01-10-2018

KIO 1819/18

1

Sygn. akt: KIO 1819/18

WYROK

z dnia 1 października 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez

wykonawcę Sagemcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku

przy udziale wykonawcy ADD Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

Odwołującego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ, t.j.

m. in. Rozdziału IV, Rozdziału VI pkt 1 i 3 oraz Rozdziału VIII SIWZ, oraz

postanowień umownych (Załącznika nr 5) do SIWZ z uwzględnieniem również

okoliczności wskazanych w uzasadnieniu orzeczenia. Ponadto nakazuje

Zamawiającemu uwzględnienie konsekwencji ww. zmian w pozostałych

postanowieniach SIWZ wraz z załącznikami.

2. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu nr V oraz części zarzutu nr VI z

uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego niniejszych zarzutów,

3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S. A. z

siedzibą w Gdańsku i:

2

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę

Sagemcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od

odwołania;

2) zasądza od Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w

Gdańsku na rzecz wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie kwotę 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych

zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu

oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij