną usług laboratoryjnych oraz usługą weryfikacji dokumentów wskazaną w

załączniku 1b do formularza ofertowego. Fakt ten również dowodzi, iż odwołujący przyjął

pewną metodologię wyceny poszczególnych pozycji formularza cenowego, która może

stanowić dla niego wartość gospodarczą.

Izba nie podziela stanowiska zamawiającego, jakoby w złożonych ofertach winny

znaleźć się informacje o udzielonych rabatach lub o tym, że oferta ma charakter

dedykowany. Trudno bowiem założyć, iż tego rodzaju usługi są usługami standardowymi o

stałych cenach, dostępnymi niejako „z półki”. Zarówno charakter wykonywanych usług, jak i

ich zakres, pozwala na stwierdzenie, że zawarte w ofertach ich elementy istotne nie są

znane ogólnie wszystkim uczestnikom rynku.

W ocenie Izby załącznik nr 3 do wyjaśnień nie spełnia przesłanek pozwalających

uznać go za tajemnicę przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 11 ust. 2

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby informacja mogła zostać uznana za

tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może być powszechnie znana osobom zajmującym się tym

rodzajem informacji albo łatwo dostępna dla tych osób. Nie sposób za taką informację uznać

ofertę wynajmu nieruchomości, znajdującą się na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Izba nie podziela argumentacji odwołującego, że objęcie tych informacji tajemnicą

przedsiębiorstwa wynika z faktu, iż te właśnie oferty zostały przez odwołującego wybrane

spośród innych. Odwołujący nie wykazał przy tym, że w drodze negocjacji z właścicielem

nieruchomości uzyskał inne warunku najmu niż zamieszczone w ogólnie dostępnym

ogłoszeniu.

W ocenie Izby załączniki nr 4 i 5 do wyjaśnień zaoferowanej ceny mogą stanowić dla

odwołującego wartość gospodarczą. Izba zgadza się z zamawiającym, iż zawarte w

załącznikach informacje stanowią rozwinięcie stanowiska odwołującego wyrażonego w

wyjaśnieniach, niemniej jednak owo „rozwinięcie” z samej definicji oznacza rozszerzenie,

rozbudowanie informacji o elementy, które w podstawowym dokumencie nie występują. I

odwołujący jak najbardziej może być zainteresowany w tym, by tych elementów nie

upowszechniać.

40

Analogiczne stanowisko Izba wyraża w odniesieniu do załącznika nr 7. W ocenie

Izby, zarówno dane firm brokerskich, jak i wysokość składki mogą stanowić wartość

gospodarczą dla odwołującego. Również i w tym przypadku podana wartość w formularzu

cenowym (załącznik 1B) i w części jawnej wyjaśnień nie jest tożsama z informacją zawartą

w zastrzeganych dokumentach.

Pomimo stwierdzenia, że zdecydowana większość dokumentów zastrzeżonych przez

odwołującego zawiera informacje, których charakter wskazuje na ich gospodarczą wartość,

w ocenie Izby zamawiający zasadnie podjął decyzję o ich ujawnieniu, a to z uwagi na fakt, że

odwołujący nie wykazał, iż w stosunku do zastrzeżonych informacji podjął działania w celu

zachowania ich poufności.

Izba stoi na stanowisku, iż użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze

ustawy P.z.p. sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć jako obowiązek

„dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić należy, że jawność

postępowania jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli ma ona

pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. Wszelkie odstępstwa od tej

zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez

wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą do jej ograniczenia. Przyjęcie

odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorących udział w postępowaniach

dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach w każdym przypadku, w

którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, bez konieczności poczynienia

jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających na zachowanie poufności tychże

informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego naruszania zasady jawności

postępowania i – jako takie – byłoby zjawiskiem niekorzystnym i niebezpiecznym z punktu

widzenia również takich zasad postępowania, jak zachowanie uczciwej konkurencji i

równego traktowania wykonawców.

Tym samym stwierdzić należy, iż art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. nakłada na wykonawcę

obowiązek dokonania zastrzeżenia informacji i jednoczesnego złożenia dowodów

uzasadniających dokonane zastrzeżenie. Tymczasem odwołujący dokonanego zastrzeżenia

w wyznaczonym terminie nie udowodnił. Odwołujący wskazał jedynie, że zastrzeżone jako

tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej, aby nie

zostały pozyskane przez konkurentów, a Konsorcjum nieustannie podejmuje niezbędne

działania w celu zachowania ich poufności. Odwołujący poinformował, że w

przedsiębiorstwie wykonawcy obowiązują unormowania, zgodnie z którymi ograniczono

dostęp do tych informacji w taki sposób, że są one znane jedynie wąskiemu gronu osób

41

uczestniczących w przygotowaniu ofert, niemniej jednak nie przedłożył tych unormowań tych

nie złożył. Nie przedłożył również umów do zachowania poufności danych, mimo że

wskazywał na ich istnienie. Odwołujący poinformował o obowiązujących u jednego z

konsorcjantów, tj. „Drogowa Trasy Średnicowej” S.A., zasadach postępowania z

informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w

Katowicach, niemniej jednak te zasady również nie zostały przez niego przedłożone.

Stanowisko Izby wyrażone w wyroku stanowi kontynuację ugruntowanej linii

orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. I tak, zgodnie z wyrokiem z dnia 13 marca 2018 r.,

sygn. akt: KIO 315/18, zasadność dokonania zastrzeżenia powinna być dokonywana na

podstawie podanych przez danego wykonawcę argumentów, a nie samego charakteru

zastrzeżonych informacji. Taka argumentacja winna być poparta dowodami, gdyż wykazanie

z tym się niewątpliwie wiąże.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

oraz art. 186 ust. 6 pkt 3b ustawy P.z.p. ustawy P.z.p.

……………………………………….

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij