24-04-2020

KIO 623/20

1

Sygn. akt: KIO 623/20

POSTANOWIENIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Markowska

wobec cofnięcia w dniu 23 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie: CT Sport

Sp. z o.o., R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept Trade”

Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-693 Poznań w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z

o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,

przy udziale wykonawcy JACK-BUD Polska Sp. z o. o. Sp. k., Osiedle Bolesława

Chrobrego 110, 60-681 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie:

CT Sport Sp. z o.o., R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

„Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-

693 Poznań kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy),

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ………………….…

3

Sygn. akt: KIO 623/20

U z a s a d n i e n i e

W dniu 23 kwietnia 2020 r., tj. przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w sprawie

odwoławczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: CT Sport Sp. z o.o., R. M.

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe

R. M. z siedzibą w Poznaniu, działając w ramach konsorcjum, złożyli do Prezesa Krajowej

Izby Odwoławczej pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. zawierające oświadczenie o cofnięciu

odwołania wniesionego w dniu 23 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

w Poznaniu w przedmiocie: „Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem

działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą

techniczną- etap I, przewidziane do realizacji na działce nr 11, arkusz 1, obręb Piotrowo oraz

część działek nr 2 i 4/4, arkusz 7, obręb Głuszyna, położonych w Poznaniu przy ul. Przy

Lotnisku.”

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019

r., poz. 1843), Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku bankowego Urzędu

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………….…….…

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij