09-09-2019

KIO 1636/19

1

Sygn. akt: KIO 1636/19

WYROK

z dnia 9 września 2019 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Justyna Tomkowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2019 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2019 roku przez

wykonawcę KenBIT Koenig i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Jednostkę Wojskową 4101

w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę zapisów Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w części 1 zamówienia, w zadaniu nr 1

w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia w załączniku nr 3 w następujący

sposób:

a) zmianę wymagań dla parametru Walizka transportowo-ochronna na Wymiary

muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu podręcznego międzynarodowej organizacji

lotnictwa FAA max. 45 cali,

b) usunięcie wymogów co do wielkości i wagi urządzenia dla routera taktycznego

polowego SWaP-C oraz switcha taktycznego polowego małego SWaP-C;

c) jednoznaczne wskazanie, iż dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń

z większą liczbą portów we wszystkich urządzeniach wchodzących w skład zestawu;

2

d) Router taktyczny połowy SWaP-C - wskazanie, że wymagany pobór mocy jest

maksymalny, a urządzenie może pobierać mniejszą ilość energii, czyli wprowadzenie

zapisów:

pobór mocy:

- nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911

poprzez PoE),

- maksymalny: do 42W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone

do portów PoE);

e) Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć

wejściowych - usunięcie wymagania:

- 1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej

samej serii

oraz zastąpienie sformułowania: (Router taktyczny połowy SWaP-C): Zakres napięć

wejściowych 10 - 35 V DC, sformułowaniem:

- zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki, dobrane do

oferowanego rozwiązania;

e) wprowadzenie zapisu Router taktyczny polowy SWaP-C - Temperatura robocza

-20°C do + 60°C z wymogiem pasywnego chłodzenia;

f) usunięcie z wymagania „Oprogramowanie zarządzające umożliwiające

monitorowanie pracy - możliwość automatycznej konfiguracji urządzenia do

wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore” zapisów odnoszących się do

konkretnej aplikacji.

2. kosztami postępowania obciąża Jednostkę Wojskową nr 4101

w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu i:

a) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego KenBIT Koenig

i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

b) zasądza od Zamawiającego: Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu,

z siedzibą w Lublińcu na rzecz Odwołującego: KenBIT Koenig i Wspólnicy

3

spółka jawna z siedzibą w Warszawie kwotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie:

osiemnastu tysięcy sześciuset złotych 00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisów

oraz zastępstwa procesowego

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący:

………………………………

4

sygn. akt KIO 1636/19

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą

w Warszawie, podstawie art. 180 ust. 1 w z w. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej jako: „ustawa

PZP”), odwołanie złożył wykonawca KenBIT Koenig i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą

w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”).

Zamawiający - Jednostka Wojskowa 4101 w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu,

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

ograniczonego, na Dostawę wyposażenia mobilnego systemu teleinformatycznego BICES

dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu - nr sprawy 2/OIB/2019, część 1 zamówienia

(Zadanie nr 1). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej, pod nr 2019/S 130-320650, w dniu 9 lipca 2019 r.

Odwołanie złożono od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności

Zamawiającego, polegającej na sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie

części 1 zamówienia - Zadania nr 1) w sposób sprzeczny z przepisami ustawy PZP, co

spowodowało rażące naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej

konkurencji.

Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów ustawy PZP:

I. art. 29 ust. 2 w zw. z 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie w sposób ograniczający

a wręcz eliminujący wszelką konkurencję wśród wykonawców, w Załączniku nr 3 dla Zadania

nr 1, następujących postanowień opisu przedmiotu zamówienia:

1. Walizka transportowo-ochronna - Wymiary muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu

podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 550 x 400 x 230 mm.

2. Wymiary i masa urządzeń:

- Router taktyczny polowy SWaP-C - małe wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x 41

mm i 1,1 kg

- Switch taktyczny polowy mały SWaP-C - wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x 41

mm i 1,2 kg

3. Router taktyczny polowy SWaP-C:

5 portów Ethernet w tym 4 porty PoE

(...)

Funkcje sieciowe:

5x portów Ethernet, w tym 2x trasowane (routed)

5

3x przełączane (switched)

(...)

Łączna liczba portów Ethernet: (5), w tym min: lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny)

lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE),

3x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, przełączany, PoE)

4. Router taktyczny połowy SWaP-C - pobór mocy:

nominalny: 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911 poprzez PoE),

maksymalny: 42W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do portów PoE).

5. Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć

wejściowych:

Router taktyczny polowy SWaP-C - Zakres napięć wejściowych 10 - 35 V DC Urządzenia

sieciowe - 1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z

tej samej serii

6. Switch taktyczny polowy mały SWaP-C -10x portów Ethernet w tym 4x porty PoE

7. Router taktyczny polowy SWaP-C - Temperatura robocza -20°C do +70°C

z wymaganiem pasywnego chłodzenia

To jest w sposób, który wskazuje na sztywne a nie minimalne lub graniczne (od-do)

parametry, funkcje i wymiary urządzeń, podczas gdy nie jest to uzasadnione ani specyfiką

urządzeń ani potrzebami Zamawiającego a ogranicza nabycie towaru wyłącznie od jednego

producenta.

II. art. 29 ust. 2 oraz 3 w zw. z 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie, w załączniku

nr 3 dla Zadania nr 1, następujących postanowień opisu przedmiotu zamówienia:

8. Oprogramowanie zarządzające umożliwiające monitorowanie pracy - możliwość

automatycznej konfiguracji urządzenia do wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore;

- które to postanowienia, w sposób pośredni, a w przypadku wymaganego oprogramowania

zarządzającego - bezpośrednio, wskazują na urządzenia produkcji PacStar, których

wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest GISS sp. z o.o., która to spółka również

otrzymała zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu.

Wskazywane parametry techniczne nie mają decydującego waloru dla

funkcjonalności zamawianych urządzeń, tym samym różnią się w urządzeniach

poszczególnych producentów. Ścisłe określenie ich przez Zmawiającego de facto

uniemożliwia zaoferowanie wyrobów innych niż urządzenia PacStar. W ocenie

Odwołującego Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający

uczciwą konkurencję, a tym samym różnicując traktowanie poszczególnych wykonawców.

Odwołujący wnosił o:

I. uwzględnienie odwołania w całości;

6

II. nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w załączniku nr 3 dla

Zadania nr 1:

1. Walizka transportowo-ochronna - Wymiary muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu

podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 22x14x9 cali (560 x 360x 230

mm) - tzn. poprzez dostosowanie wymiarów do faktycznych wymogów FAA;

2. Wymiary i masa urządzeń:

Router taktyczny połowy SWaP-C - poprzez usunięcie wymogów co do wielkości i wagi

urządzenia.

Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - poprzez usunięcie wymogów co do wielkości i wagi

urządzenia.

3. Router taktyczny połowy SWaP-C:

minimum 5 portów Ethernet w tym 4 porty PoE

(...)

Funkcje sieciowe:

minimum 5x portów Ethernet, w tym minimum 2x trasowane (routed) minimum 3x

przełączane (switched)

(...)

Złącz:

Łączna liczba portów Ethernet minimum 5. w tym minimum: 1x RJ45 (10/100 Base-T

Ethernet, rutowalny) lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE),

- tj. poprzez jednoznaczne wskazanie, iż dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń

z większą liczbą portów.

4. Router taktyczny połowy SWaP-C

pobór mocy:

- nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911

poprzez PoE),

- maksymalny: do 42W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do

portów PoE).

- tj. poprzez wskazanie, że wymagany pobór mocy jest maksymalny, a urządzenie

może pobierać mniejszą ilość energii.

5. Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć

wejściowych - poprzez usunięcie wymagania

- 1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej

samej serii

oraz zastąpienie sformułowania: (Router taktyczny połowy SWaP-C): Zakres napięć

wejściowych 10 - 35 V DC, następującym:

7

- zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki, dobrane do

oferowanego rozwiązania

6. Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - minimum 10x portów Ethernet w tym 4x

porty PoE

- tj. poprzez wskazanie, że dopuszczalne będzie zaoferowanie urządzeń z większą

liczbą portów.

7. Router taktyczny połowy SWaP-C - Temperatura robocza -20°C do + 60°C

- tj. poprzez dopuszczenie urządzeń z niższą maksymalną temperaturą roboczą oraz

usunięcie wymogu pasywnego chłodzenia.

8. Oprogramowanie zarządzające umożliwiające monitorowanie pracy - możliwość

automatycznej konfiguracji urządzenia do wysyłania syslogów

- tj. poprzez usunięcie odwołania do konkretnej aplikacji

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwołanie zostało wniesione z w terminie

określonym w art. 182 ust. 1 pkt 1 PZP - 10 dni od dnia przekazania Wykonawcy treści opisu

przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia. Zaproszenie do II etapu

postępowania, wraz załącznikami przesłane zostały (drogą elektroniczną) Odwołującemu

w dniu 13 sierpnia 2019 r. Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu i uiścił

wpis od odwołania w wymaganej wysokości. Odwołanie nie zawierało braków formalnych.

Odwołujący podkreślił, że posiada interes we wniesieniu odwołania, stosownie do

wymogów art. 179 ust. 1 ustawy PZP, jako wykonawca zainteresowany uzyskaniem

przedmiotowego zamówienia. Możliwość uzyskania zamówienia potwierdzona została przez

dopuszczenie Odwołującego do złożenia oferty (w trybie przetargu ograniczonego).

Aktualne brzmienie Załącznika związanego z opisem przedmiotu zamówienia, jego

zdaniem w sposób rażący narusza obowiązujące przepisy (art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust.

1 ustawy PZP). Zamawiający formuje liczne wymagania techniczne, które nie wpływają na

faktyczną funkcjonalność urządzenia, jednocześnie parametry te pośrednio lub nawet

bezpośrednio wskazują na konkretne urządzenia jednego producenta. Zmodyfikowanie

parametrów technicznych, pozwoli na złożenie oferty przez większa liczbę Wykonawców,

w tym Odwołującego.

Na wstępie Odwołujący podkreślił, że wszystkie parametry techniczne, które

kwestionowane są w odwołaniu, a które blokują konkurencję w stosunku urządzeń produkcji

PacStar, nie mają decydującego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia.

8

Co więcej, znaczna cześć żądanych zmian, zagwarantuje możliwość zaoferowania urządzeń

o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego (np. z większą ilością portów,

mniejszym poborem energii elektrycznej), co tylko pozytywnie wpłynie na ich użytkowanie.

Wniesienie odwołania wynika zatem nie z faktu, iż wymagane parametry techniczne są „za

wysokie", a jedynie z powodu ich zbyt ścisłego określenia. Sam fakt, iż Zamawiający określa

np. wymiary poszczególnych urządzeń co do milimetra, może budzić uzasadnione

wątpliwości co do zadośćuczynienia wymogom wskazanym w art. 29 ust. 2 oraz art. 7

ustawy PZP. Prawidłowo sporządzone opisy przedmiotu zamówienia zakreślają minimalne

wymogi co do urządzeń, a jedynie wyjątkowo parametry ściśle określone. Zgodnie

z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy PZP może

polegać na dookreśleniu opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie znajduje

uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego.

Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu

zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot

zamówienia, a które powodują lub wręcz eliminują konkurencję na rynku (wyrok Krajowej

Izby Odwoławczej z 10 czerwca 2015 r., sygn. KIO 1112/15).

Szersza analiza dokumentacji prowadzi zdaniem Odwołującego do wniosku, że

nadmiernie szczegółowe wymagania techniczne pokrywają się z parametrami urządzeń

produkowanych przez PacStar. Na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem tych produktu

jest firma GISS sp. z o.o., która złożyła wniosek w postępowaniu. Co więcej, polityka

sprzedażowa firmy PacStar uniemożliwia dokonanie zakupu jej produktów, w Polsce,

z pominięciem firmy GISS. Tylko zatem ten wykonawca może złożyć ofertę w postępowaniu,

co w sposób rażący narusza podstawowe zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców.

Dokonanie w ten sposób opisu przedmiotu zamówienia wprost narusza przepis art.

29 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że przedmioty przedmiotu zamówienia nie można

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencje. Zgodnie z jednolitym

orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji

jest zbyt rygorystyczne i nieuzasadnione określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia,

które zawęża krąg wykonawców mogących złożyć ofertę w danym postępowaniu.

Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia

wskazujący wprost na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który

przez swą drobiazgowość i rygoryzm umożliwia dostęp do zamówienia jedynie kilku

wybranym wykonawcom działającym w danym obszarze rynku (tak: uchwała Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 13 maja 2016 r. KIO/KD 30/16).

9

Swoboda zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce zakupić nie jest

niczym nieograniczona. Zamawiający jest zobowiązany przepisami prawa do zachowania

zasad uczciwej konkurencji oraz o dbałość o oszczędne i legalne wydatkowanie środków

publicznych. Opis przedmiotu zamówienia umożliwiający złożenie tylko jednemu wykonawcy

oferty w postępowaniu narusza art. 7 i 29 ustawy Pzp, ale również w sposób negatywny

wpłynie na wartość uzyskanej w tym postępowaniu oferty.

Ad. 1 W Załączniku, w opisie szczegółowym, Zamawiający określa rozmiary walizki

transportowo-ochronnej odnosząc się do wymogów rozmiaru bagażu podręcznego

„międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA”, określając je jednocześnie na max. 550 x 400

x 230 mm.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie istnieje żadna międzynarodowa

organizacja lotnicza, posługująca się skrótem FAA. Akronim ten używany jest przez Federal

Aviation Administration (pol. Federalna Administracja Lotnictwa) - organ nadzoru lotniczego -

agencja Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych.

Z analizy wytycznych FAA wynika, że agencja określa rozmiar bagażu na taki, który

powoli na schowanie go pod siedzeniem pasażera lub w schowku, przy czym suma

wymiarów [długość + wysokość + szerokość] nie może przekroczyć 45 cali.

Określenie rozmiaru walizki transportowo-ochronnej na max. 550 x 400 x 230 mm,

ogranicza możliwość doboru rozwiązania technicznego tylko do rozwiązania technicznego

produkowanego przez PacStar.

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o zmianę maksymalnych wymiarów

na 22 x 14 x 9 cali (w zaokrągleniu: 560 x 360x 230 mm).

Proponowane wymiary są zgodne z wymaganiami określonymi przez FAA oraz

stosowane przez innych niż PacStar producentów tego rodzaju sprzętu działających na

rynku.

Ad. 2. W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymiary i wagę dla

modułów:

- Router taktyczny połowy SWaP-C - małe wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x

41 mm i 1,1 kg

- Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x

41 mm i 1,2 kg,

co przy dodatkowych wymaganiach co do rozmiaru walizki transportowo-ochronnej

jest bezzasadne, ponieważ wielkość modułów nie wpływa bezpośrednio na rozmiar i wagę

walizki transportowo-ochronnej.

Podanie wymiarów (niekiedy bardzo precyzyjnych - 181 mm, 41 mm) i wag ogranicza

możliwość doboru rozwiązania technicznego tylko do rozwiązania PacStar oferowanego

10

przez dostawcę GISS sp. z o.o. Tak określone parametry eliminują możliwość złożenia oferty

przez pozostałych wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu. Wskazane parametry nie wpływają na żadną wymaganą przez

Zamawiającego funkcjonalność, a ich zmiana nie ograniczy projektowanego przez

Zamawiającego sposobu lub zakresu korzystania ze sprzętu. Tym samym wymóg ten

w sposób bezpodstawny narusza przepisy art. 7 i 29 ustawy Pzp.

Odwołujący wnosił o usunięcie wskazanych parametrów z wymogów skazanych

w Załączniku

Ad. 3. W Załączniku nr 3 dla zad. Nr 1, w opisie szczegółowym Zamawiający określa cechy

Routera taktycznego polowego SWaP-C m.in. w następujący sposób: 5 portów Ethernet

w tym 4 porty PoE

(...)

Funkcje sieciowe:

5x portów Ethernet, w tym 2x trasowane (routed)

3x przełączane (switched)

(...)

Łączna liczba portów Ethernet: (5), w tym min: 1x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny)

1x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE), 3x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet,

przełączany, PoE)

Opis ten również wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez

firmę PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS. Również

w tym przypadku Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający

art. 7 i 29 ustawy Pzp. W efekcie działań Zamawiającego jedynie wykonawca GISS może

złożyć ofertę w postępowaniu, co jak należy założyć, nie jest celem Zamawiającego.

Odwołujący wnosił o jednoznaczne wskazanie, iż wymagane liczby portów stanowią

jedynie liczby minimalne a zaoferowany Router może mieć większą liczbę portów, co tylko

ulepszy jego funkcjonalności. Pozwoli to zadośćuczynić wymaganiom Zamawiającego,

a równocześnie umożliwi złożenie oferty szerokiemu kręgowi wykonawców.

Ad. 4. W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa cechy Routera

taktycznego polowego SWaP-C, podając wymagania:

- pobór mocy:

- nominalny: 25W (przy podłączonym KG-250X i 1x telefonie Cisco serii 7911 poprzez

PoE),

- maksymalny: 42 W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do portów

PoE).

11

Opis ten jest nieprecyzyjny. Uznanie, że zawiera on wartości nominalne, a nie

brzegowe (min/max) wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę

PacStar, której wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim jest firma GISS sp. z o.o..

Zamawiający dokonał więc opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający art. 7 i 29

ustawy Pzp.

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o doprecyzowanie jak w żądaniu

odwołania, że wskazany pobór mocy powinien mieć charakter maksymalny, tj:

Pobór mocy:

- nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911

poprzez PoE),

- maksymalny: do 42 W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do

portów PoE).

Także w tym przypadku dokonanie zmiany w Załączniku, nie wpłynie negatywnie na

wymagane parametry urządzenia.

Ad. 5. W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymaganie dla wartości

napięcia DC zasilania modułów sieciowych oraz dystrybucji zasilania między modułami

w następujący sposób:

- 1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej

samej serii

- Zakres napięć wejściowych DC 10-35 V DC - dla Routera taktycznego polowego

SWaP-C

Opis taki wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę

PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS.

W związku faktem, że przyjęte przez Zamawiającego zakresy napięć dla modułów

sieciowych nie są jednolite (10-35 V DC oraz 10-32 V DC), a urządzenia mają pracować

w systemie ze wspólnym zasilaniem, Odwołujący wnioskował o ujednolicenie wymagań na

zasilanie dla wszystkich urządzeń poprzez wprowadzenie następującego wymagania

w miejsce kwestionowanego:

zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki dobrane do oferowanego

rozwiązania" oraz usunięcie wymagań:

„1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej samej

serii"

Ad. 6. W Załączniku, w opisie szczegółowym, Zamawiający określa wymagania dla

taktycznego, małego Switcha polowego SWaP-C: -10x portów Ethernet w tym 4x porty PoE.

Opis ten nie określa czy podane wartości mają charakter nominalny, czy też

minimalny. Uznanie, że zawiera on wartości nominalne (tzn. nie maksymalne lub minimalne)

12

w zakresie portów Ethernet i zasilania PoE wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane

jedynie przez firmę PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma

GISS sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o zmianę. wymagania w zakresie

zamawianego małego Switcha polowego SWaP-C na:

- Minimum 10x portów Ethernet w tym minimum 4x porty PoE;

Powyższa zmiana pozwoli na pełną realizacje wymogów Zamawiającego, przy

jednoczesnym poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców.

Ad. 7. W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymaganie na wartości

temperatury pracy Routera taktycznego polowego SWaP-C na:

- Temperatura robocza -20°C do +70°C z wymaganiem pasywnego chłodzenia

Opis ten wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę

PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS.

Odwołujący wnosił o zmianę kwestionowanego wymagania na: - Minimalny zakres

temperatur pracy -20°C do +60°C

Wskazany powyższej zakres temperatur spełnia wymogi określone w standardzie

M1L-STD 810G, na które powołuje się sam Zamawiający. Standard ten wykorzystywany jest

jako podstawa badania wytrzymałości urządzeń wojskowych, więc nie jest konieczne jego

dodatkowe podwyższanie przez Zamawiającego.

Ad. 8. W Załączniku nr 3 dla zad. Nr 1, w opisie szczegółowym Zamawiający określa

wymagania Oprogramowania zarządzającego umożliwiającego monitorowanie pracy,

wskazując na oprogramowanie PacStar IQCore: - możliwość automatycznej konfiguracji

urządzenia do wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore.

Właścicielem wymaganego oprogramowania aplikacji jest firma PacStar, której

wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma GISS sp. z o.o., która złożyła wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z uwagi na politykę sprzedażową producenta,

w praktyce nie jest możliwe dokonanie zakupu na rynku polskim produktów PacStar

z pominięciem firmy GISS. Tym samym opis przedmiotu zamówienia ograniczający się

wyłącznie do jednego rozwiązania, oferowanego przez jednego wykonawcę działającego na

właściwym rynku wprost ogranicza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców (art. 7 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). Założyć należy, że nie jest celem

prowadzonego w trybie konkurencyjnym postępowania faktyczne wyeliminowanie możliwości

złożenia konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców działających na rynku

i spełniających wymagania podmiotowe Zamawiającego.

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o usunięcie z Załącznika wskazania

nazwy IQCore.

13

Dodatkowo Odwołujący podkreślił, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców

lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia

i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” W prowadzonym

postępowaniu Zamawiający posłużył się nazwą IQCore, pomimo że nie zaistniała żadna

z przesłanek wskazanych w przywołanym przepisie. Co więcej, przyjmując nawet odmienne

stanowisko, Zamawiający nadal powinien dodać zwrot „lub równoważny”, a w konsekwencji

opisać wymagane parametry równoważności. Obowiązek taki znajduje potwierdzenie

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok z 20 kwietnia 2017 r., sygn. KIO

641/17).

Mając jednak na uwadze całokształt wymagań Zamawiającego, za wystarczające

należy uznać usuniecie nazwy IQCore z treści Załącznika.

Mając na uwadze przedstawioną argumentację faktyczną i prawną, wniesienie

odwołania zdaniem Odwołującego stało się konieczne i uzasadnione.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego,

uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, jak również biorąc pod uwagę

oświadczenia i stanowiska zawarte w SIWZ, złożonych w postępowaniu

o udzielenie zamówienia pismach procesowych wraz z załącznikami, włączonych w

poczet materiału dowodowego, a także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane

w protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Ustalono, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem

odwołania w całości w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy ich, Izba

skierowała odwołanie na rozprawę.

Ustalono dalej, że wykonawca wnoszący odwołanie posiada interes

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy bowiem wskazać, że środki ochrony

prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

14

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert, np. w przypadku

odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i SIWZ przyjąć należy, iż każdy

wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada

jednocześnie interes w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty

i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt KIO 2036/10).

Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym, otrzymał

od Zamawiającego zaproszenie do złożenia oferty, jest zdolny do wykonania zamówienia,

deklaruje zainteresowanie postępowaniem, ma więc szanse na uzyskanie zamówienia,

natomiast sposób ukształtowania zapisów SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia

przekłada się na sytuację Wykonawcy w postępowaniu i możliwość złożenia konkurencyjnej

oferty.

Zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2019 roku,

podpisanym przez Katarzynę Prowadzisz, z upoważnienia Prezesa Izby, wyznaczony został

skład do rozpoznania niniejszego odwołania.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w którym wnosił o oddalenie

odwołania w całości.

Izba ustaliła, że Odwołujący prawidłowo w odwołaniu przytoczył brzmienie zapisów

SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia, prawidłowo określił także zakres dokumentów

wymaganych w postępowaniu na potwierdzenie warunków podmiotowych i przedmiotowych.

Biorąc powyższe ustalenia po uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na

uwzględnienie.

Z uwag natury ogólnej dostrzeżenia wymaga w ślad za orzecznictwem, że:

"(…) zasada wyrażona w przepisie art. 7 Pzp nie może być interpretowana w taki sposób, że

wymaga dopuszczenia wszystkich zainteresowanych zamówieniem a wybór produktu, który

należy zaoferować w ramach danego zamówienia, pozostawiony jest wykonawcom"

(tak wyrok KIO z 22.03.2012 r., sygn. akt: KIO 471/12). Zaś: "Obowiązek przestrzegania

reguł określonych w art. 29 ust. 1 i 2 Pzp nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa określić

przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego potrzeby i aby uzyskać oczekiwany

efekt, nawet jeśli wyklucza to możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich

wykonawców działających na rynku. Prawem zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu

15

zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby

społeczne" (tak wyrok KIO z 28.03.2014 r., sygn. akt: KIO 486/14). Niewątpliwie granicę

dozwolonych działań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz

przyszłych postanowień kontraktowych stanowią wspomniane wyżej zasady uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców jako nadrzędne zasady wyznaczone

Prawem zamówień publicznych.

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego

traktowania takich wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna, nie

oznacza to natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich wykonawców

znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek. Opis przedmiotu

zamówienia nie może preferować jedynie niektórych podmiotów. Wszyscy wykonawcy

powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji

w jednakowym czasie, dokonywanie oceny warunków oraz ofert powinno następować wedle

wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych

dokumentów, a nie wiedzy zamawiającego. W ocenie Izby nie oznacza to jednak, że

zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem

wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu zamówienia, gdy jego działania pozwalają

na uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim

podmiotom występującym na rynku. Jeżeli zatem zamawiający, określając warunki udziału

w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na

konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji

poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia. Nie jest obowiązkiem Zamawiającego

uwzględnianie doświadczenia zawodowego i polityki prowadzenia działalności komercyjnej

wszystkich podmiotów działających na rynku ale uwzględnienie wymagań gwarantującej

sprawne wykonanie danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości Zamawiającego.

Nie można również zapominać, że obowiązkiem Zamawiającego jest uwzględnienie

jego potrzeb związanych z należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób

doprowadzą do wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.

Przechodząc do omówienia zasady proporcjonalności, dostrzeżenia wymaga,

iż w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2180/16) Izba odwołała się do

orzecznictwa TSUE wskazując, że proporcjonalność polega na określeniu przez

zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego

celu. Wyrażono również pogląd w zakresie rozkładu ciężaru dowodu przy tak rozumianej

zasadzie proporcjonalności. Izba uznała, że to od odwołującego się wykonawcy należy

oczekiwać argumentacji wskazującej, że postawione przez zamawiającego wymagania są

oderwane od zasadniczego celu prowadzenia postępowania i w konsekwencji realizacji

16

zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącego jego przedmiot, jak również że nie są one

konieczne do osiągnięcia zakładanych celów lub pozostają z nimi w wyraźnej dysproporcji.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, Izba uznała, że

Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia naruszył art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

w zakresie niektórych opisanych parametrów dla zamawianych urządzeń. Odwołujący

wykazał i uprawdopodobnił poprzez złożony materiał dowodowy, że ustalone w opisie

przedmiotu zamówienia wymagania parametrów nie są konieczne do osiągnięcia

zakładanych celów danego zamówienia oraz że w postępowaniu naruszono zasadę równego

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Zamawiający w żadnym miejscu w SIWZ

dla zadania pierwszego nie określił zasad równoważności, a posługiwał się przy opisie

bardzo szczegółowymi i drobiazgowymi parametrami, raczej o znaczeniu drugorzędnym. To

w ocenie Izby może sugerować, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia

kierując się parametrami konkretnych urządzeń. Co więcej, ani w odpowiedzi na odwołanie,

ani na rozprawie Zamawiający nie umiał wskazać i podać choć jednego przykładu

rozwiązania odmiennego niż wskazywany przez Odwołującego, które spełniałoby wszystkie

wymogi opisane w SIWZ. Już sam ten fakt w ocenie Izby niezbicie dowodzi, że Zamawiający

dokonał opisu przedmiotu zamówienia z przekroczeniem zasad wyznaczonych art. 29

ustawy Pzp, dopuszczając jako jedyne, prawidłowe rozwiązanie tylko jednego producenta,

bez jakiegokolwiek uzasadnienia takiego działania w dokumentach zgromadzonych w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wymiarów walizki transportowo-ochronnej powołując się na wymogi

rozmiaru bagażu podręcznego „międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA”, Zamawiający

określił je jednocześnie w granicach 550 x 400 x 230 mm. W odpowiedzi na odwołanie

wskazywał, że propozycja Odwołującego jest sprzeczna logicznie i nie spełnia wymogów

umożliwiających skryty przewóz bagażu na pokładzie samolotu bez zwracania na siebie

uwagi. Poza tym Odwołujący dopuszcza przekroczenie wymagań 45 cali, bowiem łączna

suma proponowanych wymiarów (560x360x230 mm) daje 45,28 cala.

W ocenie składu orzekającego Izby argumentacja Zamawiającego jest dziwna

i niezrozumiała. Po pierwsze wymagania organizacji lotnictwa FAA, na które powołuje się

Zamawiający posługują się jednostką cali a nie centymetrów, którymi w opisie parametrów

posłużył się Zamawiający. Agencja określiła dopuszczalną wielkość bagażu podręcznego na

45 cali jako wynik totalnej sumy wysokości, szerokości i głębokości bagażu oraz rozmiarami

22x14x9 cali (informacje wynikające z dokumentacji przedłożonej przez Odwołującego oraz

zweryfikowane przez skład orzekający na stronie internetowej Agencji). Jeżeli zgodnie

17

z odpowiedzią na odwołanie przyjmiemy, że 1 cal to 2,54 cm, to referencyjna suma

wymiarów walizki winna wynosić 114,30 cm (odpowiednio 55,88cm x 35,56cm x 22,86cm).

Tymczasem suma wymiarów podanych w wymaganiu przez samego Zamawiającego wynosi

118 cm, co oznacza z jednej strony przekroczenie limitu 45 cali oraz że taka walizka jest

większa niż proponowana przez Odwołującego, bowiem to Odwołujący proponuje walizkę

o wymiarach 115 cm, przy czym w odwołaniu podkreśla, że wymiary podane są

w zaokrągleniu.

Zamawiający na rozprawie dodatkowo powoływał się na wytyczne PLL LOT dla

bagażu podręcznego, choć odnośników do wymagań innych przewoźników próżno szukać

w SIWZ. Owszem, w przewodniku tego przewoźnika można dowiedzieć się, że dopuszcza

on rozmiary walizki na 55x40x23 cm, ale jednocześnie z dokumentu tego wynika, że za

przekroczenie dozwolonego limitu bagażu podręcznego będzie uważane przekroczenie

sumy 118 cm. To zaś oznacza, że propozycja Odwołującego wymagania przewoźnika spełni

i nie nastąpi przekroczenie ustalonych limitów. Jednocześnie analiza wymagań

poszczególnych przewoźników pokazuje, że wymiary bagażu podręcznego określone jako

szerokość x wysokość x głębokość mają charakter umowny, a istotny jest globalny wymiar

walizki stanowiącej bagaż podręczny.

Jeżeli dla Zamawiającego wymogi FAA są istotne (co Izba uznaje za dopuszczalne),

to zapisy SIWZ winny wprost do tych wymogów referować. Oznacza to, że dopuszczona

powinna być każda walizka, której wymiary globalnie mieszczą się w sumie 45 cali.

Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu zmianę zapisów SIWZ i opisu zamówienia

poprzez wprowadzenie opisu Walizka transportowo-ochronna - Wymiary muszą spełniać

wymogi rozmiaru bagażu podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 45

cali. Celem uniknięcia niejasności na etapie oceny ofert, Zamawiający winien podać

w wymaganiu wartość przeliczenia dla 1 cala zgodną z układem właściwym dla tej jednostki

miary i zasady zaokrąglania wyników.

W zakresie wagi i wymiarów urządzeń routerów i switchy, Izba podzieliła stanowisko

przedstawione przez Odwołującego.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że urządzenia z racji ich

docelowego wykorzystywania w działaniach specjalnych, operacyjnych powinny być

możliwie lekkie oraz odporne. Na potrzeby działań specjalnych przyjęło się używać

przelicznika w postaci załadowanego magazynku do broni głównej ważącego 0,5 kg. Stąd

w wymogu masę urządzeń określono w przybliżeniu na wielkość dwóch załadowanych

magazynków, co daje operatorom podczas działań specjalnych jasność dla wagi

wyposażenia, które zabierają. Wymiary urządzeń odnoszą się do wymiarów płyty głównej,

18

której zastosowania Odwołujący w odwołaniu nie kwestionował oraz do przyszłego działania

w niejawnych systemach teleinformatycznych w infrastrukturze zunifikowanej

ogólnoświatowo.

Izba w składzie rozpoznającym odwołanie nie znajduje uzasadnienia dla tak

szczegółowo określonych wymogów. Zamawiający nie określił docelowej maksymalnej wagi

dla zestawu, w skład którego wchodzić mają router i switch. Jednocześnie elementy te nie

wyczerpują całego zestawu, na który składa się wiele dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Jeżeli więc dla Zamawiającego nie jest istotne ile będzie ważył globalnie cały zestaw

(walizka + urządzenia), to w ocenie Izby szczegółowe określenie wymiarów i wagi dla tylko

dwóch z wielu urządzeń stanowi kwestię zbędną. Argumentacja Zamawiającego byłaby

logiczna, gdyby celem dbałości o bezpieczeństwo i komfort docelowych użytkowników

zestawu określono by maksymalny ciężar zestawu. Obecnie, to do Wykonawcy należał

będzie taki dobór urządzeń, by w oparciu o opisaną płynę główną stworzyć zestaw

maksymalnie lekki, mieszący wszystkie wymagane urządzenia w wymiarach określonych dla

walizki.

Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu wykreślenie wymogów co do wielkości

i wagi urządzenia dla routera taktycznego polowego SWaP-C oraz switcha taktycznego

polowego małego SWaP-C.

Konfrontując wymagania Zamawiającego dla ilości portów z zarzutami odwołania,

Izba podzieliła stanowisko Odwołującego.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający zauważył, że płyta główna, o wykorzystanie

której oparte będzie rozwiązanie, a tego wymogu nie kwestionuje Odwołujący, oferuje

maksymalne ilości portów wymienione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu

zamówienia. Zamawiający opisał swoje maksymalne potrzeby i oświadczył, że na szczeblu

taktycznym nie przewiduje się konieczności posiadania większej liczby portów. Zwiększenie

ilości portów zdaniem Zamawiającego (zapewne przez wykorzystanie drugiej identycznej

zintegrowanej płyty) podniosłoby wielkość, masę i pobór mocy w pracy urządzenia.

Zdaniem składu orzekającego Izby taki opis przedmiotu zamówienia, z zawężeniem

liczby portów do konkretnej wartości nie jest uzasadniony i celowy, przynajmniej takiej

celowości Zamawiający nie wykazał. Co więcej, zauważyć również należy, iż taki opis

przedmiotu zamówienia należałoby uznać za nieprecyzyjny. Wymaganie Zamawiającego co

do liczby portów można równie dobrze uznać za wymaganie minimalne (można zaoferować

urządzenie posiadające co najmniej 5 portów), jak też za wymaganie maksymalne (można

zaoferować urządzenie wyposażone w maksymalnie 5 portów). Zdaniem Izby bez

19

doprecyzowania zapisów każde rozwiązanie wyposażone w przynajmniej 5 lub więcej portów

spełniałoby wymagania SIWZ.

Ponadto Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do argumentacji Odwołującego

przedstawionej na rozprawie, że możliwe jest zaoferowanie wyższej wersji płyty głównej

z kartą rozszerzeń z dodatkowym modułem ale liczba minimalna portów będzie spełniona.

W żaden sposób nie wykazano, że zwiększenie liczby portów wpłynie na masę urządzenia

i pogorszy jakościowo inne jego parametry. Oferowana większa liczba portów nie musi być

przez Zamawiającego wykorzystywana podczas działań taktycznych, a jednocześnie

dopuszczenie rozwiązań z większą niż minimalna liczbą portów ulepszy funkcjonalność

urządzenia.

Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu jednoznaczne doprecyzowanie w opisie

przedmiotu zamówienia, iż dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń z większą liczbą

portów we wszystkich urządzeniach wchodzących w skład zestawu.

Odnośnie opisanych parametrów dla poboru mocy routera, to Zamawiający

w odpowiedzi na odwołanie zauważył, że w dokumentacji technicznej urządzeń podaje się

parametry brzegowe (minimalne, maksymalne) oraz nominalne (typowe, statystyczne,

najczęściej występujące). Parametry graniczne wskazują jasno granice, zaś nominalne

wykorzystuje się do analizy ekonomicznej i predykcji czasu pracy urządzenia. Zdaniem

Zamawiającego oczywistym powinno być, że maksymalny pobór mocy oznacza, że

urządzenie pobiera nie więcej niż wskazana wartość maksymalnych obciążających

warunków brzegowych, zaś nominalny pobór mocy oznacza, że urządzenie pobiera

wskazaną wartość przy określonych warunkach brzegowych. Określone parametry mają na

celu racjonalną kalkulację wymaganych modułów zasilania oraz przygotowanie efektywnego

planu zasilania w warunkach polowych, a także efektywne wykorzystanie w warunkach

polowych telefonów VoIP klasy II PoE, których to wykorzystanie możliwe będzie bez

dodatkowego okablowania i zasilania.

Odwołujący wnosił o doprecyzowanie, że wskazany pobór mocy powinien mieć

charakter maksymalny.

Izba zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w odwołaniu, że sporządzony opis

przedmiotu zamówienia w odniesieniu do kwestionowanych parametrów może mieć

charakter nieprecyzyjny. Wobec powyższego nakazano Zamawiającemu wskazanie w SIWZ,

że wymagany pobór mocy jest maksymalny, a urządzenie może pobierać mniejszą ilość

energii. Jeżeli wartość maksymalna oznaczać ma (według Zamawiającego) pobór mocy nie

większy niż podana w wymaganiu wartość, to wnioski Odwołującego uznać należy za

uzasadnione, bowiem każda wartość do 42W wypełniała będzie wymaganie. Podobnie

20

sytuacja przedstawia się w przypadku wartości nominalnej poboru mocy. Każda wielkość

poboru mocy do 25W będzie spełniała opisany parametr, a jednocześnie takie zapisy

umożliwią zaoferowanie urządzeń generujących mniejszy pobór mocy, co jak kilkukrotnie

podkreślano w odpowiedzi na odwołanie, jest elementem funkcjonalnie istotnym przy

użytkowaniu urządzeń.

W przypadku parametrów odnoszących się do sposób dystrybucji zasilania między

modułami systemu oraz zakres napięć wejściowych, w odpowiedzi na odwołanie

Zamawiający wskazał, że zwiększenie zakresu napięć na wyższe będzie mniej bezpieczne

dla użytkownika w warunkach polowych. Zamawiający jest pewien, że spowoduje

to jednocześnie zwiększenie gabarytów modułu zasilania i jego masy, co nie jest intencją

Zamawiającego.

Co do modułowych złączy zatrzaskowych Zamawiający oczekuje utrzymania tej

funkcjonalności z powodów taktycznych. Konieczność instalacji zasilania bateryjnego

z radiostacji do modułu lub też łączenie modułów przewodami zasilającymi nie jest

ergonomiczne i wpływa dodatkowo na komplikacje konfiguracji urządzenia w warunkach

taktycznych. Wymogi te mają zapewnić Zamawiającemu prostotę i efektywność

wykorzystania systemu przez zmniejszenie ilości przenoszonego okablowania zasilającego,

ilości przenoszonych baterii.

Izba przychyliła się do argumentacji Odwołującego. Zamawiający nie zaprzeczył

twierdzeniom podniesionym na rozprawie, że zasilanie typu „moduł od modułu”, czyli

poprzez urządzenie jest charakterystyczne tylko dla rozwiązania PacStar. Zgodnie

z najlepszą wiedzą Odwołującego pozostali producenci oferują rozwiązania oparte

o zasilanie kablowe albo od zasilacza z walizki. Tym samym przez taki opis wymagania

Zamawiający całkowicie wyeliminował możliwość zaoferowania rozwiązania pochodzącego

od innego producenta niż PacStar, uzasadniając decyzję bliżej niesprecyzowanymi

wymogami działań taktycznych. Ponadto w SIWZ Zamawiający dopuścił inne możliwe

rozwiązania - połączenie kablowe. Poza tym, co również słusznie zauważył na rozprawie

Odwołujący, w SIWZ nie wymieniono żadnych innych urządzeń, z którymi współpracować

ma zestaw, stanowiąc jedyne źródło zasilania dla takich urządzeń. Zamawiający nie opisał

i nie wymienił żadnych serii urządzeń, z którymi dane źródło zasilania ma być kompatybilne.

Zapis ten w SIWZ tym samym pozostaje wewnętrznie pusty. Nie udowodniono również, że

rezygnacja lub też zmiana w zakresie sposobu zasilania spowoduje zwiększenie typów

i rodzajów baterii. W ocenie Izby każde rozwiązanie, które zapewni osiągnięcie określonej

funkcjonalności winno być dopuszczone, istotny jest bowiem ostateczny cel, a nie sposób

dojścia do tego celu.

21

W przypadku zakresu napięć i wniosku Odwołującego o zwiększenie tego zakresu do

48V, Odwołujący zwrócił uwagę, iż napięcie 48V jest standardowym zasilaniem w ramach

systemu PoE, do którego referuje SIWZ, oraz które przywołuje Zamawiający w odpowiedzi

na odwołanie dla telefonów, co ważne użytkowanych razem z zamawianymi urządzeniami

w warunkach polowych. Tym samym argumentacja, że zwiększenie zakresu napięć

spowoduje większe niebezpieczeństwo dla użytkowników w warunkach polowych nie mogła

się ostać. Skoro i tak użytkowane są urządzenia o wyższym napięciu niż opisane dla

zasilania modułów sieciowych, de facto do takiej wartości odnosić powinny się zapisy SIWZ,

jeżeli dane elementy mają ze sobą współpracować. Z tych powodów Izba nakazała zmianę

zapisów opisu przedmiotu zamówienia jak w sentencji niniejszego orzeczenia.

Badając zapisy SIWZ dotyczące temperatury roboczej pracy routera Izba częściowo

podzieliła argumentację Odwołującego.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający powoływał się między innymi na

właściwości płyty głównej oferującej maksymalne parametry pracy tej płyty, zamieszczając

stosowne linki do dokumentów źródłowych. Tymczasem weryfikacja tych danych pokazuje,

że płyta główna może pracować w temperaturze od -40 stopni do +85 stopni w przypadku

systemu aktywnego chłodzenia oraz od -40 stopni do +70 stopni w przypadku systemu

pasywnego chłodzenia. Zatem zakresy wymogów SIWZ i pracy płyty głównej nie pokrywają

się, co zdaniem Izby oznacza, że wymogi dla płyty głównej nie mogły być uzasadnieniem dla

wymogów SIWZ w przypadku routera. Zamawiający nie wskazał żadnych innych

uwarunkowań dla innych urządzeń, które uzasadniałyby ustalony zakres temperatur

referencyjnych. Jednocześnie proponowany przez Odwołującego zakres pracy

w temperaturze – 20 stopni do +60 stopni spełnia wymogi określone w standardzie MIL-STD

810G, na które powołuje się sam Zamawiający, tak w odpowiedzi na odwołanie, jak w SIWZ.

Dlatego też uznano, że możliwe jest obniżenie zakresu temperatury roboczej pracy routera

do wartości wskazywanych przez Odwołującego z jednoczesnym pozostawieniem wymogu

zapewnienia pasywnego chłodzenia.

Niewątpliwie zgodzić należy się z twierdzeniami Zamawiającego, że parametry

odnoszące się do temperatury roboczej urządzenia należy uznać za przedmiotowo istotne.

Niewątpliwie także prawdą jest, że urządzenia te będą pracowały w trudnych warunkach

klimatycznych, w gorącym i suchym klimacie, mogą być wystawione na działanie promieni

słonecznych i znajdować się w pojazdach, gdzie nie jest możliwe korzystanie z klimatyzacji.

Urządzenia te przede wszystkim w takich warunkach winny pracować w sposób stosunkowo

bezgłośny. Dzięki elementowi pasywnego chłodzenia będziemy mieli do czynienia z taką

bezgłośną pracą urządzenia, co może mieć znaczenie w przypadku pracy skrytej i co może

22

przełożyć się na bezpieczeństwo końcowych użytkowników urządzenia w warunkach

bojowych.

W przypadku zapisów SIWZ dotyczących konkretnego oprogramowania, to jest

aplikacji IQCore Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił użycia konkretnego znaku

towarowego. Nie opisano również cech, które ma spełniać oprogramowanie jako warunków

granicznych i nie wskazano jakie rozwiązania Zamawiający uważał będzie za równoważne.

Takie działanie w obliczu brzmienia art. 29 ust. 3 ustawy Pzp należy uznać za

niedopuszczalne. Ponadto odpowiedź na odwołanie w przypadku tego zarzutu odnosi się do

bliżej niezidentyfikowanych dokumentów, nie zawiera żadnej treści i uzasadnienia

merytorycznego dla takich konkretnych wymagań. Wskazano jedynie, że będzie to ułatwienie

pracy pojedynczego operatora, dopuszczone do pracy w systemie przez organizatora jako

integralna część zestawu (?). Argumentacji uzasadniającej stanowisko Zamawiającego nie

przedstawiono również w toku rozprawy przed Izbą. Dlatego też skład orzekający Izby

nakazał usunięcie odniesień do konkretnej aplikacji z opisu przedmiotu zamówienia.

Końcowo, wartym dostrzeżenia jest, że choć Zamawiający wielokrotnie w odpowiedzi

na odwołanie podkreśla specyfikę funkcjonowania sił specjalnych oraz precyzyjne wymogi

organizatora systemu teleinformatycznego, powołuje się na dokumenty Gestora i wytyczne,

to uzasadnienia takiego trudno poszukiwać w podstawowym dokumencie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia i stanowiący jej część opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający składa na

posiedzeniu przed Izbą dokument pt. Dokument Normujący wykaz sprzętu dopuszczonego

do użytku w sojuszniczej sieci teleinformatycznej ST-BICES (z pismem przewodnim),

sporządzony w języku angielskim, powołując się na wytyczne organów organizacji

międzynarodowych, podczas gdy zgodnie z § 16 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze

zmianami) „Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.” Materiały te nie mogą

więc dowodzić twierdzeń Zamawiającego, nie podlegają bowiem ocenie merytorycznej Izby.

Nie są one także elementem opisu zamówienia przekazanym wykonawcom zaproszonym do

składania ofert. Trudno zrozumieć w jaki sposób Zamawiający chciałby opierać się na treści

i wytycznych ujętych w tych dokumentach, kiedy wymogi te nie zostały wyartykułowane

nawet

w minimalnym stopniu Wykonawcom. Dostrzeżenia wymaga, iż względy organizacyjne

23

jednostki samego Zamawiającego nie są i nie mogą być jedynym usprawiedliwieniem dla

zawężającego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwić ma zakup ujednoliconego

parku sprzętu. Zwłaszcza jeżeli w dokumentach dotyczących zasad funkcjonowania sojuszu

NATO wielokrotnie podkreśla się, że sojusznicy zamierzają wspólnie działać –

z poszanowaniem prawa krajowego i międzynarodowego oraz przyjętych procedur NATO.

Zamawiający nie powołuje się na wyłączenia od stosowania przepisów ustawy

dopuszczone art. 4 i następne ustawy Pzp, zezwalające na ograniczony zakres stosowania

ustawy w przypadku umów międzynarodowych łączących Polskę, także, a może przede

wszystkim, w przypadku zamówień z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Wybrano jeden

z podstawowych trybów udzielenia zamówienia, to jest przetarg ograniczony. Tym samym

Zamawiający, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do

przestrzegania wszystkich reguł obowiązujących w postępowaniach o niegraniczonym

zakresie podmiotowym i zasięgu terytorialnym.

Reasumując, Izba uznała, że opis przedmiotu zamówienia dokonany został

z naruszeniem zasad określonych w art. 29 ustawy Pzp i w tym zakresie nakazała

odpowiednie zmiany zapisów składających się na dokumenty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)

zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.

Przewodniczący:

………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij