24-04-2020

KIO 547/20

Sygn. akt: KIO 547/20

POSTANOWIENIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

16 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL A. Z., CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS

Sp. z o.o. z siedzibą lidera we Włocławku w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego: 3 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Krakowie;

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIFEQ

Europe Sp. z o.o., VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Kreator Sp. z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k., MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Zakład

Odzieżowy MODAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Pankach,

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego;

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo

Odzieżowe DRWAL A. Z., CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS

Sp. z o.o. z siedzibą lidera we Włocławku kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ………….........................…

3

Sygn. akt: KIO 547/20

U z a s a d n i e n i e

3 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Krakowie (dalej: zamawiający)

prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w latach 2020

- 2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - mundury potowe letnie; nr sprawy

13/2020 (dalej „postępowanie”).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia

przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W tymże postępowaniu, w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL A. Z.,

CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS Sp. z o.o. z siedzibą lidera

we Włocławku (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie.

Zamawiający w dniu 17 marca 2020 r., zgodnie z dyspozycją art. 185 ust. 1 ustawy

Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia

udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art.

185 ust. 2 ustawy Pzp, upłynął w dniu 20 marca 2020 r. Do postępowania odwoławczego

przystąpili, we wskazanym wyżej terminie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia: UNIFEQ Europe Sp. z o.o., VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą lidera w

Warszawie oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Kreator Sp. z ograniczoną

odpowiedzialnością

Sp. k., MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o.o.

z siedzibą lidera w Pankach, zgłaszając swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego.

Zamawiający, wobec wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

w dniu 31 marca 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w

całości.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp,

umorzyła postępowanie odwoławcze. Jednocześnie Izba postanowiła o zwrocie na rzecz

odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji.

4

Przewodniczący: ………….........................…

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij