19-10-2018

KIO 2040/18

Sygn. akt KIO 2040/18

WYROK

z dnia 19 października 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę W. R.,

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. . Bringmore Advertising z Chorzowa

(41-506) w postępowaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020

z Mikołajek (11-730)

przy udziale wykonawcy Tarraya S.A. z Poznania (60-263), zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nieprawidłowej oceny oferty odwołującego

w podkryterium „jednolitość przekazu i spójność poszczególnych elementów kampanii”

i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz

ponowienie czynności badania i oceny ofert z zastosowaniem kryteriów oceny ofert

przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w pozostałym zakresie

zarzuty się nie potwierdziły,

2. kosztami postępowania obciąża Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020

z Mikołajek (11-730) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. R.,

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. W. Bringmore Advertising z

Chorzowa (41-506) tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z Mikołajek (11-730)

2

na rzecz wykonawcy W. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. W.

Bringmore Advertising z Chorzowa (41-506) kwotę 18 900 zł 00 gr (słownie:

osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania,

wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij