13-01-2020

KIO 2585/19

Sygn. akt KIO 2585/19

1

Sygn. akt: KIO 2585/19

WYROK

z dnia 13 stycznia 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 9 stycznia 2020 r. i 10 stycznia 2020r.

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2019 r.

przez odwołującego MERA - Serwis SGL Sp. z o.o. SKA ul. M. Langiewicza 16, 05-825

Grodzisk Mazowiecki w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Warszawska

Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 23, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

z udziałem przystępującego ASEC S.A. ul. Wadowicka 6, 30 - 415 Kraków po stronie

zamawiającego.

orzeka:

1. Oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża MERA - Serwis SGL Sp. z o.o. SKA ul. M. Langiewicza

16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez MERA -

Serwis SGL Sp. z o.o. SKA ul. M. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tytułem wpisu od odwołania

Sygn. akt KIO 2585/19

2

2.2. zasądza od MERA - Serwis SGL Sp. z o.o. SKA ul. M. Langiewicza 16, 05-825

Grodzisk Mazowiecki na rzecz Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. ul.

Stefana Batorego 23, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki kwotę 3.600 zł. 00 gr.

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia

pełnomocnika zamawiającego

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

- przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….

Sygn. akt KIO 2585/19

3

Uzasadnienie

Odwołanie

Odwołanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Usługę sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów znajdujących się na linii WKD”

o nr ref. WKD 10c-27-12/2019.

Numer ogłoszenia: Dziennik Urzędowy UE S172 z 06.09.2019 r. nr 420964-2019-PL

Odwołujący, na podstawie art. 179 ust. 1 oraz 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą

Pzp” wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego z dnia 10.12.2019 r. wyboru jako

najkorzystniejszej oferty złożonej przez ASEC S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka

6 (dalej: „ASEC S.A.” lub „Wykonawca”), oraz poprzedzających tę czynność zaniechań

zamawiającego polegających na:

1. zaniechaniu odrzucenia ofert złożonych przez Wykonawcę w dniu 22.10.2019 r. o godzinie

21:04 oraz 21:28, w tym oferty wybranej przez zamawiającego, pomimo iż podlegają one

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, iż wobec:

- braku oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty złożonej w dniu 22.10.2019 r. o godzinie

21:04 oraz

- przy jednoczesnym złożeniu w dniu 22.10.2019 r. kolejnej (trzeciej) oferty o godz. 21:28,

wybrany wykonawca, złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę, co stanowi naruszenie

normy zawartej w przepisie art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, naruszenie zasad równego traktowania

i uczciwej konkurencji wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz pozostaje w sprzeczności z

wymaganiami zamawiającego wskazanymi w Rozdziale XI ust. 2 lit a) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”);

2. zaniechaniu unieważnienia postępowania, pomimo iż jest ono obarczone niemożliwą do

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie

zamówienia publicznego polegającą na tym, iż zamawiający, pomimo opublikowania w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu

składania i otwarcia ofert, nie uwzględnił w systemie „miniPortal” zmian w zakresie terminu

składania i otwarcia ofert, doprowadzając tym samym do:

1) złożenia ofert z których treścią zamawiający mógł się zapoznać przed upływem terminu ich

otwarcia,

Sygn. akt KIO 2585/19

4

2) sprzeczności informacji o terminie składania ofert i ich otwarcia w systemie miniPortal z

treścią zmienionego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej;

3. zaniechaniu wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia (Rozdział VII ust. 2 pkt 2 w

związku z Rozdziałem II ust. 3 pkt 1 SIWZ) pomimo, iż złożone przez Wykonawcę dokumenty

nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dostawy 15 sztuk

biletomatów rozumianych przez zamawiającego - w świetle udzielonych wyjaśnień - jako

samoobsługowe urządzenie stacjonarne „umieszczone na stacjach i przystankach osobowych

zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.”

II. Zaskarżonym czynnościom odwołujący zarzuca naruszenie norm zawartych w

przepisach:

1. art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada na zamawiającego

obowiązek odrzucenia ofert w sytuacji, gdy w postępowaniu wykonawca złożył więcej niż jedną

ofertę;

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z wymogiem Rozdziału XI ust. 2 lit a) SIWZ, który

nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia ofert w sytuacji, gdy ich treść nie odpowiada

przywołanej treści SIWZ, w tym przypadku - wymogu złożenia jednej oferty;

3. art. 7 ust. 3 i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, które obligują zamawiającego do zawarcia umowy z

wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, a więc wykonawcą który złożył ofertę

najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz wobec którego nie

zachodzą podstawy wykluczenia;

4. art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, które nakładają na zamawiającego

obowiązek unieważnienia postępowania, w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest

niemożliwą do usunięcia wadą, polegającą na naruszeniu przez Zamawiającego przepisów

ustawy Pzp;

5. art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, który uniemożliwia zapoznawanie się z zawartością złożonych

ofert przed upływem terminu ich otwarcia;

6. § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018

r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

(Dz.U. poz. 1320 ze zm.), które nakładają na zamawiających obowiązek zapewnienia środków

Sygn. akt KIO 2585/19

5

komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia ochronę przed dostępem do treści ofert

przed upływem terminu ich otwarcia;

7. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który nakłada na Zamawiającego obowiązek wezwania

Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, których treść nie potwierdza spełnienia warunków

udziału w postępowaniu;

8. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada obowiązek prowadzenia postępowania w sposób

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

III. Z uwagi na powyższe zarzuty wnoszę o:

1. uwzględnienie odwołania,

2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej,

3. nakazanie Zamawiającemu powtórnego zbadania i odrzucenia wszystkich ofert złożonych

w Postępowaniu przez ASEC S.A.,

lub w przypadku nie uwzględnienia żądania Odwołującego wyrażonego w pkt 3 w zakresie

odrzucenia ofert złożonych przez ASEC S.A.:

4. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia Postępowania,

lub w przypadku nie uwzględnienia jednego z żądań Odwołującego wyrażonego w pkt 3 i 4 w

zakresie odrzucenia oferty ASEC S.A. i unieważnienia Postępowania:

5. nakazanie Zamawiającemu powtórnego zbadania i oceny zdolności podmiotowej

wykonawcy ASEC S.A. poprzez dokonanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwania

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ASEC S.A. warunku

doświadczenia.

6. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania w tym

kosztów reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami.

W uzasadnieniu przedstawiono następującą argumentację.

I. Warunki formalne odwołania

1.1 Termin na wniesienie odwołania

O naruszeniu przepisów prawa Odwołujący powziął informację w dniu 10.12.2019 r., gdy drogą

elektroniczną zostało przesłane pismo Zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej

oferty złożonej przez ASEC S.A..

Sygn. akt KIO 2585/19

6

Z uwagi, iż wartość zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony jest obowiązek

przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji UE dla przedmiotu zamówienia na

dostawy, stosownie do pouczenia zawartego w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

oraz mając na względzie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, termin na wniesienie odwołania

wynosi 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą

elektroniczną.

Tym samym, termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 20.12.2019 r., a zatem niniejsze

odwołanie wnoszone jest w terminie.

Również w zakresie zarzutu zaniechania czynności unieważnienia Postępowania, odwołanie

wnoszone jest w terminie przewidzianym w art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 92

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o czynności unieważnienia postępowania zamawiający zobowiązani

są poinformować wszystkich wykonawców. Tym samym, o zaniechaniu czynności

unieważnienia Postępowania, Odwołujący powziął wiadomość w chwili poinformowania o

wyborze oferty najkorzystniejszej, w której to czynności wyrażona została wola

Zamawiającego udzielenia zamówienia nie zaś jego unieważnienia.

Odwołującemu nie były znane wcześniej także inne okoliczności, z których można byłoby

choćby pośrednio wywieść wniosek, iż Zamawiający podjął decyzję o zaniechaniu

unieważnienia Postępowania. Wręcz przeciwnie, Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek

Odwołującego, poinformował w piśmie z dnia 19.11.2019 r. o tym, iż „kwestia zasadności

unieważnienia postępowania jest analizowana” i „o ewentualnym unieważnieniu

postępowania, zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje

niezwłocznie wszystkich zamawiających”.

Dowód: Dokumentacja postępowania odwoławczego - Załączniki nr 30 i 31 do protokołu

Postępowania.

1.2 Przesłanie kopii odwołania

Odwołujący, zgodnie z treścią art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, przesłał kopię odwołania

Zamawiającemu.

Dowód: dowód przesłania kopii odwołania

1.3 Wpis od odwołania

Odwołujący wskazuje, iż wpis od odwołania w kwocie 15 000 zł został uiszczony na rachunek

bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

Dowód: dowód uiszczenia wpisu

Sygn. akt KIO 2585/19

7

1.4 Interes w uzyskaniu zamówienia

Stosownie do art. 179 ust. 1 ustawy Pzp Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotu

zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku podjęcia przez Zamawiającego czynności

sprzecznej z ustawą Pzp oraz wymaganiami określonymi w SIWZ.

Interes Odwołującego w złożeniu niniejszego odwołania jest oczywisty z tego powodu, iż

gdyby Zamawiający w sposób zgodny z wymogami ustawy Pzp zbadał zgodność oferty ASEC

S.A. z ustawą Pzp oraz SIWZ oraz dokonał weryfikacji spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w konsekwencji, doprowadziłoby to do odrzucenia wszystkich ofert złożonych

przez ASEC S.A. w Postępowaniu.

Zgodnie z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uznał ofertę

Odwołującego za odpowiadającą jego wymaganiom. Odwołujący złożył kolejną

najkorzystniejszą ofertę w Postępowaniu, a więc w przypadku podjęcia przez Zamawiającego

czynności zgodnych z normami ustawy Pzp, tj. odrzucenia ofert złożonych w Postępowaniu

przez ASEC S.A., oferta Odwołującego powinna być uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W zakresie zarzutu zaniechania czynności unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z

przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy w zakresie praw Odwołującego określonych cyt. przepisem mieści się także prawo do

złożenia odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej i zaniechanie przez Zamawiającego

czynności unieważnienia postępowania, do której wykonania jest zobowiązany ex lege w

sytuacji wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w przepisie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Zaniechanie wykonania czynności unieważnienia postępowania narusza interes

Odwołującego w uzyskaniu zamówienia. W tym kontekście należy podkreślić, iż stosownie do

orzecznictwa TSUE interes w uzyskaniu „danego zamówienia” w rozumieniu art. 179 ust. 1

ustawy Pzp implementującego art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13, zmienionej dyrektywą 2007/66,

należy interpretować szeroko i może on „dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” (tak pkt 55 orzeczenia TSUE z dnia 11

maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama oraz przywołane w nim wyroki: z dnia 4

lipca 2013 r., Fastweb, C-100/12, EU:C:2013:448, pkt 33; a także z dnia 5 kwietnia 2016 r.,

PFE, C689/13, EU:C:2016:199, pkt 24).

Podobnie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z dnia 01.03.2018 r., Sygn. akt: KIO

171/18 czytamy: Odwołujący zaskarżył jednocześnie decyzję zamawiającego o odrzuceniu

własnej oferty i decyzję o udzieleniu zamówienia przystępującemu. W świetle ww. wyroku

Sygn. akt KIO 2585/19

8

odwołujący miał do tego prawo, a interes w uzyskaniu danego zamówienia w tej sytuacji należy

rozumieć także jako możliwość uzyskania zamówienia w kolejnym postępowaniu dotyczącym

tego samego przedmiotu zamówienia, które zostanie wszczęte w razie ewentualnego

unieważnienia obecnego postępowania.

Powyższe orzecznictwo odnosi się wprawdzie głównie do sytuacji wniesienia odwołania na

wybór oferty najkorzystniejszej przez wykonawcę którego oferta została odrzucona czego

konsekwencją byłaby konieczność unieważnienia postępowania z powodu braku ofert (w

ustawie Pzp - art. 93 ust. 1 pkt 1) niemniej jednak powyższa wykładania znajduje swe

analogiczne zastosowanie także do art. 93 ust, 1 pkt 2)-7) ustawy Pzp, które zobowiązują

Zamawiającego do unieważnienia postępowania także w innych okolicznościach, niż brak

prawidłowych ofert. Znajduje to swe uzasadnienie w jednolitym orzecznictwie Izby, która

aprobuje prawo wykonawców do wniesienia odwołania na zaniechanie czynności

unieważnienia postępowania (tak w sprawach Sygn. akt KIO 144/18 z dnia 9.2.2018 r.; Sygn.

akt: KIO 205/18 z dnia 20.2.2018 r.; Sygn. akt 241/18 z dnia 23.2.2018 r.; Sygn. akt: KIO

531/17 z dnia 19.4.2017 r.; Sygn. akt: KIO 669/18 z dnia 24.4.2018 r.; ). Także wyrok KIO z

dnia 21.2.2018 r. Sygn. akt KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18: „Rozstrzygając tę kwestię

Izba wzięła pod uwagę, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

legitymację do wnoszenia środków ochrony prawnej należy rozumieć szeroko (np. orzeczenie

z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama). W tym stanie rzeczy Izba

uwzględniła odwołanie i orzekła jak w sentencji.

Przyznanie prawa do wniesienia odwołania na zaniechanie wykonania obowiązku

unieważnienia postępowania ma także na celu zapewnienie skuteczności stosowania przepisu

art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz przepisów ustawy Pzp w zakresie środków ochrony prawnej.

Potwierdzenie istnienia podstaw do unieważnienia postępowania stworzy Odwołującemu

nową sytuację w powtórzonym postępowaniu, która doprowadzić może do uznania oferty

Odwołującego za najkorzystniejszą oraz tym samym uzyskania przedmiotu zamówienia.

II.

Złożenie więcej niż jednej oferty przez ASEC S.A.

1.Jak wynika z informacji zawartej w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (dalej: „UPP”)

generowanym przez system ePUAP, w dniu 22.10.2019 r. o godzinie 18:07:26,

Zamawiającemu została doręczona oferta złożona przez wykonawcę ASEC S.A.

Dowód: UPP w dokumentacji postępowania odwoławczego - Załącznik nr 22 do protokołu

Postępowania, folder „Oferta”.

Sygn. akt KIO 2585/19

9

2. Tego samego dnia o godzinie 21:04:01 Zamawiającemu został doręczony „Formularz

zgłoszenie zmiany oferty/wniosku” wraz z załącznikami - plikami zawierającymi:

1) „oświadczenie o zmianie oferty”;

2) ofertę;

3) aktualny odpis KRS.

Wykonawca wypełniając Formularz „zmiany oferty/wniosku”, wbrew bezwzględnym wymogom

wynikającym z Rozdziału XI ust. 4 lit. a) i d) SIWZ nie wpisał identyfikatora oferty

generowanego automatycznie i przesyłanemu wykonawcy przez system ePUAP, lecz błędnie

w to miejsce wpisał identyfikator postępowania (dac4b757-393b-4959-b27c- a5aa55a9f919).

Dowód: UPP w dokumentacji postępowania odwoławczego - Załącznik nr 22 do protokołu

Postępowania, folder „Oferta - zmiana 1”.

Dowód: Formularz „Zgłoszenia zmiany oferty/wniosku”

Dodatkowo, w uwagach zgłoszonych na formularzu Wykonawca zawarł dopisek: „Zmiana

oferty do przetargu na usługę sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów

znajdujących się na linii WKD nr WKD 10C-27-12/2019”. Z okoliczności wynika jednak - wbrew

błędnie zastosowanemu formularzowi „zmiany oferty/wniosku” - że zamiarem Wykonawcy było

wycofanie oferty złożonej o godzinie 18:07:26 i złożenie w to miejsce nowej oferty, o czym

świadczą:

- po pierwsze, jednoznaczna treść złożonego wraz z formularzem „zmiany oferty/wniosku”

oświadczenia: „Oświadczamy, że wycofujemy złożoną ofertę i w jej miejsce składamy

zaktualizowaną ofertę na USŁUGĘ SPRZEDAŻY BILETÓW WKD ZA POŚREDNICTWEM

BILETOMATÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LINII WKD”;

- po wtóre, fakt złożenia nowej oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1

do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami;

- po trzecie, brak wymaganego Rozdziałem XII ust. 4 lit. d) SIWZ załącznika w postaci pliku

zawierającego oznaczenie zmian względem pierwotnej treści oferty.

3. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 21:28:38 Zamawiającemu został doręczony po raz

kolejny „Formularz zgłoszenie zmiany oferty/wniosku” wraz z tymi samymi co złożone o

godzinie 21:04:01 załącznikami - plikami zawierającymi 1) oświadczenie o zmianie oferty 2)

ofertę 3) aktualny odpis KRS.

Dowód: UPP w dokumentacji postępowania odwoławczego - Załącznik nr 22 do protokołu

Postępowania, folder „Oferta - zmiana 2”.

Sygn. akt KIO 2585/19

10

Dowód: Formularz „Zgłoszenia zmiany oferty/wniosku”

Z podobnych przyczyn jak wskazane w odniesieniu do pierwszej „zmiany”, wolą Wykonawcy

było wycofanie oferty i ponowne złożenie nowej „zaktualizowanej” oferty.

Wobec załączenia do Formularza „zmiany oferty/wniosku” dokładnie takie samej oferty jak

złożona o godzinie 21:04:01, logiczne jest przyjęcie założenia, iż celem Wykonawcy nie było

dokonanie zmiany oferty złożonej o godzinie 21:04:01, albowiem ich treść była taka sama.

Wykonawca, z nieznanych przyczyn, dwukrotnie dążył do wycofania oferty z godziny 18:07:26.

Dążąc do wycofania oferty z godziny 18:07:26, dwukrotnie jednak złożył nowe

„zaktualizowane” oferty.

Przyjęcie powyższego założenia uzasadnia także i to, iż zgodnie z zasadami funkcjonowania

systemu ePUAP, złożenie formularza „zmiany oferty/wniosku” (niezależnie czy jest to pierwsza

czy kolejna zmiana) zawsze odnosi się do wcześniej złożonej oferty na dedykowanym do tego

formularzu „złożenie oferty/wniosku”.

Wskazuje na to także wymóg użycia w formularzu „zmiany oferty/wniosku” identyfikatora

potwierdzenia złożenia oferty, który jest generowany automatycznie przez ePUAP po złożeniu

oferty na prawidłowym formularzu dedykowanym dla „złożenia oferty/wniosku”. Inaczej

mówiąc, zgodnie z zasadami funkcjonowania „miniPortalu” nie można zmienić oferty złożonej

na formularzu przeznaczonym do „zmiany oferty/wniosku”, co oznacza, iż „wycofanie oferty” o

godzinie 21:28:38 mogło dotyczyć jedynie oferty złożonej o godzinie 18:07:26.

4. Złożenie przez ASEC S.A. o godzinie 21:28:38 nowej zaktualizowanej oferty, bez

jednoczesnego złożenia oświadczenia woli o wycofaniu oferty złożonej o godzinie 21:04:01,

oznacza, iż w Postępowaniu zostały złożył dwie oferty.

5. Okoliczność złożenia przez ASEC S.A. dwóch ofert, stanowi naruszenie normy

wynikającej z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą, wykonawca w tym samym

postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Okoliczność złożenia dwu ofert w tym samym

postępowaniu kreuje po stronie Zamawiającego obowiązek odrzucenia obu ofert na podstawie

art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Bez znaczenia dla oceny skutków prawnych powstałej sytuacji pozostaje fakt, iż obie oferty są

takie same. Ustawodawca naruszenie ustawy Pzp wiąże bowiem z samym faktem złożenia

więcej niż jednej oferty.

Dopuszczenie do sytuacji w której ASEC S.A. mógł złożyć w postępowaniu więcej niż jedną

ofertę stanowi także złamanie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej

konkurencji wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Sygn. akt KIO 2585/19

11

6. Złożenie przez ASEC S.A. dwu ofert w Postępowaniu pozostaje niezgodne z

wymogiem wynikającym z Rozdziału XI ust. 2 lit a) Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia tylko jednej oferty w

postępowaniu. Okoliczność złożenia dwu ofert w tym samym postępowaniu kreuje po stronie

Zamawiającego obowiązek odrzucenia obu ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

jako sprzecznych z wymogami SIWZ.

Jak podkreśliła KIO w wyroku z dnia 05.11.2019 Sygn. 2130/19 przepis ten zobowiązuje

Zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy niezgodnej z postanowieniami zawartymi w

SIWZ, również tymi, które za ustawą Pzp, kreują wymogi formalne co do sposobu złożenia

oświadczenia woli, których, niedochowanie prowadzi do niezgodności z wymogami ustawy

Pzp

7. W konsekwencji doprowadzenie do oceny i wyboru oferty, która podlega odrzuceniu

godzi w zasady wynikające art. 7 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, które obligują

Zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, a

więc wykonawcą który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających

odrzuceniu oraz wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia.

8. W skrajnych przypadkach akceptacja dla takich sytuacji prowadzić może w przyszłości

do asekuracyjnego składania kilku ofert o tej samej treści, po to tylko, aby ograniczyć ryzyko

odrzucenia ofert, gdy jedna z nich będzie obarczona np. wadą techniczną.

Zaniechanie unieważnienia

1.Zamawiający prowadzi postępowanie przy zastosowaniu aplikacji „miniPortal” —

ogólnodostępnego i nieodpłatnego narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień

Publicznych umożliwiającego złożenie, wycofanie lub zmianę ofert w postaci elektronicznej,

dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Aplikacja „miniportal” generuje „klucz prywatny”, dostępny jedynie Zamawiającemu, za

pomocą którego może on odszyfrować treść złożonych ofert. „Klucz prywatny” generowany

jest automatycznie z chwilą upływu terminu otwarcia ofert. Jego wygenerowanie pozwala

Zamawiającemu zapoznać się z treścią złożonych i zaszyfrowanych wcześniej „kluczem

publicznym” ofert.

2. Zamawiający określa termin otwarcia ofert w systemie „miniPortal” w trakcie wypełniania

formularza postępowania. Termin ten powinien być przez cały okres prowadzenia

postępowania spójny z terminem wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Tym

samym, gdy termin otwarcia ofert zostaje wydłużony poprzez stosowną zmianę SIWZ oraz

ogłoszenia o zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest dokonać także stosownej zmiany w

Sygn. akt KIO 2585/19

12

formularzu postępowania zamieszczonym w systemie „miniPortal”. System pozwala

Zamawiającemu na dokonanie zmian terminu składania i otwarcia ofert, jeżeli data i godzina

terminu składania ofert jeszcze nie upłynęła (UZP, „Instrukcja użytkownika systemu

miniPortal”, s. 13).

Powyższe rozwiązania aplikacyjne przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych mają

na celu zapewnienie, wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, podstawowego obowiązku

Zamawiającego jakim jest zapewnienie braku możliwości zapoznania się z ofertami przed

upływem terminu ich otwarcia. W tym celu, do czasu otwarcia, oferty powinny być należycie

zabezpieczone, czemu służyć ma obowiązek korzystania przez Zamawiającego jedynie z

takich narzędzi elektronicznych, których użycie zapewnia ochronę przed dostępem do treści

tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia (§2 ust. 1 oraz § 3 ust.

2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych - Dz.U. poz. 1320 ze zm.).

Tym samym, do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy zorganizowanie procesu

udzielania zamówienia publicznego w taki sposób, aby ze złożonymi przez wykonawców

ofertami nikt nie mógł się zapoznać do czasu upływu terminu ich otwarcia, czego gwarancję -

w przypadku systemu „miniPortal” - stanowi wygenerowanie klucza prywatnego w chwili

upływu terminu otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub sama możliwość wcześniejszego

ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie przez Zamawiającego zasad udzielania

zamówień publicznych, w szczególności ustawowego obowiązku Zamawiającego

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Jak wynika

z orzecznictwa KIO, nie ma znaczenia, czy ktokolwiek faktycznie zapoznał się z treścią oferty

przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, istotne jest to, że istniało takie zagrożenie. W

wyroku z dnia 05.11.2019 r. Sygn. KIO 2130/19 Izba wskazała: Naruszenie art. 86 ust. 1

ustawy Pzp nie wymaga wykazania czy ktokolwiek zapoznał się z treścią dokumentu czy też

wykazania określonego czasookresu dostępności dokumentów. Istotne jest tylko to, że

określone dokumenty były jawne i dostępne podmiotom uczestniczącym w postępowaniu

przed upływem terminu składania ofert, a więc istniało ryzyko zapoznania się z ich treścią

(podobnie wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2008 r., Sygn. akt: KIO/UZP 112/07).

Podobnie wypowiadają się przedstawiciele doktryny. Nie ma znaczenia, czy ktokolwiek

zapoznał się z treścią oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, istotne jest to, że

istniało takie zagrożenie (Skubiszak-Kalinowska Irena, Komentarz do art. 86 ustawy Pzp, w:

Sygn. akt KIO 2585/19

13

Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz

aktualizowany, LEX)

Przepis o nienaruszalności ofert (wniosków) przed terminem ich otwarcia (złożenia) dotyczy

również ofert (wniosków) składanych w postaci elektronicznej, a powinność zapewnienia ich

nienaruszalności i braku możliwości dostępu nakłada na zamawiającego, który dopuścił

składanie ofert (wniosków) w takiej postaci, obowiązek posiadania zabezpieczeń, które bez

wątpliwości pozwolą ustalić, iż oferta (wniosek) nie była otwierana (nie był otwierany) przed

terminem.(W. Dzierżanowski, w: Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław,

Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, Opublikowano:

WKP 2018)

4. Zamawiający w Postępowaniu nie wywiązał się ze swych obowiązków związanych

zapewnieniem braku możliwości zapoznania się z treścią składanych oferty, naruszając przy

tym zasady wynikające z powyżej wskazanych norm ustawy Pzp, co stanowi wadę

Postępowania skutkującą obowiązkiem jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w

zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiający pierwotnie wyznaczył termin składania ofert na dzień 16.10.2019 r., g. 9.00

(Rozdział XIV ust. 1 lit. b) SIWZ oraz informacja na formularzu postępowania w aplikacji

„miniPortal”).

6. W dniu 02.10.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ wyznaczając nowy termin

składania ofert oraz ich otwarcia w dniu 23.10.2019 r., odpowiednio na g. 9.00. oraz g. 13.00.

W dniu 07.10.2019 r., w Dzienniku Urzędowym UE nr 193 poz. 470198-2019-PL ukazało się

stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu uwzględniające ww. nowe terminy

składania i otwarcia ofert.

7. Zamawiający, dokonując w dniu 02.10.2019 r. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, nie

dokonał jednocześnie zmiany tych terminów w systemie „miniPortal”. Informacja o terminie

składania i otwarcia ofert w formularzu postępowania w systemie „miniPortal” pozostała

niezmieniona i nadal widnieje w nim data 16.10.2019 r. jako termin składania i otwarcia ofert

Dowód: Wydruk formularza Postępowania z dnia 29.10.2019 r. z aplikacji „miniPortal”.

Zaniechanie Zamawiającego doprowadziło do sytuacji, w której w dniu 16.10.2019 r. g. 13.00

system „miniPortal” wygenerował automatycznie „klucz prywatny” za pomocą którego

Zamawiający mógł odszyfrować treść złożonych ofert i zapoznać się z nimi przed nową datą

ich otwarcia tj. przed dniem 23.10.2019 r. g. 13.00. Tym samym, w okresie 16-23.10.2019 r.

g. 13.00, który zasadniczo był jeszcze okresem przewidzianym na składanie ofert,

Sygn. akt KIO 2585/19

14

Zamawiający miał pełen dostęp do treści wszystkich złożonych ofert w Postępowaniu, w tym

oferty złożonej przez Odwołującego.

8. Możliwość zapoznania się ze złożonymi ofertami przed upływem terminu ich otwarcia

powstała z winy Zamawiającego i stanowi naruszenie wymienionych wcześniej norm art. 7 ust.

1, 86 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 2 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków ...., stanowiąc wadę

prowadzonego Postępowania.

Przyjęcie prawdopodobnej argumentacji, opartej na treści pisma Urzędu Zamówień

Publicznych z dnia 20.11.2019 r. (załącznik nr 37 do protokołu postępowania), iż Zamawiający

nie mógł zapoznać się z ofertami, albowiem nie mógł pobrać klucza prywatnego z uwagi na

brak edycji formularza postępowania w systemie „miniPortal” w okresie 16-23.10.2019 r. g.

13.00, pozostaje bez znaczenia, wobec treści przepisów i ich wykładani wskazujących, iż z

naruszeniem spotykamy się także w sytuacji dopuszczenia do powstania ryzyka zapoznania

się z treścią złożonych ofert.

9. Naruszenie takie jak powyższe stanowi podstawę dla obowiązku unieważnienia przez

Zamawiającego Postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 146 ust.

6 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający obowiązany jest do unieważnienia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli postępowanie obarczone jest

niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Cyt. przepis wymienia trzy okoliczności, których łączne spełnienie skutkuje obowiązkiem

zastosowania tego przepisu i unieważnienia postępowania.

Po pierwsze - musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie

zamówienia (wada postępowania).

Po drugie - wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Po trzecie - wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu

umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Nie budzi wątpliwości, iż w Postępowaniu zaistniała wada w postaci naruszenia wymienionych

wcześniej przepisów, która ma charakter nieusuwalny. Spełnione zostały zatem dwie pierwsze

przesłanki kreujące obowiązek unieważnienia Postępowania.

10.Co do trzeciej przesłanki, to jak już wcześniej Odwołujący podnosił, orzecznictwo

wypracowało jednolitą linię, w oparciu o którą, umowa w sprawie zamówienia publicznego

Sygn. akt KIO 2585/19

15

podlega unieważnieniu także w sytuacji wypełnienia się szczególnej przesłanki wynikającej z

przepisu art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Przepis ten przewiduje uprawnienie procesowe dla

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie

umowy w sytuacji naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło

mieć wpływ na wynik postępowania (tak np. wyrok KIO z dnia 2.5.2018 r. Sygn. akt KIO 755/18;

wyrok KIO z dnia 25.1.2018 r., Sygn. akt KIO 76/18).

Sama możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert przed upływem terminu ich złożenia,

może mieć wpływ na wynik Postępowania. Tym samym, zaistniały wszystkie przesłanki, od

których ustawodawca uzależnia obowiązek unieważnienia Postępowania przez

Zamawiającego.

11. Zasadność stawianego przez Odwołującego zarzutu potwierdza także praktyka stosowana

przez innych zamawiających.

Dowód: Informacja Centrum Informatyzacji o unieważnieniu postępowania z dnia 14.06.2019

r.

IV. Zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów

1. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2 pkt 2 SIWZ „w zakresie warunku określonego w Rozdz. VII

ust. 2 pkt 2) SIWZ, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zdolności

techniczne i zawodowe tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub

nadal wykonuje minimum jedną usługę, w ramach której jest lub był operatorem co najmniej

15 sztuk biletomatów sprzedających bilety komunikacji miejskiej lub bilety kolejowe przez

okres 24 miesięcy.”

2. W odpowiedzi na pytania nr 3 i 28 udzielone pismem z dnia 2.10.2019 r. Zamawiający

wskazał, iż pojęcie „biletomatu” użyte w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ należy rozumieć

zgodnie ze słowniczkiem pojęć ujętych w Rozdziale II SIWZ.

3. Zgodnie z definicją słowniczkową, przez „biletomat” rozumie się samoobsługowe

„urządzenie stacjonarne” (rodzaj automatu sprzedającego) służące do sprzedaży biletów,

obsługujące płatności zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe, „umieszczone na stacjach i

przystankach osobowych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei

Dojazdowej sp. z o.o.”

4. Warunek doświadczenia należy interpretować zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu

02.10.2019 r. Zawartość informacyjna wyjaśnień SIWZ jest wiążąca w postępowaniu (tak np.

KIO w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., KIO 110/15).

Sygn. akt KIO 2585/19

16

5. ASEC S.A. w celu wykazania spełnienia ww. warunków przedstawił wykaz usług

realizowanych w okresie ostatnich trzech lat w których wskazał zamówienia realizowane na

rzecz:

1) Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa - Usługa sprzedaży

biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych;

2) Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa - Usługa

sprzedaż biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych i terminali POS.

Wykonawca na potwierdzenie wykonania ww. zamówień dołączył referencje wystawione przez

obu wskazanych powyżej zamawiających.

Z treści oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu Załącznika nr 3 do SIWZ jak i

złożonych referencji nie wynika informacja, aby ASEC S.A. był operatorem co najmniej 15

sztuk biletomatów umieszczonych na stacjach i przystankach osobowych zlokalizowanych

wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Tym samym, dokumenty złożone przez Wykonawcę nie potwierdzają spełnienia warunku

doświadczenia o którym mowa Rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ interpretowanego przez

Zamawiającego zgodnie z treścią Rozdziału IISIWZ.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła

Na posiedzeniu – przedawnienie żądania unieważnienia postępowania

Przystępujący i zamawiający podnieśli zarzut przedawnienia jednego z zarzutów odwołania,

to jest odnoszącego się do rozbieżności informacji między datą w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (siwz), ogłoszeniem o zamówieniu a datą na Mini portalu, w zakresie

terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i ich

otwarcia z dnia 16 października 2019 r. na 23 października 2019 roku. Przy czym zmiana

terminu nastąpiła w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu a zabrakło tej zmiany na Mini – portalu,

ponieważ zamawiający tej zmiany omyłkowo nie uwzględnił, co zresztą przyznał na rozprawie.

W konsekwencji w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu widniał termin składania i otwarcia ofert

na dzień 23 października 2019 r a na Mini –portalu pozostał termin składania i otwarcia ofert

na dzień 16 października 2019 roku. Odwołujący w związku z zaistniałą rozbieżnością terminu

w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu a Mini-portalem żądał unieważnienia postępowania.

Zamawiający i przystępujący podnosząc zarzut przedawnienia żądania unieważnienia

postępowania twierdzili, że termin zaskarżenia powstałej rozbieżności w dokumentach

zamawiającego upłynął najpóźniej 10 dnia licząc od daty składania i otwarcia ofert to jest od

Sygn. akt KIO 2585/19

17

dnia 23 października 2019 r. Bowiem z tą datą było wiadome, że zamawiający będzie

prowadził postępowanie nie dokonując jego unieważnienia. Natomiast odwołujący składając

odwołanie a co podtrzymał w trakcie posiedzenia uważał, że termin do zaskarżenia powstałej

rozbieżności między siwz, ogłoszeniem o zamówieniu a Mini –portalem, rozpoczął bieg od

daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty to jest od dnia 10 grudnia 2019 roku.

W ocenie Izby podniesiony zarzut, przez zamawiającego i przystępującego co do

przedawnienia terminu żądania unieważnienia postępowania, jest nieuzasadniony. W toku

postępowania odwoławczego Izba ustaliła, że odwołujący w dniu 30.10.2019 roku to jest przed

rozstrzygnięciem przetargu złożył do zamawiającego wniosek o unieważnienie postepowania.

Zamawiający w udzielonej odpowiedzi na złożony wniosek o unieważnienie postępowania

poinformował, że rozważy sprawę unieważnienia postępowania i w dniu 10 grudnia 2019 r.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, nie unieważniając postępowania. Powyższą

okoliczność ustalono na posiedzeniu na podstawie dokumentacji postępowania i wyjaśnień

odwołującego do protokołu („Odpowiadając na ten zarzut odwołujący stwierdza, że

sformułowano w odwołaniu zarzut braku unieważnienia postępowania w okolicznościach

takich jak nie podania zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Mini - portalu w kontekście

dokonanej zmiany terminu w siwz i w ogłoszeniu. Twierdzi, że podstawę do żądania

unieważnienia postępowania oparł na czynności zamawiającego, który dokonał wyboru,

pomijając podstawę do unieważnienia postępowania. W tym miejscu przywołuje

korespondencję pomiędzy odwołującym a zamawiającym przed rozstrzygnięciem przetargu,

gdzie otrzymał odpowiedź na złożony wniosek o unieważnienie postępowania. W odpowiedzi

zamawiającego stwierdza się, iż rozważa i dokona rozstrzygnięcia w późniejszym czasie w

związku ze złożeniem wniosku. Przywołuje zał. 30 i 31 z dokumentacji postępowania).

Z dokumentacji postępowania zamawiającego, załączonej do akt sprawy wynika, że

zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 19.11.2019 roku (załącznik nr 31 do protokołu). W

piśmie tym w zakresie wniosku o unieważnienie stwierdził: ”Zamawiający informuje, że kwestia

zasadności unieważnienia postępowania jest analizowana. Katalog przesłanek

uzasadniających unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma

charakter katalogu zamkniętego, a przesłanki wymienione w przepisie art.93 ustawy Pzp nie

powinny być interpretowane rozszerzająco. O ewentualnym unieważnieniu postępowania,

zgodnie z przepisem art.92 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp., Zamawiający poinformuje niezwłocznie

wszystkich wykonawców.”

W ocenie Izby w tym stanie rzeczy odwołujący miał prawo zaskarżenia zaniechania

unieważnienia postępowania z datą 10 grudnia 2019 r. to jest z datą wyboru najkorzystniejszej

oferty a nie jak podnosił zamawiający i przystępujący z datą 23 października 2019 roku (z

Sygn. akt KIO 2585/19

18

upływem terminu składania i otwarcia ofert). W myśl art.92 ust.1 ustawy Pzp. zamawiający

informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców między innymi (pkt 7) o unieważnieniu

postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Skoro zamawiający nie unieważnił

postępowania dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty to odwołującemu przysługuje od

daty wyboru najkorzystniejszej oferty prawo zaskarżenia zaniechania unieważnienia

postępowania. Bowiem zgodnie z treścią art.180 ust.1 ustawy Pzp. odwołanie przysługuje

wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub jak zgodnie z

żądaniem odwołania zaniechania czynności do której, jak odwołujący podniósł, zamawiający

był zobowiązany. Tak więc w tym miejscu Izba nie rozstrzygając o zasadności żądania

unieważnienia postępowania nie stwierdza przedawnienia terminu do wniesienia takiego

żądania przez odwołującego z datą wyboru najkorzystniejszej oferty to jest z dniem 10 grudnia

2019 roku. Bowiem fakt, że zamawiający w dniu 23 października 2019 r. dokonał otwarcia ofert

nie oznacza, że może dokonać w terminie późniejszym unieważnienia postępowania. Tym

bardziej w zaistniałych okolicznościach informując odwołującego na jego wniosek złożony po

otwarciu ofert (30.10.2019r.), że żądanie o unieważnienie postępowania rozważy, wskazując

na art.92 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. (pismo zamawiającego z dnia 19.11.2019r.). W tym stanie

rzeczy odwołujący zasadnie zaprzeczył twierdzeniu zamawiającego i przystępującego o

przedawnieniu żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Reasumując wywód przystępującego i zamawiającego o zastosowaniu do żądania

unieważnienia postępowania art.182 ust.3 pkt 1) zamiast art.182 ust.1 pkt 1) ustawy co

skutkowałoby liczeniem terminu na wniesienie odwołania od daty otwarcia ofert to jest 23

października 2019 roku a nie od dnia 10 grudnia 2019 r. to jest wyboru najkorzystniejszej oferty

i zaniechania unieważnienia postępowania, zwłaszcza w kontekście w.w. pisma

zamawiającego do odwołującego z dnia 19 listopada 2019 roku (załącznik nr 31 do Protokołu),

nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Izba rozważając zarzuty odwołania na rozprawie ustaliła i zważyła.

Co do zarzutu

1. zaniechania odrzucenia ofert złożonych przez Wykonawcę w dniu 22.10.2019 r. o godzinie

21:04 oraz 21:28, w tym oferty wybranej przez zamawiającego, pomimo iż podlegają one

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (ustawy), z uwagi na to, iż wobec:

Sygn. akt KIO 2585/19

19

- braku oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty złożonej w dniu 22.10.2019 r. o godzinie

21:04 oraz

- przy jednoczesnym złożeniu w dniu 22.10.2019 r. kolejnej (trzeciej) oferty o godz. 21:28,

wybrany wykonawca, złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę, co stanowi naruszenie

normy zawartej w przepisie art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, naruszenie zasad równego traktowania

i uczciwej konkurencji wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz pozostaje w sprzeczności z

wymaganiami zamawiającego wskazanymi w Rozdziale XI ust. 2 lit a) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia ( siwz).

Izba ustaliła i zważyła

Na podstawie dołączonej do akt sprawy dokumentacji postępowania przez zamawiającego jak

i zgodnych oświadczeń stron i przystępującego po stronie zamawiającego/wykonawcy

wybranego Izba ustaliła, że wykonawca wybrany trzykrotnie składał ofertę na Mini portal w

dniu 22 października 2019 roku. Pierwszy raz złożył ofertę o godz. 18.07, drugi raz złożył ofertę

o godz. 21.04 i trzeci raz złożył ofertę o godz.21. 28 w sytuacji upływu terminu składania ofert

w dniu 23 października 2019r. o godz.09.00 i terminie ich otwarcia o godzinie trzynastej. Przy

czym składając ofertę po raz drugi o godz.21.04. złożył oświadczenie na „formularzu zmiana

oferty” o wycofaniu oferty. Odwołujący zarówno w odwołaniu jak i na rozprawie twierdził, że

mimo złożenia oświadczenia na formularzu zmiana oferty z treści oświadczenia wynika, że nie

jest to zmiana tylko wycofanie pierwszej złożonej oferty przez wykonawcę wybranego (z

godz.18.07 o godz.21.04). Również zgodni co do twierdzenia odwołującego byli zamawiający

i przystępujący/wykonawca wybrany, że nastąpiło wycofanie pierwszej złożonej oferty (to jest

z godz.18.07 co uczynił wykonawca wybrany o godz.21.04). Jednak zamawiający i

przystępujący/wykonawca wybrany podnosili, że również druga oferta z godz.21.04 została

wycofana przy złożeniu o godz.21.28 trzeciej oferty i pozostała tylko jedna oferta a nie jak

twierdzi odwołujący pozostały dwie oferty (z godz.21.04 i godz.21.28). Co do przyczyny

wycofania pierwszej oferty i wysłania na Mini portal drugiej oferty a także braku urzędowego

potwierdzenia przyjęcia (UPP) z godz.21.04, co spowodowało wysłanie oferty po raz trzeci o

godz.21.28 wypowiedział się na rozprawie prezes zarządu wykonawcy wybranego. Prezes

zarządu stwierdził: ” W tym miejscu wyjaśnia prezes Przystępującego Pan (….), który

stwierdza, że w tym dniu tj. 22.10 złożyliśmy pierwszą ofertę o 18.07 i otrzymaliśmy

potwierdzenie UPP na złożonym formularzu z ofertą, ale po jej złożeniu mieliśmy naradę i

zapadła decyzja zarządu, że wycofamy pierwszą ofertę i dokonamy złożenia nowej oferty.

Potwierdzam to, co mówiła Pani (…), że zmiana polegała na innej kwocie wynagrodzenia ale

pojawiła się informacja błąd w systemie, a przy tym brak poświadczenia przyjęcia. Ponieważ

ja podpisywałam tą ofertę podpisem elektronicznym to chcę oświadczyć, że po informacji błąd

Sygn. akt KIO 2585/19

20

w systemie odbyliśmy naradę, przy wysyłce byłem ja, bo podpisywałem ofertę, pani

wiceprezes, w sytuacji braku dowodu złożenia oferty czym jest tylko i wyłącznie Urzędowe

Poświadczenie Przyjęcia. Dlatego też przechodziliśmy cały proces ponownie o godzinie 21.28

wówczas system się odblokował i dostaliśmy UPP i zakończyliśmy prace wysyłki oferty na mini

- portal.”

Fakt złożenia trzykrotnie oferty potwierdził również przedstawiciel zamawiającego na

rozprawie, który oświadczył „Pani (…) wyjaśnia, ja dokonywałam otwarcia ofert, co uczyniłam,

otwarłam oferty w dniu 23.10.19r. po godz. 13.00 tj. po terminie składnia i z upływem terminu

otwarcia ofert robiłam to z komisją przetargową. W sumie na mini portalu wisiały 3 oferty ASEC

tj. 22.10.19r. godz. 18.07, godz. 21.04 i godz. 21.28. Zaznaczam również, że przy każdym

pliku było załączone oświadczenie o wycofaniu poprzedniej oferty tj. w tym przypadku o

wycofaniu oferty z godz. 18.07 co uczyniono o 21.04 i o wycofaniu z 21.04 co nastąpiło 21.28.

Ja na otwarciu ofert odczytałam 3 ofertę złożoną tj. 21.28 i podałam cenę 3.832.725,66 zł co

zostało zmienione w stosunku do godziny 18.07, gdzie było 3.926.588,04 zł i zawsze była

również kwota z godz. 21.04 była identyczna z 21.28 obie odbiegały od 18.07 zaznaczam, że

do każdego takiego wejścia na mini portal odwołujący używał formularza zmiany i załączył

oświadczenie o wycofaniu. Otworzyłam ostatnią złożoną ofertę i ta oferta była badana. My

badaliśmy te oferty, co do kropki i treści porównywaliśmy i były identyczne tylko ja jak już

powiedziałam pierwsza z godz. 18.07 miała inną cenę. Ja wydrukowałam te 3 oferty i sama

siedziałam nad tymi ofertami i szukałam po kolei porównywałam każdą kartę, linijkę, wiersz.

Porównywałam linijkę po linijce każdą stronę oferty.(…) Na pytanie pełnomocnika

odwołującego na jakiej podstawie tj. w oparciu o jakie pismo Zamawiający uznał że wykonawca

(…) wycofał ofertę z 21.04.godziny. Ja już mówiłam, że czyta się bez użycia klucza przy

składaniu kolejnych ofert zmiana treści ofert było oświadczenie czytelne bez użycia klucza że

wycofują ofertę najpierw z godz.18.07 a o godz.21.28 ze wycofują 21.04 godziny.”

Izba uznała wyjaśnienia na rozprawie zarówno zamawiającego jak i przystępującego za

wiarygodne, pozbawione sprzeczności w świetle przedłożonych wydruków z Mini portalu, ze

składania ofert przez wykonawcę wybranego jak i wobec potwierdzenia odwołującego o trzech

terminach składania ofert (22.10.19r. w godz.18.07, 21.04, 21.28). Przy czym odwołujący

twierdzi, że pozostają dwie oferty to jest z godz.21.04 i 21.28 o tych samych treściach a oferta

z 18.07. została wycofana skutecznie. Natomiast przystępujący/wykonawca wybrany jak i

zamawiający uważają, że pozostaje w postępowaniu jedna oferta z godz.21.28 a poprzednie

z 18.07. jak 21.04 zostały wycofane i ten stan rzeczy Izba uznaje za stwierdzony w niniejszym

postępowaniu. W ocenie odwołującego dwie oferty jednego wykonawcy nawet o tej samej

treści a czemu nie zaprzecza w niniejszej sprawie narusza treść art.82 ust.1 ustawy Pzp jak i

Rozdział XI ust. 2 lit a) siwz, które zezwalają na złożenie jednej oferty przez wykonawcę a w

Sygn. akt KIO 2585/19

21

przypadku naruszenia tego przepisu zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty na

podstawie art.89 ust.1 pk1 1 i 2 ustawy Pzp a czego zamawiający zaniechał. W ocenie Izby

zgromadzony materiał dowodowy w sprawie co do ilości złożonych ofert wskazuje na złożenie

jednej oferty na Mini portal to jest o godz. 21.28 jak i o skutecznym wycofaniu ofert wysłanych

o godz.18.07 i o godz.21.04 na Mini portal a nie jak twierdzi odwołujący, że oferta z 21.04.nie

została wycofana i wskutek czego pozostają dwie oferty. Skoro jak Izba ustaliła poprzednio

wysłane oferty o godz.18.07. i o godz. 21.04 zostały skutecznie wycofane to nie ma miejsca

złożenie przez wykonawcę wybranego dwóch ofert, jak twierdzi odwołujący a co by naruszyło

wskazany art.82 ust.1 ustawy Pzp jak i odzwierciedlenie jego treści w Rozdziale XI ust. 2 lit a)

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nawet gdyby pozostały dwie oferty to jest z

godz.21.04 jak i z godz.21.28 a co według ustaleń Izby nie miało miejsca, w sytuacji tych

samych treści, co potwierdzają zgodnie strony i przystępujący, to w ocenie Izby nie ma miejsca

złożenie dwóch ofert przez jednego wykonawcę a czego zakazuje ustawa. Izba nie podziela

stanowiska odwołującego, że postanowienia art.82 ust.1 ustawy Pzp mają charakter formalny

i nie ma znaczenia dla sankcji z niego wynikających (art.89 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp), że treść

ofert jest taka sama. W ocenie Izby jeżeli treść ofert jest taka sama to złożenie dwóch takich

ofert nie skutkuje wypełnieniem dyspozycji z art.82 ust.1 ustawy o nakazie złożenie jednej

oferty przez jednego wykonawcę. Przy czym należy mieć na uwadze, że Izba nie stwierdziła

w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch ofert wykonawcy wybranego

a tylko jedną ofertę, ponieważ oświadczenia złożone przy wysłaniu ofert o godz.21.04 jak i o

godz.21.28 skutkują cofnięciem poprzednio wysłanych o godz.18.07 i o godz.21.04 ofert.

Słusznie przystępujący/wykonawca wybrany w złożonym stanowisku z dnia 9 stycznia 2020r.

przywołuje dla rozstrzygnięcia tego potencjalnego zagadnienia art.60 i art.65 k.c. w związku z

art.14 ust.1 ustawy Pzp mającym zastosowanie do czynności podejmowanych zamawiającego

i wykonawców w przedmiotowych postępowaniach ale przy założeniu, że są złożone dwie

takie same oferty. Izba również nie podziela stanowiska odwołującego co do tego, że jeżeli

zostają złożone dwie różne oferty co do ich treści a co wyczerpuje treść art.82 ust.1 ustawy

ma zastosowanie dyspozycja z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy a tylko może mieć zastosowanie

dyspozycja z art.89 ust.1 pkt 1 ustawy, przy czym w zaistniałym stanie faktycznym jest to

rozważanie hipotetyczne. Również na ocenę skutków oświadczeń o cofnięciu ofert nie ma

znaczenia fakt, że wykonawca złożył je na niewłaściwym formularzu to jest „zmianie ofert” a

nie na „cofnięciu ofert”, ponieważ w sytuacji niejasności co do formy decyduje jej treść a nie

forma a treść oświadczeń wykonawcy wybranego dwukrotnie wskazała na cofnięcie ofert a nie

ich zmianę. Na marginesie sprawy Izba nie pochwala naruszeń formalnych w niniejszej

sprawie po stronie wykonawcy wybranego co do zastosowanego formularza „zmiany oferty” a

nie „cofnięcia oferty” ale nie znajduje podstaw do obciążenia wykonawcy wybranego skutkami

przewidzianymi w art.82 ust.1 w związku z art.89 ust.1 pkt 1 jak i art.7 ust.1ustawy.

Sygn. akt KIO 2585/19

22

Podsumowując zarzut w ocenie Izby nie potwierdził się.

Co do zarzutu

2. zaniechania unieważnienia postępowania, pomimo iż jest ono obarczone niemożliwą do

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie

zamówienia publicznego polegającą na tym, iż zamawiający, pomimo opublikowania w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu

składania i otwarcia ofert, nie uwzględnił w systemie „miniPortal” zmian w zakresie terminu

składania i otwarcia ofert, doprowadzając tym samym do:

1) złożenia ofert z których treścią zamawiający mógł się zapoznać przed upływem terminu ich

otwarcia,

2) sprzeczności informacji o terminie składania ofert i ich otwarcia w systemie miniPortal z

treścią zmienionego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej;

Izba ustaliła i zważyła

Okoliczność rozbieżności co do terminu składania i otwarcia ofert między ogłoszeniem o

zamówieniu i siwz a terminem składania i otwarcia ofert na Mini portalu jest bezsporna. Izba

ustaliła co zresztą zamawiający przyznał i wynika z dokumentacji postępowania termin

składania i otwarcia ofert uległ zmianie z pierwotnego 16 października 2019 godz.9.00 i

godz.13.00 na termin 23 października 2019 r. godz.9.00 i godzina trzynasta

Okoliczność ta została również przyznana na rozprawie jak i wyjaśniona przez zamawiającego

„Odwołujący podał, że mogliśmy zapoznać się z treścią ofert przed terminem i upływem

terminu do składania ofert co jest niemożliwe, ponieważ nie mogliśmy pobrać klucza

prywatnego przed 23.10.19r. godz. 13.00., nie zrobiliśmy tego bo miałam wiedzę że

zmieniliśmy termin otwarcia i składania ofert z dn.16.10.19r. na 23.10.2019 roku. My

przegapiliśmy 3 miejsce w którym widnieje data składania i otwarcia ofert, bo zmieniłam to w

Dzienniku Urzędowym, w siwz a ja osobiście przegapiłam, że powinnam też dokonać tej

zmiany na mini - portalu. Wszyscy wykonawcy w tym odwołujący i przystępujący, którzy

zadawali pytania byli powiadomieni o terminie składania ofert w zawiązku z udzielonymi

wyjaśnieniami”.

Izba ustaliła, że odwołujący był powiadomiony o zmienionym terminie składania ofert przez

zamawiającego nie tylko z ogłoszenia o zamówieniu, siwz ale również bezpośrednio przez

zamawiającego czemu nie zaprzeczył na rozprawie w związku z wyjaśnieniami złożonymi

przez zamawiającego do protokołu rozprawy. Zgodnie z oświadczeniem zamawiającego

Sygn. akt KIO 2585/19

23

wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty byli powiadomieni o zmianie terminu składania i

otwarcia ofert w związku z wyjaśnieniami zamawiającego. Ponadto z dokumentacji

postępowania wynika, że wszyscy trzej wykonawcy złożyli oferty w przeddzień ostatecznego

terminu składania ofert to jest w dniu 22 października 2019 roku a nie przed pierwotnym

terminem to jest 16 października 2019 roku.

Ponadto odwołujący nie udowodnił, że w związku z podniesioną rozbieżnością informacji

między ogłoszeniem o zamówieniu, siwz a Mini portalem co do terminu składania ofert (16.10

a 23.10) zamawiający mógł przed 23.10 otworzyć oferty. Zamawiający w stanowisku złożonym

w sprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. odniósł się do zarzutu zaniechania unieważnienia

postępowania i wyjaśnił okoliczności faktycznego otwarcia ofert a co nastąpiło w dniu

23.10.2019r. a nie wcześniej.

„Odnosząc się do zarzutu Odwołującego dotyczącego zaniechania unieważnienia

postępowania należy wskazać, że Zamawiający dokonał pobrania klucza oraz odszyfrowania

wszystkich ofert 23 października 2019 roku na jawnym otwarciu ofert. Z uwagi na wniosek

Odwołującego o unieważnienie postępowania Zamawiający skierował także zapytanie (e-

mailowe, a następnie w formie pisemnej) do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o

weryfikację faktycznego momentu, w którym Zamawiający uzyskał dostęp do złożonych w

postępowaniu ofert. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, Urząd Zamówień

Publicznych wskazał, że z Historii prac Zamawiającego nie wynika, aby pomiędzy 06 września

2019 roku a 23 października 2019 roku Zamawiający wchodził w edycję postępowania.

Wejście w edycję postepowania jest natomiast niezbędne do pobrania klucza prywatnego

służącego otwarciu ofert. W treści pisemnej odpowiedzi stwierdzono: „ W związku z tym można

domniemywać, że w okresie 06.09.2019 r. - 23.10.2019 r, przed godz. 13:00 Zamawiający nie

pobrał klucza prywatnego.”(strona 9 stanowiska zamawiającego).

Z dokumentacji postępowania (załącznik nr 36 do Protokołu) wynika, że zamawiający pismem

z dnia 13.11.2019 roku zwrócił się do administratora mini portalu to jest Urzędu Zamówień

Publicznych, w związku z wnioskiem odwołującego o unieważnienie postępowania, o

udzielenie odpowiedzi, że nie mógł zamawiający zapoznać się z ofertami przed terminem ich

otwarcia, ponieważ klucz prywatny niezbędny do odszyfrowania ofert został pobrany po

terminie otwarcia ofert t.j. 23 października 2019 r. godzina trzynasta. W dniu 20 listopada 2019

r. Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego Urzędu Zamówień Publicznych (załącznik nr 37

do Protokołu) stwierdził, że „nie posiada informacji o dacie i godzinie pobrania klucza

prywatnego. Jednocześnie w załączeniu przesyłamy informację z Historii pracy

Zamawiającego z mini Portalem. Z poniższego wynika, że Zamawiający pomiędzy

06.09.2019r. a 23.10.2019r. nie wchodził w edycję postępowania. Żeby pobrać klucz prywatny

Sygn. akt KIO 2585/19

24

należy wejść w edycję postepowania. Z danych wynika, że Zamawiający wszedł w edycję

postepowania 23.10.2019r. o godzinie 13:00 czyli w momencie, gdy upłynął termin otwarcia

ofert. W związku z tym można domniemywać, że w okresie 06.09.2019r.-23.10.2019r. przed

godz.13:00 Zamawiający nie pobrał klucza prywatnego.” W tym stanie rzeczy Izba ustaliła, że

ani hipotetycznie, ani rzeczywiście zamawiający nie miał możliwości, ani nie zapoznał się z

ofertami przez 23.10.2019r. godziną trzynastą. Izba ustaliła, że zamawiający zapoznał się z

ofertami z upływem terminu do składania ofert czyli 23 października 2019 r. godzina trzynasta.

Również odwołujący nie wykazał aby poniósł jakikolwiek uszczerbek z tytułu nie

zamieszczenia zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Mini portalu a ofertę złożył w

przeddzień upływu zmienionego terminu składania ofert to jest 22 października 2019 roku , jak

pozostali wykonawcy. Ponadto tak jak przepisy ustawy wymagają informacji o terminie

składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, tak takiego obowiązku nie

przewidują dla Mini portalu służącego do elektronicznego składania ofert.

W tym stanie rzeczy zarzut odwołującego zaniechania unieważnienia postępowania na

podstawie art.93 ust.1 pkt 7 w związku z art.146 ust. 6 ustawy jest nieuprawniony.

Co do zarzutu

3. zaniechania wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia (Rozdział VII ust. 2 pkt

2 w związku z Rozdziałem II ust. 3 pkt 1 SIWZ) pomimo, iż złożone przez Wykonawcę

dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie

dostawy 15 sztuk biletomatów rozumianych przez zamawiającego - w świetle udzielonych

wyjaśnień - jako samoobsługowe urządzenie stacjonarne „umieszczone na stacjach i

przystankach osobowych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei

Dojazdowej sp. z o.o.”

Izba ustaliła i zważyła

Izba ustaliła, że zamawiający ustalił wymóg doświadczenia zawodowego, który podlegał

wyjaśnieniu przez zamawiającego w dniu 2 października 2019 r. w odpowiedzi nr 3 i nr 28

(Załącznik nr 14 do Protokołu – wyjaśnienie z dnia 02.10.2019r.). W wyjaśnieniu

zamawiający przywołał definicję biletomatu co do rodzaju to jest urządzenia do sprzedaży

biletów. W pyt. Nr 3 chodziło o pojęcie „biletomatu” to jest czy są to urządzenia do

sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, czyli stacjonarne i mobilne automaty biletowe.

Zamawiający udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że pojęcie „biletomatu” zdefiniowane jest w

słowniku pojęć w Rozdz. II SIWZ. (Automat biletowy lub biletomat to samoobsługowe

Sygn. akt KIO 2585/19

25

urządzenie stacjonarne (rodzaj automatu sprzedającego) służące do sprzedaży biletów,

obsługujące płatności zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe, umieszczone na stacjach

i przystankach osobowych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawskie Koleje

Dojazdowe sp. z o.o. Z kolei w pytaniu nr 28 poproszono o doprecyzowanie, ponieważ

usługa dotyczy automatów stacjonarnych, których obsługa różni się od obsługi automatów

mobilnych zainstalowanych w środkach transportu. Z odpowiedzi zamawiającego wynika,

że pojęcie „biletomatu” obejmuje urządzenie stacjonarne.

W ocenie Izby twierdzenie odwołującego, że przywołanie przez zamawiającego definicji

słownika siwz powoduje, że doświadczenie może dotyczyć automatów biletowych tylko

zainstalowanych wzdłuż linii kolejowej zamawiającego jest nieuprawnione i podniesione na

użytek procesu. Odwołujący poza formalnymi argumentami to jest przywołaniem Rozdz. II

ust.3. pkt1) siwz w żaden merytoryczny sposób nie uzasadnił potrzeby w zakresie

doświadczenia w lokalizacji biletomatów tylko i wyłącznie na stacjach i przystankach WKD.

Odwołujący nie wskazał co szczególnego te przystanki i stacje odróżnia od innych stacji i

przystanków kolejowych na których są lokalizowane biletomaty, aby można byłoby

powołać się tylko na biletomaty instalowane na linii zamawiającego. Jedynie przywołał

definicję słownika siwz, który wskazuje na lokalizację wzdłuż linii kolejowej zamawiającego.

W ocenie Izby odpowiedź, w zakresie doświadczenia zawodowego należy powiązać z

treścią pytań, w których chodziło o charakter, rodzaj biletomatów a nie ich lokalizację,

których zdaniem Izby nie ma znaczenia a ogranicza się do ich lokalizacji na przystankach

i stacjach kolejowych i charakteru stacjonarnego. Takie też stanowisko reprezentował

zamawiający, autor udzielanych odpowiedzi w toku postępowania odwoławczego. Dlatego

też w ocenie Izby ograniczenie doświadczenia w instalacji biletomatów tylko do linii WKD

jest niczym nieusprawiedliwione i nie wynika wprost z udzielonych odpowiedzi

zamawiającego. W związku z powyższym odwołujący nie wykazał zaniechania wezwania

wykonawcy wybranego do uzupełnienia dokumentów wymaganego doświadczenia

zawodowego.

W tym, stanie rzeczy w ocenie Izby zarzut jest nieuprawniony.

Skoro odwołujący nie udowodnił naruszenia przepisów wskazanych w odwołaniu w

czynnościach i podniesionych zaniechaniach czynności zamawiającego, jak powyżej Izba

przedstawiła, odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba orzekła jak w sentencji wyroku w myśl art. 192 ust.2 ustawy.

Sygn. akt KIO 2585/19

26

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b

oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając

na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony

przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz zasądzając od odwołującego na rzecz

zamawiającego koszty poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 600,00

zł na podstawie faktury vat złożonej na rozprawie.

Przewodniczący: ……………………..

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij