24-04-2020

KIO 799/20

Sygn. akt: KIO 799/20

POSTANOWIENIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2020 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204

Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiających - Gminę Dąbrowa

Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza i PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze.

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwoty 20 000

zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony

wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący: ………………………………

2

Sygn. akt KIO 799/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, prowadzą wspólnie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową

obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie

zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I

i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa

Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej

nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości

ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami

łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn:

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Numer

referencyjny: ZP.WID.271.4.14.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 kwietnia 2020 roku, pod numerem 2020/S 067-

158474. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów właściwych dla

zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r.,

poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Dnia 3.04.2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 14.04.2020 r. wykonawca Skanska S.A. wniósł do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej odwołanie od treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

- art. 22 ust. la w zw. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sfomułowanie

warunków udziału w Postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy

(warunek zdefiniowany w pkt 8.2.3.1 tiret drugi i czwarty SIWZ) w sposób nieproporcjonalny

do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności do należytego

wykonania przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób dyskryminujący

wykonawców i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej

konkurencji.

Zamawiający w piśmie wniesionym w dniu 22.04.2020 r. poinformował, że uwzględnia

odwołanie w całości.

3

Zamawiający informację o wniesionym odwołaniu przekazał wykonawcom w dniu

15.04.2020 r. Do upływu terminu na zgłoszenie przystąpienia do postepowania

odwoławczego zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp – tj. do dnia 20.02.2020 r. żaden

wykonawca nie zgłosił przystąpienia po stronie Zamawiającego.

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po

stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie skutecznie żaden wykonawca, Izba

związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze na

posiedzeniu niejawnym.

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów,

ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem

zawartym w odwołaniu.

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego

znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15

marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba

orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 20 000 zł uiszczonej

tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij