17-12-2019

KIO 2428/19, KIO 2429/19

1

Sygn. akt: KIO 2428/19

KIO 2429/19

WYROK

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Rafał Komoń

A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołań

wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 grudnia 2019 r. przez

Wykonawców:

A. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT

Project prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c.

(ul. Pasmugi 4, 21-345 Borki) (odwołanie KIO 2428/19)

B. P.I.W. CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa) (odwołanie

KIO 2429/19)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.

Niepodległości 218, 00-911 Warszawa)

przy udziale:

A. wykonawcy P.I.W. CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19

po stronie Odwołującego,

B. wykonawcy ANMARO sp. z o.o. (ul. Na Skały 1B, 35-321 Rzeszów) zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19 oraz KIO

2429/19 po stronie Zamawiającego.

orzeka:

1. uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

oferty Wykonawcy Anmaro sp. z o.o. oraz nakazuje unieważnienie czynności

odrzucenia ofert: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie działalność

gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. oraz Wykonawcy P.I.W. CAMCO sp. z

o.o., a także nakazuje powtórne dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym

dokonanie czynności wezwania Wykonawców Odwołujących się do złożenia

dokumentów w postaci kart katalogowych zaoferowanych urządzeń,

2

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej

(Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa) i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez

Odwołującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie

działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. (ul. Pasmugi 4,

21-345 Borki) tytułem wpisu od odwołania o sygn. akt KIO 2428/19,

2.2. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez

Odwołującego P.I.W. CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-

144 Warszawa) tytułem wpisu od odwołania o sygn. akt KIO 2429/19,

2.3. zasądza od Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.

Niepodległości 218, 00-911 Warszawa) na rzecz Odwołującego

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G.

"INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie działalność

gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. (ul. Pasmugi 4, 21-345 Borki)

kwotę 9960 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

2.4. zasądza od Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.

Niepodległości 218, 00-911 Warszawa) na rzecz Odwołującego P.I.W.

CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa) kwotę

11100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………..

3

UZASADNIENIE

KIO 2428/19

Zamawiający Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa trzech zasilaczy awaryjnych

UPS o mocy 100,125 i 200 kVA wraz z montażem.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 01

października 2019 r. pod numerem 603168-N-2019.

Odwołujący K. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K. G. „INTERGUR”, A. G.

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. G. AG IT Project, prowadzący wspólnie

działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project S.C. wnieśli odwołanie od czynności

Zamawiającego polegających na: odrzuceniu oferty złożonej przez AG IT Project na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPZP w sytuacji, w której Zamawiający nie miał podstaw do

zastosowania tego przepisu, zaniechaniu wystosowania przez Zamawiającego do AG IT

Project wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP w sytuacji, gdy na Zamawiającym

spoczywał taki obowiązek, wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Anmaro jako

najkorzystniejszej, w sytuacji, w której to oferta AG IT Project jest ofertą najkorzystniejszą,

ustanowieniu w Załączniku nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) zasad nakładania

kar umownych nieuwzględniających tego, że opóźnienie w wykonaniu zamówienia może być

wynikiem winy Zamawiającego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 uPZP,

polegające na braku zastosowania przez Zamawiającego tego przepisu i odstąpienie od

wezwania Odwołującego od złożenia kart katalogowych produktów; art. 89 ust. 1 pkt. 2

uPZP, polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że przepis ten mógł znaleźć zastosowanie

w sprawie; przedstawione przez Zamawiającego uzasadnienie odrzucenia oferty

Odwołującego wskazuje, że Zamawiający wobec braku przedstawienia przez Odwołującego

kart katalogowych produktów, samodzielnie poszukiwał w sieci Internet informacji, które

miały uzasadnić stwierdzenie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, art. 91 uPZP w zw. z art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 uPZP -

polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Anmaro

Sp. z o.o., przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny oferty złożonej przez AG IT Project,

tj. oceny uwzględniającej przepisy uPZP, określające czynności wymagane od

Zamawiającego przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo, z ostrożności zarzucił

naruszenie art. 7 ust. 1 uPZP - ze względu na wskazanie w przyczynach odrzucenia oferty

Odwołującego, że celowo nie wskazał w postanowieniach SIWZ konsekwencji braku

złożenia kart katalogowych produktów w postaci odrzucenia oferty, art. 29 ust. 1 w zw. z art.

36 ust. 1 pkt. 16 uPZP - polegające na wprowadzeniu do Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne

postanowienia umowy) w postanowieniu § 9 regulacji, na podstawie których Zamawiający

4

nakłada kary umowne z tytułu opóźnienia Wykonawcy niezależnie od jego winy.

Zamawiający wymaga w § 12, by etap zamówienia został zrealizowany do dnia 23 grudnia

2019 r. Spełnienie tego warunku jest utrudnione ze względu na to, że wynik postępowania

jest nieprawidłowy - ze względu na odrzucenie najkorzystniejszej oferty, złożonej przez

Odwołującego. Załącznik nr 9 winien zostać uzupełniony o postanowienie, zwalniające

Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu

zobowiązania wynika z winy Zamawiającego.

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy

Anmaro Sp. z o.o. i unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz o

nakazanie dokonania ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego, w

tym nakazanie wezwania Odwołującego do złożenia kart katalogowych produktów.

W Rozdz. Va SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie załączenia do oferty wypełnionego i

podpisanego Formularza cenowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do

SIWZ. Zamawiający dodał uwagę: „UWAGA: Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.

Niezłożenie formularza cenowego, brak wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji lub

wskazanie informacji o oferowanych urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację

skutkować będzie odrzuceniem oferty".

W Rozdziale III pn. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał kart

katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających

dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych

przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Odwołujący złożył wraz z ofertą wypełniony formularz cenowy, w którym przedstawił

oferowane urządzenia, w tym podał nazwę producenta i model tych urządzeń.

Odwołujący nie załączył kart katalogowych dla oferowanych urządzeń.

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego. W treści uzasadnienia odrzucenia oferty

Odwołującego Zamawiający wskazał, że „Wykonawca do oferty nie dołączył żadnych kart

katalogowych. Podane w formularzu cenowym nazwy urządzeń oraz brak dołączonych

informacji o oferowanych urządzeniach, w szczególności brak kart katalogowych, nie

pozwalają na identyfikację i sprawdzenie parametrów oferowanych urządzeń ani w ramach

złożonej oferty ani innych źródeł poza samym Wykonawcą (np. internet, dystrybutor,

producent). Ponadto Zamawiający „na marginesie” dodał, że odnalazł szczątkowy opis

oferowanego urządzenia, zamieszczony na stronie czasopisma Elektro info z grudnia 2017

roku. Zamawiający wskazał, że opis nie zawiera informacji o większości parametrów i

funkcjonalności wymaganych w SIWZ. Zamawiający wyszczególnił trzy niezgodności z

5

treścią SIWZ. Zamawiający podkreślił, że powyższe wskazuje, że wymóg Zamawiającego do

przedstawienia informacji pozwalających na identyfikację był konieczny i w pełni

uzasadnione jest szczególne badanie zaoferowanych przez Wykonawców urządzeń.

W konsekwencji Zamawiający stwierdził, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot

zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ (wymóg

przedstawienia informacji umożliwiających identyfikację oferowanych urządzeń określonych

w rozdz. Va i rozdz. III ust. 4 SIWZ), wobec czego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na

podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść

nie odpowiada SIWZ.

Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego. W treści odwołania wskazał, że

argumentacja Zamawiającego, dążąca do powiązania treści Załącznika nr 8 do SIWZ

(formularza cenowego) z obowiązkiem złożenia kart katalogowych nie znajduje uzasadnienia

w świetle opublikowanych warunków postępowania. Opracowany przez Zamawiającego

Załącznik nr 8 do SIWZ nie odwołuje się i nie nawiązuje do kart katalogowych. Formularz

cenowy oraz karta katalogowa to w świetle SIWZ dwa odrębne dokumenty: pierwszy z nich

musi odpowiadać wzorowi opracowanemu przez Zamawiającego, drugi zaś pochodzi od

Wykonawcy.

Odwołujący podkreślił także, że karty katalogowe nie zostały wymienione wśród

dokumentów, które należy załączyć do oferty - zamknięty katalog tych dokumentów został

określony przez Zamawiającego w pkt Va SIWZ. Karty katalogowe nie zostały także

wymienione w pkt. VI SIWZ - „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego"

Formularz cenowy nie pozwalał na wprowadzenie do jego treści innych danych

identyfikujących oferowane urządzenia, niż oferowany producent/model typ zasilacza

awaryjnego UPS, Producent/model/typ/moc akumulatorów oferowanych w komplecie z

zasilaczem awaryjnym UPS. Wykonawcy nie mieli możliwości wpisania to formularza

żadnych dodatkowych informacji, dotyczących zgodności parametrów oferowanych urządzeń

z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, wskazanych w SIWZ. W związku z

powyższym nie znajduje uzasadnienia stanowisko Zamawiającego, iż Załącznik nr 8 nie

mógł być oceniany bez kart katalogowych.

Odwołujący złożył wraz z ofertą Załącznik nr 8 (formularz cenowy), który posiadał

wypełnione wszystkie pola (pozycje) oraz obejmował informacje o oferowanych

urządzeniach, pozwalające na ich identyfikację. Sposób oznaczenia oferowanych urządzeń,

obejmujący ich nazwę handlową, numer modelu oraz podstawowe parametry techniczne

6

wypełniał wymogi Zamawiającego i umożliwiał identyfikację oferowanych urządzeń. W tym

stanie rzeczy złożenie kart katalogowych nie doprowadziłoby do zmiany oferty.

Odwołujący wskazał także, że wprawdzie pkt. III.4 SIWZ stanowi, że „Wykonawcy dołączą

do oferty karty katalogowe oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów,

zawierające dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów

wymaganych przez Zamawiającego (pkt. 2 i 3 „Szczegółowego opisu przedmiotu

zamówienia”),” jednakże nie sposób z tego postanowienia wywieść, że karty katalogowe są

taką częścią Załącznika nr 8 do SIWZ, że nie podlegają one regulacji art. 26 ust. 3 w zw. z

art. 25 ust. 1 pkt 2 uPZP.

Karty katalogowe miały zdaniem Odwołującego potwierdzać spełnianie przez oferowane

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Z

powyższego wynika, że Zamawiający nie był uprawniony do przyjmowania, iż dokumenty te

nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPZP. Oznacza to, że Zamawiający miał

obowiązek wezwać Odwołującego, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3, do złożenia

brakujących dokumentów. Zamawiający nie zastosował tego postanowienia, przez co

naruszył przepis art. 26 ust. 3 uPZP. Naruszenie to miało istotny wpływ na wynik

postępowania, ponieważ doprowadziło do Zamawiającego do odrzucenia oferty

Odwołującego i przyjęcia oferty innego wykonawcy.

Odwołujący wskazał także na okoliczność, że Zamawiający wezwał Odwołującego, w trybie

art. 90 ust. 1 uPZP, do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wyjaśnienia złożone

przez Odwołującego w dniu 29 października 2019 r., opisujące zasady obliczenia ceny

oferty, odwołującej się do konkretnych modeli urządzeń (tożsamych ze wskazanymi w

Załączniku nr 8 do SIWZ) zostały przez Zamawiającego zaakceptowane.

21 października 2019 r. Odwołujący otrzymał z adresu e-mail Zamawiającego prośbę

przesłanie karty katalogowej dla zasilacza AGPOWER RMX 200 kVA moduły 8x25 kVA.

Tego samego dnia Odwołujący otrzymał wiadomość, że zapytanie o dane techniczne UPS-a

AGPOWER RMX 200 zostało wysłane przez pomyłkę, a także prośbę, aby nie odpowiadać

na pytanie. W ocenie Odwołującego, pierwsza z powołanych wiadomości odwoływała się do

postanowienia pkt VI.8 SIWZ. Zamawiający dostrzegł, że oferta Odwołującego nie zawiera

kart katalogowych oferowanych produktów i zastosował wskazane postanowienie.

Uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego nie zawiera w tym zakresie jakichkolwiek

wyjaśnień - Zamawiający odwołał wezwanie.

Odwołujący podkreślił także, że poszukiwanie informacji, mających uzasadnić odrzucenie

oferty, w źródłach archiwalnych - pochodzących sprzed kilku lat - do tego innych, niż

7

ustanowione w przepisach uPZP, nie znajduje podstaw prawnych. Obowiązkiem

Zamawiającego było wezwanie Odwołującego do złożenia kart katalogowych i dopiero na ich

podstawie przeprowadzenie oceny tego, czy oferta AG IT Project odpowiadała wymaganiom

technicznym Zamawiającego.

Ze względu na to, że Zamawiający odstąpił od wezwania Odwołującego do złożenia kart

katalogowych, zgodnie z art. 26 ust. 3 uPZP, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2 było wadliwe. W związku z powyższym wybór oferty złożonej przez Anmaro Sp. z o.o.

jako najkorzystniejszej, nie był prawidłowy.

KIO 2429/19

Odwołujący P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu

naruszenie art. 26 ust 3 i 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez brak wezwania

Odwołującego, do przedłożenia dokumentów informacyjnych o których mowa w Rozdziale III

ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz

akumulatorów, zawierających dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i

akumulatorów wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu

przedmiotu zamówienia) w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy oraz zaniechania wezwania do

złożenia przez Odwołującego wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Ustawy i odrzuceniu oferty

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, bez uprzedniego zastosowania ww.

regulacji; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez odrzucenie oferty Odwołującego

pomimo tego, że treść jego oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 Ustawy w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy

poprzez odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na brak załączenia do oferty

dokumentów o których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanego

sprzętu mimo, iż dokumenty te nie były wymagane przez Zamawiającego w stosunku do

oferty wykonawcy ANMARO, czym naruszono zasadę równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty

najkorzystniejszej, dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem wezwania

Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy do przedłożenia dokumentów informacyjnych o

których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanych zasilaczy

awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających dane umożliwiające sprawdzenie

parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) oraz ewentualnego złożenia wyjaśnień w

trybie art. 26 ust. 4 Ustawy, dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołujący wskazał, że dołączył do oferty wszystkie dokumenty o których mowa w

Rozdziale Va pn. „Wykaz innych dokumentów które trzeba załączyć do oferty”. Odwołujący w

8

formularzu ofertowym wskazał producenta i model oferowanego urządzenia. Wyjaśnił, że

sprzęt został dobrany tak, aby spełniał szczegółowo określone parametry w załączniku do

SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wbrew zatem twierdzeniom

Zamawiającego, wskazał sprzęt, który pozwala na jego identyfikację.

W Rozdziale III pn. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał kart

katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających

dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych

przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Zdaniem Odwołującego analizowane dokumenty, na których brak wskazał Zamawiający,

mają w przedmiotowym postępowaniu charakter dokumentów informacyjnych, nie stanowią

merytorycznej treści oferty. W konsekwencji dokumenty te mogły być uzupełnione w trybie

art. 26 ust. 3 Ustawy, tj. na wezwanie Zamawiającego. Takiego wezwania Zamawiający

jednak zaniechał.

Zdaniem Odwołującego, o tym, że brakujące dokumenty mają charakter informacyjny a nie

merytoryczny wskazuje samo uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego. W pierwszym

akapicie pisma Zamawiającego z dnia 27 listopada 2019 r. pkt 5 (dotyczącym odrzucenia

oferty Odwołującego) Zamawiający wskazuje, że brak kart katalogowych nie pozwala na

sprawdzenie parametrów oferowanych urządzeń w ramach złożonej oferty.

W takim przypadku, w ocenie Odwołującego, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy

powinien zwrócić się do Odwołującego o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty informacyjne.

Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie wymagał, żeby karty katalogowe

pochodziły od producenta czy dystrybutora. Odwołujący jest producentem ww. sprzętu.

Zdaniem Odwołującego analizowane dokumenty, na których brak wskazał Zamawiający

mają w przedmiotowym postępowaniu charakter dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.

1 pkt 2 Ustawy i nie stanowią merytorycznego elementu oferty. W konsekwencji dokumenty

te mogły być uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 ustawy tj. na wezwanie Zamawiającego.

Takiego wezwania wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi, Zamawiający jednak

zaniechał.

Odwołujący podniósł argument, że artykuł 26 Ustawy posługuje się sformułowaniem

"wzywa", a zatem w świetle zasad prawidłowej wykładni aktów prawnych, regulacja ta nie

pozostawia Zamawiającemu dyspozycji w tym zakresie, ale nakazuje ich podjęcie - obliguje

Zamawiającego do tego. Postępowanie Zamawiającego polegające na odrzuceniu oferty

Odwołującego, bez uprzedniego wezwania go do uzupełnienia, w sposób rażący naruszyło,

treść art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. Dokumenty, które nie zostały dołączone do oferty nie mają

wpływu na jej materialną treść, tj. ani na wycenę zaproponowaną w ofercie złożonej przez

Odwołujących, ani na faktyczny przedmiot dostarczanych towarów/usług. Karty katalogowe

9

mają charakter informacyjny tj. mają posłużyć sprawdzeniu, czy spełniają parametry

wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że niezgodność treści oferty z treścią siwz należy oceniać z

uwzględnieniem pojęcia oferty, zdefiniowanego w art. 66 k.c., czyli niezgodności

oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu do

merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia - w przedmiotowym postępowaniu.

Każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy

rozpatrywać przez pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w

postępowaniu, a w konsekwencji - złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Tym samym kluczową

sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści oświadczenia

co do oferowanego przedmiotu w sposób nienaruszający nadrzędnej zasady zachowania

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie

ustalił w sposób nie budzący wątpliwości, że oferta CAMCO jest niezgodna z SIWZ.

Nadto Odwołujący zwrócił uwagę, że powodem odrzucenia oferty Odwołującego jest brak

załączenia przez niego dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ. Oferta

wykonawcy ANMARO, która została wybrana jako najkorzystniejsza również nie zawierała

ww. dokumentów. Mimo to ww. wykonawca nie poniósł żadnych konsekwencji. Zamawiający

albo winien żądać przedstawienia dokumentów od wszystkich wykonawców albo od żadnego

z nich. Brak wezwania Anamro do przedłożenia kart katalogowych potwierdza charakter ww.

dokumentów jako czysto informacyjny podlegający uzupełnieniu a nie merytoryczny.

KIO 2428/19

KIO 2429/19

Izba ustaliła i zważyła co następuje:

W Rozdz. Va SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie załączenia do oferty wypełnionego i

podpisanego Formularza cenowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do

SIWZ. Zamawiający dodał uwagę: „UWAGA: Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.

Niezłożenie formularza cenowego, brak wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji lub

wskazanie informacji o oferowanych urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację

skutkować będzie odrzuceniem oferty”.

W Rozdziale III pn. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał

przedłożenia kart katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów,

zawierających dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów

10

wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu

zamówienia).

Z powyższej przytoczonych postanowień SIWZ wynika, że formularz cenowy był miejscem, w

którym wykonawcy byli zobowiązani określić zaoferowany produkt. Zamawiający przewidział

sankcję odrzucenia oferty wyłącznie w sytuacji braku wypełnienia wszystkich wymaganych

pozycji formularza cenowego lub w sytuacji wskazania informacji o oferowanych

urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację. Zamawiający nie przewidział sankcji

odrzucenia oferty za brak dołączenia do oferty kart katalogowych. Co więcej, Zamawiający w

uzasadnieniu odrzucenia oferty sam wskazał, że celowo nie przewidział w SIWZ sankcji

odrzucenia oferty z uwagi na brak załączenia do oferty kart katalogowych. Tym samym fakt

braku załączenia kart katalogowych do oferty nie może skutkować odrzuceniem oferty

Wykonawcy.

Zamawiający na pytanie Izby zadane podczas rozprawy, czy wskazanie nazwy producenta i

modelu nie jest wystarczającą identyfikacją zaoferowanego urządzenia, przyznał, że

wskazanie nazwy producenta i modelu urządzenia w formularzu ofertowym nie oznacza

braku możliwości zidentyfikowania produktu, ale powoduje brak możliwości zbadania jego

parametrów. Zamawiający udzielając powyższej odpowiedzi przyznał zatem, że wskazanie

nazwy producenta i modelu w formularzu cenowym nie oznacza braku możliwości

identyfikacji oferowanego urządzenia. A to z kolei oznacza przyznanie, że wskazanie przez

wykonawcę nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia oznacza możliwość

identyfikacji urządzenia. Z kolei dalsza wypowiedź Zamawiającego, że wskazanie nazwy

producenta i modelu w formularzu cenowym powoduje brak możliwości zbadania

parametrów oznacza po pierwsze, ewentualne wadliwe skonstruowanie formularza

cenowego, tj. w taki sposób, że wykonawcy nie mogli wpisać posiadanych przez oferowane

urządzenie parametrów technicznych, co mogłoby posłużyć Zamawiającemu do sprawdzenia

zgodności z wymaganiami SIWZ. Przede wszystkim jednak oznacza, że Zamawiający nie z

formularza cenowego, ale z kart katalogowych zamierzał odczytać parametry oferowanych

urządzeń. A to z kolei oznacza, że karty katalogowe nie służyły identyfikacji oferowanego

produktu, ale stanowić miały potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania

(parametry) określone w SIWZ.

Zgodnie z artykułem 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o

udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W artykule tym wskazano na

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Zatem skoro karty

11

katalogowe służyły do potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań

określonych przez Zamawiającego, to były to dokumenty, o których mowa w tym artykule (25

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z artykułem 26 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub dokumenty te są

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Skoro zatem, zdaniem

Zamawiającego, brak kart katalogowych nie pozwala na sprawdzenie parametrów

oferowanych urządzeń w ramach złożonej oferty, to Zamawiający powinien zwrócić się do

wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o uzupełnienie

oferty o ww. dokumenty informacyjne.

Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców Odwołujących się do uzupełnienia kart

katalogowych potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych

w SIWZ, czym naruszył dyspozycję artykułu 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przyznał, że potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez

oferowane przez wykonawców urządzenia poszukiwał w innych niż wymagane w treści SIWZ

źródłach, takich jak np. internet. Należy wskazać, że Zamawiający zobowiązany jest badać

oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez wykonawców w treści

oferty. Skoro Zamawiający wymagał (zgodnie z postanowieniami SIWZ) przedstawienia kart

katalogowych i przyznał, że te dokumenty potwierdzać miały zgodność zaoferowanych

urządzeń z wymaganiami SIWZ, to na podstawie tych dokumentów był zobowiązany

dokonać oceny ofert. Ponadto Zamawiający może odrzucić ofertę tylko wtedy, gdy ma

pewność, że treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający nie zbadał wcześniej wszystkich

dokumentów wymaganych, w tym kart katalogowych wykonawców, nie może zatem mieć

pewności, że oferowane przez wykonawców Odwołujących się urządzenia nie spełniają

wymagań SIWZ.

Zasadny jest także zarzut Odwołującego P.I.W. Camco sp. z o.o., zgodnie z którym

Zamawiający w różny sposób potraktował wykonawców biorących udział w niniejszym

postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.

Wykonawca Anmaro sp. z o.o., również nie załączył kart katalogowych oferowanych

urządzeń do oferty. Pomimo tego, jego oferta nie została odrzucona, co oznacza, że

Zamawiający nie potraktował wykonawców w ten sam sposób, co stanowi naruszenie

zasady równego traktowania wykonawców określonej w artykule 7 ust. 1 ustawy Prawo

12

zamówień publicznych. Fakt, że wykonawca ten zaoferował produkty innego producenta,

którego produkty szeroko opisywane są w internecie nie oznacza, że wykonawca może być

potraktowany w inny, korzystniejszy sposób niż inni wykonawcy. Ponownie należy zauważyć,

że podstawą do badania zgodności oferty z wymaganiami SIWZ są dokumenty i

oświadczenia złożone w ofercie, wymagane w treści SIWZ. Pozyskiwanie danych z

oświadczeń producenta urządzeń, który nie składał oferty w postępowaniu, nie powinno być

podstawą oceny oferty. Ponadto nie może być tak, że wynik postępowania, wybór oferty

najkorzystniejszej oraz odrzucenie ofert wykonawców, jest uzależniony od wyników

poszukiwań Zamawiającego w internecie. Zamawiający w takim celu określa wymagania i

dokumenty w treści SIWZ, aby do każdego z wykonawców były zastosowane jednakowe

wymagania i zasady. Poszukiwanie przez Zamawiającego potwierdzenia spełnienia

wymagań przez oferowane dostawy w internecie czy u producenta, zamiast na podstawie

wymaganych dokumentów, nie jest zgodne z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo

zamówień publicznych.

Ponadto trafnie zauważył Odwołujący P.I.W. Camco sp. z o.o., że brak wezwania

Wykonawcy Anmaro sp. z o.o. do przedłożenia kart katalogowych potwierdza charakter ww.

dokumentów jako czysto informacyjny, podlegający uzupełnieniu, nie zaś merytoryczny, tj.

nie jest to treść oświadczenia Wykonawcy.

Każdy z Odwołujących wypełnił wymagania Zamawiającego i wskazał producenta oraz

model oferowanych urządzeń, czym wypełnił wymagania opisane w SIWZ. Nie powinna mieć

do nich zastosowanie sankcja w postaci odrzucenia oferty (przewidziana za brak określenia

urządzeń w formularzu cenowym). Odwołujący P.I.W. Camco sp. z o.o. wskazał także, że

podane przez niego w formularzu cenowym dane są to nazwy handlowe, które także zostały

użyte w przypadku innych zamówień, np. w przypadku umowy zawartej z firmą Budimex w

grudniu 2018 r., Polską Spółką Gazownictwa w listopada 2017 r., PGE ze stycznia 2018 r.

Już sam ten fakt stanowi, że urządzenia te były identyfikowalne.

Odwołujący K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie działalność

gospodarczą pod nazwą AG IT Project S.C. wpisał dane urządzenia, które Zamawiający

odnalazł w internecie – co przyznał sam Zamawiający. Oznacza to, że są to urządzenia

identyfikowalne. Ponadto, jak wskazał Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiającego (do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny), Odwołujący przedstawił

wycenę oraz informacje dotyczące modelu i niektórych parametrów urządzenia, zatem w

wyniku tej korespondencji z Odwołującym Zamawiający miał informacje dotyczące

urządzenia i tego, że funkcjonuje ono na rynku.

Nie jest także zrozumiałe, dlaczego Zamawiający założył a priori, że opisane przez

wykonawców w formularzu cenowym urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ. Należy

13

bowiem domniemywać, że wykonawca składa ofertę, chcąc uzyskać zamówienie, a zatem

zgodną z wymaganiami SIWZ. Z całą pewnością jednak, Zamawiający nie był uprawniony do

odrzucenia ofert Wykonawców Odwołujących się, nie zbadawszy wszystkich wymaganych w

treści SIWZ dokumentów, w tym kart katalogowych mających potwierdzić zgodność z

wymaganiami SIWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy tylko w

sytuacji, gdy ma pewność, że nie odpowiada ona treści SIWZ. Takiej pewności Zamawiający

nie miał w niniejszym postępowaniu. Ponadto, jak sam wskazał, brak kart katalogowych nie

był objęty sankcją odrzucenia oferty wykonawcy. Zatem Zamawiający nie był uprawniony do

odrzucenia ofert Wykonawców Odwołujących się.

Nie jest także uprawnione odrzucenie oferty Odwołującego - wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. - na podstawie

danych znalezionych przez Zamawiającego w intrenecie. Jak wcześniej wskazano,

Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty wykonawcy tylko wtedy, gdy ma pewność, że

jest ona niezgodna z treścią SIWZ, po uprzednim zbadaniu dokumentów przedstawionych

przez wykonawcę, nie zaś dokumentów archiwalnych, znalezionych w internecie.

W konsekwencji należało uznać za zasadny zarzut naruszenia artykułu 91 ustawy Prawo

zamówień publicznych w związku z art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych - polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez

Wykonawcę Anmaro sp. z o.o. przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny ofert

Wykonawców Odwołujących się.

Odwołujący Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: K. G.

"INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą

AG IT Project s.c. podnieśli także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 w

zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na

wprowadzeniu do Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) w postanowieniu

§ 9 regulacji, na podstawie których Zamawiający nakłada kary umowne z tytułu opóźnienia

Wykonawcy niezależnie od jego winy.

Należy zauważyć, że odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na stronie internetowej. Zarzuty dotyczące postanowień umownych wnoszone

na obecnym etapie postępowania są zarzutami spóźnionymi. Izba nie kierowała ww. zarzutu

do rozpoznania na rozprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

14

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy

Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem

postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1).

Przewodniczący:

………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij