24-04-2020

KIO 795/20

Sygn. akt: KIO 795/20

POSTANOWIENIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14

kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Skanska S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300

Dąbrowa Górnicza i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) z

rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Skanska S.A., Al.

Solidarności 173, 00-877 Warszawa stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ..…………………..

2

Sygn. akt: KIO 795/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, prowadzą wspólnie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową

obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie

zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową

infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji

przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul.

Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki

i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony

z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Numer

referencyjny: ZP.WID.271.4.14.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 kwietnia 2020 roku, pod numerem 2020/S 067-

158474. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów właściwych dla

zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r.,

poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Dnia 3.04.2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 14.04.2020 r. wykonawca Skanska S.A. wniósł do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej odwołanie od treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający

naruszył zasadę konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę

wyznaczania terminów składania ofert z uwzględnieniem wszystkich elementów na

które składają się złożoność postępowania, obecną sytuację epidemiczną w Polsce

i na świecie oraz wymogi przeprowadzenia dodatkowych wizji i badań, a także

terminy Świąt Państwowych przypadających w tym terminie.

2. art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 471, 472, 483 § 1 oraz art. 5 i art. 3531

kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy

Pzp poprzez ukształtowanie w Projekcie Umowy kar umownych zą opóźnienie przy

jednoczesnym braku górnego limitu kar.

3. art. 7 ust. 1 art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp

w zw. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

3

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(dalej „Rozporządzenie"), poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia

w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej

konkurencji, a także w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób niejednoznaczny

i niewyczerpujący, w zakresie w jakim Zamawiający:

- zaniechał zamieszczenia w SIWZ stosownych dokumentów, danych i informacji

niezbędnych do określenia zakresu planowanych prac i robót obejmujących roboty

wyburzeniowe wraz z utylizacją odpadów azbestowych, składowania i wbudowania

destruktu asfaltowego, braku wskazania czynników cenotwórczych kosztów

komunikacji zastępczej PKP i KZK GOP, koszty wyłączenia torowisk z ruchu,

szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania, a zatem

skalkulowania wyceny oferty w zakresie wskazanych robót i przygotowanie

porównywalnych ofert przez wykonawców;

- przeniósł na Wykonawcę obowiązek uzyskania akceptacji projektanta dla

ewentualnych przeprojektowań oraz obowiązek uzyskania licencji związanych

z projektowaniem. Oczekując zarazem, aby koszty te zostały wkalkulowane cenę

ofertową mimo braku jednoznacznych i wyczerpujących danych kalkulacyjnych oraz

braku postanowień umownych uprawniających do zmiany umowy w przypadku

błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;

- nie zawarł postanowień umownych uprawniających do zmiany umowy w zakresie

kosztu i czasu w przypadku przebudowy lub naprawy kolidującej infrastruktury,

niezidentyfikowanej na etapie oferowania.

4. art. 7 w zw. z art. 14 ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc w zw z art 58 § 1 kc. i art. 3531

kodeksu cywilnego poprzez dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób

niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą określeń nieprecyzyjnych i ogólnych,

tj. w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję

oraz stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez

zaniechanie umieszczenia w SIWZ informacji koniecznych w zakresie zaniechał

zamieszczenia w SIWZ stosownych dokumentów, danych i informacji niezbędnych do

określenia zakresu planowanych prac i robót obejmujących roboty wyburzeniowe

wraz z utylizacją odpadów azbestowych, składowania i wbudowania destruktu

asfaltowego, braku wskazania czynników cenotwórczych kosztów komunikacji

zastępczej PKP i KZK GOP, koszty wyłączenia torowisk z ruchu, szczegółowo

wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania oraz przeniesienie całości ryzyka

4

związanego z nieoszacowaniem niniejszego zakresu na Wykonawcę, co narusza

zasadę swobody umów wyrażoną w art. 3531 kc.

- przeniósł na Wykonawcę obowiązek uzyskania akceptacji projektanta dla

ewentualnych przeprojektowań oraz obowiązek uzyskania licencji związanych

z projektowaniem. Oczekując zarazem aby koszty te zostały wkalkulowane cenę

ofertową mimo braku jednoznacznych i wyczerpujących danych kalkulacyjnych oraz

braku postanowień umownych uprawniających do zmiany umowy w przypadku

błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.

- w konsekwencji Zamawiający pozbawia Wykonawców możliwości dokonania

rzetelnej wyceny oferty, która powinna być dokonywana w oparciu o jednoznaczne

i jednolicie interpretowane przez wszystkich Wykonawców kryteria. Prowadzi to z

kolei do niemożliwości przyjęcia przez wszystkich Wykonawców tych samych założeń

przy budowie swoich ofert, a tym samym obliczenia ich ceny, która stanowi kryterium

wyboru ofert w niniejszym postępowaniu tj. 60%.

- dodatkowo w umowie Zamawiający nie zawarł postanowień umownych

umożliwiających zmianę wynagrodzenia lub terminu realizacji umowy w przypadku

wystąpienia odmiennych warunków od tych, które wykonawca wkalkulował w ofertę,

a które wynikają z udostępniony Wykonawcom dokumentach m. in w odniesieniu do

kolidującej infrastruktury, czy braków lub błędów w dokumentacji projektowej

dostarczonej przez Zamawiającego Czynności Zamawiającego, należy

zakwalifikować jako sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, są

w zatem w konsekwencji nieważne z mocy art. 58 § 1 kc.

- art. 144 ust. 1 w zw. z art. 36 ust.1 pkt. 16 ustawy Pzp oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pzp

zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 647 i 651 k.c. zw. z art. 3531 k.c. poprzez

przeniesienie pełni ryzyka realizacji przedmiotu zamówienia na wykonawcę, które

powinno skutkować po stronie Zamawiającego obowiązkiem wykreowania

w Projekcie Umowy okoliczności uprawniających Wykonawcę do istotnej zmiany

treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie ceny i terminu

realizacji przedmiotu umowy, a czego Zamawiający nie uczynił, a związanych

z brakami lub wadami dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego,

kolizją z infrastrukturą niezidentyfikowaną na etapie oferowania, a przede wszystkim

okoliczności, które mogą wynikać z epidemii COVID-19, a które mogą ujawnić się po

terminie składania ofert.

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł.

5

Odwołujący w dniu 22.04.2020 roku, przed otwarciem rozprawy przed Krajową Izbą

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego

i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania niesie daleko idące skutki

w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza

zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza

uwzględniła okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8

zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, orzekając

w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu

Zamówień Publicznych.

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego, stosownie do art. 187 ust. 8

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010

r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący: ………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij