31-07-2019

KIO 1392/19

Sygn. akt: KIO 1392/19

POSTANOWIENIE

z dnia 31 lipca 2019 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Andrzej Niwicki

Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 31 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2019 r. przez wykonawcę SAAB AB w Linköping

(Szwecja) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Inspektorat

Uzbrojenia w Warszawie przy udziale:

 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Elbit

Systems Ltd. w Haifa (Izrael), RUAG Defence France SAS w Terssac (Francja)

i Autocomp Management Sp. z o.o. w Szczecinie,

 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Polska

Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France SAS w Merignac (Francja)

i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2

2. znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać

Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy SAAB AB w Linköping

(Szwecja) kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),

stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………

Członkowie:

…………………………

…………………………

3

U z a s a d n i e n i e

postanowienia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1392/19

Zamawiający Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7 00-909

Warszawa, prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa,

instalacja i uruchomienie taktycznych systemów symulacji pola walki”, o numerze nadanym

przez zamawiającego IU/170/X-36/ZO/NZO/DOS/Z/2015, o ogłoszeniu o zamówieniu

publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia

2015 r., pod numerem nr 2015S 246-447263), zwane dalej jako „postępowanie”.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że postępowanie, wszczęte 19 grudnia 2015 r., jest

prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w oparciu o przepisy Działu III Rozdziału 4a –

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, art. 131h ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej

dalej jako „p.z.p.”

W dniu 19 lipca 2019 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego

w postępowaniu wniósł wykonawca SAAB AB, Brköderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping,

Szwecja (dalej zwany jako „odwołujący”).

W odwołaniu zostały postawione zamawiającemu następujące zarzuty (pisownia

oryginalna):

1. naruszenie art. 90 ust. 3 p.z.p. i art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. w zw. z art. 14 p.z.p. oraz

art. 106 i art. 104 Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie odrzucenia oferty

Konsorcjum i przyjęcie, że Konsorcjum złożyło skutecznie wyjaśnienia dotyczące

rażąco niskiej ceny pomimo tego, że Konsorcjum w rzeczywistości nie złożyło

skutecznie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, w związku z brakiem umocowania

osoby podpisującej przedmiotowe wyjaśnienia do działania w imieniu Konsorcjum,

a złożone przez Konsorcjum dokumenty należało uznać w związku z tym za

niewywołujące skutków prawnych;

2. naruszenie art. 90 ust. 3 p.z.p. i art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. poprzez zaniechanie

odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że Konsorcjum nie złożyło skutecznie

wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, ponieważ wyjaśnienia te odnosiły się do innej

ceny, niż cena oferty wskazana w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty

w Postępowaniu;

3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 6 p.z.p. w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2) p.z.p. poprzez

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum zawierającej błędy w obliczaniu ceny lub

kosztu, które nie są możliwe do poprawienia jako oczywista omyłka rachunkowa oraz

4

bezpodstawne dokonanie poprawienia oferty Konsorcjum, kwalifikując niesłusznie

istniejący w niej błąd jako oczywistą omyłkę rachunkową w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt

2) p.z.p.;

4. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty

Konsorcjum, pomimo tego, że cena zaproponowana przez Konsorcjum jest rażąco

niska;

5. naruszenie 89 ust. 1 pkt. 3 p.z.p. w zw. z art. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 roku (ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że złożenie przez

Konsorcjum oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji polegający na skalkulowaniu

istotnego elementu ceny oferty (to jest kosztu wykonania dokumentacji technicznej)

jako kwoty 0 złotych, co stanowi przejaw działania naruszającego dobre obyczaje

i interes Zamawiającego oraz Odwołującego, a także utrudnia dostęp innym

wykonawcom do rynku poprzez sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia;

6. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty

Konsorcjum, pomimo tego, że treść oferty nie odpowiada SIWZ w niniejszym

Postępowaniu w zakresie dotyczącym zgodności oferowanego produktu z określonymi

w SIWZ wymogami Załącznika nr 1 do WZTT dla KSSPW i dla LSS, a także w zakresie

zgodności ze standardem SISO i wymogami dotyczącymi stosowania rozwiązań

laserowych;

7. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3) p.z.p. poprzez niewykluczenie

Konsorcjum z Postępowania i w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty

Konsorcjum pomimo złożenia przez Konsorcjum w wyjaśnieniach Konsorcjum z dnia

3 czerwca 2019 roku oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, mające

wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;

8. naruszenie art. 7 p.z.p. poprzez prowadzenie Postępowania niezgodnie z zasadami

równego traktowania wykonawców.

Wobec powyższego wniesiono o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie

zamawiającemu dokonania następujących czynności: unieważnienia czynności wyboru jako

najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum Cubic Defense Applications Inc. w San Diego

(USA), Unitronex Poland Sp. z o.o. w Warszawie, „Siltec” Sp. z o.o. w Pruszkowie i Wojskowa

Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, powtórzenia badania i oceny

ofert złożonych w postępowaniu, odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum, lub alternatywnie –

w przypadku uwzględnienia zarzutu oznaczonego numerem 7, wykluczenie konsorcjum

z postępowania i w konsekwencji odrzucenie oferty konsorcjum oraz wybór oferty odwołującego.

5

Odwołujący wniósł również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych

w odwołaniu, na okoliczności w nim przywołane.

Wobec spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p., Izba dopuściła do udziału

w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania – zgłaszających

przystąpienie po stronie odwołującego – konsorcjum Elbit Systems Ltd. w Haifa (Izrael),

RUAG Defence France SAS w Terssac (Francja) i Autocomp Management Sp. z o.o.

w Szczecinie i konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France

SAS w Merignac (Francja) i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Skład orzekający stwierdził, że nie zgłoszono przystąpień, po stronie zamawiającego.

W dniu 30 lipca 2019 r. zamawiający przekazał Izbie oświadczenie o uwzględnieniu

odwołania w całości. Przedmiotowe stanowisko procesowe zostało złożone przez osobę

właściwie umocowaną do reprezentacji zamawiającego i podtrzymane przez zamawiającego

na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 186 ust. 2 p.z.p. „W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego

w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim

przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu

o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”

Przenosząc powyższe unormowanie na grunt postępowania zainicjowanego

odwołaniem należy uznać, że zamawiający w piśmie z 30 lipca 2019 r. w sposób skuteczny

uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu, zaś wobec braku przystępujących po stronie

zamawiającego – w wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym – Izba stwierdziła spełnienie

przesłanek opisanych w dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i zobligowana była postępowanie

umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego Izba wydała na podstawie

art. 186 ust. 6 pkt 1 p.z.p., ponieważ uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem

posiedzenia, zatem koszty postępowania znoszą się wzajemnie. Izba nakazała dokonanie

zwrotu na rzecz odwołującego kwoty uiszczonego wpisu, stosownie do § 5 ust. 1 pkt

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości

6

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący:

…………………………

Członkowie:

…………………………

…………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij